intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo: "HP NETSERVER"

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

340
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân loại các dòng sản phẩm HP Netserver. Các tính năng, khái niệm thường gặp trong HP Netserver. Small and medium Businesses - Những sản phẩm của dòng này gồm E Series, TC2100 và LC Series - Dòng sản phẩm này được thiết kế cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ - Dễ sử dụng và tin cậy. - Thích hợp cho khách hàng không đòi hỏi khả năng mở rộng lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: "HP NETSERVER"

 1. HP NETSERVER
 2. NOÄÄI DUNG TRÌNH BAØØY Ì Caù kh C ùc khaùùi nieääm cô baûûn. i b Caùc coâng ngheä trong HP Netserver. Caùc doøng saûn phaåm HP Netserver Khaû Kh û naêêng quaûûn trò HP N ò Netserver
 3. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver Caùc tính naêng, khaùi nieäm thöôøng gaëp trong HP Netserver
 4. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver Phaân loaïi theo nhoùm chöùc naêng Small and medium Businesses Department and workgroup Enterprise Phan loaïi Phaân loai theo model Pedestal Rack
 5. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver Phaân loaïi theo nhoùm chöùc naêng Small and medium Businesses Nhöõng saûn phaåm cuûa doøng naøy goàm E Series, TC2100 vaø LC Series Doøng saûn phaåm naøy ñöôïc thieát keá cho nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû De öû duï D ã sö d ng vaø ti caääy. tin Ñaûm baûo tính saün saøng vaø hieäu naêng cao Thích hôïp cho khaùch haøng khoâng ñoøi hoûi kha nang mô khaû naêng môû roäng lôn lôùn
 6. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver (tt.) Phaân loaïi theo nhoùm chöùc naêng (tt.) Department and workgroup Nhöõng saûn phaåm cuûa doøng naøy goàm LP, LH3000 series Doøng saûn phaåm naøy coù tính naêng maïnh, khaû naêng ña nhieäm toát Lyù töôûûng cho nhöõng messaging, collaboration servers, intranet hay internet web servers, database servers Kha nang bao Khaû naêng baûo veä dö lieäu toát döõ tot Dung löôïng löu tröõ lôùn Khaû naêng môû roäng cao
 7. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver (tt.) Phaân loaïi theo nhoùm chöùc naêng (tt.) Enterprise Nhöõng saûn phaåm cuûa doøng naøy goàm LH6000 LT6000r vaø LXr Series Hoã trôï toái ña cho SMP. Khaû naêng döï phoøng, chòu loãi maïnh, giaûm thieååu thôøøi gian ngöøøng heää thoááng. Hieäu naêng vaø tính saün saøng cao Thích hôïp cho nhöõng trung taâm döõ lieäu vaø nhöng nhöõng critical applications: banking, finacing applications banking Khaû naêng môû roäng lôùn
 8. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Phaân loaïi caùc doøng saûn phaåm HP Netserver (tt.) Phaân loaïi Netserver theo model: Pedestal vaø Rack Pedestal model Laø kieååu server truyeàn thoáng Daïng thieát keá: ñöùng (tower) coù baùnh xe Rack R k model d l Moãi server coù daïng naèm vôùi kích thöôùc chuaån 19” Ñöôïc Ñöôc trang bò cac thanh tröôït, caùc tröôt thanh ñôõ ñeå gaén vaøo Rack Cho pheùp môû roäng soá löôïng lôùn server treân Rack. tren Tieát kieäm dieän tích, khoâng gian.
 9. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc tính naêng quan troïng cuûa HP Netserver High performance High availability for maximum system uptime Tính naêng q n trò server quaû ò
 10. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc tính naêng quan troïng cuûa HP Netserver High performance Hieäu suaát cao Ho trôï nhieàu Hoã trô nhieu CPU treân cuøng moät server (SMP) tren cung Hoã trôï CPU Xeon, taêng cöôøng tính ña nhieäm Toác ñoä bus giao tieáp vôùi CPU cao (100 MHz, 133 MHz) Dung löông boä ñeäm cache L2 lôùn (1 MB, 2 MB) giuùp cho löôïng lôn MB giup CPU xöû lyù nhanh hôn Hoã trôï boä nhôù RAM lôùn, taêng cöôøng toác ñoä server Sö duïng cac cong Söû dung caùc coâng ngheä taêng cöôøng toác ñoä truy xuat döõ tang cöông toc xuaát dö lieäu nhö: Ultra SCSI, Ultra wide SCSI, Ultra2 SCSI, Ultra3 SCSI, Fiber Channel.
 11. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc tính naêng quan troïng cuûa HP Netserver (tt.) High performance (tt.) Dung löôïng löu tröõ noäi cao (internal storage) Ho trôï Hoãå trô heä thong löu trö ngoaøi (external storage) thoáng tröõ ngoai Hoã trôï caùc coâng ngheä backup, taêng cöôøng tính an toaøn cho döõ lieäu Tang toc Taêng toác ñoä truy xuat cho boä löu trö ngoaøi baèng Fiber xuaát tröõ ngoai bang Channel PCI slot vôùi tính naêng cao (64-bit, 66Mhz PCI slot). Caùc vaán ñeà veà caáu truùc server.
 12. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc tính naêng quan troïng cuûa HP Netserver (tt.) High availability for maximum system uptime Tính saün saøng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa heä thoáng trong thôøi gian daøi. Boä nhôù coù khaû naêng söûa loãi (ECC SDRAM) Ñaûm baûo heä thoáng löu tröõ (storage) hoaït ñoäng lieân tuïc ngay caû tröôøng hôïp coù söï coá veà ñóa cöùng nhôø coâng ngheää RAID h Coù nguoàn hotswap döï phoøng, coù theå thay theá noùng vaø töï ñoäng chuyeån sang cheá ñoä hoaït ñoäng khi nguoàn hieän taïi bò hong hoûng Coù heä thoáng laøm maùt döï phoøng, giöõ cho heä thoáng hoaït ñoäng trong moâi tröôøng nhieät ñoä thích hôïp Ñaëc bieät cong ngheä cluster ñem lai söï hoaït ñoäng lieân tuc coâng laïi sö hoat lien tuïc cho toaøn boä heä thoáng ngay caû khi moät server bò hoûng
 13. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc tính naêng quan troïng cuûa HP Netserver (tt.) Tính naêng quaûn trò server Tích hôïp hoaëc tuyø choïn remote assistant card Ket hô ôùi K át hôïp vôi HP Toptool, cho phep ñi à khi å T t l h h ù ñieu khien server töø xa Hoã trôï HP Openview, taêng cöôøng khaû naêng quan ly toan quaûn lyù toaøn boä heä thoáng mang thong maïng Quaûn trò server deã daøng baèng giao dieän web
 14. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Chipset Cache L2 Caùc loaïi SDRAM Hot-swap Hot swap Disk Controller Fiber Channel RAID Clustering Fast EtherChannel
 15. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Chipset Laø vi maïch coá ñònh treân mainboard, ñieâu khieån hoaït ñoäng cuûa mainboard, chuaån giao tieáp HDD… Co the co Coù theå coù moät hoaëc nhieàu chipset treân moät mainboard nhieu tren Laø thaønh phaàn keát noái giöõa system bus vaø CPU Quyeát ñònh soá löôïng CPU ñöôïc pheùp gaén treân mainboard Cac loaïi Caùc loai chipset pho bieán nhö: 440BX ServerSet LE III phoå bien 440BX, III, 450NX, ServerSet HE III, Profusion
 16. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Ví duï: Chipset Profusion cua HP LXr8500 du: cuûa
 17. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc khaùi nieäm thöôøng gaëp trong HP Netserver (tt.) Cache L2 Laø moät loaïi boä nhôù RAM Ñöôïc tích hôïp ngay treân CPU hay treân mainboard Laø nôi ñöôïc CPU duøng laøm boä nhôù ñeå tính toaùn Coù toác ñoä truy xuaát nhanh Cache L2 caøng lôùn thì CPU xöû lyù caøng nhanh y Caùc loaïi SDRAM (Synchronous DRAM) Interleaving SDRAM, coù theå chia laøm nhieàu phaàn vaø CPU truy xuat nhanh luaân phien töøng phan xuaát luan phieân töng phaàn ECC SDRAM (Error Checking and Correcting Code), phaùt hieän vaø söõa ñöôïc nhöõng loãi 1-bit Scrubbing SDRAM, khac phuc han cheá cuûa ECC Noù cho SDRAM khaéc phuïc haïn che cua ECC. No pheùp phaùt hieän vaø söõa nhöõng loãi sai nhieàu bit
 18. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc khaùi nieäm thöôøng gaëp trong HP Netserver (tt.) Hot-swap vaø Hot-spare Hot-swap: khaùi nieäm duøng ñeå chæ khaû naêng thay theá hoaëc hoan ñoi noùng thiet bò hoaùn ñoåi nong thieát bò. Caùc thieát bò coù theå hotswap ñöôïc nhö: hot-swap HDD, hot swap hot-swap power supply, hot hot- swap fan,. . . Ngoaøi ra coøn coù khaùi nieäm hot plug PCI slot, cho pheùp thay th h th theáá hoaëëc hoaùùn ñoååi noùùng caùùc card I/O h ñ d I/O. Hot-spare: khaùi nieäm chæ vieäc gaén saün thieát bò döï phoøng (HDD). Khi gaëp söï coá, thieát bò naøy seõ töï ñoäng thay theá thieát bò hö hoûng.
 19. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc khaùi nieäm thöôøng gaëp trong HP Netserver (tt.) Disk Controller Quyeát ñònh chuaån g y giao tieáp g a system bus vaø caùc thieát giöõ y bò löu tröõ nhö: oå ñóa cöùng, CD ROM, MO, . . . Quyeát ñònh toác ñoä keát noái, soá löôïng thieát bò coù theå keát noái treân moät keânh truyeàn. Caùc chuaåån cô baûûn: IDE, EIDE/ATA, SCSI… Caùc chuaån IDE/ATA: 5MBps, 10Mbps, 13.66MBps (ATA), 33MBps (Ult ATA) 66MB (ATA66) 100MB 33MB (Ultra ATA), 66MBps (ATA66), 100MBps (ATA100).
 20. Cac khai Caùc khaùi nieäm cô ban baûn Caùc khaùi nieäm thöôøng gaëp trong HP Netserver (tt.) Caùc chuaån SCSI: lieân tuïc phaùt trieån vaø laø giao tieáp chuû ñaïo vôùi HDD vaø caùc thieát bò löu tröõ khaùc cuûa Server. Caùc öu ñieååm chính cuûûa SCSI: Toác ñoä cao. Coù theå gaén nhieàu thieát bò treân cuøng moät keânh. Hoãã trôï keáát noáái daøi hôn so vôùi IDE: 12m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2