intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo FDI tính đến tháng 9/2007

Chia sẻ: Mille Mille | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:16

473
lượt xem
143
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấp mới 9 tháng, 2007 phân theo ngành (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ministry of Planning and Investment))

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo FDI tính đến tháng 9/2007

 1. ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi theo n-íc 1988-2007 (tÝnh tíi ngµy 22/9/2007 - chØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) STT N-íc, vïng l·nh thæ Sè dù ¸n Vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ 1 Hµn Quèc 1635 11,031,981,480 4,485,860,828 2 Singapore 525 9,653,969,313 3,484,068,443 3 §µi Loan 1719 9,221,386,272 4,097,010,451 4 NhËt B¶n 891 8,718,148,784 3,719,730,419 5 Hång K«ng 424 5,594,155,834 2,071,628,804 6 BritishVirginIslands 319 4,649,089,348 1,785,379,278 7 Hoa Kú 354 2,598,399,428 1,312,510,106 8 Hµ Lan 81 2,562,037,747 1,466,201,843 9 Ph¸p 190 2,396,201,335 1,450,237,390 10 Malaysia 230 1,819,421,518 849,355,234 11 Cayman Islands 25 1,753,793,740 733,120,518 12 Th¸i Lan 160 1,561,556,929 605,116,448 13 Trung Quèc 497 1,501,789,085 754,424,960 14 V-¬ng quèc Anh 94 1,396,651,531 662,254,051 15 Samoa 45 1,112,941,668 386,416,000 16 Luxembourg 15 803,816,324 724,259,400 17 Australia 155 784,102,826 408,827,068 18 Thôy Sü 45 747,471,029 357,547,032 19 Ên §é 21 671,773,710 262,669,891 20 British West Indies 6 511,231,090 146,939,327 21 Canada 63 489,726,124 197,663,716 22 CHLB §øc 93 425,701,081 177,179,935 23 §an M¹ch 47 382,137,454 180,838,929 24 Liªn bang Nga 54 302,754,841 168,462,086 25 Bermuda 5 270,322,867 98,936,700 26 Philippines 32 247,378,899 125,157,336 27 Mauritius 25 194,803,600 125,913,424 28 Indonesia 16 141,892,000 75,905,600 29 Brunei 39 128,881,421 53,161,421 30 Bahamas 4 128,350,000 82,650,000 31 Channel Islands 15 106,671,907 39,161,729 32 Ba Lan 8 92,721,948 41,664,334 33 BØ 30 83,618,227 40,376,454 34 Cook Islands 3 73,570,000 22,571,000 35 Barbados 1 65,643,000 19,693,140 36 Thôy §iÓn 13 51,993,005 17,585,005 37 New Zealand 14 50,397,000 30,167,000 38 Céng hßa SÐc 13 49,941,173 23,441,173 39 Italia 22 48,270,238 22,532,076 40 Saint Kitts & Nevis 2 39,685,000 12,625,000 41 Liechtenstein 2 35,500,000 10,820,000 42 Na Uy 14 35,231,918 21,157,307 43 Thæ NhÜ Kú 6 34,050,000 10,365,000 44 PhÇn Lan 5 33,435,000 10,950,000
 2. 45 Ma Cao 7 30,700,000 25,600,000 46 Ir¾c 2 27,100,000 27,100,000 47 Lµo 8 23,353,528 15,613,527 48 Ukraina 5 22,754,667 11,885,818 49 Belize 4 21,000,000 9,360,000 50 Panama 7 18,000,000 7,190,000 51 Isle of Man 1 15,000,000 5,200,000 52 Srilanca 4 13,014,048 6,564,175 53 Aã 10 12,425,000 4,766,497 54 Dominica 2 11,000,000 3,400,000 55 Saint Vincent 1 8,000,000 1,450,000 56 Israel 6 7,680,786 4,290,786 57 T©y Ban Nha 7 7,059,865 5,419,865 58 Cu Ba 1 6,600,000 2,200,000 59 Campuchia 5 5,200,000 3,390,000 60 Ireland 3 4,350,000 1,690,000 61 Slovenia 2 4,000,000 2,000,000 62 St Vincent & The Grenadines 1 3,000,000 2,000,000 63 Brazil 1 2,600,000 1,200,000 64 Turks & Caicos Islands 1 2,100,000 700,000 65 Hungary 4 1,936,196 1,137,883 66 Guatemala 1 1,866,185 894,000 67 Nam T- 1 1,580,000 1,000,000 68 Guinea Bissau 1 1,192,979 529,979 69 Syria 3 1,050,000 430,000 70 Turks&Caicos Islands 1 1,000,000 700,000 71 Bungary 2 770,000 529,000 72 Guam 1 500,000 500,000 73 SÝp 1 500,000 200,000 74 Belarus 1 400,000 400,000 75 Cayman Island 1 250,000 100,000 76 Achentina 1 120,000 120,000 77 CHDCND TriÒu Tiªn 1 100,000 100,000 78 Pakistan 1 100,000 100,000 79 Mªxico 1 50,000 50,000 80 Rumani 1 40,000 40,000 81 Nam Phi 1 29,780 29,780 Tæng sè 8,058 72,859,018,728 31,520,417,166 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
 3. p n-íc ngoµi theo n-íc 1988-2007 07 - chØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) §Çu t- thùc hiÖn 2,946,299,316 4,068,670,960 3,172,661,393 5,212,104,693 2,326,116,755 1,443,541,373 784,685,807 2,241,936,514 1,152,943,846 1,136,165,492 641,374,528 832,736,253 249,300,223 654,726,078 27,899,882 21,038,486 491,863,737 530,773,248 682,878,900 122,169,763 56,820,476 161,318,063 87,945,388 232,053,789 200,459,252 85,911,741 909,391,126 127,188,864 4,528,862 8,181,940 49,214,603 19,903,000 60,863,558 21,055,898 - 14,091,214 4,856,167 9,322,037 28,439,591 11,590,000 35,510,100 9,607,806 5,440,258 6,656,758
 4. 2,480,000 15,100,000 5,278,527 13,743,081 979,000 - 1,000,000 4,174,000 5,245,132 - 1,050,000 5,720,413 195,000 7,320,278 810,000 - - - 2,265,000 - 1,740,460 - - 546,000 30,000 700,000 - - - 400,000 - 1,372,624 - - - 40,000 - 30,960,427,253
 5. CÊp míi 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n TV§T C«ng nghiÖp 633 4,179,303,509 CN dÇu khÝ 5 152,820,000 CN nÆng 256 2,056,017,048 I CN nhÑ 288 1,666,223,336 CN thùc phÈm 24 86,567,125 X©y dùng 60 217,676,000 N«ng-L©m-Ng- nghiÖp 52 163,793,636 II N«ng-L©m nghiÖp 40 139,018,636 Thñy s¶n 12 24,775,000 DÞch vô 360 3,947,750,175 DÞch vô 248 373,970,361 GTVT-B-u ®iÖn 21 558,169,397 Kh¸ch s¹n-Du lÞch 38 1,593,563,908 III V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 36 182,622,800 XD h¹ tÇng KCX-KCN 4 78,500,000 XD Khu ®« thÞ míi 2 150,000,000 XD V¨n phßng-C¨n hé 11 1,010,923,709 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo h×nh thøc ®Çu t- (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT H×nh thøc ®Çu t- Sè dù ¸n TV§T 1 100% vèn n-íc ngoµi 841 6,381,642,937 2 Liªn doanh 164 1,527,196,089 3 Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 17 197,447,091 4 C«ng ty cæ phÇn 23 184,561,203 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n-íc (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT N-íc Sè dù ¸n TV§T 1 Hµn Quèc 311 2,100,022,230 2 Singapore 67 1,377,440,000 3 BritishVirginIslands 39 1,230,396,930 4 §µi Loan 151 629,720,078
 6. 5 NhËt B¶n 122 623,125,407 6 Ên §é 3 533,380,000 7 Trung Quèc 76 286,905,306 8 Hoa Kú 41 215,229,270 9 Th¸i Lan 17 185,439,000 10 Hång K«ng 40 156,493,907 11 Malaysia 30 146,989,358 12 Canada 6 145,022,466 13 Hµ Lan 9 144,339,625 14 Ph¸p 14 136,067,600 15 Cayman Islands 2 70,380,000 16 Samoa 7 46,800,000 17 CHLB §øc 9 46,460,500 18 Brunei 11 36,121,421 19 Australia 24 32,697,754 20 V-¬ng quèc Anh 13 32,370,000 21 Ma Cao 1 18,000,000 22 PhÇn Lan 2 17,100,000 23 New Zealand 1 15,000,000 24 Céng hßa SĐc 5 13,312,500 25 Indonesia 3 11,800,000 26 Liªn bang Nga 4 9,771,000 27 Philippines 4 6,220,000 28 Slovenia 2 4,000,000 29 Ireland 1 3,800,000 30 Italia 2 3,531,250 31 §an M¹ch 6 3,433,090 32 Na Uy 1 3,200,000 33 Panama 2 2,500,000 34 Campuchia 1 1,000,000 35 Thæ NhÜ Kú 1 600,000 36 Thôy Sü 2 350,000 37 Channel Islands 2 310,000 38 Thôy §iÓn 2 300,000 39 BØ 2 268,848 40 Cayman Island 1 250,000 41 T©y Ban Nha 2 170,000 42 Hungary 1 130,000 43 Israel 1 120,000 44 British West Indies 1 100,000 45 Pakistan 1 100,000 46 Bulgary 1 50,000 47 Nam Phi 1 29,780 Tæng sè 1,045 8,290,847,320
 7. Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph-¬ng (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT §Þa ph-¬ng Sè dù ¸n TV§T 1 TP Hå ChÝ Minh 279 1,119,862,712 2 Bµ RÞa-Vòng Tµu 17 1,066,247,000 3 Hµ Néi 143 864,285,523 4 B×nh D-¬ng 174 634,646,300 5 HËu Giang 2 629,000,000 6 Thõa Thiªn-HuÕ 6 559,853,848 7 §µ N½ng 15 422,427,895 8 §ång Nai 64 307,478,584 9 B¾c Ninh 26 277,133,069 10 H¶i Phßng 42 269,544,603 11 VÜnh Phóc 15 220,370,000 12 H¶i D-¬ng 25 214,235,220 13 Qu¶ng Nam 16 209,951,300 14 H-ng Yªn 25 166,245,000 15 Long An 29 147,853,180 16 DÇu khÝ 4 140,770,000 17 L©m §ång 11 128,225,183 18 Ninh ThuËn 4 109,104,566 19 Th¸i Nguyªn 1 100,000,000 20 B×nh §Þnh 10 96,962,500 21 B×nh Ph-íc 25 81,625,000 22 Hµ T©y 13 81,552,341 23 Hµ Nam 5 51,600,000 24 T©y Ninh 16 49,965,000 25 Ninh B×nh 3 42,052,752 26 Qu¶ng Ninh 6 40,500,000 27 Lµo Cai 2 28,410,000 28 CÇn Th¬ 4 28,250,000 29 Th¸i B×nh 2 27,000,000 30 §ång Th¸p 4 25,210,000 31 Kh¸nh Hßa 8 25,014,932 32 B¾c Giang 9 24,153,000 33 TiÒn Giang 4 16,300,000 34 Sãc Tr¨ng 2 15,497,000 35 Thanh Hãa 5 12,130,000 36 B×nh ThuËn 6 10,540,000
 8. 37 Hµ Giang 1 10,000,000 38 Cao B»ng 3 6,780,812 39 §¾c L¾c 1 6,000,000 40 NghÖ An 2 5,850,000 41 Qu¶ng Ng·i 2 5,750,000 42 Nam §Þnh 2 4,200,000 43 Hßa B×nh 2 3,880,000 44 Gia Lai 1 1,500,000 45 L¹ng S¬n 3 1,020,000 46 S¬n La 2 550,000 47 Phó Thä 1 500,000 48 Trµ Vinh 1 500,000 49 BÕn Tre 1 300,000 50 Qu¶ng TrÞ 1 20,000 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- t¨ng vèn 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT Chuyªn ngµnh Sè l-ît TV§T t¨ng C«ng nghiÖp 215 1,123,934,935 CN nÆng 107 647,644,064 I CN nhÑ 92 397,703,488 CN thùc phÈm 10 74,477,383 X©y dùng 6 4,110,000 N«ng-L©m-Ng- nghiÖp 32 70,470,000 II N«ng-L©m nghiÖp 28 64,070,000 Thñy s¶n 4 6,400,000 DÞch vô 27 122,154,502 DÞch vô 13 23,407,278 GTVT-B-u ®iÖn 2 7,481,126 III Kh¸ch s¹n-Du lÞch 6 79,933,000 V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 3 6,300,000 XD V¨n phßng-C¨n hé 3 5,033,098 Tæng sè 274 1,316,559,437 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n-íc, vïng l·nh thæ (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT N-íc, vïng l·nh thæ Sè l-ît TV§T t¨ng 1 NhËt B¶n 37 308,470,939
 9. 2 §µi Loan 66 297,764,000 3 Hµn Quèc 67 238,941,605 4 Hång K«ng 13 116,673,000 5 Samoa 6 77,150,000 6 Ph¸p 6 60,820,000 7 Hµ Lan 2 56,500,000 8 BritishVirginIslands 12 37,829,764 9 Australia 8 25,001,661 10 Malaysia 11 21,650,000 11 Trung Quèc 8 17,650,000 12 Singapore 9 14,114,000 13 Channel Islands 1 10,161,119 14 Hoa Kú 8 9,604,349 15 §an M¹ch 1 3,000,000 16 Cayman Islands 2 3,000,000 17 Mauritius 1 3,000,000 18 Thôy Sü 1 2,829,000 19 Th¸i Lan 4 2,700,000 20 Liªn bang Nga 1 2,100,000 21 Brunei 3 1,900,000 22 CHLB §øc 1 1,800,000 23 Bahamas 1 1,500,000 24 Panama 1 1,100,000 25 Canada 1 1,000,000 26 New Zealand 1 300,000 27 Ba Lan 1 - 28 St Vincent & The Grenadines 1 - Tæng sè 274 1,316,559,437 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph-¬ng (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT §Þa ph-¬ng Sè l-ît TV§T t¨ng 1 §ång Nai 62 359,819,000 2 B×nh D-¬ng 70 226,717,166 3 TP Hå ChÝ Minh 30 119,680,939 4 VÜnh Phóc 2 110,000,000 5 Hµ Néi 16 109,205,939 6 Qu¶ng Nam 4 78,035,000 7 H¶i D-¬ng 7 67,800,000 8 B¾c Ninh 7 39,161,119 9 T©y Ninh 13 33,664,245 10 H¶i Phßng 7 27,631,126
 10. 11 Bµ RÞa-Vòng Tµu 4 27,500,000 12 B¾c Giang 1 23,000,000 13 Th¸i B×nh 2 18,918,415 14 H-ng Yªn 7 13,145,105 15 TiÒn Giang 2 10,927,383 16 VÜnh Long 1 10,000,000 17 B×nh ThuËn 2 7,329,000 18 §µ N½ng 9 6,600,000 19 L©m §ång 6 6,500,000 20 Trµ Vinh 1 5,000,000 21 Long An 3 4,200,000 22 Sãc Tr¨ng 1 3,800,000 23 B×nh Ph-íc 8 2,950,000 24 Kh¸nh Hßa 2 2,300,000 25 Hµ T©y 3 1,125,000 26 B×nh §Þnh 1 950,000 27 Qu¶ng Ninh 2 500,000 28 L¹ng S¬n 1 100,000 Tæng sè 274 1,316,559,437 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
 11. h Vèn ®iÒu lÖ 1,928,018,023 152,820,000 791,965,780 831,692,118 65,651,125 85,889,000 93,851,382 76,282,382 17,569,000 1,334,733,188 151,566,721 180,780,915 575,663,280 97,893,900 35,000,000 40,000,000 253,828,372 3,356,602,593 ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ 2,502,893,213 588,552,749 194,309,591 70,847,040 3,356,602,593 Vèn ®iÒu lÖ 792,296,223 2,338,963,835 443,874,000 16.61% 577,220,564 14.84% 266,526,378 7.60%
 12. 207,616,707 160,218,000 143,351,994 98,048,250 224,833,619 503,435,498 410,136,220 65,408,000 44.66% 72,434,708 85,999,750 43,517,900 101,555,508 93,812,000 20,050,000 32,200,000 19,009,000 17,921,421 25,764,812 17,665,000 18,000,000 5,600,000 15,000,000 9,312,500 5,500,000 2,221,000 6,164,000 2,000,000 1,140,000 531,250 2,160,000 1,200,000 1,250,000 200,000 180,000 200,000 110,000 300,000 268,848 100,000 170,000 130,000 120,000 100,000 100,000 25,000 29,780 3,356,602,593
 13. -¬ng Vèn ®iÒu lÖ 340,550,439 345,902,000 323,235,290 305,654,633 349,700,000 185,978,848 104,531,250 144,966,863 107,149,869 120,054,915 50,984,000 78,555,220 107,125,000 60,619,500 62,565,000 140,770,000 55,637,500 30,510,000 30,000,000 52,150,000 68,223,000 41,258,233 24,400,000 15,236,300 12,448,000 29,750,000 9,430,000 25,250,000 20,700,000 20,960,000 16,064,932 9,920,000 9,650,000 5,497,000 10,215,000 7,250,000
 14. 5,000,000 5,625,000 2,000,000 4,700,000 5,750,000 3,984,801 3,380,000 500,000 1,020,000 530,000 400,000 500,000 300,000 20,000 3,356,602,593 h Vèn ®iÒu lÖ t¨ng 484,932,208 250,627,272 171,417,195 60,777,215 2,110,526 37,682,508 33,179,508 4,503,000 47,391,032 14,163,478 - 20,275,000 930,000 12,022,554 570,005,748 ·nh thæ Vèn ®iÒu lÖ t¨ng 120,561,340
 15. 143,712,368 94,947,807 18,832,220 40,550,000 16,100,380 - 13,945,396 60,307,493 12,200,000 11,165,500 5,013,200 - 2,755,922 1,000,000 4,950,000 - - 6,852,000 1,130,000 1,900,000 900,000 2,100,000 400,000 471,788 400,000 9,010,334 800,000 570,005,748 -¬ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng 109,508,106 98,789,932 24,575,411 81,000,000 4,370,220 16,775,000 47,600,000 20,600,000 20,087,245 9,750,000
 16. 7,900,000 8,500,000 7,684,157 2,650,000 54,927,383 3,000,000 - 13,099,832 9,948,128 - 1,400,000 3,100,000 12,050,000 1,330,000 9,310,334 950,000 1,000,000 100,000 570,005,748
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2