intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Báo cáo "Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam"

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
11
download

Báo cáo "Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm về miễn hình phạt trong pháp luật hình sự Việt Nam"

 1. nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi PGS.TS. Th¸i VÜnh Th¾ng * o H i và lu t H i giáo ã t n t i hơn 1. Khái quát v h th ng pháp lu t H i giáo ây là h th ng pháp lu t t n t i các 1300 năm và phát tri n nh hư ng c a mình nư c Irak, Egypte, Syrie, Iran, Ar p-xêút, t bán o r p n châu Phi, châu Á. Soudan, Koweit, Indonesia, Malaysia, Ngày nay, các nư c t Philippines n các Philippines, Án , Afghanistan, Jordanie, nư c thu c Liên Xô cũ như Adec-bai-gian, Pakistan, Th Nhĩ Kì,… Có kho ng 800 Uzbekistan, Kirgistan, Kazastan, v n còn theo tri u ngư i theo o Islam và kho ng 30 truy n th ng văn hoá và pháp lu t H i giáo. qu c gia H i giáo. ây là h th ng pháp lu t Pháp lu t H i giáo v n chi ph i, i u ch nh có m i quan h m t thi t v i o Islam. các quan h xã h i ph n l n các nư c r p. Lu t H i giáo khác v i các h th ng pháp Thu t ng "H i giáo" (Islam, Musulman) lu t chúng ta ã nghiên c u không ph i là có nghĩa là "s khu t ph c", s "hi n dâng". m t ngành khoa h c c l p, nó ch là m t m t, Ngư i H i giáo ph c tùng ý chí c a thánh m t khía c nh c a o H i. âu o H i Ala, ngư i duy nh t có quy n phán x i u không t n t i thì ó không có pháp lu t H i úng, sai. o h i chính là nh ng l i răn d y giáo. ây là h th ng pháp lu t pha tr n gi a c a thánh Ala mà Môhamét ã tìm ra và quy ph m tôn giáo, o c và pháp lu t. truy n l i cho ngư i i. ó là t p h p nh ng Pháp lu t H i giáo hình thành t th k giáo lí v o c cũng như nh ng quy t c th VII khi nhà tiên tri Môhamét, m t c a cu c s ng mà con ngư i ph i theo. thương gia thành ph Mécca b t u truy n Tư tư ng pháp lu t H i giáo khác h n i b c thông i p t thánh Ala, Mohamet và v i tư tư ng pháp lu t phương Tây. Trong nh ng ngư i theo ông ta ã r i Mecca năm khi ph n l n các nư c phương Tây coi pháp 622 và quay tr l i 8 năm sau ó tr vì lu t là s th hi n ý chí c a nhân dân thông vùng này và l p nên m t ch tôn giáo. qua cơ quan l p pháp c a mình thì pháp lu t Ngày Mohamét r i Mecca ư c g i là ngày H i giáo l i nói là ý chí c a thánh Ala qua s hijra - ngày b t u l ch H i giáo mà ph n phát hi n tuy t v i c a nhà tiên tri Môhamét l n các nư c Trung ông s d ng. Trong - s gi trung thành c a thánh Ahla. khi châu Âu còn ang chìm m trong êm 2. Các ngu n lu t trư ng trung c thì n n văn hoá H i giáo ã a. Kinh Coran - là m t cu n thánh kinh phát tri n m nh m . Các nhà toán h c, tri t bao g m 6327 câu thơ. Ch có kho ng 200 h c, các nhà văn H i giáo ã có nh ng óng góp to l n vào s phát tri n c a n n văn hoá * Gi ng viên chính Khoa hành chính - nhà nư c nhân lo i. Trư ng i h c Lu t Hà N i 68 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2006
 2. nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi câu thơ (kho ng hơn 3%) c a cu n sách ó xét v phương di n hình ph t bao g m 2 lo i: - T i ph m có th tr b ng ti n; có liên quan n pháp lu t mà ch y u là các - T i ph m ph i tr b ng thân th ho c v n v gia ình và th a k . cu c s ng c a mình. b. Sunna - Các phong t c t p quán mang Theo m c n ng nh c a t i ph m kinh tính truy n th ng. thánh Coran xác nh 3 lo i t i ph m: Có th so sánh coi Coran như là kinh c u a. Hudud: T i ph m ch ng lo i chúa bao ư c và Sunna là kinh tân ư c. g m 7 t i: Ngo i tình (k c thông dâm), vu c. Ijam - S tho thu n, nh t trí c a cáo, u ng rư u (là nơi công c ng cũng như ngư i có th m quy n. nhà riêng), t i tr m, cư p ư ng, ph n o, d. Quiyas - Suy oán tương t pháp lu t. vi ph m kinh thánh. Trong 4 ngu n lu t nói trên thì Coran và - Trong b y t i ph m nói trên thì ba t i Sunna là ngu n lu t chính còn Ijam và ph m u bao g m: ngo i tình, vu cáo và Quiyas là ngu n ph . u ng rư u s b ánh b ng roi. 3. Các c i m cơ b n c a pháp lu t - T i tr m và cư p ư ng b ph t óng H i giáo inh vào thánh giá ho c c t tay, chân. Theo kinh Coran (ngư i Musulman còn - T i ph n o, vi ph m kinh thánh s b g i là Chariat) hành vi c a con ngư i ư c hình ph t ch t u. chia làm 5 lo i: b. Quesas: Là các t i ph m òi h i s tr - Hành vi b t bu c ph i làm (obligatoire) thù c a ngư i b h i ho c gia ình ngư i b như nghĩa v chăm sóc con cái, nghĩa v h i. ó là các lo i t i ph m: gi t ngư i (c ý óng thu . ho c vô ý); gây thương tích (c ý ho c vô ý); - Hành vi nên làm (recommandés) ví d cư ng dâm. thăm m t ngư i b n b m, giúp ngư i c. Các t i Ta'azir: Bao g m các hành vi nghèo khó v.v.. như ăn th t l n, ưa l i khai man trá , h i l , - Hành vi làm cũng ư c, không làm cũng làm gián i p, nói năng t c t u, m c qu n áo ư c (Indiffrerentes). ây là các hành vi khiêu dâm, vi ph m lu t l giao thông. Hình không áng k , không c n ph i lưu ý như tham ph t cho lo i t i ph m này tuỳ theo th m d các trò vui, tiêu khi n có tính lành m nh. phán, có th ph t ti n, ph t tù nhưng nh hơn - Hành vi áng chê trách (blâmables) như hai lo i t i ph m trên. sai gi h n, ch m tr , nói l i không t nh , Khác v i các h th ng pháp lu t khác, thi u l phép, i ng không úng tác phong. thông thư ng coi t i ph m gi t ngư i là t i - Hành vi c m (interdites): Gi t ngư i, ph m n ng nh t trong pháp lu t H i giáo các cư p c a, l a o, tr m c p. t i ph m ch ng l i chúa là t i ph m n ng ây ư c coi là nguyên t c cơ b n nh t, còn t i ph m gi t ngư i và gây thương ánh giá hành vi c a con ngư i v phương tích ư c coi là các t i ph m ch ng l i cá di n pháp lu t cũng như o c. nhân ch không ph i ch ng l i chúa nên Lu t hình s ư c coi là ít nghiêm tr ng hơn Hudud. N u Khái ni m t i ph m trong lu t H i giáo n u t¹p chÝ luËt häc sè 1/2006 69
 3. nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi các t i tr m c p, cư p c a b hình ph t ch t câu 2282). V th a k , ngư i làm di chúc ch tay, chân ngư i v ngo i tình b x t hình có quy n nh o t 1/3 tài s n c a mình. thì hình ph t ây ư c quan ni m là ph i Ngư i th a k ch hư ng quy n ch không tr b ng thân th ho c cu c s ng c a mình, th a k nghĩa v . Tài s n phân chia u cho vì v y không th chu c b ng ti n. Nhưng nh ng ngư i ư c th a k không phân bi t n u ph m t i gi t ngư i thì tuỳ theo tình ti t hàng th a k th nh t, th hai như con hay cháu tăng n ng ho c gi m nh mà x t hình ho c u hư ng như nhau. chu c ti n, tài s n. Theo lu t H i giáo, gi t Lu t hôn nhân và gia ình m t ngư i àn ông có th chu c b ng 100 - Lu t H i giáo t o cho ngư i àn ông có con l c à, gi t m t ngư i àn bà có th uy th tuy t i trong gia ình. Cho n chu c b ng 50 con l c à. Ngay c th i hi n ngày nay, kinh Coran v n cho phép ngư i i Ar p - Xêút (cho n năm 1988) ưc àn ông có 4 v và không h n ch nàng h u. chu c t i, ngư i ph m t i ph i tr 32.000 Trong hôn nhân không c n thi t s ng ý USD cho m ng m t ngư i àn ông H i giáo, c a ngư i ph n . Ngư i ph n trư c khi 16.000 USD cho m ng m t ngư i àn bà H i l y ch ng không ư c phép g p g , nói giáo và m t ngư i àn ông không ph i là dân chuy n v i nh ng ngư i àn ông khác: Ra H i giáo; 8.000 USD cho m ng m t ngư i ư ng ph n ph i eo m ng en che m t àn bà không ph i là ngư i H i giáo. (nhi u qu c gia H i giáo ã b quy nh này). Cũng theo kinh Coran ngư i ph n Lu t dân s H th ng lu t nghĩa v r t phát tri n. ph i gi trinh ti t trư c khi l y ch ng. Sau Nghĩa v xu t phát t h p ng chia làm 2 êm tân hôn ngư i v m i cư i có th b u i lo i. S phân bi t hai lo i này ư c xác nh kh i nhà ch ng n u ngư i ch ng m i cư i trên cơ s có hay không s chuy n giao tài phát hi n cô dâu ã không còn trinh ti t. s n (là i tư ng h p ng). Nhi u nư c H i giáo s d ng t p quán a) Nhóm th nh t liên quan n vi c có pháp trong hôn nhân. Ví d , con gái l y ch ng chuy n giao tài s n là i tư ng c a giao ph i có c a h i môn c a cha m mang n d ch dân s : cho gia ình ch ng. Vì lí do này mà nhi u gia - H p ng trao i; ình nghèo kh con gái không th l y ư c - H p ng cho vay; ch ng. m t s qu c gia H i giáo còn t n t i - H p ng mua bán. t p quán "cư p dâu" và ư c th a nh n như b) Nhóm th hai là nhóm không c n m t t p quán pháp lu t. Theo t p quán pháp chuy n giao tài s n. này n u ngư i con trai mu n cư i m t cô gái - H p ng v n chuy n hàng hoá; làm v nhưng b cha m cô gái ó khư c t - H p ng u thác. (v i nhi u lí do khác nhau) thì ngư i con trai Kinh Coran òi h i các bên tham gia h p ó có th "cư p dâu". N u ngư i con trai gi ng l p thành văn b n và ph i có ít nh t hai ư c cô gái ó qua êm t i nhà mình và có ngư i àn ông hay m t ngư i àn ông và ngư i làm ch ng thì hôm sau anh ta có m t ngư i àn bà làm ch ng (Kinh Coran quy n n nhà b m cô dâu xin cư i. Và 70 t¹p chÝ luËt häc sè 1/2006
 4. nhµ n−íc vµ ph¸p luËt n−íc ngoµi trong trư ng h p này b m cô dâu không ph , các th ng c và các sĩ quan cao c p th khư c t . Trên th c t cô gái có th th a trong quân i (t i tá tr lên). thu n ng m v i ngư i con trai cho vi c Nhà vua là ngư i có quy n xét x (tư "cư p dâu" ó có th ti n hành trót l t. pháp) cao nh t, là ngư i có quy n ân xá. Cũng như nhi u nư c theo các tôn giáo M c dù không có văn b n pháp lu t nào khác, các nư c H i giáo thư ng cho r ng h n ch quy n l c c a nhà vua nhưng quy n hôn nhân ph i môn ăng h i nghĩa là gia l c c a nhà vua cũng b h n ch b i các quy ình cô dâu, chú r ph i tương x ng nhau v nh c a kinh Coran òi h i khi nhà vua tr vì m t a v và tài s n. N u không tìm ư c ph i tham kh o ý ki n nhân dân và c n ph i ngư i môn ăng h i, m t s nư c H i ư c s ng h c a các h c gi tôn giáo. Nhà giáo ngư i ta cho phép con cô, con c u có vua có m t h i ng tư v n bao g m các nhà th k t hôn v i nhau gi tài s n cho dòng lãnh o th t c và tôn giáo giúp và c h (m c a chú r là ch (ho c em) c a b cô v n cho nhà vua. Ngoài ra, ông còn có m t dâu ho c ngư c l i). h i ng b trư ng xây d ng và qu n lí Lu t t t ng (hình s và dân s ) vi c th c hi n các chính sách c a chính ph . Các toà án các nư c theo o H i là các 4. S c i cách c a lu t H i giáo trong toà án H i giáo truy n th ng gi i quy t các th gi i hi n i v án hình s cũng như dân s . Các th m Nh ng gì mà chúng ta ã xem xét v lu t phán trong các toà án Chariat g i là quadis H i giáo có th cho chúng ta m t n tư ng là ư c tr i qua m t khoá ào t o tôn giáo cũng lu t H i giáo ã c h , l c h u không phù h p như pháp lu t. Th t c t t ng ư c quy nh v i th i i m i. Tuy nhiên, th c t cho th y trong kinh Coran. Trư c toà, ương s ph i lu t H i giáo v n ti p t c t n t i như m t h có hai ngư i àn ông làm ch ng. N u ch có th ng pháp lu t l n trong th gi i hi n i m t ngư i làm ch ng thì ương s có th th v i hơn 800 tri u ngư i musulman (Islam). trư c thánh Ala. L i th trư c thánh Ala Do nh hư ng c a tư tư ng dân ch tư ư c coi là b ng ch ng trung th c. s n và tư tư ng c a các h th ng pháp lu t Lu t nhà nư c khác t th k XIX n nay nhi u qu c gia Cho n ngày nay, m t s qu c gia theo H i giáo v i nh ng giai o n và m c o H i như Ar p-Xêút v n còn t n t i ch khác nhau xu t hi n ba xu hư ng phát tri n: quân ch chuyên ch . Nhi u qu c gia H i - Phương Tây hoá pháp lu t; giáo trong b máy nhà nư c ch có 2 nhánh: - Pháp i n hoá pháp lu t; hành pháp và tư pháp, không có ngh vi n l p - Lo i b d n các quy nh c h , l c h u. pháp. Ngư i theo o H i quan ni m ch có c bi t, trong giai o n h i nh p kinh t thánh Ala m i có quy n làm ra lu t quy qu c t và toàn c u hoá hi n nay ba xu hư ng nh cách ng x c a dân chúng trong xã h i. trên ây càng ngày càng phát tri n, nhi u Nhà vua là ngư i duy nh t n m trong tay qu c gia H i giáo ã bi n h th ng pháp lu t quy n l c chính tr . Ông b nhi m các th m c a h thành h th ng pháp lu t pha tr n./. phán, các quan ch c cao c p trong chính t¹p chÝ luËt häc sè 1/2006 71

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản