intTypePromotion=1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự phát triển văn hóa và con người"

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
11
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự phát triển văn hóa và con người"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Sự phát triển văn hóa và con ng-ời ở một số n-ớc Đông á. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” do Viện Nghiên cứu Trung Quốc chủ trì, phối hợp với Viện Phát triển kinh tế - xã hội th nh phố Đ Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ II. Nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho bạn đọc tham khảo, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc lựa chọn một số b i tham luận đ-ợc gửi đến v trình b y tại cuộc Hội thảo v...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sự phát triển văn hóa và con người"

  1. Sù ph¸t triÓn v¨n hãa vµ con ng−êi… Lêi tßa so¹n: Trong c¸c ng y 27-28/2/2009 t¹i § N½ng, Ban Chñ nhiÖm §Ò t i KX03-12/06-10 “Sù ph¸t triÓn v¨n hãa vµ con ng−êi ë mét sè n−íc §«ng ¸. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ” do ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc chñ tr×, phèi hîp víi ViÖn Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi th nh phè § N½ng tæ chøc Héi th¶o khoa häc lÇn thø II. Nh»m kÞp thêi cung cÊp th«ng tin cho b¹n ®äc tham kh¶o, T¹p chÝ Nghiªn cøu Trung Quèc lùa chän mét sè b i tham luËn ®−îc göi ®Õn v tr×nh b y t¹i cuéc Héi th¶o v in th nh Sè chuyªn ®Ò “Sù ph¸t triÓn v¨n hãa vµ con ng−êi §«ng ¸”. Nh÷ng quan ®iÓm cña c¸c t¸c gi¶, l cña riªng c¸c t¸c gi¶, kh«ng ph¶i l quan ®iÓm cña T¹p chÝ” (b¸O C¸O §Ò DÉN) pgs.ts ®ç tiÕn s©m ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc Chñ nhiÖm §Ò tµi KX 03.12/06-10 T iÕp theo héi th¶o lÇn thø Trung vµ Nam cïng nhau trao ®æi NhÊt, h«m nay t¹i thµnh phè nh÷ng vÊn ®Ò vµ néi dung quan träng §µ N½ng t−¬i ®Ñp vµ mÕn trong sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng−êi ë §«ng ¸, tõ ®ã gîi më nh÷ng suy nghÜ kh¸ch – n¬i kh«ng chØ cã vÞ trÝ ®Þa – chÝnh trÞ, ®Þa kinh tÕ, mµ cßn cã vÞ trÝ ®Þa vµ kinh nghiÖm cho ViÖt Nam trong qu¸ – v¨n ho¸ quan träng, Ban Chñ nhiÖm tr×nh héi nhËp quèc tÕ. §Ò tµi KX03.12/06-10 do ViÖn Nghiªn Tr−íc khi ®i vµo héi th¶o, t«i xin nh¾c cøu Trung Quèc chñ tr× víi sù gióp ®ì vµ l¹i 5 môc tiªu mµ §Ò tµi cÇn ®¹t ®−îc, phèi hîp cña ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn bao gåm: kinh tÕ x· héi §µ N½ng, tæ chøc héi th¶o Mét lµ, lµm râ mét sè nh©n tè c¬ b¶n lÇn thø Hai. t¸c ®éng tíi sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con §©y lµ dÞp tèt ®Ó c¸c nhµ khoa häc vµ ng−êi ë mét sè n−íc §«ng ¸ trong qu¸ ho¹t ®éng thùc tiÔn ë c¶ 3 miÒn B¾c, tr×nh héi nhËp quèc tÕ. Nh÷ng nh©n tè Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 3
