intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo "Khái niệm nhãn hiệu hàng hoá trong Bộ luật dân sự "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

74
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm nhãn hiệu hàng hoá trong Bộ luật dân sự Bởi vậy, trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, việc tăng cường các biện pháp cưỡng chế, nâng cao mức chế tài không phải khi nào cũng có ý nghĩa. Ở góc độ khác, nói như Khổng Tử, sử dụng các biện pháp cưỡng chế nhà nước để tác động “tuy có thể giảm được phạm pháp, nhưng người phạm pháp không biết xấu hổ, sỉ nhục”,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Khái niệm nhãn hiệu hàng hoá trong Bộ luật dân sự "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ThS. Vò ThÞ H¶i YÕn * T rong kho¶ng m−êi n¨m trë l¹i ®©y, cïng víi chÝnh s¸ch më cöa v sù ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, c¸c lo¹i h ng ho¸ - Chøc n¨ng cña nh n hiÖu h ng ho¸ l ®Ó ph©n biÖt h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c nhau. ®−îc s¶n xuÊt, l−u th«ng trªn thÞ tr−êng ng y Trong b i viÕt n y, chóng t«i xin b n ®«i c ng dåi d o vÒ sè l−îng, phong phó vÒ chñng ®iÒu vÒ kh¸i niÖm nh n hiÖu h ng ho¸ ®−îc quy lo¹i víi nhiÒu kiÓu d¸ng, nh n hiÖu kh¸c nhau. ®Þnh trong BLDS. Trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, h ng Nh n hiÖu h ng ho¸ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu ng y, h ng giê, kh«ng chØ ë ViÖt Nam m ë mäi 785 BLDS l nh÷ng dÊu hiÖu cã kh¶ n¨ng ph©n n¬i trªn thÕ giíi, c¸c nh s¶n xuÊt, kinh doanh biÖt. DÊu hiÖu dïng l m nh n hiÖu h ng ho¸ sÏ t×m mäi ph−¬ng thøc ®Ó qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu ®−îc c«ng nhËn l cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt nÕu cña m×nh víi c«ng chóng, bëi lÏ th−¬ng hiÖu m ®¸p øng ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè tr−íc tiªn l nh n hiÖu h ng ho¸ cã thÓ gióp 63/CP ng y 24/10/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh ng−êi tiªu dïng nhanh chãng t×m ra s¶n phÈm chi tiÕt vÒ së h÷u c«ng nghiÖp v ®−îc söa ®æi, m×nh −a thÝch, nh s¶n xuÊt ®−îc tÝn nhiÖm. Uy bæ sung theo NghÞ ®Þnh sè 06/2001/N§-CP ng y tÝn cña doanh nghiÖp lu«n g¾n liÒn víi nh n hiÖu 01/02/2001 cña ChÝnh phñ. §iÒu 785 BLDS liÖt h ng ho¸ cña doanh nghiÖp ®ã, cã thÓ nãi, bªn kª ba h×nh thøc thÓ hiÖn nh n hiÖu h ng ho¸ l : c¹nh c¸c t i s¶n h÷u h×nh, nh n hiÖu h ng ho¸ Tõ, ng÷, h×nh ¶nh v sù kÕt hîp c¸c yÕu tè n y. còng ®−îc coi l “vËt b¸u” cña c¸c nh s¶n xuÊt, Thø nhÊt, nh n hiÖu h ng ho¸ l tõ, ng÷. kinh doanh cÇn ph¶i ®−îc b¶o vÖ. Nh n hiÖu Trong tõ ®iÓn tiÕng ViÖt, "tõ" ®−îc ®Þnh nghÜa l h ng ho¸ l mét trong c¸c ®èi t−îng së h÷u c«ng "®¬n vÞ ng«n ng÷ nhá nhÊt cã nghÜa ho n chØnh nghiÖp ®−îc ph¸p luËt cña hÇu hÕt c¸c quèc gia v cÊu t¹o æn ®Þnh dïng ®Ó ®Æt c©u"; "ng÷" l trªn thÕ giíi b¶o hé. "®¬n vÞ ng÷ ph¸p ë bËc trung gian gi÷a tõ v ë n−íc ta, kh¸i niÖm nh n hiÖu h ng ho¸ c©u”.(1) Nh− vËy, nÕu theo nghÜa trªn th× d¹ng ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 785 Bé luËt d©n sù nh n hiÖu h ng ho¸ l tõ, ng÷ ph¶i bao gåm tËp (BLDS): “Nh n hiÖu h ng hãa l nh÷ng dÊu hîp c¸c ch÷ c¸i cã thÓ ghÐp l¹i th nh tõ hoÆc hiÖu dïng ®Ó ph©n biÖt h ng hãa, dÞch vô cïng ng÷ cã nghÜa ho n chØnh. Trªn thùc tÕ, chóng t«i lo¹i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c nhËn thÊy c¸c nh n hiÖu h ng ho¸ ® ®−îc b¶o nhau. Nh n hiÖu h ng hãa cã thÓ l tõ, ng÷, hé (kh«ng chØ ë ViÖt Nam m trªn to n thÕ giíi) h×nh ¶nh hoÆc sù kÕt hîp c¸c yÕu tè ®ã ®−îc thÓ kh«ng ho n to n l nh÷ng tõ cã nghÜa. Cã nh÷ng hiÖn b»ng mét hoÆc nhiÒu mÇu s¾c”. nh n hiÖu l nh÷ng ch÷ c¸i hoÆc cã khi l ch÷ sè Theo quy ®Þnh cña BLDS, cã thÓ thÊy nh n kh«ng ghÐp l¹i ®−îc th nh tõ. VÝ dô: Nh n hiÖu hiÖu h ng ho¸ cã hai ®Æc tr−ng c¬ b¶n: J&B l nh n hiÖu næi tiÕng cho mét lo¹i r−îu - Nh n hiÖu h ng ho¸ l nh÷ng dÊu hiÖu (nh− tõ, ng÷, h×nh ¶nh hoÆc sù kÕt hîp c¸c yÕu * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p tè ®ã) cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt. Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi 86 T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003
  2. nghiªn cøu - trao ®æi cña h ng Jonny Walker; hoÆc CNN l nh n hiÖu “cã thÓ ®−îc thÓ hiÖn b»ng mét hoÆc nhiÒu mÇu cña h ng truyÒn h×nh næi tiÕng cña Hoa K×. s¾c”. Nh− vËy, theo quy ®Þnh n y, mÇu s¾c chØ Nh÷ng nh n hiÖu ®−îc ®¸nh gi¸ l cã kh¶ n¨ng ®−îc coi l ph−¬ng thøc thÓ hiÖn cña nh n hiÖu ph©n biÖt cao nhÊt v ®−îc chÊp nhËn b¶o hé l¹i h ng ho¸. Mét mÇu s¾c ®¬n lÎ kh«ng thÓ sö th−êng l nh÷ng ch÷ c¸i ghÐp l¹i kh«ng cã nghÜa vÒ dông l m nh n hiÖu h ng ho¸. Tuy nhiªn, tæ hîp mÆt tõ vùng, vÝ dô: KODAK, SONY, NOKIA... cña nhiÒu mÇu s¾c trong mét sè tr−êng hîp cô Qua ®ã, cã thÓ thÊy nh n hiÖu h ng ho¸ kh«ng chØ thÓ cã thÓ ®−îc coi l dÊu hiÖu h×nh v v× vËy cã l nh÷ng tõ cã nghÜa m cßn cã thÓ l nh÷ng ch÷ thÓ sö dông l m nh n hiÖu h ng hãa. c¸i, ch÷ sè, miÔn l ®¸p øng ®−îc ®iÒu kiÖn cã Thùc tÕ n−íc ta còng nh− t¹i c¸c quèc gia kh¶ n¨ng ph©n biÖt. Nh n hiÖu h ng ho¸ ®−îc trªn thÕ giíi, c¸c dÊu hiÖu l tõ, ng÷, h×nh ¶nh c«ng nhËn l cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt nÕu nh÷ng hoÆc sù kÕt hîp c¶ tõ, ng÷ v h×nh ¶nh l nh÷ng dÊu hiÖu l ch÷ hoÆc tõ, ng÷ l m nh n hiÖu ph¶i dÊu hiÖu ®−îc sö dông phæ biÕn nhÊt l m nh n thuéc c¸c ng«n ng÷ th«ng dông; cã kh¶ n¨ng hiÖu h ng hãa cho c¸c s¶n phÈm h ng ho¸, dÞch ph¸t ©m ®−îc; kh«ng ph¶i l tªn gäi th«ng vô cña c¸c nh s¶n xuÊt, kinh doanh. Tuy nhiªn, th−êng cña chÝnh h ng ho¸, dÞch vô mang nh n hiÖn nay t¹i nhiÒu quèc gia, nhÊt l c¸c quèc gia hiÖu; kh«ng mang tÝnh m« t¶ h ng ho¸ hoÆc dÞch ph¸t triÓn, nh÷ng dÊu hiÖu m con ng−êi cã kh¶ vô...