intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học:Những vấn đề ngôn ngữ học trên tạp chí ngôn ngữ năm 2010

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

98
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ học là khoa học về ngôn ngữ các dân tộc trên thế giới. Người nghiên cứu các bộ môn của ngôn ngữ học được gọi là nhà ngôn ngữ học. Trong lĩnh vực ngôn ngữ học, người ta thường xếp loại các nhà nghiên cứu dựa vào hai khái niệm chính:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học:Những vấn đề ngôn ngữ học trên tạp chí ngôn ngữ năm 2010

  1. NG6N NGlT SO 3 2011 /»' NHI/NG VAN DE NGON NGU* HOC TREN TAP CHI NGON NGlf N A M 2010 TS VtJ THI SAO CHI Ke tir ngdy tiidnh lgp 16/4/1969, hpc, ngon ngQ hpc tam h vd U tiiuyet tinh den nay, tgp chf Ngdn ngU dd frdn giao tiep, gan day la hudng nghidn 42 tuoi! Ld an pham chuydn ngdnh ciru ngon ngQ hpc tri nhgn ciing chiem cua Vifn ngdn ngQ hgc vd ngdnh Ngdn so lugng bdi ngdy cdng nhieu. ngQ hgc cd be ddy lich su, tgp chi Ngdn Di sau vdo npi dung cy the tiing ngic da thu hiit, tgp tinng, cdng bo vd mang, tmdc het phdi ke den cdc bdi phdn anh cdc thdnh tyu nghidn ciru viet lien quan tdi mpt sy kifn ldn cua noi bgt cua ngdnh Ngdn ngQ hgc trong nganh Ngdn ngQ hpc frong nudc - Hpi nudc cung nhu frdn the gidi, nhat Id tiiao Ngdn ngQ hpc todn quoc: "Chinh cdc ket qud nghidn ciiu ve tieng Vift, sdch ciia Ddng vd Nlid nu&c Viit Nam cdc ngdn ngQ dan tpc tiiieu so d Vift Nam, cdc ngdn ngQ thupc khu vyc ve ngdn ngd trong th&i ki edng nghiip Dong Nam A vd cdc ngdn ngQ pho hod, hiin dgi hod vd hpi nhgp qudc bien frdn the gidi; frao doi, thdo lugn te" do Vifn Ngdn ngQ hpc td chiic. nhiing van de U lugn vd ung dyng ngdn Md dau sol ndm 2010 la Diin vdn ngQ hpc V.V.. khai mge Hdi thdo cita GS.TS Nguyen Vdn Khang, Pho Vifn tmdng Vifn Nhin mpt cdch tong qudt trdn tgp Ngdn ngQ hpc. Dien vdn dd khdng ehl Ngdn ngic ndm 2010, cdc linh vyc dinh frong khodng thdi gian gan 20 chuydn ngdnh co ban, cd tinh tmyen ndm frd lgi day, cupc Hpi thdo ngon thong ciia ngdn ngQ hgc nhu: tii vyng - ngQ hpc nay cd quy md ldn nhat, tuong ngQ nghla, ngQ phdp, phong cdch, ngQ duong vdi quy md cua Hpi nghi khoa am van chiem so lugng bdi ldn nhat. hpc todn quoc Giir gin su trong sdng Tiep tyc phyc vy cdng cugc cdi cdch ciia tiing Viit vi mdt tic ngic (1979) sdch gido khoa theo hudng dgy tich vd Hpi thdo Ngdn ngic ddn tpc, ngdn hgp ngQ vd vdn, cuoi moi quy tgp chi ngir qude gia vdphdt triin (ndm 1993). Ngdn ngd van cho