intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

153
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty Tân Hồng Hà được thành lập ngày 28 tháng 08 năm 1996 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 054639 do UBND Thành phố Hà Nội cấp. ã Tên Công ty : Công ty Tân Hồng Hà ã Tên giao dịch: Tân Hồng Hà Co., ltd ã Loại hình doanh nghiệp:công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. ã Hình thức kinh doanh:’Thương mại’-cung cấp các thiết bị máy văn phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1

 1. I.Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH T©n Hång Hµ. 1. Giíi thiÖu vÒ lÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty T©n Hång Hµ. C«ng ty T©n Hång Hµ ® ­îc thµnh lËp ngµy 28 th¸ng 08 n¨m 1996 theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 054639 do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp. · Tªn C«ng ty : C«ng ty T©n Hång Hµ · Tªn giao dÞch: T©n Hång Hµ Co., ltd · Lo¹i h×nh doanh nghiÖp:c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn. · H×nh thøc kinh doanh:’Th ­¬ng m¹i’-cung cÊp c¸c thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng. · Vèn ph¸p ®Þnh:20.000.000.000 · Trô së chÝnh: 25 Lý Th ­êng KiÖt – Hoµn KiÕm – Hµ Néi. · §iÖn tho¹i: (04) 9343291- 9343292 – 9343534 – 9343200 · Fax: (04) 9343291. · E- mail: thhco@hn.vnn.vn · Trung t©m b¶o hµnh: 25 Lý Th ­êng KiÖt – Hµ Néi 16 Phan Chu Trinh – Hµ Néi · Sè tµi kho¶n (vnd): 10.000.0605 Ng©n hµng th ­¬ng m¹i cæ phÇn Quèc TÕ ViÖt Nam. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng tr ­ëng vµ ph¸t triÓn thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc cung cÊp thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng t¹i thÞ tr ­êng miÒn B¾c nãi riªng còng nh ­ thÞ tr­êng ViÖt Nam nãi chung. Uy tÝn vµ danh tiÕng cña C«ng ty ® ­îc n©ng cao vµ më réng nhê sè l ­îng kh¸ch hµng l¾p ®Æt vµ sö dông dÞch vô cña C«ng ty. 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh: §Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr ­êng vÒ thiÕt bÞ v¨n phßng C«ng ty cã c¸c nhãm mÆt hµng chñ yÕu sau: 2.1.Nhãm thiÕt bÞ sao chôp vµ c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm: Cung cÊp c¸c lo¹i m¸y Photocopy Analog vµ Digital víi Model míi nhÊt mang nh·n hiÖu cña H·ng Xerox; Olivetti... m¸y in siªu tèc kü thuËt sè, m¸y chia xÕp tµi liÖu vµ dËp ghim chuyªn dông, m¸y ®a n¨ng. 2.2.Nhãm thiÕt bÞ tin häc, truyÒn th«ng: M¸y tÝnh ®Ó bµn §«ng Nam ¸, m¸y tÝnh ®Ó bµn hiÖu IBM, COMPAQ,... M¸y tÝnh x¸ch tay hiÖu IBM, TOSHIBA, COMPAQ, m¸y tÝnh x¸ch tay th­¬ng hiÖu ViÖt Nam. 1
 2. M¸y Fax hiÖu Olivetti, Xerox, Panasonic... 2.3.Nhãm thiÕt bÞ in Ên: M¸y in Laser v¨n phßng, m¸y in m¹ng, m¸y in kü thuËt sè víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt, m¸y in phun mµu khæ tõ A4 ®Õn A3 cña c¸c H·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi nh­: Xerox, Olivetti vµ c¸c h·ng næi tiÕng kh¸c. 2.4.Nhãm thiÕt bÞ phôc vô héi th¶o, phßng häp: M¸y chiÕu giao diÖn, m¸y chiÕu phim d ­¬ng b¶n, m¸y chiÕu h¾t vµ c¸c thiÕt bÞ trang ©m. 2.5.Nhãm thiÕt bÞ kh¸c: M¸y ®Õm tiÒn siªu thÞ, m¸y ®¸nh ch÷, m¸y chÊm c«ng vµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông nh ­ thiÕt bÞ chèng bom th­, m¸y in Passbook phôc vô ngµnh Ng©n hµng, Gi¸o dôc, C«ng an... m¸y huû tµi liÖu Uchida. 2.6.C¸c lo¹i mùc : Mùc dïng cho m¸y ph«tocopy,m¸y in ,m¸y fax cña h·ng Xerox ,Ricoh,Toshiba,Canon,HP,Panasonic,Olivetti... 2.7.DÞch vô. C«ng ty chñ tr­¬ng s½n sµng phôc vô ngay c¶ khi kh¸ch hµng ch­a cã yªu cÇu, ®¶m b¶o chÊt l ­îng, phôc vô theo nh÷ng tiªu chuÈn cao nhÊt, ®Æt uy tÝn th­¬ng m¹i lªn hµng ®Çu,bao gåm c¸c dÞch vô söa ch÷a ®èi víi c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty vµ kh«ng ph¶i cña c«ng ty,hç trî kh¸ch hµng vÒ kü thuËt,thay thÕ vËt t ­,c¸c dÞch vô b¶o hµnh,b¶o tr×, . Trong n¨m 2002 ngoµi c¸c mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty, T©n Hång Hµ ®· ph¸t triÓn thªm mét mÆt hµng míi lµ s¶n phÈm ®µi x«ng h ­¬ng Lampe Berger cña Ph¸p. S¶n phÈm nµy sö dông trong c¸c c«ng ty, kh¸ch s¹n vµ c¸c hé gia ®×nh. 3. Môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty T©n Hång Hµ. BÊt cø mét c«ng ty nµo khi ho¹t ®éng kinh doanh còng ®Òu ph¶i ®Æt ra mét môc tiªu ®Ó h ­íng tíi. Môc tiªu ®ã cã thÓ ® ­îc x©y dùng trong dµi h¹n hay trong ng¾n h¹n. Mét môc tiªu ® ­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt nÕu nã phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nguån lùc cña c«ng ty. Khi x©y dùng ® ­îc môc tiªu phï hîp, doanh nghiÖp cã ph ­¬ng h­íng phÊn ®Êu ®óng míi cã thÓ thµnh c«ng trong t­¬ng lai. 2
 3. H­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty T©n Hång Hµ trong thêi gian tíi lµ: - Doanh sè phÊn ®Êu t¨ng 40% mçi n¨m. - C«ng ty T©n Hång Hµ kh«ng chØ dõng l¹i cung cÊp s¶n phÈm truyÒn thèng mµ sÏ cßn tiÕp tôc ph¸t triÓn ngµnh hµng míi phong phó h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr ­êng trong t­¬ng lai. - Tháa m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi khÈu hiÖu “Red carpet service”. - Môc tiªu trong t ­¬ng lai sÏ trë thµnh c«ng ty lu«n ®øng ®Çu t¹i ViÖt Nam trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng cao cÊp. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu trªn c«ng ty T©n Hång Hµ cÇn ph¶i ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p kinh doanh cô thÓ phï hîp víi m×nh. Trong sè gi¶i ph¸p ®ã kh«ng thÓ thiÕu c¸c gi¶i ph¸p marketing. V× ®ã chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó tháa m·n tèt nhÊt c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ®em l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho m×nh. 4.ThÞ tr ­êng s¶n phÈm cña c«ng ty: Tuy míi ® ­îc thµnh lËp vµ cã qui m« võa ph¶i nh ­ng c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®­îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr ­êng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc cung cÊp thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng t¹i thÞ tr­êng miÒn B¾c nãi riªng còng nh ­ thÞ tr­êng ViÖt Nam nãi chung.ThÞ phÇn cña c«ng ty t ­¬ng ®èi lín dùa trªn qui m« thÞ tr ­êng t­¬ng ®èi réng,tr¶i kh¾p c¸c tØnh miÒn B¾c n ­íc ta. ThÞ tr ­êng s¶n phÈm cña c«ng ty theo ®èi t ­îng kh¸ch hµng: bao gåm tÊt c¶ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp,tõ khèi c¬ quan Trung ­¬ng,c¸c bé, c¸c ngµnh,khèi ®Þa ph­¬ng,c¸c doanh nghiÖp... ThÞ tr ­êng s¶n phÈm cña c«ng ty theo ®Þa lý:bao gåm tÊt c¶ c¸c tØnh,thµnh phè thuéc miÒn b¾c. ThÞ tr ­êng s¶n phÈm theo ph ­¬ng thøc mua-b¸n:bao gåm tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng mua lÎ,mua bu«n,c¸c ®¹i lý trong c¸c tØnh vµ thµnh phè. 5.Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty T©n Hång Hµ. 5.1.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty T©n Hång Hµ. V íi 15 ng­êi cña nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, hiÖn nay c«ng ty T©n Hång Hµ ®· x©y dùng ® ­îc ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn gåm cã 78 ng ­êi. Trong ®ã 50% cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 10% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, 40% cã tr×nh ®é trung cÊp, trung häc nghÒ. Nh ­ vËy c«ng ty cã ®éi ngò nh©n sù víi tr×nh ®é chuyªn m«n cao vµ t ­¬ng ®èi ®ång ®Òu. 3
