intTypePromotion=1

Báo cáo " Chất thải và quy định về quản lí chất thải "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Báo cáo " Chất thải và quy định về quản lí chất thải "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất thải và quy định về quản lí chất thải Gia đình, khu dân cư, nhà trường, nơi công tác… cũng là những yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hành vi con người. Một gia đình có gia pháp, có kỉ cương, nền nếp là cơ sở đảm bảo rất quan trọng để hành vi của các thành viên trong gia đình hợp pháp, phù hợp đạo đức. Ngược lại, nếu trong gia đình cha mẹ không có sự nêu gương, bản thân cha mẹ cũng có những hành vi trái pháp luật, trái đạo đức xã hội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Chất thải và quy định về quản lí chất thải "

  1. Nghiªn cøu - trao ®æi ThS. NguyÔn V¨n Ph−¬ng * 1. Khái ni m ch t th i Hành vi này không làm ch m d t quy n s Kho n 2 i u 2 Lu t b o v môi trư ng h u c a ch s h u theo i u 256 B lu t nh nghĩa ch t th i như sau: "Ch t th i là dân s . Quy n s h u c a ch s h u ch ch t ư c lo i ra trong sinh ho t, trong quá ch m d t khi h ã hoàn thành nh ng nghĩa trình s n xu t ho c trong các ho t ng v c a ngư i s n sinh ra ch t th i ư c quy khác. Ch t th i có th d ng r n, khí, l ng nh trong lu t môi trư ng. ho c các d ng khác". Trên th c t , vi c xác Như v y, v t ch t s t n t i dư i d ng nh m t v t ch t có ph i là ch t th i hay ch t th i k t khi con ngư i t b nó cho t i không là cơ s quan tr ng cho vi c xác nh khi có ngư i chi m h u, xác l p quy n s h u trách nhi m qu n lí c a ngư i s n sinh ra và có m c ích ưa nó vào khai thác, s d ng. ch t th i và h u qu pháp lí khi không tuân 2. Phân lo i ch t th i th trách nhi m này. Ph thu c vào các tiêu chí khác nhau, Theo nh nghĩa trên, các ch t ư c coi ch t th i có th ư c phân chia thành các là ch t th i khi tho mãn các y u t sau ây: lo i khác nhau. - Là v t ch t: Các y u t phi v t ch t D a vào d ng t n t i c a ch t th i mà không thu c ph m trù ch t th i, ví d như các chia ra thành ch t th i t n t i dư i d ng r n m i quan h xã h i, các y u t tinh th n… (ch t th i r n), l ng (ch t th i l ng), khí (khí - B t b vi c th c hi n quy n s d ng: th i), nhi t lư ng, ti ng n… Ch t th i ư c hi u là các v t ch t mà con Ph thu c vào c h i c a ch t th i ngư i t b (lo i ra) ý nh s d ng nó vào có ch t th i c h i nguy hi m (là ch t th i có c h i cao, có kh năng gây nguy h i b t c m c ích nào. i u này có nghĩa là tr c ti p ho c tương tác v i các ch t khác m t ch t ch t n t i dư i d ng ch t th i hay gây nguy h i t i môi trư ng và s c kho con không ph thu c vào ý chí c a ngư i ch s ngư i) và ch t th i thông thư ng. h u v t ch t ó. Thông thư ng, các v t ch t Ph thu c vào a i m s n sinh ch t này ã ư c xác l p quy n s h u và khi ch th i có ch t th i sinh ho t, ch t th i công s h u ho c ngư i s d ng h p pháp t b ý nghi p, ch t th i y t … nh khai thác giá tr , công d ng c a v t ch t ó thì nó tr thành ch t th i không ph thu c * Gi ng viên Khoa pháp lu t kinh t vào giá tr s d ng th c t i v i xã h i. Trư ng i h c lu t Hà N i 20 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003
  2. Nghiªn cøu - trao ®æi 3. Quy nh v qu n lí ch t th i tương tác v i các ch t khác gây nguy h i t i Khái ni m qu n lí ch t th i không ư c môi trư ng và s c kho con ngư i. c p trong Lu t b o v môi trư ng (Lu t Theo Thông tư s 1590/1997/TTLT và BVMT) và Ngh nh s 175/CP ngày Quy ch QLCTNH, n i dung qu n lí ch t 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi th i bao g m: hành Lu t b o v môi trư ng (Ngh nh s a. Ho t ng ki m soát quá trình s n 175/CP) nhưng b ng nh ng quy nh c th sinh ch t th i ã li t kê các ho t ng thu c lĩnh v c qu n ây là trách nhi m c a các t ch c, cá lí ch t th i như áp d ng công ngh s ch, nhân có ho t ng s n sinh ra ch t th i. Ho t không ư c gây ti ng n vư t quá gi i h n ng này có m c ích gi m n m c t i a cho phép (ki m soát quá trình s n sinh ch t lư ng ch t th i ư c s n sinh ra và vì v y th i), ph i có thi t b x lí ch t th i, t n d ng ư c ưu tiên hàng u trong qu n lí ch t ch t th i, ti t ki m nguyên li u, s d ng th i. T ây, t ch c, cá nhân có s n sinh năng lư ng tái sinh, ph i thu gom, v n ch t th i ph i áp d ng nh ng bi n pháp gi m chuy n, x lí ch t th i…(1) thi u s phát sinh ch t th i ngay t ngu n Khái ni m qu n lí ch t th i ư c nh phát th i. nghĩa l n u tiên t i Thông tư s Nghĩa v gi m thi u ch t th i c a ch cơ 1590/1997/TTLT - BKHCNMT - BXD ngày s có ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v 3/4/1997 v các bi n pháp c p bách trong ư c th c hi n ng th i v i vi c th c hi n qu n lí ch t th i r n các ô th và khu công nghĩa v ánh giá tác ng môi trư ng. nghi p (Thông tư s 1590/1997/TTLT) và Trong quá trình th c hi n ánh giá tác ng Quy ch qu n lí ch t th i nguy h i ban hành môi trư ng,(3) các d án u tư, các cơ s kèm theo Quy t nh s 155/1999/Q -TTg ang ho t ng ph i xu t nh ng bi n ngày 16/7/1999 c a Th tư ng Chính ph pháp b o v môi trư ng trong báo cáo ánh (Quy ch QLCTNH). Theo Thông tư s giá tác ng môi trư ng c a mình. Các bi n 1590/1997/TTLT thì "Qu n lí ch t th i là các pháp b o v môi trư ng ư c th c hi n theo ho t ng nh m ki m soát toàn b quá trình quy t nh phê duy t báo cáo ánh giá tác t khâu s n sinh ch t th i n thu gom, v n ng môi trư ng nh m h n ch ho c lo i tr chuy n, x lí (tái s d ng, tái ch ), tiêu hu nh ng y u t nh hư ng x u n môi (thiêu t, chôn l p…) ch t th i và giám sát trư ng. Trong khi ó, các y u t nh hư ng các a i m tiêu hu ch t th i".(2) x u t i môi trư ng c a các d án và các cơ Thông tư s 1590/1997/TTLT ch áp d ng s ang ho t ng ch y u là ch t th i do i v i ho t ng qu n lí ch t r n các ô th ho t ng c a cơ s s ho c ang t o ra do và khu công nghi p và Quy ch QLCTNH ch ho t ng c a mình. Ph thu c vào c i m áp d ng i v i ho t ng qu n lí các ch t c a ho t ng s n xu t kinh doanh, các bi n th i có c tính gây nguy h i tr c ti p ho c pháp ư c áp d ng có th là: T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003 21
  3. Nghiªn cøu - trao ®æi - Áp d ng công ngh s ch (ho c t ng ch t th i. bư c áp d ng các bi n pháp s n xu t s ch T ch c, cá nhân có ho t ng làm phát hơn); sinh ch t th i ho c ch s h u có trách - Thay i vi c s d ng nguyên, nhiên, nhi m t ch c ho t ng thu gom như t v t li u và năng lư ng nh m gi m lư ng ch c ho t ng t p trung ch t th i, xây d ng ch t th i; nâng cao hi u su t s d ng nơi ch a ch t th i (như t thùng ch a rác), nguyên, nhiên, v t li u và năng lư ng. v n chuy n ch t th i n nơi lưu gi ch t Ngoài quy nh v nghĩa v ánh giá tác th i t m th i ã ư c xác nh. ng môi trư ng, các quy nh hi n hành v Phân lo i ch t th i là vi c tách và cách li qu n lí ch t th i(4) chưa c th hoá các bi n các lo i ch t th i có tính ch t khác nhau pháp ngăn ng a và gi m thi u ch t th i mà nh m nâng cao hi u qu c a quá trình x lí t ch c, cá nhân ph i áp d ng. Trong nhi u ch t th i. Ho t ng phân lo i ph thu c vào trư ng h p, các chi phí s n xu t, d ch v quá trình ánh giá ch t th i v i các tiêu chí: dư i d ng nguyên, nhiên, v t li u, năng c h i nguy hi m, d ng t n t i, kh lư ng và chi phí cho các ho t ng khác c a năng x lí. qu n lí ch t th i t l thu n v i kh i lư ng - i v i ch t th i nguy h i: Ph i có bi n ch t th i ư c s n sinh trên m t s n ph m pháp cách li ch t th i nguy h i ngay t ho c d ch v . Do ó, t ch c, cá nhân ch áp ngu n; không ư c l n v i ch t th i d ng bi n pháp gi m thi u khi bi n pháp này thông thư ng và ch t th i nguy h i khác. em l i l i ích v m t kinh t . Ngư c l i, Ph i có rào ngăn, bi n báo, có phương án vi c u tư cho b o v môi trư ng v i m c phòng ch ng s c , b o m an toàn trong ích gi m lư ng ch t th i s tr nên vô nghĩa khu v c lưu gi . óng gói ch t th i nguy h i v i doanh nghi p n u không em l i hi u theo ch ng lo i trong các bao bì thích h p, qu kinh t cao hơn.(5) áp ng các yêu c u v an toàn kĩ thu t, kí Vi c xác nh các nghĩa v pháp lí c th hi u ph i rõ ràng theo quy nh c a cơ quan c a t ch c, cá nhân có ho t ng s n sinh nhà nư c có th m quy n.(6) ch t th i có ý nghĩa quan tr ng trong phòng - i v i ch t th i thông thư ng: Phù ng a ô nhi m môi trư ng. ây là n i dung c n h p v i m c ích, t ch c, cá nhân có s n ư c xem xét hoàn thi n trong th i gian t i. sinh ch t th i và ch s h u có th t ch c b. Ho t ng thu gom ch t th i phân lo i ch t th i thành các lo i ch t th i Thu gom là ho t ng t p trung, phân còn kh năng tái ch , tái s d ng (thu h i lo i, lưu gi t m th i ch t th i. ây là ho t năng lư ng, làm nguyên v t li u cho chu ng nh m m c ích không ch t th i vư t trình s n su t, chuy n giao ti p t c s ra ngoài t m ki m soát c a con ngư i làm d ng l i…) và ch t th i ph i tiêu hu . Vi c nh hư ng t i môi trư ng và ph c v nh ng phân lo i ch t th i có th ư c th c hi n ho t ng ti p theo c a ho t ng qu n lí ngay t ngu n phát sinh ch t th i ho c t i 22 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003
  4. Nghiªn cøu - trao ®æi a i m lưu gi ch t th i. Trên th c t , vi c có th áp d ng nh ng công ngh ho c bi n phân lo i này còn ư c th c hi n t i nơi tiêu pháp kĩ thu t t o ra các d ng năng lư ng hu ch t th i (ho t ng nh t rác t i bãi chôn t ch t th i như s d ng Biogas t o ra l p ch t th i r n). Th c t cho th y, ho t khí t, t ch t th i thu h i nhi t ng phân lo i s t hi u qu cao hơn khi lư ng… vi c phân lo t ư c th c hi n cùng v i ho t - Thu h i các v t li u ch a trong ch t ng thu gom ngay t i ngu n phát th i. th i: Các ch t th i sau khi phân lo i có th c. Ho t ng x lí ch t th i ư c s d ng làm nguyên li u ho c v t li u Trách nhi m x lí ch t th i c a i cho chính chu trình s n su t c a mình ho c tư ng s n sinh ra ch t th i ư c quy nh t i cho chu trình s n su t khác như gi y báo cũ, i u 16, 26 Lu t BVMT, i u 27 Ngh nh thu tinh, nh a (túi, chai nh a) ư c s s 175/CP, Thông tư s 1590/1997/TTLT và d ng dư i d ng nguyên li u tái sinh, bã mía Quy ch QLCTNH. Các quy nh này m i sau quá trình x lí ư c s d ng tr ng n m(9) ch d ng l i vi c xác nh trách nhi m x ho c làm nhiên li u t… lí và "ph i có thi t b kĩ thu t x lí ch t T o ra giá tr s d ng t ch t th i cũng (7) th i" mà không xác nh m t cách c th góp ph n r t l n trong quá trình b o v tài nh ng nghĩa v c a i tư ng có ch t th i nguyên và các ngu n năng lư ng không tái ph i th c hi n. sinh.(10) Ho t ng x lí ch t th i nh m m c ích - Làm m t ho c gi m nh hư ng x u c a gi m v m t kh i lư ng, tr ng lư ng và ch t th i t i môi trư ng và con ngư i: Phân c h i c a ch t th i ng th i k t h p v i lo i và t o l i giá tr s d ng cũng góp ph n vi c xây d ng "n n kinh t s ch". T ó có làm gi m nh hư ng c a ch t th i t i môi th ưa ra nh nghĩa x lí ch t th i như sau: trư ng và con ngư i nhưng không ph i t t c "X lí ch t th i là quá trình s d ng công các lo i ch t th i u có th ti p t c s d ng ngh ho c bi n pháp kĩ thu t làm thay i ph c v tr l i ho t ng c a con ngư i. i các tính ch t và thành ph n c a ch t th i v i ch t th i này, i tư ng có th t th i ph i nh m t o l i giá tr (k c vi c tái ch , tái s th c hi n các bi n pháp công ngh ho c kĩ d ng, thiêu t ch t th i) ho c làm m t, thu t như xây d ng các h th ng x lí khí gi m m c gây nh hư ng x u t i môi th i, nư c th i… làm gi m ch ic a trư ng và s c kho con ngư i"(8). ch t th i trư c khi th i vào môi trư ng. H T o l i giá tr ch t th i có th ư c th c th ng x lí ph i phù h p v i yêu c u v kĩ hi n thông qua hai hình th c là t o ra năng thu t và tính ch t c a ch t th i. Ch t th i sau lư ng m i và thu h i s d ng các v t li u khi x lí ph i b o m tiêu chu n môi ch a trong ch t th i. trư ng Vi t Nam. - T o ra năng lư ng m i: Sau quá trình d. Ho t ng tiêu hu ch t th i phân lo i và thu gom theo t ng ch ng lo i, Khái ni m và n i dung c a ho t ông T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003 23
  5. Nghiªn cøu - trao ®æi tiêu hu ch t th i ch ư c quy nh t i Quy ch c ho t ng giám sát quá trình chôn l p ch QLCTNH, theo ó "tiêu hu ch t th i và tác ng c a ho t ng này t i môi nguy h i là quá trình s d ng công ngh trư ng và s c kho con ngư i. Khi x y ra nh m cô l p (bao g m c chôn l p) ch t th i s c , ph i th c hi n các bi n pháp c n thi t nguy h i, làm m t kh năng gây nguy h i i theo quy nh nh m h n ch tác h i i v i v i môi trư ng và s c kho con ngư i". môi trư ng và s c kho con ngư i. i Theo quy nh t i i u 16, 26 Lu t BVMT, tư ng có ch t th i có trách nhi m tr phí i u 27 Ngh nh s 175/CP, i tư ng có qu n lí ch t th i (phí tiêu hu ch t th i) th t th i trong quá trình x lí và tiêu hu theo quy t nh ã ư c cơ quan nhà nư c ch t th i ph i tuân th tiêu chu n môi có th m quy n phê duy t khi chuy n giao trư ng. Có nghĩa là không ư c ch t th i ch t th i cho cơ s có ch c năng chôn l p làm nh hư ng t i môi trư ng và s c kho ch t th i. con ngư i. Như v y, khái ni m này cũng 4. M t s xu t nh m tăng cư ng ư c áp d ng cho ho t ng tiêu hu ch t ho t ng qu n lí ch t th i th i thông thư ng. Các quy nh chung (Lu t BVMT, Ngh Ho t ng tiêu hu ch t th i r n hi n nay nh s 175/CP) v qu n lí ch t th i m i ch ch y u s d ng bi n pháp chôn l p. Theo xác nh trách nhi m x lí ch t th i. Quy quy nh t i Thông tư s 1590/1997/TTLT - nh v qu n lí ch t th i r n (Thông tư s BKHCNMT - BXD và Quy ch QLCTNH 1590/1997/TTLT - BKHCNMT - BXD) m c các bãi chôn l p ch t th i r n ph i b o m dù có li t kê các n i dung c a ho t ng các yêu c u sau: qu n lí ch t th i r n nhưng chưa xác nh - a i m bãi chôn l p không ư c t nh ng n i dung ph i th c hi n c a t ng ho t g n các khu dân cư; ng c th . Quy nh v qu n lí ch t th i - Thi t k xây d ng các bãi chôn l p ch t nguy h i (Quy ch QLCTNH) ã làm rõ hơn th i phù h p các yêu c u v kĩ thu t và v nh ng n i dung c a ho t ng qu n lí ch t sinh môi trư ng, ph i có h th ng thu gom th i nguy h i nhưng nhi u n i dung v n còn và x lí nư c th i thoát ra t các bãi chôn l p d ng l i nh ng quy nh chung. ây cũng ch t th i tránh ô nhi m ngu n nư c ng m là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho và nư c m t c a khu v c; hi u qu áp d ng nh ng quy nh này trên - Không chôn l n ch t th i nguy h i v i th c t chưa cao.(11) ch t th i thông thư ng. T n t i l n nh t hi n nay c a quy nh i v i bãi chôn l p ch t th i nguy h i, qu n lí ch t th i và quá trình áp d ng nh ng không ư c chôn ch t th i nguy h i vư t quy nh này là chưa áp d ng m t cách có quá công xu t c a bãi chôn l p ã ư c quy hi u qu nh ng bi n pháp ngăn ng a và nh trong gi y phép. gi m thi u ch t th i trư c khi áp d ng bi n Ch cơ s qu n lí bãi chôn l p ph i t pháp cu i cùng là ưa i tiêu hu .(12) T l 24 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003
  6. Nghiªn cøu - trao ®æi thu gom, phân lo i tái ch , tái s d ng h c, kĩ thu t, công ngh và kinh t hi n t i. ch t th i r n trên th c t còn th p.(13) Hi n + Xác nh rõ trách nhi m qu n lí ch t nay, hơn 60% doanh nghi p s n xu t công th i c a ch s h u, s d ng tài s n khi có nghi p chưa có thi t b x lí ch t th i (thi t ch t th i phát sinh t tài s n này. b x lí nư c th i, khí th i và ch t th i r n) - V cơ ch , chính sách: và t l ch t th i ư c x lí c a các cơ s có + C n xây d ng chính sách nh m khuy n thi t b x lí còn th p.(14) H u h t các bãi khích các doanh nghi p gi m lư ng ch t chôn l p ch t th i r n không t tiêu chu n th i. Xây d ng h th ng công c kinh t kĩ thu t v sinh môi trư ng.(15) trong b o v môi trư ng trên nguyên t c nâng cao hi u qu qu n lí ch t th i "ngư i hư ng th ph i tr ti n". T ó có th c n th c hi n m t s bi n pháp sau ây: tác ng vào hành vi ng x c a doanh - Ti p t c hoàn thi n pháp lu t v qu n lí nghi p. Các doanh nghi p có th tìm cách s ch t th i v i nh ng n i dung cơ b n: d ng ti t ki m tài nguyên khi Nhà nư c nh + C n m r ng và làm rõ hơn n i dung giá chính xác các ngu n tài nguyên (giá tài c a khái ni m "ch t th i" ư c quy nh nguyên bao g m c nh ng chi phí v môi trong Lu t b o v môi trư ng. Khái ni m trư ng). Khi Nhà nư c áp d ng thành công này c n bao hàm c nh ng lo i v t ch t có h th ng phí môi trư ng ho c thu môi nh hư ng t i môi trư ng ư c s n sinh t trư ng…, t ch c và cá nhân s t nguy n tài s n ho c nh ng tài s n mà ch s h u xây d ng h th ng phân lo i, x lí ch t th i bu c ph i lo i b vì l i ích c a môi trư ng vì l i ích kinh t c a mình. C n th nghi m ho c c ng ng. và áp d ng nh ng mô hình phân lo i, thu + Phù h p v i c tính c a t ng lo i ch t gom và x lí ch t th i phù h p v i i u ki n th i, c n xác nh rõ các n i dung ho t ng Vi t Nam; chú tr ng quá trình xã h i hoá qu n lí i v i t ng lo i ch t th i: T ho t ho t ng qu n lí ch t th i sinh ho t ng ng ki m soát quá trình s n sinh ch t th i, th i v i vi c tuyên truy n giáo d c ý th c thu gom, phân lo i, x lí và tiêu hu ch t c a ngư i dân.(16) th i; xác nh th t ưu tiên c a ho t ng + C n có chính sách h tr , khuy n qu n lí ch t th i, trong ó c n nh n m nh khích các doanh nghi p áp d ng s n xu t các ho t ng làm gi m lư ng ch t th i; i s ch hơn, hư ng t i s n xu t s ch. Kinh v i ch t th i r n, c n hư ng t i m c ích nghi m các nư c phát tri n cho th y vi c gi m n m c t i a lư ng ch t th i ph i áp d ng s n xu t s ch hơn có th gi m ư c chôn l p. Ch t th i ư c chôn l p (ch t th i 30% t i lư ng ô nhi m. Vi c áp d ng th cu i cùng) ph i là nh ng ch t th i không còn nghi m t i Vi t Nam cũng ã em l i thành kh năng x lí ư c t o l i giá tr ho c công nh t nh v m t kinh t và môi gi m ô nhi m phù h p v i i u ki n khoa trư ng.(17) T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003 25
  7. Nghiªn cøu - trao ®æi + C n có k ho ch xây d ng các bãi chôn l p ch t th i b o m tiêu chu n kĩ d u n ng 20%; xem: Bùi Tâm Trung, “T o l i giá tr rác sinh ho t thành ph Paris”, T p chí b o v môi thu t v v sinh môi trư ng (k c v i ch t trư ng s 3/2002, tr. 45. th i nguy h i và ch t th i thông thư ng); có (11).Xem: Nguy n Th Kim Thái, “Hi n tr ng ch t bi n pháp nh n ch m d t vi c thu gom và th i r n nguy h i t công nghi p và sinh ho t t i Hà chôn l p ch t th i nguy h i cùng v i ch t N i - các gi i pháp qu n lí phù h p”. T p chí b o v th i thông thư ng./. môi trư ng, s 6/2002, tr. 32; Nguy n Hoàng Hùng, “Ch