intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo " Kĩ năng soạn thảo hợp đồng thương mại "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

52
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kĩ năng soạn thảo hợp đồng thương mại Điều thú vị là pháp luật Đức lại không hạn chế người nội bộ thứ cấp tiết lộ hoặc khuyến nghị người khác mua hoặc bán chứng khoán. Vì vậy, những hành vi này của người nội bộ thứ cấp không thể bị khởi tố theo pháp luật Đức và dường như đây là lỗ hổng lớn trong pháp luật điều chỉnh giao dịch nội gián của Đức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Kĩ năng soạn thảo hợp đồng thương mại "

  1. Kinh nghiÖm thùc tiÔn §ç §¨ng Khoa * 1. Nh ng i m chung c n quan tâm khi th c ti n c a vi c mua bán m i lo i hàng so n th o h p ng thương m i hoá, d ch v là khác nhau, trong các i u a. So n th o d th o h p ng trư c khi ki n, hoàn c nh, th i i m khác nhau. c àm phán bi t ph i xác nh (d li u) nh ng r i ro kinh So n d th o h p ng (bư c 1), àm doanh nào có th hi n di n trong các giao phán, s a i b sung d th o (bư c 2), d ch c a doanh nghi p và lo i b hay gi m hoàn thi n - kí k t h p ng (bư c 3) là quy thi u nh ng r i ro ó b ng vi c s d ng các trình c n thi t. So n d th o h p ng giúp i u kho n h p ng; i u này các h p ng cho doanh nghi p "văn b n hoá" nh ng gì m u thư ng ít khi c p và không th mình mu n ng th i d li u nh ng gì i c p. Ví d : Khi mua hàng hoá, ph i d li u tác mu n trư c khi àm phán. Nó gi ng n c nh ng tình hu ng hi m khi x y ra: như b n k ho ch cho vi c àm phán, khi hàng gi , hàng nhái; g p bão, l t trong quá có m t d th o t t coi như ã t 50% công trình v n chuy n, giao hàng; khi tranh ch p vi c àm phán và kí k t h p ng. N u b ki n t ng thì ti n phí lu t sư bên nào ch u; qua bư c 1 ch àm phán sau ó m i so n nh ng thi t h i gián ti p bên vi ph m có ph i th o h p ng thì gi ng như v a xây nhà ch u không…? Do v y, không th có m u v a v thi t k nên thư ng d n n thi u h p ng nào là chu n m c, nó thư ng th a sót, sơ h trong h p ng, c bi t i v i ho c thi u i v i m t thương v c th . nh ng thương v l n. Doanh nghi p ph i ph i s a cho phù h p Trên th trư ng hi n nay có r t nhi u theo ý mu n c a hai bên, ng l m d ng sách vi t v h p ng và thư ng kèm theo m u - ch i n m t vài thông s và hoàn t t nhi u m u h p ng các lo i. Ví d : cu n b n d th o h p ng. Pháp lu t v h p ng trong thương m i và b. Thông tin xác nh tư cách ch th u tư (TS. Nguy n Th Dung ch biên) do c a các bên Nhà xu t b n Chính tr qu c gia xu t b n Doanh nghi p và các cá nhân, t ch c năm 2008. Doanh nghi p có th d a vào các khác có quy n tham gia kí k t h p ng m u h p ng này, xem như là nh ng g i ý thương m i nhưng xác nh ư c quy n cho vi c so n d th o h p ng. Tuy nhiên, h p pháp ó và tư cách ch th c a các bên h p ng ư c kí k t trên nguyên t c t do thì c n ph i có t i thi u các thông tin sau: và bình ng, do ó n i dung c a m i h p ng c th luôn có s khác nhau. B i nó * Công ti Vinalad Invest Corp ph thu c vào ý chí c a các bên và òi h i Thành ph H Chí Minh 70 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
  2. Kinh nghiÖm thùc tiÔn - i v i t ch c, doanh nghi p: Tên, tr c u và kh năng c a các bên. Trong m t s s , gi y phép thành l p và ngư i i di n. trư ng h p, khi các bên l a ch n văn b n Các n i dung trên ph i ghi chính xác theo pháp lu t c th làm căn c kí k t h p quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ng thì ư c xem như ó là s l a ch n ăng kí kinh doanh ho c gi y phép u tư lu t i u ch nh. Ví d : Doanh nghi p Vi t c a doanh nghi p. Các bên nên xu t trình, Nam kí h p ng mua bán hàng hoá v i ki m tra các văn b n, thông tin này trư c khi doanh nghi p nư c ngoài mà có tho thu n àm phán, kí k t m b o h p ng kí k t là: Căn c vào B lu t dân s năm 2005 và úng th m quy n. Lu t thương m i năm 2005 c a Vi t Nam - i v i cá nhân: Tên, s ch ng minh kí k t, th c hi n h p ng thì hai lu t này s thư và a ch thư ng trú. N i dung này ghi là lu t i u ch nh i v i các bên trong quá chính xác theo ch ng minh thư nhân dân trình th c hi n h p ng và gi i quy t tranh ho c h chi u ho c h kh u và cũng nên ch p (n u có). Do ó cũng ph i h t s c lưu ý ki m tra trư c khi kí k t. khi ưa các văn b n pháp lu t vào ph n căn c. Tên g i h p ng c c a h p ng, ch s d ng khi bi t văn Tên g i h p ng thư ng ư c s d ng b n ó có i u ch nh quan h trong h p ng theo tên lo i h p ng k t h p v i tên hàng và còn hi u l c. hoá, d ch v . Ví d : tên lo i là h p ng mua e. Hi u l c h p ng bán, còn tên c a hàng hoá là xi măng, ta có Nguyên t c h p ng b ng văn b n m c h p ng mua bán + xi măng ho c h p ng nhiên có hi u l c k t th i i m bên sau d ch v + khuy n m i. Hi n nhi u doanh cùng kí vào h p ng n u các bên không có nghi p v n còn thói quen s d ng tên g i th a thu n hi u l c vào th i i m khác; “h p ng kinh t ” theo Pháp l nh h p ng ngo i tr m t s lo i h p ng ch có hi u kinh t năm 1989 nhưng nay Pháp l nh h p l c khi ư c công ch ng, ch ng th c theo ng kinh t ã h t hi u l c nên vi c t tên quy nh c a pháp lu t như h p ng mua này không còn phù h p. B lu t dân s năm bán nhà, h p ng chuy n như ng d án b t 2005 ã dành riêng Chương XVIII quy ng s n, h p ng chuy n giao công ngh ... nh v 12 lo i h p ng thông d ng, Lu t Các bên ph i h t s c lưu ý i u này b i vì thương m i năm 2005 cũng quy nh v m t h p ng ph i có hi u l c m i phát sinh s lo i h p ng nên chúng ta c n k t h p trách nhi m pháp lí, ràng bu c các bên ph i hai b lu t này t tên h p ng trong th c hi n các nghĩa v theo h p ng. thương m i cho phù h p. Liên quan n hi u l c thi hành c a h p d. Căn c kí k t h p ng ng thương m i thì v n ngư i i di n kí Ph n này các bên thư ng ưa ra các căn k t (ngư i kí tên vào b n h p ng) cũng c làm cơ s cho vi c thương lư ng, kí k t ph i h t s c lưu ý, ngư i ó ph i có th m và th c hi n h p ng; có th là văn b n quy n kí ho c ngư i ư c ngư i có th m pháp lu t i u ch nh, văn b n u quy n, nhu quy n y quy n. Thông thư ng i v i t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008 71
  3. Kinh nghiÖm thùc tiÔn doanh nghi p thì ngư i i di n ư c xác x y ra thì i u kho n này giúp cho nh ng nh rõ trong gi y ch ng nh n ăng kí kinh ngư i xét x hi u rõ nh ng n i dung các bên doanh ho c gi y phép u tư. Cùng v i ch ã th a thu n và ra phán quy t chính xác. kí c a ngư i i di n còn ph i có óng d u b. i u kho n công vi c (pháp nhân) c a t ch c, doanh nghi p ó. Trong h p ng d ch v thì i u kho n 2. Kĩ năng so n th o m t s i u kho n công vi c (d ch v ) mà bên làm d ch v quan tr ng c a h p ng thương m i ph i th c hi n là không th thi u. Nh ng Thông thư ng văn b n h p ng ư c công vi c này không nh ng c n xác nh rõ ràng, d hi u thì ngư i ta chia các v n m t cách rõ ràng mà còn ph i xác nh rõ: ra thành các i u kho n hay các m c, theo s Cách th c th c hi n, trình chuyên môn, th t t nh n l n. Trong ph n này, tác kinh nghi m c a ngư i tr c ti p th c hi n gi ưa ra nh ng lưu ý, kĩ năng khi so n công vi c, k t qu sau khi th c hi n d ch th o m t s v n ( i u kho n) quan tr ng v . Ví d : Trong h p ng tư v n và qu n lí thư ng g p trong h p ng thương m i. d án, không nh ng c n xác nh rõ công a. i u kho n nh nghĩa vi c tư v n mà còn ph i xác nh rõ: Cách i u kho n nh nghĩa ư c s d ng v i th c tư v n b ng văn b n, tư v n theo quy m c ích nh nghĩa (gi i thích) các t , c m chu n xây d ng c a Vi t Nam, ngư i tr c t ư c s d ng nhi u l n ho c c n có cách ti p tư v n ph i có ch ng ch tư v n thi t k hi u th ng nh t gi a các bên ho c các kí xây d ng, s năm kinh nghi m t i thi u là 5 hi u vi t t t. i u này thư ng không c n năm, ã t ng tham gia tư v n cho d án có thi t v i nh ng h p ng mua bán hàng hoá, quy mô tương ng. Có như v y thì ch t d ch v thông thư ng ph c v các nhu c u lư ng c a d ch v , k t qu c a vi c th c sinh ho t hàng ngày. Nhưng nó r t quan hi n d ch v m i áp ng ư c mong mu n tr ng i v i h p ng thương m i qu c t , c a bên thuê d ch v . N u không làm ư c h p ng chuy n giao công ngh , h p ng i u này bên thuê d ch v thư ng thua thi t tư v n giám sát xây d ng; b i trong các h p và tranh ch p x y ra trong quá trình th c ng này có nhi u t , c m t có th hi u hi n h p ng là khó tránh kh i. nhi u cách ho c t , c m t chuyên môn ch c. i u kho n tên hàng nh ng ngư i có hi u bi t trong lĩnh v c ó Tên hàng là n i dung không th thi u m i hi u. Ví d : “pháp lu t”, “h ng m c ư c trong t t c các h p ng mua bán công trình”, “quy chu n xây d ng”. Do v y, hàng hoá. thu n l i cho vi c th c hi n vi c th c hi n h p ng ư c d dàng, h p ng và h n ch tranh ch p phát sinh, h n ch phát sinh tranh ch p các bên ph i tên hàng c n ư c xác nh m t cách rõ làm rõ ( nh nghĩa) ngay t khi kí k t h p ràng. Hàng hoá thư ng có tên chung và tên ng ch không ph i i n khi th c hi n riêng. Ví d : Hàng hoá - g o (tên chung), r i m i cùng nhau bàn b c, th ng nh t cách g o t , g o n p (tên riêng). Nên khi xác nh hi u. M t khác, khi có tranh ch p, ki n t ng tên hàng ph i là tên riêng, c bi t v i các 72 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
  4. Kinh nghiÖm thùc tiÔn hàng hoá là s n ph m máy móc thi t b . Tuỳ thông s có th o ư c, so sánh ư c phù t ng lo i hàng hoá mà các bên có th l a h p v i các i u ki n hi n có, th hi n kh ch n m t ho c nhi u cách xác nh tên hàng năng áp ng nhu c u c a xã h i và c a cá sau ây cho phù h p: Tên + xu t x ; tên + nhân trong nh ng i u ki n s n xu t, tiêu nhà s n xu t; tên + ph l c ho c Catalogue; dùng xác nh, phù h p v i công d ng c a tên thương m i; tên khoa h c; tên kèm theo s n ph m hàng hoá”.(1) công d ng và c i m; tên theo nhãn hàng Nói chung ch t lư ng s n ph m, hàng hoá ho c bao bì óng gói. hoá ư c th hi n thông qua các ch tiêu Lưu ý: Không ph i t t c các lo i hàng kĩ thu t và nh ng c trưng c a chúng. hoá u ư c phép mua bán trong thương Mu n xác nh ư c ch t lư ng hàng hoá m i mà ch có nh ng lo i hàng hoá không b thì tuỳ theo t ng lo i hàng hoá c th c m kinh doanh m i ư c phép mua bán. xác nh, d a vào các ch tiêu v cơ lí, các Ngoài ra, i v i nh ng hàng hoá h n ch ch tiêu v hoá h c ho c các c tính khác kinh doanh, hàng hoá kinh doanh có i u c a hàng hoá ó. ki n, vi c mua bán ch ư c th c hi n khi N u các bên tho thu n ch t lư ng hàng hàng hoá và các bên mua bán hàng hoá áp hoá theo tiêu chu n chung c a qu c gia hay ng y các i u ki n theo quy nh c a qu c t thì có th ch d n t i tiêu chu n ó pháp lu t. V n này hi n nay ư c quy mà không c n ph i di n gi i c th . Ví d : nh t i m t s văn b n sau: Lu t thương m i các bên tho thu n: “Ch t lư ng da giày theo năm 2005 t i các i u: i u 25, i u 26, i u tiêu chu n Vi t Nam theo Quy t nh s 32, i u 33; Ngh nh s 59/2006/N -CP 15/2006/Q -BCN ngày 26/05/2006 v vi c ngày 12/06/2006 v hàng hoá, d ch v c m ban hành tiêu chu n ngành da - giày”. Văn kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh b n này có th ưa vào m c tài li u kèm có i u ki n; Ngh nh s 12/2006/N -CP theo c a h p ng. ngày 23/01/2006 v mua bán, gia công, i lí e. i u kho n s lư ng (tr ng lư ng) hàng hoá qu c t và Thông tư s 04/2006/TT- i u kho n này th hi n m t lư ng c a BTM ngày 06/04/2006. hàng hoá trong h p ng, n i dung c n làm d. i u kho n ch t lư ng hàng hoá rõ là: ơn v tính, t ng s lư ng ho c Ch t lư ng hàng hoá k t h p cùng v i phương pháp xác nh s lư ng. Ví d : tên hàng s giúp các bên xác nh ư c hàng Trong h p ng mua bán á xây d ng, hoá m t cách rõ ràng, chi ti t. Trên th c t , xác nh s lư ng các bên có th l a ch n n u i u kho n này không rõ ràng thì r t khó m t trong các cách sau: Theo tr ng lư ng th c hi n h p ng và r t d phát sinh tranh t nh (kilôgam, t , t n), theo mét kh i, theo ch p. Dư i góc pháp lí “ch t lư ng s n toa xe, toa tàu, hay theo khoang thuy n. ph m, hàng hoá là t ng th nh ng thu c i v i h p ng mua bán hàng hoá tính, nh ng ch tiêu kĩ thu t, nh ng c qu c t thì c n ph i quy nh c th cách xác trưng c a chúng, ư c xác nh b ng các nh s lư ng và ơn v o lư ng b i h t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008 73
  5. Kinh nghiÖm thùc tiÔn th ng o lư ng c a các nư c là có s khác cho phù h p: bi t. i v i nh ng hàng hoá có s lư ng Phương th c thanh toán tr c ti p: Khi l n ho c do c trưng c a hàng hoá có th t th c hi n phương th c này các bên tr c ti p thay i tăng, gi m s lư ng theo th i ti t thì thanh toán v i nhau, có th dùng ti n m t, cũng c n quy nh m t dung sai (t l sai séc ho c h i phi u. Các bên có th tr c ti p l ch) trong t ng s lư ng cho phù h p. giao nh n ho c thông qua d ch v chuy n f. i u kho n giá c ti n c a bưu i n ho c ngân hàng. Phương Các bên khi tho thu n v giá c c n th c này thư ng ư c s d ng khi các bên c p các n i dung sau: ơn giá, t ng giá tr ã có quan h buôn bán lâu dài và tin tư ng và ng ti n thanh toán. V ơn giá có th l n nhau, v i nh ng h p ng có giá tr xác nh giá c nh ho c ưa ra cách xác không l n. nh giá (giá di ng). Giá c nh thư ng áp Phương th c nh thu và tín d ng ch ng d ng v i h p ng mua bán lo i hàng hoá có t (L/C) là hai phương th c ư c áp d ng tính n nh cao v giá và th i h n giao hàng ph bi n i v i vi c mua bán hàng hoá ng n. Giá di ng thư ng ư c áp d ng v i qu c t , th c hi n phương th c này r t thu n nh ng h p ng mua bán lo i hàng giá nh y ti n cho c bên mua và bên bán trong vi c c m (d bi n ng) và ư c th c hi n trong thanh toán, c bi t là m b o ư c cho bên th i gian dài. Trong trư ng h p này ngư i ta mua l y ư c ti n khi ã giao hàng. V th thư ng quy nh giá s ư c i u ch nh theo t c c th thì Ngân hàng s có trách nhi m giá th trư ng ho c theo s thay i c a các gi i thích và hư ng d n các bên khi l a ch n y u t tác ng n giá s n ph m. Ví d : phương th c thanh toán này. Trong h p ng mua bán s t xây d ng (s t Lưu ý: Vi c thanh toán tr c ti p trong cây phi 16), hai bên ã xác nh giá là: các h p ng mua bán hàng hoá gi a các 200.000 ng/cây nhưng lo i thép cây này thương nhân Vi t Nam v i nhau ho c v i cá ư c s n xu t t nguyên li u thép nh p kh u nhân, t ch c khác trên lãnh th Vi t Nam và giá thép nh p kh u bên bán không làm ch ư c s d ng ng ti n Vi t Nam ch ch ư c nên ã b o lưu i u kho n này là: không ư c s d ng các ng ti n c a qu c “Bên bán có quy n i u ch nh giá tăng theo gia khác, ng ti n chung châu Âu (ngo i t l % tăng tương ng c a giá thép nguyên t ), theo i u 4, i u 22 Pháp l nh ngo i li u nh p kh u”. h i năm 2005. g. i u kho n thanh toán h. i u kho n ph t vi ph m Phương th c thanh toán là cách th c mà Ph t vi ph m là lo i ch tài do các bên t các bên th c hi n nghĩa v giao, nh n ti n l a ch n, nó có ý nghĩa như bi n pháp tr ng khi mua bán hàng hoá. Căn c vào c i m ph t, răn e, phòng ng a vi ph m h p ng riêng c a h p ng, m i quan h , các i u nh m nâng cao ý th c tôn tr ng h p ng ki n khác mà các bên có th l a ch n m t c a các bên. Khi tho thu n các bên c n d a trong ba phương th c thanh toán sau ây trên m i quan h , tin tư ng l n nhau mà 74 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
  6. Kinh nghiÖm thùc tiÔn quy nh ho c không quy nh v v n s b ph t 6% giá tr ph n hàng hoá không ph t vi ph m. Thông thư ng, v i nh ng b n úng ch t lư ng. N u h t th i h n thanh hàng có m i quan h thân thi t, tin c y l n toán mà bên mua v n không tr ti n thì s b nhau, uy tín c a các bên ã ư c kh ng nh ph t 5% c a s ti n ch m tr ”. trong th i gian dài thì h không quy nh j. i u kho n b t kh kháng (tho thu n) i u kho n này. Còn trong các B t kh kháng là s ki n pháp lí n y sinh trư ng h p khác thì nên có tho thu n v ngoài ý mu n ch quan c a các bên, nh ph t vi ph m. hư ng tr c ti p n vi c th c hi n h p ng M c ph t do các bên tho thu n, có th ã kí. ó là các s ki n thiên nhiên hay n nh m t s ti n ph t c th ho c ưa ra chính tr -xã h i như bão, lũ l t, h n hán, cách th c tính ti n ph t linh ng theo % giá ng t, núi l a, chi n tranh, b o ng, tr ph n h p ng vi ph m. Theo B lu t dân ình công, kh ng ho ng kinh t . ây là các s ( i u 422): “Ph t vi ph m là s tho trư ng h p thư ng g p làm cho m t ho c c thu n gi a các bên trong h p ng, theo ó hai bên không th th c hi n ư c ho c th c bên vi ph m có nghĩa v ph i n p m t kho n hi n không úng các nghĩa v c a mình. Khi ti n cho bên b vi ph m; m c ph t vi ph m m t bên vi ph m h p ng do g p s ki n do các bên tho thu n”. Nhưng theo Lu t b t kh kháng thì pháp lu t không bu c ph i thương m i ( i u 301) thì quy n tho thu n ch u trách nhi m v tài s n (không b ph t vi v m c ph t vi ph m c a các bên b h n ch , ph m, không ph i b i thư ng thi t h i). c th : “M c ph t i v i vi ph m nghĩa v Trên th c t , n u không tho thu n rõ v h p ng ho c t ng m c ph t i v i nhi u b t kh kháng thì r t d b bên vi ph m l i vi ph m do các bên tho thu n trong h p d ng b t kh kháng thoái thác trách ng nhưng không quá 8% giá tr ph n nhi m d n n thi t h i cho bên b vi ph m. nghĩa v h p ng b vi ph m”. Do v y, các Trong i u kho n này các bên c n ph i nh bên khi tho thu n v m c ph t ph i căn c nghĩa v b t kh kháng và quy nh nghĩa v vào quy nh c a Lu t thương m i l a c a bên g p s ki n b t kh kháng. Ví d : ch n m c ph t trong ph m vi t 8% tr i u kho n b t kh kháng: xu ng, n u các bên tho thu n m c ph t l n - nh nghĩa “S ki n b t kh kháng là hơn (ví d 12%) thì ph n vư t quá (4%) s ki n x y ra m t cách khách quan không ư c coi là vi ph m i u c m c a pháp lu t th lư ng trư c ư c và không th kh c và b vô hi u. ph c ư c m c dù ã áp d ng m i bi n pháp Các trư ng h p vi ph m b áp d ng ch c n thi t trong kh năng cho phép; tài ph t các bên cũng có th tho thu n theo - Bên g p s ki n b t kh kháng ph i hư ng c vi ph m các tho thu n trong h p thông báo ngay cho bên kia bi t và ph i ng là b ph t ho c ch m t s vi ph m c cung c p ch ng c ch ng minh s ki n b t th m i b ph t. Ví d : tho thu n là: “N u kh kháng ó là nguyên nhân tr c ti p d n bên bán vi ph m v ch t lư ng hàng hoá thì t i vi c vi ph m h p ng”. t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008 75
  7. Kinh nghiÖm thùc tiÔn k. i u kho n gi i quy t tranh ch p tâm n vi c l a ch n lu t áp d ng khi gi i i v i vi c l a ch n gi i quy t t i quy t tranh ch p là lu t c a bên mua, lu t Tr ng tài hay t i Toà án thì tho thu n ph i c a bên bán hay lu t qu c t (các công ư c phù h p v i quy nh c a pháp lu t, c th : qu c t - ví d : Công ư c Viên năm 1980 v Trư ng h p th nh t: H p ng mua mua bán hàng hoá). ây là v n h t s c bán hàng hoá gi a các thương nhân v i các quan tr ng tuy nhiên tránh nh ng thua t ch c, cá nhân khác không ph i là thương thi t do thi u hi u bi t pháp lu t c a nư c nhân khi có tranh ch p do toà án có th m ngoài hay pháp lu t qu c t thì thương nhân quy n gi i quy t. Các bên không th l a Vi t Nam nên ch n lu t Vi t Nam áp ch n tr ng tài gi i quy t theo i u 1, d ng cho h p ng thương m i. i u 7, i u 10 Pháp l nh tr ng tài ngày Tóm l i: N i dung c a h p ng hoàn 25/02/2003 và i u 2 Ngh nh s : 25/N - toàn do các bên tho thu n và quy t nh cho CP ngày 15/01/2004. phù h p v i nh ng i u ki n hoàn c nh, lo i Trư ng h p th hai: H p ng mua bán hàng hoá, d ch v c th ; tuy nhiên, nh ng hàng hoá gi a thương nhân v i thương nhân tho thu n ó ph i không vi ph m các i u khi có tranh ch p thì các bên có quy n l a c m c a pháp lu t. H p ng b ng văn b n ch n hình th c gi i quy t t i tr ng tài ho c là hình th c kí k t h p ng quan tr ng, t i toà án; n u có s tham gia c a thương th m chí b t bu c trong ho t ng thương nhân nư c ngoài thì các bên còn có th l a m i như h p ng mua bán hàng hoá qu c ch n m t t ch c tr ng tài c a Vi t Nam t , h p ng mua bán nhà. So v i hình th c ho c l a ch n m t t ch c tr ng tài c a nư c b ng l i nói thì hình th c văn b n góp ph n ngoài gi i quy t. h n ch vi c các bên “tr m t” trong quá Khi các bên l a ch n hình th c gi i trình th c hi n h p ng. Nhưng ngư c l i quy t tranh ch p t i tr ng tài thì tho thu n n u không chú tr ng vi c so n th o h p ph i nêu ích danh m t t ch c tr ng tài c ng thì l i “bút sa gà ch t” ho c t “mua dây bu c mình”. có văn b n h p ng rõ th , ví d : “M i tranh ch p phát sinh t ho c ràng, ch t ch , d c, d hi u, d th c hi n, liên quan n h p ng này s ư c gi i m b o ư c quy n l i cho các bên, h n quy t t i Trung tâm tr ng tài qu c t bên ch tranh ch p và gi m thi u r ro trong c nh Phòng thương m i và công nghi p Vi t thương m i. òi h i các bên ph i th n tr ng, Nam”. N u ch tho thu n chung chung là: hi u bi t pháp lu t và có kĩ năng, kinh “Trong quá trình th c hi n h p ng n u có nghi m th c t trong vi c so n th o, àm tranh ch p s ư c gi i quy t t i tr ng tài” phán kí k t h p ng thương m i./. thì th a thu n này vô hi u. Riêng i v i h p ng mua bán hàng (1).Xem: i u 3 Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày hoá gi a thương nhân Vi t Nam v i thương 21/10/2004 v qu n lí nhà nư c v ch t lư ng s n nhân nư c ngoài thì các bên còn ph i quan ph m, hàng hoá. 76 t¹p chÝ luËt häc sè 11/2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2