Báo cáo : Bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và pháp luật lao động Việt Nam

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
22
download

Báo cáo : Bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và pháp luật lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái quát về việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ trong công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ được đại hội liên hiệp quốc phê chuẩn,công ước này bắt đầu có hiệu lực với tư cách là một văn kiện quốc tế tổng hợp nhất về quyền của phụ nữ Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo : Bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và pháp luật lao động Việt Nam

  1. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW TS. §ç Ng©n B×nh * 1. Khái quát v vi c b o v quy n l i N i dung c a vi c m b o quy n bình c a lao ng n trong Công ư c qu c t ng c a lao ng n trong lĩnh v c vi c v xoá b m i hình th c phân bi t i x làm ch y u ư c c p t i i u 11 c a v i ph n (CEDAW) CEDAW như sau: Ngày 18/12/1979, Công ư c qu c t v “1. Các nư c tham gia Công ư c ph i làm xoá b m i hình th c phân bi t i x v i m i bi n pháp thích h p xoá b s phân ph n (CEDAW) ư c i h i ng Liên bi t i x v i ph n trong lĩnh v c vi c làm h p qu c phê chu n. Ngày 3/9/1981, sau khi nh m m b o nh ng quy n như nhau trên ư c nư c th 20 thông qua, Công ư c này cơ s bình ng nam n , c bi t là: b t u có hi u l c v i tư cách là m t văn a. Quy n làm vi c là quy n không th ki n qu c t t ng h p nh t v quy n c a ph ch i b c a m i con ngư i; n . Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia b. Quy n ư c hư ng các cơ h i làm u tiên trên th gi i tham gia Công ư c này vi c như nhau, bao g m c vi c áp d ng (ngày 19/3/1982). Tuân th quy nh c a nh ng tiêu chu n như nhau khi tuy n d ng Công ư c, trong su t nh ng năm qua, Vi t lao ng; Nam ã tích c c t ch c th c hi n và hoàn c. Quy n t do l a ch n ngành ngh và thành các báo cáo nh kì v tình hình th c vi c làm, quy n ư c thăng ti n, b o m hi n Công ư c t i Vi t Nam. vi c làm, m i phúc l i, i u ki n làm vi c và N i dung c a CEDAW v cơ b n c p quy n ư c theo h c chương trình ào t o, vi c b o v quy n l i c a ph n trên nhi u b túc nghi p v , k c các l p d y ngh , lĩnh v c khác nhau c a i s ng, nh m t ng ào t o nghi p v cao c p và nh kì; bư c xoá b s phân bi t i x gi a nam và d. Quy n ư c hư ng thù lao như nhau, n . C th là m b o quy n c a ph n khi bao g m c phúc l i, ư c i x như nhau tham gia lãnh o các cơ quan nhà nư c, khi làm nh ng vi c có giá tr ngang nhau quy n b u c , quy n bình ng trong giáo cũng như ư c i x như nhau trong vi c d c, vi c làm, dân s , kinh doanh, hôn nhân ánh giá ch t lư ng công vi c; và gia ình… M t trong nh ng v n ư c e. Quy n ư c hư ng b o hi m xã h i, CEDAW c bi t quan tâm là m b o quy n bình ng c a lao ng n trong lĩnh * Gi ng viên Khoa pháp lu t kinh t v c vi c làm. Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 73
  2. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW c bi t trong các trư ng h p v hưu, th t c a ngư i ph n trong công vi c s nh nghi p, au m, tàn t t, tu i già và các tình hư ng n v th c a h trong xã h i và tr ng m t kh năng lao ng khác cũng như trong gia ình. quy n ư c ngh phép có hư ng lương; 2. C th hóa các quy nh v b o v f. Quy n ư c b o v s c kho và b o quy n l i c a lao ng n theo CEDAW m an toàn lao ng, k c b o v ch c trong pháp lu t lao ng Vi t Nam năng sinh s n. V cơ b n, s c th hoá và v n d ng 2. V i m c ích ngăn ch n s phân bi t linh ho t các quy nh c a CEDAW trong i x v i ph n vì lí do hôn nhân hay sinh pháp lu t lao ng Vi t Nam ư c th hi n , b o m cho ph n th c s có quy n nh ng khía c nh sau ây: làm vi c, các nư c tham gia Công ư c ph i 2.1. B o v quy n làm vi c và h c ngh áp d ng các bi n pháp thích h p nh m: c a lao ng n a. Ngăn ch n và tr ng ph t hành vi sa th i Do nh ng c thù v tâm sinh lí, s c ph n vì lí do có thai, ngh ho c k t hôn; kho , l i ph i gánh trách nhi m n ng n v i b. Áp d ng ch ngh v n hư ng vai trò là ngư i v , ngư i m trong gia ình lương ho c ư c hư ng các phúc l i xã h i nên ph n thư ng g p ph i nh ng khó khăn tương ương mà không b m t vi c làm cũ, khi tham gia quan h lao ng v i tư cách là m t thâm niên hay các ph c p xã h i; ngư i lao ng. c bi t, trong i u ki n c. Khuy n khích vi c cung c p nh ng kinh t th trư ng v i quy lu t c nh tranh d ch v xã h i c n thi t h tr nh ng kh c li t, v i tình tr ng cung lao ng l n ngư i ã có con có th k t h p nghĩa v gia hơn nhi u so v i c u lao ng hi n nay Vi t ình v i trách nhi m công tác và tham gia Nam, v n vi c làm luôn là m i lo thư ng sinh ho t xã h i, c bi t y m nh vi c tr c c a m i ngư i ph n . giúp ph n thi t l p và phát tri n h th ng nhà tr , có nhi u cơ h i bình ng như nam gi i trong trư ng m u giáo; lĩnh v c vi c làm và gi i quy t vi c làm, B d. Có ch b ov c bi t dành cho lu t lao ng ( ư c s a i, b sung năm ph n trong th i kì mang thai làm nh ng 2002) ã ưa ra nh ng quy nh như sau: lo i công vi c c h i…”. Kho n 1 i u 5: “M i ngư i u có Nh ng quy nh c a CEDAW v vi c quy n làm vi c, t do l a ch n vi c làm và b o v quy n l i cho lao ng n , c bi t ngh nghi p, không b phân bi t i x v trong lĩnh v c lao ng, vi c làm và b o gi i tính, dân t c, thành ph n xã h i, tín hi m xã h i là cơ s pháp lí quan tr ng cho ngư ng, tôn giáo”. các qu c gia thành viên c a Liên h p qu c Kho n 1 i u 109: “Nhà nư c m b o ban hành các văn b n pháp lu t trong nư c quy n làm vi c c a ph n bình ng v m i v bình ng gi i trong lĩnh v c lao ng. m t v i nam gi i, có chính sách khuy n Trên cơ s ó, t o ti n cho vi c b o v khích ngư i lao ng, t o i u ki n ngư i quy n l i c a ph n nói chung b i v th lao ng n có vi c làm thư ng xuyên, áp 74 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  3. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW d ng r ng rãi ch làm vi c theo th i gian như trên v m t chính sách, pháp lu t, lao bi u linh ho t, làm vi c không tr n ngày, ng n Vi t Nam ã th c s có nh ng cơ không tr n tu n, giao vi c làm t i nhà”. h i bình ng như lao ng nam khi tìm Các quy nh nêu trên ư c c th hoá ki m vi c làm hay chưa? Theo Báo cáo qu c trong các văn b n dư i lu t như Ngh nh s gia l n th hai v tình hình th c hi n Công 23/CP ngày 18/4/1996 hư ng d n m t s i u ư c xoá b m i hình th c phân bi t i x c a B lu t lao ng v lao ng n ; Thông v i ph n thì: “M c dù Nhà nư c ã có tư 03/L TBXH ngày 13/1/1997 hư ng d n nhi u bi n pháp nh m b o m cho ph n Ngh nh 23/CP v i các quy nh như: có cơ h i có vi c làm song trên th c t , tính i u 3 (Ngh nh s 23/CP): “Căn c hi u qu và s c c nh tranh c a lao ng n vào c i m, i u ki n làm vi c, tính ch t còn th p trên th trư ng. M t s ơn v , cá công vi c c a doanh nghi p, ngư i s d ng nhân s d ng lao ng n có thái ng i lao ng ch ng bàn v i công oàn l p k tuy n d ng lao ng n , vi c làm c a ph n ho ch b trí lao ng n theo th i gian bi u thi u n nh”. Cũng theo báo cáo này (t i linh ho t, làm vi c không tr n ngày, không tr.70), t l th t nghi p c a lao ng n trong tr n tu n, giao vi c làm t i nhà, t o i u tu i lao ng là 55%. ki n cho lao ng n có vi c làm thư ng kh c ph c tình tr ng này, ph n xuyên, phù h p v i nguy n v ng chính áng không th th ng trông ch vào s giúp c a lao ng n ”. bên ngoài, mà ph i ch ng h c ngh và Nh ng quy nh nói trên ã th c s t o nâng cao tay ngh , t kh ng nh mình và giá cho ph n Vi t Nam cơ h i có th th c tr s c lao ng c a mình trong n n kinh t hi n quy n t do l a ch n vi c làm. giúp th trư ng bu c ch s d ng lao ng ph i các doanh nghi p s d ng nhi u lao ng n có cách nhìn khác v lao ng n khi tuy n có thêm thu n l i m r ng s n xu t, t o d ng cũng như tr công lao ng. Trong lĩnh ngày càng nhi u vi c làm cho lao ng n , v c h c ngh và ào t o ngh , Nhà nư c pháp lu t Vi t Nam ( i u 5, i u 8 Ngh cũng ã có nh ng quy nh r t c th nh m nh s 23/CP) ưa ra các chính sách ưu ãi t o i u ki n giúp lao ng n như sau: c bi t v i các doanh nghi p này như: Kho n 1 i u 110 B lu t lao ng quy + ư c vay v n v i lãi su t th p t Qu nh: “Các cơ quan nhà nư c có trách nhi m qu c gia gi i quy t vi c làm; m r ng nhi u lo i hình ào t o thu n l i + ư c ưu tiên s d ng m t ph n trong cho lao ng n ngoài ngh ang làm, t ng s v n u tư hàng năm c a doanh ngư i lao ng n có thêm ngh d phòng nghi p chi cho vi c c i thi n i u ki n và vi c s d ng lao ng n ư c d làm vi c cho lao ng n ; dàng, phù h p v i c i m v cơ th , sinh lí + Hư ng chính sách ưu ãi xét gi m thu và ch c năng làm m c a ph n ”. l i t c chi thêm ch cho lao ng n ... i u 4 Ngh nh s 23/CP quy nh: Câu h i t ra là li u v i nh ng thu n l i “Doanh nghi p s d ng lao ng n ph i T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 75
  4. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW ch ng nghiên c u nh ng ngh mà ngư i ng cũng như ngăn ng a các hành vi sa th i lao ng n không th làm vi c liên t c cho lao ng n vì lí do có thai, ngh ho c k t n tu i ngh hưu, l p k ho ch ào t o hôn ( i u 11.1.c và i u 11.2.a), pháp lu t ngh d phòng cho lao d ng n ”. Vi t Nam cũng ưa ra các quy nh v vi c i m b kho n 1 i u 3 Ngh nh s b o v quy n c a lao ng n trong quá 02/2001/N -CP quy nh: “Doanh nghi p trình kí k t, th c hi n và ch m d t h p ng ào t o ngh d phòng cho lao ng n lao ng. Kho n 1 và 2 i u 111 B lu t lao ư c Chính ph khuy n khích, t o i u ki n ng quy nh: thu n l i”. “1… Ngư i s d ng lao ng ph i th c Kho n 3 i u 32 Ngh nh s 02/2002/N -CP hi n nguyên t c bình ng nam n v tuy n quy nh: “Ngư i h c ngh là n , trong quá d ng lao ng. trình th c hi n h p ng h c ngh mà có 2. Ngư i s d ng lao ng ph i ưu tiên thai, n u có gi y ch ng nh n c a y t c p nh n lao ng n vào làm vi c khi ngư i ó huy n tr lên v vi c th c hi n h p ng h c tiêu chu n tuy n ch n làm công vi c phù ngh s b nh hư ng x u n thai nhi, thì h p v i c nam và n mà doanh nghi p khi ch m d t h p ng h c ngh không ph i ang c n”. b i thư ng phí d y ngh , sau th i gian ngh c bi t, t i i u 39 và i u 111 B thai s n, n u có nguy n v ng và i u ki n lu t lao ng quy nh rõ v vi c ngư i s thì ư c ti p t c theo h c”. d ng lao ng không ư c ơn phương ch m Như v y, lao ng n bên c nh nh ng d t h p ng lao ng (bao g m c hình th c quy n l i gi ng như lao ng nam còn ư c sa th i ngư i lao ng) vì lí do ngư i ó k t hư ng nh ng ưu ãi nh t nh trong h c hôn, có thai hay nuôi con nh . ây là quy ngh và ào t o. ây là cơ s pháp lí quan nh ư c ánh giá là phù h p, góp ph n tích tr ng giúp lao ng n nâng cao trình c c trong vi c h n ch tình tr ng ơn phương chuyên môn, tay ngh nh m tăng cơ h i tìm ch m d t h p ng lao ng tuỳ ti n i v i ki m vi c làm ho c tìm ki m nh ng vi c làm lao ng n , nh t là nh ng ơn v s d ng t t hơn trên th trư ng lao ng. i u này nhi u lao ng n (như may m c, giày da, cũng phù h p v i quy lu t giá tr trong vi c d ch v hàng không…). mua bán hàng hoá s c lao ng, th hi n V v n này, Công ư c qu c t s 111 ch nh ng ngư i có giá tr s c lao ng cao c a ILO v ch ng phân bi t i x trong s d dàng bán s c lao ng cao v i giá cao vi c làm và ngh nghi p (năm 1960) cũng và có v trí làm vi c t t. ghi nh n nguyên t c: m i ngư i không phân 2.2. Quy n l i c a lao ng n trong bi t ch ng t c, màu da, gi i tính, tôn giáo… vi c kí k t, th c hi n và ch m d t h p ng u có cơ may v i x trong vi c làm và lao ng ngh nghi p, trên cơ s không có s ưu ãi C th hoá các quy nh t i i u 11 c a hay bi t ãi vì b t kì lí do gì. Pháp lu t Vi t CEDAW v vi c tuy n ch n và s d ng lao Nam cũng ti p c n v n b o v quy n l i 76 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  5. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW c a lao ng n trong vi c kí k t, th c hi n quy nh ph i nâng cao hay h th p m c và ch m d t h p ng lao ng v i quan lương c a lao ng n so v i lao ng nam ni m tương t . Có th nói, so v i nhi u nư c khi làm nh ng công vi c như nhau, có hi u trên th gi i, Vi t Nam ã có nh ng ưu ãi qu công vi c ngang nhau u là s i ngư c c bi t i v i lao ng n trong tuy n v i quan i m tr công bình ng c a ch n và s d ng lao ng xét dư i góc CADEW. Nh m kh c ph c tình tr ng ó, chính sách, pháp lu t. Nhưng th c tr ng kí Nhà nư c Vi t Nam quy nh rõ như sau: k t, th c hi n và ch m d t h p ng lao “… Lao ng n và nam làm vi c như ng trong th c ti n hi n nay Vi t Nam l i nhau thì ti n lương ngang nhau” ( i u 63 cho th y nh ng hình nh trái ngư c: cơ h i Hi n pháp năm 1992). kí h p ng c a lao ng n th p hơn nhi u “Ngư i s d ng lao ng ph i th c hi n so v i lao ng nam, nhi u cơ quan ơn v nguyên t c bình ng nam n v nâng b c khi thông báo tuy n d ng lao ng nói rõ ch lương và tr công lao ng” ( i u 111 B tuy n lao ng nam, nhi u nơi khi kí k t h p lu t lao ng). ng, lao ng n b bu c ph i cam k t s t Như v y, n u xét khía c nh bình ng nguy n ch m d t h p ng khi có thai, v n gi i trong vi c tr lương cho ngư i lao ng di n ra khá ph bi n trình tr ng lao ng n thì chúng ta ã có th yên tâm v i cơ ch , b m t vi c làm khi có thai ho c sinh con ( c chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c. bi t là các doanh nghi p ngoài qu c doanh). Nhưng n u ti p c n v n này dư i góc ây là nh ng tàn dư n ng n c a quan th c ti n th c hi n thì chúng ta v n chưa ni m tr ng nam, khinh n trong l giáo th y có nh ng tín hi u kh quan. Theo Báo phong ki n Vi t Nam, là v n mà m i lao cáo c l p c a T ch c nông nghi p và ng n ph i i m t khi tham gia th trư ng lương th c Liên h p qu c (FAO) năm 2002 lao ng. kh c ph c tình tr ng này không v i ch : “Khác bi t gi i trong n n kinh t th ch trông ch vào chính sách, pháp lu t chuy n i Vi t Nam” ã kh ng nh m t c a Nhà nư c mà quan tr ng hơn là m i lao th c t là: “lương th c t trung bình m t gi ng n ph i t vươn lên hoàn thi n chính mà ph n Vi t Nam ki m ư c ch b ng mình, t b o v mình trư c nh ng quy lu t 78% s lương mà lao ng nam ki m ư c. kh c nghi t c a kinh t th trư ng. Trong khi ph n và nam gi i dành th i gian 2.3. B o v quy n l i c a lao ng n như nhau cho công vi c t o ra thu nh p trong vi c tr lương nhưng ph n ph i m t th i gian g p ôi ư c ánh giá là m t trong nh ng quy làm vi c nhà hay làm công vi c n i tr mà nh thi t th c nh t, i m d i u 1 c a không ư c thù lao”. ây là m t th c t CEDAW ã th c s t o ti n quan tr ng áng lo ng i mà kh c ph c ư c òi h i các qu c gia thành viên ban hành các quy ph i có s h tr t ng l c t bên ngoài, cùng nh v vi c tr lương bình ng cho lao v i ý th c t vươn lên c a ngư i ph n . ng n . Văn b n pháp lu t trong nư c n u 2.4. m b o các i u ki n lao ng T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 77
  6. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW thu n l i cho lao ng n Vì th , a s các doanh nghi p u tìm cách Quy n ư c làm vi c trong i u ki n lao c t gi m chi phí cho v n này ho c tăng ng thu n l i, h n ch n m c th p nh t th i gian làm vi c bù vào kho n chi phí các nguy cơ d n n tai n n lao ng và b nh này. Do ó, i u ki n lao ng nói chung, ngh nghi p là quy n ương nhiên c a m i i u ki n lao ng c a ph n nói riêng ngư i lao ng khi tham gia quá trình lao Vi t Nam cũng ang có nh ng v n áng ng. Nhưng i v i ph n , ây càng là v n báo ng. Nh ng nguy cơ ti m n c a tai c n ư c c bi t coi tr ng b i liên quan n n lao ng, b nh ngh nghi p trong các n ch c năng làm v , làm m c a h . Do ý doanh nghi p ang ngày càng gia tăng. i u th c ư c v n này và nh m c th hoá ó không nh ng nh hư ng n s c kho lao i u 111.1.f và i u 111.2.d c a CEDAW, ng c a ph n mà còn nh hư ng n s c Nhà nư c Vi t Nam ã ưa ra các quy nh sau: kh e sinh s n c a h . Theo s li u i u tra “1. Ngư i s d ng lao ng không ư c c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam s d ng lao ng n làm các công vi c n ng (10/2000) v i u ki n lao ng trong các nh c, c h i, nguy hi m ho c ti p xúc v i doanh nghi p: ch có kho ng 30,2% ngư i các ch t c h i có nh hư ng x u t i ch c lao ng n ít ph i ti p xúc v i các y u t năng sinh và nuôi con theo danh m c do nguy hi m, c h i trong quá trình lao ng B lao ng thương binh xã h i và B y t (như: nóng, m, n, rung, hoá ch t, phóng ban hành. x …). Như v y, nguy cơ b tai n n lao ng, 2. Ngư i s d ng lao ng không ư c b nh ngh nghi p hay nh hư ng n ch c s d ng lao ng n b t kì tu i nào làm năng sinh s n luôn e do i s ng c a a s vi c thư ng xuyên dư i h m m ho c ngâm lao ng n . ây cũng là v n c n kh c mình dư i nư c” ( i u 113 B lu t lao ng). ph c th c hi n t t CEDAW t i Vi t Nam. “… Nơi s d ng lao ng n ph i có 2.5. B o m quy n l i cho lao ng n ch thay qu n áo, bu ng t m và bu ng v trong lĩnh v c b o hi m xã h i sinh n ” ( i u 116 B lu t lao ng). Khi nói n v n th c hi n b o hi m xã Vư ng m c cơ b n t o i u ki n cho h i i v i lao ng n , ngư i ta thư ng hình các quy nh này tri n khai có hi u qu trong dung n v n b o m ch b o hi m th c t là v n kinh phí. Chi phí cho công thai s n (là m t ch tương i c thù tác b o h lao ng trong m t ơn v s thư ng áp d ng khi lao ng n sinh con hay d ng lao ng là không nh , làm tăng chi nh n nuôi con sơ sinh). Trong th c t , v n phí u vào c a s n xu t và gi m giá tr b o hi m xã h i i v i lao ng n c n th ng dư u ra, t ó làm gi m l i th ư c hi u r ng hơn, bao g m c ch b o c nh tranh c a doanh nghi p do ph i tăng hi m thai s n, ch ngh chăm sóc con m, giá thành s n ph m và kéo theo ó là s s t ch b o hi m tai n n lao ng/b nh ngh gi m v l i nhu n c a ch s d ng lao ng. nghi p, ch hưu trí và ch t tu t. 78 T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006
  7. Ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam víi viÖc thùc hiÖn CEDAW V v n này, có th tham kh o B lu t Tuy nhiên, làm t t hơn n a vi c b o lao ng các i u v ngh có hư ng b o v quy n l i cho lao ng n , kh c ph c nh ng hi m xã h i; các i u 107, 125, 127, 143 v nhân t ch quan ho c khách quan mang l i ch i v i ngư i lao ng b tai n n lao nh ng b t l i cho ph n trong quá trình làm ng, b nh ngh nghi p; i u 144 v ch vi c, c n lưu ý m t s v n sau ây: i v i lao ng n khi sinh con; i u 145 Th nh t, xoá b nh ng nh ki n v s v b o hi m hưu trí… phân bi t nam n trong tuy n ch n và s Quy n ư c hư ng b o hi m xã h i c a d ng lao ng. Mu n v y, ngoài công tác lao ng n cũng ư c quy nh t i Ngh nh tuyên truy n, ph bi n và v n ng i v i 12/CP ngày 26/1/1995 v vi c ban hành i u ngư i s d ng lao ng, c n tích c c v n ng l b o hi m xã h i; Ngh nh 01/2003/N -CP lao ng n có g ng h c t p, rèn luy n, trau ngày 9/1/2003 s a i Ngh nh 12/CP. d i chuyên môn, tay ngh . Làm ư c i u ó Nhìn chung, do ư c s qu n lí th ng là t nâng cao giá tr s c lao ng c a mình nh t c a cơ quan b o hi m xã h i Vi t Nam trong cu c c nh tranh kh c nghi t có ư c và chính sách ưu ãi c a Nhà nư c, nên vi c vi c làm trên th trư ng lao ng hi n nay. th c hi n các ch b o hi m xã h i i v i Th hai, có cơ ch thanh tra, giám sát và lao ng n Vi t Nam ư c th c hi n khá x lí vi ph m th t s nghiêm minh i v i t t. ây là nhân t tích c c c n ư c phát nh ng doanh nghi p không m b o i u huy cùng v i các chính sách khác góp ki n làm vi c theo quy nh c a pháp lu t ph n thi t th c trong vi c b o v quy n l i lao ng, c bi t công tác thanh tra an toàn c a lao ng n nói chung và v sinh lao ng c n ư c coi tr ng và 3. M t s nh n xét và ki n ngh tri n khai sát sao hơn nh ng doanh nghi p Có th nói, v i nh ng n l c không s d ng nhi u lao ng n b o v quy n ng ng c a các cơ quan nhà nư c có th m b o h lao ng c a ph n . quy n, Vi t Nam ã t ư c nh ng k t qu Th ba, xem xét s a i m t s ch áng k trong vi c ban hành và th c hi n các b o hi m xã h i theo hư ng góp ph n b o v chính sách, pháp lu t nh m b o v quy n l i c a lao ng n trên nhi u phương di n (gi i t t hơn quy n l i c a lao ng n như: Tăng quy t vi c làm, h c ngh , tr lương, b o tu i ngh hưu i v i lao ng n làm hi m xã h i…). B lu t lao ng Vi t Nam, công tác khoa h c (b ng v i lao ng nam) Ngh nh s 23/CP, Ngh nh s 12/CP… h có thêm th i gian c ng hi n cho xã là nh ng văn b n quan tr ng, t o ti n h i; quy nh m c tr c p thai s n cao hơn pháp lí cho vi c th c thi các ho t ng tích bù p chi phí sinh ho t gia tăng và h tr c c nh m b o v lao ng n trong cơ ch nh ng khó khăn phát sinh khi n lao ng th trư ng. ây cũng là nh ng văn b n th sinh con; tăng th i gian ngh có hư ng lương hi n s c th hoá CEDAW trong i u ki n i v i lao ng n khi m au hay khi th c th c t c a Vi t Nam. hi n các bi n pháp k ho ch hoá gia ình./. T¹p chÝ luËt häc sè 3/2006 79

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản