intTypePromotion=3

Báo cáo " điều chế canxi cacbonat kết tủa siêu mịn bằng cách sử dụng sacaroza và glucoza làm phụ gia trong quá trình cacbonat hoá "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
77
lượt xem
9
download

Báo cáo " điều chế canxi cacbonat kết tủa siêu mịn bằng cách sử dụng sacaroza và glucoza làm phụ gia trong quá trình cacbonat hoá "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Canxi cacbonat kết tủa (Precipitated Calcium Carbonate - viết tắt là PCC), có tên thương phẩm là bột nhẹ, là hoá chất phổ biến, được sử dụng làm chất độn trong công nghiệp sản xuất giấy, cao su, chất dẻo, kem đánh răng, dược phẩm, mỹ phẩm,…Chất lượng sản phẩm PCC được đánh giá qua thành phần hoá học (hàm lượng các tạp chất, độ kiềm dư) và các tính chất vật lý (kích thước hạt, độ xốp, độ trắng), trong đó bề mặt riêng, kích thước hạt và độ kiềm dư là những chỉ tiêu kĩ thuật quan trong nhất [1]. Đặc biệt với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " điều chế canxi cacbonat kết tủa siêu mịn bằng cách sử dụng sacaroza và glucoza làm phụ gia trong quá trình cacbonat hoá "

  1. ®iÒu chÕ canxi cacbonat kÕt tña siªu mÞn b»ng c¸ch sö dông sacaroza vµ glucoza lµm phô gia trong qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ Ng« Sü L−¬ng 1. Giíi thiÖu Canxi cacbonat kÕt tña (Precipitated Calcium Carbonate - viÕt t¾t lµ PCC), cã tªn th−¬ng phÈm lµ bét nhÑ, lµ ho¸ chÊt phæ biÕn, ®−îc sö dông lµm chÊt ®én trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt giÊy, cao su, chÊt dÎo, kem ®¸nh r¨ng, d−îc phÈm, mü phÈm,…ChÊt l−îng s¶n phÈm PCC ®−îc ®¸nh gi¸ qua thµnh phÇn ho¸ häc (hµm l−îng c¸c t¹p chÊt, ®é kiÒm d−) vµ c¸c tÝnh chÊt vËt lý (kÝch th−íc h¹t, ®é xèp, ®é tr¾ng), trong ®ã bÒ mÆt riªng, kÝch th−íc h¹t vµ ®é kiÒm d− lµ nh÷ng chØ tiªu kÜ thuËt quan trong nhÊt [1]. §Æc biÖt víi c¸c s¶n phÈm sö dông trong c¸c lÜnh vùc d−îc phÈm vµ mü phÈm ®ßi hái chÊt l−îng s¶n phÈm cao: ®é s¹ch ho¸ häc cao vµ ®é mÞn lín. Cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ canxi cacbonat, nh−ng phæ biÕn nhÊt lµ ph−¬ng ph¸p cacbonat ho¸ s÷a v«i b»ng khÝ cacbon ®ioxit. ChÊt l−îng s¶n phÈm PCC phô thuéc vµo mét lo¹t yÕu tè: nhiÖt ®é cacbonat ho¸, nång ®é canxi hi®roxit trong huyÒn phï, hµm l−îng t¹p chÊt (chñ yÕu lµ MgO), nhiÖt ®é nung v«i, nhiÖt ®é n−íc dïng ®Ó t«i v«i, sù cã mÆt cña mÇm kÕt tinh, c−êng ®é khuÊy trén, sù cã mÆt cña c¸c chÊt phô gia, nång ®é CO2 trong pha khÝ vµ ¸p suÊt khÝ,.. [1,2,3]. Trong c¸c yÕu tè ®· nªu, ¶nh h−ëng m¹nh nhÊt ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm chÝnh lµ sù cã mÆt cña c¸c chÊt phô gia, nång ®é vµ nhiÖt ®é cacbonat ho¸. Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y do nhu cÇu vÒ chÊt l−îng vµ khèi l−îng ngµy cµng t¨ng, ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu nh»m n©ng cao chÊt l−îng PCC, trong ®ã cã xu h−íng c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn cacbonat ho¸, nh− kiÓm tra nhiÖt ®é cacbonat ho¸ [3-7], sö dông c¸c chÊt phô gia v« c¬ vµ h÷u c¬ [4-11]. Tuy vËy trong c¸c c«ng tr×nh ®· nªu ch−a th«ng b¸o cô thÓ ¶nh h−ëng cña c¸c chÊt phô gia, ®Æc biÖt lµ c¸c chÊt phô gia nhãm polisacarit nh− sacaroza vµ glucoza ®Õn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ s÷a v«i ®iÒu chÕ PCC. Trong c«ng tr×nh nµy, chóng t«i ®Æt vÊn ®Ò kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña c¸c chÊt phô gia lµ sacaroza vµ glucoza lªn chÊt l−îng cña s¶n phÈm, chñ yÕu lµ kÝch th−íc h¹t vµ qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ s÷a v«i ®· ®−îc nung tõ ®¸ v«i vïng Trµng Kªnh - Thuû Nguyªn - H¶i Phßng. 2. Thùc nghiÖm C¸c thuèc thö murexit, phenolphtalein, ho¸ chÊt sö dông trong c¸c thÝ nghiÖm nh− complexon III, NaOH, HCl, sacaroza, glucoza ®Òu lµ th−¬ng phÈm lo¹i P cña Merk. Canxi oxit (v«i) ®−îc sö dông ®Ó pha huyÒn phï lµ lo¹i s¶n phÈm thu ®−îc tõ qu¸ tr×nh nung ®¸ v«i vïng Trµng Kªnh - Thuû Nguyªn - H¶i Phßng, cã thµnh phÇn ho¸ häc nh− ®· nªu ë b¶ng 1. B¶ng 1. Thµnh phÇn ho¸ häc cña v«i ®· ®−îc nung tõ ®¸ v«i Trµng Kªnh - Thuû Nguyªn - H¶i Phßng Thµnh phÇn CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO C¸c thµnh phÇn kh¸c Hµm l−îng % 94.91 0.44 0.27 0.92 0.78 2.68 Sau khi tiÕn hµnh ph¶n øng gi÷a CaO víi n−íc, huyÒn phï Ca(OH)2 ®−îc läc qua l−íi läc cã kÝch th−íc lç 0,125 mm ®Ó lo¹i bá hÕt t¹p chÊt r¾n vµ kÝch th−íc h¹t huyÒn phï trong c¸c thÝ nghiÖm lµ nh− nhau. Nång ®é Ca(OH)2 trong huyÒn phï ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ph©n tÝch nång ®é Ca2+ theo ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é complexon, chØ thÞ murexit ë pH = 12. KhÝ CO2 sö dông cho qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ ®−îc lÊy tõ bom CO2 do C«ng ty Ph©n ®¹m Hµ B¾c s¶n xuÊt.
  2. Phæ XRD cña c¸c mÉu PCC ®−îc ghi trªn m¸y SIEMEN D5005 víi anot b»ng Cu, nhiÖt ®é ghi phæ 25OC, gãc 2θ: 10O ®Õn 70O, víi 0.030O/step. C¸c bøc ¶nh chôp trªn kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö quÐt (Scanning Electronic Microscopy - SEM) cña s¶n phÈm ®−îc chôp trªn m¸y JEOL JSM-5410LV (NhËt B¶n). Qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ ®−îc tiÕn hµnh víi tèc ®é sôc khÝ CO2 lµ 2,7 lÝt/phót, tèc ®é khuÊy trén 500 vßng/phót, thÓ tÝch huyÒn phï cho mét lÇn kh¶o s¸t lµ 1000ml. NhiÖt ®é ban ®Çu cña huyÒn phï ®−îc ®iÒu chØnh b»ng m¸y ®iÒu nhiÖt. Thêi gian cacbonat ho¸ ®−îc tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu sôc khÝ CO2 cho ®Õn khi huyÒn phï cã pH < 8 (kh«ng xuÊt hiÖn mµu hång khi thªm phenolphtalein). Sau khi cacbonat ho¸, s¶n phÈm PCC ®−îc läc, röa, sÊy kh« ë 100OC, nghiÒn trong cèi m· n·o vµ ®−îc b¶o qu¶n trong b×nh hót Èm. §é kiÒm d− trong s¶n phÈm ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é víi dung dÞch chuÈn HCl chØ thÞ phenolphtalein. Thµnh phÇn pha vµ kÝch th−íc h¹t trung b×nh cña s¶n phÈm PCC ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Debey-Sherere tõ phæ XRD [12]. H×nh d¹ng vµ kÝch th−íc h¹t PCC ®−îc quan s¸t vµ x¸c ®Þnh trªn c¸c bøc ¶nh SEM. 3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 3.1. Kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña nång ®é phô gia sacaroza vµ glucoza a) Phô gia sacaroza Khi kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña nång ®é sacaroza ®Õn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ s÷a v«i, nång ®é Ca(OH)2 ®−îc duy tr× 10%, nhiÖt ®é b¾t ®Çu ph¶n øng 300C, nång ®é sucaroza thay ®æi: 0%, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% (% khèi l−îng tÝnh theo Ca(OH)2). KÕt qu¶ thùc nghiÖm thu ®−îc ®−a ra trªn h×nh 1. 44 Nhiệt độ huy ền phù (độ C) 42 40 A 38 B 36 C 34 D 32 E 30 F 0 10 20 30 40 50 60 70 Thờ i gian cacbonat hoá (phút) H×nh 1. BiÕn thiªn nhiÖt ®é huyÒn phï phô thuéc vµo nång ®é phô gia sacaroza trong qu¸ tr×nh cacbonat ho¸: (A: 0%; B: 0,1%; C: 0,2%; D: 0,3%; E: 0,4%; F: 0,5%) Tõ h×nh 1 cã thÓ thÊy r»ng, khi nång ®é sacaroza t¨ng th× nhiÖt ®é cùc ®¹i cña ph¶n øng gi¶m vµ thêi gian ph¶n øng t¨ng lªn tuy kh«ng nhiÒu (49, 53, 55, 56, 56, 57 phót t−¬ng øng). §ång thêi, trong qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ khi cã mÆt sacaroza, c¸c huyÒn phï ®Òu cã xÈy ra hiÖn t−îng gel ho¸ vµ møc ®é gel ho¸ cña huyÒn phï t¨ng lªn khi nång ®é sacaroza t¨ng. ChÝnh sù gel ho¸ nµy ®· ¶nh h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸, lµm cho nhiÖt ®é huyÒn phï gi¶m xuèng vµ thêi gian ph¶n øng kÐo dµi thªm chót Ýt. Phæ XRD cña c¸c mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ kh«ng cã phô gia ®−îc ®−a ra trªn h×nh 2 vµ ¶nh SEM ®−îc ®−a ra trªn h×nh 3(a). Tõ c¸c h×nh 2 vµ 3(a) cã thÓ thÊy r»ng, s¶n phÈm PCC cã cÊu tróc tinh thÓ canxit ®Æc tr−ng ë d¹ng h¹t mÞn, cã kÝch th−íc kho¶ng 1 - 1,5µm.
  3. H×nh 2. Phæ nhiÔu x¹ tia X cña mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ ë nång ®é Ca(OH)2 10%, nhiÖt ®é ban ®Çu cña huyÒn phï lµ 30OC vµ kh«ng cã phô gia a b H×nh 3. ¶nh SEM cña mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ ë nång ®é Ca(OH)2 10%, nhiÖt ®é ban ®Çu cña huyÒn phï lµ 30OC khi kh«ng cã phô gia (a) vµ khi cã 0,3% phô gia sacaroza (b) Phæ XRD cña c¸c mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ øng víi tr−êng hîp nång ®é Ca(OH)2 lµ 10% vµ cã mÆt sacaroza víi nång ®é 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% vµ 0,5% ®· cho thÊy, c¸c mÉu PCC ®Òu cã cÊu tróc tinh thÓ cña canxit. §Ó so s¸nh ¶nh h−ëng cña sù cã mÆt sacaroza ®Õn kÝch th−íc h¹t PCC, chóng t«i ®−a ra c¸c bøc ¶nh SEM chôp khi kh«ng cã phô gia (a) vµ khi cã 0,3% phô gia sacaroza (b). Cã thÓ thÊy râ r»ng, khi cã mÆt sacaroza, kÝch th−íc h¹t PCC gi¶m râ rÖt. Sù phô thuéc cña kÝch th−íc h¹t trung b×nh (tÝnh theo c«ng thøc Debey- Sherere tõ phæ XRD) vµo nång ®é sacaroza ®−îc ®−a ra trªn h×nh 4. Tõ h×nh 4 cã thÓ thÊy r»ng, kÝch th−íc h¹t trung b×nh cña c¸c mÉu PCC gi¶m m¹nh khi cã mÆt phô gia vµ gÇn nh− kh«ng ®æi khi nång ®é phô gia > 0,3%.
  4. 1600 KÝch thước hạt trung b×nh c ủa 1400 1200 1000 PCC, nm 800 600 400 200 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Nồng độ s acaroza, % (theo l−îng Ca(OH)2) H×nh 4. Sù phô thuéc cña kÝch th−íc h¹t PCC trung b×nh vµo nång ®é sacaroza b. Phô gia glucoza C¸c thÝ nghiÖm kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña glucoza ®Õn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ vµ chÊt l−îng s¶n phÈm PCC ®−îc thùc hiÖn t−¬ng tù nh− víi sacaroza. KÕt qu¶ cho thÊy, khi nång ®é chÊt phô gia t¨ng th× nhiÖt ®é cùc ®¹i cña ph¶n øng gi¶m dÇn vµ thêi gian ph¶n øng t¨ng nhÑ, t−¬ng tù nh− trong tr−êng hîp phô gia lµ sacaroza. Phæ XRD cña c¸c mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ ë nång ®é Ca(OH)2 lµ 10%, nhiÖt ®é ban ®Çu 30OC vµ cã mÆt phô gia glucoza cho thÊy s¶n phÈm lµ tinh thÓ canxit. KÝch th−íc trung b×nh cña c¸c h¹t PCC còng gi¶m dÇn khi t¨ng nång ®é glucoza. Trªn h×nh 5 ®−a ra ¶nh SEM cña mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ b»ng cacbonat ho¸ s÷a v«i khi cã mÆt sacaroza vµ glucoza cã cïng nång ®é lµ 0,3%. a b H×nh 5. ¶nh SEM cña mÉu PCC ®−îc ®iÒu chÕ khi nång ®é Ca(OH)2 10% vµ cã 0,3% phô gia sacaroza (a) vµ 0,3% phô gia glucoza (b)
  5. Tõ h×nh 5 cã thÓ thÊy r»ng, kÝch th−íc h¹t PCC qua c¸c ¶nh SEM trong hai tr−êng hîp lµ gÇn nhau, nh−ng theo phæ XRD th× kÝch th−íc h¹t PCC trung b×nh trong tr−êng hîp cña dông glucoza cã bÐ h¬n chót Ýt (95 nm trong tr−êng hîp sö dông glucoza vµ 105 nm trong tr−êng hîp sö dông sacaroza). 3.2. Kh¶o s¸t ¶nh h−ëng cña nång ®é Ca(OH)2. KÕt qu¶ thùc nghiÖm thu ®−îc khi nhiÖt ®é huyÒn phï b¾t ®Çu ph¶n øng lµ 270C; nång ®é sacaroza cè ®Þnh 0,3%; nång ®é Ca(OH)2 thay ®æi: 6%, 8%, 10%, 12% ®−îc ®−a ra trªn h×nh 6. Tõ h×nh 6 cã thÓ thÊy r»ng, khi nång ®é Ca(OH)2 t¨ng th× nhiÖt ®é cùc ®¹i ph¶n øng t¨ng, ®ång thêi thêi gian ph¶n øng còng t¨ng theo. ë nång ®é Ca(OH)2 lµ 6% th× nhiÖt ®é ph¶n øng cùc ®¹i lµ thÊp nhÊt, 42OC vµ thêi gian ph¶n øng ng¾n nhÊt, 40 phót. ở nồng độ Ca(OH)2 12% th× nhiÖt ®é ph¶n øng cùc ®¹i lín nhÊt, 45,3OC vµ thêi gian ph¶n øng dµi nhÊt, 60 phót. 50 Nhiệt độ huyền phù (ðộ C) 45 A 40 B C 35 D 30 25 0 10 20 30 40 50 60 70 Thờ i gian cacbonat hóa (phút) H×nh 6. ¶nh h−ëng cña nång ®é Ca(OH)2 ®Õn biÕn thiªn nhiÖt ®é huyÒn phï trong qu¸ tr×nh cacbonat ho¸: A: 6%; B: 8%; D: 10%; D: 12%. Trªn h×nh 7 ®−a ra kÕt qu¶ kh¶o s¸t sù phô thuéc cña kÝch th−íc h¹t PCC trung b×nh vµo nång ®é cña Ca(OH)2. Cã thÓ thÊy r»ng, khi nång ®é Ca(OH)2 t¨ng trong khi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cña qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ kh«ng ®æi th× kÝch th−íc h¹t trung b×nh t¨ng lªn chót Ýt. 125 Kích thước hạt trung bình c ủa PCC 120 115 nm 110 105 100 1 2 3 4 Nồng độ Ca(OH)2, % khối lượng. H×nh 7. Sù phô thuéc cña kÝch th−íc h¹t trung b×nh vµo nång ®é Ca(OH)2 trong huyªn phï 3.3. ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é huyÒn phï C¸c thÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn: thÓ tÝch huyÒn phï 1000ml; tèc ®é khuÊy 500 vßng/phót, tèc ®é sôc khÝ 2,7l/phót, nång ®é Ca(OH)2 8%, nång ®é saccaro 0,3%. HuyÒn phï sau khi ®iÒu chÕ ®−îc läc qua l−íi läc cã kÝch th−íc lç 0,125 mm ®Ó lo¹i bá hÕt t¹p chÊt r¾n vµ cã kÝch th−íc h¹t trong c¸c thÝ nghiÖm lµ nh− nhau. NhiÖt ®é ban ®Çu cña
  6. huyÒn phï ®−îc duy tr× b»ng m¸y ®iÒu nhiÖt ë c¸c gi¸ trÞ 220C, 270C, 32OC, 370C, 420C. KÕt qu¶ thùc nghiÖm thu ®−îc ®−a ra trªn h×nh 8. 55 Nhiệt độ huyền phù (độ C) 50 45 40 A B 35 C 30 D F 25 20 0 10 20 30 40 50 60 70 Thời gian cacbonat hoá (phút) H×nh 8. Sù phô thuéc cña thêi gian ph¶n øng vµo nhiÖt ®é ban ®Çu cña huyÒn phï Tõ h×nh 8 cã thÓ thÊy r»ng, khi nhiÖt ®é b¾t ®Çu tham gia ph¶n øng cña huyÒn phï Ca(OH)2 t¨ng dÇn th× nhiÖt ®é cùc ®¹i cña ph¶n øng còng t¨ng theo. Thêi gian cacbonat ho¸ thay ®æi t−¬ng øng víi sù t¨ng nhiÖt ®é trªn nh− sau: 40, 42, 44, 47, 50 phót. Nh− vËy khi t¨ng nhiÖt dé huyÒn phï th× thêi gian ph¶n øng kÐo dµi, ®iÒu nµy cã thÓ lµ do ®é tan cña CO2 trong dung dÞch bÞ gi¶m khi nhiÖt ®é t¨ng. KÕt qu¶ ghi phæ XRD cho thÊy, c¸c mÉu PCC gåm c¸c tinh thÓ canxit, cã kÝch th−íc h¹t biÕn ®æi kh«ng theo quy luËt, nh−ng nh×n chung cã xu h−íng t¨ng lªn khi nhiÖt ®é t¨ng. Nh− vËy kh«ng nªn thùc hiÖn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ ë nhiÖt ®é cao. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ PCC, nhiÖt ®é lµm t¨ng ®é tan cña CaCO3, nh−ng l¹i lµm gi¶m ®é tan cña CO2. V× vËy vÒ mÆt ®éng häc t¸c ®éng cña nhiÖt ®é lªn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n mét chiÒu. 4. KÕt luËn Sù cã mÆt cña c¸c phô gia saccaroza vµ glucoza víi nång ®é tõ 0 ÷ 0,3% trong s÷a v«i ®· lµm gi¶m m¹nh kÝch th−íc h¹t trung b×nh cña s¶n phÈm PCC. ViÖc gi¶m nång ®é Ca(OH)2 trong huyÒn phï (trong kho¶ng tõ 12% ®Õn 6%) còng cã t¸c dông lµm gi¶m kÝch th−íc h¹t cña PCC, nh−ng kh«ng nhiÒu. ViÖc t¨ng nhiÖt ®é cña huyÒn phï dÉn ®Õn kÐo dµi thêi gian cacbonat ho¸ vµ cã ¶nh h−ëng phøc t¹p ®Õn kÝch th−íc h¹t cña PCC, v× vËy kh«ng nªn thùc hiÖn qu¸ tr×nh cacbonat ho¸ ë nhiÖt ®é cao. Khi tiÕn hµnh cacbonat ho¸ s÷a v«i trong ®iÒu kiÖn tèc ®é khuÊy 500 vßng/phót, tèc ®é sôc khÝ 2,7l/phót, thÓ tÝch huyÒn phï 1000ml víi nång ®é Ca(OH)2 8% ÷ 10%, nång ®é chÊt phô gia sacaroza vµ glucoza 0,3%, nhiÖt ®é ban ®Çu cña huyÒn phï 270C ÷ 300C, s¶n phÈm PCC thu ®−îc ë d¹ng tinh thÓ canxit cã ®é mÞn rÊt cao (kÝch th−íc h¹t trung b×nh 90 ÷120nm).
  7. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Hoµng §×nh Luü, S¶n xuÊt bét nhÑ ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi, ViÖn th«ng tin KHKT- Bé C«ng nghiÖp nÆng, Hµ Néi, 1993. 2. Jesus Garcia Carmona, Jaime Gomez Morales, Morphological control of precipitated calcite obtained by adjusting the electrical conductivity in the Ca(OH)2 -CO2-H2O system, Journal of Crystal Growth, Vol. 249, Issues 3-4, 2003, pp. 561-571. 3. Jesus Garcia Carmona, Jaime Gomez Morales, Rhombohedral-scalenohedral calcite transition produced by adjusting the solution electrical conductivity in the system Ca(OH)2 -CO2- H2O, Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 261, Issue 2, 15 May 2003, pp.434- 440. 4. Eva Loste, Rory M. Wwilson, The rol of magnesium in stabilising amorphous calcium carbonate and controlling calcite morphologies, Journal of Crystal Growth, Vol. 254, Issues 1-2. June 2003, pp. 206-218. 5. Jimenez - Lopez, Alejandro Rodriguez – Navarro, Influence of Lysozyme on the precipitation of calcium carbonate: a kenitic and morphologic study, Geochimica et Cosmochica Acta, Vol. 67, Issue 9, 1 May 2003, pp. 1667-1676. 6. Karl-Johan Wesstin, Precipitation of calcium carbonate in the presence of citrate and EDTA, Desalination, Vol. 159, Issu 2, 10 October 2003, pp107-118. 7. Patent JP 11335119 (A) (1999). Nishiguchi Hiroyuki, Shimono Kazusa. Preparation of aqueous slurry of light calcium carbonate. Date Publication 1999-12-07. 8. Penti Virtanen, Apparatus and process for the preparation of precipitated calcium carbonate, Patent WO 98/41475 (1998), Date Publication 1998.09.24. 9. Richard Donald, Process for the preparation of dicrete particles of calcium carbonate, Patent WO 97/20771 (1997), Date Publication 12 June 1977. 10. Wen Y., L. Xiang, Synthesis of plate-like calcium carbonate via carbonation route. Materials Letters, Vol. 57, Issues 16-17, May 2003, pp 2565-2571. 11. Xiang L, Influence of chemical additives on the formation of super-fine calcium carbonate,. Powder Technology, Vol. 126, Issue 2, 4 July 2002, pp129-133. 12. A. Guinier, X-ray Diffraction in Crystals, Imperfect Crystals and Amorphous Bodies, Freeman, Sanfrancisco, 1963.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản