intTypePromotion=3

Báo cáo: Đánh giá hệ thống pháp luật của Việt Nam trên tinh thần các Nghị định thư của Liên hợp quốc về chống buôn bán người và di cư trái phép, bổ sung cho công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

0
19
lượt xem
8
download

Báo cáo: Đánh giá hệ thống pháp luật của Việt Nam trên tinh thần các Nghị định thư của Liên hợp quốc về chống buôn bán người và di cư trái phép, bổ sung cho công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo là kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ dự án "Tăng cường năng lực các cơ quan tư pháp và hành pháp trong phòng ngừa và đấu tranh chống tộ phạm buôn bán người ở Việt Nam FS/VIE/03/R21" của tập thể các chuyên gia pháp luật thuộc Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của báo cáo chủ yếu tập trung so sánh, đánh giá tính tương thích giữa hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng xem bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Đánh giá hệ thống pháp luật của Việt Nam trên tinh thần các Nghị định thư của Liên hợp quốc về chống buôn bán người và di cư trái phép, bổ sung cho công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Vuû Phaïp luáût Hçnh sæû - Haình chênh thuäüc BÄÜ TÆ PHAÏP CÅ QUAN PHOÌNG CHÄÚNG MA TUYÏ VAÌ TÄÜI PHAÛM CUÍA LIÃN HÅÜP QUÄÚC QUYÎ NHI ÂÄÖNG LIÃN HÅÜP QUÄÚC BAÏO CAÏO ÂAÏNH GIAÏ HÃÛ THÄÚNG PHAÏP LUÁÛT CUÍA VIÃÛT NAM TRÃN TINH THÁÖN CAÏC NGHË ÂËNH THÆ CUÍA LIÃN HÅÜP QUÄÚC VÃÖ CHÄÚNG BUÄN BAÏN NGÆÅÌI VAÌ DI CÆ TRAÏI PHEÏP, BÄØ SUNG CHO CÄNG ÆÅÏC CUÍA LIÃN HÅÜP QUÄÚC VÃÖ CHÄÚNG TÄÜI PHAÛM COÏ TÄØ CHÆÏC XUYÃN QUÄÚC GIA NHAÌ XUÁÚT BAÍN TÆ PHAÏP M· sè: TPE - 04 - 13    /ÄLQ½Lˆ¡X %QE’RF’RQ\ON¯WTXQJKL„QFÒXWURQJNKX…QNKÀ'Ó’Qo7‚QJF‡ÄQJQ‚QJOÓFF’F F†TXDQW‡SK’SYKQKSK’SWURQJSK¹QJQJÏDYˆ¤XWUDQKFKÂQJWÃLSK“PEX…QE’QQJ‡ÄLÅ 9L°W1DP)69,(5pFËDW¥SWK­F’FFKX\„QJLDSK’SOX¥WWKXÃF9ÎSK’SOX¥W+±QKVÓr+QK FK·QK%Ã7‡SK’S0ÎFˆ·FKYSK“PYLQJKL„QFÒXFËD%’RF’RFKË\¯XW¥SWUXQJVRV’QKˆ’QK JL’W·QKW‡†QJWK·FKJLÑDK°WKÂQJF’FY‚QEQTX\SK“PSK’SOX¥WF½OL„QTXDQFËD9L°W1DPY &…QJ‡ÇFFËD/L„QKÈSTXÂFY¬FKÂQJWÃLSK“PF½WÀFKÒF[X\„QTXÂFJLD1JK¸ˆ¸QKWK‡EÀVXQJ &…QJ‡ÇFY¬SK¹QJQJÏDWU¤Q’SYWUÏQJSK“WWÃLEX…QE’QQJ‡ÄLˆ FEL°WOSKÎQÑYWU¨HP ˆ­ˆ’QKJL’Y¬NK·DF“QKSK’SO×NKQ‚QJFËD9L°W1DPWKDPJLDKDLY‚QNL°QSK’SO×TXÂFW¯ Q½LWU„Q7URQJ%’RF’RQ\FKÍQJW…LF½ˆ‡DPÃWVÂQÃLGXQJFËD1JK¸ˆ¸QKWK‡Y¬FKÂQJGLF‡ WU’LSKªSE•QJˆ‡ÄQJEȇÄQJEL­QYˆ‡ÄQJKQJNK…QJQK•POPU¼QÃLKPFËDNK’LQL°P oEX…QE’QQJ‡ÄLp &’Fˆ’QKJL’NL¯QQJK¸WURQJ%’RF’RFK²PDQJW·QKFK¤WWKDPNKRYU¤WF¡QVÓJ½S× EÀVXQJFËDF’FFKX\„QJLDNK’Fˆ FEL°WOF’FFKX\„QJLDFËDF’FEÃQJQKKÑXTXDQ 1KƒQG¸SQ\FKÍQJW…L[LQFKƒQWKQKF’P†Q/àQKˆ“R%à 7‡SK’S&†TXDQSK¹QJ FKÂQJPDWX×YWÃLSK“PFËD/L„Q+ÈSTXÂFW“L9L°W1DP 812'& 4XÖ1KLˆ¿QJFËD/L„QKÈS TXÂF W“L 9L°W 1DP 81,&() %DQ TXQ O× GÓ ’Q )69,(5 Y F’F F’ QKƒQ % 6KHOOH\ &DVH\&KX\„QJLDSK’SO×FËD81,&()~QJ7URHOV9HVWHU&’QEÃ&K‡†QJWU±QKFËD812'& ~QJ+RQJ9‚Q/DLL¬XSKÂLYL„QGÓ’QTXÂFJLD%-XOLH%HUJURQF’QEÃFK‡†QJWU±QKFËD 81,&()ˆàW“RˆL¬XNL°QWKX¥QOÈLFKRFKÍQJW…LKRQWKQK%’RF’RQ\      7K’QJ 0ÎFOÎF 1ÃLGXQJ7UDQJ  ,3K¡QPň¡X %L¯QSK’SY«O¤SSK’S 7KÑFWKLSK’SOX¤W &’FEL¯QSK’SNLQKW®Y[‘KÁLYWK…QJWLQWX\„QWUX\«Q +ÆSW’FTXÀFW® ,,3K’SOX¥WYQKÑQJQÁOÓFTXÂFW¯OL„QTXDQˆ¯QEX…QE’Q SKÎQÑWU¨HP 3K’SOX¤WTXÀFW® 1KÏQJQ¿OÑFFÉDTXÀFW® ,,,&…QJW’FˆL¬XWUDWUX\WÂWÃLSK“PEX…QE’QQJ‡ÄLYGLF‡WU’LSKªS  ¸QKQJK¶DY¬F’FWÃLSK“PEX…QE’QQJ‡ÄL 3K’SOX¤WTXÀFW® 3K’SOX¤W9L¯W1DP ’QKJL’NL®QQJK· +±QKVÓKR’F’FKQKYLOL„QTXDQˆ¯QEX…QE’QQJ‡ÄL 3K’SOX¤WTXÀFW® 3K’SOX¤W9L¯W1DP ’QKJL’NL®QQJK· &’FFK¯WLOL„QTXDQˆ¯QEX…QE’QQJ‡ÄLYF’FYLSK“P NK’FF½OL„QTXDQ 3K’SOX¤WTXÀFW® &’FFK®WLK°QKVÑWKHRSK’SOX¤W9L¯W1DP &’FFK®WLGƒQVÑWKHRSK’SOX¤W9L¯W1DP &’FFK®WLKQKFK¶QKWKHRSK’SOX¤W9L¯W1DP ’QKJL’NL®QQJK· 7U’FKQKL°PSK’SO×FËDWÀFKÒF SK’SQKƒQ  3K’SOX¤WTXÀFW® 3K’SOX¤W9L¯W1DP 7K¢PTX\¬QˆL¬XWUD 7“PJLÑWLVQYF’FNKRQWKXOÈLF½ˆ‡ÈFWÏKR“WˆÃQJWÃLSK“P                  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản