intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Góp phần đổi mới nhận thức về chức năng của nhà nước "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

237
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Góp phần đổi mới nhận thức về chức năng của nhà nước Bình quân chung là 7 sai phạm/doanh nghiệp”.(1) Trong đó, các sai phạm chủ yếu của doanh nghiệp liên quan đến vấn đề về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề mà pháp luật lao động từ trước đến nay đều quy định Nhà nước thống nhất quản lí các hoạt động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Góp phần đổi mới nhận thức về chức năng của nhà nước "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. NguyÔn V¨n Cõ * T rong b i “Mét sè suy nghÜ vÒ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh cha, mÑ v con trong gi¸ thó theo ph¸p luËt ViÖt Nam”, ®¨ng trªn vî chång nh−ng viÖc kÕt h«n ch−a ®−îc uû ban nh©n d©n c«ng nhËn, ghi v o sæ kÕt h«n.(1) T¹p chÝ luËt häc sè 5 n¨m 1999, chóng t«i Nh− vËy, tr−êng hîp sinh con ngo i gi¸ ® nªu v ph©n tÝch vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i quy thó cã thÓ l ng−êi mÑ kh«ng cã chång m ®Þnh vÊn ®Ò x¸c ®Þnh cha, mÑ v con trong sinh con; ng−êi mÑ cã chång nh−ng ® ph¸p luËt; viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ v con ngo¹i t×nh v thô thai víi ng−êi kh¸c m trong gi¸ thó theo hÖ thèng ph¸p luËt sinh con; hoÆc hai bªn nam n÷ ¨n ë, chung HN&G§ cña Nh n−íc ta tõ n¨m 1945 ®Õn sèng víi nhau nh− vî chång v cã con víi nay. §Æc biÖt l néi dung nguyªn t¾c suy nhau; còng cã thÓ l tr−êng hîp hai vî ®o¸n ph¸p lÝ x¸c ®Þnh cha, mÑ v con trong chång ® li h«n, ph¸n quyÕt li h«n cña tßa gi¸ thó - theo §iÒu 28 LuËt HN&G§ 1986. ¸n ® cã hiÖu lùc ph¸p luËt, sau ®ã hä l¹i KÓ tõ khi LuËt HN&G§ n¨m 2000 cña “t¸i hîp” chung sèng víi nhau m ch−a Nh n−íc ta cã hiÖu lùc ph¸p luËt ®¨ng kÝ kÕt h«n l¹i theo thñ tôc luËt ®Þnh, (1/1/2001), qu¸ tr×nh ¸p dông nh÷ng quy nÕu ng−êi phô n÷ sinh con trong tr−êng hîp ®Þnh cña chÕ ®Þnh x¸c ®Þnh cha, mÑ, con t¹i n y th× ®ã l con chung ngo i gi¸ thó cña ch−¬ng VII (tõ §iÒu 63 ®Õn §iÒu 66) cho hai ng−êi kh«ng ph¶i l vî chång tr−íc ®Õn nay cßn cã mét sè vÊn ®Ò ch−a cô thÓ. ph¸p luËt. Con ngo i gi¸ thó cã thÓ l “con Nh÷ng quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh cha, mÑ, con chung”, còng cã thÓ l con riªng cña mét trong gi¸ thó t¹i §iÒu 63 LuËt HN&G§ bªn cha, mÑ. n¨m 2000 vÉn kÕ thõa néi dung §iÒu 28 1.1. ChÕ ®é HN&G§ trong x héi LuËt HN&G§ 1986. VÊn ®Ò x¸c ®Þnh cha, phong kiÕn thùc d©n ë n−íc ta tr−íc ®©y ® mÑ, con ngo i gi¸ thó xÐt vÒ luËt néi dung thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph©n biÖt ®èi xö s©u vÉn ch−a ®−îc quy ®Þnh ®Çy ®ñ, rÊt khã ¸p s¾c gi÷a c¸c con trong gia ®×nh: Gi÷a con dông trong thùc tÕ. ®Î víi con nu«i, gi÷a con trai víi con g¸i, B i viÕt n y chóng t«i b n vÒ vÊn ®Ò x¸c gi÷a con chung víi con riªng v ®Æc biÖt l ®Þnh cha, mÑ v con ngo i gi¸ thó theo LuËt gi÷a con trong gi¸ thó víi con ngo i gi¸ HN&G§ ViÖt Nam. thó. Con trong gi¸ thó (cßn gäi l con chÝnh 1. Con ngo i gi¸ thó l con m cha mÑ thøc); con ngo i gi¸ thó (tøc l con ngo¹i kh«ng ph¶i l vî chång tr−íc ph¸p luËt * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p hoÆc cha mÑ ¨n ë, chung sèng víi nhau nh− Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 9
  2. nghiªn cøu - trao ®æi h«n) cßn gäi l “con hoang”, con “t− sinh”, thó” (§iÒu 32 LuËt HN&G§ n¨m 1986, con “ngo¹i t×nh” hoÆc con “lo¹n lu©n”. NÕu kho¶n 2 §iÒu 5 LuËt HN&G§ n¨m 2000). l con ngo¹i t×nh hoÆc con lo¹n lu©n, th«ng §Æc biÖt, kÓ tõ LuËt HN&G§ 1986 ®Õn th−êng kh«ng thÓ ®−îc thõa nhËn; sù thõa nay, ph¸p luËt ® c«ng nhËn “quyÒn ®−îc nhËn nÕu cã sÏ tuyÖt ®èi v« hiÖu(2). Theo l m mÑ” cña nh÷ng ng−êi phô n÷ ®¬n th©n quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ng−êi con ngo¹i kho¶n 6 §iÒu 2 LuËt HN&G§ n¨m 2000 t×nh hoÆc con lo¹n lu©n sÏ kh«ng ®−îc phÐp quy ®Þnh: “Nh n−íc, x héi v gia ®×nh cã th−a kiÖn tr−íc tßa ¸n ®Ó truy t×m phô hÖ tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ phô n÷, trÎ em, gióp ®ì hoÆc mÉu hÖ cña m×nh. Quy ®Þnh n y thËt c¸c b mÑ thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cao quý bÊt c«ng ®èi víi ng−êi con ngo i gi¸ thó. cña ng−êi mÑ”.(3) Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu LuËt v lÖ d−íi chÕ ®é phong kiÕn, thùc d©n 63, 64, 65, 66 cña LuËt HN&G§ n¨m 2000 coi khinh ng−êi phô n÷ ® sinh con ngo i th× trong tr−êng hîp cha mÑ kh«ng thõa gi¸ thó. nhËn con th× ph¶i cã chøng cø v ph¶i ®−îc 1.2. HÖ thèng ph¸p luËt HN&G§ cña tßa ¸n x¸c ®Þnh; ng−êi kh«ng ®−îc nhËn l Nh n−íc ta ngay tõ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p cha, mÑ cña mét ng−êi cã thÓ yªu cÇu tßa luËt ®Çu tiªn ® ghi nhËn “Ng−êi con hoang ¸n x¸c ®Þnh ng−êi ®ã l con m×nh; ng−êi v« thõa nhËn ®−îc phÐp th−a tr−íc tßa ¸n ®Ó ®−îc nhËn l cha, mÑ cña mét ng−êi cã thÓ truy nhËn cha hoÆc mÑ cña m×nh” (§iÒu 9 yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh ng−êi ®ã kh«ng S¾c lÖnh sè 97/SL ng y 22/05/1950 cña Chñ ph¶i l con m×nh; mÑ, cha hoÆc ng−êi gi¸m tÞch n−íc vÒ söa ®æi mét sè quy lÖ v chÕ hé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tè tông ®Þnh trong d©n luËt). Víi b¶n chÊt tèt ®Ñp d©n sù cã quyÒn tù m×nh yªu cÇu tßa ¸n cña chÕ ®é XHCN, Nh n−íc v x héi hoÆc ®Ò nghÞ viÖn kiÓm s¸t yªu cÇu tßa ¸n kh«ng thõa nhËn sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con ch−a th nh niªn, c¸c con. LuËt HN&G§ 1959, 1986 v 2000 con ® th nh niªn mÊt n¨ng lùc h nh vi d©n cña Nh n−íc ta, trªn c¬ së HiÕn ph¸p ®Òu sù hoÆc x¸c ®Þnh con cho cha, mÑ mÊt n¨ng thùc hiÖn nguyªn t¾c b¶o vÖ quyÒn lîi cña lùc h nh vi d©n sù. Theo thÈm quyÒn, viÖn c¸c con. Con c¸i võa l th nh viªn cña gia kiÓm s¸t nh©n d©n, ñy ban b¶o vÖ, ch¨m sãc ®×nh, võa l th nh viªn cña x héi, chñ nh©n trÎ em, Héi liªn hiÖp phô n÷ cã quyÒn yªu t−¬ng lai cña ®Êt n−íc. “Con ngo i gi¸ thó cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con ch−a cã quyÒn xin nhËn cha, mÑ, kÓ c¶ trong th nh niªn, con ® th nh niªn mÊt n¨ng lùc tr−êng hîp cha, mÑ ® chÕt” (§iÒu 31 LuËt h nh vi d©n sù hoÆc x¸c ®Þnh con cho cha, HN&G§ 1986, kho¶n 1 §iÒu 65 LuËt mÑ mÊt n¨ng lùc h nh vi d©n sù. Ngo i ra, HN&G§ n¨m 2000); “con ngo i gi¸ thó theo LuËt HN&G§ n¨m 2000, c¸ nh©n, c¬ ®−îc cha, mÑ nhËn hoÆc ®−îc tßa ¸n quan, tæ chøc kh¸c cã quyÒn ®Ò nghÞ viÖn nh©n d©n cho nhËn cha, mÑ cã mäi kiÓm s¸t xem xÐt, yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh cha, quyÒn v nghÜa vô nh− con trong gi¸ mÑ v con trong nh÷ng tr−êng hîp trªn. 10 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi 2. Sù cÇn thiÕt ph¸p luËt cña Nh n−íc tÕ ®Ó ch¨m sãc, nu«i d−ìng con hoÆc do t¸c ph¶i quy ®Þnh nguyªn t¾c suy ®o¸n ph¸p lÝ ®éng t©m lÝ thï ghÐt ng−êi ® n «ng b¹c x¸c ®Þnh cha, mÑ v con. §ã chÝnh l c¬ së t×nh... ® bá con, ng−êi kh¸c hoÆc c¸c tæ ph¸p lÝ x¸c thùc mèi quan hÖ ph¸p luËt gi÷a chøc x héi theo chøc n¨ng ® nhËn nu«i cha, mÑ v con, b¶o ®¶m nghÜa vô v quyÒn d−ìng ®øa trÎ. Sau n y, ng−êi mÑ cã yªu cña c¸c bªn trong quan hÖ gia ®×nh; ®ång cÇu xin nhËn l¹i con, vËy ph¶i dùa trªn thêi ®ã cßn l c¬ së ph¸p lÝ ®Ó tßa ¸n gi¶i nh÷ng c¨n cø n o ®Ó chøng tá chÝnh ng−êi quyÕt c¸c tranh chÊp khi cã yªu cÇu x¸c mÑ ®ã ® sinh ra ®øa trÎ. ®Þnh cha, mÑ v con. Tuy nhiªn, qua nghiªn Con ngo i gi¸ thó cã quyÒn yªu cÇu x¸c cøu chÕ ®Þnh x¸c ®Þnh cha, mÑ, con theo hÖ ®Þnh cha, mÑ kÓ c¶ trong tr−êng hîp cha, thèng ph¸p luËt HN&G§ cña Nh n−íc ta, mÑ cña m×nh ® chÕt. VËy, tr−êng hîp chóng t«i nhËn thÊy LuËt HN&G§ 1986 lÇn ng−êi con ngo i gi¸ thó khi ® th nh niªn ®Çu tiªn quy ®Þnh nguyªn t¾c suy ®o¸n ph¸p cã quyÒn ®øng nguyªn ®¬n yªu cÇu tßa ¸n lÝ x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con trong gi¸ thó. x¸c ®Þnh mét ng−êi ® chÕt l cha, mÑ cña Víi néi dung: “Con sinh ra trong thêi k× m×nh th× hä ph¶i dùa trªn c¸c c¨n cø n o h«n nh©n hoÆc do ng−êi vî cã thai trong theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt? thêi k× ®ã l con chung cña vî chång. LuËt HN&G§ n¨m 1986 v LuËt Tr−êng hîp cã yªu cÇu x¸c ®Þnh l¹i vÊn ®Ò HN&G§ n¨m 2000 cña Nh n−íc ta còng n y th× ph¶i cã chøng cø kh¸c” (§iÒu 28). míi chØ dõng l¹i ë viÖc quy ®Þnh vÒ quyÒn §èi víi viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh cha, mÑ, con(4). ngo i gi¸ thó, tõ S¾c lÖnh sè 97-SL ng y §iÒu quan träng cÇn thiÕt l nh l m luËt dù 22/05/1950, LuËt HN&G§ 1959, 1986 liÖu c¨n cø ph¸p lÝ ®Ó suy ®o¸n quan hÖ mÑ v cho ®Õn nay kÓ c¶ LuËt HN&G§ n¨m - con, cha - con ngo i gi¸ thó. Thùc tiÔn xÐt 2000 vÉn ch−a dù liÖu c¬ së ph¸p lÝ ®Ó x¸c xö nhiÒu n¨m qua cho ®Õn nay, khi n¶y sinh ®Þnh cha, mÑ cho con ngo i gi¸ thó. vô kiÖn x¸c ®Þnh cha, mÑ, con ngo i gi¸ thó Trong thùc tÕ, tr−êng hîp ng−êi phô n÷ t¹i tßa ¸n ® thiÕu c¬ së ph¸p lÝ ®Ó gi¶i sinh con ngo i gi¸ thó, khi cã tranh chÊp, quyÕt lo¹i ¸n kiÖn n y. Bªn c¹nh ®ã, do tÝnh ng−êi mÑ cña ®øa con ngo i gi¸ thó hoÆc chÊt phøc t¹p cña lo¹i ¸n kiÖn n y v× ng−êi nh÷ng ng−êi, tæ chøc, c¬ quan cã thÈm ® n «ng “®−îc khai” l cha cña ®øa con quyÒn yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh ng−êi cha ngo i gi¸ thó do t¸c ®éng t©m lÝ, sî ¶nh cña ®øa con ngo i gi¸ thó ch−a th nh niªn h−ëng ®Õn danh dù, uy tÝn, tiÒn b¹c nªn hoÆc ® th nh niªn m mÊt n¨ng lùc h nh vi th−êng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm, kh«ng tù d©n sù... th× tßa ¸n dùa trªn nh÷ng c¨n cø nguyÖn nhËn con ngo i gi¸ thó m kiªn n o ®Ó x¸c thùc mèi quan hÖ cha - con? quyÕt tõ chèi mèi liªn hÖ cha - con. Do vËy, Tr−êng hîp ng−êi mÑ sinh con ngo i ® g©y nhiÒu khã kh¨n trong viÖc ®iÒu tra, gi¸ thó v× lÝ do n o ®ã nh− mÆc c¶m víi gia xÐt xö lo¹i ¸n kiÖn n y. Tr−íc ®©y, khi gi¶i ®×nh, x héi hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn kinh quyÕt lo¹i ¸n kiÖn n y, cã tr−êng hîp tßa ¸n T¹p chÝ luËt häc - 11
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ® yªu cÇu thÈm ®Þnh vÒ nhãm m¸u hoÆc 300 ng y tr−íc ng y ng−êi mÑ sinh con), xem xÐt sù gièng nhau vÒ h×nh thøc bªn nÕu ng−êi ® n «ng n o ® cã quan hÖ sinh lÝ ngo i gi÷a ng−êi ® n «ng ®−îc khai l cha víi ng−êi mÑ cña ®øa con ngo i gi¸ thó cña ®øa trÎ víi ®øa trÎ ngo i gi¸ thó ®ã, nÕu ®óng v o thêi k× thô thai n y th× cã c¬ së ®Ó xÐt thÊy gi÷a hä cã trïng nhãm m¸u hoÆc suy ®o¸n hä l cha cña ®øa con ngo i gi¸ rÊt gièng nhau vÒ h×nh thøc th× tßa ¸n cã thÓ thó ®ã. suy ®o¸n gi÷a hä cã mèi liªn hÖ cha, con, Thùc tÕ xÐt xö lo¹i ¸n kiÖn “truy nhËn theo quan niÖm “giá nh ai quai nh nÊy”. cha cho con ngo i gi¸ thó” cho thÊy do T¹i th«ng t− sè 15-DS ng y 27/9/1974 cña nhiÒu vÊn ®Ò t¸c ®éng, ng−êi ® n «ng sau TANDTC tr−íc ®©y h−íng dÉn ®−êng lèi khi cã con ngo i gi¸ thó víi mét ng−êi phô xö li h«n, mét v i lo¹i tranh chÊp vÒ d©n sù, n÷ n o ®ã th−êng trèn ch¹y tr¸ch nhiÖm víi HN&G§ ® h−íng dÉn tßa ¸n nh©n d©n c¸c mÑ con ®øa trÎ. Khi ph¸t sinh vô kiÖn t¹i cÊp dùa v o mét sè chøng cø ®Ó gi¶i quyÕt tßa ¸n, ng−êi ® n «ng ®ã (th−êng l bÞ ®¬n) lo¹i viÖc “truy nhËn cha cho con” nh− sau: ® b»ng mäi thñ ®o¹n ®Ó che giÊu sù thËt 1. Trong thêi gian cã thÓ thô thai ®øa kh¸ch quan, kh«ng thõa nhËn cã quan hÖ con, ng−êi ® n «ng ®−îc khai l cha cña cha - con hoÆc nguþ biÖn b»ng ®ñ mäi c¸ch ®øa trÎ v ng−êi mÑ ®øa trÎ ® c«ng nhiªn ®Ó kh−íc tõ ®øa con ngo i gi¸ thó ®ã. §iÒu chung sèng víi nhau nh− vî chång. quan träng trong c«ng t¸c ®iÒu tra, thu thËp 2. Hai ng−êi ® th−¬ng yªu nhau, høa v ®¸nh gi¸ chøng cø ®Ó chøng tá mét thùc hÑn kÕt h«n víi nhau v trong thêi gian cã tÕ kh¸ch quan l cã hay kh«ng cã mèi quan thÓ thô thai ®øa con, ® “¨n n»m” víi nhau hÖ cha - con ngo i gi¸ thó. §èi víi lo¹i ¸n nh− vî chång, råi sau khi cã con, bá kh«ng kiÖn n y, khi gi¶i quyÕt, tßa ¸n ph¶i rÊt thËn c−íi n÷a. träng, cã thÓ kÕt hîp nhiÒu biÖn ph¸p nh− 3. Ng−êi mÑ ® bÞ ng−êi n y hiÕp d©m, tham kh¶o d− luËn x héi vÒ mèi quan hÖ c−ìng d©m trong thêi gian cã thÓ thô thai gi÷a hai bªn nam n÷ (ng−êi ® n «ng ®−îc ®øa con. khai l cha cña ®øa trÎ víi ng−êi mÑ cña 4. Sau khi sinh con, ng−êi n y ® ch¨m ®øa trÎ ngo i gi¸ thó); ý kiÕn cña gia ®×nh nom, s¨n sãc ®øa con nh− l con cña m×nh. v nh÷ng ng−êi th©n thÝch cña ®−¬ng sù; 5. Cã nh÷ng th− tõ do ng−êi n y viÕt thÈm ®Þnh trªn c¬ së y häc nh− thÈm ®Þnh x¸c nhËn ®øa con do ng−êi mÑ sinh ra l vÒ m¸u, kh¶ n¨ng cã con cña ®−¬ng sù v con cña hä. ®Æc biÖt l yªu cÇu thÈm ®Þnh vÒ gien ®Ó Theo h−íng dÉn trªn ®©y cña TANDTC, chøng tá mèi liªn hÖ cha - con ®Ó b¶o ®¶m vÊn ®Ò suy ®o¸n quan hÖ cha - con ngo i quyÒn lîi cña ®−¬ng sù, nhÊt l quyÒn lîi gi¸ thó ®−îc hiÓu l : TÝnh tõ ng y ng−êi mÑ cña ng−êi con ngo i gi¸ thó. CÇn quan t©m sinh con ngo i gi¸ thó, suy ng−îc trë vÒ b¶o ®¶m quyÒn lîi cña c¶ hai bªn: NÕu thêi k× m ng−êi mÑ cã kh¶ n¨ng thô thai ng−êi ® n «ng ®−îc khai l cha cña ®øa trÎ ®øa con (kho¶ng thêi gian tõ 180 ng y ®Õn ngo i gi¸ thó m sù thùc hä kh«ng ph¶i l 12 - T¹p chÝ luËt häc
  5. nghiªn cøu - trao ®æi cha cña ®øa trÎ ®ã, hä bÞ buéc ph¶i nhËn thó. C¸c ®iÒu 64, 65, 66 cña LuËt HN&G§ l nh tr¸ch nhiÖm “cha - con” hä ® bÞ n¨m 2000 chØ dõng l¹i ë viÖc quy ®Þnh “oan”, sÏ ¶nh h−ëng ®Õn danh dù, uy tÝn v quyÒn cña c¸c ®−¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc t i s¶n cña hä (còng cÇn ®Ò phßng tr−êng yªu cÇu tßa ¸n hoÆc ®Ò nghÞ viÖn kiÓm s¸t hîp v× môc ®Ých n o ®ã, mét ng−êi phô n÷ yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh cha, mÑ, con, kÓ c¶ cã thai víi ng−êi ® n «ng n y nh−ng l¹i con trong v con ngo i gi¸ thó. C¸c v¨n b¶n khai cho ng−êi ® n «ng kh¸c). cña c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn h−íng NÕu ng−êi ® n «ng ®ã chÝnh l cha cña dÉn ¸p dông nh÷ng quy ®Þnh cña LuËt ®øa trÎ ngo i gi¸ thó nh−ng l¹i kh«ng ®−îc HN&G§ n¨m 2000, trong ®ã vÊn ®Ò x¸c x¸c ®Þnh cã mèi quan hÖ “cha - con” th× ®Þnh cha, mÑ, con ngo i gi¸ thó vÉn ch−a quyÒn lîi cña hai mÑ con ®øa trÎ ngo i gi¸ ®−îc h−íng dÉn cô thÓ v ®Çy ®ñ. thó kh«ng ®−îc b¶o ®¶m tr−íc ph¸p luËt. V× T¹i môc 5 (b) cña NghÞ quyÕt sè 02/2000/NQ- vËy, chØ x¸c ®Þnh mèi quan hÖ cha - con khi H§TP ng y 23/12/2000 cña Héi ®ång thÈm ph¸n cã nh÷ng c¬ së, chøng cø x¸c thùc chøng tá Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao h−íng dÉn ¸p dông mét vÒ mèi liªn hÖ ®ã; ph¸n quyÕt chÝnh x¸c cña sè quy ®Þnh cña LuËt HN&G§ n¨m 2000 to ¸n míi b¶o ®¶m ®−îc quyÒn lîi cña c¸c h−íng dÉn: “Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®−¬ng sù, cña ®øa con ngo i gi¸ thó, t¹o sù §iÒu 63 v §iÒu 64, khi cã ng−êi yªu cÇu thuËn lîi trong c«ng t¸c thi h nh ¸n sau n y tßa ¸n x¸c ®Þnh mét ng−êi n o ®ã l con v nh− vËy gãp phÇn æn ®Þnh mèi quan hÖ cña hä hay kh«ng ph¶i l con cña hä th× cha mÑ v con trong ®êi sèng x héi, còng ph¶i cã chøng cø. Trong tr−êng hîp cÇn nh− gi¶i quyÕt æn tho¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan thiÕt th× ph¶i gi¸m ®Þnh gien. Ng−êi cã yªu nh− vÒ cÊp d−ìng, thõa kÕ... cÇu gi¸m ®Þnh gien ph¶i nép lÖ phÝ gi¸m ®Þnh 3. Qua nghiªn cøu vÊn ®Ò x¸c ®Þnh cha, gien”. §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 70/2001/N§-CP mÑ v con ngo i gi¸ thó theo LuËt HN&G§ ng y 3/10/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt ViÖt Nam tõ n¨m 1945 ®Õn nay, kÓ c¶ LuËt thi h nh LuËt HN&G§ n¨m 2000 còng míi HN&G§ n¨m 2000 cña Nh n−íc ta còng chØ dõng l¹i ë nguyªn t¾c chung (theo §iÒu 63 vÉn ch−a cã quy ®Þnh nguyªn t¾c suy ®o¸n LuËt HN&G§ n¨m 2000), dùa trªn c¬ së h«n ph¸p lÝ x¸c ®Þnh cha, mÑ v con ngo i gi¸ nh©n hîp ph¸p cña cha mÑ ng−êi con: ... “3. thó. §èi víi viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ v con Trong tr−êng hîp vî hoÆc chång kh«ng trong gi¸ thó ® ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 nhËn ®øa trÎ l con chung cña hai ng−êi LuËt HN&G§ n¨m 2000 l dùa v o thêi k× quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 v kho¶n 2 ®iÒu n y h«n nh©n hîp ph¸p cña cha mÑ. §èi víi th× ph¶i cã chøng cø v ph¶i ®−îc tßa ¸n tr−êng hîp con ngo i gi¸ thó, v× cha mÑ cña x¸c ®Þnh”. ng−êi con kh«ng cã “thêi k× h«n nh©n”, Nh− trªn (môc 2) cña b i viÕt n y, kh«ng ph¶i l vî chång tr−íc ph¸p luËt, nh chóng t«i ® ph©n tÝch: VÊn ®Ò x¸c ®Þnh l m luËt cÇn dù liÖu c¬ së ph¸p lÝ ®Ó suy cha, mÑ, con trong gi¸ thó hay con ngo i ®o¸n quan hÖ mÑ - con, cha - con ngo i gi¸ gi¸ thó tïy theo tõng tr−êng hîp m trong T¹p chÝ luËt häc - 13
  6. nghiªn cøu - trao ®æi thùc tÕ, c¸c ®−¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc, n¨m 2000 quy ®Þnh: ... “ViÖc x¸c ®Þnh, cha, viÖn kiÓm s¸t yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh cã thÓ mÑ cho con ®−îc sinh ra theo ph−¬ng ph¸p l cha, l mÑ hoÆc l con cña mét ng−êi n o khoa häc do ChÝnh phñ quy ®Þnh”, chóng ®ã. VÝ dô, ng−êi mÑ (kh«ng cã chång) yªu t«i cho r»ng ChÝnh phñ cÇn sím ban h nh cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh mét ng−êi ® n «ng l NghÞ ®Þnh quy ®Þnh chi tiÕt vÒ vÊn ®Ò n y, cha cña con m×nh; hoÆc mét ng−êi ® n «ng trong ®ã cã c¶ c¸c c¬ së ph¸p lÝ (chøng cø) cã yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh ®øa trÎ ngo i gi¸ suy ®o¸n quan hÖ, cha, mÑ, con ngo i gi¸ thó l con cña m×nh; hoÆc mét ng−êi phô n÷ thó. sau khi sinh con ngo i gi¸ thó ® bá con, 4. Tham kh¶o ph¸p luËt cña mét sè ng−êi kh¸c hoÆc c¬ quan tæ chøc cã chøc n−íc(5) v hÖ thèng ph¸p luËt ¸p dông ë n¨ng ® nu«i d−ìng ®øa con ngo i gi¸ thó n−íc ta d−íi chÕ ®é cò(6) th−êng quy ®Þnh ®ã, sau n y ng−êi phô n÷ ®ã cã yªu cÇu ®ßi vÒ “thêi k× thai nghÐn” (thêi k× thô thai) cña l¹i con cña m×nh; hoÆc ng−êi con ngo i gi¸ ng−êi mÑ v c¸c chøng cø ph¸p lÝ ®Ó suy thó khi th nh niªn cã yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®o¸n quan hÖ cha - con ngo i gi¸ thó; mÆt ®Þnh mét ng−êi n o ®ã l cha, mÑ cña m×nh. kh¸c, ph¸p luËt cßn quy ®Þnh thêi hiÖu khëi Theo nguyªn t¾c chung, c¸c ®−¬ng sù ph¶i kiÖn ®−îc ¸p dông trong c¸c tr−êng hîp cã cã chøng cø v ph¶i ®−îc tßa ¸n x¸c ®Þnh yªu cÇu x¸c ®Þnh cha, mÑ, con. (cã thÓ hiÓu l chÊp nhËn c¸c chøng cø ®ã). Chóng t«i cho r»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p Tuy nhiªn, nh− chóng t«i ® nªu, c¸c chøng luËt HN&G§ cña Nh n−íc ta cÇn quy ®Þnh cø m ®−¬ng sù dùa v o ®Ó chøng minh mèi c¬ së ph¸p lÝ x¸c ®Þnh cha, mÑ, con ngo i liªn hÖ cha - con, mÑ - con theo quy ®Þnh gi¸ thó theo h−íng: Quy ®Þnh “thêi k× thô cña ph¸p luËt v ®−îc tßa ¸n chÊp nhËn bao thai” cña ng−êi phô n÷ trong ph¸p luËt (dùa gåm nh÷ng chøng cø n o th× vÉn ch−a ®−îc trªn c¬ së y häc) ®Ó cã c¬ së suy ®o¸n. luËt v c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn ¸p dông luËt Trong thêi k× ng−êi phô n÷ cã kh¶ n¨ng thô dù liÖu. Sù cÇn thiÕt ph¶i cã quy ®Þnh vÒ c¸c thai ®øa con, mét ng−êi ® n «ng n o ®ã ® chøng cø n y trong ph¸p luËt. thõa nhËn cã quan hÖ sinh lÝ (hoÆc cã c¬ së Trong x héi hiÖn ®¹i, khoa häc kÜ thuËt chøng tá ® cã quan hÖ sinh lÝ) víi ng−êi ph¸t triÓn, ®Æc biÖt l vÒ y häc; thùc tÕ ë c¸c mÑ cña ®øa trÎ ®ã (nÕu khh«ng cã chøng cø n−íc v ë n−íc ta ® xuÊt hiÖn nh÷ng hä kh«ng thÓ l cha cña ®øa trÎ) th× sÏ ®−îc tr−êng hîp thô thai nh©n t¹o; cã con trong suy ®o¸n l cha cña ®øa trÎ ®ã. Mét sè èng nghiÖm; tr−êng hîp “chöa hé, ®Î chøng cø ®−îc h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè thuª”... trong ®ã cã liªn quan tíi viÖc x¸c 15-DS ng y 27/9/1974 cña TANDTC tr−íc ®Þnh cha, mÑ, con ngo i gi¸ thó còng cÇn ®©y cÇn ®−îc nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung ®−îc luËt ®Þnh, t¹o c¬ së ph¸p lÝ, b¶o ®¶m cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña y häc v quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n v thùc tiÔn x héi. sù æn ®Þnh cña c¸c quan hÖ HN&G§ trong - Kho¶n 2 §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh sè x héi. T¹i kho¶n 2 §iÒu 63 LuËt HN&G§ 70/2001/N§-CP ng y 03/10/2001 cña 14 - T¹p chÝ luËt häc
  7. nghiªn cøu - trao ®æi ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi h nh LuËt gi¸m ®Þnh gien ph¶i nép lÖ phÝ gi¸m ®Þnh HN&G§ n¨m 2000 ® quy ®Þnh: “Con sinh gien. ra trong vßng 300 ng y, kÓ tõ ng y ng−êi HiÖn nay vÊn ®Ò gi¸m ®Þnh gien ch−a chång chÕt hoÆc kÓ tõ ng y b¶n ¸n cña tßa phæ biÕn trong x héi, chi phÝ cho mét lÇn ¸n xö cho vî chång li h«n cã hiÖu lùc ph¸p gi¸m ®Þnh cßn qu¸ cao, rÊt khã kh¨n cho luËt th× ®−îc x¸c ®Þnh l con chung cña hai ®−¬ng sù khi ph¶i chøng minh “cã quan hÖ ng−êi”. Nh− vËy, quy ®Þnh n y ® kh¼ng cha - con”. Theo quan ®iÓm cña chóng t«i, ®Þnh thêi k× mang thai d i nhÊt cña ng−êi trªn nguyªn t¾c b¶o vÖ quyÒn lîi cña b mÑ phô n÷ kh«ng qu¸ 300 ng y, kÓ tõ ng y thô v trÎ em, tr−êng hîp ng−êi mÑ sinh con thai (tr−íc ®©y, t¹i §iÒu 3, §iÒu 4 S¾c lÖnh ngo i gi¸ thó, yªu cÇu x¸c ®Þnh mét ng−êi sè 97/SL ng y 22/5/1950 vÒ söa ®æi mét sè ® n «ng l cha cña con m×nh, nÕu cã ®ñ “c¬ quy lÖ v chÕ ®Þnh trong d©n luËt còng ® së ph¸p lÝ” ®−îc dù liÖu trong luËt, tßa ¸n dù liÖu theo h−íng n y khi quy ®Þnh h¹n cã quyÒn suy ®o¸n (x¸c ®Þnh) ng−êi ® n chÕ quyÒn kÕt h«n cña ng−êi vî khi ng−êi «ng ®ã l cha cña ®øa con ngo i gi¸ thó. chång chÕt hoÆc li h«n víi chång). NÕu hä cho r»ng m×nh bÞ “oan øc”, kh«ng Tuy nhiªn, ®èi víi tr−êng hîp suy ®o¸n thõa nhËn con ngo i gi¸ thó, hä ph¶i yªu x¸c ®Þnh cha cho con ngo i gi¸ thó th× cÇn cÇu gi¸m ®Þnh gien, gi÷a hä v ®øa trÎ ®ã ph¶i quy ®Þnh “thêi k× thô thai” cña ng−êi v chi phÝ gi¸m ®Þnh gien hä ph¶i chÞu. Nh− phô n÷. Thêi k× cã kh¶ n¨ng thô thai cña vËy, míi b¶o ®¶m “quyÒn ®−îc l m mÑ” v ng−êi phô n÷, dùa trªn c¬ së y häc ®−îc x¸c quyÒn cña ng−êi mÑ sinh con ngo i gi¸ thó ®Þnh trong kho¶ng tõ 180 ng y ®Õn 300 yªu cÇu tßa ¸n x¸c ®Þnh cha cho con m×nh ng y tr−íc ng y sinh con. NÕu ng−êi ® n trong thùc tÕ./. «ng ®−îc khai l cha cña ®øa trÎ ngo i gi¸ thó ® cã quan hÖ sinh lÝ (hoÆc cã c¬ së ®Ó (1). Tõ ®iÓn gi¶i thÝch thuËt ng÷ luËt häc vÒ chuyªn x¸c ®Þnh l ® cã quan hÖ sinh lÝ) víi ng−êi ng nh luËt d©n sù, luËt HN&G§, luËt tè tông d©n sù mÑ cña ®øa trÎ ®óng v o thêi k× cã kh¶ cña Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi ® sö dông thuËt n¨ng thô thai cña ng−êi mÑ th× ng−êi ® n ng÷ “con ngo i h«n nh©n”, tr.142. «ng ®ã sÏ ®−îc suy ®o¸n (x¸c ®Þnh) l cha (2).Xem: §iÒu 168 BLDS B¾c K× 1931; §iÒu 99 cña ®øa trÎ ngo i gi¸ thó ®ã (nÕu kh«ng cã LuËt gia ®×nh 2/1/1959 d−íi chÕ ®é Ng« §×nh DiÖm; §iÒu 116 S¾c luËt 15/64 ng y 23/7/1964; §iÒu 239 chøng cø vÒ mÆt y häc hä kh«ng thÓ l cha Bé luËt d©n sù 1972 Nguþ quyÒn S i Gßn. cña ®øa trÎ). (3).Xem: §iÒu 3 LuËt HN&G§ 1986. - VÒ vÊn ®Ò yªu cÇu thÈm ®Þnh gien khi (4).Xem: §iÒu 31, 32, 33 LuËt HN&G§ 1986, §iÒu gi¶i quyÕt lo¹i ¸n kiÖn n y, NghÞ quyÕt sè 64, 65, 66 LuËt HN&G§ n¨m 2000. 02/2000/NQ-H§TP ng y 23/12/2000 cña (5).Xem: §iÒu 340 BLDS Céng hßa Ph¸p, §iÒu 1.555 BLDS v th−¬ng m¹i Th¸i Lan. Héi ®ång thÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi (6).Xem: §iÒu 106 LuËt gia ®×nh 2/1/159 d−íi chÕ cao h−íng dÉn: Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ®é Ng« §×nh DiÖm, §iÒu 124 S¾c luËt 15/64 ng y th× ph¶i gi¸m ®Þnh gien, ng−êi cã yªu cÇu 23/7/1964, §iÒu 229, §iÒu 237 Bé d©n luËt 1972. T¹p chÝ luËt häc - 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2