intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học: Điều chế và tính chất của 1,4-Phenylendiisothioxianat

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
2
download

Báo cáo khoa học: Điều chế và tính chất của 1,4-Phenylendiisothioxianat

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng phương pháp thiocacbamoyl hoá 1,4-phenylendiamin với tetrametylthiuram disunfua trong DMF hoặc dioxan đã điều chế được 1,4-bis(dimetylthioureido)benzen. Phân huỷ phenylendithioure điều chế được bằng axit vô cơ đã thu được 1,4-phenylendiisothioxianat tương ứng. Trên cơ sở phản ứng của diisothioxianat với các tác nhân N-nucleophin đã tiến hành tổng hợp các hợp chất hữu cơ khác nhau, trong đó có các dị vòng chứa lưu huỳnh. Cấu trúc của các sản phẩm đã được xác định bằng các dự kiện phổ IR, 1H-NMR và phổ MS. Kết quả thử hoạt tính sinh học cho thấy một số hợp chất điều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: Điều chế và tính chất của 1,4-Phenylendiisothioxianat

  1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 ði u ch và tính ch t c a 5-(5-Axetamido-2-Hidroxiphenyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-Thiol Lưu Văn Bôi*, Nguy n Th Sơn, ðào Th Nhung Khoa Hóa h c, Trư ng ð i h c Khoa h c T nhiên, ð i h c Qu c gia Hà N i, 19 Lê Thánh Tông, Hà N i, Vi t Nam Nh n ngày 1 tháng 4 năm 2008 Tóm t t. Thiocacbamoyl hóa h p ch t 5-axetamido-2-hidroxybenzoyl hydrazit b ng tetramethylthiuram disunfua ñã ñi u ch ñư c 5-(5-axetamido-2-hydroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol. Trên cơ s ph n n g c a d n xu t 1,3,4-oxadiazol-2-thiol thu ñư c v i các N-α-cloxetanilit ñã ti n hành t ng h p có ñ nh hư ng các d n xu t 2-(N-cacboxamidophenylmetylthio)-5-(5-axet-amido-2- hidroxyaryl)-1,3,4-oxa-diazol (3). K t qu th c nghi m cho th y, tùy theo ñi u ki n, ph n ng có th ch y theo 2 hư ng, t o thành s n ph m 3 ho c 2 -arylamino-5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)- 1,3,4-oxadiazol (4). ðã tìm ñư c ñi u ki n ñ hư ng ph n ng t o thành ch y u là s n ph m 3 mong mu n. Th nghi m th c t cho th y các s n ph m 3 thu ñư c có ho t tính kháng vi khu n G(+) t t n ng ñ 12,5µg/ml. ∗ trong t ng h p h u cơ [4,5]. Tuy nhiên cho ñ n Các d n xu t c a 2-Mercapto-1,3,4- oxadiazol là nh ng d vòng ch a lưu hu ỳnh ña g n ñ ây, các d n xu t th c a 2-mercapto-1,3,4- ng d ng. Trong nông nghi p chúng ñư c oxadiazol v n ñ ư c ñi u ch b ng ph n ng c a dùng ñ s n xu t thu c tr sâu, thu c di t c . hidrazit tương ng v i các tác nhân d cháy n Trong công nghi p chúng ñư c s d ng ñ và ñ c h i, gây ô nhi m môi trư ng như CS2 , ch ng oxi hoá d u m , ch ng ăn mòn kim lo i. CSCl2 [6-8]. Nh ng khó khăn v m t t ng h p Trong y h c, các h p ch t này ñ ư c dùng ñ ñã h n ch kh năng ng d ng c a chúng trong s n xu t thu c ch a các b nh viêm nhi m ngoài th c ti n. Vì v y, vi c nghiên c u tìm các da và g n ñây, m t s phòng thí nghi m trên th phương pháp m i, hi u q