intTypePromotion=3

Báo cáo cuối cùng: Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

0
32
lượt xem
4
download

Báo cáo cuối cùng: Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung báo cáo đặt vấn đề về phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam, tổng quan các phân vùng liên quan, thảm thực vật rừng Việt Nam và đặc trưng phân bố, cơ sở khoa học của các tiêu chí cho phân vùng sinh thái lâm nghiệp, bộ tiêu chí phân vùng sinh thái lâm nghiệp và phương pháp xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái lâm nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo cuối cùng: Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

BÁO CÁO CU I CÙNG<br /> PHÂN VÙNG SINH THÁI LÂM NGHI P<br /> VI T NAM<br /> <br /> Cơ quan th c hi n: RCFEE<br /> Ch trì và ñi u ph i: Vũ T n Phương<br /> Thư ký: Nguy n Thuỳ M Linh<br /> Các chuyên gia tham gia:<br /> GS.TS. Nguy n Ng c Lung<br /> GS.TSKH. ð ðình Sâm<br /> GS.TS. Nguy n Xuân Quát<br /> PGS.TS. Tr n Vi t Li n<br /> PGS.TS. Ngô ðình Qu<br /> PGS.TS. Tr n Văn Con<br /> PGS.TS. Nguy n ðình Kỳ<br /> TS. L i Vĩnh C m<br /> TS. ð H u Thư<br /> ThS. Ngô Ti n Giang<br /> ThS. Hoàng Vi t Anh<br /> ThS. ðinh Thanh Giang<br /> ThS. Ph m Ng c Thành<br /> <br /> M cl c<br /> 1<br /> <br /> ð t v n ñ ....................................................................................2<br /> <br /> 2<br /> <br /> T ng quan các phân vùng liên quan...............................................3<br /> 2.1<br /> <br /> Phân vùng lãnh th .....................................................................................................3<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Cơ s pháp lý ..........................................................................................................3<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> C p phân v và tên g i ............................................................................................5<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Phân vùng sinh thái.....................................................................................................6<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Phương pháp lu n trong phân vùng sinh thái ......................................................6<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Nh ng công trình phân vùng sinh thái<br /> <br /> 2.3<br /> 3<br /> <br /> Vi t Nam..............................................8<br /> <br /> Phân vùng sinh thái lâm nghi p .................................................................................9<br /> <br /> Th m th c v t r ng Vi t Nam và ñ c trưng phân b .......................9<br /> 3.1<br /> <br /> Gi i thi u v r ng và tài nguyên ðDSH....................................................................9<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Nh ng nhân t<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> Tài nguyên ðDSH r ng ........................................................................................11<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> nh hư ng và phân b t nhiên c a r ng .................................9<br /> <br /> Các h sinh thái r ng, cơ s khoa h c c a phân lo i và áp d ng........................12<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Khái ni m v HSTR...............................................................................................12<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Các c p b c (h p ph n) c a sinh thái h c .........................................................14<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Các HSTR ch y u<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Vi t Nam ...........................................................................14<br /> <br /> Các h th ng phân lo i r ng ....................................................................................23<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> H th ng phân lo i r ng theo hi n tr ng ............................................................23<br /> <br /> 3.3.2<br /> <br /> Phân lo i th m th c v t r ng theo các nhân t sinh thái phát sinh..................24<br /> <br /> 3.3.3<br /> <br /> Phân lo i các h sinh thái theo ñai cao và ñi u ki n sinh thái ..........................25<br /> <br /> 3.3.4<br /> <br /> Thang phân lo i r ng c a UNESCO ...................................................................26<br /> <br /> 3.3.5<br /> <br /> Phân lo i HSTR t nhiên theo C m nang ngành Lâm nghi p..........................27<br /> <br /> 3.3.6 Các ki u r ng s d ng trong phân vùng STLN ..................................................28<br /> 4<br /> <br /> Cơ s<br /> 4.1<br /> <br /> khoa h c c a các tiêu chí cho phân vùng STLN ...................29<br /> Khí h u - th y văn .....................................................................................................30<br /> <br /> 4.1.1. Kinh nghi m qu c t ................................................................................................30<br /> 4.1.2. Phân vùng lãnh th theo khí h u............................................................................31<br /> 4.4.3. Phân v ......................................................................................................................31<br /> 4.4.3. Tiêu chí và các khuy n ngh phân vùng STLN......................................................31<br /> 4.2<br /> <br /> ð a hình-ñ a m o .......................................................................................................33<br /> <br /> 4.2.1<br /> <br /> Kinh nghi m qu c t và Vi t Nam........................................................................33<br /> <br /> 4.2.2<br /> <br /> Phân lo i ................................................................................................................33<br /> <br /> 4.2.3<br /> <br /> Phân v ...................................................................................................................34<br /> <br /> 4.2.4<br /> <br /> Tiêu chí và khuy n ngh phân vùng STLN ..........................................................35<br /> <br /> ii<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> Th như ng - l p ñ a.................................................................................................35<br /> <br /> 4.3.1<br /> <br /> Kinh nghi m qu c t và Vi t Nam........................................................................35<br /> <br /> 4.3.2<br /> <br /> Phân lo i ................................................................................................................36<br /> <br /> 4.3.3<br /> <br /> Phân vùng ñ a lý th như ng...............................................................................37<br /> <br /> 4.3.4<br /> <br /> Phân vùng l p ñ a..................................................................................................37<br /> <br /> 4.3.5<br /> <br /> Tiêu chí và khuy n ngh phân vùng STLN ..........................................................37<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> Phân vùng STLN .......................................................................................................40<br /> <br /> 4.4.1<br /> <br /> Kinh nghi m qu c t và Vi t Nam........................................................................40<br /> <br /> 4.4.2<br /> <br /> Phân lo i ................................................................................................................42<br /> <br /> 4.4.3<br /> <br /> Lu n gi i v l a ch n phân v ..............................................................................42<br /> <br /> 4.4.4<br /> <br /> Tiêu chí phân vùng sinh thái lâm nghi p.............................................................43<br /> <br /> 5 B tiêu chí phân vùng STLN và phương pháp xây d ng b n ñ phân<br /> vùng STLN........................................................................................44<br /> 5.1<br /> 5.2<br /> 6<br /> <br /> Tiêu chí phân vùng STLN.........................................................................................44<br /> Phương pháp xây d ng b n ñ và d li u phân vùng STLN................................45<br /> <br /> K t qu và th o lu n ...................................................................48<br /> 6.1<br /> <br /> Phân vùng STLN .......................................................................................................48<br /> <br /> 6.2<br /> <br /> Xây d ng cơ s d li u cho vùng STLN.................................................................52<br /> <br /> 6.3<br /> <br /> B n ñ phân vùng STLN...........................................................................................61<br /> <br /> 6.4<br /> <br /> Bình lu n v k t qu và khuy n ngh s d ng........................................................63<br /> <br /> Tài li u tham kh o............................................................................64<br /> Ph l c 1. Tên ñ t theo tên Vi t Nam và FAO-UNESCO.............................................69<br /> Ph l c 2. B n ñ ñ t Vi t Nam theo FAO/UNESCO....................................................71<br /> Ph c l c 3. B n ñ nhi t ñ , lư ng mưa và ch s<br /> <br /> m ................................72<br /> <br /> Ph l c 4. Chi ti t các ñ c trưng c a vùng và ti u vùng STLN .....................74<br /> Ph l c 5. B n ñ phân vùng STLN vùng Tây B c .....................................................112<br /> Ph l c 6. B n ñ phân vùng STLN vùng ðông B c..................................................113<br /> Ph l c 7. B n ñ phân vùng STLN vùng ð ng b ng B c b .................................114<br /> Ph l c 8. B n ñ phân vùng STLN vùng B c Trung b ...........................................115<br /> Ph l c 9. B n ñ phân vùng STLN vùng Nam Trung b .........................................116<br /> Ph l c 10. B n ñ phân vùng STLN vùng Tây Nguyên...........................................117<br /> Ph l c 11. B n ñ phân vùng STLN vùng ðông Nam b .......................................118<br /> Ph l c 12. B n ñ phân vùng STLN vùng Tây Nam b ...........................................119<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c các b ng<br /> <br /> B ng 1. S<br /> <br /> thay ñ i di n tích r ng Vi t Nam, 1943 - 2009 ........................ 10<br /> <br /> B ng 2. Tr lư ng r ng g theo các vùng sinh thái (1000m3) ..................... 11<br /> B ng 3. Các ki u r ng chính<br /> <br /> Vi t Nam ................................................. 29<br /> <br /> B ng 4. Tiêu chí v khí h u cho m i phân v phân vùng STLN.................... 32<br /> B ng 5. Tiêu chí v ñ a ch t/ñ a m o ñ phân vùng STLN .......................... 35<br /> B ng 6. ð xu t tiêu chí phân chia th như ng trong phân vùng STLN........ 39<br /> B ng 7. T ng h p b tiêu chí phân vùng STLN<br /> <br /> Vi t Nam ......................... 45<br /> <br /> B ng 8. S khác bi t gi a phân vùng sinh thái nông nghi p và lâm nghi p... 48<br /> B ng 9. Tên và di n tích vùng và ti u vùng sinh thái lâm nghi p................. 51<br /> B ng 10. Tóm t t ñ c trưng c a các vùng và ti u vùng sinh thái lâm nghi p . 53<br /> <br /> iv<br /> <br /> L i c m ơn<br /> Nghiên c u này là m t trong nh ng ho t ñ ng c a Chương trình UN-REDD Vi t Nam nh m<br /> t ng h p và ñưa ra các vùng sinh thái lâm nghi p ph c v cho Chương trình REDD Vi t<br /> Nam.<br /> ð hoàn thành nghiên c u này, thay m t cơ quan th c hi n xin c m ơn s h tr to l n v<br /> tàu chính và k thu t c a Chương trình UN-REDD Vi t Nam, ñ c bi t c m ơn s ñóng góp<br /> c a các chuyên gia qu c t , bà Inoguchi Akiko, TS. Patrick Van Laake.<br /> Xin c m ơn s tham gia tích c c c a các chuyên gia trong nhóm nghiên c u, c m ơn s h<br /> tr k p th i và có hi u qu c a Văn phòng UN-REDD Vi t Nam, các cơ quan và các chuyên<br /> gia trong vi c tham gia ñóng góp ý ki n cho vi c hoàn thi n báo cáo này.<br /> M c dù Nhóm nghiên c u ñã có nhi u c g ng, song do h n ch v th i gian và ngu n l c,<br /> nên ch c ch n báo cáo không tránh kh i nh ng thi u sót và h n ch . R t mong s ñóng góp<br /> c a các cơ quan và các chuyên gia ñ vi c phân vùng sinh thái lâm nghi p ngày càng ñư c<br /> hoàn thi n.<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản