intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo bài tập lớn: Bảng thông tin điện tử dùng vi điều khiển PIC 16F88

Chia sẻ: Fvdx Fvdx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

130
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng dụng của bộ vi xử lý PIC 16F88 để hiển thị dòng chữ chạy bằng ma trận Led, đây chỉ là những ứng dụng nhỏ trong vi xử lý, giúp các bạn hiểu rõ hơn về bộ vi điều khiển PIC 16F88.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo bài tập lớn: Bảng thông tin điện tử dùng vi điều khiển PIC 16F88

 1. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Trư ng i H c Bách Khoa Hà N i Khoa i n T Vi n Thông ====o0o==== B¸o c¸o bµi tËp lín M«n :vi xö lÝ ®Ò tµi: B¶ng th«ng tin ®iÖn tö dïng vi ®iÒu khiÓn pic16f88 Gi¶ng viªn h−íng dÉn: H n Huy Dòng Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: Líp §iÖn Tö 1&2 –K48 Khoa : §T-VT H néi 2006 Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 1 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 2. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö B¸o c¸o bµi tËp lín m«n vi xö lý Nhãm sinh viªn thùc hiÖn: Nguyªn §øc To n ( §iÖn tö1-K48) NguyÔn TiÕn C−êng ( §iÖn tö2-K48) L−¬ng Hång Th¾ng ( §iÖn tö2-K48) NguyÔn B¸ ChiÕn ( §iÖn tö2-K48) NguyÔn Huy Quang ( §iÖn tö2-K48) TrÇn Huy Du ( §iÖn tö2-K48) Lêi nãi ®Çu Sù ra ®êi v ph¸t triÓn cña m¸y vi tÝnh l mét b−íc ®ét ph¸ cña con ng−êi . Nã ®−îc sö dông nh− mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng còng nh− trong s¶n xuÊt . §©y chÝnh chÝnh l mét vÝ dô ®iÓn h×nh nhÊt vÒ øng dông cña c¸c bé vi xö lý trong ®êi sèng . Víi nh÷ng tÝnh n¨ng v−ît tréi nh− kÝch th−íc nhá gän , cho phÐp lËp tr×nh ®−îc , giao tiÕp ®−îc víi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi .. c¸c bé vi xö lý chÝnh l mét c«ng cô ®Çy søc m¹nh trong lÜnh vùc ®iÖn tö . V sau ®©y chóng em xin ®−îc tr×nh b y øng dông cña bé vi xö PIC 16F88 ®Ó hiÓn thÞ dßng ch÷ ch¹y b»ng ma trËn led . §©y l chØ l mét trong nh÷ng øng dông nhá cña vi xö lý nh−ng nã ® gióp chóng em hiÓu râ h¬n vÒ bé vi xö lý PIC16F88 . Tuy ® rÊt cè g¾ng nh−ng do kiÕn thøc vi xö lý , kÜ thuËt lËp tr×nh , l¾p r¸p phÇn cøng cßn nhiÒu h¹n chÕ , nªn chóng em cßn nhiÒu thiÕu sãt , rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp cña thÇy gi¸o . Cuèi cïng em xin ®−îc c¶m ¬n thÇy ® gióp ®ì chóng em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b i tËp lín . A)Môc ®Ých thiÕt kÕ - Dïng bé vi ®iÒu khiÓn PIC16F88 hoÆc PIC16F84 ®Ó hiÓn thÞ ch÷ ch¹y trªn 2 ma trËn led(8×8) . - PhÇn cøng bao gåm • PIC16F88 HoÆc PIC16F84 l phÇn tö ®iÒu khiÓn chÝnh Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 2 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 3. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö • 74LS154 ®Ó quÐt 16 cét( gi¶i m c«t) • 74HC595 ®Ó göi d÷ liÖu h ng • A1015 ®Ó ®Öm dßng cho h ng • Ma trËn led (8×8) ®Ó hiÓn thÞ S¬ ®å khèi cña m¹ch ®iÖn: Gi¶I m Khèi hót HiÓn thÞ LED cét dßng V§K Khèi gi¶i m PIC16F88 Cét Nguån VCC 5V - Chøc n¨ng chÝnh cña phÇn mÒm * HiÓn thÞ néi dung b¶n tin ®−îc l−u trong Flash * Copy néi dung b¶n tin v o EEPROM v hiÓn thÞ néi dung ®ã * Tèc ®é ch÷ ch¹y ®−îc x¸c ®Þnh bëi biÕn time , gi¸ trÞ ®−îc thay ®æi th«ng qua gi¸ trÞ ADC – 8bit ®−îc lÊy t¹i ch©n RA4 ( kªnh AN4) B) Giíi thiÖu c¸c linh kiÖn dïng trong m¹ch 1. Ma trËn led (8×8) 1.1 Nguyªn lÝ ho¹t ®éng : Gåm 64 ®i«t ph¸t quang (LED) ®−îc s¾p xÕp th nh mét ma trËn 8 cét v 8 h ng . C¸c LED trªn cïng mét h ng ®−îc nèi chung Anèt , c¸c LED trªn cïng mét cét ®−îc nèi chung catèt . Mét LED ë vÞ trÝ h ng thø i v cét j chØ s¸ng khi cã tÝn hiÖu chän h ng I ë møc cao (5V) v tÝn hiÖu chän cét j ë møc thÊp (0V) . Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 3 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 4. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö 1.2 S¬ ®å nguyªn lý S¬ ®å nguyªn lý cña ma trËn LED 8*8 t−¬ng tù nh− sau - Ma trËn LED ®−îc ®ãng vá d¹ng DIP ( Dual In – line Pakage) gåm 16 ch©n chia l m hai h ng - S¬ ®å ch©n cña ma trËn LED: Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 4 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 5. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö 2. Bé gi¶i m· / ph©n kªnh 74154 §©y l IC gi¶i m ®Þa chØ 4 ®−êng v o 16 ®−êng ra: D−íi ®©y l s¬ ®å ch©n kÕt nèi v s¬ då khèi logic cña IC Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 5 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 6. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö 74LS154 cã 24 ch©n gåm : 4 ch©n ®Çu v o A , B , C, D , 16 ®Çu ra 0 .. 15 , ®Çu cÊp nguån Vcc = +5V ( ch©n 24 ) , ch©n GND nèi ®Êt ( ch©n 12 ) , hai ®Çu chän chip l G1 v G2. Mçi ®Þa chØ 4 bit ®Çu v o kÝch thÝch mét ®Çu ra ë møc thÊp, c¸c ®Çu ra cßn l¹i ë møc cao. C¸c ®Çu v o chän chip cÇn ph¶i ®Æt thÊp ®Ó vi m¹ch l m viÖc. NÕu mét hoÆc c¶ hai ®Çu G1, G2 ë møc cao th× tÊt c¶ c¸c ®Çu ra sÏ ë møc cao. D−íi ®©y l b¶ng ch©n lý cña IC 74LS154: Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 6 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 7. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö G G D C B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 3 4 5 1 0 x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 x x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 7 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 8. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 8 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 9. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 9 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 10. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö 3.Giíi thiÖu IC 74HC595 - S¬ ®å ch©n IC: §©y l IC dïng ®Ó gi¶i m h ng, c¸c ch©n 11,12,14 ®−îc cÊp ®iÖn ¸p( hay møc logic) tõ PIC16F88 Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 10 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 11. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö -S¬ ®å logic cña 74LS595: Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 11 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 12. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö C¸c ch©n ra tõ QA ->QH lÇn l−ît ®−îc ®−a ®Õn c¸c h ng cña LED 74LS595 cã nguån cung cÊp 5V , c¸c møc ®iÖn ¸p v dßng v o ra nh− sau : Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 12 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 13. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö 4.PIC16F88 a.S¬ ®å ch©n cña V§K PIC16F88: Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 13 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 14. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö - Mét sè th«ng tin vÒ PIC16F88: Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 14 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 15. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 15 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 16. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 16 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 17. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Vi xö lý PIC16F88 cã 18 ch©n : - ch©n 17 , 18 , 1 , 2 , 3 l c¸c ch©n v o\ra cña PIC ®−îc qui ®Þnh bëi thanh ghi TRISA , PORTA . - ch©n 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 l c¸c ch©n v o\ra cña PIC ®−îc qui ®Þnh bëi thanh ghi TRISB , PORTB . - ch©n 15,16 nèi víi th¹ch anh dao ®éng ngo i . - ch©n 14 nèi víi nguån ®Ó cung cÊp cho PIC . Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 17 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 18. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö - ch©n 5 nèi ®Êt . b) Tæ chøc bé nhí cña PIC • Vïng con trá ( Pointer ) ®−îc ®Æt ë ®Þa chØ 0x0004 • Vïng ng¨n xÕp ( Stack ) cã 8 møc ( Stack level 1 .. Stack level 8 ) • Vïng vÐct¬ ng¾t ( Interrupt vector ) • Vïng nhí ch−¬ng tr×nh ( Program memory ) ®−îc ®Æt ë ®Þa chØ 0x0005 . c) Vïng nhí ch−¬ng tr×nh - Vïng nhí ch−¬ng tr×nh cña PIC16F88 ®−îc chia th nh 4 bank • Bank0 : 00h .. 7Fh • Bank1 : 80h .. FFh • Bank2 : 100h .. 17Fh • Bank3 : 180h .. 1FFh - 4 bank n y ( gåm c¸c thanh ghi 8 bit ) ®−îc chia l m 3 phÇn • PhÇn c¸c thanh ghi cã ®Þa chØ x¸c ®Þnh v ® ®−îc ®Æt tªn . §©y l nh÷ng thanh ghi ®Æc biÖt cña PIC Vd : thanh W( work register ) , thanh STATUS , thanh TRISA , thanh TRISB , thanh PORTA , thanh PORTB .. • PhÇn c¸c thanh ghi dïng chung ( General Perpose Register ) l c¸c thanh ghi ch−a ®−îc ®Þnh nghÜa , ch−a cã tªn . Nh÷ng thanh ghi n y cã t¸c dông nh− c¸c biÕn trong ch−¬ng tr×nh . • PhÇn c¸c thanh ghi n»m ë bank 1 , 2 , 3 t−¬ng thÝch víi c¸c thanh ghi tõ 70h ®Õn 7Fh ë bank 0 . d) Tãm t¾t tËp lÖnh cña PIC16F88 - cÊu tróc lÖnh : NH N LÖNH tham sè 1 , tham sè 2 ; chó thÝch • LÖnh xo¸ mét thanh ghi bÊt k× CLRF (tªn thanh ghi ) Vd: CLRF TRISB ; trisb = 00000000 quy ®Þnh portb l ®Çu ra • LÖnh ghi mét gi¸ trÞ bÊt k× v o thanh ghi W MOVLW ( gi¸ trÞ ) Vd : MOVLW b’11110000’ ; ghi gi¸ trÞ nhÞ ph©n b’11110000’ v o thanh ghi W . • MOVWF ghi gi¸ trÞ cña thanh ghi W v o mét thanh ghi kh¸c MOVWF ( tªn thanh ghi ) Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 18 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 19. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö Vd : MOVWF PORTB ; ghi gi¸ trÞ hiÖn t¹i trong thanh ghi W v o thanh ghi PORTB . • BËt mét bÝt trong mét thanh ghi bÊt k× BSF ( thanh ghi ) , ( vÞ trÝ bÝt) Vd : BSF PORTB , 0 ; bËt bÝt 0 cña thanh PORTB , tøc l RB0=1 • Nh¶y ®Õn mét nh n bÊt k× GOTO ( nh n ) • Nh¶y t¹i chç GOTO $ • §Þnh ®Þa chØ trong bé nhí ch−¬ng tr×nh ORG ( ®Þa chØ ) • Chän bank trong bé nhí ch−¬ng tr×nh BANKSEL (tªn bank hoÆc tªn cña thanh ghi n»m trong bank ) Vd : BANKSEL TRISB ; chuyÓn ®Õn bank 1 l bank chøa TRISB . • Gäi mét ch−¬ng tr×nh con CALL ( nh n ) Vd : CALL DELAY ; gäi ch−¬ng tr×nh con DELAY • Trë vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh tõ ch−¬ng tr×nh con RETURN • T¾t mét bÝt trong mét thanh ghi bÊt k× BCF ( thanh ghi ) , ( vÞ trÝ bÝt) Vd : BCF PORTB , 0 ; t¾t bÝt 0 cña thanh PORTB , tøc l RB0=0 • DECSZ (Decrement File , Skip if Zero ) : gi¶m gi¸ trÞ mét thanh ghi n o ®ã ®I mét ®¬n vÞ . NÕu sau khi gi¶m m kÕt qu¶ l 0 th× nã sÏ nh¶y c¸ch ra mét « nhí trong bé nhí ch−¬ng tr×nh v thùc hiÖn lÖnh ngay sau nã . NÕu gi¸ trÞ kh¸c kh«ng th× nã sÏ thùc hiÖn lÖnh liÒn kÒ nã . DECSZ [ thanh ghi ] , F\W C. Gi¶i thuËt cña m¹ch th«ng tin ®iÖn tö 1.Ph−¬ng ph¸p quÐt ma trËn LED: Chóng ta sÏ dïng ph−¬ng ph¸p quÐt LED theo h ng v cét. Khi h ng m ®−îc cung cÊp møc ®iÖn ¸p cao (3-5V) thi ë cét n n o ®ã nÕu cã møc ®iÖn ¸p thÊp (0-0.5V) th× LED ë vÞ trÝ [m,n] sÏ s¸ng. D−íi ®©y l m¹ch m« t¶ quÐt mét ®iÓm LED s¸ng: Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 19 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
 20. B i tËp lín VXL – B¶ng th«ng tin ®iÖn tö H×nh ¶nh m« t¶ gi¶i thuËt quÐt ma trËn LED Gi¶ng viªn h−íng dÉn:H n Huy Dòng §HBKHN 20 Thùc hiÖn :nhãm §T 1+2 K48 5/6/2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2