t th i nguy h i t nh ng Nai và m t s gi i (1).Xem: i u 11, 16, 26 Lu t BVMT; i u 27 Ngh pháp qu n lí”, T p chí b o v môi trư ng, s 7/2002, nh s 175/CP. tr. 29. (2). Khái ni m qu n lí ch t th i trong hai văn b n này (12).Xem: Nguy n Th Kim Thái, “Hi n tr ng ch t có chi ti t khác nhau nhưng có cùng nh ng n i th i r n nguy h i t công nghi p và sinh ho t t i Hà dung qu n lí gi ng nhau. Riêng i v i ch t th i nguy N i - các gi i pháp qu n lí phù h p”. T p chí b o v h i, có thêm n i dung qu n lí ho t ng quá c nh. môi trư ng, s 6/2002, tr. 32. (3). Các quy nh v ánh giá tác ng môi trư ng (13). T l thu gom ch t th i r n t i ô th m i t ư c quy nh t i i u 17, 18 Lu t BVMT; i u 9 73% t ng lư ng ch t th i (năm 1999).Vi c thu nh t n i u 20 Ngh nh s 175/CP; Thông tư s các ch t th i r n có kh năng tái s d ng ch y u do 490/1998 ngày 29/4/1998 c a B KHCN&MT hư ng nh ng ngư i b i rác "t do" và thu mua ph li u th c d n l p và th m nh báo cáo ánh giá tác ng môi hi n, ư c tính t l thu h i này m i t kho ng 13- trư ng i v i các d án u tư; Thông tư s 1420 15% t ng lư ng ch t th i r n phát sinh. Ngoài ra có ngày 26/11/1994 c a B KHCN&MT hư ng d n kho ng 1,5 - 2,5% t ng lư ng ch t th i r n sinh ho t ánh giá tác ng môi trư ng v i các cơ s ang ho t phát sinh ư c ch bi n thành phân vi sinh hay ch t ng. mùn thông qua quá trình composting, Báo cáo hi n (4). Lu t BVMT; Ngh nh s 175/CP; Thông tư s tr ng môi trư ng Vi t Nam năm 2000, tr. 59, 61. 1590/1997/TTLT; Quy ch QLCTNH. (14).Xem: Vũ c Khánh, “X lí ch t th i t i các (5).Xem: Phan c L p, “Ti t ki m nguyên li u và doanh nghi p s n xu t công nghi p t i Vi t Nam”, năng lư ng trong s n xu t thép, m t gi i pháp b o T p chí b o v môi trư ng, s 7- 2002, tr. 26. v môi trư ng và sinh thái”; T p chí b o v môi (15).Xem: Báo cáo hi n tr ng môi trư ng Vi t Nam trư ng; s 1/2000; tr. 36, 38. năm 2000, tr. 60. (6).Xem: i u 9 Quy ch QLCTNH. (16).Xem: Nguy n Th Chinh, “V n thu gom rác (7).Xem: i u 16 Lu t BVMT. th i Hà N i, Mô hình thu gom rác dân l p phư ng (8).Quy nh hi n hành chưa ưa ra khái ni m x lí Nhân Chính, qu n Thanh xuân”, T p chí b o v môi ch t th i. Có th tham kh o nh nghĩa v x lí ch t trư ng, s 10/2000, tr. 36; “ i v sinh t qu n, m t th i nguy h i t i Quy ch QLCTNH, i u 3 m c 12. mô hình c n nhân r ng”, T p chí b o v môi trư ng (9).Xem: Tr n Th Phương, “S d ng bã mía nuôi s 3/2002, tr. 47; “Hư ng gi i quy t ch t th i r n tr ng n m ăn - Bã làm phân vi sinh m t ngh em l i thành ph Montreal” (Cana a), T p chí b o v môi hi u qu kinh t , làm s ch môi trư ng”, T p chí b o v môi trư ng, s 1/2000, tr. 23. trư ng s 3/1997, tr. 12… (10). Pháp theo th ng kê năm 1995, trong ngu n (17).Xem: Tr nVăn Nhâm, “Kh i u h a h n c a năng lư ng chính cung c p cho sư i m ô th thì t s n xu t s ch hơn trong qu n lí môi trư ng doanh t rác sinh ho t chi m 47%, t than á 33% và t nghi p”, T p chí b o v môi trư ng s 10/2000, tr. 44. 26 T¹p chÝ luËt häc sè 4/2003

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản