intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Bản chất pháp lí của hợp đồng kì hạn "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất pháp lí của hợp đồng kì hạn Như vậy, dường như cần phải làm rõ thêm thế nào là “thay đổi nghiêm trọng giá chứng khoán” trong quy định về thông tin nội bộ của Đức. Ví dụ: cần xác định tỉ lệ phần trăm cụ thể về sự thay đổi trong giá chứng khoán được coi là thay đổi nghiêm trọng bởi lẽ cụm từ này khá mơ hồ và cho thấy chuẩn mực để người Đức xác định một thông tin có phải là thông tin nội bộ hay không phụ thuộc quá nhiều vào phản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Bản chất pháp lí của hợp đồng kì hạn "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn ThÞ YÕn * T heo kho n 1 i u 64 Lu t thương m i năm 2005 c a Vi t Nam thì h p ng mua bán hàng hoá qua s giao d ch hàng “h p ng tương lai” hay “h p ng giao sau” ch không ph i “h p ng kì h n”. Nh ng ngư i theo quan i m này s d ng hoá bao g m h p ng kì h n và h p ng thu t ng “h p ng kì h n” ch h p ng quy n ch n. M i lo i h p ng có nh ng mua bán hàng hoá tương lai ngoài s giao c trưng riêng xu t phát t c thù c a d ch hàng hoá (Forward contract).(2) quan h mua bán hàng hoá qua s giao d ch V ý ki n cá nhân, chúng tôi cho r ng, hàng hoá. Bài vi t này ch bàn v h p ng vi c s d ng thu t ng “h p ng kì h n” kì h n v i tư cách là h p ng cơ b n c a hay “h p ng tương lai”, “h p ng giao quan h này. sau” cho quan h mua bán hàng hoá qua s Th nh t: V tên g i. giao d ch hàng hoá không th c s quan tr ng H p ng kì h n ư c d ch t ti ng Anh b ng n i hàm c a khái ni m này. Khi Lu t là “Futures contract”. H p ng kì h n ư c thương m i năm 2005 nh nghĩa v h p xác l p khi các bên mua bán hàng hoá tương ng kì h n, chúng ta u hi u r ng ó là lai thông qua s giao d ch hàng hoá. Thu t h p ng mua bán hàng hoá tương lai qua s ng này dùng phân bi t v i h p ng giao d ch hàng hoá mà không ph i là h p tri n h n (ti ng Anh là Forward contract) - ng mua bán hàng hoá tương lai ư c kí lo i h p ng mua bán tương lai nhưng tr c ti p gi a các bên. không th c hi n qua s giao d ch hàng hoá Th hai: V khái ni m. mà do các bên tr c ti p thi t l p. Lu t Theo kho n 2 i u 64 Lu t thương m i thương m i năm 2005 c a Vi t Nam s d ng năm 2005: “H p ng kì h n là tho thu n, thu t ng “h p ng kì h n” ch quan h theo ó bên bán cam k t giao và bên mua mua bán hàng hoá tương lai qua s giao d ch cam k t nh n hàng hoá t i m t th i i m hàng hoá. Quan i m khi xây d ng Lu t trong tương lai theo h p ng”. Như v y, cũng trùng v i quan i m c a các nhà theo cách nh nghĩa truy n th ng, h p ng nghiên c u Vi n nghiên c u thương m i kì h n gi ng như nh ng h p ng mua bán B thương m i v v n này.(1) thông thư ng, ó là s tho thu n, th ng Tuy nhiên, bàn v tên g i này, có ý ki n nh t ý chí gi a các ch th giao k t cho r ng vi c s d ng thu t ng “H p ng chuy n quy n s h u hàng hoá cho ngư i kì h n” trong Lu t thương m i năm 2005 là chưa th c s chu n xác. B i vì, n u d ch t * Gi ng viên Khoa pháp lu t kinh t ti ng Anh, “Futures contract” có nghĩa là Trư ng i h c Lu t Hà N i 54 t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008
  2. nghiªn cøu - trao ®æi mua và i l y kho n ti n là giá tr hàng hoá. mua bán hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá Tuy nhiên, khác v i mua bán thông thư ng, ch ư c coi là hình thành khi l nh mua ho c vi c kí k t h p ng kì h n không ph i là kí l nh bán c a khách hàng nh t nh ư c k t tr c ti p gi a ngư i bán và ngư i mua kh p v i l nh bán ho c l nh mua c a khách mà ư c th c hi n thông qua s giao d ch hàng khác theo nhu c u c a ngư i t l nh hàng hoá v i tư cách là cơ quan trung gian. và các nguyên t c ưu tiên trong kh p l nh t i Khi m t ngư i mu n mua hàng hoá qua s s giao d ch. Tuy nhiên, có th d dàng nh n giao d ch, ngư i ó s ph i tuân th các quy th y r ng m c dù ngư i t l nh ã tìm ư c nh pháp lu t i u ch nh ho t ng mua bán ít nh t m t i tác tho mãn nhu c u mua hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá cũng ho c bán hàng hoá c a mình và h p ng như quy t c, i u l ho t ng c a s giao ư c hình thành, ngư i t l nh v n không d ch hàng hoá ó. C th , ngư i này s ph i th bi t i tác ang th c hi n mua bán hàng kí qu thông qua thành viên kinh doanh c a hoá v i mình là ai. B i vì vi c ghi nh n l nh s giao d ch m b o giao d ch. M c kí mua, l nh bán cũng như vi c kh p các l nh qu (hay còn g i là ti n b o ch ng, bao g m này v i nhau hình thành nên h p ng ti n b o ch ng ban u và ti n b o ch ng mua bán hàng hoá u do bên trung gian là duy trì) do t ng s giao d ch quy nh. s giao d ch th c hi n. Vì th , tr l i khái Kho n ti n này không ph i là s ti n mà ni m: “h p ng kì h n là tho thu n, theo khách hàng thanh toán cho lô hàng mình ó bên bán cam k t giao và bên mua cam k t nh mua mà là kho n ti n mang tính ch t nh n hàng hoá…”, có th bàn thêm r ng b o m th c hi n h p ng trong tương lai. khái ni m này ã th hi n s không chính Có th hình dung quy trình mua bán xác khi s d ng thu t ng do ngư i bán và hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá như sau: ngư i mua không bi t nhau, không tr c ti p Khách hàng t l nh mua ho c l nh bán g p nhau tho thu n. H p ng kì h n có hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá và l nh th nh nghĩa là s ng thu n, s th ng này s ư c thành viên kinh doanh c a s nh t ý chí c a các bên mua bán hàng hoá qua giao d ch chuy n lên s giao d ch kh p s giao d ch hàng hoá, tuân th theo quy t c, l nh. Cùng m t th i i m, có th có r t i u l ho t ng c a s giao d ch, ch nhi u các l nh mua ho c l nh bán hàng hoá không th g i là s tho thu n c a các bên khác ư c g i n s giao d ch tuỳ theo yêu giao k t như h p ng mua bán thông c u c a khách hàng. Nhu c u c a các khách thư ng. Quan i m này cũng trùng v i quan hàng r t phong phú và a d ng, k c v kì i m c a tác gi Lê Hoàng Nhi - Trư ng i h n, s lư ng và giá c . S giao d ch (c th h c Lu t thành ph H Chí Minh: “H p thông qua các nhân viên c a mình) s ti p ng giao sau là m t cam k t pháp lí c a nh n t t c các l nh bán và l nh mua ó các bên v vi c mua ho c bán m t lư ng kh p l nh theo nguyên t c ưu tiên v giá, v hàng hoá vào m t th i i m trong tương lai s lư ng và v th i i m t l nh. H p ng thông qua s giao d ch và các cơ quan trung t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008 55
  3. nghiªn cøu - trao ®æi gian m t giá ư c nh trư c”;(3) hay quan bán hàng hoá. i m c a các nhà khoa h c Thái Lan khi - Thành viên kinh doanh c a s giao d ch nghiên c u xây d ng th trư ng giao sau hàng hoá ph i áp ng các i u ki n theo Thái Lan: “H p ng giao sau là m t cam quy nh c a i u 21 Ngh nh s 158, có k t c a hai bên, gi a bên mua và bên bán, quy n th c hi n các ho t ng mua bán hàng giao d ch hàng hoá vào m t th i i m hoá cho chính mình tìm ki m l i nhu n trong tương lai, v m t lo i hàng hoá c ho c nh n u thác mua bán hàng hoá qua s bi t ho c các lo i d ch v m t m c giá giao d ch hàng hoá cho khách hàng hư ng ư c nh trư c. Giá c ư c xác nh thù lao. Như v y, khi mua bán hàng hoá qua thông qua m t ti n trình niêm y t và u giá s giao d ch hàng hoá cho chính mình, thành tuân theo nh ng lu t l c a m t s giao d ch viên kinh doanh s có tư cách c a m t nhà có t ch c”.(4) u tư, m t khách hàng t l nh tr c ti p t i Th ba: V c i m: s mua bán hàng hoá còn khi nh n u Theo quy nh c a Lu t thương m i năm thác c a khách hàng th c hi n mua bán 2005 và Ngh nh c a Chính ph s hàng hoá cho khách hàng, thành viên kinh 158/2006/N -CP ngày 28/12/2006 quy nh doanh có tư cách c a ngư i trung gian. Vì chi ti t Lu t thương m i v ho t ng mua th , quy nh c a kho n 13 i u 3 Ngh nh bán hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá (g i s 158: “Khách hàng là t ch c, cá nhân t t là Ngh nh s 158), h p ng kì h n không ph i là thành viên c a s giao d ch mang m t s c i m sau: hàng hoá…” là không chính xác. M t là, các ch th có liên quan n vi c - Thành viên môi gi i c a s giao d ch giao k t và th c hi n h p ng bao g m: hàng hoá ph i áp ng các i u ki n theo - Khách hàng: Là t ch c, cá nhân không quy nh t i i u 19 Ngh nh s 158, th c ph i là thành viên c a s giao d ch hàng hoá, hi n ho t ng môi gi i mua bán hàng hoá th c hi n ho t ng mua bán hàng hoá qua qua s giao d ch hàng hoá nh n thù lao. s giao d ch hàng hoá thông qua vi c u thác Thành viên môi gi i không ư c nh n u cho thành viên kinh doanh c a s giao d ch thác c a khách hàng như thành viên kinh hàng hoá (kho n 13 i u 3 Ngh nh s doanh mua bán hàng hoá qua s giao d ch 158). Như v y, khách hàng là ch th h p hàng hoá mà ch ư c th c hi n ho t ng ng mua bán hàng hoá qua s giao d ch môi gi i mua bán hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá và không b t bu c ph i là thương hàng hoá. Tuy nhiên, vai trò c a thành viên nhân, ch là các t ch c, cá nhân có nhu c u môi gi i trong ho t ng mua bán hàng hoá mua bán hàng hoá qua s giao d ch hàng qua s giao d ch hàng hoá chưa ư c quy hoá. Tuy nhiên, khách hàng không tr c ti p nh c th trong Lu t thương m i cũng như giao d ch t i s giao d ch hàng hoá mà ph i Ngh nh s 158, c n có nh ng hư ng d n u thác cho thành viên kinh doanh c a s c th hơn trong các văn b n pháp lu t c a giao d ch th c hi n ho t ng mua ho c các cơ quan nhà nư c có th m quy n. 56 t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008
  4. nghiªn cøu - trao ®æi giao d ch c a các khách hàng ư c d ch hàng hoá. Khi ngư i t l nh mua trên th c hi n, còn có vai trò c a trung tâm thanh th c t có nhu c u nh n hàng theo h p ng, toán và trung tâm giao nh n hàng hoá c a s h s nh n hàng t i trung tâm giao nh n c a giao d ch hàng hoá. Trung tâm thanh toán và s giao d ch hàng hoá ch không nh n tr c trung tâm giao nh n hàng hoá có th do s ti p t ngư i bán; và h s thanh toán kho n giao d ch hàng hoá thành l p ho c u thác ti n mua hàng thông qua trung tâm thanh toán cho t ch c khác thành l p th c hi n ch c c a s giao d ch hàng hoá ch không tr tr c năng thanh toán và ch c năng giao nh n hàng ti p cho ngư i bán. Trư ng h p ngư i mua hoá khi khách hàng th c hi n ho t ng mua không có nhu c u nh n hàng, trung tâm thanh bán hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá. C toán s thanh toán bù tr kho n ti n chênh th , khi khách hàng ho c chính thành viên l ch còn l i cho ngư i bán ho c ngư i mua. kinh doanh mu n th c hi n vi c mua bán Cơ ch mua bán hàng hoá giao sau thông qua hàng hoá qua s giao d ch hàng hoá ph i kí trung gian là s giao d ch hàng hoá này m qu kho n ti n b o ch ng b o m giao b o m t cách ch c ch n quy n l i c a các d ch và s n p t i trung tâm thanh toán c a s bên, không bên nào có th vi ph m h p ng giao d ch hàng hoá. Khi ã kí qu , khách khi giá c hàng hoá ã thay i không còn có hàng m i ư c t l nh mua, l nh bán thông l i cho mình. qua thành viên kinh doanh c a s giao d ch. Hai là, v i tư ng c a h p ng. Khi l nh mua, l nh bán ã ư c kh p, trung i tư ng c a h p ng kì h n là hàng tâm thanh toán s căn c vào giá hàng hoá hoá. m t s nư c, hàng hoá ư c giao theo công b chính th c c a s giao d ch d ch s giao d ch hàng hoá r t a d ng. Ví hàng hoá hàng ngày i chi u v i giá hàng d : Lu t v s giao d ch hàng hoá nông s n hoá ã mua bán theo h p ng c a khách c a Thái Lan quy nh: “Hàng nông s n là hàng bù tr theo ngày vào kho n ti n kí các lo i nông s n và hàng hoá ch bi n t qu c a khách hàng trong th i gian chưa n nông s n ư c ban giám c s giao d ch th i i m giao hàng. Khi kho n ti n kí qu quy nh cho giao d ch kì h n” ( i u 3); ã b gi m xu ng n m c báo ng, có Lu t mua bán hàng hóa tương lai Hàn Qu c nghĩa là m c ti n b o ch ng duy trì, trung quy nh: “Lu t này áp d ng i v i vi c tâm thanh toán s thông báo cho khách hàng kinh doanh hàng hoá tương lai c a các lo i bi t. N u khách hàng không b sung thêm hàng hoá sau ây: 1. S n ph m nông nghi p, ti n kí qu , tung tâm thanh toán s t ng nuôi tr ng thu s n, lâm nghi p, khoáng s n, t t toán h p ng mua bán hàng hoá ó cho năng lư ng, các s n ph m ư c s n xu t khách hàng. Còn trung tâm giao nh n hàng ho c ch bi n t các s n ph m ó và các s n hoá c a s giao d ch th c hi n ch c năng lưu ph m tương t khác (dư i ây g i chung là gi , b o qu n, giao nh n hàng hoá cho khách hàng tiêu dùng); 2. Ti n t , ch ng khoán, chi hàng và ph i ch u trách nhi m v s chu n phi u, phí d ch v ho c các lo i hàng hoá xác c a hàng hoá theo i u l c a s giao khác không ph i là hàng tiêu dùng (bao g m t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008 57
  5. nghiªn cøu - trao ®æi c các lo i hàng hoá mà lãi xu t ho c các Giá tr l n hay nh c a t ng h p ng kho n ư c hư ng khác ã ư c tiêu chu n tuỳ thu c vào lo i hàng hoá ư c giao d ch hoá m b o cho vi c ti n hành kinh t i s cũng như tuỳ thu c vào t ng s giao doanh hàng hoá tương lai m t cách hi u qu d ch c th . Ví d : M t h p ng vàng có (dư i ây g i chung là kho n thu tài chính); kh i lư ng là 100 ounces, h p ng d u thô và b ng m c ch s v giá, lã su t… c a các là 1000 barrels, h p ng yên Nh t là s n ph m nêu t i kho n 1, 2 i u này (dư i 12.500.000 ¥, h p ng cà phê arabica là ây g i chung là ch s )” ( i u 2)…; Lu t 37.500 pounds (t i NYMEX), h p ng cà mua bán hàng hoá tương lai c a bang Otario, phê robusta là 5 t n (t i LIFFE).(5) Lư ng Canada quy nh: “Hàng hoá ư c hi u là hàng hoá ư c giao d ch c a m i h p ng hàng hoá nông s n, lâm s n, h i s n, khoáng ph i không quá l n các nhà u tư v a và s n, kim lo i, nhiên li u hydrocarbon, ti n t nh cũng có th giao d ch nhưng cũng không ho c á quý và b t kì m t lo i hàng hóa, v t quá nh bù p ư c chi phí giao d ch ph m, d ch v , quy n ho c l i ích, dù d ng phát sinh khi ph i tr thù lao cho trung gian. g c hay ã qua ch bi n ư c l a ch n làm - Là hàng hoá có th chưa hi n h u vào hàng hoá theo các quy nh trong Lu t này” th i i m giao k t h p ng. B i vì, h p (gi i thích t ng -1). ng kì h n là h p ng mua bán hàng hoá i v i Vi t Nam, i tư ng c a h p giao sau thông qua s giao d ch hàng hoá. ng kì h n là hàng hoá theo quy nh c a Vào th i i m giao k t, ngư i mua chưa Lu t thương m i năm 2005, ư c B trư ng quan tâm n vi c hàng hoá ã hi n h u hay B thương m i (nay là B công thương) chưa, ch n khi giao hàng, n u ngư i mua công b trong t ng th i kì và theo i u l có nhu c u nh n hàng th c t thì ngư i bán c a t ng s giao d ch. Tuy nhiên, hàng hoá ph i có hàng th c hi n h p ng. Trư ng ch tr thành i tư ng c a h p ng kì h n h p vi c giao hàng, nh n hàng th c t không hay i tư ng ư c giao d ch t i s giao di n ra mà các bên ch thanh toán cho nhau d ch khi tho mãn các i u ki n sau: kho n ti n chênh l ch, thì hàng hoá không - Là hàng hoá ư c tiêu chu n hoá v s ph i là m c ích hư ng n c a h p ng lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i… theo quy mà ch là phương ti n các bên u cơ nh chu n c a t ng s giao d ch hàng hoá. nh m tìm ki m l i nhu n t chênh l ch giá. Tiêu chu n hoá i tư ng h p ng là i m - Là hàng hoá thư ng có s bi n ng c trưng c a h p ng kì h n và là nguyên m nh v giá và do th trư ng quy t nh giá nhân u tiên d n n s ra i c a s giao c . Hàng hoá giao d ch t i s giao d ch hàng d ch hàng hoá nh m tránh r i ro v vi c giao hoá ch u tác ng m nh m c a quy lu t hàng hoá không phù h p v i tho thu n cung c u: Khi ngu n cung tăng, giá hàng trong h p ng. hoá gi m và ngư c l i, khi ngu n cung ã - Là hàng hoá thư ng ư c giao k t v i ư c gi i to , giá l i tăng. Quy lu t “ ư c m t s lư ng tương i l n. mùa, r t giá” hàng năm v n l p i l p l i gây 58 t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008
  6. nghiªn cøu - trao ®æi thi t h i r t l n cho ngư i s n xu t và c các i u kho n m u như: i tư ng h p ng, thương nhân. Vì v y, v i vi c mua bán hàng s lư ng, ch t lư ng, i u ki n giao hàng, hoá qua s giao d ch hàng hoá, c ngư i bán i u ki n thanh toán… ã ư c s giao d ch và ngư i mua u ã t b o hi m cho quy n hàng hoá quy nh c th . H p ng kì h n l i c a chính mình, h n ch r i ro do th có n i dung tương t gi ng như h p ng trư ng mang l i. theo m u, ví d : H p ng l p i n sinh Ba là, v th i i m giao hàng và giá c . ho t, i n s n xu t; h p ng l p nư c sinh Th i i m giao hàng không ph i là th i ho t, nư c s n xu t hay h p ng d ch v i m giao k t h p ng mà là m t th i i m bưu chính vi n thông… có nghĩa là các i u nào ó trong tương lai. Theo thông l chung kho n ã ư c chu n hoá và bu c các bên c a các s giao d ch hàng hoá c a các nư c, ph i tuân theo khi mu n tham gia vào h p th i gian giao hàng do t ng s giao d ch quy ng. Nhưng h p ng kì h n không ph i là nh áp d ng i v i t ng m t hàng c th h p ng theo m u, vì h p ng theo m u nhưng thông thư ng là sau 3 tháng, 6 tháng, ch do m t bên so n th o và ưa ra, bên kia 9 tháng hay 1 năm. Vi t Nam chưa có s c a h p ng ch có quy n kí ho c không kí. Còn h p ng kì h n do m t bên ưa ra các giao d ch hàng hoá nhưng các công ti vàng yêu c u mua ho c bán m t lư ng hàng hoá b c á quý và các ngân hàng ã ư c phép v i giá c , s lư ng, kì h n... nh t nh, m t mua bán vàng kì h n, ví d : Công ti vàng bên ch p nh n mua ho c bán lư ng hàng hoá b c á quý Sài Gòn (SJC), th i gian giao ó thông qua trung gian là s giao d ch hàng vàng thư ng kho ng 3 tu n tr lên; Ngân hoá v i giá c trùng ho c sát nh t m c giá hàng xu t nh p kh u Vi t Nam (Eximbank) mà bên kia ưa ra. kì h n giao d ch là t 3 ngày n 365 (6) Tóm l i, h p ng kì h n cũng là h p ngày… Còn giá c c a hàng hoá cũng ng mua bán hàng hoá nhưng là mua bán không ph i là giá hàng hoá ang giao d ch hàng hoá tương lai thông qua ch th trung trên th trư ng vào th i i m giao k t h p gian là s giao d ch hàng hoá. H p ng kì ng do s giao d ch hàng hoá công b mà là h n có nhi u c thù mà h p ng mua bán giá giao sau, m t m c giá mà c ngư i bán và hàng hoá thông thư ng không có, phù h p ngư i mua u d li u r i ro v giá trong v i c thù c a quan h mua bán hàng hoá tương lai và là m c giá mà c hai bên u qua s giao d ch hàng hoá. Tuy nhiên, m t ch p nh n ư c. ây ư c coi là i m c s v n pháp lí liên quan n h p ng kì trưng nh t c a h p ng kì h n so v i các h n còn chưa sáng t , c n ph i ti p t c h p ng mua bán hàng hoá thông thư ng. nghiên c u. i u c bi t khó lí gi i cho B n là, v n i dung h p ng. nh ng v n trên là Vi t Nam n th i N i dung h p ng kì h n ph i tuân th i m hi n t i v n chưa có m t s giao d ch y các i u kho n ã ư c tiêu chu n hàng hoá nào ư c thành l p (ngo i tr hoá t i s giao d ch hàng hoá. C th , nh ng Trung tâm giao d ch cà phê Buôn Mê Thu t t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008 59
