intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh Tương tự như vậy, các luật khác tuy không quy định trực tiếp việc phòng, chống nhóm hành vi nhất định nhưng cũng đều có điều luật quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực luật điều chỉnh trong những trường hợp nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. NguyÔn H÷u Huyªn * T t ng c nh tranh m u b ng giai o n i u tra. Trong giai o n này, các i u tra viên có nhi m v thu th p các ch ng v i c nh tranh không lành m nh, c n xác nh căn c cho r ng bên b i u tra ã ho c ang th c hi n hành vi c nh tranh không c v hành vi vi ph m c a doanh nghi p, lành m nh. Th i h n i u tra chính th c làm cơ s ra quy t nh x lí. Tùy theo ư c quy nh như sau: i v i hành vi c nh tính ch t, m c vi ph m trong m i v vi c tranh không lành m nh là 90 ngày, k t mà cơ quan ti n hành t t ng c nh tranh s ngày ra quy t nh i u tra (gia h n m t l n quy t nh m cu c i u tra sơ b hay i u không quá 60 ngày); i v i hành vi h n ch tra chính th c. c nh tranh là 180 ngày k t ngày ra quy t Khi có khi u n i c a t ch c, cá nhân nh i u tra (gia h n không quá 2 l n, m i (bên khi u n i), th trư ng cơ quan qu n lí l n không quá 60 ngày). Th i h n này ư c c nh tranh có th ra quy t nh m cu c i u quy nh tương i ng n so v i thông l tra sơ b . Ngay c khi không có khi u n i, qu c t . Như chúng tôi ã nói trên, i u tra th trư ng cơ quan qu n lí c nh tranh v n có v vi c c nh tranh là m t vi c làm không h th ra quy t nh m cu c i u tra sơ b khi ơn gi n, do c thù c a i tư ng b i u cơ quan qu n lí c nh tranh t mình phát hi n tra. Trong v Microsoft, U ban châu Âu ã ra hành vi vi ph m. Th i h n i u tra sơ b ph i m t 05 năm i u tra hành vi vi ph m là 30 ngày. H t th i h n này, i u tra viên trên lãnh th các nư c EU c a công ti ph n ph i ki n ngh th trư ng cơ quan qu n lí m m máy tính l n nh t hành tinh này.(1) c nh tranh ra m t trong hai quy t nh: ình Trong quá trình ti n hành i u tra, i u ch i u tra ho c i u tra chính th c. tra viên ph i l p biên b n i u tra, trong ó Trong trư ng h p ng ý v i ki n ngh ghi rõ th i gian, a i m, ngư i ti n hành c a i u tra viên, th trư ng cơ quan qu n lí i u tra, bên b i u tra, n i dung i u tra, c nh tranh ra quy t nh m cu c i u tra khi u n i, yêu c u c a bên b i u tra. Biên chính th c. N i dung c a cu c i u tra chính b n này ph i ư c i u tra viên c cho bên th c tùy thu c vào m i d ng hành vi vi b i u tra nghe trư c khi cùng kí vào biên ph m: i v i các hành vi h n ch c nh b n; trư ng h p bên b i u tra t ch i kí tranh, c n xác minh th trư ng liên quan; th biên b n thì i u tra viên ph i ghi vào biên ph n trên th trư ng liên quan, thu th p và phân tích ch ng c v hành vi vi ph m; i * V h p tác qu c t - B Tư pháp 8 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006
  2. nghiªn cøu - trao ®æi b n và nêu rõ lí do. i u tra viên hoàn thành nhi m v , Lu t Sau khi k t thúc i u tra chính th c, i u c nh tranh Vi t Nam quy nh chính quy n tra viên ph i hoàn thành báo cáo i u tra v a phương, cơ quan công an, cơ quan, t vi c, trong ó ph i mô t y hành vi vi ch c khác có trách nhi m ph i h p, h tr ph m và xu t bi n pháp x lí. Báo cáo quá trình i u tra theo yêu c u c a th này ư c th trư ng cơ quan qu n lí c nh trư ng cơ quan qu n lí c nh tranh. tranh chuy n n H i ng c nh tranh (cùng Sau khi k t thúc giai o n i u tra, v toàn b h sơ v vi c c nh tranh liên quan vi c c nh tranh ư c chuy n sang giai o n n hành vi h n ch c nh tranh). Trư ng h p x lí, theo ó vi c gi i quy t v vi c c nh qua i u tra phát hi n v vi c c nh tranh có tranh có th ư c chia thành hai c p : «Sơ d u hi u t i ph m, i u tra viên ph i ki n th m» và «phúc th m».(2) ngh ngay v i th trư ng cơ quan qu n lí Trư c h t là vi c xét x c p «sơ th m». c nh tranh xem xét, chuy n h sơ n cơ Sau khi nh n ư c báo cáo i u tra và toàn quan nhà nư c có th m quy n kh i t v án b h sơ v vi c c nh tranh, Ch t ch H i hình s theo quy nh c a pháp lu t. N u cơ ng c nh tranh quy t nh thành l p h i ng x lí v vi c c nh tranh xem xét, x quan nhà nư c có th m quy n kh i t v án lí v vi c c nh tranh. Trong th i h n ba hình s th y không có căn c kh i t v án mươi ngày, k t ngày nh n h sơ v vi c hình s thì ph i tr l i h sơ cho cơ quan c nh tranh, h i ng x lí v vi c c nh tranh qu n lí c nh tranh ti p t c i u tra theo ph i ra m t trong các quy t nh sau ây: th t c quy nh t i Lu t c nh tranh. Th i - Quy t nh m phiên i u tr n; h n i u tra trong trư ng h p này ư c tính - Quy t nh tr h sơ i u tra b sung; t ngày nh n l i h sơ. - Quy t nh ình ch gi i quy t v vi c Trong trư ng h p th y c n thi t ph i thu c nh tranh. th p thêm ch ng c , h i ng x lí v vi c Trong th i h n mư i lăm ngày, k t c nh tranh có th yêu c u i u tra viên v ngày có quy t nh m phiên i u tr n, h i vi c c nh tranh ph i ti n hành i u tra b ng x lí v vi c c nh tranh ph i m phiên sung. Th i h n i u tra b sung là 60 ngày, i u tr n. Trư ng h p tr h sơ i u tra k t ngày có yêu c u c a h i ng x lí v b sung thì trong th i h n mư i lăm ngày, k vi c c nh tranh. t ngày nh n l i h sơ, h i ng x lí v M t i u c n lưu ý là i u tra viên trong vi c c nh tranh ph i ra m t trong các quy t v vi c c nh tranh là nhân viên công quy n nh nêu trên. c bi t, có ch c năng gi ng i u tra viên H i ng x lí v vi c c nh tranh quy t trong t t ng hình s , tuy nhiên quy n l c nh ình ch gi i quy t v vi c c nh tranh thì h n ch hơn nhi u (h không ph i là ch c thu c th m quy n gi i quy t c a H i ng danh tư pháp). Do ó, t o thu n l i cho c nh tranh trong các trư ng h p sau: T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006 9
  3. nghiªn cøu - trao ®æi Không ch ng c ch ng minh hành vi vi phiên i u tr n. ph m quy nh c a Lu t c nh tranh; bên b V nguyên t c, phiên i u tr n ư c t i u tra ã t nguy n ch m d t hành vi vi ch c công khai. Trư ng h p n i dung i u ph m, kh c ph c h u qu gây ra và bên tr n có liên quan n bí m t qu c gia, bí m t khi u n i t nguy n rút ơn khi u n i; bên kinh doanh thì phiên i u tr n ư c t ch c b i u tra ã t nguy n ch m d t hành vi kín b o v l i ích c a Nhà nư c, l i ích vi ph m, kh c ph c h u qu gây ra và th c a doanh nghi p. trư ng cơ quan qu n lí c nh tranh ngh Thành ph n tham gia phiên i u tr n bao ình ch gi i quy t v vi c c nh tranh g m: thành viên h i ng x lí v vi c c nh (trong trư ng h p vi c i u tra ư c ti n tranh, thư kí phiên i u tr n; bên b i u tra; hành theo s ch ng phát hi n c a cơ bên khi u n i; lu t sư; i u tra viên ã i u quan qu n lí c nh tranh). tra v vi c c nh tranh; nh ng ngư i khác Quy t nh m phiên i u tr n bao g m ư c ghi trong quy t nh m phiên i u tr n. các n i dung sau: bên b i u tra; bên khi u H i ng x lí v vi c c nh tranh ti n n i ho c cơ quan qu n lí c nh tranh trong hành th o lu n, b phi u kín và quy t nh trư ng h p vi c i u tra v vi c c nh tranh theo a s . Quy t nh x lí v vi c c nh ư c ti n hành theo s ch ng c a cơ quan tranh bao g m nh ng n i dung chính sau: qu n lí c nh tranh; i u, kho n c th c a tóm t t n i dung v vi c; phân tích v vi c; Lu t c nh tranh b vi ph m; th i gian, a k t lu n x lí v vi c. Ch to phiên i u i m m phiên i u tr n; phiên i u tr n tr n có trách nhi m kí quy t nh x lí v ư c t ch c công khai ho c t ch c kín; h , vi c c nh tranh và quy t nh này ph i ư c tên c a các thành viên h i ng x lí v vi c g i cho các bên liên quan trong th i h n b y c nh tranh; h , tên i u tra viên ã i u tra ngày làm vi c, k t ngày kí. v vi c c nh tranh, thư kí phiên i u tr n; Quy t nh x lí v vi c c nh tranh có h , tên lu t sư; h , tên ngư i phiên d ch; h , hi u l c pháp lu t sau ba mươi ngày, k t tên ngư i làm ch ng; h , tên ngư i giám ngày kí n u trong th i h n ó không có nh; ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan. khi u n i. Quy t nh này ph i ư c giao cho các bên Ti p theo là vi c xét x c p «phúc có tên trong quy t nh ch m nh t mư i th m ». Trư ng h p không nh t trí m t ngày trư c ngày m phiên i u tr n. ph n ho c toàn b n i dung quy t nh x m b o cho vi c xét x , căn c vào lí v vi c c nh tranh c a h i ng x lí v quy t nh m phiên i u tr n, h i ng x vi c c nh tranh, các bên có quy n khi u lí v vi c c nh tranh g i gi y tri u t p cho n i lên H i ng c nh tranh. Trư ng h p nh ng ngư i c n ph i có m t t i phiên i u không nh t trí m t ph n ho c toàn b n i tr n ch m nh t mư i ngày trư c ngày m dung quy t nh x lí v vi c c nh tranh 10 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006
  4. nghiªn cøu - trao ®æi c a th trư ng cơ quan qu n lí c nh tranh, ho c B trư ng B thương m i có trách các bên có quy n khi u n i lên B trư ng nhi m gi i quy t khi u n i theo th m quy n; B thương m i. trư ng h p c bi t ph c t p, th i h n gi i ơn khi u n i ph i bao g m các n i quy t khi u n i có th ư c gia h n nhưng dung: ngày, tháng, năm làm ơn khi u n i; không quá 30 ngày. tên, a ch c a bên làm ơn khi u n i; s , Khi gi i quy t khi u n i, quy t nh x lí ngày, tháng, năm c a quy t nh x lí v v vi c c nh tranh c a h i ng x lí v vi c vi c c nh tranh b khi u n i; lí do c a vi c c nh tranh, H i ng c nh tranh có các khi u n i và yêu c u c a bên làm ơn khi u quy n sau ây: n i; ch kí, con d u (n u có) c a bên làm - Gi nguyên quy t nh x lí v vi c ơn khi u n i. c nh tranh n u xét th y vi c khi u n i là ơn khi u n i ph i ư c g i cho cơ không căn c ; quan ã ban hành quy t nh x lí v vi c - S a m t ph n ho c toàn b quy t nh c nh tranh kèm theo các ch ng c b sung x lí v vi c c nh tranh n u quy t nh này (n u có) ch ng minh cho khi u n i c a không úng pháp lu t; mình là có căn c và h p pháp. Sau khi - H y quy t nh x lí v vi c c nh tranh nh n ơn khi u n i quy t nh x lí v và chuy n h sơ v vi c c nh tranh cho H i vi c c nh tranh, cơ quan ã ban hành quy t ng x lí v vi c c nh tranh gi i quy t l i nh x lí v vi c c nh tranh ph i ki m tra trong các trư ng h p sau ây: Ch ng c tính h p l c a ơn khi u n i trong th i chưa ư c thu th p và xác minh y ; h n 05 ngày làm vi c. thành ph n h i ng x lí v vi c c nh tranh Gi ng như h qu pháp lí c a vi c kháng không úng quy nh ho c có vi ph m cáo trong t t ng dân s ho c hình s , nh ng nghiêm tr ng khác v t t ng c nh tranh. ph n c a quy t nh x lí v vi c c nh tranh i v i khi u n i quy t nh x lí v b khi u n i thì chưa ư c ưa ra thi hành. vi c c nh tranh c a cơ quan qu n lí c nh Trong th i h n mư i lăm ngày, k t tranh, B trư ng B thương m i có các ngày nh n ơn khi u n i, cơ quan th lí ơn quy n sau ây: khi u n i quy t nh x lí v vi c c nh tranh - Gi nguyên quy t nh x lí v vi c có trách nhi m xem xét ơn khi u n i, c nh tranh n u xét th y vi c khi u n i là chuy n ơn khi u n i kèm theo toàn b h không căn c ; sơ v vi c c nh tranh và ki n ngh c a mình - S a m t ph n ho c toàn b quy t nh i v i ơn khi u n i lên H i ng c nh x lí v vi c c nh tranh n u quy t nh này tranh ho c B trư ng B thương m i. không úng pháp lu t; Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n - H y quy t nh x lí v vi c c nh tranh ư c h sơ khi u n i, H i ng c nh tranh và yêu c u cơ quan qu n lí c nh tranh gi i T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006 11
  5. nghiªn cøu - trao ®æi quy t l i theo th t c quy nh t i Lu t c nh c nh tranh không b kh i ki n ra toà án thì tranh trong trư ng h p ch ng c chưa ư c v n ư c ti p t c ưa ra thi hành. thu th p và xác minh y . i v i m i hành vi vi ph m pháp lu t Gi ng như b n án c p phúc th m, quy t v c nh tranh, t ch c, cá nhân vi ph m ph i nh gi i quy t khi u n i quy t nh x lí v ch u m t trong các hình th c x ph t chính vi c c nh tranh có hi u l c pháp lu t k t là c nh cáo ho c ph t ti n. ngày kí (giá tr chung th m). Ngoài ra, tùy theo tính ch t, m c vi b o m nguyên t c pháp ch ph m, t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v XHCN trong i u ki n chúng ta ang ph n c nh tranh còn có th b áp d ng m t ho c u xây d ng Nhà nư c pháp quy n XHCN các hình th c x ph t b sung như: thu h i Vi t Nam, Lu t c nh tranh Vi t Nam quy gi y ch ng nh n ăng kí kinh doanh, tư c nh quy t nh do H i ng c nh tranh quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ho c B trư ng B thương m i có th ư c ngh ; t ch thu tang v t, phương ti n ư c s xét l i b i toà án. nư c ta, vi c toà án d ng vi ph m pháp lu t v c nh tranh. ư c quy n phán xét các Quy t nh hành Ngoài các hình th c x ph t trên, t chính b t u ư c th ch hóa t năm 1996 ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v c nh (b ng vi c ban hành Pháp l nh gi i quy t tranh còn có th b áp d ng m t ho c các các v án hành chính). Lu t c nh tranh Vi t bi n pháp kh c ph c h u qu như: cơ c u l i Nam ã ti p n i truy n th ng này b ng vi c doanh nghi p l m d ng v trí th ng lĩnh th quy nh: “Trư ng h p không nh t trí v i trư ng; chia, tách doanh nghi p ã sáp nh p, quy t nh gi i quy t khi u n i v quy t h p nh t; bu c bán l i ph n doanh nghi p ã nh x lí v vi c c nh tranh, các bên liên mua; c i chính công khai; lo i b nh ng i u quan có quy n kh i ki n v án hành chính kho n vi ph m pháp lu t ra kh i h p ng i v i m t ph n ho c toàn b n i dung c a ho c giao d ch kinh doanh; lác bi n pháp c n quy t nh gi i quy t khi u n i ra toà án thi t khác kh c ph c tác ng h n ch nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung c nh tranh c a hành vi vi ph m. ương có th m quy n” ( i u 115). N u toà T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m án th lí ơn khi u n i thì B trư ng B pháp lu t v c nh tranh gây thi t h i n l i thương m i, Ch t ch H i ng c nh tranh ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp có trách nhi m ch o chuy n h sơ v c a t ch c, cá nhân khác thì ph i b i vi c c nh tranh n toà án trong th i h n thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. mư i ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c Lu t c nh tranh Vi t Nam quy nh khá yêu c u c a toà án. chi ti t v m c ph t ti n, theo ó, i v i m b o quy n và l i ích h p pháp hành vi vi ph m quy nh v tho thu n h n c a doanh nghi p, Lu t c nh tranh quy nh ch c nh tranh, l m d ng v trí th ng lĩnh th nh ng ph n c a quy t nh x lí v vi c trư ng, l m d ng v trí c quy n ho c t p 12 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006
  6. nghiªn cøu - trao ®æi trung kinh t , cơ quan có th m quy n x th ng lĩnh th trư ng; chia, tách doanh ph t có th ph t ti n t i a n 10% t ng nghi p ã sáp nh p, h p nh t. doanh thu c a t ch c, cá nhân vi ph m Cơ quan qu n lí c nh tranh có quy n áp trong năm tài chính trư c năm th c hi n d ng các bi n pháp c nh cáo, t ch thu tang hành vi vi ph m; i v i hành vi vi ph m v t, phương ti n vi ph m, c i chính công khai. quy nh v c nh tranh không lành m nh và Các cơ quan khác có th m quy n x các hành vi khác vi ph m quy nh c a Lu t ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v c nh tranh, cơ quan có th m quy n x ph t c nh tranh không lành m nh liên quan n ti n hành ph t ti n theo quy nh c a pháp quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t v x lí vi ph m hành chính ho c theo lu t v x lí vi ph m hành chính (Ngh nh quy nh c a pháp lu t có liên quan. c a Chính ph s 54/2000/N -CP ngày Như v y có th th y m c ph t ti n i 03/01/2000 v b o h quy n s h u công v i hành vi vi ph m pháp lu t c nh tranh nghi p i v i bí m t kinh doanh, ch d n ư c quy nh tương i cao. M c ph t ti n a lí, tên thương m i và b o h quy n ch ng 10% t ng doanh thu cũng là thông l ư c c nh tranh không lành m nh liên quan t i s quy nh trong lu t c nh tranh c a nhi u h u công nghi p). nư c trên th gi i ( i n hình là các nư c ây có m t i m áng lưu ý là hình châu Âu l c a).(3) th c lo i b nh ng i u kho n vi ph m pháp V th m quy n x ph t, h i ng x lí lu t ra kh i h p ng ho c giao d ch kinh v vi c c nh tranh, H i ng c nh tranh có doanh a s các nư c thu c th m quy n các quy n ph t c nh cáo; ph t ti n; t ch thu c a toà án; trong khi ó theo Lu t c nh tranh tang v t, phương ti n ư c s d ng vi c a Vi t Nam thì h i ng x lí v vi c c nh ph m pháp lu t v c nh tranh; áp d ng các tranh, H i ng c nh tranh cũng có th m bi n pháp c i chính công khai; lo i b quy n này. T ó cho phép rút ra m t nh n nh ng i u kho n vi ph m pháp lu t ra kh i xét là th m quy n c a h i ng x lí v vi c h p ng ho c giao d ch kinh doanh; các c nh tranh, H i ng c nh tranh theo Lu t bi n pháp c n thi t khác kh c ph c tác c nh tranh Vi t Nam là tương i l n. ng h n ch c nh tranh c a hành vi vi V cơ ch thi hành quy t nh x lí v ph m; yêu c u cơ quan nhà nư c có th m vi c c nh tranh, Lu t c nh tranh Vi t Nam quy n thu h i gi y ch ng nh n ăng kí kinh quy nh sau th i h n ba mươi ngày, k t doanh, tư c quy n s d ng gi y phép, ngày quy t nh x lí v vi c c nh tranh có ch ng ch hành ngh ; yêu c u cơ quan nhà hi u l c pháp lu t, n u bên ph i thi hành nư c có th m quy n áp d ng các bi n pháp không t nguy n thi hành, không kh i ki n cơ c u l i doanh nghi p l m d ng v trí ra toà án thì bên ư c thi hành quy t nh x T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006 13
  7. nghiªn cøu - trao ®æi lív vi c c nh tranh có quy n làm ơn yêu c nh tranh c a a s các nư c u quy nh c u cơ quan qu n lí nhà nư c có th m quy n như v y. V th m quy n theo a h t, kinh t ch c th c hi n quy t nh x lí v vi c nghi m th c thi Lu t c nh tranh trên th gi i c nh tranh thu c ph m vi ch c năng, nhi m ã cho th y không ph i toà án nào cũng có các v , quy n h n c a cơ quan ó. th m phán gi i có kh năng xét l i các Trư ng h p quy t nh x lí v vi c quy t nh c a cơ quan qu n lí c nh tranh. c nh tranh có liên quan n tài s n c a bên Chính vì v y các nư c u trao th m quy n ph i thi hành thì bên ư c thi hành có quy n này cho m t toà nh t nh (Toà phúc th m liên yêu c u cơ quan thi hành án dân s t nh, bang Mĩ, Toà phúc th m Paris c a Pháp, Toà thành ph tr c thu c trung ương nơi có tr phúc th m Tokyo c a Nh t, Toà t i cao Bec- s , nơi cư trú ho c nơi có tài s n c a bên lin c a CHLB c, Toà Stockholm c a Th y ph i thi hành t ch c th c hi n quy t nh i n, Tòa Vilnius c a Lít-va…). Logic c a x lí v vi c c nh tranh. vn là cơ quan qu n lí c nh tranh b t kì M t i u áng ti c là Lu t c nh tranh nư c nào cũng ch có m t và óng t i th ô, m i có hi u l c và trên th c t chưa có v do ó ngư i ta ch ch n m t toà án duy nh t vi c nào ư c x lí theo t t ng c nh tranh, có tr s t i th ô gi i quy t. M t khác, do ó trong bài vi t này không có ví d theo i tư ng b nh hư ng x u c a các hành vi ki u “án l ” minh h a. V m t lu t th c vi ph m lu t c nh tranh là th trư ng nói nh, các quy nh v t t ng c nh tranh c a chung (thư ng là trên toàn qu c), do ó n u Vi t Nam ư c ánh giá v cơ b n phù h p trao cho t t c các toà án a phương u có v i thông l qu c t . Ch có duy nh t m t th m quy n gi i quy t khi u n i như trong v n gây r t nhi u tranh cãi ngay t khi Lu t c nh tranh hi n nay e là i u chưa h p so n th o Lu t c nh tranh là v n toà án lí xét c v phương di n lí lu n và th c ti n./. nào có th m quy n gi i quy t khi u n i i (1).Xem: “Attente d’un dénouement dans les affaires v i các quy t nh x lí v vi c c nh tranh. IMS et Microsoft’’, Johanne PEYRE, Revue Lamy de Theo Lu t c nh tranh thì ây là v n hành la Concurrence, novembre 2004, tr. 27. chính thu n túy và vi c gi i quy t các khi u (2). Thu t ng “sơ th m” và “phúc th m” chúng tôi n i ư c trao cho toà án c a các t nh, thành dùng ây mang tính ư c l . “Sơ th m” là gi i quy t l n u tiên; “phúc th m” là gi i quy t l n th hai sau ph tr c thu c trung ương. Chúng tôi ã có khi có khi u n i quy t nh x lí v vi c c nh tranh. ki n ngh nên ch n toà kinh t ch không (3).Xem: ThS. Nguy n H u Huyên, “Lu t c nh tranh ph i toà hành chính, vì th c ch t ây là m t c a Pháp và Liên minh châu Âu”, Nxb. Tư pháp, tháng 9/2004. quy t nh v m t v n có tính ch t kinh t (4).Xem: PGS.TS. Dương ăng Hu và ThS. Nguy n (các hành vi vi ph m Lu t c nh tranh th c H u Huyên, ‘‘M t s v n v mô hình cơ quan qu n lí ch t là các vi ph m pháp lu t kinh t ).(4) Lu t c nh tranh’’, T p chí nghiên c u l p pháp, s 1/2004. 14 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2006
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2