intTypePromotion=1

Báo cáo "Bàn về vấn đề thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
234
lượt xem
25
download

Báo cáo "Bàn về vấn đề thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn về vấn đề thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính Thứ ba, cần bảo đảm tính độc lập và cơ chế “đủ hoàn chỉnh” để toà hành chính có thể vào cuộc trong quá trình thu thập chứng cứ và đưa vụ án hành chính ra xét xử. Theo đó, cần thực hiện một số việc sau: - Một là các cơ quan hữu quan xem xét nên duy trì hay loại bỏ việc toà hành chính phải “báo trước” với cơ quan hành chính nhà nước về quyết định bị khởi kiện của họ và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Bàn về vấn đề thời hạn, thời hiệu trong xử phạt vi phạm hành chính"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. NguyÔn V¨n Quang * N ãi ®Õn thñ tôc h nh chÝnh tøc l nãi ®Õn c¸ch thøc thùc hiÖn thÈm quyÒn cña c¸c chñ thÓ qu¶n lÝ h nh chÝnh nh n−íc Trong luËt h nh chÝnh, néi dung cña c¸c kh¸i niÖm thêi h¹n, thêi hiÖu còng ®−îc hiÓu t−¬ng tù nh− trong bÊt k× ng nh luËt n o. Tuy còng nh− c¸ch thøc tham gia v o c¸c c«ng nhiªn, qu¶n lÝ h nh chÝnh nh n−íc vèn dÜ rÊt viÖc qu¶n lÝ h nh chÝnh nh n−íc cña c¸c tæ phøc t¹p nªn viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh, chøc, c¸ nh©n nh»m thùc hiÖn c¸c quyÒn v triÖt ®Ó c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n, thêi hiÖu l nghÜa vô cña m×nh trong qu¶n lÝ h nh chÝnh ®iÒu kh«ng ®¬n gi¶n. Nh÷ng khã kh¨n trong nh n−íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. viÖc gi¶i thÝch, ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ thêi Nh÷ng thñ tôc ®ã sÏ chØ ra cho c¸c chñ thÓ h¹n, thêi hiÖu, trong chõng mùc nhÊt ®Þnh ® cã liªn quan biÕt ®−îc: g©y ra nh÷ng ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu - Hä sÏ ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña lùc, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng qu¶n lÝ h nh m×nh theo trËt tù v ph¶i chÞu sù r ng buéc chÝnh nh n−íc. vÒ thêi gian, kh«ng gian nh− thÕ n o (viÖc Xö ph¹t h nh chÝnh l mét trong nh÷ng n o l m tr−íc, viÖc n o l m sau, viÖc ®ã néi dung cã ý nghÜa rÊt quan träng cña ho¹t ®−îc thùc hiÖn ë ®©u, thêi gian ph¸p luËt cho ®éng qu¶n lÝ h nh chÝnh nh n−íc. §¶m b¶o phÐp thùc hiÖn c«ng viÖc l bao l©u, kho¶ng thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n, thêi hiÖu thêi gian ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c trong xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh, v× thÕ, c«ng viÖc cña c¸c chñ thÓ...). còng l vÊn ®Ò rÊt cÇn ®−îc chó träng. Trong - C¸c c«ng viÖc m hä thùc hiÖn cÇn ph¹m vi b i viÕt n y, chóng t«i ®Ò cËp vÊn ®Ò ®−îc thÓ hiÖn d−íi h×nh thøc n o; thêi h¹n, thêi hiÖu trong xö ph¹t vi ph¹m Râ r ng, thêi h¹n, thêi hiÖu chÝnh l h nh chÝnh. nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña bÊt k× Xö lÝ nhanh chãng, kÞp thêi, ®óng ph¸p lo¹i thñ tôc h nh chÝnh n o. Trong tiÕn tr×nh luËt mäi vi ph¹m h nh chÝnh x¶y ra ®−îc x¸c c¶i c¸ch thñ tôc h nh chÝnh hiÖn nay, mét ®Þnh l nguyªn t¾c cña ho¹t ®éng xö ph¹t vi trong nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c ph¹m h nh chÝnh. Phï hîp víi ®iÒu n y, ®−îc ®Æt ra l ph¶i tu©n thñ tÝnh chÝnh x¸c, ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh ® kh¸ch quan, c«ng minh trong viÖc thùc quy ®Þnh cô thÓ vÒ thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o hiÖn c¸c thñ tôc h nh chÝnh. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn nguyªn t¾c nªu trªn trong thùc hiÖn nguyªn t¾c n y, kh«ng thÓ kh«ng b n ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ thêi * Gi¶ng viªn Khoa h nh chÝnh - nh n−íc h¹n, thêi hiÖu. Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 49
  2. nghiªn cøu - trao ®æi thùc tiÔn. Cã thÓ hiÓu mét c¸ch kh¸i qu¸t, x¶y ra mét c¸ch t−¬ng ®èi phæ biÕn. Nguyªn thêi h¹n trong xö ph¹t h nh chÝnh l kho¶ng nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng n y xuÊt ph¸t tõ c¶ lÝ thêi gian ®−îc ph¸p luËt Ên ®Þnh, theo ®ã c¸c do kh¸ch quan lÉn lÝ do chñ quan. Trªn thùc chñ thÓ cã liªn quan buéc ph¶i thùc hiÖn c¸c tÕ cã nhiÒu vô viÖc vi ph¹m h nh chÝnh mang c«ng viÖc cña m×nh trong kho¶ng thêi gian tÝnh chÊt t−¬ng ®èi phøc t¹p, nhÊt l c¸c vi n y hoÆc khi kho¶ng thêi gian ®ã tr«i qua, ph¹m h nh chÝnh x¶y ra ë c¸c lÜnh vùc qu¶n th× c¸c quyÒn v nghÜa vô ph¸p lÝ cña c¸c chñ lÝ h nh chÝnh nh n−íc liªn quan ®Õn tr¸ch thÓ cã liªn quan bÞ chÊm døt. nhiÖm cña nhiÒu ng nh chøc n¨ng nh− ®Êt Trong ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m h nh ®ai, x©y dùng, v¨n ho¸... Víi nh÷ng lo¹i vi chÝnh hiÖn h nh, cã nhiÒu quy ®Þnh kh¸c ph¹m h nh chÝnh n y, thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh nhau vÒ vÊn ®Ò thêi h¹n, trong ®ã, theo xö ph¹t nh− quy ®Þnh hiÖn nay kh«ng ®ñ ®Ó chóng t«i, vÊn ®Ò thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö c¸n bé cã thÈm quyÒn xö ph¹t xem xÐt mét ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh l néi dung cÇn ®Æc c¸ch ®Çy ®ñ to n bé néi dung sù viÖc vi biÖt l−u t©m. Thêi h¹n n y x¸c ®Þnh râ viÖc ph¹m. Nh− thÕ, viÖc vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t x¶y ra l ®iÒu cña c¸c chñ thÓ cã thÈm quyÒn xö ph¹t ph¶i còng dÔ hiÓu. Thªm v o ®ã, nhiÒu c¸n bé cã thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian n o. Víi thÈm quyÒn xö ph¹t h nh chÝnh kh«ng coi néi dung n y, ph¸p luËt ® quy ®Þnh cô thÓ träng viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n nh− sau: ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t m chØ tËp trung v o - §èi víi viÖc xö ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t viÖc xem xÐt quyÕt ®Þnh néi dung c¸c h×nh tiÒn ®Õn 20.000 ®ång th× ng−êi cã thÈm thøc, møc ®é, biÖn ph¸p xö ph¹t ®èi víi quyÒn xö ph¹t h nh chÝnh ph¶i quyÕt ®Þnh ng−êi vi ph¹m h nh chÝnh nh− thÕ n o. HÖ ngay viÖc xö ph¹t khi ph¸t hiÖn ra vi ph¹m qu¶ tÊt yÕu x¶y ra l cã kh«ng Ýt c¸c quyÕt h nh chÝnh. Tr−êng hîp n y, do h nh vi vi ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh khi ®−îc ph¹m h nh chÝnh th−êng l nhá nhÆt, møc ®é ban h nh ® vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thêi h¹n. nguy hiÓm cho x héi kh«ng ®¸ng kÓ, biÖn Còng cÇn nhÊn m¹nh, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ph¸p xö ph¹t chñ yÕu mang tÝnh gi¸o dôc ph¸p lÝ cña c¸c quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m nªn ph¸p luËt kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xem h nh chÝnh ban h nh trong tr−êng hîp vi xÐt ®Ó ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t. VÒ nguyªn t¾c, ph¹m quy ®Þnh vÒ thêi h¹n l vÊn ®Ò cßn cã c¸n bé cã thÈm quyÒn xö ph¹t ra quyÕt ®Þnh nhiÒu ý kiÕn ch−a thèng nhÊt. H¬n n÷a, quy xö ph¹t t¹i chç. ®Þnh ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng thêi h¹n trong - §èi víi c¸c tr−êng hîp kh¸c, trong thêi xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh hiÖn nay chØ h¹n 15 ng y, kÓ tõ ng y lËp biªn b¶n vÒ vi dõng l¹i ë néi dung chung chung l "ng−êi ph¹m h nh chÝnh, ng−êi cã thÈm quyÒn ph¶i cã thÈm quyÒn xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh m ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t; nÕu cã t×nh tiÕt phøc s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao che, kh«ng xö lÝ t¹p, thêi h¹n trªn cã thÓ ®−îc kÐo d i nh−ng hoÆc xö lÝ kh«ng kÞp thêi th× tuú theo tÝnh kh«ng ®−îc qu¸ ba m−¬i ng y.(1) Trªn thùc chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lÝ kØ luËt hoÆc tÕ, viÖc vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n cßn truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt 50 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi h¹i vËt chÊt th× ph¶i båi th−êng theo quy ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh ®èi víi nh÷ng ®Þnh cña ph¸p luËt".(2) TÊt c¶ nh÷ng lÝ do n y tr−êng hîp cã tÝnh chÊt phøc t¹p. ThiÕt nghÜ, ® dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh viÖc quy ®Þnh thêi h¹n 15 ng y ®Õn 30 ng y vÒ thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m kÓ tõ ng y lËp biªn b¶n vi ph¹m h nh chÝnh h nh chÝnh cßn diÔn ra nhiÒu trªn thùc tÕ. l thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t ®èi víi hÇu §iÒu n y còng ®ång nghÜa víi viÖc thùc hiÖn hÕt c¸c lo¹i vi ph¹m h nh chÝnh phæ biÕn. c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc h nh chÝnh trong xö Nh−ng quy ®Þnh n y nÕu ¸p dông ®èi víi ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh nãi riªng v trong nh÷ng vô viÖc vi ph¹m phøc t¹p ch¾c ch¾n sÏ qu¶n lÝ h nh chÝnh nh n−íc nãi chung ch−a dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vi ph¹m vÒ thêi h¹n. V× ®−îc nghiªm chØnh v triÖt ®Ó. vËy, c¬ chÕ gia h¹n l ®iÒu còng cÇn thiÕt §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nªu trªn, chóng ph¶i quy ®Þnh trong lÜnh vùc xö ph¹t vi ph¹m t«i cho r»ng cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch h nh chÝnh. ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ sau ®©y: Ngo i quy ®Þnh vÒ thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh - Ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m h nh xö ph¹t nh− ® nªu ë phÇn trªn, trong ph¸p chÝnh cÇn ph¶i cã quy ®Þnh cô thÓ x¸c ®Þnh luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh hiÖn hiÖu lùc ph¸p lÝ cña c¸c quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi h nh, vÊn ®Ò thêi h¹n cßn liªn quan ®Õn ph¹m h nh chÝnh vi ph¹m thêi h¹n ban h nh. nhiÒu néi dung kh¸c n÷a. Chóng t«i sÏ ®Ò §Ó ®¶m b¶o tr¸nh ®−îc tÝnh h×nh thøc cña cËp chóng trong dÞp kh¸c. c¸c quy ®Þnh vÒ thêi h¹n, theo chóng t«i, cÇn VÊn ®Ò thêi hiÖu trong xö ph¹t vi ph¹m ph¶i x¸c ®Þnh c¸c quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi h nh chÝnh còng l vÊn ®Ò t−¬ng ®èi phøc ph¹m h nh chÝnh vi ph¹m thêi h¹n ban h nh t¹p. Còng nh»m môc ®Ých xö lÝ nhanh chãng, l quyÕt ®Þnh kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lÝ. §ång kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m h nh chÝnh x¶y ra, thêi, ph¸p luËt còng cÇn x¸c ®Þnh râ c¸c biÖn ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh hiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m h nh h nh ® quy ®Þnh vÒ hai lo¹i thêi hiÖu trong chÝnh g©y ra khi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh, ®ã l thêi hiÖu h nh chÝnh trong tr−êng hîp ®ã ® ®−îc coi xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh v thêi hiÖu thi l kh«ng cã hiÖu lùc ph¸p lÝ. ViÖc quy ®Þnh h nh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh. nh− vËy cßn cã t¸c dông th¸o gì nh÷ng Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh l v−íng m¾c cho to ¸n nh©n d©n trong viÖc “Kho¶ng thêi gian do ph¸p luËt quy ®Þnh xÐt xö c¸c khiÕu kiÖn vÒ c¸c quyÕt ®Þnh xö trong ®ã c¬ quan cã thÈm quyÒn ¸p dông c¸c ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh vi ph¹m thñ tôc ban biÖn ph¸p xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh ®èi h nh.(3) Song song víi viÖc quy ®Þnh n y, c¸c víi c¸ nh©n hay tæ chøc thùc hiÖn h nh vi vi c¬ quan cã thÈm quyÒn cÇn ph¶i xö lÝ mét ph¹m h nh chÝnh”.(4) c¸ch nghiªm kh¾c c¸c c¸n bé cã thÈm quyÒn Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh l xö ph¹t ®Ó x¶y ra viÖc vi ph¹m thêi h¹n ra 1 n¨m, kÓ tõ ng y vi ph¹m h nh chÝnh ®−îc quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh. thùc hiÖn; ®èi víi mét sè lo¹i vi ph¹m h nh - CÇn xem xÐt ®Ó bæ sung thªm quy ®Þnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc nh− t i chÝnh, x©y vÒ viÖc gia h¹n thêi gian ra quyÕt ®Þnh xö dùng, m«i tr−êng, nh ë, ®Êt ®ai, ®ª ®iÒu, T¹p chÝ luËt häc - 51
  4. nghiªn cøu - trao ®æi xuÊt b¶n, xuÊt khÈu, nhËp khÈu, xuÊt c¶nh, h nh chÝnh ®−îc thùc hiÖn" mèc ®Ó tÝnh thêi nhËp c¶nh, c¸c h nh vi bu«n lËu, s¶n xuÊt, hiÖu xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh. §iÓm tranh bu«n b¸n h ng gi¶ th× thêi hiÖu ®−îc tÝnh l luËn ë ®©y l ng y vi ph¹m h nh chÝnh ®−îc 2 n¨m kÓ tõ ng y vi ph¹m h nh chÝnh ®−îc thùc hiÖn l ng y b¾t ®Çu x¶y ra vi ph¹m thùc hiÖn; ®èi víi c¸ nh©n bÞ khëi tè, truy tè h nh chÝnh hay l ng y c¸n bé cã thÈm hoÆc cã quyÕt ®Þnh ®−a vô ¸n ra xÐt xö theo quyÒn ph¸t hiÖn ra vi ph¹m ®ã. VÒ ®iÒu n y, thñ tôc tè tông h×nh sù m cã quyÕt ®Þnh chóng t«i cho r»ng c¸n bé cã thÈm quyÒn xö ®×nh chØ ®iÒu tra hoÆc ®×nh chØ vô ¸n nÕu cã ph¹t cÇn ph©n biÖt hai tr−êng hîp sau ®©y: dÊu hiÖu vi ph¹m h nh chÝnh th× bÞ xö ph¹t - §èi víi vi ph¹m h nh chÝnh m h nh vi h nh chÝnh v thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m vi ph¹m trong mÆt kh¸ch quan l h nh vi kÐo h nh chÝnh trong tr−êng hîp n y l 3 th¸ng d i, liªn tôc th× ng y vi ph¹m h nh chÝnh kÓ tõ ng y cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ .(5) ®−îc thùc hiÖn l ng y c¸n bé cã thÈm quyÒn Víi quan niÖm t−¬ng tù, cã thÓ hiÓu thêi ph¸t hiÖn ra vi ph¹m ®ã, kh«ng kÓ vi ph¹m hiÖu thi h nh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m ®ã ®−îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ ng y n o. VÝ h nh chÝnh l kho¶ng thêi gian do ph¸p luËt dô: H nh vi t ng tr÷ ph¸o, thuèc næ v ®å quy ®Þnh trong ®ã c¬ quan cã thÈm quyÒn ch¬i nguy hiÓm m ch−a ®Õn møc truy cøu ®−îc phÐp tæ chøc thùc hiÖn néi dung quyÕt tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ®iÓm ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh ®èi víi tæ e kho¶n 3 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 49/CP ng y chøc, c¸ nh©n vi ph¹m h nh chÝnh, Theo quy 15/8/1996 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m ®Þnh cña §iÒu 56 Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh trong lÜnh vùc an ninh, trËt tù. h nh chÝnh, thêi hiÖu thi h nh quyÕt ®Þnh xö - §èi víi c¸c vi ph¹m h nh chÝnh kh¸c, ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh l mét n¨m kÓ tõ ng y vi ph¹m h nh chÝnh ®−îc thùc hiÖn ng y ban h nh quyÕt ®Þnh xö ph¹t. Quy ®Þnh ®−îc x¸c ®Þnh l ng y x¶y ra vi ph¹m ®ã. n y kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ Tuy nhiªn, nh÷ng ng−êi l m c«ng t¸c nh©n vi ph¹m cè t×nh trèn tr¸nh hoÆc tr× ho n thùc tiÔn rÊt cÇn ®Õn sù gi¶i thÝch mét c¸ch viÖc thi h nh quyÕt ®Þnh xö ph¹t. thèng nhÊt cña c¬ quan nh n−íc cã thÈm Thùc tiÔn xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh ® quyÒn vÒ c¸ch x¸c ®Þnh ng y vi ph¹m h nh cho thÊy, c¸c c¸n bé cã thÈm quyÒn xö ph¹t chÝnh ®−îc thùc hiÖn. vi ph¹m h nh chÝnh ® cè g¾ng tu©n thñ Thø hai, thùc tiÔn ® x¶y ra sù m©u thuÉn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu trong gi÷a quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh. Tuy nhiªn, khi h nh chÝnh trong Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹m ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu trong xö h nh chÝnh víi v¨n b¶n h−íng dÉn thi h nh ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh vÉn cßn x¶y ra kh¸ Ph¸p lÖnh. LÊy NghÞ ®Þnh sè 22/CP ng y nhiÒu ®iÓm tranh luËn xung quanh vÊn ®Ò vÒ 17/4/1996 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m c¸ch hiÓu v vËn dông néi dung c¸c quy ®Þnh h nh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ l mét vÝ dô. ph¸p luËt liªn quan ®Õn vÊn ®Ò n y. Theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh n y, thêi hiÖu Tr−íc tiªn, khi ¸p dông quy ®Þnh vÒ thêi ®Ó xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh ®èi víi mét hiÖu xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh th−êng x¶y sè h nh vi vi ph¹m l 3 n¨m kÓ tõ ng y ph¸t ra nh÷ng tranh luËn vÒ côm tõ “ng y vi ph¹m hiÖn ra vi ph¹m trong khi ®èi víi lo¹i vi 52 - T¹p chÝ luËt häc
  5. nghiªn cøu - trao ®æi ph¹m h nh chÝnh trong lÜnh vùc vÒ thuÕ, chÝnh kh¸c ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh quy ®Þnh h nh chÝnh khi quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m thêi hiÖu xö ph¹t l 2 n¨m kÓ tõ ng y thùc h nh chÝnh hÕt thêi hiÖu thi h nh cÇn ®−îc hiÖn h nh vi vi ph¹m. Sù m©u thuÉn n y ® thùc hiÖn nh− thÕ n o còng l néi dung ®¸ng g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho qu¸ tr×nh ¸p ph¶i b n. Theo quy ®Þnh cña §iÒu 9 Ph¸p dông ph¸p luËt cña c¸c c¸n bé cã thÈm lÖnh xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh th× khi hÕt thêi quyÒn xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh. hiÖu xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh, tæ chøc, c¸ Bªn c¹nh ®ã, viÖc hiÓu côm tõ “cè t×nh nh©n vi ph¹m kh«ng bÞ xö ph¹t nh−ng vÉn cã trèn tr¸nh, tr× ho n" - c¨n cø ®Ó kh«ng ¸p thÓ bÞ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p c−ìng chÕ dông quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu thi h nh quyÕt h nh chÝnh kh¸c nh− buéc th¸o dì c«ng tr×nh ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh còng g©y ra x©y tr¸i phÐp, buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng nh÷ng tranh luËn nhÊt ®Þnh. Quan ®iÓm thø ban ®Çu do vi ph¹m h nh chÝnh g©y ra... Tuy nhÊt cho r»ng tr¸ch nhiÖm tæ chøc viÖc thi nhiªn, Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh h nh hoÆc c−ìng chÕ thi h nh quyÕt ®Þnh xö kh«ng cã quy ®Þnh n o t−¬ng tù ®èi víi ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh thuéc vÒ c¬ quan cã tr−êng hîp hÕt thêi hiÖu thi h nh quyÕt ®Þnh thÈm quyÒn. V× vËy, khi ®èi t−îng vi ph¹m xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh. V× thÕ, khi hÕt cã nh÷ng ®éng th¸i tiªu cùc nh− kh«ng nép thêi hiÖu thi h nh quyÕt ®Þnh xö ph¹t, c¸c ph¹t, cè t×nh kh«ng th¸o dì c«ng tr×nh tr¸i biÖn ph¸p c−ìng chÕ h nh chÝnh kh¸c ®−îc phÐp... mÆc dï ho n to n cã kh¶ n¨ng l m ghi trong néi dung quyÕt ®Þnh xö ph¹t cã cßn ®iÒu ®ã th× tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan cã thÈm ®−îc thi h nh hay kh«ng hay l sÏ ®−îc gi¶i quyÒn ph¶i tæ chøc viÖc c−ìng chÕ thi h nh quyÕt b»ng c¸ch n o vÉn cßn l vÊn ®Ò ch−a v kh«ng thÓ coi ®ã l h nh vi cè t×nh trèn ®ù¬c gi¶i ®¸p mét c¸ch râ r ng. §iÒu n y tr¸nh hoÆc tr× ho n viÖc thi h nh; nÕu v× lÝ do l m cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn rÊt lóng n o ®ã m c¬ quan cã thÈm quyÒn kh«ng tæ tóng khi gi¶i quyÕt c«ng viÖc v× hä kh«ng cã chøc viÖc c−ìng chÕ th× ho n to n cã thÓ ¸p ®Çy ®ñ c¨n cø ph¸p lÝ ®Ó ¸p dông. dông quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu thi h nh quyÕt §Ó h¹n chÕ nh÷ng bÊt cËp nªu trªn, ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh trong chóng t«i cho r»ng c¸c c¬ quan nh n−íc cã tr−êng hîp n y. Quan ®iÓm thø hai ®èi lËp thÈm quyÒn cÇn sím quy ®Þnh cô thÓ, râ l¹i, cho r»ng nh÷ng ®éng th¸i tiªu cùc nªu r ng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ¸p trªn cña ®èi t−îng vi ph¹m h nh chÝnh ®Òu dông ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan cã thÈm ®−îc coi l cè t×nh trèn tr¸nh hoÆc tr× ho n quyÒn xö ph¹t vi ph¹m h nh chÝnh./. v trong tr−êng hîp nh− vËy quy ®Þnh vÒ thêi hiÖu sÏ kh«ng ®−îc ¸p dông. Chóng t«i cho (1).Xem: §iÒu 48 Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh. (2).Xem: §iÒu 91 Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹mh nh chÝnh. r»ng c¬ quan cã thÈm quyÒn cÇn ph¶i cã sù (3).Xem: ThS. NguyÔn V¨n Quang “QuyÒn h¹n cña gi¶i thÝch râ r ng ®Ó c¸c c¸n bé cã thÈm to ¸n nh©n d©n trong xÐt xö s¬ thÈm c¸c vô ¸n h nh quyÒn cã c¨n cø thèng nhÊt m ¸p dông. chÝnh", T¹p chÝ LuËt häc sè 6/2000. Còng liªn quan ®Õn vÊn ®Ò vÒ thêi hiÖu (4).Xem: Tõ ®iÓn gi¶i thÝch thuËt ng÷ luËt häc, phÇn LuËt h nh chÝnh & tè tông h nh chÝnh, Nxb. CAND, thi h nh quyÕt ®Þnh xö ph¹t h nh chÝnh, vÊn H Néi 1999. ®Ò ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c−ìng chÕ h nh (5).Xem: §iÒu 9 Ph¸p lÖnh xö lÝ vi ph¹m h nh chÝnh. T¹p chÝ luËt häc - 53
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2