Báo cáo 95/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Báo cáo 95/BC-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo 95/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo 95/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 95/BC-L TBXH Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH, K T QU TH C HI N ÁN 30 T I B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Kỳ báo cáo t 25-8 n 25-9-2009 1. Th c hi n ch o c a Th tư ng v vi c b trí cán b chuyên trách và b o m các i u ki n làm vi c cho T công tác c a B tăng cư ng cho giai o n 2 c a án 30, B ã có quy t nh b sung ông Nguy n Duy Cư ng - chuyên viên V B o hi m xã h i tham gia T công tác th c hi n án 30 c a B ; c ông Thái Minh - Phó phòng, V K ho ch - Tài chính t m th i tham gia T công tác thay cho bà Nguyên Thanh Vân ang ngh ch thai s n. T i th i i m hi n nay, s thành viên c a T như sau: 01 T trư ng, là Chánh Văn phòng B ; 01 T phó là Phó V trư ng V Pháp ch ; 05 thành viên thu c các ơn v : V T ch c - Cán b ; V K ho ch - Tài chính; V B o hi m xã h i và Văn phòng B . V trang thi t b , phương ti n làm vi c c a T công tác ã ư c B th c hi n theo úng yêu c u t i Công văn s 59/CCTTHC ngày 19/6/2008 c a T công tác chuyên trách (bàn, gh , t , máy vi tính, máy in, máy Scan…), áp ng i u ki n làm vi c c n thi t c a T công tác; b trí kinh phí và th c hi n úng ch ph c p trách nhi m cho các thành viên T công tác (kinh phí ho t ng: năm 2008 b trí 70 tri u ng, năm 2009 b trí 100 tri u ng và ang xem xét b sung k ho ch trong th i gian t i). M c dù, i u ki n làm vi c c a các ơn v chuyên môn thu c B v n còn r t khó khăn, nhưng B cũng ã b trí phòng làm vi c riêng cho T công tác th c hi n án 30 (Phòng 209, Nhà A). B trư ng ã ký Quy t nh s 1862/Q -L TBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 phê duy t k ho ch ho t ng c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B ; Quy t nh s 1920/Q -L TBXH ngày 31 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy ch ho t ng c a T công tác. 2. Tình hình và k t qu th c hi n giai o n 2 - Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph và yêu c u c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là T công tác chuyên trách), B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã c 05 cán b thu c T công tác th c hi n án 30 c a B tham d cu c t p hu n hư ng d n cách th c rà soát th t c hành chính ngày 15/7/2009 và c 02 cán b tham gia cu c t p hu n chuyên sâu v rà soát TTHC ngày 17-18/9/2009 do T công tác chuyên trách t ch c.
  2. - Căn c hư ng d n c a T công tác chuyên trách và Quy t nh s 1862/Q - L TBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 phê duy t k ho ch ho t ng c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a B , T công tác th c hi n án 30 c a B ã xây d ng K ho ch chi ti t tri n khai giai o n 2 c a án 30 (t 1/7/2009 n 28/2/2010) ư c Lãnh o B phê duy t và ã ph bi n k ho ch này cho t t c các ơn v liên quan. - Ngày 4/9/2009, T công tác th c hi n án 30 c a B ã t ch c t p hu n cho Lãnh o và chuyên viên 10 ơn v thu c B v th c hi n rà soát th t c hành chính. T t c các ơn v ã t ch c tham d y và úng thành ph n. - Toàn b tài li u hư ng d n rà soát theo Công văn s 172/CCTTHC ngày 30/7/2009, kèm theo K ho ch tri n khai giai o n 2 c a B , danh m c các TTHC ã ư c óng quy n g i cho các ơn v , m i ơn v 02 b : m t b cho lãnh o ơn v , còn 01 b dành cho cán b u m i c a ơn v . Ph n m m c a các tài li u này cũng ã ư c chuy n cho các ơn v qua email và USB. - Ngày 23 tháng 9 năm 2009, T công tác th c hi n án 30 c a B cùng v i Lãnh o và cán b u m i các ơn v có các lĩnh v c rà soát TTHC c a B ã có bu i làm vi c v i T công tác chuyên trách v tình hình tri n khai giai o n 2 c a án 30 t i B , c bi t trao i rút kinh nghi m trên cơ s m t s bi u m u rà soát mà các ơn v ã làm. - K t qu tri n khai rà soát: + i v i 13 TTHC thu c Danh m c ưu tiên rà soát, thu c 3 lĩnh v c là Vi c làm, Lao ng - Ti n lương và B o hi m xã h i: Theo báo cáo c a các ơn v , n nay ã hoàn thành c p chuyên viên 3 TTHC thu c lĩnh v c B o hi m xã h i và 8 TTHC thu c lĩnh v c Vi c làm; 2 TTHC thu c lĩnh v c Lao ng - Ti n lương. Như v y t t c 13 TTHC ưu tiên ã ư c c p chuyên viên ti n hành rà soát nhưng chưa thông qua s phê duy t c a lãnh o các ơn v liên quan. + i v i các TTHC còn l i các ơn v ã tri n khai phân công nhi m v t i các b ph n chuyên môn và cán b ti n hành rà soát. C c Phòng ch ng t n n xã h i và C c Qu n lý lao ng ngoài nư c ã thành l p T rà soát TTHC t i ơn v . T ng c c d y ngh , C c vi c làm ã phân công nhi m v cho các b ph n chuyên môn, C c An toàn lao ng ã rà soát c p chuyên viên 5/7 TTHC. C c Qu n lý Lao ng ngoài nư c ã rà soát 5/25 TTHC. C c Ngư i có công ã rà soát ư c kho ng 30% kh i lư ng công vi c. 3. T n t i - Theo K ho ch c a B , các ơn v ph i rà soát 13 TTHC thu c danh m c ưu tiên trư c 30/9/2009 và ph i rà soát các TTHC còn l i trư c 10/10/2009, T công tác c a B có th i gian ki m tra và rà soát l i, m b o hoàn thành rà soát TTHC c p ơn v trư c 30/11/2009 như k ho ch chung c a Chính ph . Tuy nhiên, ti n th c hi n rà soát m t s ơn v như C c B o tr xã h i còn ch m, m t vài ơn v cho r ng th i h n hoàn thành ưa ra tương i g p.
  3. - Ch tiêu ơn gi n hóa 30% TTHC là m t ch tiêu khá cao, nhi u ơn v bày t s băn khoăn, lo l ng không t ư c ch tiêu này. - Năng l c c a i ngũ chuyên viên rà soát cũng là m i quan tâm c a T công tác 30 c a B vì có th h ho c không trình phát hi n ra nh ng i m b t h p lý c a TTHC ho c không b n lĩnh ki n ngh s a i, h y b ; lãnh o m t s ơn v ho c chưa quan tâm, ch p nh n th ng các xu t c a c p dư i ho c không quy t tâm c i cách TTHC vì s nh hư ng t i hi u qu qu n lý. Nh ng băn khoăn, lo ng i trên ây ã ư c T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng trao i kinh nghi m và gi i áp ph n nào t i cu c h p ngày 23/9/2009 v i T công tác 30 c a B và i di n các ơn v liên quan c a B . 4. Ki n ngh ngh T công tác chuyên trách CCTTHC c a Th tư ng s m t ng h p tình hình tri n khai bư c u công tác rà soát TTHC ph bi n cho các b ngành rút kinh nghi m và áp d ng; c cán b xu ng tr c ti p h tr cho m t s ơn v c a B có nhi u TTHC và có nhi u v n vư ng m c, t o i u ki n B Lao ng - Thương binh và Xã h i hoàn thành t t nhi m v giai o n 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - T công tác chuyên trách CCTTHC c a TTgCP; - B trư ng ( báo cáo); - Lưu VT, T CT30. Ph m Minh Huân
Đồng bộ tài khoản