intTypePromotion=1

Báo cáo khoa học:Thị giác trong ngôn ngữ

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
62
lượt xem
13
download

Báo cáo khoa học:Thị giác trong ngôn ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ANTHONY CARO. Hạ thánh giới. Thép rỉ đánh xi Khi nói đến các ngôn ngữ nghệ thuật thì người ta dựa trên những đặc trưng ngôn ngữ và quan năng cảm thụ để rồi chia nó làm ba lĩnh vực lớn tương ứng: Nghệ thuật không gian (Spacial Arts) bao gồm mỹ thuật và kiến trúc, Nghệ thuật thời gian (Temporal Arts) bao gồm văn, thơ, âm nhạc… và Nghệ thuật không gian – thời gian (Spacial Temporal Arts) bao gồm nghệ thuật sân khấu, tạp kỹ, điện ảnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học:Thị giác trong ngôn ngữ

  1. NGQNNGO -—i SO 9 2008 NGHIEN CLfU NGOVAN THI GIAC TRONG NGON NGtf ThS NGUYEN TAT THANG 1. M o t t r o n g n h u n g vai tro ta ndi tdi (xem them Janda, 2000; cua ngon n g i i la dung de mo ta Taylor, 2002; Lee, 2001; Croft, 2001). nhiing gi chung ta nhan biet dddc K h a i n i e m ve t i n h hien t h a n t r i the gidi ben ngoai thdng qua ciia ngdn n g d bat nguon t d quan cac giac quan. Trong cac giac quan, diem cho rang nhan thdc cua chiing cd le t h i giac ddng v a i t r d quan ta mang t i n h hien than; cac qua trong va chiem t i le ldn trong khdi t r i n h x i i l i cua t r i nao cua chung lddng thdng t i n ciia the gidi ben ta lam cho chiing ta tddng tac vdi ngoai dddc hap t h u vao trong kho n h d n g mdi trddng, ngoai canh tang k i e n thdc ciia mdi ca nhan. quanh ta; va ket qua la nhdng qua Dddi quan diem cua ngdn ngfl hoc t r i n h xu" l i thdng t i n do dddc h i n h t r i nhan, ngdn n g d cd t i n h hien t h a n h va chiu sii anh hddng bdi than. Hay ndi each khac, trai nghiem ngoai canh ma chiing ta tddng tac cua chung ta, t r o n g dd cd v a i t r d [5, 248]. M d i chiing ta cd mdt each ciia t h i giac, anh hddng t d i ngdn n h i n rieng ve the gidi, bat ngudn ngd chiing ta sii dung. Bai viet t d sd khac nhau ve mat sinh hoc nay t r i n h bay v a i t r d ciia t h i giac ciia cd the mdi chung ta [3]. dddi quan diem ciia ngdn ngd hoc Tat ca nhdng thdng t i n chung t r i nhan. ta cd dddc deu p h a i di qua bd loc 2. Trddc k h i ban ve vai trd ciia t r i giac. N h d n g cd quan giiip ta t h i giac trong ngdn ngd, chiing ta tich luy thdng t i n cd the la mat, hay diem sd lddc qua l i thuyet ve mui, tai, chan tay, v.v.. Va di nhien tinh hien than ciia ngdn ngd. Tinh la k h i chung t a tddng t h u a t l a i hien than ciia ngdn ngd (embodiment) nhdng thdng t i n chiing ta cd dddc, ddng mdt vai trd quan trong trong n h d n g thdng t i n dd da t r a i qua l i thuyet ciia ngdn ngd hoc t r i nhan. mdt qua t r i n h loc cua n h a n thdc Cam n h a n ciia con ngddi ve the ciia chung ta va dieu dd mang theo gidi anh hddng den each con ngddi t i n h chu quan cua cam n h a n cua sii dung ngdn ngd. N d i mdt each rieng tdng chii the rieng biet. Dieu khac, dieu nay cd nghia rang nhdng nay cd the thay r a t r d d viec k h i cam n h a n cua chung ta ddi vdi cho chung ta xem mdt bde t r a n h the gidi ben ngoai l a m nen tang hay doc/ nghe mdt bai thd, mdi va dddc the h i e n t r o n g ngdn n g d ngddi deu cd cam nhan rieng biet chiing ta sii dung de md ta ve sii ve bde t r a n h h a y h a i t h d vda dddc vat, hien tddng dang dddc chung thddng thdc. C/Vv £SV
  2. 2 Ngdn ngOr so 9 nam 2008 The gi6i cua chung ta luon Langacker cho rang hien ttfpng van dong va r a t phiic tap; vay nen bay td viec h i d u hoac bie't n g h i a khong ai co the am hieu het hoan cua mdt cau hoac mdt stf vat, hien toan n h i i n g gi dang xay ra; va t t f p n g t h d n g qua t h i giac la hien khong ai co the n h i n n h a n sii vat t t f d n g dien h i n h , (xem cac t h i d u dudi tat ca moi gdc canh. C h i n h d phan sau) va c h i n h dieu nay cho v i vay, mdi mdt ngdn n g i i , hay la c h i i n g t a tha'y dtfdc each thtfc ma mdt con ngiidi cu the n h i n n h a n ngdn ngtf p h a n a n h md'i q u a n he sii vat, hien ttfdng vdi mdt gdc n h i n gitfa n h t f n g cam n h a n ve mat sinh rieng, mdt moi quan t a m rieng. hpc va qua t r i n h y n i e m hoa t i n h Dieu nay dtfdc phan anh qua nhtfng than. gi chii quan ma t t f n g con ngtfdi T h i giac k h d n g c h i ddng vai rieng biet cam n h a n va md ta ve t r d giiip c h i i n g t a d i n h v i t r o n g the gidi. khdng g i a n m a cdn g i i i p chtfng Ngdn ngtf chung ta sii dung ta xac lap n h i i n g q u a n diem cu khdng the md ta chinh xac n h t f n g the cua t t f n g ca n h a n va ttf dd dtfa gi dang xay ra d the gidi ben ngoai; ra n h t f n g n h a n xet ve stf vat, hien ma that ra ngdn ngtf cua chtfng ta t t f p n g p h a n a n h q u a n diem ciia md ta n h a n thtfc ciia chtfng ta ddi m i n h . T r o n g p h a n tiep theo ciia vdi the gidi ben ngoai [4]. N h t f n g bai viet, c h i i n g t d i se t r i n h bay t r a i nghiem ciia chtfng ta cd dtfdc hai k h a i n i e m cd ban t r o n g ngdn deu l i e n quan den cd the ve mat ngtf hpc t r i n h a n m a t r o n g dd t h i sinh hoc. Ndi mdt each khac, chtfng giac ddng v a i t r d q u a n t r p n g . ta chi cd the n d i ve n h t f n g thtf M d t k h a i n i e m cd md'i lien chtfng ta cd the n h a n thtfc dtfdc, ket chat che v d i v a i t r d , c u a t h i hieu dtfdc. Va n h t f n g thtf chtfng giac la k h a i n i e m ve Hinh - Nin ta n h a n thtfc dtfpc x u a t p h a t ttf (Figure - G r o u n d Relationship). n h t f n g t r a i nghiem ciia chtfng ta Cac k h a i niem H i n h - Nen va md'i trong cudc sdhg h a n g ngay [3]. quan he gitfa c h i i n g l a r a t quan Mdt trong n h t f n g ye'u t d dtfdc trpng trong ngdn ngtf hpc t r i nhan. stf dung trong qua t r i n h trai nghiem K h i chtfng ta quan sat stf vat, hien cua chiing ta chinh la cd quan t h i ttfdng t r o n g k h d n g gian, chiing giac. Langacker [8, 53] cho r a n g ta t h t f d n g tap t r u n g vao n h t f n g de h i n h t h a n h nen gia t r i k h a i thtf noi t r d i hdn, dtfpc gpi la H i n h . niem ciia nghia va ngtf phap, chiing Cdn n h t f n g thtf i t noi t r d i hdn ddng ta can quan t a m den v a i t r d cua vai t r d cua N e n - cai k h u n g de cho n h t f n g t r a i nghiem ve khdng gian chiing ta t h a m chieu v d i H i n h . va t h i giac trong viec h i n h t h a n h C h u n g t a q u a n sat the gidi nen n h t f n g yeu td' khac cua n h a n x u n g q u a n h va md t a l a i n h t f n g thtfc. Langacker n h a n m a n h r i n g gi chtfng ta tha'y dtfdc. K h i chtfng vai trd ciia t h i giac vtfa mang t i n h ta quan sat, nhtfng gi t h u h i i t chiing chat bao p h i i , nghia la sau rpng, ta se t r d t h a n h H i n h , va n h t f n g d dau ciing tdn tai, vtfa mang t i n h gi cdn l a i la N e n . H i n h t h t f d n g la chat rat quan trpng (highly important). n h t f n g g i hay d i chuyen, nhd hdn
  3. T h j giac... 3 Nen, thu hut stf chu y nhieu hdn; thtfc ma ngtfdi ndi dinh san. O con Nen t h t f d n g la n h t f n g gi i t d i h i n h ve sau, chtfng ta thay k h i V chuyen, to hdn, va i t t h u h t f t stf cd the mieu ta X la ben t r a i hoac tap t r u n g hdn. la ben phai ciia Y t u y thudc vao htfdng ciia V k h i mieu ta stf vat K h i chung ta stf dung ngon ngtf de mieu ta n h t f n g gi chung hien ttfdng dd. ta t i c h l u y ttf the gidi ben ngeai, trong cau true cau, thdng thtfdng chii ngtf cua mdt cau la H i n h . T h i du ta cd cau: "Cdi xe dgp nam triidc cdng triidng". T r o n g cau nay cdi xe dap la H i n h , cdn cdng triidng a) X d phia trdi Y b) X d phfa phdi Y la Nen. De cd dtfdc n h t f n g n h a n biet nay, t h i giac ddng vai trd quan (Theo Langacker, 1988) trong trong viec dinh v i cho ngtfdi Nhtf vay, tuy vao dinh htfdng, ndi v i t r i ciia n h t f n g thtfc the tdn ngtfdi ndi cd the md ta stf vat, hien t a i t r o n g khdng gian va giiip cho ttfdng theo nhtfng each khac nhau, ngtfdi md ta cd dtfdc n h t f n g nhan va dieu nay ddng nghia vdi viec xet cd t i n h ld gich. se cd n h t f n g san pham ve ngdn K h a i niem tiep theo chtfng ngtf khac nhau, mac dtf nd deu tdi mud'n gidi t h i e u la phoi cdnh dtfdc sii dung de md ta ctfng mdt (Perspectives) (each dich t h u a t stf vat, hien ttfdng. ngtf ciia N g u y i n Hda [9]). Phdi canh d day mudn ndi den n h t f n g Ve htfdng trong phd'i canh, gi chiing ta quan sat va cam nhan chtfng ta hay xet hai t h i du sau: thdng qua t h i giac va ttf nhtfng c) Chdn ngon nui hiing vi vtfdn thdng sd' chtfng ta nhan biet dtfdc xudng den tan ben bd ddng song qua lang k i n h chii quan cua ttfng ngtfdi, chtfng ta cd n h t f n g thdng d) Ngon nui sung sitng moc t i n ve stf vat hien ttfdng. N h t f n g len tii bd dong song thdng t i n nay se dtfdc chuyen vao Chung ta thay d day viec md nao bd va chtfa dtfdi dang k h a i ta stf vat, h i e n ttfdng khdng t u y niem. Langacker [8] cho rang cd thudc vao d i n h htfdng khach quan mdt so ltfdng dang ke ve stf ttfdng ciia ngtfdi ndi/ viet, ma nd p h u dong gitfa n h a n thtfc ve mat t h i thudc vao t i n h chii quan ciia ngtfdi giac va qua t r i n h y niem hoa t i n h dd k h i ho dtfa ra htfdng - diem bat than. diu va cd the la diem ke't thtfc, d Trong k h a i niem phd'i canh, day la trong khdng gian ciia khung dinh htfdng (orientation) va htfdng canh dtfdc mieu ta. Nhtf vay, viec (directionality) la n h t f n g yeu to xac dinh diem xuat phat ciia t h i cd lien quan nhieu tdi t h i giac. Ve giac ddng vai t r d trong viec kien d i n h htfdng, ngtfdi ndi cd the can ctf vao gdc nhin cua minh ma htfdng tao nen ngdn ngfl de md ta stf vat ngtfdi nghe ttf duy theo phtfdng hien ttfdng.
  4. 4 Ngdn ngtf so 9 nam 2008 Tir n h t f n g l u a n diem l i thuyet Va ngay trong cong t r i n h ciia minh, va t h i d u tren, chung ta thay rang Baker p h a n t i c h 23 t r t f d n g nghia t h i giac dong v a i t r o quan t r o n g cd ban ciia dpng ttf nay. Cdn trong t r o n g viec tao nen ngon ngtf cua Tii dien Anh Viet cua V i e n ngdn chung ta. C u n g mpt su" vat, h i e n ngtf hpc (1993) cd dtfa r a 6 trtfdng t u p n g t r o n g the gidi k h a c h quan, nghia chinh. D o i vdi dpng t i i thdy n h t f n g t h d n g qua l a n g k i n h t r i cua t i e n g V i e t , Tii dien tieng Viet n h a n cua ngtfdi ndi/ viet, chung cua V i e n ngdn ngtf hpc (1992) va ta cd the dtfa r a n h t f n g phat bieu Dgi tii dien tie'ng Viet cua Nguyen md ta khac nhau ve mat ngdn ngii. Nhtf Y (chtf bien, 1999) deu dtfa Dieu nay c h t f n g td ngdn ngtf b i r a 4 t r t f d n g n g h i a c h i n h . M d t la anh htfdng l d n bdi cam n h a n t r i n h a n biet dtfpc b a n g mat; h a i la giac va dac biet la cd quan t h i giac n h a n biet dtfdc qua cac giac quan cua con ngtfdi. ndi chung; ba la n h a n r a dtfdc, biet dtfdc qua n h a n thtfc; va bdn la ndi T r o n g p h a n tiep theo, c h t f n g ve h i e n t t f d n g a i do cd cam giac, tdi se p h a n t i c h h a i ddng t i f (cd cam t h a y nhtf the nao, nhtf Horn tac gia gpi la vi tii, n h t f n g de de nay toi thdy vui chang h a n . dang hdn cho m p i ddc gia, chung tdi van ctf stf dung t h u a t ngtf xtfa Tuy nhien, vdi n h t f n g gidi han nay da quen dung, dd la dgng tii) ve khdng gian va t h d i gian, chung lien quan trtfc tiep den cd quan tdi chi dtfa r a n h t f n g nghia cd ban t h i giac - dd la ddng ttf to see trong ciia dpng ttf nay n h i m phuc v u tieng A n h va ddng ttf thdy t r o n g cho muc d i n h ciia b a i viet. Ngoai tieng Viet. nghia cd ban lien quan tdi stf nhan 3. P h a n nay se d a n h r i e n g biet stf vat, h i e n t t f p n g thdng qua cho stf p h a n t i c h va so sanh h a i cd quan t h i giac, h a i dpng ttf nay ddng ttf to see va thdy de t h a y cdn cd n h t f n g nghia khac hen quan v a i t r d cua t h i giac t r o n g ngdn t d i qua t r i n h n h a n t h t f c cua mdi ngtf. H a i ttf nay cho t h a y r a n g c h t f n g ta. t h i giac k h d n g n h t f n g p h a n a n h stf t r i n h a n ve t h i giac cua ngtfdi H a i ddng t i i nay cd the dtfpc ndi/ viet ma nd cdn p h a n a n h ttf sii dung t r o n g cung n h t f n g trtfdng duy, quan d i e m ciia hp t h d n g hdp sau, nghia la cd the dich ttfdng qua n h t f n g ddng ttf nay. dtfdng: Ddi v d i dpng ttf to see t r o n g 1. a. Mom, I can see a cat on tieng A n h , Baker [1] dan r a 34 the mat t r t f d n g nghia l i e n quan t d i ddng ttf nay dtfpc liet ke t r o n g cudn ttf Me oi, con thdy mot con meo dien The Random House Unabridged ct trong/tren cdi chieu
  5. T h j giac. 5 b. I was so drunk that I didn't l a i cung nhtf n h t f n g gi dang xay see anything r a trong dau ngtfdi khac. Vay rd Tdi say qud nen chdng thdy rang la ttf thdy b day dtfdc stf dung gi cd de chi ve viec ttf duy 16 gich, hay nhan thtfc ciia con ngtfdi k h i ngtfdi c. I saw him open the door and ta tong hdp kien thtfc va suy dien took the bike out ket qua. K h d n g the ndi r a n g viec Toi thdy no md cda vd mang sii dung n h f l n g ddng ttf nay de chiec xe mdy ra t r i n h bay ve n h t f n g van de thudc Y nghia dau t i e n va cd ban n h a n thtfc, (nghia la ttf thdy la nhat tat nhien lien quan den viec mang nghia cua hieu, biet) la mang nhan biet stf vat, hien ttfdng trong t i n h chat vd doan, hay la ngau the gidi ben ngoai thdng qua cd nhien. T h i du nhtf chtfng ta khdng quan t h i giac, cu the la ddi mat. sfl dung ttf nghe de thay cho ttf Cac cau l a va l b ndi ve kha nang thdy b cau 2a va 2b mac du t h i n h giac cung la mdt cd quan tiep nhan phat hien stf vat trong the gidi ben ngoai. Cau l c ndi den stf nhan biet t r i thtfc. Dieu nay cd the bat ngudn mdt qua t r i n h trong ttf nhien. Ddi ttf viec t h i giac chinh la cd quan tiep n h a n t r i thtfc nhieu nha't, va vdi n h t f n g trtfdng hdp nay, chung nd cung chinh la cd quan giup chd ta khdng can ban gi nhieu v i nghia con ngtfdi tiep can vdi stf vat, hien ciia t t f n g cau da rd rang. ttfdng nhieu nhat. Trong n h t f n g trtfdng hdp sau, Ngoai ra, cdn cd mdt sd' trtfdng cd the thay rang cd mdt md'i quan hdp khac k h i 2 ddng ttf nay dtfdc he chat che gitfa cd quan t h i giac dich ttfdng dtfdng nhtf sau: vdi n h a n thtfc ciia con ngtfdi k h i a. I only want to see you happy cac ttf chi ve t h i giac dtfdc sii dung Anh chi mudn thdy em diioc de ndi ve n h a n thtfc. hanh phuc. 2. a. We can see the difficulties b. Don't you see I am busy? in the next coming years Anh khong thdy la tdi dang Chung toi co the thdy dtidc ban hay sao? kho khdn trong nhdng nam tdi 3. You'll see that he will bother you again. b. He can see that nothing could Roi anh se thdy no lai ldm phien change her mind anh cho coi. Anh dy thdy rang khdng gi co 4. Did you see Nam's column the thay ddi (quyet dinh I suy nghi this morning? It is a nice piece of cua) co dy writing. Chung ta khdng the nhin thdy Anh thdy bdi viet cua anh Nam dtfdc nhtfng gi se xay ra trong ttfdng sdng nay chiia? Bdi viet hay ldm.
  6. 6 Ngon ngfir so 9 nam 2008 Nhu'ng t h i d u t r e n mot l a n 7. They have been seeing for niia cho nhu'ng dan c h i i n g ve sii a couple of years. lien quan m a t t h i e t giiia t h i giac Ho dd hen hb vdi nhau diidc voi sii t r i nhan ciia con ngiidi. Chang vdi ndm roi. han, cac cau trong t h i du (2), nhiing 8. Vietnam has seen its worst dong t i i (thdy va see) nay cho chiing natural disasters ever since in history. ta biet chiing hen quan tdi sii nhan biet ciia con ngddi thdng qua nhung Viet Nam vda trdi qua nhdng sii vat, h i e n t d d n g dang xay ra. thdm hog tii nhien toi te nhdt trong Ngddi ta cd the biet dddc mdt ngddi lich sd dang hanh phuc thdng qua n h i i n g 4. T h i giac khdng chi xuat hien bieu hien ciia ngddi dd. Va cd quan t r o n g ngdn n g d d n h d n g ddng t d t h i giac ddng mdt phan quan trong vda dddc p h a n t i c h d t r e n , ma nd trong viec giup chung ta t h u nhan cdn hien dien d n h d n g trddng hdp dddc t i n hieu va bd nao se p h a n khac; va d i n h i e n n h d n g t d nay tich cho chung ta biet n h d n g hien cung cd mdi lien ket chat che mot tddng do bieu hien sii h a n h phuc each cd he t h d n g v d i t d duy, t i n h hay khdng. V a v i vay chung ta cd cam cua con n g d d i . the ndi r a n g t h i giac ddng v a i t r d T h i du: k h i n d i r a n g mdt bai quan trong trong viec hd trd chung viet cd t i n h ld gich, de hieu t h i ta t d duy. ngddi ta goi la a clear writing - bai Ngoai nhiing trddng hdp tddng viet ro rang. Tii ro rang 6" day khdng dddng chinh dddc t r i n h bay d tren, chi ndi ve viec c h d dep hay ddn cac ddng t d nay cdn xuat hien trong gian la de doc ve n g h i a den ma n h d n g t r d d n g hop khac. Mac d u day c h i n h la s i i k e t n d i gida t h i khdng dddc dich qua lai mdt each giac v d i t d duy, n h a n thdc cua c h i n h xac, chung ta v a n cd the ngddi doc. K h i n g d d i doc cd the nhan biet rang nhiing ddng t d (thdy hieu ddpc n h d n g gi bai viet mudn va see) nay dddc sii d u n g t r o n g ndi. N g h i a la bai v i e t ddpc t r i n h cac l i n h vdc l i e n quan den nhan bay mach lac, sue tich, g i i i p cho thdc cua chung ta. T h i d u mdt sd ngddi dpc t h a m t h a u tot, ta gpi cau sau t r o n g t i e n g A n h : bai viet dd r d r a n g . 5.1 see what you want to say. Mdt t h i du nda la bright idea - Tdi hieu anh mudn noi gi. y kien sdng sua. C h u n g t a khdng the hieu cum t i i nay theo nghia den 6.1 think you should see a doctor dddc ma phai hieu theo nghia about that cough. bdng. K h d n g p h a i ngau n h i e n ma Chac anh nen di khdm bac chung ta s i i d u n g t d sdng sua de si cho cdi benh ho ndy di. chi ve t d duy. P h a i cd m d i quan
  7. T h j giac. 7 he khang khit giiia t h i giac va nhan 3. Evans, V., Bergen, B. K., & thiic t h i moi co n h i i n g t i i ngQ n h i i Zinken, J., The Cognitive Linguistics vay diidc. K h i moi t h i i sang sua, Enterprise: An Overview, In The chiing ta de n h a n biet su* vat, hien Cognitive Linguistics Reader, Equinox ttfdng. Va k h i mot quan diem, mot Publishing Company, 2006. y kien nao do l a m cho moi ngtfdi 4. Janda, L., Cognitive Linguistics, de hieu, d l lam theo, chtfng ta noi University of Carolina, 2000, revised, la y kien ly tiidng sdng sua. 2006. 4. Tom lai, nhan thtfc ve mat 5. Langacker, R. W., Foundations t h i giac dong vai tro thiet yeu trong of Cognitive Grammar, Volume 1, ttf duy n h a n thtfc cua con ngtfdi, California: Stanford University Press, va do do cac ttf ngtf chi ve t h i giac 1987. cung gop p h a n l a m cho ngon ngtf 6. Langacker, R. W., A View of cua chtfng ta vtfa phong phii vtfa Linguistics Semantics. I n Rudzka- cu the, d l hieu hdn. Noi each khac, Ostyn (Ed.) 1988, Topics in Cognitive n h a n thtfc mang t i n h hien than; Linguistics, Amsterdam: NJ Benjamins, va nhan thtfc thong qua t h i giac ISBN: 9027235449, 1988. chinh la mot p h a n ciia t i n h hien 7. Lee, D., Cognitive Linguistics: t h a n do. T h i giac gop phan quan An Introduction, Oxford: Oxford University trong trong viec h i n h thanh va sii Press, 2001. dung ngon ngtf. 8. Langacker, R., Cognitive grammar, TAI L I E U THAM KHAO In J. Verschueren, J-O, Ostman,&J. 1. Baker, C. F., Seeing clearly: Blommaert (Eds.), Handbook of pragmatics Frame Semantic, Psycholinguistic, manual, Amsterdam: John Benjamins, and Cross-linguistic Approaches to 1995. the Semantics of the English Verb 9. Nguyen Hod, He hinh nhan See, Ph.D. dissertation, University of thuc trong nghien cUu ngon ngii, T/c California, Berkeley, 1999. Ngon ngU, Sol, 2007. 2. Cmft, W. & Cruse, D. A, Cognitive 10. Taylor, J. R., Cognitive Grammar, Linguistics, UK: Cambridge University New York: Oxford University Press, Press, 2004. 2002.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2