ra so chuyen de Bai dien vdn ciing dd xac dinh rd myc Ngir vdn trong nhd tru&ng vd cac bdi dich ciia Hpi thdo nay Id nhim "Nang viet ddnh cho ngdn ngQ frong nhd cao vai frd vd vi the cua ngdn ngQ, tmdng chiem ti If ldn thii ba. Cdc chuyen ngdnh, khuynh hudng h thuyet gop phan vdo sy nghifp cong nghifp hifn dgi mdi ra ddi dugc cdc nhd ngon hod, hifn dgi hod dat nudc". ngQ hgc tiep nhgn vdo Vift Nam trong Tiep dd, cQng frong so 1 ndm may chyc ndm gan day nhu: ngQ dyng 2010, tgp chi da ddng toan vdn L&i
  2. 74 Ngdn ngfl sd 3 nam 2011 phdt biiu chdo mieng Hpi thdo Ngdn qudc gia phdi cdn cir cy the vdo cdnh ngic hpc todn qudc cua GS.TS Nguyen hudng ngdn ngd cua quoc gia dd. Chi Xudn Thing, Phd Chu tich Vifn Khoa cd CSNN ndo phii hgp vdi ddc diem hpc xd hpi Vift Nam. Thay mdt ldnh cua cdc nhan to thugc cdnh huong dgo Vifn Khoa hpc xd hpi Vift Nam, ngdn ngd thl mdi khd thi vd cho ket ddng chi Phd Chu tich Vifn da nhift qud tot dpp". lift chiic mimg vd bieu duong Hpi Tiep tiieo Id cdc bdi viet ve cdc tiiao. Trong bdi phdt bieu ndy, GS bg mdn khoa hgc tmyen thong cua Phd Chu tich Vifn dd nhan mgnh den ngdn ngQ hgc. sy can thiet phdi cd mpt chfnh sdch ngdn ngQ phii hgp vdi cdnh huong Ve ngfr am hQc, tgp chi Ngdn ngon ngQ dang cd nhieu bien dgng ngU da ddng nhQng bdi viet ve cdc frong tiidi ki cdng nghifp hda, hifn hifn tugng cy the frong ngQ am tieng dgi hoa vd hgi nhgp quoc te d nudc Vift nhu; Hdm Man Tuyet (Trung ta hifn nay vd thdng qua Hpi thdo ndy, Quoc) - Gidng vidn bg mdn tieng Vift cdc nhd nghien ciiu, giang dgy ngdn d Dgi hgc Bdc Kinh, Bdn them vi su ngQ ciing vdi cdc nhd qudn \i nhd nudc, doi xieng thanh di^u trong dm Hdn quan li gido dye, qudn li cdc phuang Ndm hda (so 4/2010); Mai Thi Kieu tifn thdng tin dgi chiing frong cd nudc Phugng dua ra Gidi phdp sd lugng sd thdo lugn, bdn bgc de dua ra dugc phy dm ddu trong tiing Vi^t (so 5/2010). nhflng de xuat, kien nghi ve cac gidi Bdn cgnh dd cdn cd cdc bdi nghien phdp phyc vy cho vifc xay dyng chlnh Cliu ngQ am thyc nghifm, ho^c bdn sdch ngon ngQ ciia Nhd nudc ta trong ve cdc hifn tugng ngdn difu nhu: Vdn giai dogn mdi CNH - HDH vd hgi Tii Anh dua ra Mpt sd nhdn xit ve nhgp quoc te. nhip trong l&i dpc bdn tin tiing Vi$t (so 9/2010); Ld Thi Nhung Bu&c ddu Ciing lidn quan den Hpi thdo Ngon ngQ hgc todn quoc, cdn phdi tim hiiu ngic di^u phdt thanh chuang ke den mgt bdi viet cd ngi dung het trinh th&i sic tiing Vi^t (so 9/2010). siic quan frgng. Dd Id bdi Nhicng ca D|a hft tfl vyng - ngfr nghla s& li lugn vd thuc tiin khi xdy dung cd so lugng bdi viet nhieu nhat frong ehinh sdch ngdn ngic cita Vi^t Nam ndm qua vd ngi dung ciia cdc bdi viet trong th&i ki cdng nghidp hda, hi^n ciing het siic phong phu, hap dan. Trudc dgi hda vd hpi nhgp qudc ti cua GS. tidn Id nhQng bdi viet di sau vdo phan TS Nguyen Due Ton, Vifn tmdng tich cau tgo ngQ nghla - ngQ phap ciia Vifn Ngdn ngQ hgc. Tdc gia bdi viei mgt so don vi tu vyng Id thyc tu trong nhan mgnh: "Vifc de ra chfnh sdch tieng Vift (cd doi chieu - so sdnh vdi ngdn ngQ (CSNN) ddi hdi phai cd sy cdc ngdn ngQ khdc) nhu; Hoang Thi can nhdc thgn frgng, tinh den nhieu Chau phan tich Cau tgo tic ctia hi mdt dya frdn thyc te ddi song ngdn thdng sd dim trong cdc ngdn ngic ngQ cua mpt nudc, ddc bift la doi vdi (Nhirng bdi todn trong cdc con so) nhflng qudc gia da dan tpc, da vdn (Sd 1/2010); Luu Quy Khucmg ndu hod vd da ngdn ngQ nhu Vift Nam. Ddc trtrng cdu triic, ngir nghia ciia Dieu dd cd nghia Id CSNN ciia mpt td hpp chira tic Mp vd cdch chuyin
  3. Nhiimg van de... 75 sang tiing Anh (so 5/2010); Nguyen khia cgnh ung dyng tru&ng nghTa Van Pho phan tich NghTa cua tic mdi trong hogt ddng giao tiip (sd 3/2010). (so 7/2010); Vu Nggc Hoa xem xdt Ngodi ra frong linh vyc tu vyng cau tiiic ngQ nghia - ngQ phdp cua - ngQ nghla cdn cd nhirng bai viet nhdm Dpng tic ngdn hdnh cdu khiin vd cdc don vi tu vyng ldn hon tu, bao trong vdn bdn hdnh chinh (so 10/2010); gom; cym tii, thdnh ngQ, tyc ngQ, nhu Tran Kim Phugng md td Tic het tron^ cdc bdi; Triit li tiing Viit trong mpt tiing Viit nhin tie ba binh diin: Kit thdnh ngd phi Idgic cim Nguyen Diic hpc, NghTa hpc vd Dyng hpc (so 10/ Dan (sd 6/2010); Nguyen Mgnh Tien 2010); Tmong Vdn Vy ndu ra Nhieng Bdn thim vi cdc cau true bao gid di khuynh hu&ng bien ddi trong tic vtpig va di bao gid (so 10/2010). tiing Nga hi^n nay vd syc tde dpng tic phia xd hpi (so 6/2010). Trong linh vyc ngfr phdp hpc, Biu Minh Todn xem xdt Vai nghTa Ddng ke Id hu tu - mpt tu logi ciia cdc tham thi trong su chuyin rat khd xdc dinh ve nghia, nhung dd hoa ciia vi tic (so 3/2010) vd Tiip cgn cd nhieu bdi viet sau sde. Dd Id: Ld edu hdi chinh danh tic binh diin ngd Thi Thu Hodi phan tich, doi chieu Lien nghTa (so\OI20\0). tic "=>" (kdo theo) logic vd liin tic tucmg icng trong ngdn ngic tu nhien Tran Kim Phugng tong quan Cdc phucmg phdp phdn tieh cdu tiing Vi^t (so 2/2010); Le Ddng vd Nguyen Vdn (so 3/2010); Do Hong Duong dua ra Chlnh khdo sdt hogt dpng cua Tic ben Mpt cdch tiip cgn"chii ngU" tic gdc trong ding Vi^t hi^n dgi (so 7/2010); dp logi hinh hpe (so 2/2010) vd mpt Ld Thi Minh Hdng phan tich hu tu gidi phdp Vi chii ngic trong mpt sd "Thi"/"vgy" du&i gdc dp th\rc hdnh kiiu edu ed thdnh td chi khdng gian tiing;, Nguyen Thj Thanh Ngan xem dimg ddu (sd 11/2010); Nguyen Thi xdt Vai trd ciia yiu to xin trong cdu Thu Trang phan tich Kit tic lgp lugn ngdn hdnh tiing Viit (so 8/2010); Bo vd lgi trong tiing Viit (so 4/2010); Vift Himg dua ra Mpt cdch gidi nghTa Tu Thu Mai Nhdn xit vi edu trite hu tic (so 10/2010); Nguyen Diic Dan "Dpng tir + Thay + X" trong tiing phan tich Con du&ng chuyin nghTa Viit (so 8/2010); Nguyen Vdn Hifp cita tic ca bdn: Tru&ng hpp cua lgi phan tich Bd ngd gid dinh vd dinh (sol 1/2010), Lam Uydn Bd Khdo sdt ngd biiu cdm trong tiing Viit (so tic kdo vi ai phdp, ngic nghTa vd ngic 5/2010) vd nghidn ciiu ve Cdu dgc dyng (so l2/20\0). bi^t trong tiing Viit nhin tie li thuyit diin mdu (so 6/2010); Le Thi Thorn Cling frong linh vyc tu vyng - xem xdt Vi tic ndi trong tiing Viit ngQ nghia, ddc bift phai kd den bdi (sol0/2010); Nguyen Hong Con phan viet cua Nguyen Diic Ton dua ra mpt tich Cdc kiiu edu tnic thdng tin cita quan diem mdi, khdc vdi cdc quan edu dcrn tiing Vi^t (sd 11/2010). diem tnrdc day ve nghia ciia tu vd cau true nghla cua tir, vdi ti^ de Huyin Trong Dnh vyx Ngfr dyng hpc, thogi vi cdu tnic nghTa cita tic (sd frdn tgp chi Ngdn ngd ndm 2010 cd 4/2010); Do Vift Hung ndu Mpt so nhieu bdi nghien cuu ve cdc hanh vi/
  4. 76 Ngdn ngfl sd 3 nam 2011 hdnh dgng ngdn ngQ nhu: Nguyen 2010); Ld Thi Tuyet Hgnh binh gid Thi Luong xem xdt Cdc hinh thue ve L&i nica true tiip - hiin tugng ldm cdm om tryec tiip cua ngu&i Vi$t (so nin nit phong cdch tiiy but "Thdm 3/2010) va Cdc hinh thire gi&i thi^u thdm bdng ngu&i" (Do Chu) (so 6/ true tiip cua ngu&i Vi^t (so 10/2010); 2010); E)dng Thi Thu Hien nhin nhgn Luong Hinh viet ve Cdc hinh thue Tie cdc phuang tiin ngdn ngd chieu cdm an gidn tiip ciia ngu&i Vi^t (so vgt biiu thi tinh yeu trong "Truyin 5/2010); Vu To Nga phan tich doi Kiiu" din quan ni^m ciia Nguyin chidu Mpt vdi diim tuomg ddng trong Du vi tinh yiu (so 4/2010); Phgm each bdy td quyit tdm th\cc hi^n l&i Thi Nhfr Hoa phan tich Cdu hdi tu cam kit giira tiing Viit, tiing Hdn tic cd tinh thdi hdi - khdng dinh trong VQ tiing Trung (so 3/2010) vd mpt tha Chi Lan Viin (so 7/2010); Luu kidu L&i thi dpc - Idy tinh mgng ra Trpng Tuin xem xdt Cdu true tu tie de ddm bdo cho mpt l&i cam ket cita trong ngdn ngic qudng cdo (so 8/2010); ngu&i Vi^t, ngu&i Hdn Qudc vd ngir&i Do Thi Hidn ddnh gid ve Su ddi m&i Trung Quoc (so 10/2010); Nguyen vi gipng di$u trong ngdn ngd ke chuydn Hihi Chuang nhin nhgn ve Cdu ddng ciia Nguyin Khdi qua mpt sd truyin nghid sic dyng ldi noi vdng (so 5/ 2010). ngdn tiiu biiu tru&c vd sau 1975 (so Linh vyc Phong cdch hpc van 8/2010); Phgm Ninh & Hd Nguyen tiep tyc thu hiit dugc nhieu bdi viet, binh gid ve mpt ddc diem trong nghf nhu: Nguyen Thdi Hod chidm nghifm thugt sir dyng ngdn tii cua Ho Chi ve Cdi thuc, edi nhu thi^c vd cdi d^p Minh d "Tuyin ngdn dpe lgp", dng (so 1/2010); Hflru Dgt nhin ve % hinh vdn bdt hit - dm vang tic nhumg l&i dung khdng gian trong nghTa biiu gidn di (so 9/2010); Hd Thanh Hdi tugng cua thdnh ngic (qua hai bieu nghidn cuu ve mpt kieu an dy "Nin tupng vi "icng xic dgo due " vd "ttr kinh te Id mpt ea thi sdng": dn dy y do") (so 1/2010); Tran Thi Giang ni^m trong bdo chi tiing Anh vd tieng phan tich bifn phdp dimg cau Hdi - Viit (sol 1/2010); Nguyen Thanh Tu ngh4 thudt lgp lugn trong tdc phdm khdm phd Sue mgnh cua ngh^ thugt "Du&ng Cdch M$nh" cita Chu tich dn dy trdo phung trong vdn xuoi Nguyin Hd Chi Minh (so 1/2010); Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh (so 12/2010); Thi Bich Hgnh khdm phd Biiu tirgng Hd Minh Chau phan tich cdc ddc tnmg "niii" trong ca tic Trinh Cdng San cua Ngdn ngd ngh^ thugt trong vdn (so 1/2010); Do Anh Vu hf tiiong hod xudi va Bdng (so \2/20\0). vd phan tfch Mpt so tin hiiu thdm Trong Hnh vyc Ngon ngfr hpc mT dgc sde trong tha Nguyin Binh lich sfl vd Ljch sir tieng Vift cd cdc ti-u&c 1945 (so 2/2010) vd bdi tiio bdi cua; Vu Dire Nghif u xem xdt Mpt "Chdo nguyen xudn" vd hdnh trinh so diim di biit vi tic vung vd ngic dn dy ngdn tir ciia Biii Gidng (so 6/ phdp ciia tiing Viit trong ba vdn bdn 2010); Qudch Thi Bich Thuy khai viit bdng chit Quoc ngic thi ki XVH thac Thdng di$p dugc mang eh& qua (So 5/2010) vd Hu tie trong bdn gidi l&i rtira tr\cc tiep trong tuy but "Thdm dm "Truyin ki mgn lyc" (so 11/2010); thdm bdng ngu&i" (Do Chu) (sd 2/ Nguyen Dgi Co Vift dua ra Vdi suy ..J 4 \ \ ik\\
  5. Nhflng van de... 77 nghl vi phdn tdng lich sic dm Hdn ndm 2010 tidu bieu cd cdc bdi: Do Ndm hod (so 4 vd so 5/2010); Ld Thi Vift Himg vidt ve Nhdn thirc giao Minh Hdng Khdo sdt vi bp hod vd tiip hay vdn hda giao tiep trong dgy bp me trong chir Hdn vd chic Ndm hpc bdn ngd (so 8/2010); Nguyen (so 8/2010); Tran Tri Ddi Thu tim Thi Ngan Hoa xem xdt Su chuyen hiiu cdch Hdn Viit hod ten riing trong hod nhirng gid tri biiu trtmg tir binh truyin cd ddn gian: Tru&ng hgp truydn diin ngdn ngd vdn hod vdo ngdn ngu "Skc tich trdu cau" (so 11/2010); Bid tha ca (qua nhom tir ngic biiu thi trang Duy Duong khdo sdt Thdnh ngic goc phyc) (so 3/2010); Nguyen Thi Bich Hdn trong "Thien Nam ngd lye" (so Hgnh nhin nhgn ve Y nghTa biiu tnmg 11/2010). eua sd 3 trong tin nguang, vdn hod tpc ngu&i Mdng (so 7/2010); Lucmg Phinmg ngfr va Ngon ngfr dan Hien tim hieu ve Gid tri vdn hda - t9C thieu so Id nhflng Imh vyc nghidn quyin lycc dupe ddnh ddu qua hdnh Cliu khdng chi cd y nghia khoa hpc dpng cdu khiin trong giao tiip gia md cdn cd y nghla chlnh tri sdu sde. dinh ngu&i Viit (so 10/2010); Luu d linh vyc ndy cd cdc bdi cua Dodn Vdn Din xem xdt Tru&ng ngd nghTa Vdn Phuc nghien ciru Vi mpt so thd cdc yiu td ngdn ngd liin quan din ngic Mudhur & Gia Lai (so 2/2010) nudc trong ca dao, tyc ngd ngu&i vd mpt bdi viet tong ket, ddnh gid vifc Viit (so 9/2010); Nguyen Lai dua ra thyc hifn Quyit dinh 53-CP v&i vi^c mpt cdch nhin nhgn, ddnh gid ve Thuc bdo tdn, phdt huy ngdn ngic vd chie thi tr&i tdm linh trong thi gi&i nhdn viet cdc ddn tpc thiiu sd trong th&i qud Tmyfn Kieu qua but phep Nguyen ki m&i (so 9/2010); Nguyen Sy Tuan Du (so 12/2010). xem xdt Vi mpt sd yiu to m& nghTa goc Mdn-Khmer trong tiing Viit hiin Trdn tgp chi Ngdn ngd ndm 2010 dgi (so 6/2010); Phgm Ngpc Thudng cdn cd bdi viet ve Enh vyc djch thu^t phan tich, doi chieu Cdch sic dyng ciia Hodng Vdn Van bdn ve Khdi niim dgi tic xung hd ngdi thiir nhat, so it tuang duang trong li lugn vd thuc trong tiing Nimg (xit trong moi liin tien dich thugt: tuang duang theo hi v&i tiing Viit) (so 1/2010); Nguyen nghia ndo? (so 2/2010). Minh Hogt khdo sdt Ten riing ngu&i Cac bdi nghidn ciiu nhirng van t Di (so 4/2010); Ho Xuan Tuydn de ii thuyet mdi ciia ngon ngfr hpc xem xdt cdc Phucmg thuc ghip trong the gidi ciing chiem mpt vi tri dang dfa danh Bgc Liiu (so 7/2010); Nguyen ke fren tgp chf Ngdn ngu ndm 2010. Hihi Chinh bdn ve Hi^n tugng "dng Dd Id: Difp Quang Ban Gi&i thi^u dnh " trong tiing Nam Bp (so 12/2010). sa bp: "Phi binh ngdn ngu hpe " - sir Mpt vditiigpkl gan day, xu hudng ndi kit Ngdn ngu hpe vd Vdn hpc nghien ciru ngon ngfr lien ngdnh trong giai dogn sau Cdu true ludn ngdy cdng phdt trien, ching hgn nhu vd Ki hiiu hpc (so 7/2010); Ha Thi nghien cuu lien ngdnh ngdn ngQ - xd Tuyet Nga Tiip cgn cdc tiiu chi ddnh hpi hpc, ngdn ngQ - vdn h6a,... Theo gid sue sdng ngdn ngu (so 7/2010); xu hudng ndy, trdn Tgp chi Ngdn ngir Nguyen Lai Cdm nhdn vd suy nghT
  6. 78 Ngdn ngfl sd 3 nam 2011 vi tdm nhin kinh diin trong hu&ng vd ehinh sdch ngogi ngu & Viit Nam di ciia ngdn ngd hpc tri nhgn (so 8/ th&i hpi nhgp (so 5/ 2010). 2010); Tran Vdn Co Phdc thdo mpt Ngodi cdc bdi nghien ciiu chuyen hu&ng nghiin ciiru tiing Viit - Vi^t sau tiiupc cac linh vyc ngdn ngQ hpc, ngir hpe tri nhgn (so 11/2010 ). frdn tgp ehl Ngdn ngQ ndm 2010 c6n D^c bift Id, thyc hifn nhifm vy cd cdc bdi viet thupc nhflng chuyen khoa hgc - chfnh tii md Vifn KHXH myc khdc, ddc bift Id cdc chuyen myc da giao cho Vifn Ngdn ngQ hgc, de phyc vy nhd tmdng. Chuydn myc cung cap nhflng cdn cii U lugn vd thyc mang tfnh tmyen thong Ngon ngfr tien cho chien lugc hogch dinh chlnh trong nha tnrdng cd cdc bai; Ld Xuan sdch ngdn ngQ ciia Ddng vd Nhd nudc Thgi ban ve Nin hay khdng nin dtfy ta frong tiidi kl CNH-HDH dat nudc chd nho cho hpc sinh phd thdng? (so vd hpi nhgp quoc te, hudng tdi myc 2/2010); Tran "Thi Chung Todn frao tidu ban hdnh dugc mgt bg lugt ngdn doi ve Chil thi vdn bdn vd vdn di ngQ d Vift Nam, frdn tgp chi Ngdn gidng dgy chii thi vdn bdn tiing Nhgt ngu ndm 2010 dd cdng bd hdng logt cho sinh viin Vi^t Nam (so 4/2010); cdc bdi viet lidn quan den linh vyc Nguyen Thifn Nam thdo lugn Vi vdn quan frpng ndy nhu; Nguyen Diic di d(^ ngu phdp trong gido trinh Tdn phan tich Nhirng ca s& li lugn tiing Viit eho ngu&i nu&c ngodi (so vd thuc tiin khi xdy dung chinh sdch 6/2010); Tran Thi Minh va Nguyen ngdn ngu cua Viit Nam trong th&i Thi Ai Van xem xdt Khd ndng su dyng ki cdng nghiip hda, hiin dgi hda vd mpt sd tie djnh vi vd dinh hu&ng khdng hpi nhgp qudc ti (so 1/2010) vd gidi gian aia sinh vien Hdn Qude khi hpe quydt Mpt sd vdn di vi nghiin cuu, tiing Viit (so 7/2010); Nguyen Thi xdy dymg vd chudn hda thugt ngu Ly Kha bdn ve Stc cdn thiit cita npi tiing Vi^t trong th&i ki hpi nhgp, todn dung "Tri li$u ngdn ngd cho tri Mdm cdu hda hiin nay (so 12/2010); Nguyen non " trong chuang trinh ddo tgo vd Vdn Khang xem xdt Sir tdc dpng ciia bdi duang gido vien Mdm non (so xd hpi doi v&i ngdn ngu vd nhirng 6/2010); Nguyen Thi Hong Ngan chi vdn di dgt ra ddi v&i ehinh sdch ngdn ra Ddc diim cdu hdi ciia gido viin ngu & Viit Nam hiin nay (so 8/2010); trin l&p hpc (so 3120X0). Tran Ngpc Them bdn Vi vdn di giir Chuydn myc Nhd vdn va tic gin si^ trong sdng cica ngdn ngu vd pham: Ddng Thi Hdo Tam cd hai bdo tdn vdn hod trong Id nguyin todn bdi; Vgn dpng hpi thogi trong trich cdu hod (so 9/2010); Duong Thi dogn "Thodt ra khdi nghjeh cdnh" Thanh Hoa vd Lan Huong gidi thifu (trich Hdn Truang Ba, da hdng thit) Mdy net vi cdnh hudng ngdn ngu & (so 3/2010) vd Thuang lugng npi Thdi Nguyin (so 9/2010); Nguyen dung hpi thogi vd mdi quan hi giira Thi Thanh Huyen vd Binh Thdnh phan ngu&i nghi sT v&i qudn chiing nhdn tich Mpt sd dde diim ciia cdnh hudng ddn trong trich dogn VTnh bift Cim ngdn ngu & Hd Giang(so 9/2010); Trimg Ddi - Nguyin Huy Tu&ng (so Vuong Todn nhin nhgn ve Tiing Anh 10/2010); Tmong Xuan Tieu Tim
  7. NhOrng van de. 79 hieu nghi thudt kit cdu vd cdch diing sdch gido khoa Ngu vdn 9, Tap I (so tic ngic trong bdi tha "Dim nay Bdc 12/2010); Le Xuan Thgi luan vd nghla khdng ngu " cua Minh Hu? (so 9/2010); cua mpt sd tii ngQ frong bai vidt vdi Ld Xuan Soan phan tich gid tri bidu nhan de Cd dung thi khdng? (sd 12/ dgt ciia Cdp phy tic hd irng "cdng... 2010). edng..." trong truyin Kiiu ciia Nguyin Myc Gidi thifu sdch cd bdi cua Du (so 4/2010); Nguyen Xuan Lgc Nguyen Hong Cdn; Dpc sdch "777 cdm thy Vi d?p mdt bdi tha ciia Bdc (Nhin tu cdu true tha Du&ng) - Bdo khdi niim ngdn ngu hpc" cita GS.TS Tiip (so 6/2010); Biii Thi Ldn phan Nguyin Thiin Gidp (so 4/2010); Lan tich Chiin lugc giao tiip trong l&i Huong: Dpc sdch"CuphdptiingViit" Thity Kiiu & dogn trich "Trao duyin" (Tde gid Nguyin Vdn Hiip) (so 5/ trong Tmyfn Kieu ciia Nguyin Du 2010); Due Nguyen gidi thifu cuon (so 11/2010). sdch dugc tdi ban - Viit ngutinhnghTa tir diin - Tdc gid: Long Dien Nguyen Myc Thiet ke thir nghifm bdi van Minh (so 9/2010). hpc ngfr van cd chiim bdi viet cua Vu Thi Sao Chi; Cu&i ndng (so 3/2010), Myc Thong tin khoa hpc co Ngu&i ldi do sdng Dd (Nguyin Tudn) bai viet Vi mpt su kiin ddng ehu y (so 6/2010), Mpt cdnh tugng lg liing trong ngdnh Hdn ngu hpe ciia Nga xua nay chua timg ed bao gi& (Chu (so 6/2010) cua Gido su Norma V. Ngu&i tie til cua Nguyen Tuan) (so Stankevich. 12/2010). Sd 12 cd ddng Tong m^ic l{ic cdc Myc Chfr vd nghla, Ld Xuan Ad/ndm 2010. Thgi cd bdi 77m hiiu nghTa eua yiu Diem Igi cdc bdi viet tren tgp chi td Hdn Viit trong cdc tic: Chuan bi, Ngdn ngu ndm 2010 dd cho thay phan Du lugn, Dia du, Kho sd, Ngp thdi, ndo nhflng cong hien khoa hgc cua Vu quy... (so 6/2010). cdc tac gid, cdc nhd nghidn ciiu frong Myc Y kien trao doi dd ddng y vd ngodi nudc cho tgp chi Ngdn ngu kien ciia Nguyen Cdnh Phuc - Bdn ndi ridng vd sy phdt trien cua nganh vi nghTa ciia tu Sam Thucmg trong Ngdn ngQ hpc nudc nhd ndi chung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2