Báo cáo kế toán

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
439
lượt xem
165
download

Báo cáo kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình kế toán ASD: báo cáo kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kế toán

  1. DÖÕ LIEÄU BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH BAÛNG T/HÔÏP CHI TIEÁT Baûng caân ñoái keá toaùn Baûng keâ nhaäp xuaát toàn Xaùc ñònh kyø baùo caùo BC keát quaû kinh doanh Baûng toång hôïp coâng nôï Thieát laäp döõ lieäu BC löu chuyeån tieàn teä Baûng toång hôïp chi phí Baûng thuyeát minh baùo Baûng chi tieát soá dö Baùo caùo thueá GTGT caùo taøi chính Baûng keâ chi tieát doanh Trôû veà ASD thu , chi phí & lôïi nhuaän

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản