intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Hình thức của hợp đồng kinh tế và điều kiện hiệu lực của hợp đồng "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

67
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình thức của hợp đồng kinh tế và điều kiện hiệu lực của hợp đồng Hậu quả làm thất thoát của doanh nghiệp và nhà nước nhiều tỉ đồng. Bốn là việc bỏ đăng kí các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động như hiện nay là không hợp lí. Vì như thế sẽ khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các chất độc hại có nguy cơ gây ra nhiều loại bệnh cho người lao động, nhất là những lao động đặc thù như: phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Hình thức của hợp đồng kinh tế và điều kiện hiệu lực của hợp đồng "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Vò Anh Th− * § Çu t− trùc tiÕp n−íc ngo i theo ph−¬ng thøc x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT) ® trë th nh hiÖn t−îng phæ biÕn Nam l c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp hîp ®ång. §èi víi dù ¸n BOT, bªn c¹nh hîp ®ång BOT cßn cã rÊt nhiÒu hîp ®ång kh¸c liªn quan (nh− trªn thÕ giíi. ë ViÖt Nam, ph−¬ng thøc BOT hîp ®ång x©y l¾p, hîp ®ång mua nguyªn liÖu, lÇn ®Çu tiªn ®−îc quy ®Þnh trong LuËt ®Çu t− b¸n s¶n phÈm, hîp ®ång cÊp vËt t− thiÕt bÞ, n−íc ngo i n¨m 1992 v tiÕp tôc ®−îc ghi hîp ®ång t− vÊn...), do ®ã, cã c¬ chÕ gi¶i quyÕt nhËn trong LuËt ®Çu t− n−íc ngo i n¨m 1996, tranh chÊp thÝch hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi NghÞ ®Þnh sè 62/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ cho c¸c bªn tham gia tÝch cùc v o viÖc t i trî cho ng y 15/8/1998 ban h nh Quy chÕ ®Çu t− theo dù ¸n BOT. Tuy nhiªn, hiÖn nay c¬ chÕ gi¶i hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn quyÕt tranh chÊp cña ViÖt Nam ® béc lé mét sè giao, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh h¹n chÕ g©y khã kh¨n cho nh ®Çu t− n−íc ngo i doanh, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao ¸p khi tiÕn h nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i dông cho ®Çu t− n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam (viÕt ViÖt Nam. t¾t l NghÞ ®Þnh 62) v NghÞ ®Þnh sè Thø nhÊt, lùa chän c¬ quan t i ph¸n. 02/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ ng y Ph¸p luËt ViÖt Nam ®−a ra nh÷ng quy ®Þnh 27/1/1999 söa ®æi NghÞ ®Þnh 62 (viÕt t¾t l võa mang tÝnh b¾t buéc võa mang tÝnh tuú NghÞ ®Þnh 02) nh»m khuyÕn khÝch c¸c nh ®Çu nghi ®Ó c¸c bªn tham gia hîp ®ång BOT ghi t− n−íc ngo i tham gia ph¸t triÓn hÖ thèng c¬ nhËn hoÆc lùa chän n¬i gi¶i quyÕt tranh chÊp. së h¹ tÇng. Tuú thuéc v o quan hÖ chñ thÓ kÝ kÕt hîp Ph−¬ng thøc BOT ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ ®ång, NghÞ ®Þnh 62 v NghÞ ®Þnh 02 ® cã së hîp ®ång BOT ®−îc kÝ kÕt gi÷a c¬ quan nh nh÷ng ®iÒu kho¶n quy ®Þnh cô thÓ vÊn ®Ò n y n−íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam v nh ®Çu nh− sau: t− n−íc ngo i ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh kÕt cÊu (i). C¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a c¬ quan h¹ tÇng (kÓ c¶ më réng, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i ho¸ nh n−íc cã thÈm quyÒn víi nh ®Çu t− n−íc c«ng tr×nh) v kinh doanh trong thêi h¹n nhÊt ngo i hoÆc doanh nghiÖp BOT trong qu¸ tr×nh ®Þnh ®Ó thu håi vèn ®Çu t− v cã lîi nhuËn hîp thùc hiÖn hîp ®ång BOT, BTO, BT v c¸c hîp lÝ; hÕt thêi h¹n kinh doanh, nh ®Çu t− n−íc ®ång b¶o l nh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 10 ngo i chuyÓn giao kh«ng båi ho n c«ng tr×nh cña Quy chÕ n y tr−íc hÕt ph¶i ®−îc gi¶i ®ã cho Nh n−íc ViÖt Nam.(1) quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng, hßa gi¶i; nÕu Mét trong nh÷ng quan t©m lín nhÊt cña nh ®Çu t− n−íc ngo i khi thùc hiÖn ®Çu t− trùc * Khoa quèc tÕ häc - Tr−êng ®¹i häc KHXH&NV tiÕp n−íc ngo i theo hîp ®ång BOT t¹i ViÖt §¹i häc quèc gia H Néi 48 - T¹p chÝ luËt häc
  2. nghiªn cøu - trao ®æi vô tranh chÊp kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc b»ng c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn ph¸t sinh tõ th−¬ng l−îng, ho gi¶i, c¸c bªn cã thÓ ®−a vô hîp ®ång BOT, hîp ®ång BTO, hîp ®ång BT; tranh chÊp ®ã ra gi¶i quyÕt t¹i héi ®ång träng tranh chÊp gi÷a doanh nghiÖp BOT víi tæ chøc t i do c¸c bªn tháa thuËn th nh lËp (®iÓm 1 kinh tÕ ViÖt Nam ®−îc gi¶i quyÕt theo ph−¬ng kho¶n 4 NghÞ ®Þnh 02). thøc do c¸c bªn tháa thuËn ghi trong hîp ®ång (ii). C¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a c¸c bªn phï hîp víi Quy chÕ cña ChÝnh phñ vÒ ®Çu t− trong doanh nghiÖp BOT trong qu¸ tr×nh thùc theo hîp ®ång BOT, BTO, BT ¸p dông cho ®Çu hiÖn hîp ®ång ®−îc gi¶i quyÕt theo kho¶n 1 t− n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam”. §iÒu 102(2) cña NghÞ ®Þnh sè 12/CP ng y Víi nh÷ng quy ®Þnh nh− trªn, ph¸p luËt 18/12/1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi ViÖt Nam cho phÐp c¸c bªn trong hîp ®ång h nh LuËt ®Çu t− n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam BOT còng nh− c¸c bªn trong c¸c hîp ®ång phô (kho¶n 2 §iÒu 25 NghÞ ®Þnh 62). kh¸c ®−îc lùa chän c¬ quan t i ph¸n t¹i ViÖt (iii). C¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a doanh Nam hay n−íc ngo i ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp. nghiÖp BOT víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n n−íc Tuy vËy, viÖc lùa chän n y còng béc lé mét sè ngo i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, c¸c v−íng m¾c sau ®©y: tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a doanh nghiÖp BOT - §èi víi tr−êng hîp (i): Trong hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam tham gia BOT th−êng xuÊt hiÖn hai quan hÖ hîp ®ång thùc hiÖn dù ¸n ®−îc c¬ quan nh n−íc cã BOT gi÷a mét bªn l c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam b¶o l nh nghÜa vô thÈm quyÒn víi mét bªn l nh ®Çu t− n−íc thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ngo i v gi÷a c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn §iÒu 10 cña Quy chÕ n y tr−íc hÕt ph¶i ®−îc víi doanh nghiÖp BOT. Do ®ã, hîp ®ång BOT gi¶i quyÕt th«ng qua th−¬ng l−îng, ho gi¶i; chøa ®ùng nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p cña nã: Võa nÕu vô tranh chÊp kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc b»ng tån t¹i yÕu tè n−íc ngo i (khi nh ®Çu t− n−íc th−¬ng l−îng, ho gi¶i, c¸c bªn cã thÓ ®−a vô ngo i tham gia), võa chøa ®ùng yÕu tè “néi tranh chÊp ra gi¶i quyÕt t¹i tæ chøc träng t i ®Þa” (khi doanh nghiÖp BOT tham gia v o c¸c ViÖt Nam hoÆc héi ®ång träng t i do c¸c bªn quan hÖ víi c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn tháa thuËn th nh lËp hoÆc träng t i ®−îc th nh v víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c). VÊn lËp v ho¹t ®éng ë n−íc thø ba. ®Ò ®Æt ra l ®èi víi quan hÖ hîp ®ång lo¹i thø C¸c tranh chÊp kh¸c ph¸t sinh gi÷a doanh nhÊt, c¸c bªn cã thÓ tho¶ thuËn lùa chän träng nghiÖp BOT víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam t i n−íc ngo i ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp nh−ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®−îc gi¶i quyÕt víi quan hÖ hîp ®ång lo¹i thø hai, gi÷a hai theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 102 cña NghÞ ph¸p nh©n ViÖt Nam th× viÖc chän träng t i ®Þnh 12/CP(3) ng y 18/02/1997 cña ChÝnh phñ n−íc ngo i kh«ng ph¶i lóc n o còng ®¸p øng quy ®Þnh chi tiÕt thi h nh LuËt ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc c¸c yªu cÇu cña ph¸p luËt ViÖt Nam. (®iÓm 3 kho¶n 4 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh 62). Theo th«ng lÖ quèc tÕ, ®Ó ¸p dông ®−îc Kho¶n 3 §iÒu 122 NghÞ ®Þnh 24/CP (thay h×nh thøc gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng con thÕ NghÞ ®Þnh 12) ® ®−a ra quy ®Þnh dÉn ®−êng träng t i quèc tÕ th× tháa thuËn träng t i chiÕu trë l¹i: “Tranh chÊp gi÷a nh ®Çu t− víi ph¶i phï hîp ph¸p luËt cña n−íc m c¸c bªn T¹p chÝ luËt häc - 49
  3. nghiªn cøu - trao ®æi tham gia tháa thuËn ®ã lùa chän. VÊn ®Ò n y trong ®ã cã ®iÒu kho¶n vÒ gi¶i quyÕt tranh ®−îc ghi râ trong LuËt mÉu cña UNCITRAL chÊp ®Çu t− n−íc ngo i. Theo ®ã, c¸c tranh vÒ träng t i v trong C«ng −íc New York n¨m chÊp ph¸t sinh tõ ®Çu t− n−íc ngo i cã thÓ 1958 vÒ c«ng nhËn v thi h nh quyÕt ®Þnh cña ®−îc gi¶i quyÕt b»ng träng t i theo sù tháa träng t i n−íc ngo i. Trong khi ®ã, ph¸p luËt thuËn cña c¸c bªn hoÆc Träng t i quèc tÕ theo ViÖt Nam quy ®Þnh tranh chÊp ph¸t sinh tõ Quy t¾c träng t i cña Uû ban Liªn hîp quèc vÒ quan hÖ hîp ®ång gi÷a hai ph¸p nh©n ViÖt luËt th−¬ng m¹i quèc tÕ n¨m 1976 hoÆc Trung Nam ho¹t ®éng trªn l nh thæ ViÖt Nam ph¶i t©m quèc tÕ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ ®Çu t− ®−îc gi¶i quyÕt t¹i c¬ quan t i ph¸n ViÖt Nam. (CIRDI) nÕu v o thêi ®iÓm x¶y ra tranh chÊp C«ng −íc Washington n¨m 1965 bªn c¹nh viÖc hai bªn tham gia C«ng −íc Washington n¨m c«ng nhËn cho phÐp lùa chän viÖc gi¶i quyÕt 1965. Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng n−íc m ViÖt tranh chÊp b»ng con ®−êng träng t i ®èi víi Nam ch−a kÝ kÕt hiÖp ®Þnh vÒ khuyÕn khÝch v c¸c hîp ®ång kinh tÕ quèc tÕ cã sù tham gia b¶o hé ®Çu t− th× viÖc tháa thuËn lùa chän cña mét bªn hîp ®ång ®ã l Nh n−íc, c¬ quan träng t i quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp trong nh n−íc, cßn ghi nhËn viÖc th nh lËp mét c¸c hîp ®ång BOT kh«ng ph¶i lóc n o còng ph¸p nh©n trong n−íc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu ®¹t ®−îc. t− n−íc ngo i còng kh«ng c¶n trë b¶n chÊt - §èi víi tr−êng hîp (iii): NghÞ ®Þnh sè 02 quèc tÕ cña c¸c hîp ®ång m nã kÝ víi c¸c cho phÐp c¸c tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a doanh ph¸p nh©n cña Nh n−íc. nghiÖp BOT víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam C«ng −íc n y ®−îc gi¶i thÝch r»ng khi thùc tham gia thùc hiÖn dù ¸n ®−îc c¬ quan nh hiÖn ®Çu t− b»ng nguån vèn n−íc ngo i cho dù n−íc cã thÈm quyÒn b¶o l nh nghÜa vô thùc ¸n ë mét quèc gia l cã ®ñ yÕu tè n−íc ngo i hiÖn hîp ®ång cã thÓ tho¶ thuËn c¬ quan gi¶i cho dï dù ¸n ®Çu t− n y ®−îc thùc hiÖn th«ng quyÕt tranh chÊp l träng t i ViÖt Nam hoÆc qua mét c«ng ti ®¬n chøc n¨ng thuéc quèc tÞch héi ®ång träng t i do c¸c bªn tháa thuËn th nh n−íc ®ã. C«ng ti n y ®−îc th nh lËp ®Ó l m lËp hoÆc träng t i ®−îc th nh lËp v ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho c¸c nh ®Çu t− n−íc ngo i thùc ë n−íc thø ba. hiÖn dù ¸n ®Çu t−, do ®ã cÇn ph¶i xem nã nh− Nh− chóng ta thÊy trong c¸c dù ¸n BOT, l mét c«ng ti n−íc ngo i ®Ó sao cho quèc tÞch c¸c tæ chøc kinh tÕ ViÖt Nam (th−êng l doanh cña c«ng ti ®ã kh«ng ph¶i l trë ng¹i ®èi víi nghiÖp nh n−íc) tham gia v o c¸c hîp ®ång viÖc ¸p dông quy t¾c träng t i quèc tÕ. Do vËy, b¸n nguyªn liÖu hoÆc hîp ®ång mua s¶n phÈm. hîp ®ång kÝ gi÷a mét doanh nghiÖp BOT ViÖt Theo th«ng lÖ quèc tÕ, c¸c hîp ®ång ®−îc kÝ Nam v c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn ph¶i kÕt gi÷a doanh nghiÖp nh n−íc v doanh ®−îc xem nh− l hîp ®ång quèc tÕ v cã thÓ nghiÖp BOT ®Ó thùc hiÖn dù ¸n vÉn l hîp ®−îc gi¶i quyÕt b»ng träng t i do c¸c bªn lùa ®ång kinh tÕ-th−¬ng m¹i th«ng dông, ph¸p luËt chän. gi¶i quyÕt tranh chÊp do c¸c bªn tù lùa chän. MÆc dï ViÖt Nam ch−a tham gia C«ng −íc Nh− vËy, hîp ®ång mua nguyªn liÖu, b¸n s¶n Washington n¨m 1965 nh−ng ViÖt Nam ® kÝ phÈm hoÆc bÊt cø hîp ®ång n o kh¸c cã thÓ l c¸c hiÖp ®Þnh song ph−¬ng víi mét sè n−íc ®èi t−îng cña träng t i quèc tÕ khi ng−êi b¸n liªn quan ®Õn khuyÕn khÝch v b¶o hé ®Çu t−(4), nguyªn liÖu hoÆc mua s¶n phÈm thuéc c¸c 50 - T¹p chÝ luËt häc
  4. nghiªn cøu - trao ®æi tr−êng hîp nªu trªn. Nh−ng vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y ViÖt Nam l th nh viªn cña C«ng −íc New l liÖu c¸c nghÜa vô hîp ®ång ®−îc Nh n−íc ViÖt York n¨m 1958 cho nªn, vÒ mÆt lÝ thuyÕt, c¸c Nam b¶o l nh thùc hiÖn cã ®−îc coi l nghÜa vô quyÕt ®Þnh cña träng t i n−íc ngo i sÏ ®−îc thi cña Nh n−íc kh«ng? V nÕu ®ã l nghÜa vô cña h nh t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Nh n−íc th× tranh chÊp gi÷a doanh nghiÖp BOT ViÖt Nam. §Ó cã thÓ thi h nh ®−îc c¸c quyÕt v c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam kh¸c cã ph¶i l ®Þnh n y, ViÖt Nam ® ban h nh Ph¸p lÖnh ®èi t−îng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña C«ng −íc n¨m 1995 vÒ c«ng nhËn v thi h nh t¹i ViÖt Washington n¨m 1965 kh«ng? Nam quyÕt ®Þnh cña träng t i n−íc ngo i (viÕt HiÖp ®Þnh song ph−¬ng vÒ khuyÕn khÝch t¾t l Ph¸p lÖnh 1995). Tr−íc ®ã, Uû ban v b¶o hé ®Çu t− gi÷a ViÖt Nam v mét sè th−êng vô Quèc héi ® th«ng qua Ph¸p lÖnh n−íc ®Òu ghi nhËn viÖc lùa chän träng t i quèc n¨m 1993 vÒ c«ng nhËn v thi h nh t¹i ViÖt tÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a bªn kÝ kÕt víi c«ng Nam b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh d©n sù cña to ¸n n−íc d©n hoÆc mét c«ng ti cña bªn kÝ kÕt kia. HiÖp ngo i (viÕt t¾t l Ph¸p lÖnh 1993). Nh− vËy, ®Þnh th−¬ng m¹i gi÷a Céng hßa XHCN ViÖt chóng ta cã ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lÝ t¹o ®iÒu kiÖn Nam v Hîp chñng quèc Hoa K× ®−îc kÝ v o cho viÖc c«ng nhËn v thi h nh c¸c b¶n ¸n, th¸ng 7 n¨m 2000 ® quy ®Þnh c¸c tranh chÊp quyÕt ®Þnh cña tßa ¸n v träng t i n−íc ngo i. liªn quan ®Õn ®Çu t− n−íc ngo i cña c¸ nh©n Tuy nhiªn, cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn quan t©m ®Õn hoÆc c«ng ti cña n−íc n y v o n−íc kia cã thÓ mét sè quy ®Þnh trong hai ph¸p lÖnh n y. ®−îc tháa thuËn gi¶i quyÕt t¹i bÊt cø tæ chøc to - §iÒu 1 Ph¸p lÖnh n¨m 1993 ®−a ra ®Þnh ¸n quèc tÕ n o hoÆc gi¶i quyÕt theo C«ng −íc nghÜa “B¶n ¸n, quyÕt ®Þnh d©n sù cña n−íc Washington n¨m 1965 hoÆc theo Quy t¾c träng ngo i” ®−îc hiÓu l b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh vÒ d©n t i UNCITRAL. sù, h«n nh©n v gia ®×nh, lao ®éng, quyÕt ®Þnh Nh− vËy, sÏ cã trë ng¹i ®Æt ra ®èi víi c¸c vÒ t i s¶n trong b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh h×nh sù v dù ¸n cña mét n−íc ch−a kÝ kÕt hiÖp ®Þnh song b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh kh¸c cña to ¸n n−íc ngo i m ph¸p luËt ViÖt Nam quy ®Þnh l b¶n ¸n, ph−¬ng vÒ tháa thuËn gi¶i quyÕt tranh chÊp víi quyÕt ®Þnh d©n sù. VËy nÕu mét b¶n ¸n hoÆc ViÖt Nam. Tuy vËy, khi HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn giao dÞch th−¬ng ViÖt Nam - Hoa K× cã hiÖu lùc v khi ViÖt m¹i cã ®−îc xÕp v o lo¹i “b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh Nam thõa nhËn cho c¸c n−íc kh¸c liªn quan kh¸c” nh− ®−îc nªu trong ®Þnh nghÜa trªn h−ëng quy chÕ tèi huÖ quèc th× trë ng¹i ®ã kh«ng. §iÒu n y cÇn ®−îc gi¶i thÝch râ ®Ó x¸c kh«ng cßn l vÊn ®Ò cÇn b n. ®Þnh nh÷ng lo¹i hîp ®ång n o phôc vô cho dù Thø hai, c«ng nhËn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña ¸n BOT bÞ lo¹i trõ khái ®Þnh nghÜa trªn v nÕu to ¸n v quyÕt ®Þnh cña träng t i n−íc ngo i nh− vËy, c¸c bªn trong c¸c hîp ®ång ®ã sÏ t¹i ViÖt Nam ph¶i xem xÐt kÜ l−ìng ®iÒu kho¶n lùa chän §iÒu l m c¸c nh ®Çu t− n−íc ngo i lu«n träng t i hay to ¸n ®Ó gi¶i quyÕt tranh chÊp quan t©m l hiÖu lùc cña c¸c b¶n ¸n, quyÕt hîp ®ång v ph¸p luËt ¸p dông. ®Þnh cña to ¸n v quyÕt ®Þnh cña träng t i Ng−îc l¹i, Ph¸p lÖnh 1995 giíi h¹n ®èi n−íc ngo i cã ®−îc c«ng nhËn v thi h nh t−îng ¸p dông l quyÕt ®Þnh träng t i liªn quan t¹i ViÖt Nam hay kh«ng? ®Õn viÖc “gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ T¹p chÝ luËt häc - 51
  5. nghiªn cøu - trao ®æi c¸c quan hÖ ph¸p luËt th−¬ng m¹i” nh−ng nh− quyÕt ®Þnh cña träng t i n−íc ngo i theo trong b¶o l−u khi tham gia C«ng −íc New Ph¸p lÖnh 1995 vÉn ch−a cã v¨n b¶n h−íng York n¨m 1958, ViÖt Nam ® ghi râ viÖc gi¶i dÉn. §iÒu n y g©y nªn sù lo ng¹i ®èi víi c¸c thÝch thuËt ng÷ “quan hÖ ph¸p luËt th−¬ng nh ®Çu t− n−íc ngo i khi bá vèn v o ViÖt m¹i” ph¶i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ngay c¶ khi ph¸p luËt ViÖt Nam cho Nam. Tuy nhiªn, LuËt th−¬ng m¹i cña ViÖt phÐp chän träng t i n−íc ngo i ®Ó gi¶i quyÕt Nam ®Þnh nghÜa vÊn ®Ò n y rÊt hÑp, chØ l c¸c tranh chÊp nh−ng ®iÒu kiÖn thi h nh c¸c quyÕt ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®¬n thuÇn(5) v kh«ng ®Þnh ®ã t¹i ViÖt Nam l kh«ng kh¶ thi. ®iÒu chØnh hîp ®ång BOT. Do ®ã, c¸c tho¶ Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, chóng ta thÊy thuËn vÒ gi¶i quyÕt tranh chÊp b»ng con ®−êng r»ng ViÖt Nam cÇn ph¶i tÝch cùc tham gia v o träng t i trong hîp ®ång BOT v c¸c hîp ®ång c¸c ®iÒu −íc quèc tÕ liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c cã thÓ coi l kh«ng thuéc ph¹m kinh tÕ - th−¬ng m¹i v ®Çu t−, nhanh chãng vi ®iÒu chØnh cña Ph¸p lÖnh n y. ban h nh c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn hai ph¸p lÖnh C¶ hai ph¸p lÖnh ®Òu cã ®iÒu kho¶n ®−a ra vÒ c«ng nhËn v thi h nh c¸c b¶n ¸n, quyÕt c¸c tr−êng hîp kh«ng c«ng nhËn v thi h nh ®Þnh cña tßa ¸n v träng t i n−íc ngo i t¹i ViÖt c¸c b¶n ¸n v quyÕt ®Þnh n−íc ngo i. Mét Nam. §iÒu n y cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong c¸c tr−êng hîp ®ã l nÕu viÖc c«ng nhËn trong qu¸ tr×nh ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ v cho thi h nh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh n−íc ngo i quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn míi./. t¹i ViÖt Nam tr¸i víi c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam hoÆc theo ph¸p luËt (1).Xem: §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 62/1998/N§-CP cña ViÖt Nam, vô tranh chÊp kh«ng ®−îc gi¶i ChÝnh phñ ng y 15/8/1998 ban h nh Quy chÕ ®Çu t− quyÕt theo thÓ thøc träng t i. Do c¸c c¨n cø ®Ó theo hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh, hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao ¸p dông cho ®Çu t− x¸c ®Þnh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt n−íc ngo i t¹i ViÖt Nam. ViÖt Nam v tiªu chÝ ph©n lo¹i hîp ®ång d©n (2).Xem: §iÒu 102 (1) NghÞ ®Þnh 12 ® ®−îc thay thÕ sù v hîp ®ång kinh tÕ ë ViÖt Nam kh«ng râ b»ng §iÒu 122 (1) NghÞ ®Þnh 24. r ng, cho nªn c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh n−íc (3).Xem: Kho¶n 2 §iÒu 102 NghÞ ®Þnh 12 quy ®Þnh ngo i cã nhiÒu kh¶ n¨ng bÞ tõ chèi c«ng nhËn “tranh chÊp gi÷a doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc v cho thi h nh t¹i ViÖt Nam. Ngo i ra, hiÖn ngo i víi nhau hoÆc gi÷a doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i, c¸c bªn n−íc ngo i hîp doanh víi tæ chøc nay to ¸n ViÖt Nam míi chØ xem xÐt viÖc kinh tÕ ViÖt Nam ®−îc gi¶i quyÕt t¹i tæ chøc träng t i c«ng nhËn v cho thi h nh t¹i ViÖt Nam nh÷ng hoÆc to ¸n ViÖt Nam theo ph¸p luËt ViÖt Nam” b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh d©n sù cña to ¸n c¸c n−íc (4).Xem: HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ CHXHCN ViÖt cã kÝ kÕt hiÖp ®Þnh t−¬ng trî t− ph¸p víi ViÖt Nam v ChÝnh phñ Céng ho Ph¸p vÒ khuyÕn khÝch v Nam vÒ c¸c vÊn ®Ò d©n sù, gia ®×nh v h×nh sù, b¶o hé ®Çu t− n¨m 1992; HiÖp ®Þnh gi÷a ChÝnh phñ trong ®ã cã quy ®Þnh viÖc c«ng nhËn v thi CHXHCN ViÖt Nam v ChÝnh phñ n−íc Céng hßa Philippne vÒ khuyÕn khÝch v b¶o hé ®Çu t− n¨m 1992; h nh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh d©n sù cña to ¸n cña HiÖp ®Þnh b¶o hé gi÷a ChÝnh phñ CHXHCN ViÖt Nam mçi n−íc ® kÝ kÕt. Cßn ®èi víi c¸c b¶n ¸n, v ChÝnh phñ Malaysia vÒ khuyÕn khÝch v b¶o hé ®Çu quyÕt ®Þnh cña to ¸n cña n−íc ch−a kÝ kÕt t− n¨m 1992. hiÖp ®Þnh t−¬ng trî t− ph¸p víi ViÖt Nam còng (5).Xem: §iÒu 5 LuËt th−¬ng m¹i. 52 - T¹p chÝ luËt häc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2