intTypePromotion=1

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở

Chia sẻ: Hải Tuấn Đinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:122

0
425
lượt xem
163
download

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương tiến hành lập Báo cáo ĐTM cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở

 1. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình D ương tiến hành lập Báo cáo ĐTM cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình tổ h ợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Hạng mục: đầu tư xây dựng cơ sở h ạ tầng, nhà ở”. Khu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích 52.711 m 2, trong đó khu đất đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng nhà ở (thuộc phần I của dự án) có diện tích là 23.006,5 m2 thuộc địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển th ương m ại, d ịch vụ và nghỉ dưỡng với hệ thống hạ tầng, cảnh quan không gian kiến trúc đi kèm đồng bộ. Trong đó, mục tiêu của phần 1 là: - Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn bộ dự án. - Xây dựng hạng mục nhà ở (xây dựng phần thô) để đưa vào kinh doanh. - Xây dựng hệ thống cây xanh cảnh quan đi kèm đồng bộ và hợp lý. Tạo cảnh quan không gian kiến trúc phục vụ nhu cầu ở của du khách và người dân. Dự án khi triển khai và đi vào hoạt động ngoài nh ững tác động mang tính tích cực đến đời sống kinh tế xã hội của người dân địa phương, đóng góp vào ngân sách địa phương, tạo việc làm cho người lao động thì quá trình triển khai dự án và hoạt động của dự án cũng có các tác động xấu đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội. Đảm bảo đúng yêu cầu c ấu trúc theo Thông t ư 26/2011-BTNMT, đơn vị tư vấn đã tiến hành đánh giác tác động của d ự án đến môi trường khu vực theo 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn b ị mặt b ằng, giai đoạn thi công các hạng mục công trình của dự án và giai đoạn hoạt động. Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng dự án: trong giai đoạn này tác động chuer yếu là tác động đến môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất do hoạt động san ủi mặt bằng. Đối với môi trường không khí, tác động chủ yếu là do bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ và san nền; khí th ải 1 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 2. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở phát sinh do hoạt động của các loại máy móc sử dụng trong quá trình san n ền, phá dỡ. Đối với môi trường nước, tác động chử yếu là do nước m ưa ch ảy tràn trong khu vực và nước thải sinh hoạt phát sinh t ừ quá trình sinh ho ạt c ủa công nhân tại công trường. Đối với môi trường đất, tác động chủ yếu trong giai đoạn này bao gồm: chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh ho ạt và chất thải rắn nguy hại phát sinh trong quá trình thi công. Bên c ạnh các tác động nêu trên, quá trình chuẩn bị dự án còn phát sinh tiếng ồn và một số tác động đến kinh tế xã hội trong vùng. Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình: các tác động tới môi trường trong giai đoạn này tương đối lớn do các hạng mục thi công xây dựng nhiều đồng thời tập trung đông người lao động. Đối với môi trường không khí, tác động chủ yếu là do bụi và khí th ải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng; khí thải c ủa các loại máy móc sử dụng trong quá trình xây dựng đường giao thông và thi công xây d ựng cơ sở hạ tầng, nhà ở. Đối với môi trường nước, nguồn tác động cũng giống như giai đoạn chuẩn bị bao gồm tác động do nước mưa chảy tràn và do n ước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của người lao đ ộng. Đ ối v ới môi trường đất, nguồn tác động tương tự giai đoạn chuẩn bị. Bên cạnh đó, quá trình thi công các công trình cũng làm phát sinh tiếng ồn, tuy nhiên mức độ tác động không lớn. Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động: trong giai đoạn này các tác động đến môi trường là không lớn. Đối với môi trường không khí, ngu ồn tác động chủ yếu là ô nhiễm mùi hôi do sự phân hủy rác thải, khí th ải từ hoạt động đun nấu…Đối với môi trường nước, nguồn tác động chủ yếu do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt. Đối với môi trường đất, ngu ồn tác động là không lớn bao gồm ảnh hưởng từ chất thải rắn sinh hoạt và ch ất th ải rắn nguy hại. Để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động của dự án đến môi trường kinh tế, xã hội trong khu vực, chủ dự án đã đề ra một số bi ện pháp gi ảm thiểu cụ thể như sau: Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng dự án: Đối với môi trường không khí, chủ dự án sẽ thực hiện giảm thiểu ô nhiễm ngay tại nguồn, lựa chọn các thiết bị hiện đại trong khi thi công...Đối với môi trường nước, xây dựng hệ thống thu nước mưa chảy tràn cũng như nhà vệ sinh tạm để xử lý nước thải sinh hoạt. Đối với môi trường đất, các lo ại ch ất th ải r ắn 2 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 3. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở phát sinh sẽ được thu gom lưu trữ riêng sau đó thuê đ ơn v ị có ch ức năng đem xử lý. Trong giai đoạn hoạt động: Đối với môi trường không khí, do nguồn tác động là không lớn nên biện pháp giảm thiểu là bố trí hệ th ống cây xanh hợp lý và quan trọng là nâng cao ý thức người dân trong khu vực trong sinh hoạt hằng ngày. Đối với môi trường nước, xây dựng hệ th ống thu gom nước m ưa tránh làm ngập úng khu vực; xây dựng bể tự hoại xử lý nước th ải sinh ho ạt. Đối với chất thải rắn sẽ được thu gom từng loại riêng biệt sau đó thuê đơn v ị có đủ chức năng đem xử lý đúng quy định. Cùng với các biện pháp bảo vệ môi trường, chủ dự án cũng đưa ra một chương trình quản lý môi trường cho toàn bộ thời gian thi công cũng như đi vào hoạt động của dự án. Công ty sẽ thành lập một bộ ph ận chuyên trách các vấn đề về môi trường. Bộ phận này có trách nhiệm theo dõi, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo công ty cũng như cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai dự án và lên kế hoạch triển khai th ực hiện công tác bảo vệ môi trường tại công ty theo từng năm. Trên đây là toàn bộ nội dung tóm tắt của Báo cáo đánh giá tác đ ộng môi trường của “Dự án xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành ph ố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hạng mục: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở” do công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương làm chủ đầu tư. Chi ti ết v ề nội dung dự án, các tác động đến môi trường tự nhiên, kinh t ế xã h ội, các biện pháp bảo vệ môi trường và chương trình quản lý môi trường của d ự án sẽ được nêu chi tiết hơn trong các phần và các chương của báo cáo này. 3 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 4. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án 1.1. Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án Thái Nguyên là 1 tỉnh miền núi, nằm trong vùng Đông Bắc, phía Bắc giáp với Bắc Kạn, phía Nam giáp với thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp với các t ỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và phía Tây giáp với Vĩnh Phúc, Tuyên Quang. Với vị trí địa lí như trên, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thái Nguyên trong vi ệc m ở rộng giao lưu kinh tế với các tỉnh, thành phố trong vùng, trong cả nước cũng như với nước ngoài, đưa Thái Nguyên nhanh chóng trở thành một trong nh ững trung tâm chính trị, kinh tế của Việt Nam nói riêng, của vùng trung du mi ền núi Đông Bắc nói chung và cửa ngõ giao lưu kinh tế - xã hội gi ữa trung du miền núi với đồng bằng Bắc Bộ. Sự giao lưu được thực hiện thông qua h ệ thống đường bộ, đường sắt, đường sông hình rẻ quạt mà thành phố Thái Nguyên là đầu nút. Hiểu rõ các lợi thế trong việc phát triển kinh tế so với các địa phương khác, Thái Nguyên đang từng bước tiến hành thu hút dự án đầu t ư, phát tri ển thương mại dịch vụ. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp thương mại, dịch vụ văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định phê duy ệt quy hoạch số 1272/QĐ - UBND ngày 02 thàng 06 năm 2010. Khu vực dự kiến xây dựng công trình Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành ph ố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nằm tại khu vực ngã ba Bắc Nam có nhi ều thu ận l ợi v ề điều kiện hiện trạng, có các công trình đầu mối quan trọng như: Tuy ến đi ện 110 KV, nguồn cung cấp nước sạch, nước ngầm có trữ lượng đảm bảo khai thác. Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên khu đất có diện tích 52.711 m2 sẽ là điểm nhấn thu hút sự đầu tư của các ngành thương mại, dịch vụ của thành phố. Sự hình thành của Tổ h ợp th ương mại là hết sức cần thiết trong tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa vùng kinh tế trọng điểm vùng trung du miền núi Đông Bắc của tổ quốc. 4 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 5. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở 1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương 1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành ph ố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là dự án đầu tư mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công chương trình: "Phát triển mạnh CN - TTCN gắn với phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 , phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh cũng như của Nhà nước cụ thể như: - Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại và quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thái Nguyên; - Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 v/v phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch phát triển kết cấu h ạ tầng th ương mại t ỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 -2020; - Nghị quyết số 28/2008/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND tỉnh Thái Nguyên v/v thông qua quy hoạch phát triển kết cấu h ạ tầng th ương m ại bao gồm trung tâm phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị và ch ợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2020. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA ĐTM 2.1. Căn cứ pháp lý - Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005; - Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; - Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998; - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; - Luật Đất đai ngày 01/7/2004; 5 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 6. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BVMT; - Nghị định s ố 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 c ủa Chính ph ủ v/v sửa đổi bổ sung một số đi ều c ủa Ngh ị đ ịnh 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về việc Quy định chi ti ết và h ướng d ẫn thi hành m ột s ố đi ều c ủa Lu ật Bảo vệ môi trườ ng ; - Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 c ủa Chính ph ủ v ề việc Quy định việc bảo v ệ môi tr ường trong các khâu l ập, th ẩm đ ịnh, phê duyệt và tổ chức th ực hiện chi ến l ược, quy ho ạch, k ế ho ạch, ch ương trình và dự án phát tri ển; - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 về quản lý chất thải rắn; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngay 15/10/2009 về viêc sửa đôi bổ sung ̀ ̣ ̉ môt số điêu cua Nghị đinh 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; ̣ ̀ ̉ ̣ - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; - Nghị quyết của Bộ chính trị Số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; - Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ Môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; - Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 của Thủ tướng Chính ph ủ về đẩy mạnh công tác quản lý CTR tại các đô thị và KCN; - Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quản lý CTR ở các đô th ị và KCN Vi ệt Nam đến năm 2020”; - Quyết định số 04/2008/QĐ- BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây 6 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 7. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; - Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; - Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/6/2011 quy định về quản lý chất thải nguy hại; - Các văn bản pháp lý khác./. 2.2. Căn cứ kỹ thuật - Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp thương mại, dịch vụ văn phòng cho thuê, khách s ạn cao c ấp ph ường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên; - Thuyết minh dự án đầu tư và thiết kế cơ sở dự án đầu t ư xây d ựng công trình: Tổ hợp thương mại, dịch vự, văn phòng cho thuê, khách s ạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; - Số liệu, tài liệu về kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án; - Các số liệu, tài liệu khảo sát, quan trắc và phân tích do Công ty cổ ph ần công nghệ môi trường Hiếu Anh phối hợp với Viện kỹ thuật hóa - sinh và tài liệu nghiệp vụ - Bộ Công an thực hiện tháng 9/2011. 2.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam - QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v ề gi ới h ạn cho phép của một số của kim loại nặng trong đất được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo Quy ết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Bao gồm: 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số v ệ sinh lao đ ộng) và các tiêu chuẩn môi trường lao động khác có liên quan; - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; + 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; + 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 7 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 8. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng không khí xung quanh; + QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh; - Các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: + QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuân kỹ thuât quôc gia về tiêng ôn. ̉ ̣ ́ ́ ̀ + QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuân kỹ thuât quôc gia về độ rung. ̉ ̣ ́ 2.4. Nguồn cung cấp tài liệu, dữ liệu - Số liệu khảo sát về khí tượng thuỷ văn, điều kiện địa lý tự nhiên do Trung tâm khí tượng thuỷ văn Thái Nguyên cung cấp. - Tình hình kinh tế, xã hội của khu vực dự án do UBND ph ường Gia Sàng cung cấp. - Các số liệu đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường tại khu vực dự án và các khu vực xung quanh do Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh phối hợp Viện kỹ thuật hóa - sinh và tài li ệu nghi ệp v ụ - B ộ Công an thực hiên tháng 9/2011; ̣ - Nguồn cung cấp dữ liệu, tài liệu do chủ dự án cung cấp: + Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổ h ợp th ương m ại, dịch vự, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; + Thuyết minh thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế cơ sở công trình. + Các bản đồ quy hoạch giao thông, điện, nước khu vực; 3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng để thu thập và xử lý các số liệu về khí tượng thủy văn, địa hình, địa chất, đi ều ki ện kinh t ế, xã hội tại khu vực thực hiện dự án. 8 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 9. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở Phương pháp liệt kê: Phương pháp này nhằm chỉ ra các tác động và thống kê đầy đủ các tác động đến môi trường cũng nh ư các yếu t ố KTXH cần chú ý, quan tâm giảm thiểu trong quá trình hoạt động của dự án, bao g ồm cả quá trình thi công xây dựng cơ bản, quá trình dự án đi vào hoạt động. Phương pháp mạng lưới: Phương pháp này nhằm chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động đến môi trường tự nhiên và các y ếu t ố kinh t ế xã hội trong quá trình thực hiện dự án. Phương pháp tổng hợp, so sánh: Tổng hợp các số liệu thu thập được, so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn, môi trường nước, đất tại khu vực dự án bằng ph ương pháp tiến hành đo đạc, quan trắc và lấy mẫu các thành phần môi trường nền. Phương pháp mô hình hoá: Sử dụng các mô hình tính toán để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường không khí và môi tr ường n ước, từ đó xác định mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường không khí và môi trường nước do các hoạt động của dự án gây ra. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm: Phương pháp này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập và được Ngân hàng Thế giới (WB) phát triển thành phần mềm IPC nhằm dự báo tải lượng các chất ô nhiễm (khí thải, nước thải, chất thải rắn). Trên cơ sở các hệ số ô nhiễm tuỳ theo từng ngành sản xuất và các biện pháp BVMT kèm theo, phương pháp cho phép dự báo các tải lượng ô nhiễm về không khí, nước, chất thải rắn khi dự án triển khai. Phương pháp tham vấn cộng đồng: Mục đích của việc tham vấn cộng đồng là tìm hiểu mối quan tâm của cộng đồng về dự án, đặc biệt là nh ững người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc triển khai dự án. Trên cơ sở này, những mối quan tâm có thể được giải quyết hợp lý ngay trong quá trình lập dự án, lựa chọn giải pháp, thiết kế và xây dựng các biện pháp gi ảm thi ểu tác động của dự án đến môi trường. Tham vấn cộng đồng, phổ biến thông tin cho 9 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 10. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở những người bị ảnh hưởng bởi dự án là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị và thực hiện dự án. Tham vấn với những người bị ảnh h ưởng và đảm bảo cho họ tham gia tích cực sẽ giảm khả năng phát sinh mâu thuẫn và giảm thiểu rủi ro làm chậm dự án, tăng tối đa lợi ích kinh t ế và xã h ội c ủa nguồn vốn đầu tư. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình: Tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương chủ trì thực hiện và thuê Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh làm đơn vị tư vấn lập báo cáo. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương - Điện thoại: 043.5771.983 Fax: 043.5771.983 - Đại diện: Ông Nguyễn Duy Khanh - Chức vụ: Tổng giám đốc Danh sách cán bộ Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình D ương tham gia lập báo cáo gồm: TT Họ và tên Chức vụ 1 Nguyễn Duy Khanh Tổng giám đốc 2 Lê Văn Thắng Tổng giám đốc Apec Thái Nguyên Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần công nghệ môi trường Hiếu Anh Địa chỉ : số 444, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Điện thoại: 0280. 2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website: www.hieuanh.com.vn Giám đốc: Trần Mạc Hoài Nam Danh sách cán bộ Công ty tham gia lập báo cáo Chuyên ngành TT Họ và tên Chức vụ đào tạo 1 Trần Văn Thịnh Kỹ sư hóa dầu Phó giám đốc 2 Ngô Thanh Quân Kỹ sư môi Trưởng phòng KH - KD 10 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 11. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở trường 3 Hoàng Thị Hương Kỹ sư môi Trưởng phòng ĐTM trường 4 Ngô Thúy Liên Kỹ sư môi Nhân viên phòng ĐTM trường 5 Vũ Sỹ Tùng Kỹ sư môi Nhân viên phòng KH- KD trường 6 Giang Thị Quỳnh Kỹ sư môi Nhân viên phòng ĐTM trường 11 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 12. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở Chương 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. Tên dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở 1.2. Chủ dự án - Tên chủ dự án: Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương. - Địa chỉ: Số 66, phố Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. - Điện thoại: 043.5771.983 Fax: 043.5771.983 - Đại diện: Ông Nguyễn Duy Khanh - Chức vụ: Tổng giám đốc - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0103013346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11 tháng 3 năm 2008 . 1.3. Vị trí địa lí của dự án Khu vực nghiên cứu lập dự án có diện tích 52.711 m 2, trong đó khu đất đầu tư xây dựng cơ sở, hạ tầng nhà ở (thuộc phần I của dự án) có diện tích là 23.006,5 m2 thuộc địa bàn phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Khu đất nằm sát QL 3 và có giới hạn như sau: - Phía Bắc: Giáp với trục giao thông chính của thành ph ố đường Th ống Nhất, đường Bắc Nam. - Phía Nam: Giáp khu dân cư - Phía Đông: Giáp đường quy hoạch dự kiến - Phía Tây: Giáp khu dân cư hiện có Vị trí khu vực dự án có tọa độ như sau: 12 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 13. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở Tọa độ khu vực dự án Tên Tọa độ Tên Tọa độ điểm X Y điểm X Y 1 2387172 431432 11 2386801 431171 2 2387168 431284 12 2386741 431284 3 2387135 431283 13 2386747 431309 4 2387086 431222 14 2387031 431292 5 2386864 431191 15 2387030 431318 6 2386784 431144 16 2387098 431450 7 2386775 431154 17 2387137 431446 Khu vực dự án có địa hình chia làm hai khu tương đối rõ rệt, phía ngoài giáp đường Thống Nhất bằng phẳng. Phía trong khu đất có đồi nhỏ chênh cao với cốt ngoài khoảng +25 m. Khu đất xây dựng ch ủ y ếu là đ ất tr ồng cây keo, có một vài ao nhỏ, vườn ươm cây, không hộ dân sinh sống trong diện tích đầu tư. Tuy nhiên diện tích đất của dự án lại có các cơ quan, đơn vị hoạt đ ộng như: - Trung tâm Khuyến nông - Trung tâm Thủy sản - Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên - Chi nhánh giống cây nông lâm nghiệp Thái Nguyên 1.4. Nội dung chủ yếu của dự án 1.4.1. Mục tiêu của dự án Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại, dịch vụ và nghỉ dưỡng với hệ thống hạ tầng, cảnh quan không gian kiến trúc đi kèm đồng bộ. Trong đó, mục tiêu của phần 1 là: - Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn bộ dự án. - Xây dựng hạng mục nhà ở (xây dựng phần thô) để đưa vào kinh doanh. - Xây dựng hệ thống cây xanh cảnh quan đi kèm đồng bộ và hợp lý. Tạo cảnh quan không gian kiến trúc phục vụ nhu cầu ở của du khách và người dân. 13 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 14. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở 1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án 1.4.2.1. Quy mô của dự án Bảng 1.1: Các hạng mục của dự án STT Hạng mục Diện tích (m2) 1 Đất ở 21.647 2 Giao thông, hạ tầng kĩ thuật 19.865 3 Đất cây xanh, thể thao 950 1.4.2.2. Các hạng mục công trình của dự án 1.4.2.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án Các hạng mục công trình chính của dự án bao gồm các biệt th ự ngh ỉ dưỡng. Các biệt thự này được chia làm 2 loại: - Loại 1: Biệt thự song lập: 42 lô. Diện tích lô nhỏ nh ất 136 m 2. Diện tích lô lớn nhất 175 m2. - Loại 2: Biệt thự đơn lập. Bao gồm 40 lô. Diện tích lô nh ỏ nh ất 140 m2. Diện tích lô lớn nhất 458 m2. 1.4.2.2.1. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án * Hệ thống cây xanh - Cây xanh vỉa hè: + Cây xanh trồng tại vỉa hè sử dụng các loại cây có tán rộng che bóng mát lớn, ít có quả, hoa và không có mùi khó ch ịu gây ảnh h ưởng đ ến môi trường như: phượng, bằng lăng, hoàng lan, hoa sữa, xà cừ, móng bò tím,… + Cây xanh trồng trên vải hè phải là cây tương đối lớn, cứng cáp đường kính thân tối thiểu 10 cm cây cao 5m trở lên. - Cây xanh trang trí: Cây xanh tập trung được trồng tổ hợp giữa các bụi cây nhỏ, thảm cỏ, kết hợp với một số cây có tán rộng, độ che phủ bóng mát l ớn. Cây xanh trang trí được trồng các loại cây như Cau vua, Tùng tháp, Vạn tuế, Dứa mỹ, B ụi ngâu, trạng nguyên, Trúc đào, Tía tô cảnh, tre sọc vàng, trúc đùi gà, b ụi t ường vi, thảm hao đa màu, Đỗ quyên, cỏ nhung. - Các loại cây mới trồng phải được buộc tối thiểu bằng 3 thanh ch ống bằng tre cố định, cố định cây nhằm chống xô lệch do gió. - Cây trồng phải được chăm sóc theo đúng quy trình kĩ thuật 14 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 15. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở - Đào hố đất màu kích thước 1000x1000x750 đối với các hố cây trồng trên vỉa hè, đổ đất màu dày 300 để trồng Hoa và cỏ, đ ối v ới các cây b ụi th ấp đổ đất màu dày 500. * Hệ thống thông tin liên lạc - Hệ thống thông tin liên lạc thiết kế đường cáp đi trong hào kỹ thuật. - Hệ thống thông tin liên lạc sẽ do các đơn vị đầu t ư cung c ấp l ắp đ ặt chạy dọc trong hào kỹ thuật chung của cả khu. * Giải phóng mặt bằng Dự án thực hiện gồm 2 phần: Phần 1: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở đưa vào kinh doanh. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Thái Nguyên, hiện nay phần 1của dự án đã được tiến hành giải phóng mặt bằng và đang trong giai đoạn thi công. Bảng 1.2: Diện tích đã giải phóng mặt bằng TT Chủ sử dụng đất Diện tích (m2) 1 Trung tâm Khuyến nông 2.211,0 2 Trung tâm Thủy sản 664,0 3 Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên 600,0 4 Chi nhánh giống cây nông nghiệp TN 19.531,5 Tổng cộng 23.006,5 Phần 2: Đầu tư xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại, Văn phòng cho thuê, Khách sạn 4 sao, Trung tâm giới thiệu sản phẩm Bảng 1.3: Diện tích còn lại chưa giải phóng mặt bằng TT Chủ sử dụng đất Diện tích (m2) 1 Chi nhánh giống cây nông nghiệp TN 4.197,4 2 Đội xe Công ty CP môi trường và CTĐT TN 3.291,6 3 Trạm bảo vệ môi trường thành phố 534,6 4 Các hộ dân (41 hộ) 21.680,9 Tổng cộng 29.704,5 15 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 16. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở Báo cáo này chỉ thực hiện đánh giá tác động môi trường cho ph ần 1 của dự án, phần 2 của dự án sẽ được thực hiện trong một báo cáo khác./. * Tái định cư Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ ph ần Đầu tư APEC phải hoàn trả mặt bằng Tái định cư cho Chi nhánh giống cây Nông lâm nghiệp Thái Nguyên, diện tích là 4.200 m 2. Sau khi nghiên cứu khu vực Tái định cư đã được các Sở ban nghành thông qua tại Khu dân cư sô 5 phường Túc duyên, công ty cổ phần đầu tư APEC nhận th ấy di ện tích c ần GPMB lên đến 8.000 m2 gồm diện tích để làm đường vào, diện tích để xây dựng taluy và diện tích phải giải phóng chọn thửa định. Đối với Đội xe của Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên, Trạm bảo vệ thực vật thành ph ố Thái Nguyên, Công ty cổ phần APEC đề ngh ị Tái định cư vào Khu dân c ư s ố 5 phường Túc Duyên với diện tích 3.300 m2 và 600 m2. 1.4.3. Giải pháp kiến trúc các hạng mục công trình của dự án 1.4.3.1. Biệt thự nghỉ dưỡng Biệt thự nghỉ dưỡng chia làm hai loại: - Loại 1: Biệt thự song lập. Bao gồm: 42 lô. Diện tích lô nh ỏ nh ất 136 m , diện tích lô lớn nhất 175 m2. Giải pháp kiến trúc như sau: 2 + Tầng 1, cao tầng 3,9 m: Bố trí phòng khách, khu thang, khu v ệ sinh, phòng ăn và bếp. + Tầng 2, cao tầng 3,6 m: Bố trí phòng ngủ bố mẹ, phòng ngủ con, vệ sinh chung, phòng làm việc. + Tầng 3, cao tầng 3,3 m: Bố trí phòng thờ, khu giặt khơi, sân cảnh, phòng ngủ khách. + Hệ thống sân vườn, cây xanh cảnh quan. - Loại 2: Biệt thự đơn lập. Bao gồm: 40 lô. Diện tích lô nhỏ nhất 140 m 2, diện tích lô lớn nhất 458 m2. Giải pháp kiến trúc như sau: + Tầng 1, cao tầng 3,9 m: Bố trí phòng khách, khu thang, khu v ệ sinh, phong ăn và bếp. + Tầng 2, cao tầng 3,6 m: Bố trí phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ bố mẹ, phòng ngủ con, vệ sinh khép kín. + Tầng 3, cao tầng 3,3 m: Bố trí phòng ngủ con, phòng ngủ khách và v ệ sinh khép kín. + Tầng áp mái: Bố trí bể nước, khu kĩ thuật + Hệ thống sân vườn, cây xanh cảnh quan. 1.4.3.2. Kết cấu vật liệu chủ yếu 16 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 17. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở - Cấp công trình: Cấp IV a./. Hoàn thiện nhà ở * Hoàn thiện trong nhà: - Sàn: Lát gạch granit 400x400 màu sẫm. - Ốp lát khu WC: Lát sàn dùng gạch liên doanh chống trơn 300x300, tường vệ sinh ốp gạch men kính 200x250 cao tới trần phụ. - Tường lăn sơn - Chân tường ốp gạch granit màu sẫm màu cao 150 - Trần: Lăn sơn màu trắng * Hoàn thiện ngoài nhà - Tầng 1, 2, 3: Lăn sơn chịu nước - Mái: Đổ BTCT tại chỗ, xử lí chống thấm; Trên lợp ngói bê tong màu * Hệ thống cửa: - Cửa đi thông phòng dùng gỗ nhóm II, ngâm tẩm ch ống mối m ọt, không cong vênh nứt nẻ. - Cửa sổ dùng cửa nhôm mạ màu trắng, kính màu trà dày 8 mm. b./. Giải pháp kết cấu Nhà được thiết kế theo khung BTCT chịu lực, sàn bê tông đổ toàn khối, tường bao che xây chèn trong khung dày 220. Tải trọng lấy theo quy phạm TCXD 2737-1995 Hệ thống chịu lực được tính toán bằng chương trình Etabs 8.45 * Phần móng Giải pháp kết cấu móng: Móng bằng bê tông cốt thép M200 * Phần thân Hệ kết cấu chịu lực công trình là hệ khung cột sàn BTCT chịu lực. Bê tông cột dầm sàn dùng bê tông M200 Cốt thép chịu lực: - Cốt thép D = 10 mm dùng loại CII, Ra = 2800 kG/cm2. 1.4.4. Giải pháp hạ tầng kĩ thuật của dự án 1.4.4.1. San nền a./. Nguyên tắc và cơ sở thiết kế - Cao độ nền ô đất được thiết kế phù hợp cao độ tim đường, đảm bảo thiết kế kỹ thuật của đường. Thiết kế san nền đảm bảo các yếu tố kĩ thuật sau: + Hướng thoát nước về phía các trục đường và hệ thống mương hiện có. + Cao độ thiết kế san nên phù hợp với các tuyến đường. 17 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 18. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở + Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tự chảy i ≥ 0,005 + Hướng thoát nước từ trong nền các lô đất về phía rãnh thoát nước và hệ thống thoát nước đặt dọc theo mạng lưới đường giao thông. Vật liệu đắp nền dùng vật liệu sẵn có của địa phương (đất đồi hoặc cát) b./. Giải pháp thiết kế - Cao độ nền các ô đất được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức thiết kê, độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức ∆H = 0,05 m. Độ dốc mái nền thiết kế i ≥ 0,004, đảm bảo thoát nước tự chảy. Cao độ san nền ô đất cao nhất Hmax = 33, 00 m, thấp nhất Hmin = 26,00 m. - Tính toán khối lượng đắp nền: Khối lượng đắp nền được tính theo phương pháp sau: Sử dụng lưới ô vuông để tính toán khối lượng cho các ô đất. - Công thức tính toán: W1 = [(H1 + H2 + H3 + H4)/4] x Fô Trong đó: W1: Khối lượng cát đắp nền cho các ô đất (m3) H1, H2, H3, H4: Độ cao thi công tại các điểm góc tính toán (m) Fô: Diện tích ô vuông tính toán (m2) Sử dụng chương mền san nền của công ty CIC – Bộ xây dựng, có bảng kết quả sau: Tổng khối lượng STT Công việc (m3) 1 Khối lượng đào 141.345,6 2 Khối lượng đắp 21.565,68 1.4.4.2. Đường, sân bê tông a./. Nguyên tắc và cơ sở thiết kế - Phù hợp với quy hoạch chung đang lập và các dự án đầu tư giao thông tỉnh lộ và quốc lộ có liên quan. - Hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại, phù h ợp với giai đoạn trước mắt và các giai đoạn phát triển tiếp theo. - Coi giao thông vừa đóng vai trò là công trình hạ tầng phục vụ vận tải vừa là công trình chuyển tiếp, tiếp cận với cảnh quan, là công trình có tính thẩm mỹ. Vì vậy, ngoài các yêu cầu đảm bảo về kĩ thuật cần đ ảm b ảo t ốt các yêu cầu về mỹ thuật cảnh quan. - Vị trí các điểm đấu nối phải đảm bảo không gây ảnh h ưởng nhi ều đ ến dòng giao thông trên các tuyến đường chính, đường khu vực và phân khu v ực, 18 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 19. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong vùng quy hoạch. b./. Giải pháp thiết kế - Đây là tuyến đường được nghiên cứu, thiết kế bố trí phù hợp với quy hoạch mặt bằng công trình để phục vụ đi lại đến từng công trình. Các đường đi bộ được bố trí xen giữa các dãy nhà biệt th ự, đảm b ảo s ự thuận tiện cho việc đi lại nội bộ của người dân, vừa kết h ợp bố trí h ệ th ồng cho khu vực. Bề rộng và các mặt cắt ngang đường:  Đường trục chính: Đường chính (mặt cắt 1 - 1) có bề rộng mặt cắt ngang rộng 30 m, bao gồm: + Lòng đường rộng 7,5 m x 2 + 2 hè đi bộ mỗi bên rộng 7,0 m Đường chính (mặt cắt 2 - 2) có bề rộng mặt cắt ngang rộng 27 m, bao gồm: + Lòng đường rộng 15,0 m + 2 hè đi bộ mỗi bên rộng 6,0 m Đường chính (mặt cắt 3 - 3) có bề rộng mặt cắt ngang rộng 19,5 m, bao gồm: + Lòng đường rộng 10,5 m + 2 hè đi bộ mỗi bên rộng 4,5 m Đường chính (mặt cắt 4 - 4) có bề rộng mặt cắt ngang rộng 18,5 m, bao gồm: + Lòng đường rộng 7,5 m x 2 + Dải phân cách rộng 1,5 m + 2 hè đi bộ mỗi bên rộng 3,0 m Kết cấu mặt đường, hè và bãi đổ xe:  Đường chính: Dùng kết cấu bê tông asphan. Có các lớp từ trên xuống gồm: + Bê tông nhựa hạt mịn dày 5 cm + Bê tông nhựa hạt thô dày 7 cm + Phủ nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,5 kg/m2 + Đá dăm cấp phối dày 20 cm + Đá dăm cấp phối dày 25 cm hoặc thay thế bằng đá nhiều kích c ỡ có cường độ, môđun đàn hồi tương đương + Đất đồi cấp phối đầm chặt sau khi đã xử lí những chỗ nền đất yếu (nếu có) K = 0.98  Đường đi bộ: 19 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
 20. Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên Hạng mục: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở Được xây dựng có các lớp từ trên xuống như sau: + Gạch Block hình sin dày 6 cm + Lớp cát vàng gia cố 8 % xi măng dày 10,0 cm + Nền đất chặt K95  Hè phố, dải phân cách: Được xây dựng có các lớp từ trên xuống như sau: + Gạch Block hình sin dày 6 cm + Lớp cát vàng gia cố 8 % xi măng dày 10,0 cm + Nền đầm chặt K95  Bó vỉa + Dùng loại đúc sắn có thông dụng hiện nay bê tông M200 #, vữa xây dùng vữa xi măng mác 100 #, bó vỉa hè dùng loại vát cạnh kích thước 26x23x100 cm. Dải phân cách: + Bỏ vỉa dải phân cách giữa hai luồng xe chạy ngược chiều kích th ước 42x19x100 cm, cao hơn mép mặt đường xe chạy 0,3 m. + Dải phân cách được đắp đất (đất hữu cơ dày 0,5 m) trồng cây xanh và thảm cỏ.  Cấu tạo bãi đỗ xe: Được xây dựng có các lớp từ trên xuống như sau: + Bê tông xi măng mác 250# dày 230 cm + Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm + 30 cm đất đồi cấp phối đầm chặt K = 0,98 + Nền đất chặt K = 0,95 1.4.4.3. Hệ thống thoát nước a./. Nguyên tắc và cơ sở thiết kế * Nguyên tắc thiết kế Mạng lưới thoát nước là một khâu được thiết kế nhắm đảm bảo thu và vận chuyển nước mưa và nước thải sinh hoạt ra khỏi đô thị một cách nhanh nhất, chống hiện tượng ngập úng đường phố và các khu dân cư. Để đạt được yêu cầu đó, khi phương án đề xuất đã dựa trên một số nguyên tắc sau: - Tránh xây dựng các trạm bơm thoát nước mưa - Khi thoát nước không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường - Không xả nước mưa vào những vùng khồng có khả năng tự thoát, vào các ao tù nước đọng và các vùng dễ gây xói mòn 20 Đơn vị tư vân: Công ty cổ phân công nghệ môi trường HiêuAnh ́ ̀ ́ ĐT: 0280.2468.999 Fax: 0280.375.6262 Website:www.hieuanh.com.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2