intTypePromotion=3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Về vấn đề đào tạo cán bỘ là người dân tộc thiểu số ở trung quốc "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
80
lượt xem
16
download

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Về vấn đề đào tạo cán bỘ là người dân tộc thiểu số ở trung quốc "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV, Tổng Bí th- Trung Quốc Giang Trạch Dân đã nêu rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc: “Đẩy nhanh phát triển kinh tế của vùng dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng c-ờng đoàn kết dân tộc, củng cố biên phòng, xúc tiến phát triển kinh tế cả n-ớc; thực hiện xóa nghèo ở vùng nghèo khó, làm giàu nhanh đối với những khu vực quan trọng để thực hiện mục tiêu chiến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo nghiên cứu khoa học " Về vấn đề đào tạo cán bỘ là người dân tộc thiểu số ở trung quốc "

 1. VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé… Ths. Vò trÇn kim liªm Bé Gi¸o dôc thÇn chñ yÕu vÒ d©n téc vµ chÝnh s¸ch rong B¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i T d©n téc c¬ b¶n lµ thèng nhÊt. Vµo thêi héi XIV, Tæng BÝ th− Trung gian nµy, mét nhiÖm vô quan träng ®Ó Quèc Giang Tr¹ch D©n ph¸t triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ ë khu vùc ®· nªu râ quan ®iÓm cña §¶ng Céng s¶n d©n téc thiÓu sè lµ Trung Quèc quyÕt Trung Quèc vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ chÝnh ®Þnh thùc hiÖn chiÕn l−îc §¹i khai ph¸t s¸ch d©n téc: “§Èy nhanh ph¸t triÓn miÒn T©y vµ chiÕn l−îc H−ng biªn phó kinh tÕ cña vïng d©n téc thiÓu sè cã ý d©n. ViÖc thùc hiÖn hai chiÕn l−îc nµy nghÜa quan träng ®èi víi viÖc t¨ng c−êng kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ®oµn kÕt d©n téc, cñng cè biªn phßng, sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc mµ cßn xóc tiÕn ph¸t triÓn kinh tÕ c¶ n−íc; thùc gãp phÇn t¨ng c−êng ®oµn kÕt d©n téc vµ hiÖn xãa nghÌo ë vïng nghÌo khã, lµm æn ®Þnh vïng biªn giíi; thùc hiÖn toµn giµu nhanh ®èi víi nh÷ng khu vùc quan diÖn chÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng Céng träng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l−îc s¶n Trung Quèc, kiªn tr× vµ hoµn thiÖn cña b−íc thø hai; ®èi víi vïng d©n téc chÕ ®é tù trÞ khu vùc d©n téc, cñng cè vµ thiÓu sè, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng, vïng ph¸t triÓn quan hÖ d©n téc XHCN b×nh biªn giíi vµ vïng nghÌo khã, Nhµ n−íc ®¼ng, ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau, thóc ph¶i ¸p dông chÝnh s¸ch gióp ®ì hiÖu ®Èy c¸c d©n téc cïng phån vinh ph¸t qu¶, vïng kinh tÕ ph¸t triÓn ph¶i ¸p triÓn(2). Muèn thùc hiÖn tèt môc tiªu nµy, dông nhiÒu h×nh thøc ®Ó hç trî vïng nhiÖm vô quan träng mµ ngµnh gi¸o dôc chËm ph¸t triÓn ”(1). Trung Quèc quan t©m lµ ph¶i ®µo t¹o vµ T¹i ®¹i héi lÇn thø XV, víi ®−êng lèi x©y dùng ®−îc mét ®éi ngò c¸n bé t¹i “x©y dùng toµn diÖn x· héi kh¸ gi¶” chç cho vïng d©n téc thiÓu sè ®ñ vÒ sè trong 20 n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, tinh l−îng, ®¹t vÒ chÊt l−îng. Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 65
 2. Vò TrÇn Kim Liªn s¶n xuÊt cã tr×nh ®é cao nªn hä ®¶m 1. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n ®−¬ng nh÷ng nhiÖm vô cña nh÷ng kü ho¸ t¹i vïng d©n téc thiÓu sè nh÷ng n¨m thuËt viªn khoa häc kü thuËt vµ c¶ ®Çu thêi kú c¶i c¸ch më cöa nh÷ng vÞ trÝ l·nh ®¹o t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng Khu vùc d©n téc thiÓu sè cã ®Æc ®iÓm n¬i hä bÞ ®−a ®Õn. Tuy vËy, khi lùc l−îng c¬ b¶n vÒ mÆt ®Þa lý lµ c¸c d©n téc ph©n nµy trë vÒ thµnh phè ®· ®Ó l¹i mét bè trªn mét diÖn tÝch réng, tµi nguyªn kho¶ng trèng vÒ nh©n lùc, vÒ khoa häc rÊt phong phó nh−ng suèt mét thêi gian kü thuËt khã bï ®¾p t¹i c¸c vïng d©n téc. dµi vÉn ch−a ®−îc khai th¸c, sö dông. ChÝnh v× thÕ lóc nµy båi d−ìng nh©n tµi, Trong sè 55 d©n téc sèng trªn l·nh thæ båi d−ìng c¸n bé kü thuËt cã n¨ng