 4. HÖ thèng tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty T©n Hång Hµ bao gåm: Ban gi¸m ®èc: § Gi¸m ®èc §iÒu hµnh Kinh doanh § Gi¸m ®èc Tµi chÝnh § Gi¸m ®èc Kü thuËt § Phã gi¸m ®èc Kü thuËt § Phã gi¸m ®èc Kinh doanh HÖ thèng phßng nghiÖp § Phßng KÕ Ho¹ch Tµi Vô vô: § Phßng Kinh Doanh 1 § Phßng Kinh Doanh 2 § Phßng Kinh Doanh 3 § Phßng Dù ¸n § Phßng Ph¸t TriÓn ThÞ Tr ­êng § Phßng Kü ThuËt - TT b¶o hµnh § Bé phËn Tæ chøc vµ §µo t¹o §Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c«ng ty tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc ph©n cÊp, b¸o c¸o tuÇn tù theo c¸c cÊp qu¶n lý. Nh©n viªn thùc hiÖn b¸o c¸o lªn phô tr¸ch bé phËn, phô tr¸ch bé phËn b¸o c¸o lªn tr­ëng phßng, tr­ëng phßng b¸o c¸o lªn phã gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc b¸o c¸o lªn gi¸m ®èc(M« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng). 5.2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn. 5.2.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ban gi¸m ®èc. Trùc tiÕp ®iÒu hµnh chung t×nh h×nh tæ chøc, kinh doanh, tµi chÝnh, kÜ thuËt cña toµn c«ng ty. 5.2.2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c phßng nghiÖp vô. a. Chøc n¨ng cña phßng kÕ ho¹ch tµi vô: gåm cã hai bé phËn - Bé phËn tµi vô: h×nh thµnh hÖ thèng sæ s¸ch theo dâi, gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c yÕu tè thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh – kÕ to¸n nh ­ gi¸ trÞ tµi s¶n, vËt t ­, hµng ho¸, tiÒn mÆt, tiÒn göi, tiÒn l ­¬ng, chi phÝ, nguån vèn, c«ng nî, doanh thu vµ l·i (lç). - Bé phËn kÕ ho¹ch: ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o vÒ kinh doanh cña c¸c phßng nghiÖp vô vµ dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ phèi hîp cïng c¸c phßng nghiÖp vô x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh theo quÝ, n¨m, dµi h¹n tr×nh lªn ban gi¸m ®èc. b. Chøc n¨ng cña bé phËn tæ chøc vµ ®µo t¹o. - Tham m ­u cho gi¸m ®èc vÒ tæ chøc bé m¸y kinh doanh. - Nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc, nghiªn cøu vµ x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ nh©n sù. 4
 5. - Qu¶n lý hå s¬, lý lÞch nh©n viªn toµn c«ng ty, tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc chÊp hµnh néi qui, qui chÕ cña c«ng ty. c. Chøc n¨ng cña phßng kinh doanh: C¸c phßng kinh doanh cã chung chøc n¨ng nh ­ sau: - Tæ chøc qu¶ng b¸, b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty. - Qu¶n lý ch¨m sãc kh¸ch hµng cò, t×m kiÕm kh¸ch hµng míi. - Nghiªn cøu thÞ tr ­êng, ®èi thñ c¹nh tranh, s¶n phÈm c¹nh tranh, thùc hiÖn qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i. - B¸o c¸o chi tiÕt t×nh h×nh kinh doanh lªn ban gi¸m ®èc. d. Chøc n¨ng phßng ph¸t triÓn thÞ tr ­êng. - T×m kiÕm vµ cËp nhËt th«ng tin vÒ thÞ tr ­êng, ®èi thñ c¹nh tranh, s¶n phÈm c¹nh tranh, th«ng tin vÒ ®èi t¸c. LËp thµnh d÷ liÖu, phôc vô cho c«ng t¸c kinh doanh cña c¸c phßng kinh doanh. - Tham m­ u cho ban gi¸m ®èc, tæ chøc t×m kiÕm thÞ tr ­êng míi cho c¸c s¶n phÈm, më réng vµ ph¸t triÓn c¸c kªnh ®¹i lý. - Ch¨m sãc kh¸ch hµng, hç trî c¸c phßng kinh doanh b¸n hµng. e. Chøc n¨ng phßng dù ¸n. - T×m kiÕm. thùc hiÖn c¸c dù ¸n. - Hç trî c¸c phßng kinh doanh b¸n hµng. f. Chøc n¨ng phßng kÜ thuËt. Gåm ba bé phËn: - Trung t©m ®iÒu phèi. - Bé phËn kÜ thuËt Xerox. - Bé phËn kÜ thuËt Olivetti. Chøc n¨ng chung: Qu¶n lý sè l ­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ b¸n ra cña c«ng ty vµ tæ chøc khai th¸c dÞch vô kÜ thuËt. g. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn. Mäi nh©n viªn trong c«ng ty ®Òu cã nhiÖm vô hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh, tiÕn hµnh c«ng viÖc theo ®óng c¸c b ­íc vµ qui tr×nh lµm viÖc, tiÕp nhËn sù chØ ®¹o h ­íng dÉn cña cÊp trªn. §ång thêi mçi nh©n viªn ph¶i thùc hiÖn tèt qui ®Þnh, qui chÕ cña c«ng ty, thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh mµ c«ng ty ®Ò ra. 6.M«i tr ­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty T©n Hång Hµ. TÊt c¶ c¸c lùc l ­îng trong thÞ tr­êng ®Òu ho¹t ®éng trong mét m«i tr­êng réng lín cña c¸c lùc l ­îng vµ xu h­íng t¹o ra nh÷ng c¬ héi ®ång thêi còng lµm n¶y sinh nh÷ng mèi ®e däa. Nh÷ng lùc l ­îng nµy lµ nh÷ng lùc l­îng “kh«ng thÓ khèng chÕ ® ­îc” mµ c«ng ty ph¶i theo dâi vµ ®èi phã. Trong bøc tranh khung c¶nh kinh doanh nh ­ vËy, c«ng ty cÇn theo dâi c¸c lùc l­îng chñ yÕu cña m«i tr ­êng, cô thÓ lµ c¸c lùc l ­îng nh©n khÈu, kinh tÕ, tù nhiªn, c«ng nghÖ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi, sù c¹nh tranh vµ c¸c ¸p lùc quèc tÕ. 6.1.M«i tr ­êng nh©n khÈu. 5
 6. Lùc l­îng ®Çu tiªn cña m«i tr­êng cÇn theo dâi lµ d©n sè, bëi v× con ng­êi t¹o nªn thÞ tr ­êng. T¹i ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao nªn møc ®é t¨ng tr­ëng cña ®o¹n thÞ tr ­êng kh¸ch hµng tæ chøc ®¹t tèc ®é cao. Qua thêi gian s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, ®Õn ®Çu n¨m 2003 chóng ta ®· cã 5000 doanh nghiÖp nhµ n ­íc, 109.000 doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Sè c¸c doanh nghiÖp nhá lµ 94000 trong ®ã sè míi h×nh thµnh tõ 1/1/2000 lµ 54000 doanh nghiÖp. Sè hîp t¸c x· lµ 15000. Sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t ­ n­íc ngoµi lµ 2630 doanh nghiÖp trong ®ã ®· ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ 1300 doanh nghiÖp. Nh ­ vËy, thÞ tr ­êng m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng cã rÊt nhiÒu triÓn väng ®Ó khai th¸c. Kh¸ch hµng môc tiªu cña c«ng ty T©n Hång Hµ chñ yÕu lµ c¸c tæ chøc nªn c«ng ty ph¶i chó ý nhiÒu tíi sù thay ®æi trong c¬ cÊu tæ chøc ¶nh h ­ëng tíi m« h×nh mua s¾m cña c¸c doanh nghiÖp.Mçi lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau l¹i cã phong c¸ch mua s¾m kh¸c nhau. Phong c¸ch mua s¾m cña doanh nghiÖp nhµ n ­íc kh¸c víi doanh nghiÖp t ­ nh©n, l¹i cµng kh¸c víi phong c¸ch mua s¾m cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t ­ n­íc ngoµi. Ngoµi ra, nh÷ng ng­êi tham gia vµo m« h×nh mua s¾m cã ®Æc ®iÓm nh©n khÈu häc kh¸c nhau còng sÏ cã c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c nhau. Ng ­êi lín tuæi cã c¸ch suy nghÜ kh¸c ng­êi trÎ, ®Þa vÞ vµ tr×nh ®é v¨n ho¸ kh¸c nhau cã quyÕt ®Þnh kh¸c nhau, møc ®é chÞu ¶nh h ­ëng cña ng ­êi kh¸c còng kh¸c nhau Nãi tãm l¹i, yÕu tè nh©n khÈu häc lµ mét yÕu tè quan träng cÇn xem xÐt khi nghiªn cøu thÞ tr­êng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. 6.2.M«i tr ­êng kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam lu«n cã møc t¨ng tr­ëng cao vµ æn ®Þnh trung b×nh tõ 7% ®Õn 8%. Tèc ®é ®« thÞ ho¸ cao, ®Çu t­ n­íc ngoµi ngµy cµng t¨ng,thªm vµo ®ã lµ qu¸ tr×nh héi nhËp ngµy cµng s©u s¾c víi hÖ thèng th ­¬ng m¹i quèc tÕ th«ng qua viÖc ra nhËp ASEAN,APEC,AFTA vµ tiÕn tíi lµ WTO. §©y chÝnh lµ nh÷ng nh©n tè thuËn lîi cho ngµnh kinh doanh m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng nhÊt lµ trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ nh ­ hiÖn nay. M«i tr­êng kinh tÕ t¨ng tr ­ëng nhanh ë mét n ­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ n­íc ta ®· cã nh÷ng t¸c ®éng ®¸ng kÓ tíi ho¹t ®éng kinh doanh m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr ­êng. Trong thêi kú kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× nhu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thiÕt bÞ trong v¨n phßng cña c¸c c«ng ty còng t¨ng lªn m¹nh mÏ. V× vËy mµ sÏ b¸o hiÖu mét thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. 6.3.M«i tr ­êng tù nhiªn. 6
 7. HiÖn nay b¶o vÖ m«i tr ­êng lu«n lµ sù quan t©m hµng ®Çu cña c¸c quèc gia. VÊn ®Ò m«i tr ­êng ngµy cµng xÊu ®i ®· trë thµnh mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Æt ra tr ­íc c¸c doanh nghiÖp vµ c«ng chóng. ë nhiÒu thµnh phè trªn thÕ giíi t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr ­êng vµ kh«ng khÝ ®· ®¹t tíi møc ®é nguy hiÓm. Nh÷ng xu h ­íng trong m«i tr ­êng tù nhiªn ®ã lµ sù thiÕu hôt nguyªn liÖu, chi phÝ n¨ng l ­îng t¨ng, møc ®é « nhiÔm t¨ng Nh÷ng ng­êi lµm marketing cÇn nh¹y bÐn víi nh÷ng c¬ héi vµ c¸c mèi ®e däa g¾n liÒn víi xu h­íng nµy. 6.4.C«ng nghÖ. Mét lùc l­îng quan träng ¶nh h ­ëng tíi cuéc sèng cña con ng ­êi lµ c«ng nghÖ. Nã t¸c ®éng c¬ b¶n ®Õn c¸ch tiªu dïng vµ c¸c hÖ thèng marketing. M«i tr ­êng c«ng nghÖ lu«n thay ®æi vµ ta ph¶i n¾m ® ­îc nh÷ng c«ng nghÖ míi ®ã cã thÓ phôc vô con ng ­êi nh­ thÕ nµo. Con ng ­êi bÞ trµn ngËp bëi nh÷ng ®æi thay c«ng nghÖ. Tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000, chóng ta cã gÇn 74% trong tæng sè 233 ®Ò tµi thuéc 11 ch ­¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ ®· øng dông vµo s¶n xuÊt vµ tiªu biÓu lµ c¸c lÜnh vùc tù ®éng ho¸, chÕ t¹o m¸y vµ c«ng nghiÖp Trong thêi gian tíi sÏ cã x ­ëng m¸y v¨n phßng mang th ­¬ng hiÖu ViÖt Nam xuÊt hiÖn. §iÒu nµy ch¸c ch¾n sÏ lµm thay ®æi thÞ tr ­êng m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng hiÖn nay. Trong mäi tr ­êng hîp, th¸ch thøc kh«ng chØ vÒ mÆt kü thuËt mµ c¶ vÒ mÆt th­¬ng m¹i, tøc lµ nh÷ng øng dông nµy ph¶i phï hîp víi tói tiÒn dµnh cho c¸c s¶n phÈm ®ã. Khi c¸c s¶n phÈm ngµy cµng phøc t¹p h¬n, ng ­êi tiªu dïng cÇn ® ­îc ®¶m b¶o an toµn ch¾c ch¾n. V× vËy nh÷ng qui ®Þnh vÒ an toµn vµ søc kháe còng cÇn ® ­îc xem xÐt. 6.5.ChÝnh trÞ vµ ph¸p luËt. Nh÷ng quyÕt ®Þnh marketing chÞu ¶nh h ­ëng m¹nh mÏ cña nh÷ng diÔn biÕn trong m«i tr ­êng chÝnh trÞ. M«i tr ­êng nµy bao gåm luËt ph¸p, c¸c c¬ quan nhµ n­íc vµ nh÷ng nhãm g©y søc Ðp cã ¶nh h ­ëng vµ h¹n chÕ c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c nhau trong x· héi. HiÖn nay, n­íc ta ®­a ra kh¸ nhiÒu c¸c ®¹o luËt ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp nhµ n ­íc ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp nhµ n­íc, cã hiÖu lùc tõ ngµy 20/4/1995. C¸c hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo luËt hîp t¸c x·, cã hiÖu lùc tõ ngµy 20/3/1996. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t ­ n­íc ngoµi ho¹t ®éng theo luËt ®Çu t ­ n ­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam (ngµy 12/11/1996) vµ theo luËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu luËt trªn (n¨m 2000). C¸c doanh nghiÖp t­ nh©n vµ c¸c c«ng ty TNHH, c«ng ty hîp danh, c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ tõ ngµy 1/1/2000. 7
 8. C«ng ty T©n Hång Hµ lµ mét c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nªn nã ho¹t ®éng trong khu«n khæ cña luËt doanh nghiÖp. Mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu do luËt doanh nghiÖp ®iÒu chØnh. 6.6.Sù c¹nh tranh vµ c¸c ¸p lùc quèc tÕ. Xu thÕ quèc tÕ hãa ¶nh h ­ëng tíi mäi lÜnh vùc trong cuéc sèng. Sù c¹nh tranh ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng trong c¸c nghµnh. Sù c¹nh tranh còng ®· mang tÝnh toµn cÇu vµ cã nhiÒu c«ng ty ®· bµnh tr ­íng sang c¸c quèc gia kh¸c. H¬n bao giê hÕt chóng ta cã ngµy cµng nhiÒu c¸c ®¹i lý ph©n phèi, c¸c c«ng ty vµ c¸c cöa hµng kinh doanh m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh nµy lµ lý do c¬ b¶n dÉn ®Õn viÖc c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng. Trong lÜnh vùc kinh doanh, kh«ng ai cã thÓ tù cho phÐp tr× trÖ. Nh÷ng ng­êi lµm marketing ph¶i lu«n theo ho¹t ®éng marketing cña ®èi thñ còng nh­ cña c«ng ty m×nh, cÇn ph¶i n¨ng ®éng ®Ó ®iÒu chØnh ch ­¬ng tr×nh marketing cña c«ng ty m×nh, ph¶n øng kÞp thêi víi nh÷ng ®éng th¸i cña ®èi thñ c¹nh tranh. 6.7.M«i tr ­êng v¨n ho¸ vµ x· héi. M«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi cã tÝnh hai mÆt. Thø nhÊt, c«ng ty ph¶i tÝnh ®Õn viÖc kh¸ch hµng sÏ ph¶n øng víi c¸c ho¹t ®éng marketing dùa trªn nh÷ng chuÈn mùc v¨n ho¸ x· héi. Thø hai, b¶n th©n kh¸ch hµng còng bÞ t¸c ®éng bëi x· héi vµ nÒn v¨n hãa. Sù ®a d¹ng ho¸, giao thoa c¸c nÒn v¨n ho¸, s¾c téc vµ t«n gi¸o khiÕn c¸c ho¹t ®éng marketing cÇn ph¶i thÝch øng h¬n ®Ó phï hîp víi c¸c diÔn biÕn ®ã. Tãm l¹i, m«i tr ­êng marketing hÕt søc réng lín vµ ¶nh h ­ëng nhiÒu mÆt tíi ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp. Khi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, mçi mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i xem xÐt c¸c khÝa c¹nh cña m«i tr­êng trong mèi quan hÖ tíi kÕ ho¹ch chiÕn l ­îc vµ c¸c chiÕn l­îc marketing cña doanh nghiÖp. 7.T×nh h×nh c¹nh tranh vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu: Trong nh÷ng n¨m qua,t×nh h×nh c¹nh tranh cung cÊp c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng trªn thÞ tr­êng ®ang rÊt s«i ®éng vµ ngµy cµng trë nªn gay g¾t cïng víi sù xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c«ng ty kinh doanh cïng ngµnh nghÒ vµ dÞch vô víi c«ng ty T©n Hång Hµ.Tuy nhiªn víi sù nç lùc rÊt lín,kÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay,c«ng ty ®· kh«ng ngõng t¨ng tr ­ëng vµ ph¸t triÓn thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu trong lÜnh vùc cung cÊp thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng t¹i thÞ tr­êng miÒn B¾c. HiÖn nay,®èi thñ chÝnh cña c«ng ty t¹i thÞ tr ­êng Hµ Néi lµ c«ng ty Siªu Thanh cung cÊp c¸c lo¹i m¸y dßng Xerox,Ricoh,cã trô së t¹i TrÇn H ­ng §¹o,HNNh×n mét c¸ch kh¸ch quan th× ®èi thñ m¹nh h¬n c«ng ty rÊt nhiÒu 8
 9. c¶ vÒ qui m«,c¬ cÊu vèn,®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt...Ngoµi ra t¹i thÞ tr­êng Hµ Néi c«ng ty cßn cã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh ­ c«ng ty §¹i Phong cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh·n hiÖu Canon,c«ng ty Th¸i ViÖt,Thiªn Minh lµ nhµ uû quyÒn cña Sharp,c«ng ty Ohó Hµ víi c¸c s¶n phÈm nh·n hiÖu Toshiba,c«ng ty Hoa Mai nh·n hiÖu Minota,c«ng ty §øc L©n víi nh·n hiÖu Xerox,c«ng ty TNHH Hoa Hång c¸c s¶n phÈm cña h·ng Ricoh,,, Trong t×nh míi c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ ® ­îc ®èi tñ c¹nh tranh cña m×nh,ph©n tÝch nh÷ng ph¶n øng cña ®èi thñ,®iÓm m¹nh,yÕu cña hä vµ ® ­a ra ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt. ii.§¸nh gi¸ c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. 1. Nguån lùc c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ. C¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cùc k× quan träng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Nã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch hay chiÕn l ­îc kinh doanh cña m×nh. §èi víi mét doanh nghiÖp th ­¬ng m¹i th× nguån lùc c¬ së vËt chÊt chñ yÕu lµ hÖ thèng cöa hµng, ®¹i lý mÆt b»ng kinh doanh. HÖ thèng trang thiÕt bÞ cña c«ng ty T©n Hång Hµ kh¸ hiÖn ®¹i. C«ng ty trang bÞ cho c¸c cöa hµng, ®¹i lý hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng lan, m¸y fax,m¸y in,m¸y photo,®iÖn tho¹i...,c¸c bé phËn cã phÇn mÒm qu¶n lý riªng nh ­ phÇn mÒm kÕ to¸n, phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch hµng.T¹i trung t©m b¶o hµnh kü thuËt,c«ng ty cã mét x ­ëng m¸y chuyªn söa ch÷a ,b¶o hµnh ,b¶o tr× c¸c lo¹i m¸y v¨n phßng ® ­îc trang bÞ c¸c c«ng cô,m¸y mãc chuyªn dông,hiÖn ®Æinhmf phôc vô kh¸ch hµng theo tiªu chuÈn cao nhÊt,®¶m b¶o chÊt l ­îng vµ uy tÝn th ­¬ng m¹i. C¸c cöa hµng ®¹i lý cña c«ng ty bao gåm: · C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i 25 Lý Th ­êng KiÖt, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Tel : 04 - 9343534 - 9343291 - 9343292 - 9343200 Fax : 04 - 9 343291 E-mail : thhco@hn.vnn.vn · C«ng ty MICO t¹i 28C TrÇn H ­ng §¹o, Hoµn KiÕm, Hµ Néi Tel : (04) - 9348349 - 9 346797 - 9 346796 - 9346979 - 9348843 Fax : 9646979 · Trung t©m m¸y v¨n phßng t¹i 63 Hai Bµ Tr ­ng, Hoµn KiÕm, Hµ Néi. Tel : 8220662 Fax : 9422930 · Trung t©m b¶o hµnh Kü thuËt t¹i 16 Phan Chu Trinh Tel : 04 - 8260646 - 8242481 - 9346978 - 9343377 Fax : 04 - 8 260646 9
 10. Ngoµi ra ®Ó phôc vô kh¸ch hµng ë nh÷ng n¬i xa trô së chÝnh nh ­ Hµ Néi, H¶i Phßng c«ng ty T©n Hång Hµ cã hÖ thèng c¸c ®¹i lý b¶o hµnh t¹i kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n ­íc: Cao B»ng, H ­ng Yªn, H¶i Phßng, L¹ng S¬n, B¾c Ninh, Qu¶ng Ninh, Th¸i Nguyªn, Th¸i B×nh, 2. Nguån lùc lao ®éng. Nh©n lùc chÝnh lµ nguån tµi nguyªn lín nhÊt vµ quÝ hiÕm nhÊt. TÊt c¶ c¸c nguån lùc ®Òu lµ h÷u h¹n v× vËy ®Ó thµnh c«ng trong c«ng viÖc kinh doanh, ng­êi qu¶n lý cÇn ph¶i biÕt sö dông nguån nh©n lùc h÷u hiÖu. 2.1. Qui m« nh©n sù. Tæng sè nh©n viªn tÝnh ®Õn ngµy 31/ 12/ 2002 lµ 58 ng ­êi. B¶ng 1: Thay ®æi qui m« nh©n sù qua c¸c n¨m: §¬n vÞ: ng ­êi. Qui 2000 2001 2002 §M 2003 m« Sè TØ Sè TØ Sè TØ Sè TØ nh©n l­îng träng l­îng träng l­îng träng l­îng träng sù B¸n 7 28% 9 25,7% 17 29,3% 28 35,9% hµng Kü 12 48% 16 45,7% 25 43,1% 29 37,2% thuËt Qu¶n 6 24% 10 28,6% 16 27,6% 21 26,9% lý Tæng 25 100% 35 100% 58 100% 78 100% B¶ng 2: Tèc ®é biÕn ®æi qui m« nh©n sù qua c¸c n¨m: Qui So s¸nh 2001/2000 So s¸nh 2002/2001 So s¸nh 2003/2002 m« Sè tuyÖt Sè t­¬ng Sè tuyÖt Sè t­¬ng Sè tuyÖt Sè t­¬ng nh©n ®èi ®èi ®èi ®èi ®èi ®èi sù B¸n 2 28,6% 8 88,9% 13 86,7% hµng Kü 4 33,3% 9 56,3% 4 16% thuËt Qu¶n lý 4 66,7% 6 60% 3 16,7% Tæng 10 40% 23 65,7% 20 34,5% Qua b¶ng sè liÖu trªn, ta nhËn thÊy qui m« nh©n sù cña c«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi râ rµng qua tõng n¨m. Tõ sè l ­îng nh©n viªn chØ cã 15 ng­êi khi míi thµnh lËp, qui m« liªn tôc t¨ng trong c¸c n¨m tõ 2000 ®Õn 2002 vµ doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ tiÕp tôc t¨ng sè l ­îng nh©n viªn trong 10
 11. n¨m 2003 lªn tíi 78 ng ­êi. §©y lµ mét dÊu hiÖu chøng tá sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. N¨m 2001 chñ yÕu t¨ng nh©n viªn qu¶n lý víi tèc ®é t¨ng lµ 66,7%. N¨m 2002 tèc ®é t¨ng sè nh©n viªn b¸n hµng lµ 88,9%, tèc ®é t¨ng nh©n viªn kü thuËt lµ 56,3%, tèc ®é t¨ng nh©n viªn qu¶n lý lµ 60%. N¨m 2003 c«ng ty ®Ò ra môc tiªu t¨ng nh©n viªn b¸n hµng thªm 86,7%. Tuy nhiªn trong c¬ cÊu vÒ qui m« nh©n sù ta thÊy cã sù kh«ng c©n ®èi. Trong c¸c n¨m 2000, 2001, 2002 tØ lÖ % sè nh©n viªn b¸n hµng lµ 28%; 25,7%; 29,3% tØ lÖ nµy qu¸ nhá trong tæng sè nh©n viªn. Trong khi ®ã tØ lÖ nh©n viªn qu¶n lý l¹i ë møc cao: n¨m 2000 lµ 24%, n¨m 2001 lµ 28,6%, n¨m 2002 lµ27,6%. V× c«ng ty T©n Hång Hµ lµ mét doanh nghiÖp th ­¬ng m¹i, sè l­îng nh©n viªn bµn hµng nªn chiÕm tØ lÖ t ­¬ng ®èi cao trong tæng sè nh©n viªn. NhËn thøc ® ­ îc ®iÒu nµy, trong n¨m 2003 c«ng ty ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh c¬ b¶n trong bé m¸y nh©n sù, tØ lÖ % sè l ­îng nh©n viªn b¸n hµng ®· t¨ng lªn tíi 35,9% trong khi tØ lÖ nh©n viªn qu¶n lý gi÷ ë møc 26,9%. 2.2. C¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi. Lùc l­îng lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng trÎ nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong viÖc tiÕp thu tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. MÆt kh¸c lùc l ­îng lao ®éng trÎ sÏ gióp c«ng ty cã lîi thÕ c¹nh tranh trong ngµnh. Ngµnh kinh doanh m¸y thiÕt bÞ v¨n phßng lµ ngµnh kinh doanh ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn ph¶i cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, lu«n ® ­îc c¶i tiÕn ®æi míi. Nh÷ng ng ­êi trÎ sÏ cã ­u thÕ tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhanh h¬n. Hä còng sÏ lµm viÖc cã n¨ng suÊt cao h¬n nÕu nh ­ ®­îc khÝch lÖ ®óng c¸ch. V× vËy c«ng ty T©n Hång Hµ víi ®éi ngò lao ®éng trÎ lµ mét lîi thÕ vµ còng lµ mét khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý kinh doanh. B¶ng c¬ cÊu lao ®éng theo ®é tuæi cña c«ng ty T©n Hång Hµ §é tuæi TØ lÖ phÇn tr¨m Tõ 22 ®Õn 26 50% Tõ 27 ®Õn 30 30% Tõ 31 ®Õn 36 10% Tõ 37 ®Õn 48 10% 2.3. ChÕ ®é thï lao. Môc ®Ých cña ng ­êi lao ®éng lµ cã thu nhËp xøng ®¸ng víi c«ng søc bá ra. Mçi c«ng ty ®Òu x©y dùng chÕ ®é tiÒn l ­¬ng sao cho tho¶ ®¸ng vµ cã t¸c dông thóc ®Èy ng ­êi lao ®éng lµm viÖc. V× vËy khi nãi ®Õn nguån lùc lao ®éng kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn chÕ ®é tiÒn l ­¬ng cña c«ng ty. 11
 12. C«ng ty T©n Hång Hµ ®· x©y dùng qui chÕ vÒ thï lao dùa trªn nguyªn t¾c c«ng b»ng vµ thèng nhÊt: - C¸n bé, nh©n viªn sÏ ® ­îc tr¶ l ­¬ng tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ vÞ trÝ c«ng viÖc t¹i c«ng ty dùa theo B¶ng tÝnh l ­¬ng cña C«ng ty. ChÕ ®é thï lao cña c«ng ty ® ­îc x©y dùng trªn 4 nhãm c«ng viÖc chÝnh: § Nhãm 1: Nhãm c«ng viÖc qu¶n lý. § Nhãm 2: Nhãm c«ng viÖc hµnh chÝnh. § Nhãm 3: Nhãm c«ng viÖc kinh doanh. § Nhãm 4: Nhãm c«ng viÖc kü thuËt. - Mçi n¨m c¨n cø vµo kÕt qu¶ c«ng viÖc thùc tÕ, c«ng tr¹ng cña c¸n bé, nh©n viªn ®Ó ®iÒu chØnh l ­¬ng mét lÇn. ViÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ®Ó xÐt lªn l­¬ng cho c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty ® ­îc thùc hiÖn d­íi 2 h×nh thøc sau: Tæ chøc kiÓm tra chuyªn m«n vµ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc chuyªn m«n . §èi víi nh©n viªn míi ® ­îc tuyÓn dông, sau khi hÕt thêi gian häc viÖc C«ng ty sÏ tæ chøc thi lªn bËc l ­¬ng. KÕt qu¶ thi sÏ øng víi bËc l ­¬ng ®­îc nhËn. Thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé, nh©n viªn cña c«ng ty t ­¬ng ®èi cao vµ t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m. §¬n vÞ: §ång. N¨m 2000 2001 2002 2003 Thu nhËp 1.151.486 1.317.028 1.521.753 2.000.000 TN b×nh qu©n 2.4. TuyÓn dông vµ ®µo t¹o nh©n sù. Dùa trªn nhu cÇu thiÕt thùc cña c«ng viÖc, c¸c phßng nghiÖp vô khi thiÕu nh©n lùc sÏ lËp KÕ ho¹ch nh©n sù, ghi râ sè l ­îng vµ chÊt l­îng cña nh©n sù cÇn bæ sung. Göi c«ng v¨n yªu cÇu nh©n sù lªn gi¸m ®èc kinh doanh vµ göi mét b¶n sang bé phËn tæ chøc vµ ®µo t¹o ®Ó tiÕn hµnh qui tr×nh tuyÓn dông. Tr¶i qua thêi gian ®µo t¹o vµ thö viÖc tÊt c¶ c¸c øng viªn ®¹t yªu cÇu sÏ ®­îc tuyÓn dông lµm viÖc vµ h ­ëng l­¬ng theo hÖ sè trong thang l ­¬ng cña nhãm c«ng viÖc. MÆt kh¸c, c¸c nh©n viªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc sÏ ® ­îc h­ëng chÕ ®é ®µo t¹o c¬ b¶n vµ ®µo t¹o bæ sung theo ®Þnh kú. C¸c kü thuËt viªn ® ­îc huÊn luyÖn n©ng cao tay nghÒ ®Ó ®¸p øng nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt. Nhê vËy mµ c¸c kü thuËt viªn cã thÓ dù ®o¸n chÝnh x¸c c¸c sù cè x¶y ra vµ kÞp thêi kh¾c phôc nhanh chãng. C¸c nh©n viªn trong c«ng ty th ­êng xuyªn tham gia nh÷ng kho¸ huÊn luyÖn vÒ kü n¨ng b¸n hµng, cuéc thi giíi thiÖu s¶n phÈm. ViÖc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ tõng nh©n viªn còng ® ­îc tiÕn 12
 13. hµnh theo ®Þnh kú. Hµng n¨m, c«ng ty thùc hiÖn viÖc thi xÐt n©ng bËc l ­ ¬ng cho c¸c nh©n viªn. Ngoµi ra c«ng ty T©n Hång Hµ cßn cã c¸c chÕ ®é khen th­ëng rÊt tho¶ ®¸ng nh»m khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn h¨ng say thùc hiÖn c«ng viÖc vµ hoµn thµnh víi hiÖu qu¶ cao. 3.N¨ng lùc tæ chøc vµ qu¶n lý: C«ng ty TNHH T©n Hång Hµ lµ mét c«ng ty cã m¹ng l ­íi kinh doanh ho¹t ®éng t­¬ng ®èi réng.C«ng ty cã 4 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ cã nhiÒu ®¹i lý lín nhá ë c¸c tØnh phÝa B¾c.C«ng ty lu«n ®æi míi,s¾p xÕp l¹i tæ chøc bé m¸y sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n.C¬ cÊu tæ chøc ® ­îc x©y dùng theo m« h×nh’Trùc tuyÕn chøc n¨ng’,thi hµnh chÕ ®é thñ tr ­ëng ë tÊt c¶ c¸c bé phËn,gãp phÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp,th«ng tin ® ­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ n¾m b¾t kÞp thêi vµ th«ng suèt.§iÒu lÖ c«ng ty ph©n ®Þnh râ rµng quyÒn h¹n cña mçi cÊp qu¶n lý,c¸c phßng ban c«ng ty,v× vËy c¸c c«ng viÖc ®­îc gi¶i quyÕt mét c¸ch nhanh gän ,kÞp thêi,tr¸nh sù chång chÐo mÊt thêi gian 4.Nguån lùc tµi chÝnh. Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n tãm t¾t vÒ c¬ cÊu nguån vèn – tµi s¶n cña c«ng ty T©n Hång Hµ nh ­ sau: §¬n vÞ: ®ång. ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn TØ träng Sè tiÒn TØ träng Sè tiÒn TØ träng Tµi s¶n L§ 5,600,293,580 95.73% 6,780,835,466 95.60% 8,450,450,388 95.75% Tµi s¶n C§ 250,018,818 4.27% 312,456,718 4.40% 374,948,061 4.25% Tæng TS 5,850,312,398 100.00% 7,093,292,184 100.00% 8,825,398,449 100.00% Vèn vay 1,872,099,967 32.00% 2,624,518,108 37.00% 3,265,397,426 37.00% Vèn chñ së h÷u 3,978,212,431 68.00% 4,468,774,076 63.00% 5,560,001,023 63.00% Tæng nguån vèn 5,850,312,398 100.00% 7,093,292,184 100.00% 8,825,398,449 100.00% 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2