(2) n¨ng “tri gi¸c” ®−îc ®Òu cã thÓ ®−îc b¶o hé Thø hai, d¹ng nh n hiÖu l nh÷ng dÊu hiÖu d−íi d¹ng nh n hiÖu h ng hãa. V× vËy, ngo i h×nh ¶nh, bao gåm c¶ h×nh vÏ hoÆc ¶nh chôp nh÷ng dÊu hiÖu nh×n thÊy ®−îc th× nh÷ng dÊu còng cã thÓ sö dông l m nh n hiÖu h ng ho¸. hiÖu kh¸c m con ng−êi cã thÓ nhËn biÕt b»ng Trªn thùc tÕ, dÊu hiÖu h×nh khèi - l h×nh ¶nh c¸c gi¸c quan kh¸c nh− nghe thÊy (dÊu hiÖu ©m thanh) hoÆc thËm chÝ ngöi thÊy ®−îc (nh− mïi ®−îc thÓ hiÖn trong kh«ng gian ba chiÒu còng cã vÞ) còng ®−îc mét sè quèc gia b¶o hé nh− l thÓ ®¨ng kÝ b¶o hé nh n hiÖu h ng ho¸. VÝ dô: nh n hiÖu h ng ho¸. VÝ dô: T¹i Hoa K× ® cã H ng Coca-cola ® ®−îc Côc së h÷u c«ng ®Õn 30 nh n hiÖu h ng ho¸ ®−îc ®¨ng kÝ l ©m nghiÖp (SHCN) ViÖt Nam chÊp nhËn b¶o hé cho thanh. Tiªu biÓu cho nh n hiÖu thuéc d¹ng ©m nh n hiÖu h ng ho¸ l h×nh khèi chai n−íc ngät thanh l tiÕng s− tö gÇm cña h ng phim MGM Coca-cola. Nh÷ng dÊu hiÖu h×nh ®−îc c«ng nhËn (Metro-Goldwin-Mayer) ®¨ng kÝ cho c¸c s¶n l cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt nÕu kh«ng ph¶i l phÈm phim ho¹t h×nh. N¨m 1991, mét phô n÷ ë nh÷ng h×nh, h×nh häc ®¬n gi¶n ® ®−îc sö dông California ® ®¨ng kÝ nh n hiÖu h ng ho¸ l mïi réng r i hoÆc kh«ng ph¶i l nh÷ng h×nh qu¸ phøc cho chØ kh©u v chØ thªu, nh n hiÖu n y ®−îc m« t¹p, r¾c rèi kh«ng thÓ nhËn biÕt v ghi nhí ®−îc; t¶ l gîi l¹i h−¬ng th¬m Ên t−îng, t−¬i trÎ cña kh«ng ph¶i l h×nh vÏ hoÆc ¶nh chôp cña chÝnh hoa Flumeria.(4) h ng ho¸ ®ã; kh«ng gièng hoÆc t−¬ng tù víi c¸c Trong thêi ®¹i ng y nay, c¸c lo¹i h ng ho¸, biÓu t−îng, quy −íc ® ®−îc sö dông réng r i; dÞch vô ng y c ng phong phó, ®a d¹ng, c¸c nh kh«ng gièng hoÆc t−¬ng tù víi h×nh quèc k×, s¶n xuÊt lu«n lu«n muèn t×m kiÕm nh÷ng nh n quèc huy, l nh tô, danh nh©n, anh hïng...(3) hiÖu míi l¹, ®éc ®¸o, hÊp dÉn cho s¶n phÈm D¹ng dÊu hiÖu kÕt hîp ®−îc sö dông l m h ng ho¸, dÞch vô cña m×nh ®Ó t¹o Ên t−îng ®Õn nh n hiÖu h ng ho¸ nÕu l sù kÕt hîp c¶ dÊu c«ng chóng. Víi xu thÕ to n cÇu ho¸ nh− hiÖn hiÖu ch÷ v dÊu hiÖu h×nh t¹o th nh mét tæng thÓ nay, viÖc c«ng nhËn v b¶o hé nh n hiÖu h ng ®éc ®¸o, dÔ nhËn biÕt, cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt. ho¸ t¹i nhiÒu quèc gia kh¸c nhau ng y c ng phæ C¸c dÊu hiÖu trªn ®©y theo §iÒu 785 BLHS biÕn. V× vËy, sÏ l khiÕm khuyÕt nÕu ph¸p luËt T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003 87
  3. nghiªn cøu - trao ®æi cña chóng ta kh«ng b¶o hé cho nh÷ng d¹ng nh n h ng ho¸). Tõ khi NghÞ ®Þnh sè 63/CP ban h nh hiÖu míi ® ®−îc nhiÒu n−íc chÊp nhËn b¶o hé. cho ®Õn nay vÉn ch−a cã v¨n b¶n n o quy ®Þnh Chøc n¨ng chÝnh cña nh n hiÖu h ng ho¸ l vÒ kh¸i niÖm h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i, hiÖn ®Ó ph©n biÖt h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c t¹i Côc SHCN vÉn dùa v o Quy chÕ n y l m tiªu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c nhau. LÞch sö chÝ x¸c ®Þnh h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i. Theo ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng th−¬ng m¹i trªn thÕ giíi Quy chÕ nªu trªn th×: “Hai h ng ho¸ ®−îc coi l ® cho thÊy ®iÒu n y. Nh n hiÖu h ng ho¸ tr¶ lêi cïng lo¹i nÕu cã cïng b¶n chÊt (cÊu t¹o, th nh ng−êi cung cÊp h ng ho¸, dÞch vô n y l ai? chø phÇn, h×nh d¸ng...), cã cïng chøc n¨ng (c«ng kh«ng ph¶i h ng hãa, dÞch vô ®ã l g×? Trªn thÞ dông hoÆc môc ®Ých sö dông) v cã cïng ph−¬ng tr−êng, khi nhiÒu ng−êi cïng s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm h ng ho¸ cïng lo¹i hoÆc cïng thùc thøc thùc hiÖn chøc n¨ng ®ã”. C¨n cø v o quy hiÖn nh÷ng dÞch vô gièng nhau, nh n hiÖu h ng ®Þnh n y th× cã nh÷ng h ng ho¸ râ r ng l kh¸c ho¸ gióp cho chóng ta cã thÓ ph©n biÖt h ng ho¸ lo¹i nh−ng nÕu sö dông cïng mét nh n hiÖu th× ®ã do ai s¶n xuÊt, dÞch vô ®ã do ai tiÕn h nh. kh¶ n¨ng g©y nhÇm lÉn cã thÓ x¶y ra. §¬n cö Chóng ta thö h×nh dung xem nÕu h ng ho¸ cïng mét vô tranh chÊp vÒ nh n hiÖu h ng ho¸ ® lo¹i trªn thÞ tr−êng ®Òu kh«ng cã nh n hiÖu ®−îc to ph¸n quyÕt: C«ng ti tr¸ch nhiÖm h÷u h ng ho¸ hoÆc cïng mang mét nh n hiÖu gièng h¹n ViÖt Nam Foremost, trô së ë ThuËn An, tØnh nhau th× ng−êi tiªu dïng sÏ v« cïng khã kh¨n B×nh D−¬ng chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s÷a, trong khi ph©n biÖt, nhËn biÕt c¸c s¶n phÈm ®ã do ai ®ã cã s¶n phÈm s÷a ®Æc cã ®−êng mang nh n s¶n xuÊt. Cßn nh÷ng h ng ho¸, dÞch vô kh«ng hiÖu “Tr−êng Sinh” v ® ®−îc Côc SHCN cÊp cïng lo¹i th× b¶n th©n chóng ® kh¸c nhau, cã giÊy chøng nhËn nh n hiÖu h ng ho¸ cho nh n thÓ ph©n biÖt ®−îc. Cã lÏ tõ nhËn thøc ®ã nªn hiÖu n y. C«ng ti tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n c«ng §iÒu 785 BLDS quy ®Þnh: "Nh n hiÖu h ng ho¸ nghiÖp Tr−êng Sinh, trô së t¹i 270, Thuþ Khª, ®Ó ph©n biÖt nh÷ng h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i H Néi s¶n xuÊt s¶n phÈm s÷a ®Ëu n nh cao cÊp cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c nhau". còng lÊy nh n hiÖu “Tr−êng Sinh”. C«ng ti s÷a C¨n cø v o quy ®Þnh n y cã thÓ hiÓu nh÷ng h ng Foremost cho r»ng, viÖc xuÊt hiÖn s¶n phÈm s÷a ho¸, dÞch vô kh«ng cïng lo¹i cã thÓ sö dông ®Ëu n nh mang nh n hiÖu “Tr−êng Sinh” trªn thÞ nh÷ng nh n hiÖu h ng ho¸ trïng hoÆc t−¬ng tù tr−êng g©y nhÇm lÉn cho ng−êi tiªu dïng, cã thÓ m vÉn kh«ng cã kh¶ n¨ng g©y nhÇm lÉn vÒ nguån gèc cña chóng. l m cho hä lÇm t−ëng s÷a ®Ëu n nh Tr−êng Sinh VËy thÕ n o l h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i? còng do C«ng ti Foremost s¶n xuÊt, l m ¶nh Tr−íc ®©y, trong lÜnh vùc së h÷u c«ng nghiÖp, h−ëng ®Õn doanh thu b¸n h ng, uy tÝn cña C«ng kh¸i niÖm h ng ho¸, dÞch vô cïng lo¹i ® tõng ti bÞ gi¶m sót. V× vËy, C«ng ti s÷a Foremost ® ®−îc ®Ò cËp trong Quy chÕ xÐt nghiÖm nh n kiÖn ®Õn tßa ¸n nh©n d©n th nh phè H Néi, yªu hiÖu h ng hãa sè 191/QCXN ng y 06/04/1994 cÇu buéc C«ng ti TNHH c«ng nghiÖp Tr−êng cña Côc SHCN. Tuy nhiªn, Quy chÕ trªn ® hÕt Sinh chÊm døt h nh vi sö dông nh n hiÖu n y v hiÖu lùc tõ ng y 24/10/1996 khi NghÞ ®Þnh sè ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i b»ng 5% tæng doanh 63/CP quy ®Þnh chi tiÕt vÒ SHCN cña ChÝnh phñ thu kÓ tõ khi s¶n xuÊt s÷a ®Ëu n nh mang nh n ra ®êi, theo §iÒu 70 cña NghÞ ®Þnh sè 63/CP th× hiÖu Tr−êng Sinh. Khi x¶y ra vô tranh chÊp nh n nã sÏ thay thÕ h ng lo¹t c¸c v¨n b¶n ph¸p quy hiÖu Tr−êng Sinh, Côc SHCN ® kÕt luËn: Nh n tr−íc ®ã trong ®ã cã c¶ §iÒu lÖ vÒ nh n hiÖu hiÖu Tr−êng Sinh cho s÷a ®Ëu n nh cña c«ng ti 88 T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003
  4. nghiªn cøu - trao ®æi TNHH c«ng nghiÖp Tr−êng Sinh t−¬ng tù víi phÇn cÊu t¹o, quy tr×nh chÕ biÕn, c¸ch sö dông... nh n hiÖu Tr−êng Sinh cho s÷a ®Æc cã ®−êng ® V× hai s¶n phÈm n y kh¸c lo¹i nªn C«ng ti c«ng ®−îc b¶o hé cña C«ng ti Foremost v× hai s¶n nghiÖp Tr−êng Sinh vÉn cã quyÒn sö dông nh n phÈm cïng lo¹i. C¨n cø v o kÕt luËn n y cña hiÖu “Tr−êng Sinh” m kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn Côc SHCN, trong b¶n ¸n d©n sù s¬ thÈm sè 08 quyÒn së h÷u nh n hiÖu h ng ho¸ cña C«ng ti ng y 9/3/2000 cña Tßa ¸n nh©n d©n th nh phè Foremost. §iÓm mÊu chèt m c¸c bªn vÉn cßn H Néi v b¶n ¸n phóc thÈm d©n sù sè 115 ng y tranh c i trong vô viÖc n y l hai lo¹i s÷a mang 18/9/2000 cña Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao ®Òu ph¸n nh n hiÖu “Tr−êng Sinh” cña hai c¬ së s¶n xuÊt quyÕt: ChÊp nhËn ®¬n khëi kiÖn cña C«ng ti kÓ trªn l cïng lo¹i hay kh«ng cïng lo¹i. Foremost, buéc c«ng ti TNHH c«ng nghiÖp Theo chóng t«i, dï hai lo¹i s÷a n y l cïng Tr−êng Sinh chÊm døt viÖc sö dông nh n hiÖu lo¹i theo ®¸nh gi¸ cña Côc SHCN v theo nhËn “Tr−êng Sinh” cho s¶n phÈm s÷a ®Ëu n nh; b¸c ®Þnh trong hai b¶n ¸n kÓ trªn, hay kh¸c lo¹i theo yªu cÇu ®ßi båi th−êng thiÖt h¹i cña C«ng ti kÕt luËn cña Côc qu¶n lÝ chÊt l−îng vÖ sinh an Foremost v× kh«ng ®−a ra ®−îc chøng cø vÒ sù to n thùc phÈm v Côc qu¶n lÝ thÞ tr−êng th× viÖc thiÖt h¹i. sö dông cïng mét nh n hiÖu cã kh¶ n¨ng g©y MÆc dï c¬ quan chøc n¨ng cña Nh n−íc ® nhÇm lÉn vÒ nguån gèc cña chóng v× hai lo¹i s÷a kÕt luËn v hai cÊp tßa ¸n ® xÐt xö, b¶n ¸n ® n y t−¬ng tù nhau - ®Òu l s÷a - l lo¹i ®å uèng cã hiÖu lùc ph¸p luËt nh−ng C«ng ti TNHH c«ng cã gi¸ trÞ dinh d−ìng, cïng môc ®Ých sö dông, nghiÖp Tr−êng Sinh kh«ng chÊp nhËn ph¸n quyÕt chóng th−êng cïng ®−îc b y b¸n ë mét n¬i trªn. Hä ® cã ®¬n th− khiÕu n¹i göi ViÖn kiÓm (cïng kªnh tiªu thô)... Do ®ã h ng ho¸, hoÆc s¸t nh©n d©n tèi cao, To ¸n nh©n d©n tèi cao ®Ò dÞch vô mÆc dï kh«ng cïng lo¹i nh−ng nÕu nghÞ ho n thi h nh ¸n v xem xÐt l¹i vô ¸n theo chóng t−¬ng tù nhau hoÆc cã liªn quan ®Õn nhau tr×nh tù gi¸m ®èc thÈm, ®¬n th− khiÕu n¹i cña th× còng kh«ng thÓ sö dông cïng nh n hiÖu h ng C«ng ti còng ®−îc göi tíi c¸c c¬ quan nh− V¨n ho¸ v× rÊt dÔ l m cho ng−êi tiªu dïng nhÇm phßng ChÝnh phñ, Bé th−¬ng m¹i, Héi luËt gia t−ëng r»ng chóng cïng nguån gèc, khi ®ã nh n ViÖt Nam... v c¸c c¬ quan n y trong c¸c c«ng hiÖu h ng ho¸ kh«ng thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng v¨n tr¶ lêi cña m×nh ®Òu ®Ò nghÞ ph¶i xem xÐt l¹i ph©n biÖt cña m×nh. V× vËy, quy ®Þnh cña §iÒu vô tranh chÊp n y. LÝ do chÝnh m C«ng ti 785 BLDS: Nh n hiÖu h ng ho¸ ®Ó ph©n biÖt TNHH c«ng nghiÖp Tr−êng Sinh ®−a ra l c¨n h ng ho¸, dÞch vô “cïng lo¹i” theo chóng t«i l cø v o quy ®Þnh cña §iÒu 785 BLDS th× nh n kh«ng mang tÝnh kh¸i qu¸t, dÔ g©y ra nhËn thøc hiÖu h ng ho¸ ®Ó ph©n biÖt nh÷ng h ng ho¸, dÞch kh«ng ®óng l nh n hiÖu h ng ho¸ chØ ®Ó ph©n vô cïng lo¹i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh biÖt nh÷ng h ng ho¸ dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c kh¸c nhau; Côc qu¶n lÝ chÊt l−îng, vÖ sinh an c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau, cßn nÕu to n thùc phÈm Bé y tÕ trong v¨n b¶n sè 469 h ng ho¸ kh«ng cïng lo¹i th× cã thÓ sö dông ng y 8/6/2001 v Côc qu¶n lÝ thÞ tr−êng Bé cïng nh n hiÖu m kh«ng vi ph¹m quyÒn së h÷u th−¬ng m¹i ®Òu x¸c ®Þnh hai s¶n phÈm s÷a ®Æc c«ng nghiÖp nh− quan ®iÓm cña bªn C«ng ti cã ®−êng v s÷a ®Ëu n nh cña hai c«ng ti trªn TNHH c«ng nghiÖp Tr−êng Sinh trong vô tranh kh«ng cïng lo¹i thùc phÈm, chóng kh¸c nhau vÒ chÊp nªu trªn. b¶n chÊt, th nh phÇn chÊt l−îng chñ yÕu, th nh MÆt kh¸c, theo ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003 89
  5. nghiªn cøu - trao ®æi ®Þnh sè 63/CP, nh÷ng nh n hiÖu trïng hoÆc nh n hiÖu h ng ho¸ cña c¬ së kh¸c m h ng hãa, t−¬ng tù tíi møc g©y nhÇm lÉn víi nh n hiÖu næi dÞch vô cña hä tuy kh«ng cïng lo¹i nh−ng t−¬ng tiÕng hoÆc ®−îc thõa nhËn réng r i cña ng−êi tù hoÆc cã liªn quan ®Õn nhau th× còng cã kh¶ kh¸c sÏ kh«ng ®−îc ®¨ng kÝ b¶o hé. Nh− vËy, n¨ng g©y nhÇm lÉn v nh n hiÖu h ng hãa kh«ng ®èi víi nh n hiÖu næi tiÕng hoÆc ® ®−îc sö thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng ph©n biÖt cña m×nh. dông v thõa nhËn mét c¸ch réng r i th× c¸c c¬ Theo chóng t«i, tuy “ph©n biÖt h ng ho¸, së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c kh«ng thÓ sö dông dÞch vô cïng lo¹i” l chøc n¨ng chÝnh cña nh n nh n hiÖu trïng hoÆc t−¬ng tù, ngay c¶ khi c¸c hiÖu h ng ho¸ m chóng ta th−êng gÆp nhÊt h ng ho¸, dÞch vô ®ã ho n to n kh¸c lo¹i. VÝ dô: trong thùc tÕ nh−ng trong nhiÒu tr−êng hîp, ë ViÖt Nam, HONDA ®−îc nhiÒu ng−êi biÕt nh n hiÖu h ng ho¸ cßn ®Ó ph©n biÖt c¸c h ng ®Õn l nh n hiÖu cña mét nh s¶n xuÊt xe m¸y ho¸, dÞch vô t−¬ng tù, thËm chÝ cã nh÷ng tr−êng v phô tïng cña chóng. NÕu trªn thÞ tr−êng xuÊt hîp cßn ph©n biÖt c¶ nh÷ng h ng ho¸, dÞch vô hiÖn lo¹i n−íc kho¸ng mang nh n hiÖu HONDA kh¸c lo¹i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh do c¬ së n o ®ã s¶n xuÊt th× cã x¶y ra vÊn ®Ò g× kh¸c nhau. kh«ng? N−íc kho¸ng râ r ng l h ng hãa kh¸c ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu lo¹i víi xe m¸y. Tuy nhiªn, do nh n hiÖu vùc v thÕ giíi. Ng y 13/7/2000, chóng ta ® kÝ HONDA ® ®−îc biÕt ®Õn réng r i ë ViÖt Nam HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i víi ChÝnh phñ Hoa K×. nªn ng−êi tiªu dïng cã thÓ suy luËn r»ng lo¹i HiÖp ®Þnh ® ®−îc hai bªn phª chuÈn v chÝnh n−íc kho¸ng n y còng l s¶n phÈm cña h ng thøc cã hiÖu lùc tõ ng y 10/12/2001, trong ®ã t¹i HONDA. Trong tr−êng hîp n y, nh n hiÖu Ch−¬ng II - “QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ”, kho¶n 1 h ng hãa ® kh«ng thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng §iÒu 6 quy ®Þnh vÒ nh n hiÖu h ng ho¸: “Trong ph©n biÖt cña m×nh. Nh− vËy, qua nh÷ng dÉn HiÖp ®Þnh n y, nh n hiÖu h ng ho¸ ®−îc cÊu chøng trªn ®©y, chóng ta cã thÓ thÊy r»ng trong th nh bëi dÊu hiÖu bÊt k× hoÆc sù kÕt hîp bÊt k× chõng mùc n o ®ã, nh n hiÖu h ng ho¸ kh«ng c¸c dÊu hiÖu cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt h ng ho¸, chØ cã chøc n¨ng ph©n biÖt nh÷ng h ng ho¸, dÞch vô cña mét ng−êi víi h ng ho¸, dÞch vô cña dÞch vô cïng lo¹i m cßn ®Ó ph©n biÖt nh÷ng ng−êi kh¸c, bao gåm tõ, ng÷, tªn ng−êi, h×nh, h ng ho¸, dÞch vô kh¸c lo¹i. Cô thÓ trong c¸c ch÷ c¸i, ch÷ sè, tæ hîp mÇu s¾c, c¸c yÕu tè h×nh tr−êng hîp sau: hoÆc h×nh d¹ng cña h ng hãa hoÆc h×nh d¹ng - NÕu mét nh n hiÖu h ng hãa ®−îc coi l cña bao b× h ng hãa”. ViÖt Nam ® nép ®¬n gia næi tiÕng hoÆc ® ®−îc sö dông v thõa nhËn mét nhËp Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi WTO v hi c¸ch réng r i th× nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, kinh väng trong t−¬ng lai kh«ng xa chóng ta sÏ trë doanh kh¸c sÏ kh«ng ®−îc sö dông l m nh n th nh th nh viªn cña tæ chøc n y. Khi gia nhËp hiÖu h ng ho¸ cho s¶n phÈm cña m×nh ngay c¶ WTO, nh÷ng quy ®Þnh vÒ së h÷u trÝ tuÖ cña khi h ng ho¸, dÞch vô ®ã ho n to n kh¸c lo¹i víi chóng ta ph¶i phï hîp víi Tho¶ −íc TRIP vÒ c¸c h ng ho¸, dÞch vô cã g¾n nh n hiÖu næi tiÕng khÝa c¹nh liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i cña quyÒn hoÆc nh n hiÖu ® ®−îc sö dông v thõa nhËn së h÷u trÝ tuÖ. Liªn quan ®Õn kh¸i niÖm nh n mét c¸ch réng r i v× cã kh¶ n¨ng g©y nhÇm lÉn. hiÖu h ng ho¸, kho¶n 1 §iÒu 15 Tho¶ −íc TRIP - NÕu nh n hiÖu h ng hãa cña c¬ së s¶n quy ®Þnh: “BÊt k× mét dÊu hiÖu, hoÆc tæ hîp c¸c xuÊt, kinh doanh n y l¹i trïng hoÆc t−¬ng tù víi dÊu hiÖu n o, cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt h ng ho¸ 90 T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003
  6. nghiªn cøu - trao ®æi hoÆc dÞch vô cña mét doanh nghiÖp víi h ng QuyÒn së h÷u... (TiÕp theo trang 77) ho¸, dÞch vô cña mét doanh nghiÖp kh¸c, ®Òu cã thÓ l m nh n hiÖu h ng ho¸. C¸c dÊu hiÖu KÕt qu¶ l Lynchburg Lemonade cña ®ã ®Æc biÖt l c¸c tõ, kÓ c¶ tªn riªng, c¸c Tony Mason ® ®−îc to ¸n kÕt luËn l bÝ mËt th−¬ng m¹i v Mason ® gi nh ®−îc ch÷ c¸i, ch÷ sè, c¸c yÕu tè h×nh häa v tæ kho¶n tiÒn båi th−êng kh¸ lín trong vô kiÖn hîp c¸c mÇu s¾c còng nh− tæ hîp bÊt k× c¸c n y. dÊu hiÖu ®ã, ph¶i cã kh¶ n¨ng ®−îc ®¨ng kÝ l nh n hiÖu h ng ho¸”. Nh− vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y l khi cã tranh Qua nh÷ng quy ®Þnh vÒ nh n hiÖu h ng ho¸ chÊp, khiÕu kiÖn gi÷a c¸c bªn vÒ sù x©m ph¹m trong hai ®iÒu −íc quèc tÕ kÓ trªn, cã thÓ thÊy næi bÝ mËt th−¬ng m¹i (hay ë ViÖt Nam l bÝ mËt lªn hai vÊn ®Ò nÕu so s¸nh víi kh¸i niÖm nh n hiÖu kinh doanh) th× ph¶i c¨n cø v o quy ®Þnh cña h ng ho¸ ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 785 BLDS: ph¸p luËt ®Ó kh¼ng ®Þnh th«ng tin ®ã cã thùc sù - Thø nhÊt: BÊt k× dÊu hiÖu hoÆc tæ hîp l bÝ mËt kinh doanh hay bÝ mËt th−¬ng m¹i nh÷ng dÊu hiÖu n o cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®Òu hay kh«ng, tõ ®ã míi cã thÓ x¸c ®Þnh h nh vi vi cã thÓ ®−îc sö dông l m nh n hiÖu h ng hãa ph¹m bÝ mËt ®ã trong thùc tÕ ® x¶y ra nh− thÕ (®Æc biÖt l c¸c tõ, ch÷ c¸i, ch÷ sè, c¸c yÕu tè n o, cïng nh÷ng tæn thÊt m sù vi ph¹m ®ã ® h×nh häa...). g©y ra cho bªn bÞ vi ph¹m... Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - Thø hai: Nh n hiÖu h ng ho¸ ph©n biÖt n y, kÓ c¶ ë c¸c n−íc ph¸t triÓn víi kinh h ng ho¸, dÞch vô cña nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt, nghiÖm thùc tiÔn phong phó còng hÕt søc phøc kinh doanh kh¸c nhau. Theo chóng t«i, §iÒu 785 BLDS chØ liÖt kª t¹p, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn lÜnh vùc n y cßn c¸c d¹ng nh n hiÖu h ng hãa l tõ, ng÷, h×nh qu¸ míi mÎ ë ViÖt Nam th× khã kh¨n ®ã l¹i ¶nh; sù kÕt hîp c¶ tõ, ng÷, h×nh ¶nh v quy ®Þnh c ng lín h¬n nhiÒu. NghÞ ®Þnh sè 54/CP quy nh n hiÖu h ng ho¸ chØ ®Ó ph©n biÖt nh÷ng h ng ®Þnh vÒ bÝ mËt kinh doanh víi néi dung cßn qu¸ ho¸, dÞch vô cïng lo¹i cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kh¸i qu¸t v s¬ l−îc, ch¾c ch¾n dÉn ®Õn nh÷ng kinh doanh kh¸c nhau l thiÕu tÝnh kh¸i qu¸t, khã kh¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái khi cÇn ph¶i ¸p kh«ng ho n to n phï hîp víi tinh thÇn cña c¸c dông luËt cho c¸c vô viÖc cô thÓ. Tuy r»ng cho ®iÒu −íc quèc tÕ m chóng ta ® v sÏ tham gia ®Õn nay, ë n−íc ta ch−a cã vô kiÖn n o ph¶i gi¶i còng nh− kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. V× vËy, thiÕt nghÜ §iÒu 785 BLDS nªn ®−îc söa l¹i nh− quyÕt ë c¸c cÊp to ¸n vÒ bÝ mËt kinh doanh, vÒ sau: “Nh n hiÖu h ng ho¸ l nh÷ng dÊu hiÖu chèng c¹nh tranh kh«ng l nh m¹nh nh−ng thùc dïng ®Ó ph©n biÖt h ng hãa, dÞch vô cña c¸c c¬ tÕ gÇn mét n¨m qua, ng−êi n«ng d©n ViÖt Nam së s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c nhau”./. nu«i c¸ tra, c¸ basa ® gÆp ph¶i nh÷ng r¾c rèi, v thiÖt thßi, bÊt æn vÒ vô kiÖn c¸ da tr¬n (1).Xem: Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt, Nxb. Khoa häc x héi, (catfish) m HiÖp héi nh÷ng ng−êi nu«i lo¹i c¸ 1994, tr.1035. (2),(3).Xem: Kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 63/CP ng y n y ë MÜ ® kiÖn hä tíi Bé th−¬ng m¹i MÜ. 24/10/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ së h÷u Kinh nghiÖm lËp ph¸p kh«ng nhiÒu kÌm theo c«ng nghiÖp, ®−îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ ®Þnh sè thùc tiÔn Ýt ái cña chóng ta trong lÜnh vùc 06/2001/N§-CP ng y 01/02/2001 cña ChÝnh phñ. t−¬ng øng râ r ng mang l¹i nhiÒu bÊt cËp cho (4). United States Patent and Trademark Office - 2001, The Fingerprints of Commerce. ViÖt Nam trong vô kiÖn n y./. T¹p chÝ luËt häc sè th¸ng 3/2003 91
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2