intTypePromotion=1

Báo cáo "Một vài suy nghĩ về việc sử dụng pháp luật nước ngoài trong công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật Việt Nam "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
4
download

Báo cáo "Một vài suy nghĩ về việc sử dụng pháp luật nước ngoài trong công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một vài suy nghĩ về việc sử dụng pháp luật nước ngoài trong công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật Việt Nam Có ý kiến cho rằng công chứng viên nếu không hoạt động trong phòng công chứng thì phải thành lập hoặc cùng công chứng viên khác thành lập văn phòng công chứng và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình khi thực hiện hoạt động công chứng, pháp luật không quy định quyền thuê hoặc tuyển dụng công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng là hợp lí....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Một vài suy nghĩ về việc sử dụng pháp luật nước ngoài trong công tác nghiên cứu, giảng dạy pháp luật Việt Nam "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi TS. PH¹m thÞ Giang thu * i c s d ng nh ng ki n th c pháp lu t nh m m c ích tìm ki m nh ng tiêu chí V nư c ngoài ph c v cho công tác nghiên c u, gi ng d y h th ng pháp lu t chung trong nghiên c u và gi ng d y. V i nh ng lí do ó, chúng tôi xin ư c trao i Vi t Nam ngày càng tr nên ph bi n. R t m t s ý ki n cá nhân v v n này. nhi u công trình nghiên c u c p khác 1. Nh ng yêu c u cơ b n cho vi c so nhau ã s d ng pháp lu t nư c ngoài làm sánh pháp lu t ngu n tài li u tham kh o quan tr ng (lu n V cách hi u so sánh pháp lu t, v i tư văn, lu n án, tài nghiên c u khoa h c cách là m t b ph n c a lu t so sánh,(1) m t chuyên ngành lu t), các tài li u ư c s v n pháp lu t (ho c t ng th h th ng d ng m t cách chính th c (giáo trình) và nó pháp lu t) ư c ưa ra so sánh v i h th ng là m t ph n quan tr ng trong n i dung gi ng lu t qu c gia khác (ho c nhóm qu c gia d y cho các i tư ng h c c a giáo viên khác) trong b i c nh t ng th c a nó. ây Trư ng i h c Lu t Hà N i. Rõ ràng không cũng chính là s khác bi t gi a so sánh lu t th ph nh n v trí c a vi c nghiên c u, s và so sánh pháp lu t b i l vi c so sánh lu t d ng ki n th c pháp lu t nư c ngoài trong theo cách hi u c a chúng tôi, là n i hàm c a giai o n hi n nay. Tuy v y, cũng còn có so sánh pháp lu t. Trong so sánh lu t, các m t vài tranh lu n liên quan n vi c s văn b n pháp lu t c th ư c xem xét tách d ng pháp lu t nư c ngoài như th nào r i v i m t s y u t kinh t , xã h i, chính tr khác ( ây là nh ng y u t mang tính ng m b o tính h p lí và h u ích c a t ng v n cao). Cách so sánh lu t cũng có nh ng ưu nghiên c u, c bi t i v i lĩnh v c lu t i m nh t nh mà trư c h t là tìm th y s chuyên ngành. Là cán b nghiên c u nhưng tương ng hay khác bi t theo nghĩa cơ h c không chuyên sâu lĩnh v c lu t so sánh, c a t ng quy nh pháp lu t; m t khác, cách chúng tôi nh n th y c n ph i ra nh ng so sánh này s giúp ích nhi u cho các i yêu c u, tiêu chí c th trong vi c so sánh tư ng tham gia vào ho t ng có y u t pháp lu t lĩnh v c chuyên môn c a mình, m b o hi u qu c a n i dung nghiên c u. ây cũng ng th i là mong mu n cá nhân * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t trao i chuyên môn v i các ng nghi p Trư ng i h c Lu t Hà N i 44 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005
  2. nghiªn cøu - trao ®æi nư c ngoài (ho t ng mua bán hàng hoá r t nhi u i m khác bi t. i u này ư c quy qu c t , các v n v hôn nhân gia ình...). nh b i chính các y u t riêng v chính tr Bên c nh ó, so sánh lu t m t cách ơn xã h i và truy n th ng, tính dân t c c a hai thu n có nh ng như c i m không th ph qu c gia ó. i u này cũng gi i thích vi c so nh n khi xem xét các i m tương ng hay sánh pháp lu t, nghiên c u pháp lu t c a các khác bi t, m c và ph m vi i u ch nh qu c gia i v i các nhà làm lu t hay nghiên cũng như nguyên nhân sâu xa c a vi c ban c u pháp lu t ch có th s d ng k t qu hành văn b n pháp lu t c th ó... i u này nghiên c u như m t phương án tham kh o, s th hi n m t cách rõ ràng n u em so h c t p, ánh giá ưu, như c i m c a h sánh lu t ph c v cho công tác nghiên c u, th ng pháp lu t trong t ng th b i c nh c a h c t p, b i l chúng không ch ra c i ngu n chúng mà không th coi ó là "nh ng ưu vi t c a s tương ng hay khác bi t ó, có th n i tr i" so v i pháp lu t qu c gia khác. d n t i nh ng ánh giá l ch l c v m t văn i u này có v mang tính lí thuy t nhưng l i b n pháp lu t c th . ang là m t nguy cơ khi nghiên c u pháp V i phân tích trên, chúng tôi mu n lu t m t s nư c phát tri n ( c, Pháp, Hoa c p vi c ph i t h th ng pháp lu t d nh Kì...) và cho r ng pháp lu t Vi t Nam trong so sánh vào b i c nh l ch s c th . H th ng th i gian g n nh t ph i quy nh tương t pháp lu t c a m t qu c gia, trong m i th i kì như v y. Chúng tôi cho r ng không th ph ư c hình thành d a trên r t nhi u các y u nh n nh ng thành t u mà h th ng pháp lu t t chi ph i, tác ng mà trư c h t b i các các nư c phát tri n ã em l i cho qu c gia y u t chính tr , kinh t , c i m văn hoá, ó và s c nh hư ng c a nó i v i h th ng truy n th ng dân t c, truy n th ng l p pháp pháp lu t các qu c gia khác. Tuy v y, h c a qu c gia ó mà không ơn thu n ph n th ng pháp lu t "văn minh" ch có th t ánh ý chí c a m t giai c p. Bên c nh ó, m t trong m t n n kinh t , n n văn hoá pháp lí h th ng pháp lu t có hi u qu hay không n trình nh t nh. S là không tư ng và còn ph thu c vào các bi n pháp th c thi không t ư c hi u qu khi sao chép h pháp lu t, vào ý th c pháp lu t c a c ng th ng pháp lu t y vào m t t nư c có n n ng dân cư qu c gia ó. Như v y, rõ ràng, kinh t , văn hoá pháp lí như Vi t Nam. v i m t h th ng pháp lu t c th , n u nó Ch ng h n, khi nói n h th ng pháp lu t ư c t trong b i c nh c th , cho dù m c v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán, tương ng n âu, ch c ch n cũng có không ai không nh c n Lu t ch ng khoán s khác bi t v i h th ng pháp lu t c a qu c năm 1933 (Securities Act of 1933 As gia khác mà không th là s r p khuôn, sao Amended) và Lu t giao d ch ch ng khoán chép pháp lu t. Ch ng h n, h th ng pháp năm 1934 (Securities Exchange Act of 1934 lu t Pháp có r t nhi u i m tương ng v i as Amended) (cùng v i nh ng s a i b h th ng pháp lu t c nhưng gi a chúng có sung qua các giai o n) c a Hoa Kì nhưng T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005 45
  3. nghiªn cøu - trao ®æi n u sao chép nh ng quy nh này áp d ng lu t Vi t Nam (và r t nhi u các qu c gia cho th trư ng ch ng khoán Vi t Nam thì khác) không t ra lu t công b ng. Nhìn th t khó hình dung v hi u qu pháp lu t và nh n góc chi ti t hơn, n u kh ng nh tính kh thi c a pháp lu t, b i l chúng ư c ngân hàng trung ương các qu c gia cũng ban hành d a trên n n kinh t th trư ng Hoa có ch c năng, v trí như Ngân hàng nhà nư c Kì ã hình thành và phát tri n trư c ó 200 Vi t Nam vì ây là hai thi t ch gi ng nhau năm. Ho c nh ng quy nh "vén màn" cũng d n n k t qu sai l m tương t . V i (prevail) trong Lu t công ti c a Hoa Kì t t c các ví d trên, có th i n k t lu n không th áp d ng cho các ho t ng kinh t c n ph i nhìn nh n h th ng pháp lu t - i c a Vi t Nam nh ng năm 1990 do các quy tư ng nghiên c u trong ch nh th th ng nh t nh pháp lí khác (quy nh v ki m toán, k c a nó. V i l p lu n ó, nghiên c u m t h toán th ng kê) chưa cho phép th c hi n và th ng lu t (ho c m t lĩnh v c pháp lu t ngay trong giai o n hi n t i, n u áp d ng chuyên ngành) cũng c n ph i ư c thoát li quy nh này cho t t c các công ti, có l tính kh i ràng bu c c a pháp lu t nư c nhà. i u kh thi s không th c hi n ư c. này dư ng như không tư ng b i l th c t Bên c nh vi c t h th ng pháp lu t các nhà nghiên c u v n mang n ng tư tư ng trong t ng th môi trư ng c a nó, cũng c n c a pháp lu t nư c nhà. Nh ng k t qu ph i có m t s yêu c u c th khác trong quá nghiên c u, h c t p ban u thư ng có nh trình th c hi n so sánh. Trư c h t, ph i lo i hư ng l n n nh ng ánh giá cho c quá tr nguy cơ "nghiên c u pháp lu t nư c trình làm vi c c a ngư i h c. Vì v y, vi c ngoài v i suy lu n r ng các thi t ch pháp nghiên c u c l p h th ng pháp lu t nư c lu t, khái ni m lu t và phương pháp nghiên ngoài thư ng gây tr ng i ban u cho nhà c u c a lu t trong nư c cũng t n t i trong nghiên c u. h th ng pháp lu t nư c ngoài"(2) và ngư c Ph i s d ng úng, chính xác ngu n l i. ây không t ra v n nhà nghiên thông tin, ó cũng là m t yêu c u cơ b n c a c u ó cao hay không cao nh ng tư vi c so sánh pháp lu t. Do yêu c u c a vi c tư ng, phương pháp nghiên c u lu t trong so sánh, thông thư ng phương án t t nh t nư c mà chúng tôi mu n ch ra r ng n u s s d ng ngu n thông tin là các tài li u v i d ng không úng phương pháp, cách th c ngôn ng g c. Tuy v y, i u này cũng hoàn t v n , nhà nghiên c u t thân h làm toàn không ph i d dàng b i l có r t nhi u méo i i tư ng nghiên c u. Hình dung qu c gia (nhóm qu c gia) s d ng ngôn ng m t cách ơn gi n, n u chúng ta xem xét không ph bi n. Trư ng h p ti p theo ư c lu t công b ng (Equyty Law) theo con m t l a ch n là các tài li u pháp lu t c a qu c c a ngư i nghiên c u lu t h c "thu n Vi t" gia ó ư c ăng t i b ng ngôn ng ph s không th có cách gi i thích y , bi n do chính qu c gia ó phát hành ( m thuy t ph c v chúng, b i l , h th ng pháp b o tính sát th c v nghĩa c a các văn b n 46 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005
  4. nghiªn cøu - trao ®æi d ch). Trư ng h p n u h n ch v ti ng nư c trình lao ng c a mình. Th c t cho th y ngoài, nhà nghiên c u m i nên s d ng ti ng khi ti n hành so sánh pháp lu t, ngư i th c Vi t nhưng cũng nên l a ch n cơ quan, t hi n so sánh có th nh m m t (ho c m t s ) ch c ch u trách nhi m d ch và công b m c tiêu sau ây: nh ng văn b n ó b ng ti ng Vi t. M t là, th c hi n so sánh nh m m c ích Vi c so sánh m c i u ch nh i v i tìm ra k t qu mang tính lí thuy t: So sánh m t lĩnh v c (k c cùng v i các b i c nh ra gi a hai h th ng lu t, gi a pháp lu t qu c i c a chúng) cũng c n ph i ư c ánh giá gia này và pháp lu t c a m t (m t s qu c trong m t ch nh th y , k c các gia) khác. Trong trư ng h p này, theo ý ki n nguyên t c. Không th do không tìm th y chúng tôi, s là h p lí khi chúng ta so sánh v n không ư c ghi nh n t i văn b n nh ng v n mang tính nguyên t c chung, pháp lu t i u ch nh tr c ti p lĩnh v c ó mà yêu c u chung cho m t lĩnh v c i u ch nh có ngay nh n xét chúng thi u y , không c a pháp lu t. ây ng th i cũng là yêu c u ng b b i r t nhi u trư ng h p ã ư c khi so sánh ph c v cho công tác gi ng d y, quy nh chi ti t m t văn b n pháp lu t nghiên c u nh ng m ng pháp lu t c th . khác, k c m t nguyên t c khác. M t quan N u i sâu vào nh ng quy nh quá chi ti t, h xã h i không ơn gi n hình thành và ư c dư ng như c n ph i t m i quy ph m i u ch nh b ng duy nh t m t văn b n pháp (nhóm quy ph m) c a m t qu c gia cùng lu t. H c gi n i ti ng ngư i Pháp Réne i u ch nh m t v n bên c nh r t nhi u David ã lưu ý r ng "pháp lu t nh ng y u t tác ng khác và làm ph c t p thêm ngu n tài li u chính th c không ph i là y u quá trình nghiên c u. Chúng tôi cho r ng t duy nh t hình thành nên các quan h xã có k t qu thi t th c sau khi th c hi n h i. Nh ng quy ph m và th t c pháp lí mà nghiên c u nên l a ch n h th ng pháp lu t chúng ta cho là quan tr ng, môi trư ng theo ba nhóm ch y u. khác có th ch có ý nghĩa tr giúp r t nh Trư ng h p nghiên c u h th ng pháp b i vì quan h xã h i ư c d a trên nh ng lu t c a các nư c phát tri n, ch ng h n như nguyên t c khác".(3) Ch ng h n, khái ni m Anh, Hoa Kì (kh i nư c phát tri n có h ch ng khoán ư c ghi nh n trong lu t ch ng th ng pháp lu t án l ) ho c c, Pháp (kh i khoán Hoa Kì nhưng l i không ư c ghi nư c phát tri n có h th ng lu t thành văn). nh n trong lu t ch ng khoán Trung Qu c K t qu nghiên c u h th ng pháp lu t c a hay trong lu t ch ng khoán Liên bang Nga. các nư c phát tri n có ý nghĩa th c ti n sâu 2. Xác nh m c ích c a vi c so sánh s c, b i l ó có th ư c coi là m t áp án pháp lu t cho bài toán c a m t qu c gia mong mu n Bao gi ngư i th c hi n quá trình so xây d ng n n kinh t th trư ng phát tri n. sánh cũng ph i t ra m c tiêu c th nh Cho dù tính nh hư ng xã h i ch nghĩa trư c m b o tính hi u qu trong quá ư c th hi n xuyên su t quá trình phát T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005 47
  5. nghiªn cøu - trao ®æi tri n n n kinh t , pháp lu t Vi t Nam có l hi u qu i u ch nh pháp lu t ( n m c cũng ph i tuân th , áp ng nh ng yêu c u dư ng như chúng ta c m th y h không quan t ra c a các quy lu t v n ng c a n n tâm t i các v n lí lu n nhưng th c s kinh t th trư ng mà chúng ta ang mong không ph i như v y). Chúng tôi cho r ng mu n xây d ng. hoàn toàn có th gi i thích ư c i u ó, b i Trư ng h p nghiên c u h th ng pháp l , b n thân các nhà nghiên c u, nhà làm lu t lu t c a qu c gia có c i m kinh t xã h i c a các nư c có n n kinh t chuy n i hi n tương ng v i Vi t Nam, ch ng h n như nay cũng " ang trong quá trình chuy n i", Trung Qu c (v n duy trì tính nh hư ng xã vì v y, vi c nghiên c u sâu s c ho c quy h i ch nghĩa trong ch chính tr và kinh nh nh ng v n mang tính khái quát l i là t ) ho c Liên bang Nga. ây u là nh ng c n thi t. Ch ng h n, n u trong giai o n c a nư c có n n kinh t chuy n i như Vi t n n kinh t t p trung, khái ni m phát hành Nam, vì v y h th ng pháp lu t c a các qu c ch ng khoán chưa ư c c p nhưng ó l i gia có n n kinh t chuy n i có giá tr tham là v n h t s c ph bi n và ã t n t i lâu kh o l n i v i h th ng pháp lu t Vi t dài trong n n kinh t th trư ng. Nam trong giai o n hi n nay. Vi c tìm hi u, Trư ng h p nghiên c u h th ng pháp ánh giá h th ng pháp lu t qua t ng giai lu t c a qu c gia có nh ng nh hư ng nh t o n s cho chúng ta nh ng cơ h i b qua nh ho c có m i quan h thư ng xuyên v i giai o n th nghi m, rút ng n th i gian Vi t Nam, ch ng h n các nư c trong khu th c hi n quá trình chuy n i mà không b v c ASEAN... Các nư c trong m t khu v c "ch ch hư ng" hay gây ra thi t h i cho n n thư ng có s chi ph i giao lưu, nh hư ng kinh t . Nh ng kinh nghi m, k t qu trao i nh t nh i v i n n kinh t , i v i i v h th ng pháp lu t, v kinh nghi m qu n s ng văn hoá, chính tr và k c i v i con lí kinh t gi a các chuyên gia Trung Qu c và ngư i v i nhau. i u này l i càng th hi n Vi t Nam là ví d c th . Cũng c n lưu ý rõ ràng hơn trong giai o n c th hi n nay. thêm, i v i các nư c có n n kinh t Vì v y, vi c nghiên c u h th ng các nư c chuy n i (trong ó có Vi t Nam), giai trong khu v c là c n thi t gi i quy t t t c o n này thư ng t ra nh ng v n mang các m i quan h , ràng bu c m t cách t tính lí lu n, khái quát, th hi n ngay chính nhiên nêu trên. trong các khái ni m, d u hi u ư c ghi nh n Hai là, nh m m c ích xem xét ánh giá t i các văn b n pháp lu t có hi u l c pháp lí c h th ng pháp lu t hay t ng văn b n pháp khác nhau. ây cũng là i m khác n u so lu t, theo ó s ưa ra nh ng phương án sánh v i các quy nh pháp lu t c a các ch nh s a, bãi b , b sung. V i m c tiêu nư c phát tri n, thư ng nhà làm lu t không này, vi c nghiên c u ph i ư c th c hi n v i t v n theo cách trên, pháp lu t quy nh nhi u n i dung ng b khác nhau. Trư c nh ng v n r t c th t ư c m c tiêu h t, ph i l a ch n h th ng lu t ti n hành 48 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005
  6. nghiªn cøu - trao ®æi so sánh trong b i c nh t ng th c a chúng. nào, chúng ta cũng ph i th a nh n i s ng Bên c nh ó, vi c nghiên c u n m c chi kinh t xã h i bao g m nhi u lĩnh v c c th ti t b i c nh c a t ng quy nh pháp lu t khác nhau và nh ng m c khác nhau, cũng c n ư c m x có ư c bài h c pháp lu t u i u ch nh chúng. Vì v y, các kinh nghi m. chuyên gia, các i tư ng tuân th hay áp Ba là, nh m m c ích gi i quy t m t v d ng pháp lu t trong t ng lĩnh v c c a mình, vi c c th . Yêu c u c a vi c nghiên c u trư c h t c n ph i bi t h th ng văn b n pháp lu t nư c ngoài trong trư ng h p này pháp lu t trong nư c v v n ó, ây ã l i hoàn toàn khác. Trư ng h p so sánh th hi n s chuyên bi t khá rõ ràng. S là t t nh m gi i quy t các v vi c c th (ch ng hơn n u h hi u bi t pháp lu t nư c ngoài h n m t v án c th , m t h p ng thương i u ch nh v n tương t . Câu h i t ra là, m i qu c t ), vi c tìm hi u (và ph i hi u rõ) vi c nghiên c u và s d ng pháp lu t nư c tìm th y i m tương ng, khác bi t gi a ngoài trong lĩnh v c pháp lu t chuyên ngành quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v i quy c n ph i ti n hành như th nào? Theo chúng nh c a qu c gia có liên quan (nơi s l a tôi, ngoài các tiêu chí ã ư c xác nh trên ch n làm nư c có lu t áp d ng). Vi c s c n lưu ý thêm m t s i m sau: d ng pháp lu t nư c ngoài cũng không ch - Xác nh pháp lu t nư c ngoài có i u có ý nghĩa so sánh mà c th hơn, ó là áp ch nh/ ã i u ch nh lĩnh v c ó chưa? M i d ng pháp lu t. i u này là hi n nhiên b i qu c gia u cao "ch quy n qu c gia" l ch có như v y m i gi i quy t t t các v nhưng k t qu cu i cùng c a vi c i u ch nh vi c c th ó. M c dù không n m trong pháp lu t thì không th khác, ó là mong ph m vi trao i c a bài vi t này nhưng mu n có m t xã h i t t p hơn. Vì v y, cũng ph i th a nh n r ng, ây là m t i m Giáo sư Michael Bogdan ã nh n xét khi so v a y u v a thi u c a nhi u lu t gia, lu t sư sánh v n i dung lu t th c nh c a các quy và k c các cán b nghiên c u pháp lu t ph m pháp lu t c a các nư c n m trong h Vi t Nam. Nh ng bài h c c a U ban th th ng lu t khác nhau và ư c nhi u chuyên d c th thao, c a Hàng không Vi t Nam, c a gia ng thu n "các h th ng lu t châu Âu V n t i bi n v n ang là hi n h u. gi i l c a và pháp lu t Anh - M , Rheinstien d quy t ư c m c tiêu này, vi c tìm hi u n oán kho ng 80% các v vi c thu c lu t tư m c chi ti t nh t các quy nh pháp lu t c a u i n k t qu gi ng nhau cho dù chúng qu c gia có liên quan là hoàn toàn c n thi t ư c x y ra và ư c xét x t i Mĩ, Canada, và mang tính b t bu c. Pháp, Achentina hay Nh t B n".(4) M t lĩnh 3. Vi c s d ng pháp lu t nư c ngoài v c kinh t xã h i c th cũng có th ư c i v i các lĩnh v c chuyên ngành i u ch nh ho c chưa ư c i u ch nh t i Trong lĩnh v c chuyên ngành, cho dù có m t qu c gia nh t nh, i u này xu t phát theo quan i m phân chia ngành lu t như th t nhi u nguyên nhân khác nhau. i v i T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005 49
  7. nghiªn cøu - trao ®æi t ng trư ng h p u có th giúp cho nhà năng áp d ng, k c i v i ho t ng chi t nghiên c u có ư c nh ng ánh giá c th . kh u các gi y t có giá c a các t ch c tín Ch ng h n, trong giai o n hi n nay, vi c d ng hi n nay... m t qu c gia ã hay chưa ban hành nh ng - Xem xét v hi u l c pháp lí. V nguyên quy nh pháp lu t c th v s h u trí tu , t c áp d ng lu t, văn b n pháp lu t có hi u s h u công nghi p s r t c n thi t i v i l c pháp lí cao s tránh nguy cơ b h n ch nhà nghiên c u, gi ng d y pháp lu t chuyên áp d ng b i văn b n pháp lu t khác, có tính ngành ó c a Vi t Nam trong s so sánh n nh và quy trình ban hành ch t ch . i u ánh giá pháp lu t Vi t Nam v i pháp lu t này là lí tư ng i v i các qu c gia có kinh qu c gia khác, v i c ng ng qu c t . t xã h i phát tri n n nh, cơ s phát tri n -M c i u ch nh c a pháp lu t nư c b n v ng, có h th ng lu t ư c k th a và ngoài i v i lĩnh v c ang c n nghiên c u có các nhà làm lu t có kh năng d oán s xem xét n âu (ph m vi i u ch nh). phát tri n xã h i lâu dài. Bên c nh ó, vi c Trong ph n u c a bài vi t, chúng tôi cũng ban hành văn b n pháp lu t có hi u l c cao ã c p vi c xem xét ph m vi i u ch nh cũng gây ra nhưng khó khăn nh t nh, i u c a pháp lu t nhưng dư i góc chung. này lí gi i vì sao các qu c gia có n n kinh t Trong m c này, chúng tôi mu n xem xét chưa n nh ho c các qu c gia có n n kinh theo khía c nh lĩnh v c pháp lu t chuyên t chuy n i thư ng l a ch n vi c ban hành ngành. N u m t văn b n pháp lu t hay t ng văn b n có hi u l c pháp lí không cao, i u th các quy nh pháp lu t i u ch nh m t ch nh nh ng v n nh y c m trong th i lĩnh v c thư ng c p, quy nh nh ng n i gian u v i m c ích ưa d n vào n nh. dung nào, cách th c i u ch nh cùng v i ây chúng tôi hoàn toàn không có ý nh nh ng lo i tr trong ph m vi i u ch nh c a các văn b n y. ó cũng là bài h c hay là k t "bênh v c" cho h th ng các văn b n pháp qu so sánh t t trong công tác nghiên c u. lu t i u ch nh các lĩnh v c r t m i c a n n Ch ng h n, khi nói n pháp lu t thương kinh t th trư ng Vi t Nam như th trư ng phi u, văn b n pháp lu t các qu c gia ch ng khoán, th trư ng b o hi m, trong th i thư ng coi nó là cơ s pháp lí phát hành gian u ho t ng d a trên các văn b n các gi y t có giá c a các thương nhân, d a pháp lu t có hi u l c pháp lí không cao mà trên ó, vi c chuy n như ng, giao d ch các như m t phương án tìm ki m qu c gia phù thương phi u s t o i u ki n hình thành h p v i m c ích nghiên c u c a mình, m các lo i giao d ch m i. N u như v y, bài b o giá tr c a k t qu nghiên c u. h c cho vi c ban hành pháp lu t thương B n là, trong nh ng trư ng h p c n thi t phi u c a Vi t Nam s là do gi i h n ph m có th xem xét, so sánh t ng m ng v n c vi i u ch nh c a Pháp l nh thương phi u th v tính chi ti t, c th trong cơ c u c a nên trong th c t , văn b n này không có kh văn b n pháp lu t. i u này s giúp ích cho 50 T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005
  8. nghiªn cøu - trao ®æi vi c ánh giá h th ng pháp lu t chuyên so n giáo trình. Thi n ý c a chúng tôi là ngành qu c gia ó (k c Vi t Nam) ã áp n u ưa m i n i dung mình nghiên c u v ng hay chưa vi c tuân th các cam k t hay pháp lu t nư c ngoài vào t t c các v n các nguyên t c chung (mà chúng ta v n xác gi ng d y, k c biên so n giáo trình có l nh ó là các nguyên t c qu c t ). Ch ng là khiên cư ng, th m chí gây ra s nhàm h n, ánh giá v h th ng lu t chuyên ngành chán nh t nh b i ó là các v n chuyên Vi t Nam, có nhi u quan i m cho r ng môn mang tính ch t chuyên ngành mà "chưa t ư c yêu c u v s minh b ch, không ph i là ph n "lu t so sánh m r ng". công khai". Nh n xét này xu t phát t quan M t khác, n u ưa n m c chi ti t các n i dung c th (ch ng h n các i u lu t) so i m cho r ng nhi u quy nh trong các văn sánh trong các tài li u mang tính n nh s b n pháp lu t chuyên ngành có hi u l c pháp là không phù h p b i chúng ta hoàn toàn lí cao như Lu t doanh nghi p, các o lu t không th nêu ư c y các y u t trong thu , các i u kho n còn quy nh mang tính s so sánh v i pháp lu t Vi t Nam, chưa chung chung, thi u rõ ràng... Bên c nh nói n vi c khó có th bi t quy nh ó ã nh ng lí gi i nguyên nhân vì sao các nhà làm tr thành l i th i hay chưa. S là phù h p lu t Vi t Nam l i ban hành nh ng quy nh hơn trong lĩnh v c pháp lu t chuyên ngành pháp lu t như v y, vi c ưa ra xem xét tính khi s d ng các k t qu nghiên c u pháp chi ti t, c th c a văn b n pháp lu t Vi t lu t nư c ngoài là cung c p cho i tư ng Nam v i văn b n pháp lu t nư c ngoài ư c h c/ c th y ư c nh ng nét khái quát nh t l a ch n cũng hoàn toàn là c n thi t. c a h th ng pháp lu t nư c ngoài ã ư c 4. Có ph i m i n i dung ư c s d ng l a ch n trong s xem xét h th ng pháp k c gi ng d y, nghiên c u hay biên so n lu t nư c ta. Bên c nh ó, cách tìm ngu n giáo trình u c n thi t ph i s d ng vi c tài li u v pháp lu t nư c ngoài ư c so sánh pháp lu t? xu t d dàng, ph bi n, v i chi phí th p s V i nh ng phân tích trên cho th y vi c là h u ích hơn cho ngư i h c. s d ng pháp lu t nư c ngoài cho công tác Trên ây là m t vài ý ki n v lĩnh v c nghiên c u, gi ng d y Vi t Nam là r t mà cá nhân tác gi cũng còn nhi u băn quan tr ng. Tuy nhiên, chúng tôi v n còn khoăn, xin ư c xu t b n c cùng băn khoăn v i câu h i t ra cho chính mình. chia s và tham kh o./. ó là có ph i vi c nghiên c u pháp lu t nư c ngoài c n ư c th hi n trong m i n i (1), (2).Xem: Michanel Bogdan, “Lu t so sánh”, Hà N i, 2002, tr. 13, 30. dung ho t ng ph c v cho công tác gi ng (3).Xem: Réne David: “Nh ng h th ng pháp lu t d y c a mình hay không? Chúng tôi ưa ra chính trong th gi i ương i”, Nxb. Thành ph H hai n i dung g n tr c ti p v i nhi m v c a Chí Minh, 2003, tr. 16. gi ng viên lu t: Gi ng d y và tham gia biên (4).Xem: Michael Bogdan, s d, tr. 75. T¹p chÝ luËt häc sè 6/2005 51
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2