  2. ®ç tiÕn s©m ®ã còng ®ang t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn kÕt hîp hµi hoµ c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng cña v¨n ho¸ vµ con ng−êi ë ViÖt Nam. víi c¸c gi¸ trÞ hiÖn ®¹i, biÕt lo¹i bá nh÷ng yÕu tè lçi thêi, gi÷ lÊy tinh hoa, Hai lµ, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t mét sè nÐt t¨ng c−êng giao l−u v¨n ho¸ víi quèc tÕ c¬ b¶n vÒ thùc tr¹ng ph¸t triÓn v¨n ho¸ ®Ó tiÕp nhËn nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ míi vµ con ng−êi ë mét sè n−íc §«ng ¸ trong v.v…, sÏ v−ît qua ®−îc mäi th¸ch thøc, qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. míi cã thÓ kh¬i dËy ®−îc vai trß ®éng Ba lµ, nªu bËt mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n lùc cña c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, cña sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng−êi ë phôc vô sù ph¸t triÓn vµ tiÕn bé x· héi. mét sè n−íc §«ng ¸. Ngoµi ra, xoay quanh chñ ®Ò vÒ ph¸t Bèn lµ, lµm râ vai trß vµ sù t¸c ®éng triÓn v¨n ho¸, mét sè t¸c gi¶ ®· ®i s©u cña yÕu tè v¨n ho¸ vµ con ng−êi ®èi víi vµo mét khÝa c¹nh cô thÓ hoÆc mang sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë mét sè n−íc §«ng ¸ trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ. tÝnh ®Þnh h−íng ph¸t triÓn nh−: GS.TS. D−¬ng Phó HiÖp ®Ò cËp ®Õn chÝnh s¸ch N¨m lµ, rót ra mét sè bµi häc kinh v¨n ho¸ vµ ngo¹i giao v¨n ho¸ cña NhËt nghiÖm vµ gîi ý chÝnh s¸ch cho ViÖt B¶n; Ths. Ph¹m Hång YÕn tËp trung Nam vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng−êi bµn vÒ ngo¹i giao v¨n ho¸ cña Trung trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ. Quèc trong héi nhËp quèc tÕ; TS. T¹i héi th¶o lÇn nµy, vÒ phÇn “Héi” NguyÔn Xu©n C−êng ®i s©u ph©n tÝch theo ®Æt hµng cña Ban Tæ chøc vµ c¨n cø nh÷ng néi dung chñ yÕu cña quan ®iÓm vµo c¸c tham luËn ®−îc göi ®Õn, chóng ph¸t triÓn khoa häc – mµ h¹t nh©n cña t«i t¹m thêi chia lµm ba chñ ®Ò lín: nã lµ “lÊy con ng−êi lµm gèc”, yªu cÇu c¬ VÒ chñ ®Ò vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ b¶n lµ ph¸t triÓn toµn diÖn hµi hoµ bÒn Trong chñ ®Ò nµy, cã mét sè tham v÷ng gi÷a c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ, luËn ®−îc göi ®Õn: PGS.TS. Hå Sü Quý v¨n ho¸, x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. tËp trung gi¶i m· m« h×nh ph¸t triÓn B¸o c¸o ch−a ®Ò cËp ®Õn viÖc vËn dông §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸, vÊn ®Ò sö dông quan ®iÓm khoa häc vµo trong thùc tiÔn. søc m¹nh cña v¨n ho¸ vµ con ng−êi, sau V× vËy, nh©n dÞp nµy t«i xin cung cÊp ®ã ®−a ra 3 gîi ý ®èi víi ViÖt Nam. thªm mét sè th«ng tin: Ngµy 23/1/2009 PGS.TS. TrÇn Lª B¶o ®i s©u ph©n tÝch gÇn ®©y, Bé ChÝnh trÞ Trung −¬ng §¶ng mét sè gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng c¬ Céng s¶n Trung Quèc ®· häp ®Ó häc tËp b¶n vµ ¶nh h−ëng cña nã ®Õn sù ph¸t qu¸n triÖt quan ®iÓm ph¸t triÓn khoa triÓn v¨n ho¸ vµ con ng−êi ë §«ng ¸ khi häc, sau ®ã nªu lªn viÖc x©y dùng “6 héi nhËp quèc tÕ. T¸c gi¶ rót ra nhËn xÐt c«ng tr×nh lín” trong thêi gian tíi, bao cho r»ng: Trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸ gåm: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, hiÖn nay, c¸c céng ®ång §«ng ¸ nÕu biÕt v¨n minh sinh th¸i vµ x©y dùng §¶ng. Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 4
  3. Sù ph¸t triÓn v¨n hãa vµ con ng−êi… Nh− vËy, v¨n ho¸ vµ v¨n minh sinh th¸i Quèc mµ t«i ®−îc cã dÞp gÆp gì vµ trao trë thµnh hai trong s¸u c«ng tr×nh x©y ®æi. Chóng t«i rÊt mong ®−îc c¸c nhµ dùng lín ë Trung Quèc trong giai ®o¹n khoa häc cã mÆt t¹i cuéc héi th¶o nµy míi cña thÕ kû míi. b×nh luËn vµ chia sÎ ý kiÕn cña m×nh vÒ quan ®iÓm nªu trªn. Trªn ®©y lµ phÇn “Héi” (héi nghÞ) mµ chóng ta sÏ nghe c¸c t¸c gi¶ tr×nh bµy Hai lµ, nh»m tËn dông nh÷ng c¬ héi nh÷ng “tinh hoa” trong c¸c bµi viÕt cña mµ toµn cÇu ho¸ kinh tÕ t¹o ra, c¸c quèc gia vµ vïng l·nh thæ §«ng ¸ víi nh÷ng hä. Cßn vÒ phÇn “Th¶o” (th¶o luËn), chóng t«i mong muèn ®−îc c¸c nhµ khoa møc ®é vµ ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau, häc trao ®æi thªm nh»m lµm s¸ng tá mét ®Òu ®· tÝch cùc vµ chñ ®éng héi nhËp vµo sè vÊn ®Ò sau ®©y: kinh tÕ quèc tÕ, c¶ ë cÊp khu vùc vµ toµn cÇu. VÊn ®Ò ®Æt ra trong lÜnh vùc v¨n Mét lµ, trong khi thõa nhËn vµ kh¼ng ho¸ lµ, xö lý mèi quan hÖ gi÷a gi÷ g×n ®Þnh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ mét xu thÕ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc víi kh¸ch quan, th× cã hay kh«ng toµn cÇu tiÕp nhËn tinh hoa v¨n ho¸ thÕ giíi nh− ho¸ v¨n ho¸ ? Chóng t«i mong c¸c nhµ thÕ nµo? Chóng t«i rÊt muèn ®−îc c¸c khoa häc cho biÕt thªm nh÷ng th«ng tin nhµ khoa häc chia sÎ nh÷ng suy nghÜ kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò nµy. ë ®©y, chóng cña m×nh. Nh©n ®©y, t«i còng xin cung t«i chØ xin cung cÊp quan ®iÓm cña häc cÊp mét sè th«ng tin: Trong bµi viÕt gi¶ Trung Quèc – GS. TrÇn Hy, khoa “Giao l−u v¨n ho¸ vµ céng sinh v¨n ho¸” V¨n häc – tr−êng §¹i häc Trung S¬n ®¨ng trªn tê Thêi ®¹i sè 7 ra ngµy 13– Trung Quèc thõa nhËn r»ng: “VÊn ®Ò 19/2/2008, GS.TS. Hoµng Ngäc HiÕn hiÖn nay lµ toµn cÇu ho¸ ®ang lan réng ®· trÝch dÉn lêi cña Nguyªn Qu©n cho sang lÜnh vùc v¨n ho¸”; nh−ng ®ång thêi r»ng: “Trong giao l−u v¨n hãa - ®i cïng l¹i cho r»ng: “Thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ kinh víi hoµ nhËp kinh tÕ - x· héi vµ khoa häc tÕ, nh−ng v¨n ho¸ ph¶i ®a nguyªn”. kü thuËt, sù céng sinh lµ tÊt yÕu vµ lµ “Nh×n tõ ý nghÜa c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu mét nÐt míi cña v¨n ho¸ thÕ s©u, ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt ®Ó v¨n giíi”…C−¬ng quyÕt chèi bá, kh−íc tõ ho¸ tån t¹i, ph¸t triÓn lµ sù kh¸c biÖt. céng sinh v¨n ho¸, chØ “thu hót tinh Sù kh¸c biÖt kh«ng chØ ®Ó tham chiÕu, tù hoa” khoa häc kü thuËt vµ hoµ nhËp m×nh ph¸t hiÖn c¸i míi, nhËn thøc kinh tÕ lµ ¶o t−ëng vµ sÏ biÕn v¨n ho¸ kh¸ch thÓ mµ cßn ®Ó tæ chøc cuéc sèng d©n téc thµnh mét thø hµng du lÞch rÎ nh©n lo¹i hµi hoµ, khoan dung, lµ ®iÒu tiÒn”.2 kiÖn tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn v¨n ho¸ ®a d¹ng, ®a nguyªn”.1 §©y cã thÓ lµ “tiÕng §©y lµ “c¸i chung” hay “c¸i phæ biÕn”, nãi chung” cña c¸c nhµ khoa häc Trung cßn ®èi víi c¸c quèc gia trong khu vùc Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 5
  4. ®ç tiÕn s©m hiÖn do §¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn nh− r»ng, lÊy chñ nghÜa M¸c lµm sù “chØ ®¹o ViÖt Nam vµ Trung Quèc, cßn n¶y sinh nhÊt nguyªn”, nh−ng ®iÒu ®ã kh«ng cã mét vÊn ®Ò riªng hay “®Æc thï” lµ xö lý nghÜa lµ bµi xÝch khoa häc, d©n chñ, mèi quan hÖ gi÷a Chñ nghÜa M¸c – ph¸p quyÒn, hiÖn ®¹i ho¸, cïng víi mét Lªnin, T− t−ëng Hå ChÝ Minh (ViÖt Nam) sè tµi nguyªn t− t−ëng trong Nho gi¸o vµ hay Chñ nghÜa M¸c, T− t−ëng Mao chñ nghÜa tù do, tÊt c¶ ®Òu cã thÓ lÊy “ý Tr¹ch §«ng, Lý luËn §Æng TiÓu B×nh, thøc chi viÖn” ®Ó “kiªm dung” hoÆc “tæng hîp l¹i mét c¸ch biÖn chøng”.3 T− t−ëng “Ba ®¹i diÖn” (Trung Quèc) víi t− c¸ch lµ “nÒn t¶ng t− t−ëng” hay “t− Ba lµ, tõ viÖc nhËn thøc vµ xö lý c¸c t−ëng chØ ®¹o” víi c¸c luång t− t−ëng mèi quan hÖ nªu trªn, c¸c n−íc vµ vïng kh¸c trµn vµo khi më cöa héi nhËp quèc l·nh thæ ë §«ng ¸ ®· cã nh÷ng chñ tÕ vµ nh÷ng t− t−ëng míi n¶y sinh tõ tr−¬ng vµ chÝnh s¸ch g× míi trong ph¸t ngay trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ khi héi nhËp quèc tÕ? triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng v.v… ë ViÖt GS.TS D−¬ng Phó HiÖp vµ Ths. Ph¹m Nam t«i ch−a râ l¾m (mong c¸c nhµ Hång YÕn ®· ®Ò cËp ®Õn ngo¹i giao v¨n khoa häc chØ b¶o thªm), cßn ë Trung hãa ë NhËt B¶n vµ Trung Quèc. Cßn Quèc, mèi quan hÖ gi÷a “chØ ®¹o nhÊt riªng ®èi víi Trung Quèc, t«i xin bæ sung nguyªn” cña §¶ng Céng s¶n cïng víi thªm: Nh»m thÝch øng víi nh÷ng biÕn “kiªm dung ®a nguyªn” trong x· héi ®æi míi cña t×nh h×nh quèc tÕ, ®ång thêi trong lÜnh vùc ph¸t triÓn v¨n ho¸ ®ang thÓ hiÖn tinh thÇn “tiÕn cïng thêi ®¹i” lµ “®iÓm nãng” vµ “vÊn ®Ò khã” c¶ trong vÒ mÆt ®èi ngo¹i, trong mét bµi viÕt gÇn lý luËn vµ thùc tiÔn. Trong qu¸ tr×nh ®©y, Bé tr−ëng Bé Ngo¹i giao Trung th¶o luËn vµ tranh luËn, ë Trung Quèc Quèc D−¬ng KhiÕt Tr× ®· nªu lªn 3 ®Þnh ®· xuÊt hiÖn c¸c tr−êng ph¸i kh¸c nhau h−íng cho nÒn ngo¹i giao Trung Quèc nh−: ph¸i M¸c-xÝt, ph¸i b¶o thñ v¨n ho¸, trong thêi gian tíi lµ ngo¹i giao kinh tÕ, ph¸i tù do v¨n ho¸ v.v… Cho ®Õn nay, ngo¹i giao an ninh vµ ngo¹i giao c«ng c¸c tr−êng ph¸i trªn vÉn cßn cã ý kiÕn céng. ë ®©y, kh¸i niÖm “ngo¹i giao c«ng kh¸c nhau vÒ vÊn ®Ò “nhÊt nguyªn ho¸ céng” (tiÕng Anh lµ Public Diplomacy) cã t− t−ëng chØ ®¹o” vµ vÊn ®Ò xö lý mèi néi hµm réng h¬n “ngo¹i giao v¨n ho¸”. quan hÖ gi÷a sù “chØ ®¹o nhÊt nguyªn” Nã ®−îc c¸c häc gi¶ Mü nªu lªn n¨m víi “kiªm dung ®a nguyªn”. Theo GS. 1965, sau ®ã ®−îc sö dông réng r·i ë Mü Ph−¬ng Kh¾c LËp, nguyªn ViÖn tr−ëng vµ mét sè n−íc ph−¬ng T©y. Nay Trung ViÖn Nghiªn cøu sinh thuéc ViÖn Hµn Quèc tiÕp nhËn vµ trë thµnh mét ®Þnh l©m KHXH Trung Quèc: Tr−êng ph¸i h−íng chÝnh s¸ch ngo¹i giao cña m×nh. s¸ng t¹o tæng hîp M¸c-xÝt ®· x¸c ®Þnh râ Ph¶i ch¨ng ®©y lµ mét biÓu hiÖn cña viÖc Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 6
  5. Sù ph¸t triÓn v¨n hãa vµ con ng−êi… tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i mµ nghiÖm nãi chung, cña c¶ khu vùc vµ v¨n kiÖn c¸c §¹i héi 16 vµ 17 §¶ng Céng riªng cña mét sè quèc gia. TS. Tr−¬ng s¶n Trung Quèc ®· x¸c ®Þnh. ThÞ Thuý H»ng chñ yÕu ph©n tÝch c¸c bµi häc kinh nghiÖm ph¸t triÓn nguån Víi ViÖt Nam, n¨m 2009 còng ®−îc nh©n lùc ë mét sè n−íc §«ng ¸, trong ®ã x¸c ®Þnh lµ N¨m ngo¹i giao v¨n ho¸. VËy th×, ngoµi ngo¹i giao v¨n ho¸, c¸c n−íc tËp trung xem xÐt vÊn ®Ò chÊt l−îng §«ng ¸ cßn cã nh÷ng chñ tr−¬ng chÝnh nguån nh©n lùc ë khÝa c¹nh trÝ lùc vµ s¸ch g× kh¸c n÷a? Riªng ®èi víi Trung thÓ lùc, vµ mét sè khÝa c¹nh vÒ sö dông Quèc, ngoµi ®Þnh h−íng míi vÒ mÆt nh©n lùc khoa häc, båi d−ìng nh©n tµi. ngo¹i giao võa nªu ë trªn, n¨m 2009 nµy TiÕp theo, TS. NguyÔn ThÞ Ph−¬ng, Ths. mÆc dï ®ang ph¶i gång m×nh lªn ®Ó ®èi NguyÔn ThÞ Thanh Thuý, Ths. Lý Xu©n phã víi khñng ho¶ng tµi chÝnh ngµy Chung, PGS.TS NguyÔn Thu Mü vµ cµng “lan réng, s©u s¾c vµ gay g¾t”, PGS.TSKH TrÇn Kh¸nh l¹i ®i s©u ph©n nh−ng ®Çu th¸ng Giªng võa qua, c¸c tÝch vÒ kinh nghiÖm ph¸t triÓn nh©n lùc, nhµ khoa häc thuéc Trung t©m nghiªn nh©n tµi ë mét sè quèc gia cô thÓ nh− cøu hiÖn ®¹i ho¸ Trung Quèc – ViÖn Trung Quèc, Hµn Quèc, Th¸i Lan vµ Khoa häc Trung Quèc (t−¬ng ®−¬ng víi Xinhgapo. C¸c tham luËn trªn, tõ c¸c ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam) nguån tµi liÖu vµ c¸ch tiÕp cËn kh¸c ®· cho c«ng bè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ nhau ®· ph¸c th¶o nªn mét bøc tranh hiÖn ®¹i ho¸ v¨n ho¸, nªu lªn ý t−ëng võa tæng qu¸t, võa cô thÓ vÒ ph¸t triÓn chiÕn l−îc vµ kiÕn nghÞ chÝnh s¸ch vÒ con ng−êi ë §«ng ¸ trong qu¸ tr×nh héi con ®−êng hiÖn ®¹i ho¸ v¨n hãa Trung Quèc trong thÕ kû 21, theo ®ã ®Õn cuèi nhËp quèc tÕ, ®¸ng ®−îc ViÖt Nam tham thÓ kû 21(tøc n¨m 2100) Trung Quèc sÏ kh¶o häc tËp. thùc hiÖn toµn diÖn hiÖn ®¹i ho¸ v¨n ho¸ §èi víi chñ ®Ò nµy, víi c¸ch tiÕp cËn víi c¸c tiªu chÝ tr×nh ®é hiÖn ®¹i ho¸ ®êi nh− khi nãi vÒ sù ph¸t triÓn v¨n ho¸, sèng v¨n ho¸ ®¹t møc tiªn tiÕn thÕ giíi, chóng t«i còng rÊt muèn ®−îc c¸c nhµ søc s¸ng t¹o v¨n ho¸ vµ søc c¹nh tranh khoa häc trao ®æi mét sè vÊn ®Ò nh− sau: v¨n ho¸ ®øng hµng ®Çu thÕ giíi.4 Mét lµ, toµn cÇu ho¸ kinh tÕ ph¸t Trong héi th¶o nµy, ngoµi Trung Quèc- sÏ ®−îc tr×nh bµy trong tham luËn, triÓn vµ ngµy cµng lan réng ®·, ®ang vµ chóng t«i rÊt muèn ®−îc l¾ng nghe thªm sÏ ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu g× cho sù ph¸t ý kiÕn vÒ chÝnh s¸ch v¨n ho¸ cña c¸c triÓn con ng−êi ë khu vùc §«ng ¸? quèc gia kh¸c. Hai lµ, ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu ®ã, c¸c quèc gia §«ng ¸ ®· cã nh÷ng chñ tr−¬ng, VÒ chñ ®Ò ph¸t triÓn con ng−êi chÝnh s¸ch g× trong ph¸t triÓn con ng−êi? Ban Tæ chøc còng ®· nhËn ®−îc h¬n Kinh nghiÖm víi ViÖt Nam. 10 tham luËn, ®Ò cËp ®Õn nh÷ng kinh Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 7
  6. ®ç tiÕn s©m Ba lµ, mèi quan hÖ gi÷a v¨n ho¸ vµ rÊt mong ®−îc c¸c nhµ khoa häc cã mÆt con ng−êi, sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ ph¸t trong héi th¶o nµy chó ý vµ ®ãng gãp triÓn con ng−êi. §©y lµ hai vÊn ®Ò, hai thªm. * néi dung kh¸c nhau cã liªn quan víi * * nhau hay lµ mét? ë Trung Quèc, trong Chóng ta ®ang sèng trong thêi ®¹i mµ c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ chiÕn l−îc hiÖn c¹nh tranh søc m¹nh tæng hîp ®ang trë ®¹i ho¸ v¨n ho¸ ®· nªu ë trªn, hä coi chØ sè ph¸t triÓn con ng−êi (HDI) lµ mét tiªu thµnh mét “th−íc ®o” quan träng ®Ó chÝ cña hiÖn ®¹i ho¸ v¨n ho¸. VËy th×, ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia. quan niÖm cña c¸c n−íc kh¸c, trong ®ã Trong c¹nh tranh søc m¹nh tæng hîp th× cã ViÖt Nam lµ thÕ nµo, rÊt mong ®−îc v¨n ho¸ ngµy cµng trë thµnh nh©n tè c¸c nhµ khoa häc trao ®æi thªm. quan träng. Gi¸o s− §inh Häc L−îng VÒ kinh nghiÖm c¸c ®Þa ph−¬ng (§¹i häc KHKT Hång K«ng) cho r»ng: Ngoµi hai chñ ®Ò chÝnh ®· nªu ë trªn, “Trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, ®iÒu quyÕt ®Þnh ®iÓm ®Æc s¾c trong héi th¶o lÇn nµy lµ ®Þa vÞ, ¶nh h−ëng, vËn mÖnh cña mét chóng t«i cã mêi mét sè chuyªn gia quèc gia ®· kh«ng cßn lµ nh÷ng ®iÒu nghiªn cøu vÒ sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ ë kiÖn thiªn nhiªn ban tÆng mµ chÝnh lµ tè mét sè ®Þa ph−¬ng. §iÒu ®¸ng mõng lµ chÊt, n¨ng lùc cña ng−êi d©n n−íc ®ã, lµ chóng t«i ®· nhËn ®−îc 5 b¶n tham luËn: tÝnh −u viÖt cña thÓ chÕ vµ chÕ ®é mµ hä PGS.TS. Tr−¬ng Minh Dôc cã mét c«ng t¹o dùng nªn” . Tõ nhËn thøc nµy, «ng tr×nh nghiªn cøu hÕt søc c«ng phu vÒ gi÷ nªu lªn quan ®iÓm cho r»ng: muèn cho g×n vµ ph¸t huy gi¸ trÞ v¨n ho¸ T©y mét quèc gia cã tiÒm lùc ph¸t triÓn bÒn Nguyªn trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸; TS. v÷ng, søc c¹nh tranh bÒn v÷ng, søc Lª V¨n §Ýnh cã b¶n tham luËn rÊt hay m¹nh v¨n minh chØnh thÓ, ®iÒu c¨n b¶n bµn vÒ vÊn ®Ò b¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n nhÊt ph¶i cã 3 ch÷ T lµ Kü thuËt v¨n hãa HuÕ trong bèi c¶nh toµn cÇu (Technology), Nh©n tµi (Talent) vµ m«i ho¸; cßn ThS. NguyÔn ThÞ TriÒu ®i s©u tr−êng khoan dung (Talenance). Theo bµn vÒ mét vÊn ®Ò hÕt søc thó vÞ lµ ph¸t «ng, trong 3 ch÷ T, ch÷ T thø nhÊt còng triÓn v¨n ho¸ ®« thÞ §µ N½ng trong qu¸ kh«ng ph¶i dÔ thùc hiÖn, nh−ng tranh tr×nh héi nhËp v.v… luËn kh«ng nhiÒu. Muèn chuyÓn tõ ch÷ Cã thÓ nãi c¸c néi dung ®−îc ®Ò cËp T thø nhÊt sang ch÷ T thø hai lµ rÊt khã, ®Õn trong c¸c tham luËn trªn võa cò võa v× nh©n tµi liªn quan ®Õn chÕ ®é gi¸o dôc, míi, võa c¬ b¶n võa cÊp b¸ch, võa lµ vÊn chÕ ®é tuyÓn dông, chÕ ®é tiÒn l−¬ng tèt, ®Ò khoa häc, võa lµ ®ßi hái cña thùc tiÔn ph¶i cã ®Çu t− m¹o hiÓm vµ kh«ng dÔ Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 8
  7. Sù ph¸t triÓn v¨n hãa vµ con ng−êi… ng−êi trùc tiÕp tham gia vµo Ch−¬ng dµng. Khã kh¨n nhÊt lµ chuyÓn tõ ch÷ T tr×nh nghiªn cøu khoa häc cÊp Nhµ n−íc thø hai sang ch÷ T thø ba, ®©y míi lµ sù KX 03.12/06-10 nãi riªng, cã thÓ ®ãng b¶o ®¶m mang tÝnh chÕ ®é c¨n b¶n nhÊt gãp trÝ tuÖ vµ t©m huyÕt cña m×nh vµo vµ còng lµ quan träng nhÊt 5. viÖc gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc vµ t− Trong c«ng tr×nh nghiªn cøu nhan ®Ò duy cña §¶ng ta vÒ ph¸t triÓn v¨n ho¸ “QuyÒn uy cña d©n chñ”, GS L−u VÜnh vµ con ng−êi ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh C¸t (Trung Qu c) cho r»ng: “D©n chñ lµ héi nhËp quèc tÕ. chñ ®Ò cña sù ph¸t triÓn con ng−êi trong thÕ kû XXI”, thËm chÝ “lµ yªu cÇu vµ sù thÓ hiÖn chøng tá con ng−êi tho¸t khái thêi kú tiÒn sö” 6 Nh− vËy, cã thÓ thÊy r»ng, 2 trong sè chó thÝch: 3 ch÷ T (Nh©n tµi, Khoan dung) vµ D©n chñ ®−îc nªu ë trªn ®Òu cã liªn quan ®Õn 1 TrÇn Hy: “Toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸ lµ sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng−êi. kh«ng thÓ ”. T¹p chÝ nghiªn cøu Trung Quèc, sè 1-2008, Tr 64 C«ng cuéc §æi Míi do §¶ng ta khëi 2 Hoµng Ngäc HiÕn – “Giao l−u v¨n ho¸ x−íng vµ l·nh ®¹o tr¶i qua h¬n 20 n¨m, vµ céng sinh v¨n ho¸”. B¸o Thêi ®¹i, sè 7(13- ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu to lín, 19/02/2008), Tr 10 quan träng vµ cã ý nghÜa lÞch sö. Trong 3 Http:/kxfz.people.com.cn/GB/135338/ 5 môc tiªu phÊn ®Êu mµ §¶ng ta nªu lªn 8790209.html d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng 4 “B¸o c¸o hiÖn ®¹i hãa Trung Quèc 2009 – Nghiªn cøu hiÖn ®¹i ho¸ v¨n ho¸”( tiÕng d©n chñ, v¨n minh th× cã ba néi dung lµ Trung Quèc). Http:/www.modenization.com. v¨n hãa vµ con ng−êi. Giê ®©y, víi tinh cn/CMR2009A08.HTM thÇn tÝch cùc vµ chñ ®éng héi nhËp quèc 5 §inh Ngäc L−îng- “Kinh tÕ Trung Quèc tÕ, nhiÒu vÊn ®Ò míi sÏ n¶y sinh ®ßi hái l¹i trçi dËy trong c¸i nh×n so s¸nh Quèc tÕ”. T¹p chÝ Nghiªn cøu Trung Quèc, Sè 5/2008, kh«ng chØ ph¶i cã sù ®ét ph¸ vÒ lý luËn Tr 19-25 mµ nhiÒu s¸ng t¹o trong thùc tiÔn còng 6 L−u VÜnh C¸t – “D©n chñ lµ chñ ®Ò ph¸t cÇn ®−îc tæng kÕt kh¸i qu¸t thµnh lý triÓn con ng−êi trong thÕ kû XXI”.(tiÕng luËn ®Ó chØ ®¹o thùc tiÔn míi. VÝ dô, Trung Quèc).Http://www.wyzxsx.com/article/ Ch−¬ng tr×nh x©y dùng thµnh phè “5 class16/200705/18574.html kh«ng” “Ba cã”(7) cña §µ N½ng lµ mét 7. “N¨m kh«ng”: kh«ng cã hé ®ãi, kh«ng cã ng−êi mï ch÷, kh«ng cã ng−êi lang thang s¸ng t¹o trong thùc tiÔn cÇn ®−îc tæng xin ¨n, kh«ng cã ng−êi nghiÖn ma tuý trong kÕt, ®¸nh gi¸ vµ nh©n réng. §©y chÝnh lµ céng ®ång, kh«ng cã vô giÕt ng−êi c−íp cña. c¬ héi tèt ®Ó c¸c nhµ nghiªn cøu vÒ v¨n - “Ba cã”: Cã viÖc lµm, cã nhµ ë, cã nÕp ho¸ vµ con ng−êi nãi chung vµ nh÷ng sèng v¨n hãa vµ v¨n minh ®« thÞ Nghiªn cøu Trung Quèc sè 3 (91) - 2009 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2