  7. nghiªn cøu - trao ®æi ư c thành l p cu i năm 2007 và n bây VAI TRÒ C A T CH C CÔNG OÀN gi v n ch ang bư c nh ng bư c thí TRONG VI C… (ti p theo trang 10) i m), do ó chưa có th c ti n ki m - Chăm lo giúp , b o v quy n l i c a nghi m. Hi v ng r ng trong tương lai không ngư i lao ng v vi c làm và m b o vi c xa, khi nhu c u trao i hàng hoá l n hơn làm, m b o thu nh p b ng các ho t ng n a, khi nh ng ngư i s n xu t cũng như các như: L p danh sách nh ng ngư i lao ng ã doanh nghi p ch bi n, các nhà u tư… có vi c làm và chưa có vi c làm trong công ti bi t và s d ng nhi u hơn công c pháp lí c ph n t ó ch ng ưa ra các hình này t b o hi m và u cơ, th trư ng th c, bi n pháp ào t o, ào t o l i, b i mua bán hàng hoá qua s giao d ch hàng dư ng nâng cao trình cho ngư i lao ng; hoá nư c ta s phát tri n m nh m hơn và ch ng l p phương án s n xu t, kinh doanh pháp lu t i u ch nh v ho t ng này s nh m nâng cao thu nh p cho ngư i lao ng. t ng bư c hoàn thi n hơn./. Tăng cư ng t ch c các ho t ng xã h i (1).Xem: - tài khoa h c: “Nghiên c u cơ s khoa ngư i lao ng phát huy tinh th n oàn k t, h c và th c ti n hình thành th trư ng hàng hoá yêu thương g n bó v i nhau trong công ti c giao sau c a Vi t Nam”, Vi n nghiên c u thương m i ph n, thông qua các ho t ng như tham B thương m i, Hà N i tháng 7/2000; quan, ngh mát, i h c t p trao i kinh - “Th trư ng hàng hoá giao sau”, Vi n nghiên c u thương m i B thương m i, Nxb. Lao nghi m, t ch c các h i di n văn ngh , thi ng, Hà N i, 2000. u th thao và các ho t ng xã h i khác. (2). Xem: - “Các lo i h p ng giao d ch trên th Tránh x y ra tình tr ng xung t trong n i trư ng hàng hoá giao sau”, Ths. Vũ Th Minh Nguy t, b công ti ho c xung t gi a các c ông ngu n: http://www. vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/ sau khi c ph n hoá. Xây d ng qu tương tr xemtin.asp?idcha=2691&cap=4&id=2706 - tài nghiên c u khoa h c: “ nh hư ng giúp ngư i lao ng b dôi dư ho c g p xây d ng khung pháp lý cho h p ng giao sau trong khó khăn trong c ph n hoá. th trư ng giao sau t i Vi t Nam”, Lê Hoàng Nhi, - Tham gia ho t ng qu n lí, i u hành Trư ng i h c Lu t thành ph H Chí Minh, tháng công ti c ph n. T ch c công oàn tích c c, 3/2004. ch ng tham gia mua c ph n v i t l theo (3), (5).Xem: tài nghiên c u khoa h c: “ nh hư ng xây d ng khung pháp lí cho h p ng giao sau quy nh ư c ng c vào h i ng qu n trong th trư ng giao sau t i Vi t Nam”, Lê Hoàng tr , ban ki m soát. nh ng nơi không Nhi, Trư ng i h c Lu t thành ph H Chí Minh, i u ki n s h u s c ph n theo t l quy tháng 3/2004, tr.7, 8. nh thì công oàn c n ti n hành v n ng (4).The SIMEX Experience: Implications for các c ông là ngư i lao ng tín nhi m u Thailand’s Futures Exchange. (March- June,1999, quy n cho công oàn i di n c ph n c a Thawatchai Jittrapanun). (6).Xem: “Vàng bán “ngu i”, Thuý Anh, Báo mình tham gia ng c vào h i ng qu n ngư i lao ng i n t , ngày 02/06/2006 - tr , ban ki m soát và bi u quy t trong các i http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/152954.asp. h i c ông./. 60 t¹p chÝ luËt häc sè 6/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2