u cao, thân thi n hơn gi i ñang nghiên c u s d ng m t s d n xu t v i môi trư ng ñ t ng h p các d n xu t th c a 2-mercapto-1,3,4-oxadiazol là m t ñ tài có 5-(5-axetamidoaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol ngưng t v i các N-α-cloaxxetanilit làm thu c ý nghĩa khoa h c và th c ti n cao, ñang thu hút c ch s phát tri n c a virut HIV giai ño n I ñư c s q uan tâm c a nhi u trư ng phái khoa [1-3] không ch a g c nucleotit…Do nhó m SH h c trên th gi i. M c tiêu c a công trình này là có kh năng ho t ñ ng hoá h c cao, các h p ñi u ch 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4- ch t này còn ñư c dùng làm nguyên li u ñ u oxadiazol-2-thiol b ng ph n ng thiocacbamoyl hoá 5-axetamido-2-hidroxybenzoyl hidrazit v i _______ tetrametylthiuram disunfua (TMTD). Trên cơ ∗ Tác gi liên h . ð T: 84-4-8253503 s ph n ng c a nhóm thiol v i các d n xu t E-mail: luu_vanboi@yahoo.com 1
  2. 2 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 N-α-cloxetanilit s ti n hành t ng h p có ñ nh hoá 5-axetamido-2-hidroxybenzoyl hidrazit hư ng các h p ch t h u cơ ch a lưu hu ỳnh và b ng TMTD. ðây là ph n ng ñã ñư c ñ ng tác th nghi m kh năng thay th các ch p h m gi [9] nghiên c u m t cách toàn di n v c ch a g c nucleotit ñ c ch s phát tri n c a phương pháp và cơ ch cách ñây không lâu. virus HIV giai ño n I. Hn hp 5-axetamido-2-hidroxybenzoyl hidrazit và TMTD t l mol 1:1 trong dioxan ð th c hi n m c tiêu ñã ñ ra, ñã ti n hành ho c DMF ñư c ñun 90-1000C kho ng 3÷4h. t ng h p 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4- Ph n ng x y ra như sơ ñ 1. oxadiazol-2-thiol b ng ph n ng thiocacbamoyl Sơ ñ 1 OH OH N N S S 3-4h CONHNH2 (CH3)2NCSSCN(CH3)2 SH O -H2S, -S NHCOCH3 NHCOCH3 (1) (2) NH N N N Sau khi ph n ng k t thúc (h t H2S bay ra, S ñư c th b ng gi y l c t m chì axetat), ti n R SH R O O hành x lý (xem ph n th c nghi m) thu ñư c thiol s n ph m 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4- thion oxadiazol-2-thiol. C u trúc c a s n ph m ñư c Các d n xu t 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)- xác ñ nh b ng ph h ng ngo i và ph c ng 1,3,4-oxadiazol-2-thiol ñi u ch b ng phương pháp này r t ñơn gi n. Ph n ng ch tr i qua hư ng t proton. Trên ph h ng ngo i, xu t m t giai ño n v i hi u su t cao, do ñó có th hi n dao ñ ng ñ c trưng c a nhóm SH 2500- dùng làm ch t ñ u trong t ng h p h u cơ. 2600cm-1 v i cư ng ñ y u. Trên ph 1H-NMR, Theo tài li u, khi th c hi n ph n ng gi a c ng hư ng c a proton nhóm SH xu t hi n 5-(4-axetamidophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol trong vùng t trư ng y u (14ppm). ði u ñó v i N-α-cloxetanilit trong môi trư ng KOH ñi u ki n t hư ng nhóm SH t n t i ch ng t 10%, nhi t ñ 800C và th i gian 2h các tác gi [2] ch y u dư i d ng thion: cho r ng ñã thu ñ ư c s n ph m có c u trúc IV (xem sơ ñ 3). Sơ ñ 3 N N N N KOH 10% SH ClCH2CONH SCH2CONH 800C, 2h O O X X H3CCOHN H3CCOHN III IV X= H, CH3, COOH, NO2. p-Cl...
  3. 3 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 Tuy nhiên, khi ti n hành các ph n ng trong cacboxamidophenylmetylthio)-5-(5-axet- ñi u ki n tương t gi a 5-(5-axetamido-2- amido-2-hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol ñã không hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol v i N-α- thu ñư c s n p h m 3 như mong mu n mà là s n ph m có c u trúc 4 (xem sơ ñ 4). cloxetanilit ñ ñi u ch các d n xu t 2-(N- Sơ ñ 4 OH N N SCH2CHN O X O OH ClCH2CHN N N X (3) NHCOCH3 O SH O 0 80 , NaOH 10% OH N N NHCOCH3 HN O X (4) NHCOCH3 X= H(3a), p-CH3(3b), p-NO2(3c), p-Cl(3d), p-Br(3e), p-COCH3 (3f), p-COOCH3(3g). Các d ki n ph IR, 1H-NMR, MS, 13C-NMR ð thu ñ ư c các s n p h m 2-(N- ñã ch ng minh ñi u ñó. Trên ph 1H-NMR, ch cacboxamidophenylmetylthio)-5-[(5-axet-amido- xu t hi n các pic ñ c trưng c a δ(CH3CO) 2-hidroxyaryl]-1,3,4-oxadiazol như mong mu n, 2,08ppm; δ(CHAr) 7,13-7,64ppm, hai tín hi u ñã ti n hành kh o sát các y u t nh hư ng ñ n c ng hư ng proton c a nhóm NH 10,20ppm s n ph m ph n ng như nhi t ñ , th i gian, pH và 10,84ppm, nhóm OH 10,15ppm. Trên ph môi trư ng và t l các ch t tham gia ph n ng. 1 H-NMR không th y xu t hi n tín hi u c ng hư ng proton c a nhóm SCH2CO v trí 4,3- Kh o sát s nh hư ng c a n ng ñ ki m 4,4ppm. Ph 13C-NMR c a s n p h m thu ñư c ch có 16 cacbon, thi u 2C (R=p-Cl). Trên ph C ñ nh t l mol gi a 4-clo-N-α- MS, pic ion phân t c a s n p h m [M+] = 334 cloaxetanilit và 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)- thi u 74 ñơn v kh i lư ng tương ng v i s 1,3,4-oxadiazol-2-thiol là 1:1, th i gian ph n v ng m t c a nhóm SCH2CO. K t qu phân ng là 3h, nhi t ñ 800C. N ng ñ ki m NaOH tích d li u ph cho phép kh ng ñ nh h p ch t thay ñ i t 1, 3, 5 và 10%. thu ñư c trong ph n ng trên có c u trúc như s n ph m 4, là 2-arylamino-5-(5-axetamido-2- K t qu cho th y, trong môi trư ng NaOH hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol. H p ch t có c u 1%, s n ph m thu ñư c là h p ch t (4). Khi ti n trúc IV cũng ñã ñư c ch ng minh b ng các d hành ph n ng trong môi trư ng NaOH 3%, 5% ki n p h 2 chi u HMQC, HMBC và phương và 10%, s n ph m thu ñư c cũng là h p ch t pháp t ng h p ngư c (xem công trình ñăng (4), như khi ti n hành ph n ng v i NaOH 1%. trong s sau).
  4. 4 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 Như v y 800C, trong môi trư ng ki m qu cho th y v i t l mol tương ng là 2 :1, s n ph n ng c a N-α-cloaxetanilit và 5-(5-axet- ph m 2-(N-carboxamidophenylmetylthio)-5-[5- axetamido-2-hidroxyaryl]-1,3,4-oxadiazol 3 ñ t amido-2-hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol hi u su t cao nh t (80-85%). luôn luôn t o thành 2-arylamino-5-(5- axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol (4). Như v y, có th th y r ng, trong môi trư ng ki m, nhi t ñ ph n ng có nh hư ng quy t ñ nh ñ n c u trúc s n ph m. Nhi t ñ 600 C, th i Kh o sát s nh hư ng c a nhi t ñ gian 3h và t l mol gi a N-α-cloaxetanilit và 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol- C ñ nh t l mol gi a hai ch t N-α- 2-thiol = 2:1 là t i ưu ñ s n p h m 3 như mong cloaxetanilit và 5-(5-axetamido-2-hidroxyaryl]- mu n ñ t hi u su t cao nh t. 1,3,4-oxadiazol-2-thiol=1:1, th i gian ph n ng 3h, n ng ñ NaOH 10%. Nhi t ñ p h n ng ðã th ho t tính kháng vi sinh v t ki m thay ñ i t 30-1000C. K t qu cho th y, t 30- ñ nh (Antimicrobial activity) theo phương pháp 40oC, s n ph m t o thành là 2-(N-4-carbox- c a Vanden Berghen và Vlliet Linh (1994) ti n amidoarylmetylthio)-5-[4(5)-axetamido-2- hành trên b n vi lư ng 96 gi ng v i các ch t hidroxyaryl]-1,3,4-oxadiazol (3), nhưng hi u kháng sinh chu n: Amphoterilin B, Nystatin, su t th p (20-30%). Tăng nhi t ñ lên 50-600C, Ampicyline, Tetracycline. Các ch ng vi sinh s n ph m t o thành cũng là (3) v i hi u su t v t ki m ñ nh bao g m ñ i di n các nhóm: vi tăng lên rõ r t (45-60%). Ti p t c tăng nhi t ñ khu n Gr (-): E. coli, P.aereuginosa; vi khu n ph n ng lên 70-1000C, s n ph m t o thành là Gr (+): B. Subtillis, S. aureus; n m m c: A&P, 5-(4(5)-axetamido-2-hidroxyaryl)-2-(R-phenyl) niger, F. oxysprum và n m men: C. albicans, S. amino-1,3,4-oxadiazol (4). cerevisiae. N m và vi khu n ñư c duy trì trong môi trư ng dinh dư ng Trypcase Soyabroroth Kh o sát s nh hư ng c a th i gian (TSB) cho vi khu n, Sabouraud dextrose broth Gi t l mol gi a N-α-cloaxetanilit và 5- cho n m. Các ch ng sinh v t ki m ñ nh ñư c ho t hoá trư c khi ti n hành thí nghi m trong (5-axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4–oxa-diazol- 2-thiol = 1:1, nhi t ñ 600C và n ng ñ NaOH môi trư ng dinh dư ng (24h gi ñ i v i vi khu n, 48h ñ i v i n m). như trên. Th i gian ph n ng biên thiên t 2h, 3h, ñ n 4h. K t qu kh o sát cho th y, th i gian M u th ñư c hoà tan trong dung môi 3h ph n ng cho hi u su t s n ph m 3 cao nh t DMSO 100%; 4-10 thang n ng ñ s ñ ư c pha (~80-85%). loãng ra t dung d ch g c r i nh vào phím vi lư ng. Vi sinh v t ki m ñ nh sau khi ho t hoá ñư c pha loãng b ng môi trư ng dinh dư ng Kh o sát nh hư ng c a t l các ch t tham có n ng ñ 0,5 ñơn v Mcland (kho ng 108 vi gia ph n ng trong t m 370 C/24h cho vi sinh v t/ml), khu n, 300C/48h cho n m. C ñ nh nhi t ñ ph n ng là 600C, n ng ñ NaOH 10%, th i gian ti n hành m i ph n ng K t q u th nghi m cho th y, ph n l n các là 3h. T l mol gi a N-α-cloaxetanilit và 5-(5- ch t ñi u ch ñư c ñ u có ho t tính ch ng vi axetamido-2-hidroxyaryl)-1,3,4-oxadiazol-2- khu n gam dương (Gr+) n ng ñ 12,5µg/ml. thiol thay ñ i l n lư t là 1:1 ; 1,5:1; 2:1. K t
  5. 5 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 K t qu t ng h p, m t s tính ch t Lý–Hóa và các d ki n ph c a các h p ch t ñi u ch ñư c Hp Công th c H M IR Tnc(0C) 1 H-NMR (KBr, cm-1) ch t (%) (ñvc) phân t 2,01 (s, 3H, H3CCO); 6,98 (d, 1H, HC5, 3J=8,9); 7,55 (dd, 1H, HC6, 3J=8,9; J=2.6); 7,98 (d, 1H, 251 255-257 1662(C=O) 2 C10H9 N3O3S 76 HC3,4J=2,6); 9,91 (s, 1H, NH); 10,17 (s, 1H, OH); 14,48 (s, 1H, SH). 2,07 (s, 3H, H3CCO); 4,34 (s, 2H, SCH2CO); 7,00 (d, 1H, HC5Ar, 3J=8,9); 7,08 (d, 1H, HC4Ar’, 3J=7.3); 7,32 (t, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=7,8;3J=8.04); 7,55 (d, 3a C18H16N4O4S 72 384 250-252 1661(C=O) 1H, HC3Ar; 4J=2,7); 7,57 (t, 1H, HC6Ar’, 3J=7,8; 4 J=2,3); 10,17 (s, 1H, OH); 10,25 (s, 1H, NHAr); 10,4 (s, 1H, CONHAr’). 2,02 (s, 3H, H3CCO); 2,25 (s, 3H, H3CAr’); 4,32 (s, 2H, SCH2CO); 7,01 (d, 1H, HC3Ar, 3J=8,9 ); 7,12 (d, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=8,3); 7,45 (d, 2H, HC2Ar’, 3b C19H18N4O4S 75 398 289-290 1663(C=O) HC6Ar’; 3J=8,3); 7,56 (dd, 1H, HC4Ar, 3J=8.9, 4 J=2,6); 8,04 (d, 1H, HC6Ar, 4J=2,6); 9,92 (s, 1H, OH); 9,99 (s, 1H, NHAr); 10,31 (s, 1H, CONHAr’). 2,02(s, 3H, H3CCO); 4,41 (s, 2H, SCH2CO); 7,01 (d, 1H, HC3Ar, 3J=8,9); 7,55 (dd, 1H, HC4Ar, 3J=8,9; 4 J=2,7); 7,83 (dd, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=7,2; 3c C18H15 N5O6S 58 429 180-181 1694(C=O) 4 J=2,0); 7,56 (d, 1H, HC3Ar, 4J=2,7) 8,24 (dd, 2H, HC2Ar’, HC6Ar’; 3J=7,2; 4J=2,0); 9,91 (s, 1H, OH); 9,97 (s, 1H, NHAr); 11,01 (s, 1H, CONHAr’). 2,01 (s, 3H, H3CCOAr); 4,33 (s, 2H, SCH2CO); 7,00 (d, 1H, HC3Ar, 3J=8,8); 7,38 (dd, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=8.9; 4J=1,9); 7,55 (dd, 1H, HC4Ar, 4J=2,6; 3d C18H15ClN4O4S 80 418,5 309-310 1661(C=O) 3 J=8,8); 7,60 (d, 2H, HC2Ar’, HC6Ar’; 3J=8,9 ); 8,04 (d, 1H, HC6Ar, 3J=8,8); 9,92 (s, 1H, OH); 9,99(s, 1H, NHAr); 10,54 (s, 1H, CONHAr’). 1,99 (s, 3H, H3CCOAr); 4,23 (s, 2H, SCH2CO); 6,91 (d, 1H, HC3Ar, 3J=8,8); 7,37 (d, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3 J=8,8); 7,67 (dd, 1H, HC4Ar, 4J=2,4; 3J=8,7); 7,74 (d, 3e C18H15Br N4O4S 62 463 318-320 1709(C=O) 2H, HC2Ar’,HC6Ar’; 3J=8,6); 7,92 (d, 1H, HC6Ar, 4 J=2,6); 9,85 (s, 1H, OH); 10,75 (s, 1H, NHAr); 11,45 (s, 1H, CONHAr’). 2,02 (s, 3H, H3CCOAr); 2,02 (s, 3H, H3CCOAr’); 4,38 (s, 2H, SCH2CO); 7,01 (d, 1H, HC3Ar, 3J=8,9); 3f C20H18N4O5S 80 426 225-227 1667(C=O) 7,55 (dd, 1H, HC4Ar, 4J=2,7; 3J=8,9); 7,72 (d, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=8,8); 2,02(s, 3H, H3CCOAr); 3,82(s, 3H, H3CCOAr’); 4,37(s, 2H, SCH2CO); 7,00(d, 1H, HC3, 3J=8,9); 7,56(dd, 1H, HC4Ar, 4J=2,6; 3J=8,9); 7,72 (dd, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=8,8; 4J=1,8); 7,93 (d, 2H, 3g C20H18N4O6S 76 442 258-260 1719C=O) HC2Ar’,HC6Ar’; 4J=1,8; 3J=8,3); 8,03 (d, 1H, HC6Ar, 4 J=2,6) 10,13 (s, 1H, OH); 10,29 (s, 1H, NHAr); 10,27 (s, 1H, CONHAr’).