lùc Trung Quèc th× cã ®Õn 30 d©n téc thiÓu thùc hµnh, th«ng th¹o vÒ c¸c lÜnh vùc sè sèng r¶i r¸c trªn h¬n 20.000 km biªn nh− c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, ch¨n giíi vµ cã kho¶ng 20 d©n téc cã quan hÖ nu«i..., nhÊt lµ ®µo t¹o c¸n bé lµ ng−êi th©n téc víi nh÷ng ng−êi cïng d©n téc ë cña c¸c d©n téc thiÓu sè ®Ó bæ sung thay quèc gia kh¸c. MÆt kh¸c cßn cã nguyªn thÕ lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch ®−îc ®Æt ra nh©n lÞch sö lµ khi Trung Quèc b−íc vµo cho c¸c cÊp vµ c¸c ngµnh. Ngoµi ra, ®Ó giai ®o¹n ®Çu cña CNXH, t¹i mét sè ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú míi cßn vïng d©n téc thiÓu sè vÉn duy tr× x· héi ph¶i chó ý ®µo t¹o c¸c x−ëng tr−ëng, mÉu hÖ, do vËy vÉn rÊt l¹c hËu vÒ tÊt c¶ gi¸m ®èc, c«ng tr×nh s−, c¸c nhµ n«ng mäi ph−¬ng diÖn nh− sinh s¶n, phong häc, kinh tÕ häc, kÕ to¸n...lµ ng−êi d©n tôc tËp qu¸n, quan niÖm t− t−ëng, v.v..., téc ®Ó cã thÓ lµm cuéc c¸ch m¹ng khoa ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn chung còng häc kü thuËt ë vïng nµy(3). §©y còng nh− cuéc sèng Êm no h¹nh phóc cña chÝnh lµ mét nhiÖm vô nÆng nÒ vµ khã nh©n d©n. T¹i c¸c vïng nµy, gi¸o dôc kh¨n cña c«ng t¸c gi¸o dôc nh»m t¹o ch−a ph¸t triÓn nªn chÊt l−îng lao ®éng nguån nh©n lùc t¹i chç ë vïng d©n téc ch−a cao, c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ thiÓu sè. nh÷ng ng−êi cã thÓ sö dông kü thuËt trong lao ®éng cßn qu¸ thiÕu. Ngµng gi¸o dôc x¸c ®Þnh nhiÖm vô ®Çu tiªn lµ ph¶i lµm thay ®æi c¸c quan Mét ®Æc ®iÓm kh¸c cÇn l−u ý lµ trong niÖm cò, c¸c quan niÖm sai lÇm tõ thêi thêi kú "C¸ch m¹ng v¨n ho¸", mét lùc "C¸ch m¹ng v¨n ho¸". §iÒu quan träng l−îng t−¬ng ®èi ®«ng thanh niªn trÝ thøc nhÊt lµ ph¶i lµm cho mäi ng−êi d©n thµnh phè bÞ b¾t buéc lªn vïng cao ®Ó nhËn thøc ®−îc vai trß vµ vÞ trÝ cña gi¸o "c¶i t¹o". §èi víi b¶n th©n c¸c thanh dôc trong thêi kú míi, ®Æc biÖt lµ vai trß niªn trÝ thøc th× ®©y lµ mét giai ®o¹n cña gi¸o dôc trong chiÕn l−îc "Khoa gi¸o khã kh¨n gian khæ nh−ng trong mét h−ng quèc" cña §¶ng Céng s¶n Trung chõng mùc nhÊt ®Þnh l¹i cã t¸c dông Quèc. Tõ c¸c c¸n bé l·nh ®¹o ®Õn ng−êi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt d©n ®Òu t©m ®¾c kinh nghiÖm tõ thùc tÕ ë c¸c vïng nµy. Hä chÝnh lµ lùc l−îng Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 66
 3. VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé… ®êi sèng ®Ó l¹i: Muèn xo¸ ®ãi gi¶m n¨m cuèi thÕ kû XX ®Çu thÕ kû XXI. Trong phÇn gi¸o dôc t¹i vïng d©n téc nghÌo ®Çu tiªn ph¶i diÖt dèt, muèn diÖt thiÓu sè, C−¬ng yÕu ghi râ: Cäi träng vµ dèt ph¶i dùa vµo gi¸o dôc(4). Gi¸o dôc n©ng ®ì sù nghiÖp gi¸o dôc cña d©n téc ph¶i gãp phÇn x©y dùng CNXH, ph¶i thiÓu sè. Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng ph¶i x©y dùng mét c¬ së vËt chÊt ®Çy ®ñ sung tõng b−íc t¨ng kinh phÝ gi¸o dôc cho tóc trªn nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña v¨n d©n téc thiÓu sè. §èi víi vïng d©n téc minh tinh thÇn. ChØ cã kÕt hîp tèt nhÊt thiÓu sè cã khã kh¨n ®Æc biÖt, ph¶i ¸p hai mÆt nµy míi thùc hiÖn ®−îc nhiÖm dông chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p riªng. vô x©y dùng CNXH. H¬n n÷a b¶n th©n Trong c¸c kho¶n phÝ bæ trî cho khu vùc gi¸o dôc d©n téc thiÓu sè ®· lµ mét néi d©n téc thiÓu sè do Nhµ n−íc cÊp vµ c¸c dung träng yÕu trong x©y dùng v¨n quü gióp ®ì xo¸ nghÌo kh¸c, ph¶i dµnh minh tinh thÇn XHCN t¹i c¸c khu vùc tû lÖ nhÊt ®Þnh dïng cho ph¸t triÓn gi¸o nµy. ChØ cã nç lùc ph¸t triÓn gi¸o dôc dôc d©n téc. VÒ vÊn ®Ò ®·i ngé häc sinh d©n téc thiÓu sè th× míi cã thÓ kÕ thõa tèt nghiÖp c¸c tr−êng ®¹i häc vµ trung vµ ph¸t huy ®−îc nh÷ng nÐt −u tó vµ cÊp t×nh nguyÖn ®Õn c«ng t¸c t¹i vïng tinh hoa cña v¨n ho¸ c¸c d©n téc ®Ó x©y d©n téc thiÓu sè xa x«i, c¸c n¬i ph¶i ®Þnh dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn v¨n hãa míi ra chÝnh s¸ch −u ®·i. Tæ chøc chu ®¸o vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô träng t©m ®µo vµ s¸t thùc nhiÖm vô ph¸t huy néi lùc t¹o nguån nh©n lùc cho khu vùc nµy. cña tØnh, thµnh phè cïng chi viÖn cho 2. Nh÷ng t×m hiÓu ban ®Çu vÒ nhiÖm gi¸o dôc cña vïng d©n téc. C¸c vïng d©n vô ® o t¹o c¸n bé l ng−êi d©n téc thiÓu téc ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm con ®−êng sè ë Trung Quèc. ph¸t triÓn gi¸o dôc thÝch hîp víi thùc tÕ n¬i ®ã(5). Víi tinh thÇn trªn, Trung Quèc B−íc sang giai ®o¹n x©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng XHCN Trung Quèc ®· muèn xuÊt ph¸t tõ c¶i c¸ch gi¸o dôc ®Ó x¸c ®Þnh rÊt râ, ®Êt n−íc ph¸t triÓn nhê ®µo t¹o c¸n bé cho c«ng cuéc ph¸t triÓn cã khoa häc vµ gi¸o dôc ph¸t triÓn. vïng d©n téc thiÓu sè. ChÝnh v× thÕ Trung Quèc quyÕt ®Þnh §èi víi ®éi ngò c¸n bé c¬ së, Trung thùc hiÖn chiÕn l−îc chÊn h−ng ®Êt n−íc Quèc x¸c ®Þnh ®©y lµ ®éi ngò c¸n bé b»ng khoa häc kü thuËt vµ gi¸o dôc ®«ng ®¶o vµ quan träng ®Ó thùc hiÖn (khoa gi¸o h−ng quèc) vµ coi lµ quyÕt nhiÖm vô x©y dùng vµ ph¸t triÓn ë c¸c c¬ s¸ch chiÕn l−îc träng ®¹i, lµ ph−¬ng së th«n b¶n. Nh÷ng c¸n bé nµy gÇn d©n, ch©m duy tr× l©u dµi sù ph¸t triÓn cña ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng yªu cÇu ®Êt n−íc. cña d©n. Trung Quèc x¸c ®Þnh, ®Ó x©y Trong gi¸o dôc, ®iÒu quan träng nhÊt dùng ®éi ngò nµy tèt nhÊt lµ ph¸t triÓn lµ Trung Quèc x©y dùng C−¬ng yÕu c¶i lùc l−îng t¹i chç. Tõ thùc tÕ cña C¸ch c¸ch vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc trong nh÷ng m¹ng v¨n ho¸, Trung Quèc nhËn thÊy Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 67
 4. Vò TrÇn Kim Liªn kh«ng thÓ ®−a c¸n bé tõ n¬i kh¸c ®Õn víi thiÓu sè th× kh«ng thÓ cã cuéc sèng Êm yªu cÇu g¾n bã l©u dµi t¹i c¸c vïng s©u no h¹nh phóc, kh«ng t¹o ®−îc sù b×nh vïng xa. ChÝnh v× vËy, ®Ó x©y dùng ®éi ®¼ng vµ còng kh«ng cã sù phån vinh ë ngò c¸n bé t¹i chç, Trung Quèc x¸c ®Þnh c¸c d©n téc thiÓu sè. ph¶i dùa vµo gi¸o dôc. Vµo thêi gian nµy, n¬i khã kh¨n vµ §Ó hoµn thµnh c«ng t¸c gi¸o dôc phæ chËm ph¸t triÓn nhÊt ë Trung Quèc cËp vµ ®µo t¹o c¸n bé cÊp c¬ së miÒn nói, chÝnh lµ khu vùc miÒn T©y, v× thÕ Trung Trung Quèc ®· x©y dùng hÖ thèng gi¸o Quèc ®· ®−a ra Ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi dôc víi nhiÒu lo¹i tr−êng cã kh¶ n¨ng gi¶m nghÌo b»ng gi¸o dôc cña nhµ n−íc ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña ®«ng ®¶o h−íng vÒ miÒn T©y. Theo Ch−¬ng tr×nh c¸c tÇng líp nh©n d©n. Tr−íc hÕt ph¶i kÓ nµy, mÆt trËn chÝnh cña ch−¬ng tr×nh ®Õn c¸c tr−êng phæ th«ng bao gåm c¶ xãa ®ãi gi¶m nghÌo b»ng gi¸o dôc cã quy phæ th«ng c¬ së vµ phæ th«ng trung häc m« lín nhÊt cña Nhµ n−íc víi tªn gäi nh− lµ m¾t xÝch quan träng nhÊt trong “Ch−¬ng tr×nh Nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc b¾t viÖc mang l¹i häc vÊn cho c− d©n. ViÖc buéc ë nh÷ng khu vùc nghÌo khã” sÏ xuÊt hiÖn c¸c tr−êng d©n lËp hoÆc chuyÓn tõ miÒn Trung sang miÒn T©y. tr−êng do c¸c c¬ quan ®oµn thÓ lËp nh− Bé Gi¸o dôc, Bé Tµi chÝnh ®· cïng víi lµ sù bæ sung cho hÖ thèng gi¸o dôc cña chÝnh quyÒn 9 tØnh vµ khu tù trÞ lµ T©n nhµ n−íc. Bªn c¹nh hai lo¹i tr−êng trªn C−¬ng, Néi M«ng, Thanh H¶i, Ninh H¹, cßn cã c¸c tr−êng bæ tóc v¨n hãa tËp Cam Tóc, T©y T¹ng, V©n Nam, Qu¶ng trung vµ c¸c líp bæ tóc ngoµi giê cïng T©y, QuÝ Ch©u vµ binh ®oµn x©y dùng víi lo¹i tr−êng d©n téc kiÓu häc viÖn d©n s¶n xuÊt T©n C−¬ng ký kÕt tr¸ch nhiÖm téc... C¸c lo¹i tr−êng nµy ®ãng vai trß trong 3 n¨m, Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng rÊt quan träng trong viÖc t¹o nguån sÏ ®Çu t− 5,49 tû NDT x©y dùng 14.942 nh©n lùc, ®µo t¹o c¸n bé vïng cao, vïng tr−êng trung vµ tiÓu häc t¹i 469 huyÖn s©u, vïng xa. khã kh¨n ë c¸c khu vùc kÓ trªn. C¸c ®Þa ph−¬ng ký kÕt tr¸ch nhiÖm ch−¬ng tr×nh VÒ nguyªn t¾c, Trung Quèc tiÕp tôc lÇn nµy lµ nh÷ng khu tËp trung d©n téc coi gi¸o dôc lµ nhiÖm vô chiÕn l−îc −u thiÓu sè nhiÒu nhÊt cña Trung Quèc. tiªn hµng ®Çu. Sù ph¸t triÓn gi¸o dôc Nh÷ng n¬i ®ã ®Êt ®ai réng, c¬ së kinh tÕ d©n téc thiÓu sè kh«ng ph¶i chØ lµ hoµn gi¸o dôc yÕu kÐm, thùc hiÖn gi¸o dôc b¾t thµnh mét bé phËn trong sù nghiÖp gi¸o buéc cã nhiÒu khã kh¨n. §Ó ®Èy m¹nh dôc mµ còng chÝnh lµ thùc hiÖn nhiÖm c«ng t¸c gi¶m nghÌo, trong 3,9 tû NDT vô chiÕn l−îc ®µo t¹o nguån nh©n lùc dµnh riªng cho ch−¬ng tr×nh nµy cña trong giai ®o¹n míi. Sù ph¸t triÓn cña Trung −¬ng, ChÝnh phñ Trung Quèc Trung Quèc trong gÇn 60 n¨m qua ®· dµnh 2,4 tû NDT cho 9 tØnh, khu nãi ®· chøng minh, kh«ng ph¸t triÓn v¨n trªn. Trung Quèc cßn ®iÒu chØnh tû lÖ ho¸ gi¸o dôc trong céng ®ång c¸c d©n téc Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 68
 5. VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé… vèn ®èi øng gi÷a trung −¬ng vµ ®Þa d©n téc thiÓu sè chÝnh lµ vÊn ®Ò ph¸t ph−¬ng tõ 1:2 thµnh 1:1,5. Dùa trªn triÓn gi¸o dôc h−íng nghiÖp, më réng ®iÒu kiÖn thùc tÕ, “ch−¬ng tr×nh” ®−a ra c¸c líp båi d−ìng kü thuËt cho lùc l−îng qui ho¹ch sau 3 n¨m sÏ dì bá triÖt ®Ó c¸n bé vµ lùc l−îng s¶n suÊt t¹i c¸c th«n nh÷ng phßng häc tiÓu häc, trung häc c¬ b¶n. Trung Quèc lËp c¸c trung t©m huÊn së ®· xuèng cÊp ë 469 huyÖn nghÌo, x©y luyÖn ngµnh nghÒ, trung t©m ®µo t¹o dùng 13023 tr−êng tiÓu häc vµ 1919 c«ng nh©n viªn chøc, tr−êng båi d−ìng tr−êng trung häc c¬ së, ®ång thêi trang kü thuËt cho ng−êi tr−ëng thµnh vµ c¸c bÞ ®å dïng häc tËp, ®å dïng gi¶ng d¹y, c¬ së ®µo t¹o x· héi. Theo thèng kª ch−a tµi liÖu s¸ch vë vµ bµn ghÕ ®ång bé cho ®Çy ®ñ, sè l−îng häc viªn hoµn thµnh nh÷ng tr−êng míi nµy. Ch−¬ng tr×nh khãa häc t¹i c¸c tr−êng ®µo t¹o kü thuËt còng gióp c¸c ®Þa ph−¬ng ®µo t¹o gi¸o t¹i chøc lµ 81,1881 triÖu l−ît ng−êi, viªn vµ hiÖu tr−ëng... nh»m môc ®Ých trong ®ã cã 4,37 triÖu l−ît c«ng nh©n t¨ng c−êng ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao chÊt viªn chøc vµ 76,8181 triÖu l−ît n«ng d©n. l−îng ®µo t¹o ®Ó ®Õn n¨m 2000 khi Trong nhiÖm vô hµng n¨m göi c¸c ®Þa ch−¬ng tr×nh nµy kÕt thóc sÏ cã kho¶ng ph−¬ng, Bé Gi¸o dôc Trung Quèc lu«n 200 huyÖn ®−îc phæ cËp gi¸o dôc b¾t nhÊn m¹nh ph¶i chó träng lµm tèt c«ng buéc 9 n¨m. t¸c d¹y nghÒ h−íng vµo nghÒ n«ng vµ nh÷ng nghÒ gian khæ, t¨ng nhanh b−íc Theo kÕ ho¹ch ®· ®−îc v¹ch s½n, b¾t ph¸t triÓn cña viÖc d¹y nghÒ t¹i khu vùc ®Çu tõ n¨m 2001, mçi n¨m tµi chÝnh miÒn Trung vµ miÒn T©y Trung Quèc. Trung −¬ng sÏ t¨ng tõ 30 triÖu ®ång NDT cho quÜ hç trî häc sinh trung häc, §Ó phèi hîp víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn tiÓu häc lªn møc 100 triÖu NDT, träng miÒn T©y cña Trung −¬ng, Bé Gi¸o dôc ®iÓm lµ trî gióp häc sinh thuéc gia ®×nh Trung Quèc nhÊn m¹nh cÇn thùc hiÖn khã kh¨n ë khu vùc miÒn T©y. Sè l−îng c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ®¹i khai ph¸t häc sinh mçi n¨m ®−îc trî gióp −íc tÝnh miÒn T©y b»ng c¸ch thiÕt lËp thÓ chÕ kho¶ng 1 triÖu ë cÊp trung häc vµ tiÓu gi¸o dôc ngµnh nghÒ hiÖn ®¹i, thÝch øng häc. Trong mçi n¨m tµi chÝnh, trung víi thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr−ßng XHCN, kÕt −¬ng cßn chi 200 triÖu ®ång NDT dïng hîp chÆt chÏ víi nhu cÇu thÞ tr−êng vµ riªng cho viÖc më réng thÝ ®iÓm chÕ ®é gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, x©y dùng c¬ cung cÊp s¸ch gi¸o khoa miÔn phÝ ®èi víi cÊu hîp lý, linh ho¹t, cã ®Æc tr−ng râ häc sinh thuéc gia ®×nh kinh tÕ khã rµng, tù chñ vµ tÝch cùc ph¸t triÓn c¸c kh¨n. Theo b¸o c¸o thèng kª, mçi n¨m lo¹i h×nh båi d−ìng ngµnh nghÒ, ®¸p øng cã h¬n 2,43 triÖu häc sinh trung häc, tiÓu môc tiªu gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¸i t¹o häc ®−îc h−ëng chÕ ®é nµy. viÖc lµm, phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng nhÊt C«ng t¸c träng ®iÓm bao gåm viÖc tiÕp trong nhiÖm vô ®µo t¹o c¸n bé cho vïng Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 69
 6. Vò TrÇn Kim Liªn tôc thùc thi “C«ng tr×nh gi¸o dôc b¾t c¸c khu tù trÞ nh−: T©n C−¬ng, Néi buéc vïng nghÌo ®ãi” ®ît 2, tæ chøc tèt M«ng, Ninh H¹, Qu¶ng T©y, V©n Nam, viÖn trî ®èi øng trong gi¸o dôc, ra søc QuÝ Ch©u, Thanh H¶i, Cam Tóc... x©y dùng m¹ng l−íi th«ng tin hãa gi¸o ®· thµnh lËp ®−îc h¬n 70 tr−êng cao dôc khu vùc miÒn T©y, hç trî ph¸t triÓn ®¼ng theo ph−¬ng thøc nµy. gi¸o dôc d¹y nghÒ vµ tËp trung x©y dùng Tuy nhiªn, ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n mét tr−êng ®¹i häc tr×nh ®é cao t¹i mçi tr−íc m¾t, Trung Quèc ®· chó träng ®Õn tØnh, t¨ng nhanh tiÕn tr×nh phæ cËp gi¸o biÖn ph¸p ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸n dôc b¾t buéc 9 n¨m vµ xo¸ n¹n mï ch÷ bé häc sinh cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn cho thanh niªn vµ trung niªn ë khu vùc t×nh nguyÖn lªn c«ng t¸c cã thêi h¹n t¹i d©n téc thiÓu sè. c¸c vïng khã kh¨n, vïng s©u, vïng xa. §èi víi nhiÖm vô ®µo t¹o c¸n bé bËc Trung Quèc ®Æc biÖt chó ý ®Õn h×nh thøc cao cho khu vùc d©n téc, Trung Quèc ®¨ng ký sinh viªn t×nh nguyÖn. Nh÷ng ®· cã sù quan t©m ®óng ®¾n. Tõ sau khi sinh viªn nµy ®−îc khuyÕn khÝch vÒ thµnh lËp n−íc, t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c n«ng th«n vµ miÒn nói, nhÊt lµ vïng khã nhau ë c¸c khu tù trÞ ®· lÇn l−ît thµnh kh¨n, kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn phÝa T©y lËp 105 häc viÖn, tr−êng chuyªn nghiÖp ®Ó gióp viÖc cho c¸c tr−ëng th«n. Trung vµ tr−êng ®¹i häc, trªn toµn quèc cã 12 Quèc phÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu mçi häc viÖn d©n téc dµnh riªng cho con em th«n cã 1 sinh viªn nh»m tuyªn truyÒn c¸c d©n téc thiÓu sè. MÆt kh¸c, t¹i c¸c phæ biÕn, ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo tr−êng ®¹i häc träng ®iÓm, c¸c tr−êng s¶n xuÊt. ChÝnh phñ Trung Quèc ®¹i häc cña c¸c ®Þa ph−¬ng còng cã c¸c ®· thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i ®èi líp d©n téc vµ c¸c líp d©n téc néi tró. víi sinh viªn t×nh nguyÖn, vÝ dô nh− Trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa, c¸c khu ®−îc céng thªm ®iÓm vµo c¸c kú thi tù trÞ, c¸c tØnh ®· ®iÒu chØnh l¹i kÕt cÊu tuyÓn c«ng chøc nhµ n−íc hay thi tuyÓn gi¸o dôc, thùc hiÖn chÕ ®é "ph©n cÊp lËp sau ®¹i häc khi ®· hoµn thµnh thêi gian häc, ph©n cÊp qu¶n lý" ®Ó n©ng cao hiÖu t×nh nguyÖn. Trong thêi gian lµm t×nh qu¶ ®µo t¹o ë c¸c tr−êng. Ngoµi ra, nguyÖn vÉn ®−îc b¶o l−u hé khÈu t¹i nh»m ph¸t huy tèt nhÊt néi lùc ®Þa thµnh phè mµ sinh viªn ®ã míi tèt ph−¬ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®· ph¸t nghiÖp…§©y còng lµ mét h−íng lùa ®éng toµn d©n tËp trung søc lùc cho gi¸o chän míi cho sinh viªn trong chiÕn l−îc dôc, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc, “§¹i khai ph¸t miÒn T©y” cña Trung thµnh lËp thªm c¸c tr−êng häc néi tró vµ Quèc. b¸n tró, t¨ng c−êng hiÖn ®¹i ho¸, vi tÝnh §èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng, dùa trªn tinh ho¸ trong gi¸o dôc. Qu¸ tr×nh nµy thÇn chØ ®¹o chung cña Nhµ n−íc, c¨n cø ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ khÝch lÖ. vµo thùc tiÔn cña ®Þa ph−¬ng m×nh, mçi Nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX, c¸c tØnh vµ tØnh hoÆc khu tù trÞ cã c¸ch lµm kh¸c Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 70
 7. VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé… nhau ®Ó ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®ñ vÒ sè x©y dùng míi c¸c tr−êng häc ë vïng l−îng, cao vÒ chÊt l−îng cho chÝnh ®Þa nghÌo. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng cã chó ph−¬ng. Cã thÓ nªu ra ë ®©y mét sè vÝ dô träng −u tiªn cho nh÷ng ®¬n vÞ thuéc tiªu biÓu: khu vùc khã kh¨n, vïng d©n téc thiÓu sè. - V©n Nam lµ mét tØnh thuéc miÒn - T¹i Tø Xuyªn th× ë c¸c ch©u huyÖn nói phÝa T©y Trung Quèc víi h¬n 90% tù trÞ nh− L−¬ng S¬n, Cam t−, A B¸... diÖn tÝch lµ nói, d©n sè h¬n 40 triÖu tØnh chñ tr−¬ng cïng ph¸t triÓn song ng−êi, trong ®ã 1/3 lµ d©n téc thiÓu sè. song víi gi¸o dôc phæ th«ng lµ ph¸t triÓn V× thÕ khi b−íc vµo giai ®o¹n míi, V©n c¸c tr−êng d¹y nghÒ, c¸c tr−êng kü thuËt Nam cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt h−íng nghiÖp. T¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nµy, trong ®ã cã vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé vµ tØnh ®· më ra h¬n 30 líp chuyªn nghiÖp n©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc. §Ó s¬ cÊp vµ trung cÊp, tuyÓn ®Õn h¬n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, ChÝnh quyÒn tØnh 60.000 häc sinh víi môc ®Ých ®µo t¹o ®· chØ ®¹o ngµnh gi¸o dôc V©n Nam x©y c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt t¹i c¸c th«n b¶n(6). dùng mét hÖ thèng gi¸o dôc thÝch hîp cña tØnh. HÖ thèng nµy bao gåm gi¸o dôc - N¬i cã ®iÒu kiÖn häc tËp còng nh− phæ th«ng, gi¸o dôc h−íng nghiÖp, gi¸o kinh tÕ khã kh¨n nhÊt lµ Khu tù trÞ T©y dôc ®¹i häc, gi¸o dôc ng−êi tr−ëng thµnh T¹ng. Trong hai n¨m 1987 vµ 1993, vµ gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt. ChÝnh hÖ Trung Quèc ®· tæ chøc hai cuéc héi nghÞ thèng gi¸o dôc toµn diÖn vµ hîp lý víi môc ®Ých t¨ng c−êng chi viÖn trÝ lùc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nhiÖm vô ®µo cho T©y T¹ng vµ khuyÕn khÝch ®éng t¹o c¸n bé. Ngoµi ra, c¨n cø vµo thùc tÕ, viªn c¸c tØnh chó träng n©ng ®ì gi¸o dôc V©n Nam chñ tr−¬ng thµnh lËp c¸c ë T©y T¹ng nãi riªng vµ sù nghiÖp ph¸t tr−êng tiÓu häc néi tró ®Ó thu hót con triÓn T©y T¹ng nãi chung. Víi tinh thÇn em ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ®Õn líp nµy ®· cã 26 tØnh vµ c¸c khu tù trÞ, nh»m t¹o nguån nh©n lùc cho t−¬ng lai. thµnh phè trùc thuéc thµnh lËp 150 líp Theo b¸o c¸o thèng kª, ®Õn nh÷ng n¨m hoÆc ban T©y T¹ng ®Ó chiªu sinh tõ T©y cuèi cña thÕ kû XX, toµn tØnh ®· x©y T¹ng ®Õn häc vµ khi tèt nghiÖp sÏ quay dùng ®−îc 40 tr−êng lo¹i nµy. §©y chÝnh vÒ phôc vô T©y T¹ng. C¸c líp nµy ®· cã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ hµng 18.000 häc sinh T©y T¹ng theo häc, ngµy hÖ thèng gi¸o dôc cña V©n Nam trong ®ã 5000 häc sinh ®· tèt nghiÖp thu hót 1/7 d©n sè lªn líp häc. quay vÒ T©y T¹ng(7). Thùc tiÔn chøng - T¹i khu tù trÞ d©n téc Choang, minh r»ng, chÝnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p Qu¶ng T©y tõ 1983 trë l¹i ®©y mçi n¨m thóc ®Èy néi lùc ®ã nªn nÒn gi¸o dôc d©n nhµ n−íc chuyÓn xuèng 10 triÖu NDT, téc ë T©y T¹ng còng nh− n¨ng lùc cña trong khi ®ã chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®éi ngò c¸n bé th«n b¶n ë T©y T¹ng còng chi mét kho¶n lµ 11 triÖu NDT ®Ó ®· cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng khÝch lÖ. Sù Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 71
 8. Vò TrÇn Kim Liªn h−ëng l−¬ng vµ mäi chÕ ®é t¹i c¬ quan gióp ®ì cña c¶ n−íc ®· t¸c ®éng ®Õn m×nh nh−ng trùc tiÕp n»m vïng t¹i c¸c nh©n d©n T©y T¹ng lµm cho hä kh«ng th«n, b¶n, x· ®−îc ph©n c«ng víi nhiÖm chØ tÝch cùc ®−a con em ®Õn tr−êng mµ vô gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ t¹i c¬ b¶n th©n hä còng cè g¾ng theo häc hoÆc së vµ båi d−ìng, h−íng dÉn nghiÖp vô cô tiÕt kiÖm chi tiªu ®Ó ñng hé gi¸o dôc. VÝ thÓ cho c¸n bé ®Þa ph−¬ng. NhiÖm vô dô nh− n¨m 1991, nh©n d©n huyÖn §«i th−êng ®−îc ®Æt ra lµ trong 2 ®Õn 3 n¨m Long §øc Kh¸nh vµ huyÖn T¶ Cèng ph¶i ®−a c¸c ®Þa ph−¬ng kÕt nghÜa nµy ®· ®ãng gãp 800 ngµn NDT x©y dùng c¸c ®¹t ®−îc sù ph¸t triÓn râ rµng vÒ kinh tÕ, líp häc míi. Kinh nghiÖm thµnh c«ng ë v¨n ho¸, x· héi. L·nh ®¹o cÊp tr−ëng T©y T¹ng vµo c¸c n¨m 1989, 1992, 1995 cña c¸c c¬ quan ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm còng ®−îc ®em ¸p dông víi khu tù trÞ nÕu 2 trªn 3 ®¬n vÞ kÕt nghÜa kh«ng ®¹t T©n C−¬ng. môc tiªu ®Ò ra. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, 3. Mét v i nhËn xÐt Trung Quèc thùc hiÖn chiÕn l−îc “Khoa gi¸o h−ng quèc” theo tinh thÇn lÊy khoa Tr¶i qua gÇn 60 n¨m nç lùc phÊn ®Êu, häc vµ gi¸o dôc chÊn h−ng ®Êt n−íc. ®Æc biÖt lµ 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa, c«ng Thùc hiÖn chiÕn l−îc nµy, thêi gian ®Çu t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ gi¸o dôc phæ cËp ë Bé Gi¸o dôc Trung Quèc vµ chÝnh quyÒn vïng d©n téc thiÓu sè ®· thu ®−îc nh÷ng c¸c cÊp ®· ®éng viªn khuyÕn khÝch c¸c thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ. Tõ sau khi ViÖn nghiªn cøu, c¸c tr−êng ®¹i häc vµ thµnh lËp n−íc, Trung Quèc ®· båi cao ®¼ng quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu d−ìng ®−îc h¬n 2.000.000 c¸n bé hoÆc vÊn ®Ò gi¸o dôc ë c¸c vïng d©n téc thiÓu c¸c kü thuËt viªn khoa häc chuyªn sè. Sau khi cã nh÷ng kÕt qu¶ thùc tiÔn, nghiÖp, tuyÖt ®¹i bé phËn trong sè hä Trung Quèc ®· chØ ®¹o c¸c tr−êng ®¹i ®· trë thµnh c¸n bé cèt c¸n, phôc vô cho häc, c¸c viÖn nghiªn cøu vµ c¸c c¬ quan c¸c khu tù trÞ d©n téc vµ qu¸ tr×nh hiÖn trung −¬ng vµ cÊp tØnh huyÖn nç lùc ®¹i hãa ®Êt n−íc, hä ®· cã nhiÒu cèng triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy. Mçi hiÕn to lín cho sù æn ®Þnh biªn c−¬ng, viÖn nghiªn cøu, mçi khoa t¹i c¸c tr−êng ®oµn kÕt vµ ph¸t triÓn cña c¸c d©n téc. ®¹i häc, mçi ®¬n vÞ hµnh chÝnh ë ch©u, §Õn n¨m 1994, c¸c ban ngµnh thuéc Bé huyÖn, tØnh vµ trung −¬ng ®Òu ®−îc giao gi¸o dôc vµ 11 ®¬n vÞ hµnh chÝnh nh− tr¸ch nhiÖm kÕt nghÜa ®Ó gióp ®ì 2 hoÆc khu tù trÞ Néi M«ng, Khu tù trÞ T©n 3 huyÖn, x· t¹i nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn C−¬ng ®· thµnh lËp ®−îc 230 líp häc khã kh¨n. §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy, d©n téc néi tró vµ chiªu sinh ®Õn gÇn c¸c ®¬n vÞ kh«ng thÓ gióp b»ng tiÒn mµ 1v¹n häc sinh. Riªng n¨m 1990, c¸c ban chØ cã thÓ tËp trung ®µo t¹o n©ng cao ngµnh trùc thuéc Bé Gi¸o dôc ®· thµnh n¨ng lùc lµm viÖc cho c¸n bé vµ n«ng lËp ®−îc 59 líp d©n téc, thu hót 1457 häc d©n ë c¸c ®Þa ph−¬ng ®ã. C¸c ®¬n vÞ ph¶i sinh. N¨m 1992 c¸c tr−êng cao ®¼ng lu©n phiªn ®iÒu ®éng mét ®éi ngò c¸n bé Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 72
 9. VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé… trong toµn Trung Quèc ®· chiªu sinh MÆt kh¸c, c¸c chÝnh s¸ch nµy ®Òu xuÊt h¬n 140.000 ng−êi thuéc d©n téc thiÓu ph¸t tõ thùc tÕ cña c¸c khu tù trÞ còng sè ; ®µo t¹o vµ båi d−ìng ®−îc mét ®éi nh− thùc tÕ cña c¸c d©n téc thiÓu sè ®Ó ngò c¸n bé, trÝ thøc lµ ng−êi d©n téc phôc vô cho môc tiªu chung vµ môc tiªu thiÓu sè cã lßng yªu n−íc, kiªn tr× chñ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Kiªn tr× thùc nghÜa x· héi, cã tri thøc khoa häc kü hiÖn ph−¬ng ch©m sù gióp ®ì cña nhµ thuËt hiÖn ®¹i. §éi ngò gi¸o viªn d©n téc n−íc ph¶i ®i ®«i víi tinh thÇn tù lËp tù thiÓu sè còng kh«ng ngõng tr−ëng thµnh c−êng cña c¸c d©n téc. vµ ph¸t triÓn. Tr−íc gi¶i phãng, sè gi¸o Ngoµi ra nh÷ng thµnh c«ng nµy ph¶i viªn lµ ng−êi d©n téc rÊt Ýt. HiÖn nay, dùa trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ trong sè 9.010.000 gi¸o viªn phæ th«ng x· héi ph¶i dùa trªn tiªu chÝ −u tiªn c¸c cÊp trªn toµn Trung Quèc cã 726.500 ph¸t triÓn gi¸o dôc ë vïng d©n téc thiÓu ng−êi lµ d©n téc thiÓu sè. So víi thêi kú sè. §©y lµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n ®Ó n©ng ®Çu x©y dùng ®Êt n−íc, sè gi¸o viªn phæ cao chÊt l−îng ®éi ngò lao ®éng, ®µo t¹o th«ng t¨ng b×nh qu©n 5,31 lÇn, trong ®ã c¸n bé cho c¸c th«n b¶n. Tuy nhiªn, sè gi¸o viªn ng−êi d©n téc thiÓu sè t¨ng còng cÇn ph¶i chó ý duy tr× vµ ph¸t huy 11,21 lÇn(8). nh÷ng nÐt −u tó ®Æc s¾c cña v¨n hãa c¸c §¹t ®−îc kÕt qu¶ nµy lµ do Trung d©n téc vµ giao l−u v¨n ho¸ gi÷a c¸c d©n Quèc ®· chó träng toµn diÖn vïng d©n téc víi nhau ®Ó t¨ng c−êng häc tËp, tiÕp téc thiÓu sè. Mäi chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch thu tinh hoa v¨n ho¸ cña nhau. ®Òu ®−îc ®Æt d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Tuy nhiªn, mét thùc tr¹ng cÇn l−u ý vµ tu©n theo ph¸p luËt cña nhµ n−íc, lµ ë c¸c ®Þa ph−¬ng cã tr×nh ®é ph¸t kiªn tr× ®−êng lèi XHCN vÒ chÝnh s¸ch triÓn kh«ng ®ång ®Òu vÒ kinh tÕ vµ d©n téc, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch ®µo t¹o x· héi ®· ¸p dông m« h×nh ®µo t¹o c¸n c¸n bé lµ ng−êi d©n téc thiÓu sè. Tõ qu¸ bé còng nh− kÕt cÊu gi¸o dôc ch−a thËt tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn, ngµnh gi¸o hîp lý, c¬ së gi¸o dôc cña nhiÒu tØnh vµ dôc Trung Quèc nhËn ra mét thùc tÕ lµ c¸c khu tù trÞ rÊt l¹c hËu, yÕu kÐm. Sù kh«ng ai yªu, kh«ng ai hiÓu vµ còng quan t©m cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp còng kh«ng ai thÝch hîp lµm viÖc ë vïng d©n ch−a thËt ®Çy ®ñ, nhÊt lµ kh©u ®µo t¹o téc h¬n chÝnh con em lµ ng−êi d©n téc. nghÒ nghiÖp cho ng−êi tr−ëng thµnh cßn V× thÕ, Trung Quèc ®· cã chÝnh s¸ch ®µo ph¸t triÓn chËm. §iÒu nµy dÉn ®Õn mét t¹o, c¶i c¸ch gi¸o dôc, nhÊt lµ gi¸o dôc thùc tÕ lµ c¸n bé c¬ së kh«ng ®¸p øng h−íng nghiÖp hîp lý ®Ó con em c¸c vïng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi d©n téc cã thÓ häc tËp n©ng cao tr×nh ®é ë ®Þa ph−¬ng. ë mét sè n¬i, do c¸n bé vµ gãp phÇn vËn ®éng nh÷ng ng−êi ng−êi ®Þa ph−¬ng kh«ng ®ñ nªn cã hiÖn thuéc lùc l−îng lao ®éng cïng tham gia t−îng thu nhËn häc sinh phæ th«ng häc tËp ®Ó cïng nhau phôc vô quª h−¬ng. trung häc hoÆc häc sinh ®¹i häc lµ ng−êi Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 73
 10. Vò TrÇn Kim Liªn n¬i kh¸c kh«ng ®ñ tr×nh ®é göi ®i ®µo KiÕn, Phóc KiÕn Trung Quèc, xuÊt b¶n n¨m 1999, tr. 164 (ban tiÕng Trung ). t¹o nªn kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ vµ (8) Tr−¬ng Thiªn B¶o Chñ biªn, 20 n¨m x· héi ë quª h−¬ng. §èi víi viÖc chØ ®¹o gi¸o dôc Trung Quèc d−íi sù chØ ®¹o cña Lý c«ng t¸c gi¸o dôc cßn thiÕu ®iÒu tra kh¶o luËn §Æng TiÓu B×nh, Nxb Gi¸o dôc Phóc s¸t hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng khu tù trÞ KiÕn, Phóc KiÕn Trung Quèc, xuÊt b¶n n¨m còng nh− ®Æc ®iÓm cña tõng d©n téc ®Ó 1999, trang 238 (ban tiÕng Trung). ®−a ra néi dung gi¸o dôc nãi riªng vµ c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé nãi chung nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. 1. V¨n tuyÓn §Æng TiÓu B×nh, quyÓn 3, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi, n¨m 1995. chó thÝch : 2. Côc c«ng t¸c t«n gi¸o d©n téc, Uû ban mÆt trËn thèng nhÊt Trung −¬ng, Thùc tiÔn (1) Văn ki n i h i XIV CS Trung Qu c vµ lý luËn vÒ 50 n¨m c«ng t¸c d©n téc cña (ban tiÕng Trung). Trung Quèc, Nxb §¹i häc D©n téc Trung (2) C−¬ng yÕu c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn gi¸o −¬ng, n¨m 1999 (b¶n tiÕng Trung). dôc cña n−íc CHND Trung Hoa, Trung −¬ng §¶ng Céng s¶n Trung Quèc, Quèc vô viÖn 3. Lý §øc Muéi chñ biªn, C¸c nhµ l·nh c«ng bè ngµy 13-2-1993 (ban tiÕng Trung ). ®¹o Trung −¬ng víi d©n téc thiÓu sè, Nxb (3) Uû ban D©n téc Trung −¬ng, 50 n¨m §¹i häc D©n téc Trung −¬ng, n¨m 1999 (b¶n c«ng t¸c d©n téc Trung Quèc (1949 -1999), tiÕng Trung). Nxb D©n téc, n¨m 1999 (ban tiÕngTrung). 4. Uû ban D©n téc Trung −¬ng, 50 n¨m (4) Lý §øc Muéi chñ biªn, C¸c nhµ l·nh c«ng t¸c d©n téc Trung Quèc (1949-1999), ®¹o Trung −¬ng víi d©n téc thiÓu sè, Nxb Nxb D©n téc, n¨m 1999 (b¶n tiÕng Trung). §¹i häc D©n téc Trung −¬ng, n¨m 1999 (ban 5. Tr−¬ng Thiªn B¶o Chñ biªn, 20 n¨m tiÕng Trung). gi¸o dôc Trung Quèc d−íi sù chØ ®¹o cña Lý (5) C−¬ng yÕu c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn gi¸o luËn §Æng TiÓu B×nh, Nxb Gi¸o dôc Phóc dôc cña n−íc CHND Trung Hoa, Trung −¬ng KiÕn, Phóc KiÕn, Trung Quèc, xuÊt b¶n n¨m §¶ng Céng s¶n Trung Quèc, Quèc vô viÖn 1999 (b¶n tiÕng Trung). c«ng bè ngµy 13-2-1993 (ban tiÕng Trung). 6. Qu¸ch Phóc X−¬ng, Ng« §øc C−¬ng (6) Qu¸ch Phóc X−¬ng, Ng« §øc C−¬ng chñ biªn, Bµn vÒ vÊn ®Ò c¶i c¸ch vµ ph¸t chñ biªn: Bµn vÒ vÊn ®Ò c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn gi¸o dôc, Nxb Gi¸o dôc Hµ B¾c, Trung triÓn gi¸o dôc, xuÊt b¶n n¨m 1999, tr.238 Quèc n¨m 1999(b¶n tiÕng Trung) . (ban tiÕng Trung ). 7. Cao Kú, ChÆng ®−êng gi¸o dôc n−íc (7) Tr−¬ng Thiªn B¶o Chñ biªn, 20 n¨m Trung Quèc míi, Nxb Gi¸o dôc Hµ B¾c, Hµ gi¸o dôc Trung Quèc d−íi sù chØ ®¹o cña Lý B¾c, Trung Quèc xuÊt b¶n n¨m 1996. luËn §Æng TiÓu B×nh, Nxb Gi¸o dôc Phóc Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 74
 11. VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé… Nghiªn cøu Trung Quèc sè 4 (92) - 2009 75

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản