intTypePromotion=1

Báo cáo " Áp dụng phần mềm thủy lực môi trường nước (EFDC) đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước Sông Hồng vào mùa khô khu vực Hà Nội "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
105
lượt xem
16
download

Báo cáo " Áp dụng phần mềm thủy lực môi trường nước (EFDC) đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước Sông Hồng vào mùa khô khu vực Hà Nội "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước sông Hồng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt. Mùa khô lưu lượng dòng chảy sông Hồng nhỏ nên chất lượng nước bị ảnh hưởng rất lớn bởi nước thải. Phần mềm mô hình thủy lực và chất lượng nước EFDC của Cục Môi trường Mỹ được sử dụng trong xây dựng mô hình chất lượng nước sông Hồng. Các chỉ tiêu chất lượng nước thải sinh hoạt và nước sông Hồng vào mùa khô về lượng và chất được phân tích lựa chọn trong xây dựng mô hình. Chất lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Áp dụng phần mềm thủy lực môi trường nước (EFDC) đánh giá ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến chất lượng nước Sông Hồng vào mùa khô khu vực Hà Nội "

 1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Áp d ng ph n m m th y l c môi trư ng nư c (EFDC) ñánh giá nh hư ng c a nư c th i sinh ho t ñ n ch t lư ng nư c Sông H ng vào mùa khô khu v c Hà N i Nguy n Vă n Hoàng1,* , Tr n Văn Hùng2 Vi n ð a ch t, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, 84 Chùa Láng, Láng Thư ng, Hà N i, Vi t Nam Vi n Hóa h c, Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam, 18 Hoàng Qu c Vi t, Hà N i, Vi t Nam Nh n ngày 2 tháng 4 năm 2007 Tóm t t. Nư c sông H n g ñ ư c s d ng r n g rãi trong nông nghi p, nuôi tr ng th y s n và sinh ho t. Mùa khô lưu lư ng dòng ch y sông H n g nh nên ch t lư ng nư c b nh hư ng r t l n b i nư c th i. Ph n m m mô hình th y l c và ch t lư ng nư c EFDC c a C c Môi trư ng M ñư c s d ng trong xây d n g mô hình ch t lư ng nư c sông H ng. Các ch tiêu ch t lư ng nư c th i sinh ho t và nư c sông H ng vào mùa khô v lư ng và ch t ñư c phân tích l a ch n trong xây d ng mô hình. Ch t lư ng nư c theo các ch tiêu ñư c ph n m m mô ph ng ñ y ñ theo các quá trình v n chuy n v t lý và ñ ng h c và các quá trình bi n ñ i hóa s nh c a các ch t trong môi trư ng nư c. K t qu tính toán mô hình cho th y ch t lư ng nư c sông H ng khu v c Hà N i vào mùa khô dư i tác ñ ng c a riêng nư c th i sinh ho t dân cư s ng hai bên ñ vào là không th a mãn yêu c u ch t lư ng nư c dùng làm ngu n nư c c p cho sinh ho t. nư c sông mà còn cho c ngu n nư c ng m. 1. M ñ u∗ Mùa mưa lưu lư ng sông H ng r t l n, ngu n nư c th i sinh ho t khu v c Hà N i l i ñư c Tuy nư c sông H ng khu v c Hà N i pha loãng ñáng k b i nư c mưa nên các ch t ô không ñư c khai thác ph c v sinh ho t quy nhi m trong nư c th i ñư c pha loãng ñáng k mô t p trung, nhưng ñ ư c s d ng nhi u trong và hàm lư ng c a chúng trong nư c sông H ng nông nghi p và ñư c r t nhi u h dân s ng hai r t nh và ñ ng ñ u trên toàn m t c t sông. bên sông và trên tàu thuy n s d ng cho sinh Nhưng vào mùa khô, dòng ch y sông H ng nh ho t. Nư c sông H ng khu v c Hà N i không nên n ng ñ các ch t ô nhi m trong nư c sinh nh ng ti p nh n các ngu n ô nhi m t trên ho t trong nư c sông H ng l n hơn nhi u so thư ng lưu mà còn ti p nh n nhi u ngu n nư c v i mùa mưa, và phân b không ñ u q ua m t th i sinh ho t tr c ti p t các khu dân cư hai c t sông. Mô hình ch t lư ng nư c b ng ph n bên sông và th m chí t các khu dân cư s ng xa m m EFDC s ñánh giá ch t lư ng nư c sông sông nhưng ngu n nư c th i ñư c d n th i vào H ng khu v c Hà N i dư i nh hư ng c a sông H ng. Nư c th i nguy h i vào sông H ng nư c sinh ho t vào mùa khô. EFDC là ph n có ti m năng gây ô nhi m không nh ng cho m m mô hình th y l c (lan truy n m n theo cơ _______ ch t tr ng, ñ i lưu và phân tán), v n chuy n ∗ Tác gi liên h . ð T: 84-4-38343068-416 E-mail: n_v_hoang.vdc@yahoo.com 19
 2. 20 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 bùn cát và ch t lư ng nư c (b ng các quá trình 2. Mô hình EFDC ñ i lưu, phân tán và ñ ng h c) do c c môi trư ng M cung c p mi n p hí trên m ng. Ph n Ph n m m mô hình EFDC (Environmental m m ti n x lý s li u ñ xây d ng mô hình, Fluid Dynamic Code) ñ ư c C c môi trư ng M ch y EFDC và x lý trình di n các k t q u ñ u tài tr xây d ng và liên t c ñ ư c b sung hoàn vào và ñ u ra c a mô hình EFDC dư i d ng s thi n phát tri n. R t nhi u thông s ch t lư ng li u, ñ th , b n ñ ... ñư c công ty Dynamic nư c (bi n s ), ñ i ña s là h p ch t cacbon, Solutions, LLC (M ) xây d ng b ng ngôn ng nitơ và photpho mà ph n m m EFDC ñư c mô Visual Basic và ñ t tên ph n m m là hình hóa th hi n trong b ng 1. EFDC_Explorer [4]. B ng 1. Các thông s ch t lư ng nư c ñư c th c hi n trong mô hình EFDC - T ng ch t r n lơ l ng - Photpho h u cơ d ng khí - Ô xy hòa tan -ð m n - Photpho h u cơ hoà tan - T ng kim lo i h at tính - Nhi t ñ - T ng photphat (PO4) - Fecal Coliform - C yanobacteria - Nitơ h u cơ không hoà tan - T o macro - T o cát (Diatomaceous algae) (Refractory PON) - T ng cacbon h u cơ (TOC) - Di p t o (Green algae) - Nitơ h u cơ d ng khí (Labile - T ng nitơ - Cacbon h u cơ không hoà tan PON) - T ng photpho (Refractory POC) - Nitơ h u cơ hoà tan (Dissolved - Chlorophyll a - Cacbon h u cơ d ng khí (Labile PON) - T ng nitơ h u cơ (TORN) POC) - Nitơ ammoniac - T ng nitơ vô cơ - Cacbon h u cơ hoà tan (Dissolved - Nitơ nitrate - T ng photpho h u cơ (TORP) POC) - Silic dioxyt sinh v t - Photpho h u cơ không hoà tan - Silic dioxyt hoà tan (Refractory POP) - Nhu c u ôxi hóa h c Phương trình cân b ng kh i lư ng ñ i v i v n t c dòng ch y theo hư ng x, y và z; C là bi n s là ch t lư ng nư c bao g m các quá n ng ñ ; R là thành ph n ngu n sinh ho c thoát trình v n chuy n v t lý (ñ i lưu và phân tán) và (1/th tích/th i gian). Phương trình (2) thu ñư c ñ ng h c. Khi tách các thành ph n ñ ng h c b ng cách tuy n tính hóa m t s thành ph n kh i các thành ph n v n chuy n v t lý phương trong các phương trình ñ ng h c. trình cân b ng kh i lư ng ñ i v i bi n s là Phương trình (1) ñư c gi i b ng sơ ñ ba ch t lư ng nư c có d ng: m c th i gian ti n có ñ chính xác b c hai ∂C ∂ (uC ) ∂ (vC ) ∂( wC ) + + + (second-order accurate three time-level ∂t ∂x ∂y ∂z (1) advection scheme) sau khi tích phân [5]. ð có ∂  ∂C  ∂  ∂C  ∂  ∂C  ñư c cùng ñ chính xác b c hai thì thành ph n =  +  Ky  +  Kz  Kx  ∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z  ñ ng h c trong phương trình (1) ñư c bi n ñ i Các quá trình ñ ng h c ñ ư c th hi n q ua b ng cách chia quá trình gi i ñ i v i kho ng phương trình ñ ng h c dư i d ng: th i gian 2∆t thành hai bư c xen k gi a sơ ñ hi n (explicit) và n (implicit) [6]. Chi ti t có ∂C (2) = K ⋅C + R th ñư c tham kh o ttheo [4-6]. ∂t trong ñó K là t c ñ ñ ng h c (1/th i gian) (theo 3 hư ng x, y và z); u, v, w tương ng là
 3. 21 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 m u nư c th i l y vào tháng 7-8 năm 2006 cho 3. Lư ng và ch t lư ng nư c sông H ng và th y trung bình COD=328mg/l và nư c th i vào sông H ng khu v c Hà N i NO3=22,6mg/l (5,132mg/l Nitơ) [1]. L y hàm lư ng NHX b ng 0,1NOX [8] thì 3.1. Ch t lư ng NHX=2,26mg/l (1,758mg/l Nitơ). M t s thông Có nhi u ngu n th i vào sông H ng không s ch t lư ng khác c a nư c th i sinh ho t có ch riêng khu v c Hà N i và c thư ng ngu n th tham kh o theo tài li u ñã công b [2,8] và h lưu. M t s ch tiêu ch t lư ng nư c th i (B ng 1). ñ vào sông H ng như COD và NO3 c a 14 B ng 1. M t s thông s ch t lư ng nư c th i sinh ho t [2,8] Thông s ðơn v Hàm lư ng DO [2](các thông s khác l y theo [8]) mg/l 1,25 BOD5 mg/l 210 T n g N h u cơ (TORN) mg/l 25 T ng P mg/l 11 T n g P h u cơ (TORP)=0,5 t ng P mg/l 5,5 Orthophosphate (theo P)=0,5 t ng P mg/l 5,5 T n g C h u cơ (TOC)=7,58BOD5 mg/l 1591,8 Coliform (MNP/ 100ml) 1.000-5.000 M t s thông s ch t lư ng nư c là h p ROC, LOC, DOC, ROP, LOP, DOP, RON, ch t photpho, cacbon và nitơ có th ư c tính LON và DON. M t s ch tiêu ch t lư ng nư c qua các thông s khác. Theo các tài li u t ng sông H ng mùa khô (tháng 4/2008) [3] ñư c s h p [7] ñ i v i nư c th i các thông s ch t d ng là giá tr ban ñ u ñ ng th i là biên thư ng lư ng nư c ñó có th tính theo quan h nêu lưu th hi n trong b ng 3. M t s thông s ch t trong b ng 2. Các thông s ch t lư ng nư c lư ng có th ư c lư ng theo các thông s khác sông H ng vào mùa khô khu v c Hà N i ñư c ñ i v i nư c sông ao h t nhiên [8] theo b ng 4. mô hình hóa trong công trình này là: nhi t ñ , coliform, DO, COD, NHX, NOX, Octophotphat, B ng 2. Ư c tính m t s thông s ch t lư ng nư c th i sinh ho t (mg/l) [7] H s ðV Giá tr thông s Thông s Thông s ư c tính Thông s trong MH nư c th i trong MH 0,10 ROC 159 BOD5 TOC=7,58BOD5 0,27 LOC 430 0,63 DOC 1003 0,13 ROP 0,715 0,29 LOP 1,595 TORP=0,5TP TP 0,58 DOP 3,19 Octophotphat=0,5TP 0,50 Octophotphat 5,5 0,16 RON 4,0 TORN 0,28 LON 7,0 0,56 DON 14,0 NOX (theo nitơ) 5,132 NHX (theo nitơ) 1,758 DO 1,25 [2] COD 328 Thí d : N u bi t BOD5 thì: TOC=7.58 BOD5; LOC=0.27TOC
 4. 22 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 B ng 3. M t s ch tiêu ch t lư ng nư c sông H n g tháng 4/2008 (mg/l) [3] Thông s Giá tr Thông s Giá tr Feacal coli 220 NH4 (theo N) 0,15 4,0 7,54 T ng photpho (ΣP) TORN=ΣN-nitơ NOX-nitơ NHX T ng N 20,2 BOD5 15,4 NO3 (theo N) 12,5 COD 22,0 NO2 (theo N) 0,01 DO 7,7 B ng 4. Ư c tính m t s thông s ch t lư ng nư c sông (mg/l) [3,8] Giá tr thông s Thông s Thông s ư c tính H s nhân Thông s trong MH trong MH 0,25 ROC 7,5 TOC LOC 7,5 [8] DOC 15,0 [8] 0,10 ROP 0,12 0,37 LOP 0,444 ΣP=4 (tài li u tham TORP=0,3ΣP 0,53 DOP 0,636 kh o [3]) Octophotphat 0,7 Octophotphat 2,8 0,35 RON 2.639 TORN=ΣN- 0,35 LON 2.639 N(NOX)+N(NHx) ΣN, NOX, NHx [3] 2.262 0,30 DON =7,54 [3] NOX (theo N) 12,51 NHX (theo N) 0,15 DO 7,7 COD 22 phía nam là 76x5476x0,08x0,75=24971m3/ngày 3.2. Lưu lư ng n ư c sông H ng và n ư c th i (0,289m3/s). sinh ho t ch y ra sông H ng Di n tích ngoài ñê phía b c sông H ng thu c ñ a bàn Hà N i khu v c mô hình là 4. ng d ng mô hình EFDC ñ tính toán kho ng 96km2, phía nam là 76km2, t ng di n ch t lư ng nư c sông H ng mùa khô khu tích hai khu v c này là kho ng 172km2. ðây là v c Hà N i khu v c d c sông H ng có m t ñ dân s tương ñ i cao và t m l y b ng m t ñ dân s t hành Mô hình ñ ư c xây d ng có chi u dài ph Hà N i năm 2005 là 5476ngư i/km2 thì kho ng 5,4km kéo dài t phía thư ng lưu t xã dân s s ng trên khu v c này kho ng 790000 Vân Hà-Phúc Th xu ng h lưu là xã Ninh S - ngư i. V i lư ng nư c s d ng ư c tính là Thư ng Tín có 4319 ô l ư i, có c t cao ñáy lòng 0,08m3 /ngày thì lưu l ư ng nư c th i hàng ngày sông th p nh t là -10,81m gi a lòng sông d c mi n mô hình phía b c là 96 x phía h lưu mi n mô hình (hình 1). Bư c th i 5476x0,08x0,75=31518m3/ngày (0,365m3/s) và gian mô hình ñư c l y b ng 5 giây, th i gian mô hình là 14 ngày, t c là 259200 bư c.
 5. 23 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Hình 1. C t cao ñáy lòng sông khu v c mô hình. Các thông s liên quan ñ n các quá trình K t q u mô hình ch t lư ng nư c theo các hóa lý c a các thông s ch t lư ng nư c ñư c ch tiêu khác nhau có th ñư c trình bày theo l y theo các giá tr m c ñ nh theo ph n m m di n dư i d ng b n ñ , thí d phân b COD vào EFDC (ñư c xác ñ nh d a vào nghiên c u lý bư c th i gian 14 ngày ph n góc trái bên dư i thuy t và r t nhi u các k t qu nghiên c u th c trên hình 1, d c theo ñ ư ng cong b t kỳ qua t M ). Hình 3, 4 và 5 minh h a các thông s mi n mô hình vào các bư c th i gian khác hóa lý liên quan ñ n cacbon, nitơ và photpho. nhau, t i t ng v trí c th , thí d COD, DO, NO3, NH4 và photpho cho trên các hình 5-9.
 6. 24 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Hình 2. Các thông s hóa lý liên quan ñ n cacbon. Hình 3. Các thông s hóa lý liên quan ñ n nitơ.
 7. 25 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Hình 4. Các thông s hóa lý liên quan ñ n photpho. Mo hinh chat luong nuoc song Hong mua kho - COD 21 19 Chemical Oxygen Demand (mg/l) 18 17 16 Legend 15 thuong luu cau Chuong Duong 14 ha luu 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Time (days) Hình 5. Phân b COD theo th i gian t i m t s v trí.
 8. 26 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Mo hinh chat luong nuoc song Hong mua kho - DO 5.5 5.0 4.5 Dissolved Oxygen (mg/l) 4.0 3.5 Legend 3.0 thuong luu 2.5 cau Thang Long 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Time (days) Hình 6. Phân b DO theo th i gian t i m t s v trí. Mo hinh chat luong nuoc song Hong mua kho - NO3 (N) 13.0 12.8 12.6 Nitrate Nitrogen (mg/l) 12.4 12.2 12.0 11.8 11.6 Legend 11.4 thuong luu cau Chuong Duong 11.2 ha luu 11.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Time (days) Hình 7. Phân b NO3 (N) theo th i gian t i m t s v trí.
 9. 27 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Mo hinh chat luong nuoc song Hong mua kho - NH4 (N) 0.25 0.24 0.23 Ammonia Nitrogen (mg/l) 0.22 0.21 0.20 0.19 Legend 0.18 thuong luu cau Chuong Duong 0.17 ha luu 0.16 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Time (days) Hình 8. Phân b NH4 (N) theo th i gian t i m t s v trí. Mo hinh chat luong nuoc song Hong mua kho - tong photpho 4.00 3.95 3.90 3.85 Total P (mg/l) 3.80 3.75 3.70 Legend 3.65 thuong luu 3.60 cau Chuong Duong ha luu 3.55 3.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Time (days) Hình 9. Phân b t ng photpho theo th i gian t i m t s v trí. Theo k t qu mô hình, m t s thông s ch t photpho th hi n trong b ng 5. Như v y vào lư ng nư c t i h lưu mi n mô hình ñư c so mùa khô nư c sông H ng khu v c Hà N i ch sánh v i tiêu chu n Vi t nam TCVN 5942 - ñ t nư c lo i B theo tiêu chu n này, không ñ t tiêu chu n dùng cho sinh ho t. 1995 và tiêu chu n liên minh Châu Âu [9] v
 10. 28 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 B ng 5. So sánh k t qu mô hình v i TCVN 5942 - 1995 và EU Giá tr gi i h n Thông s ðơn v H lưu MH A B COD mg/l 11,41 2 Amoniac (tính theo N) mg/l 0,236 0,05 1 Nitrat (tính theo N) mg/l 11,708 10 15 TOC mg/l 25,395 T ng N mg/l 17,652 Tiêu chu n liên minh Châu Âu M c hư ng d n C c ñ i cho phép T ng photpho mg/l 3,724 0,031 3,875 Nh n xét, k t lu n và ki n ngh Tài li u tham kh o [1] Nguy n Văn Hoàng và Tr n Văn Hùng, V n ñ Ch riêng nư c th i sinh ho t c a ngư i dân rác th i, nư c th i ra sông H ng và kh năng nh s ng d c hai bên sông H ng khu v c Hà N i ñã hư ng ñ n nư c dư i ñ t khu v c Hà N i, T p góp ph n làm cho nư c sông H ng mùa khô chí Khoa h c ðHQGHN, Khoa h c T nhiên và Công ngh 23 (2007) 107. không th a mãn ch t lư ng nư c dùng làm [2] Tr n ð c H , Hư ng d n ñánh giá tác ñ ng môi ngu n c p cho sinh ho t. Trên th c t còn nhi u trư ng trong các d án ñ u tư cơ s h t ng, B ngu n nư c th i công nghi p, sinh ho t và nông Xây d ng, Hà N i, 2002. nghi p trên ñ a bàn t nh Phú Th và Vi t Trì ñ [3] Ph n m m EFDC, hư ng d n s d ng và cơ s lý thuy t và phương pháp gi i s , http://www.ds- vào sông H ng. Do ñó trên th c t ch t lư ng intl.biz. nư c sông H ng mùa khô r t có th kém hơn [4] John M. Hamrick, A Three-Dimensional r t nhi u ch t lư ng nư c mà mô hình cho k t Environmental Fluid Dynamics Computer Code (EFDC): theoretical and computational aspects. qu . Vì v y r t c n thi t ph i nghiên c u ñ y ñ Special Report in Applied Marine Science and các ngu n nư c th i vào sông H ng v lư ng Ocean Engineering. Virginia Institute of Marine và ch t ñ ñánh giá t t nh t ch t l ư ng nư c Science School of Marine Science The College of William and Mary Gloucester Point, VA sông H ng vào mùa khô, t ñó ñưa ra các bi n 23062. May 1992. pháp b o v ch t lư ng nư c. [5] Kyeong Park, Albert Y. Kuo, Jian Shen and John Trong tương lai c n có các nghiên c u xác M. Hamrick, A Three-Dimensional Hydrodynamic-Eutrophication Model (HEM- ñ nh các thông s liên quan ñ n các quá trình 3D): Description of Water Quality and Sediment lý-sinh ñ i v i các thông s ch t lư ng nư c Process Submodels (EFDC Water Quality c a mô hình ñ có th xây d ng mô hình ch t Model). Special Report in Applied Marine Science and Ocean Engineering No. 327. School lư ng nư c sông H ng phù h p nh t v i th c of Marine Science Virginia Institute of Marine t . Ngoài ra, vi c q uan tr c ch t lư ng nư c Science College of William and Mary Gloucester Point, VA 23062. January 1995. sông H ng theo không gian và th i gian s cho (Revised by Tetra Tech, Inc., June 2000). phép hi u ch nh mô hình nh m l àm chính xác [6] R. Syed Qasim, Wastewater Treatment Plants: hóa các thông s c a mô hình, t ñó có mô hình Planning, Design and Operation. Holt, Rinehart phù h p v i th c t hơn. and Winston, USA, 1999. [7] William J. Mitsch, James G. Gosselink, 1986. Ghi nh n: Bài báo ñư c th c hi n trong Wetlands. Van Nostrand Reinhold. 1986. khuôn kh ñ tài nghiên c u cơ b n năm 2006- [8] Frederick W. Pontius (technical editor), Water 2008 mang mã s 710506. quality and treatment-A handbook of community water supplies. McGraw-Hill, Inc., 1990.
 11. 29 N .V. Hoàng, T.V. Hùng / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25 (2009) 19-29 Application of EFDC modeling software in modeling Red river water quality in dry season in Hanoi area Nguyen Van Hoang1, Tran Van Hung2 1 Institute of Geology, Vietnamese Academy of Science and Technology, 84 Chua Lang, Lang Thuong, Hanoi, Vietnam 2 Institute of Chemistry, Vietnamese Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi, Vietnam The Red river water is widely used for agriculture, fishery and domestic purposes. Its flow in dry season is relatively small so the water quality is significantly affected by the wastewater which is discharged into the river. An US EPA hydrodynamic and water quality modeling code EFDC has been applied in modeling the river water quality. Water quality and quantity of the wastewater and river water were analyzed and selected for the modeling. The water quality parameters were modeled by the code by all physical and dispersion processes and physico-biological processes inside the water environment. The modeling results show that the river water during the dry season upon the only domestic wastewater from the population along the river does not meet Vietnamese water quality for domestic water source.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2