  6. 6 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 ñ ra c c và làm l nh b ng nư c ñá. K t t a Th c nghi m tách ra ñ ư c l c trên ph u Buchner, r a nhi u l n b ng c n l nh nh m lo i ch t ñ u. S y khô, Tetrametylthiuram ñisunfua (TMTD) k t tinh l i trong cloroform, Tnc=155-1560C, k t tinh l i trong etanol. Hi u su t 5-axetamido- (1560C([10]). 2-hidroxibenzoyl hidrazit (1) ñ t 85%, Tph: 205- 2070C. Axit 5-amino-2-hidroxybenzoic dùng lo i Ph IR(KBr, cm-1): 3470(NH2); 3253(NH); P, hidrazin hidrat và các dung môi ñư c c t l i 1658(CO) trư c khi dùng. Ph 1H-NMR(DMSO-D6, ppm): 2,00(s, 3H, ði m nóng ch y c a các h p ch t ñư c ñ o H3CCO); 6,85(d, 1H, HC5,3 J=8,8); 7,5(dd, 1H, trên máy STP3 (Anh) HC3, 4J=2,5; 3J=8.8); 7,89 (d, 1H, HC6, 4J=2,5); Ph h ng ngo i ñ ư c nghi trên máy 9,80 (d, 2H, 2NH-N). AVARTA 630 Nicolet trong kho ng 600- 4000cm-1, m u ñ ư c ép viên trong KBr thu c 5-axetamido-2-hidroxiphenyl-1,3,4-oxadiazol- TT Hóa d u m , khoa Hóa h c, trư ng ð i h c 2-thiol (2) KHTN - ðHQGHN. Ph 1H-NMR và ph 13C-NMR ñ ư c ñ o H n h p g m có 5g (0,024 mol) 5- trên máy Bruker 500MHz v i ch t n i chu n axetamido-2-hidroxybenzoyl hidrazit (0,0146 TMS trong dung môi DMSO-D6 thu c vi n mol) và 11,4g TMTD (0,048 mol) trong 8ml KH&CN VN. N,N-dimetylfocmamit ñư c ñ un h i lưu cách 900C-1000C trong 3-4h. Khí H2S thoát thu Ph MS ñư c ño trên thi t b HP 5989B MS ra trong quá trình ph n ng ñư c ki m tra b ng (EI, 70EV) thu c khoa Hóa h c, trư ng ð i h c gi y l c t m dung d ch Pb(CH3COO)2. K t thúc KHTN, ðHQGHN. ph n ng, ñ ngu i h n h p, l c hút thu k t t a. Ph n nư c l c cho thêm m t ít nư c và axit hoá 5-amino-2-hidroxibenzoat b ng dung d ch HCl 2% t i pH = 3-4 ñ thu ðư c ñi u ch theo tài li u [11]. Hi u su t thêm k t t a. S n ph m sau khi l c ñư c làm 73,3%, T0nc: 94-960C (93-950C [11]). khô r i ñem hoà tan trong dung d ch NaOH 2%, l c b lưu huỳnh không tan. Ph n d ch l c ñư c axit hoá b ng dung d ch HCl 2% ñ n pH =3-4. Metyl 5-axetamido-2-hidroxibenzoat L c thu k t t a trên ph u Buchner. S y khô và ðư c ñi u ch tương t như tài li u [11]. k t tinh l i trong c n. Hi u su t 5-axetamido-2- Hi u su t metyl 5-axetamido-2-hidroxybenzoat là hidroxyphenyl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol (2) ñ t 81%, T0nc=147,2-1480C (147-1490 C [11]). 76%, T0nc= 255-2580C. K t q u t ng h p, m t s thông s hoá lý và 5-Axetamido-2-hidroxibenzoyl hidrazit các d ki n ph ñư c th hi n trong b ng Cho h n h p g m 4 g (0,019mol) metyl 5- axetamido-2-hidroxibenzoat v i 2 ml hidrazin 5-(5-axetamido-2-hidroxyphenyl)-2-(4-clophe hidrat 80% (0,038mol) và 70 ml c n tuy t ñ i nyl)amino-1,3,4-oxadiazol vào bình c u 250ml. ðun h i lưu cách thu trong vòng 6h. K t thúc ph n ng, c t b t dung Hoà tan 0,2g ch t IVb (0,79mmol) trong môi dư i áp su t th p (kho ng 50ml), sau ñó 0,56ml dung d ch NaOH 10% (1,58mmol),
  7. 7 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 thêm 10ml dioxan và cho t t 0,32g 4-clo-N- 2-(N-4-metylcacboxamidophenylmetylthio)- α -cloaxetanilit (1,58mmol) vào h n h p ph n 5-[(5-axetamido-2-hidroxi)phenyl)-1,3,4- 800C. Ph n ng k t oxadiazol (3b); ng. Khu y trong 3h, thúc, dùng dung d ch HCl 2% ñ trung hoà ñ n 2-(N-4-nitrocacboxamidophenylmetylthio)- pH= 5-6. ð h n h p nhi t ñ p hòng qua 5-(5-acetylamino-2-hidroxyphenyl)-1,3,4- ñêm. Sau ñó l c k t t a, thu s n p h m thô. S y oxadiazol (3c); khô và k t tinh l i trong c n, hi u su t 5-(5- 2-(N-4-clocacboxamidophenylmetylthio)-5- axetamido-2-hidroxy)phenyl-2-(4-clophenyl) (5-axetamido-2-hidroxi)phenyl)-1,3,4-oxadiazol amino-1,3,4-oxadiazol (VIIb) ñ t 0,15g (80%), (3d); T0nc= 318-3200C. 2-(N-4-bromcacboxamidophenylmetylthio)- IR (KBr, cm-1 ): 3316(NH); 1662(NHCO); 5-(5-axetamido-2-hidroxi)phenyl]-1,3,4- 818(Cl–Ar) oxadiazol (3e); 1H-NMR (DMSO-d6; δ,ppm; J(Hz): 2,08 (s, 2-(N-4-axetylcacboxamidophenylmetylthio)- 3H, H3CCO); 7,14 (dd, 1H, HC5Ar, 3J=8,5; 5-[(5-axetamido-2-hidroxiphenyl)-1,3,4- 4 J=2); 7,42 (d, 2H, HC3Ar’, HC5Ar’; 3J=7); 7,56 oxadiazol (3f); (d, 1H, HC3Ar, 4J=2); 7,59 (d, 1H, HC6Ar, 2-(N-4-axetoxycacboxamidobenzoylmetylthio)- 3 J=8,5); 7,64 (d, 2H, HC2Ar’, HC6 Ar’; 3J=7); 5-[(5-axetamido-2-hidroxi) phenyl]-1,3,4-oxadiazol 10,15 (s, 1H, OH); 10,20 (s,1H, NHAr); 10,84 (3g); (s, 1H, CONHAr’). K t q u t ng h p, m t s h ng s Hóa lý và các d ki n ph c a các h p ch t t ng h p 2-(N-4-clocarboxamidophenylmetylthio)-5-[(4- ñư c th hi n trên b ng. axetylamino-2-hidroxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol L i cám ơn: Công trình ñư c hoàn thành (3d) v i s h tr kinh phí c a chương trình NCCB, thu c H i ñ ng KHTN, B KH&CN. Hoà tan 0,2g ch t (2) (0,79mmol) trong 0,56ml dung d ch NaOH 10% (1,58mmol), thêm 10ml dioxan và cho t t 0,32g 4-clo-N- α -cloaxetanilit (1,58mmol) vào h n h p ph n Tài li u tham kh o 600C. Ph n ng k t ng. Khu y trong 3h, [1] M. Kidwai, R. Mohand, Ecofrendly Synthesis of thúc, dùng dung d ch HCl 2% ñ trung hoà ñ n Antifugal Azoles, Journal of The Korean pH= 5-6. ð h n h p nhi t ñ p hòng qua chemical Society, Vol. 48, No. 2 (2003) 177. ñêm. Sau ñó l c k t t a, thu s n p h m thô. S y [2] P.H. Sarh, J.J. Bhau, Synthesis of 2,5-disutituted khô và k t tinh l i trong c n, hi u su t 5-(5- 1,3,4-oxadiazol as potential antimicrobial, axetamido-2-hidroxi)phenyl-2-(4-clophenyl) anticancer anh anti-HIV agents, Indian journal amino-1,3,4-oxadiazol (3d) ñ t 0,15g (80%). of chemistry, Vol. 37B, (1998) 180. [3] US. Pat., 3.948.854 (1976), R. Siegfried, S. Kurt, “Salicylic acid hydrazide stablizers for polimers”. [4] A. Feray, T. Zuhan, et al., Synthesis and Tương t ñã ti n hành ñi u ch : electronic structure of new aryl- and ankyl- subsstituted 1,3,4-oxadiazol -2-thione derrivatives, 2-(N-cacboxamidophenylmetylthio)-5-(5- Turk. J. Chem., Vol. 26 (2002) 159. axetamido-2-hidroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol [5] Fr. Pat., 70.04582 (1970), Cabinet Lavoix, “De mande de brevet d’invention”. (3a);
  8. 8 L.V. Bôi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 (2008) 1-8 [9] Lưu Văn Bôi, Thiocacbamoyl hóa các h p ch t [6] M. Kidwai, K.R. Bhusan, A Novel synthetic method for fungicidal organomercurials, Chem. ch a nhóm amin b ng tetraalkylthiuram disunfua, Lu n án TSKH, Matxcơva, 1999, 363 Papers, Vol. 53, No.2, (1999), pp. 114-117. tr. (Ti ng Nga) [7] US. Pat., 5.929.089 (1999), A. Sarmir Jegham, C. Alstair Lochead, et al., 5-phenyl-3-(piperidin- [10] M.M. Cliford, G. Lichty, J. Am. Chem. Soc., 4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2(H)-one derivatives for 1932, 54, 1163. use as HT4 or H3 reception ligads. [11] EU. Pat., 0291159A2 (1988), Jorgensen, P. [8] WO., 00/53577 (2000), W.D. Nooman, Klarquist; Anne, Aminosalicylic acid derivatives for the et al., Hidrazide inhibitors of HIV-1 intergrase. treatment of psoriasis. Synthesis and properties of 5-(5-Acetamido-2-Hydroxyphenyl)-1,3,4-Oxadiazole-2-Thiol Luu Van Boi, Nguyen Thi Son, Dao Thi Nhung Department of Chemistry, College of Science, VNU, 19 Le Thanh Tong, Hanoi, Vietnam By Thiocarbamoylation of 5-axetamido-2-hydroxyphenyl hydrazit with tetramethy-lthiuram disunphide in DMF was synthesized 5-(5-axetamido-2-hydroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol . Reaction of the last with N-α-cloxetanilide occurs in two directions, In alkaline media at above 800 C, interaction afforded 5-(5-axetamido-2-hydroxyphenyl)-2-arylamino-1,3,4-oxadiazol, but at 600C the same reaction gave 2-(N-carboxamido-phenylmetylthio)-5-(5-axetamido-2-hydroxyphenyl)-1,3,4-oxa- diazol . The optimum reaction conditions to form the last products have been investigated. Biological activity of synthesized compounds have been screened. The test showed they are more active on G(+) virusis than the G(-).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2