intTypePromotion=1

Báo cáo " Bàn về thời gian mang thai tối đa và tối thiểu trong việc xác định cha, mẹ, con "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
7
download

Báo cáo " Bàn về thời gian mang thai tối đa và tối thiểu trong việc xác định cha, mẹ, con "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn về thời gian mang thai tối đa và tối thiểu trong việc xác định cha, mẹ, con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Bàn về thời gian mang thai tối đa và tối thiểu trong việc xác định cha, mẹ, con "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn ThÞ Lan * N con ngư i mang tính ch t sinh h c - xã h i guyên t c suy oán pháp lí xác nh ó là năng l c con (th tinh, thai nghén và cha, m , con mà Lu t HN&G năm ), s ki n sinh luôn g n v i y u t xã h i 2000 quy nh có ý nghĩa c bi t c v m t mà trư c h t là hôn nhân và gia ình. Do ó, xã h i và pháp lí. Trư c h t, vi c xác nh pháp lu t ã g n quá trình thai nghén và sinh cha, m , con nh m làm n nh các m i quan con trong vi c xác nh cha, m , con. h trong gia ình, m b o quy n l i c a các Theo nguyên t c suy oán pháp lí vi c thành viên trong gia ình. Vi c xác nh cha, xác nh cha, m , con, i u 63 Lu t HN&G m , con còn là m t trong nh ng cơ s m năm 2000 quy nh: “Con sinh ra trong th i b o quy n bình ng gi a nam và n , gi a v kì hôn nhân ho c do ngư i v có thai trong và ch ng, c bi t là quy n làm cha, làm m th i kì ó là con chung c a v ch ng…”. Có g n li n v i thiên ch c t nhiên c a ngư i nghĩa là pháp lu t chú tr ng t i quá trình thai àn ông và ngư i ph n . Vi c xác nh cha, nghén và sinh con c a ngư i v . Còn i v i m , con m b o quy n mang thai, sinh con, vi c th tinh, theo T i n ti ng Vi t là “hi n nuôi con c a ngư i ph n , ó là thiên ch c tư ng t bào sinh s n cái ti p nh n t bào làm m ư c pháp lu t th a nh n và b o v . sinh s n c tr thành t bào tr ng ho c Trong m i quan h v i các ch nh pháp lí h p t ”, có th là th tinh m t cách t nhiên, khác thì vi c xác nh cha, m , con óng vai cũng có th là th tinh b ng phương pháp h trò c bi t quan tr ng, trong nhi u trư ng tr sinh s n, mi n r ng ngư i v và ch có h p là cơ s pháp lí cơ quan nhà nư c có ngư i v là ngư i mang thai và sinh ra a th m quy n gi i quy t các v vi c như li hôn, tr ó. Pháp lu t không th a nh n vi c mang c p dư ng, hu k t hôn trái pháp lu t… Bài thuê. Ngư i v ph i là thai h hay ch a vi t này i sâu vào nghiên c u khía c nh khá ngư i th c hi n toàn b quá trình sinh (t t nh c a vi c xác nh cha, m , con ó là th tinh, mang thai và sinh con). th i gian mang thai. B i vi c xác nh cha, Theo T i n ti ng Vi t thì “có thai” là m , con s chính xác hơn khi pháp lu t quy ang mang thai trong b ng, còn “th thai” là nh m t cách ch t ch các trư ng h p c th b t u có thai. T ây d n n hai trư ng và cá bi t v th i gian mang thai. Trong hôn nhân h p pháp, m t trong nh ng căn c xác nh cha, m , con là s * Gi ng viên Khoa lu t dân s c a ngư i v . Quá trình sinh ki n sinh Trư ng i h c Lu t Hà N i 30 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007
  2. nghiªn cøu - trao ®æi h p: Ngư i v th thai trong th i kì hôn nhân mang thai t i a mà không quy nh th i gian ho c ngư i v ang mang thai trong th i kì mang thai t i thi u. Trư c ây, trong Thông hôn nhân (trư ng h p này ngư i v ã th tư s 15/TATC ngày 27/09/1974 c a Toà án thai trư c th i kì hôn nhân). Vi c quy nh nhân dân t i cao nh c l i ư ng l i x li hôn, này là r t phù h p v i hoàn c nh xã h i hi n m t vài lo i tranh ch p v dân s , hôn nhân nay. B i trong th c t có r t nhi u trư ng h p gia ình (g i t t là Thông tư s 15) có hư ng nam n trong quan h tình c m ã có quan h d n th i gian mang thai a con thông tình d c trư c khi ăng kí k t hôn, hành vi thư ng dài nh t là 300 ngày và ng n nh t là này d n n ngư i ph n có thai và h h p 180 ngày. Nhưng Ngh nh s 70/N -CP pháp hoá m i quan h ó b ng vi c ăng kí ngày 03/10/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t HN&G (g i t t k t hôn. So v i pháp lu t trong các th i kì trư c, pháp lu t hi n hành ã có s thay i là Ngh nh s 70) quy nh: “Con sinh ra l n. Pháp lu t trong th i kì dư i ch Vi t trong vòng 300 ngày k t ngày ch ng ch t Nam c ng hoà ã quy nh: “ a tr th thai ho c k t ngày b n án, quy t nh c a toà trong th i kì hôn thú là con c a ch ng ngư i án x cho v ch ng li hôn có hi u l c pháp m . ư c coi như th thai trong th i kì hôn lu t thì ư c xác nh là con chung c a hai m t trăm tám ch c ngư i” ( i u 21). V y pháp lu t ã gián ti p thú, tr nào sinh ra th a nh n th i gian mang thai t i a là 300 ngày sau khi hôn thú thành l p, hay không quá ba trăm ngày sau khi hôn thú o n tiêu” ngày. Theo quan i m c a chúng tôi, vi c ( i u 207 B dân lu t Sài Gòn năm 1972). pháp lu t th c nh không ưa ra nh nghĩa Như v y, v nguyên t c, pháp lu t th i kì này th nào là con do ư c th thai trong th i kì ch th a nh n nh ng a tr do ngư i v b t hôn nhân là phù h p nhưng nên quy nh c u có thai trong th i kì hôn nhân là con c a th i gian mang thai t i thi u cùng v i th i ngư i ch ng mà không ch p nh n trư ng h p gian mang thai t i a thì s m b o s toàn a tr do ngư i v b t u có thai trư c khi di n hơn. Có nghĩa là, lu t th c nh c n thi t k t hôn và trong th i kì hôn nhân v n ang ph i quy nh th i kì mang thai pháp nh mang thai. Vi c quy nh này còn ph thu c trong vi c xác nh cha, m , con. Vi c quy nh này s là cơ s vào quan i m nhìn nh n v n hôn nhân và áp d ng pháp lu t. Pháp lu t m t s nư c ã c p th i gian gia ình trong hoàn c nh xã h i t ng giai mang thai pháp nh như pháp lu t c a Nh t o n l ch s c th . Pháp lu t th c nh không ưa ra nh B n có quy nh: “Con ư c ngư i m thai nghĩa th nào là con do ư c th thai trong nghén trong th i kì hôn nhân ư c coi là con th i kì hôn nhân như pháp lu t th i kì trư c, c a ngư i ch ng. Con sinh ra sau 200 ngày vì ã quy nh trư ng h p con sinh ra trong ho c lâu hơn sau khi k t hôn ho c trong th i kì hôn nhân là con chung c a v ch ng ph m vi 300 ngày hôn nhân b hu b ho c vô hi u ư c coi là con thai nghén trong th i nên vi c quy nh này là không c n thi t. Pháp lu t th c nh ch quy nh th i gian kì hôn nhân” ( i u 772 BLDS Nh t B n); t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007 31
  3. nghiªn cøu - trao ®æi trong vòng 300 ngày ngư i ph n sinh con pháp lu t Trung Qu c quy nh kho ng th i gian r ng hơn, a con h p pháp là a con thì a con ó là con chung c a hai ngư i ã do ư c th thai t quan h hôn nhân, th i t ng là v ch ng và a tr ó là con trong gian b t u mang thai là kho ng th i gian giá thú. Hi n nay, trong pháp lu t dân s , t t ng dân s có quy nh v các trư ng h p gi a ngày th 181 và ngày th 302, k c hai ngày ó, trư c ngày sinh a tr ….; pháp lu t thông báo tìm ki m ngư i v ng m t, tuyên b Thái Lan cũng quy nh tương t “… Th i m t tích, tuyên b ch t, ây là nh ng th t c gian b t u mang thai, nghĩa là, trong th i c n thi t m b o quy n và l i ích c a nh ng ngư i có quy n và l i ích liên quan gian tính t ngày th 180 n ngày th 310, trư c khi a tr ra i…” ( i u 1539 B v i ngư i b tuyên b m t tích, tuyên b ch t. lu t dân s và thương m i Thái Lan). Như Vì v y, theo quan i m c a chúng tôi, nên chăng i v i vi c xác nh cha, m , con khi v y, có th kh ng nh r ng, trong l ch s l p pháp Vi t Nam cũng như pháp lu t m t s xác nh v th i gian mang thai t i a (300 nư c có nh ng nét tương ng v i Vi t Nam ngày) c n áp d ng trong nh ng th i i m c cũng quy nh r t c th v th i gian mang bi t, như th i i m i v i ngư i b xác nh thai pháp nh. N u xác nh ư c th i gian là m t tích, b xác nh là ch t (b i trong nhi u trư ng h p thì th i i m xác nh m t mang thai t i a và t i thi u thì s xác nh ư c th i i m th thai. Ch ng h n, pháp ngư i ch t v m t pháp lí không trùng v i lu t quy nh th i gian mang thai t i thi u là th i i m ch t v m t th c t ). Th c t có 180 ngày, th i gian mang thai t i a là 300 quan i m cho r ng, th i h n 300 ngày ch ư c xác nh trong trư ng h p ch m d t hôn ngày thì th i i m th thai s là kho ng th i gian t ngày th 180 n ngày th 300 k t nhân mà thôi còn n u ang trong th i kì hôn ngày sinh a tr ngư c tr l i. ây s là cơ nhân thì pháp lu t không can thi p sâu vào gi i quy t các trư ng h p có s pháp lí quan h v ch ng và quan h cha m và con. Cho dù ngư i ch ng ã b nhà i bi t tích tranh ch p quan h cha, m , con. trong m t th i gian dài mà ngư i v Ngh nh s 70 ch quy nh v th i gian nhà mang thai t i a là không hoàn toàn phù h p. v n sinh con thì a tr v n là con chung c a Hơn n a, n u ch căn c vào hai th i i m là v ch ng vì v n ư c sinh ra trong th i kì ngày ngư i ch ng ch t và ngày b n án, quy t hôn nhân. i u này s phù h p v i nguyên nh c a toà án x cho v ch ng li hôn có t c suy oán pháp lí xác nh cha, m , con, mi n là a tr ó có m t ngư i cha, m t hi u l c pháp lu t tính th i gian 300 ngày ( ư c quy nh t i i u 21 Ngh nh s 70) ngư i m v m t pháp lí cho dù ngư i cha, ngư i m v m t pháp lí không ương nhiên là không y và chính xác. Th i i m m t là ngư i cha, ngư i m v m t huy t th ng. trong hai v ch ng ch t ho c b n án, quy t nh c a toà án cho v , ch ng li hôn có hi u N u có yêu c u xác nh l i v n này thì ph i có ch ng c và ph i ư c toà án xác l c pháp lu t là hai th i i m ch m d t hôn nhân. Do ó, tính t ngày ch m d t hôn nhân, nh. Theo quan i m c a chúng tôi, vi c xác 32 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ngư i ph n sinh con thì ngư i àn ông nh cha, m , con là nh m xác l p m t quan h cha m và con trên cơ s v m t huy t trong hôn nhân trái pháp lu t trư c ây ương nhiên ư c xác nh là cha c a a con ó). th ng. N u ã có nh ng quy t nh v m t pháp lí c a cơ quan nhà nư c có th m quy n Xác nh 180 ngày b t u k t ngày v tình tr ng v ng m t c a ngư i ch ng hay th c t ngư i b tuyên b m t tích tr v ch ngư i v thì ph i coi ây là nh ng trư ng không nên căn c vào ngày quy t nh hu b h p c bi t không ư c áp d ng nguyên t c quy t nh tuyên b m t tích có hi u l c pháp suy oán xác nh cha, m , con. Ngư i ch ng lu t ( i v i trư ng h p chưa li hôn v i trong trư ng h p này không ương nhiên là ngư i m t tích); ngày th c t ngư i b ch t cha c a a tr do ngư i v sinh ra. i u này tr v ch không căn c vào ngày quy t nh không ch m b o cho chính nh ng ch th hu b quy t nh tuyên b ch t có hi u l c pháp lu t ( i v i trư ng h p ngư i nhà trong m i quan h ó mà còn m b o cho chưa k t hôn v i ngư i khác) vì trong các nh ng ch th khác có liên quan, c bi t là trong xã h i phương ông như Vi t Nam. ó trư ng h p này th i kì hôn nhân b gián o n cũng có th là m t cách th c d phòng cho trong m t th i gian nh t nh. Không ương tương lai ngăn ng a nh ng h u qu x u có nhiên gi ng như trư ng h p ngư i v ã có th x y ra. Cách l p lu n này cũng d li u thai trư c th i kì hôn nhân và sinh con trong cho c trư ng h p khi ngư i b tuyên b là th i kì hôn nhân. i u 26 Lu t HN&G năm m t tích tr v ho c ngư i b tuyên b là ch t 2000 quy nh: “Khi toà án ra quy t nh hu b tuyên b m t ngư i là ã ch t theo quy tr v mà khôi ph c quan h hôn nhân thì nên áp d ng th i gian mang thai t i thi u xác nh t i i u 83 c a B lu t dân s mà v ho c ch ng c a ngư i ó chưa k t hôn v i nh con chung c a v ch ng. Như v y, trong trư ng h p này c n xác ngư i khác thì quan h hôn nhân ương nh 300 ngày ư c b t u k t ngày ngư i nhiên ư c khôi ph c…”. Quy nh này ã t o nên nh ng khó khăn trong quá trình gi i ch ng ch t trên th c t (ngày ch t th c t s ư c ghi trong gi y khai t ) ho c ngày ch t quy t các v vi c c th . V nguyên t c, ch c a ngư i ch ng ư c xác nh trong quy t khi quy t nh c a toà án hu b quy t nh tuyên b m t ngư i b ch t có hi u l c pháp nh có hi u l c v tuyên b ch t c a toà án; ngày b t u m t tích ư c xác nh trong lu t thì năng l c ch th c a h m i ư c khôi ph c. Nhưng trên th c t , khi ngư i ã quy t nh có hi u l c v tuyên b m t tích ư c toà án tuyên b ch t tr v , khi chưa c a toà án; ngày b n án ho c quy t nh li ư c toà án hu b quy t nh tuyên b ch t, hôn có hi u l c pháp lu t c a tòa án (th m chí có th , ngư i ó ã chung s ng trong quan h có th áp d ng th i gian 300 ngày trong trư ng h p hu vi c k t hôn trái pháp lu t, v ch ng v i ngư i v , ngư i ch ng trư c ây. Ho c ngư i v nhà chưa k t hôn v i th i i m 300 ngày b t u k t ngày quy t ngư i khác nhưng ã chung s ng như v nh hu vi c k t hôn trái pháp lu t có hi u ch ng v i ngư i khác, khi ngư i ch ng b l c pháp lu t, trong kho ng th i gian này n u t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007 33
  5. nghiªn cøu - trao ®æi tuyên b là ch t tr v và ư c toà án hu b mang thai t i a và t i thi u. Quy nh ó s tránh nh ng nh hư ng n quy n và nghĩa quy t nh tuyên b ch t, v nguyên t c, s v n khôi ph c quan h hôn nhân, sau ó v c a chính nh ng ch th trong m i quan ngư i v sinh con trong b t k th i gian nào h ó cũng như nh ng ch th khác có quy n cũng v n l i ư c xác nh là con chung c a và l i ích liên quan trong vi c mu n nh n ngư i v và ngư i ch ng ã b tuyên b là ho c không mu n nh n quan h cha con, m ch t tr v , vì v n m b o là con sinh ra con. Ngoài ra, còn tránh gây ra nh ng lãng trong th i kì hôn nhân. Th m chí, n u ngư i phí v th i gian và tài chính cho các ch th v v n chung s ng v i ngư i khác và mu n và các cơ quan nhà nư c có th m quy n. ch m d t quan h hôn nhân v i ngư i ã b Vi c xác nh kho ng th i gian 300 ngày k t khi ch m d t hôn nhân mà ngư i v toà án tuyên b ch t tr v thì v m t pháp lí ngư i v và ngư i ch ng b tuyên b ch t tr sinh con c n ph i có ngo i l cho trư ng h p sinh con b ng phương pháp h tr sinh s n. v v n là v ch ng h p pháp, n u hai bên mu n ch m d t quan h hôn nhân l i ph i Ngh nh s 12/N -CP ngày ti n hành m t th t c pháp lí n a, ó là yêu 12/02/2003 c a Chính ph v sinh con theo c u gi i quy t li hôn. N u h ư c toà án gi i phương pháp khoa h c quy nh: “Vi c g i tinh trùng ư c th c hi n trong các trư ng quy t li hôn thì sau ó trong vòng 300 ngày n u ngư i v sinh con v n ư c xác nh là h p sau: Ngư i ch ng trong c p v ch ng con c a ngư i ch ng b tuyên b ch t tr v . ang i u tr vô sinh; Ngư i có nguy n v ng t trư ng h p ngư c l i, n u ngư i b tuyên mu n lưu gi cá nhân. Ngư i g i tinh trùng b ch t tr v là ngư i v thì cũng s x y ra ph i tr chi phí lưu gi , b o qu n theo quy nh ng khó khăn tương t trong vi c xác nh nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p ngư i con chung c a v ch ng vì có th ngư i v b g i tinh trùng b ch t, cơ s lưu gi tinh tuyên b ch t ã s ng m t nơi nào ó, ã trùng ph i hu b s tinh trùng c a ngư i chung s ng như v ch ng v i ngư i khác, ã ó. Ngư i g i tinh trùng, g i phôi n u sau có con ho c khi ngư i v ó tr v l i ang ó mu n cho tinh trùng thì cơ s lưu gi có thai, ngư i ch ng nhà chưa k t hôn v i ph i s d ng bi n pháp mã hoá các thông tin ngư i khác thì v n khôi ph c quan h hôn v ngư i cho” ( i u 18). N u trong trư ng nhân và a con do ngư i v ang mang thai h p ch m d t hôn nhân do ngư i ch ng ch t ó khi sinh ra v n ư c xác nh là con chung ho c do li hôn mà ngư i v v n mu n áp d ng bi n pháp h tr sinh s n và ngư i c a v ch ng. Chính vì v y, khi ã có nh ng căn c rõ ràng v tình tr ng v ng m t, m t ch ng trư c khi ch t ã th hi n ý chí t tích ho c ch t c a m t ngư i nào ó v m t nguy n mu n th c hi n bi n pháp h tr pháp lí thì không ương nhiên ư c áp d ng sinh s n b ng ơn ngh theo m u ã ư c nguyên t c suy oán pháp lí xác nh cha, m , quy nh thì có th v n áp d ng bi n pháp h con. Trong trư ng h p này pháp lu t th c tr sinh s n. Th i gian 300 ngày s không phù h p mà có th là quá 300 ngày và như nh càng c n thi t ph i quy nh th i gian 34 t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007
  6. nghiªn cøu - trao ®æi v y a tr v n ph i ư c xác nh là con sung m t i u ki n k t hôn b t bu c i v i chung c a hai ngư i ã t ng là v ch ng. nh ng ngư i ph n ch m d t hôn nhân Ho c trong trư ng h p hai v ch ng ã tr (th m chí nh ng ngư i ph n sau khi b hu phôi nhưng chưa i u ki n ti n hành vi c k t hôn trái pháp lu t) là: Sau kho ng c y phôi, ngư i ch ng ã th hi n s ng ý 300 ngày k t khi ch m d t hôn nhân ho c có con b ng văn b n, sau khi ngư i ch ng b hu vi c k t hôn trái pháp lu t m i ư c ch t ho c li hôn ngư i v m i k t hôn l i. N u trong th i kì “cư sương” ó i u ki n c y phôi và sinh con thì th i gian cũng có mà ngư i ph n sinh con thì th i kì “cư sương” coi như m c nhiên ch m d t và th là quá 300 ngày k t khi ch m d t hôn nhân. Ngư c l i, n u ngư i ch ng trư c khi ngư i ph n ó ư c k t hôn v i ngư i ch t ho c trư c khi li hôn ã th hi n ý chí khác, tr trư ng h p ngư i ph n ó có không mu n ti p t c th c hi n sinh con theo gi y ch ng nh n c a y t là ang không có phương pháp khoa h c (khi chưa t o thành thai ho c ngư i ph n ó k t hôn l i v i phôi) nhưng ngư i v t mình yêu c u ư c chính ngư i ch ng ã li hôn thì không ph i sinh con theo phương pháp khoa h c thì dù tôn tr ng th i kì cư sương. N u không quy cho ngư i v mang thai ho c sinh con trong nh th i kì “cư sương” thì khi k t hôn ph i th i h n 300 ngày k t khi ch m d t hôn có gi y ch ng nh n c a y t v tình tr ng nhân thì a con ó không ương nhiên ư c s c kh e là ang có thai hay không có thai. xác nh là con c a ngư i ch ng ã ch t ho c Vi c quy nh này v a không h n ch quy n t do k t hôn, v a gi i quy t ư c ít nhi u li hôn. M t khác, hi n nay, do khoa h c trong lĩnh v c này ã phát tri n hơn, ngoài vi c có v n tranh ch p quan h cha m và con. th lưu gi và b o qu n tinh trùng ho c phôi Trong trư ng h p xác nh cha, m , con thì còn có th lưu gi và b o qu n tr ng c a ngoài giá thú vi c xác nh th i gian mang ngư i ph n . Do ó, n u theo ch nh c a thai t i a và t i thi u còn có ý nghĩa quy t bác sĩ, ngư i v chưa th mang thai ư c nh tính kho ng th i gian có th th thai a tr , t ó xác nh ư c chính xác quan ngay mà ph i sau m t th i gian nh t nh và c hai v ch ng u th hi n s ng ý b ng h cha m và con. Vì trong vi c xác nh cha, văn b n thì a con sau khi sinh ra ã quá m , con khi cha m không có hôn nhân h p 300 ngày k t khi ngư i ch ng ch t ho c li pháp, luôn ph i xác nh trong kho ng th i hôn v n ư c xác nh là con chung c a hai gian có th th thai a tr thì ngư i m c a ngư i ã t ng là v ch ng. a tr ó ã có quan h tình d c v i ai. V y, ch khi quy nh ư c th i gian mang thai t i Ngoài ra, pháp lu t th c nh có th n nh m t th i kì “cư sương” pháp nh i a và t i thi u thì m i xác nh ư c th i v i ngư i ph n sau khi ch m d t hôn i m có th th thai a tr tính t th i i m sinh a tr ngư c tr l i. Do v y, trong các nhân, th m chí là sau khi b hu vi c k t hôn văn b n pháp lu t v HN&G c n có nh ng trái pháp lu t, b ch m d t vi c chung s ng như v ch ng v i ngư i khác. T c là, c n b hư ng d n c th v v n này./ t¹p chÝ luËt häc sè 8/2007 35
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2