intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm

Chia sẻ: Thuong Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:386

205
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo khoa học và kỹ thuật với đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm" trình bày nội dung gồm các chương sau: chương 1 tổng quan, chương 2 nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu, chương 3 kết quả và bàn luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học và kỹ thuật: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ vi sinh để sản xuất một số chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm

B.KH & CN VCNTP<br /> <br /> Nghiªn cøu x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ vi sinh ®Ó s¶n xuÊt mét sè chÕ phÈm sinh häc dïng trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm<br /> TS. NguyÔn ThÞ Hoµi Tr©m<br /> <br /> B¶n quyÒn 2006 thuéc ViÖn C«ng nghiÖp Thùc phÈm §¬n xin sao chÐp toµn bé hoÆc tõng phÇn tµi liÖu nµy ph¶i göi ®Õn ViÖn tr−ëng ViÖn C«ng nghiÖp Thùc phÈm, trõ tr−êng hîp sö dông víi môc ®Ých nghiªn cøu.<br /> <br /> B.KH & CN VCNTP<br /> <br /> Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ<br /> ViÖn C«ng nghiÖp Thùc phÈm 301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi<br /> <br /> B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt §Ò tµi:<br /> <br /> 5748<br /> 05/4/2006<br /> <br /> Hµ Néi, 1/2006<br /> <br /> Danh s¸ch nh÷ng ng−êi tham gia thùc hiÖn ®Ò tµI<br /> <br /> TT 1<br /> <br /> Hä vµ tªn Chñ nhiÖm ®Ò tµi TS. NguyÔn ThÞ Hoµi Tr©m Chñ nhiÖm ®Ò tµi nh¸nh<br /> <br /> C¬ quan c«ng t¸c<br /> <br /> ViÖn C«ng nghiÖp thùc phÈm ViÖn CNTP<br /> <br /> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21<br /> <br /> TS. TrÞnh ThÞ Kim V©n ThS. Lª ThÞ Mai H−¬ng ThS. §ç ThÞ Thuû Lª ThS. §ç ThÞ Thanh HuyÒn KS. Ph¹m §øc Toµn Cö nh©n NguyÔn Thanh Hµ KS. Chu Th¾ng KS. Bïi ThÞ Hång Ph−¬ng ThS. Ph¹m ThÞ Thu ThS. TrÇn Minh Hµ ThS. §µo ThÞ Nguyªn ThS. Tr−¬ng H−¬ng Lan Cö nh©n §ç ThÞ Lan H−¬ng Cö nh©n Lª V¨n Träng Chñ nhiÖm ®Ò tµi nh¸nh TS. NguyÔn La Anh KS. §Æng Thu H−¬ng KS. Lª V¨n Th¾ng ThS. NguyÔn ThÞ Léc ThS. Ng« M¹nh TiÕn Chñ nhiÖm ®Ò tµi nh¸nh PGS. TS. Ph¹m Thu Thuû ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn C«ng nghÖ Sinh häc vµ C«ng nghÖ thùc phÈm, Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP ViÖn CNTP<br /> <br /> 22<br /> <br /> TS. Qu¶n Lª Hµ<br /> <br /> ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN<br /> <br /> 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40<br /> <br /> ThS. V−¬ng NguyÖt Minh Cö nh©n L· ThÞ Quúnh Nh− ThS. Lª Lan Chi ThS. Phïng ThÞ Thñy KS. TrÇn Xu©n DiÖu Cö nh©n Ph¹m ThÞ Quúnh Chñ nhiÖm ®Ò tµi nh¸nh TS. Ph¹m Thuý Hång PGS.TS. Tr−¬ng Nam H¶i CN. TrÇn ThÞ H−êng CN. NguyÔn Thanh Thuû ThS. §ç ThÞ HuyÒn ThS. NguyÔn ThÞ Trung ThS. TrÇn Ngäc T©n CN. §Æng TrÇn Hoµng CN. NguyÔn Hång Thanh KS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa ThS. TrÞnh Sü KS. §ç Huy Toµn<br /> <br /> ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN ViÖn CNSH & CNTP, §HBKHN ViÖn C«ng nghÖ sinh häc, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ VN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN ViÖn CNSH, VKH &CNVN C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Hµ C«ng ty Cæ phÇn Trµng An C«ng ty Cæ phÇn B¸nh kÑo H÷u NghÞ<br /> <br /> BµI tãm t¾t<br /> VÊn ®Ò ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ vÖ sinh an toµn c¸c s¶n phÈm thùc phÈm hiÖn nay ®ang ®−îc Nhµ n−íc ViÖt Nam ®Æc biÖt quan t©m. Xu h−íng sö dông c¸c thùc phÈm cã nguån gèc thiªn nhiªn, an toµn, kh«ng ®éc h¹i, cã lîi cho søc khoÎ c¶ vÒ gi¸ trÞ dinh d−ìng vµ chøc n¨ng phßng chèng bÖnh tËt ®−îc c¶ thÕ giíi quan t©m. §Ò tµi khoa häc c«ng nghÖ cÊp Nhµ n−íc KC - 04 - 27 ®· thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu, s¶n xuÊt thùc nghiÖm vµ øng dông mét sè s¶n phÈm tõ vi sinh vËt nh− chÊt mµu β-caroten, chÊt nhò t−¬ng vµ ho¹t ®éng bÒ mÆt glycolipit Mannosylerythritol lipids (MELs), dÉn xuÊt cña axÝt amin S-adenosyl L-methionine (SAM) trong chÕ biÕn mét sè s¶n phÈm thùc phÈm. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ò tµi ®· sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu th«ng dông trong lÜnh vùc c«ng nghÖ vi sinh, lªn men, chÕ biÕn thùc phÈm. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vi sinh vËt, ho¸ lý, s¾c ký ®· ®−îc thùc hiÖn trªn c¸c thiÕt bÞ th«ng dông vµ hiÖn ®¹i nh− s¾c ký láng cao ¸p, s¾c ký cét tinh s¹ch protein, quang phæ hÊp thô nguyªn tö …®Ó ®¶m b¶o c¸c sè liÖu nghiªn cøu lµ chÝnh x¸c vµ ®¸ng tin cËy. Ph−¬ng ph¸p xö lý gièng vi sinh vËt b»ng ho¸ chÊt ®ét biÕn ®· ®−îc thö nghiÖm ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng tæng hîp β-caroten cña chñng nÊm sîi Blakeslea trispora. C¸c thiÕt bÞ nu«i cÊy vi sinh vËt theo ph−¬ng ph¸p ch×m, hiÕu khÝ ®· ®−îc sö dông cã hiÖu qu¶ ë quy m« phßng thÝ nghiÖm nh− c¸c lo¹i m¸y l¾c, b×nh lªn men 14 lÝt vµ quy m« x−ëng thùc nghiÖm nh− hÖ thèng thïng lªn men 80, 500 vµ 1500 lÝt. §Ò tµi ®· kh¶o s¸t, lùa chän, sö dông c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ, c¸c thiÕt bÞ vµ chÕ ®é lªn men phï hîp ®Ó n©ng cao ho¹t tÝnh 3 chñng nÊm sîi Blakeslea trispora tæng hîp β-caroten ®¹t tõ 2580-4930 mg/L, 2 chñng nÊm men Pseudozyma antarctica vµ P. aphidis sinh chuyÓn ho¸ tæng hîp MELs ®¹t 80-130 g/L vµ 3 chñng nÊm men Saccharomyces cerevisiae vµ S. carlbergensis tæng hîp SAM ®¹t 10-18,5% so víi sinh khèi kh«. C¸c kÕt qu¶ nµy ®· b»ng vµ v−ît c¸c sè liÖu nghiªn cøu ®· ®−îc c«ng bè trªn thÕ giíi trong c¸c ®iÒu kiÖn nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt t−¬ng tù. C¸c ph−¬ng ph¸p t¸ch chiÕt, tinh s¹ch, ph©n tÝch ®· ®−îc nghiªn cøu lùa chän ®Ó øng dông trong phßng thÝ nghiÖm vµ x−ëng thùc nghiÖm ®Ó t¹o c¸c s¶n phÈm vµ b¸n s¶n phÈm β-caroten MELs, SAM ®¹t c¸c chØ tiªu vÒ thµnh phÇn chÊt l−îng vµ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. LÇn ®Çu tiªn, ®Ò tµi ®· nghiªn cøu vµ øng dông thµnh c«ng c«ng nghÖ vi nang ho¸ sö dông ph−¬ng ph¸p nhò ho¸-sÊy phun ®Ó t¹o ®−îc bét mµu β-caroten tan trong n−íc tõ nguyªn liÖu β-caroten tan trong dÇu s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ vi sinh.<br /> <br /> C¸c s¶n phÈm nghiªn cøu, s¶n xuÊt thö cña ®Ò tµi ®· ®−îc nghiªn cøu øng dông vµ s¶n xuÊt ®¹i trµ 3,5 tÊn kÑo, 6,65 tÊn b¸nh quy kÑp kem, xèp kem dïng c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ vi sinh lµ β-caroten thay phÈm mµu tæng hîp ho¸ häc, MELs thay cho chÊt nhò ho¸ Lecithin, vµ chøa ho¹t chÊt sinh häc SAM cã lîi cho søc khoÎ ng−êi tiªu dïng t¹i C«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H¶i Hµ, Trµng An, H÷u NghÞ, H−¬ng Sen, Ph¸t ViÖt vµ Tïng L©m. Ngoµi c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®−îc trong nghiªn cøu, s¶n xuÊt thùc nghiÖm vµ øng dông trong c«ng nghiÖp chÕ biÕn b¸nh kÑo, ®Ò tµi ®· tham gia ®µo t¹o 13 sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc, 5 th¹c sÜ trong ®ã cã 3 lµ c¸n bé khoa häc cña c¬ quan chñ tr× ®Ò tµi, vµ gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé khoa häc cña c¸c c¬ quan hîp t¸c thùc hiÖn ®Ò tµi trong c¸c lÜnh vùc vi sinh, lªn men, ph©n tÝch vµ chÕ biÕn thùc phÈm. Víi c¸c kÕt qu¶ ®· ®¹t ®−îc, ®Ò tµi mong muèn tiÕp tôc ®−îc nghiªn cøu hoµn thiÖn c«ng nghÖ, d©y chuyÒn thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c thö nghiÖm l©m sµng t¸c dông chøc n¨ng cña c¸c s¶n phÈm β-caroten, MELs vµ SAM ®èi víi søc khoÎ con ng−êi. §Ó cã thÓ ®−a c¸c s¶n phÈm β-caroten, MELs vµ SAM ra ®−îc thÞ tr−êng, ®Ò tµi mong muèn Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ñng hé ®Ó thùc hiÖn Dù ¸n s¶n xuÊt trong giai ®o¹n 2007-2010.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=205

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2