intTypePromotion=3

Báo cáo " Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về đánh giá tác động môi trường và các giải pháp hoàn thiện"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
3
download

Báo cáo " Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về đánh giá tác động môi trường và các giải pháp hoàn thiện"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ba nhóm nội dung trên, khi được thể hiện trong cùng một luật sẽ có tính thống nhất cao. Quy phạm về vi phạm hành chính và quy phạm pháp luật hình sự được xây dựng dựa trên cơ sở các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Đồng thời các quy phạm về vi phạm hành chính và quy phạm pháp luật hình sự với tính chất là các quy phạm bảo vệ có mục đích đảm bảo tính hiệu lực của các quy phạm pháp luật điều chỉnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Những vấn đề đặt ra đối với pháp luật về đánh giá tác động môi trường và các giải pháp hoàn thiện"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Hoµng ThÞ S¬n * 1. Kh¸i niÖm quyÒn b o ch÷a cña bÞ trong c¸c ®¹o luËt cña mçi quèc gia. Qua can, bÞ c¸o lÞch sö ®Êu tranh, tån t¹i v ph¸t triÓn cña QuyÒn con ng−êi l vÊn ®Ò lu«n ®−îc lo i ng−êi, quyÒn ®ã vÉn lu«n lu«n ®−îc c¸c quèc gia trªn thÕ giíi quan t©m. §Ó ghi nhËn v b¶o ®¶m. Nh÷ng nguyªn t¾c ®¶m b¶o quyÒn con ng−êi trong x héi vÒ quyÒn con ng−êi, trong ®ã cã quyÒn nãi chung, c¸c b¶n HiÕn ph¸p cña n−íc ta b o ch÷a lu«n ®−îc ho n thiÖn dÇn theo ®Òu ® cã nhiÒu ®iÒu kho¶n nhÊn m¹nh thêi gian v ® ®−îc kh¼ng ®Þnh trong quyÒn c«ng d©n trong ®ã kh«ng thÓ c¸c v¨n b¶n ph¸p lÝ nh− §¹o luËt cña Anh kh«ng kÓ ®Õn quyÒn b o ch÷a v nh÷ng n¨m 1689 vÒ c¸c quyÒn hoÆc Tuyªn ng«n b¶o ®¶m cÇn thiÕt ®Ó quyÒn ®ã ®−îc thùc ®éc lËp cña Mü n¨m 1776 ® ghi nhËn: hiÖn. ViÖc HiÕn ph¸p ghi nhËn quyÒn b o “TÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu sinh ra cã quyÒn ch÷a cña bÞ can, bÞ c¸o c ng thÊy râ h¬n b×nh ®¼ng, t¹o ho¸ cho hä nh÷ng quyÒn tÇm quan träng cña chÕ ®Þnh n y. §iÒu kh«ng ai cã thÓ x©m ph¹m ®−îc, trong 34 Bé luËt tè tông h×nh sù (BLTTHS) nh÷ng quyÒn Êy cã quyÒn ®−îc sèng, n−íc ta còng quy ®Þnh v ghi nhËn quyÒn quyÒn ®−îc tù do v m−u cÇu h¹nh b o ch÷a cña bÞ can, bÞ c¸o nh»m kh«ng phóc”. B¶n tuyªn ng«n nh©n quyÒn cña ®Ó bÊt k× ng−êi n o cã thÓ bÞ h¹n chÕ hay Ph¸p n¨m 1791 còng kh¼ng ®Þnh: “Ng−êi t−íc quyÒn c¬ b¶n m ph¸p luËt ® d nh ta sinh ra tù do v b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi cho hä. v ph¶i lu«n lu«n ®−îc tù do v b×nh QuyÒn b o ch÷a cña bÞ can, bÞ c¸o l ®¼ng vÒ quyÒn lîi”. mét trong nh÷ng chÕ ®Þnh quan träng v Trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c phøc t¹p, võa mang tÝnh lÝ luËn, võa mang nhau cña lÞch sö, nh n−íc lu«n cã nh÷ng tÝnh thùc tiÔn cao. Tõ tr−íc ®Õn nay, quy ®Þnh cô thÓ vÒ quyÒn v nghÜa vô c¬ quyÒn b o ch÷a ® ®−îc nhiÒu t¸c gi¶ b¶n cña c«ng d©n. Nh÷ng quyÒn c¬ b¶n quan t©m, nghiªn cøu song xung quanh ®ã ®−îc nh n−íc ®¶m b¶o thùc hiÖn kh¸i niÖm, néi dung, b¶n chÊt chñ thÓ... ®ång thêi c«ng d©n còng cã nghÜa vô t«n cña quyÒn n y cßn nhiÒu ý kiÕn kh¸c träng v b¶o ®¶m quyÒn lîi cña ng−êi nhau. Do vËy, x¸c ®Þnh kh¸i niÖm quyÒn kh¸c. Mét trong c¸c h×nh thøc thùc hiÖn b o ch÷a cña bÞ can, bÞ c¸o trªn c¬ së lÝ quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n ®−îc nh luËn v thùc tiÔn phï hîp víi quy ®Þnh n−íc ®¶m b¶o thùc hiÖn l quyÒn ®−îc cña ph¸p luËt l cÇn thiÕt nh»m kh«ng b¶o vÖ m×nh tr−íc c¬ quan ph¸p luËt ngõng ph¸t huy d©n chñ x héi chñ trong ®ã cã quyÒn b o ch÷a. §iÒu 12 nghÜa, cñng cè c¬ së ph¸p luËt b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n . * Gi¶ng viªn chÝnh Khoa t− ph¸p QuyÒn con ng−êi lu«n ®−îc ®Ò cËp Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 39
  2. nghiªn cøu - trao ®æi BLTTHS quy ®Þnh: “C¬ quan ®iÒu tra, c¸o m cßn thuéc vÒ ng−êi bÞ t×nh nghi viÖn kiÓm s¸t, to ¸n cã nhiÖm vô ®¶m ph¹m téi, ng−êi bÞ kÕt ¸n, ng−êi b o b¶o cho bÞ can, bÞ c¸o thùc hiÖn quyÒn ch÷a, bÞ ®¬n d©n sù v ng−êi ®¹i diÖn hîp b o ch÷a cña m×nh”. Trong nh÷ng tr−êng ph¸p cña hä.(3) hîp luËt ®Þnh, nÕu bÞ can, bÞ c¸o hoÆc - Quan ®iÓm thø t− cho r»ng: “QuyÒn ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä kh«ng b o ch÷a trong BLTTHS l tæng ho c¸c mêi ng−êi b o ch÷a th× c¸c c¬ quan nãi h nh vi tè tông do ng−êi bÞ t¹m gi÷, bÞ trªn ph¶i yªu cÇu ®o n luËt s− cö ng−¬× can, bÞ c¸o, ng−êi bÞ kÕt ¸n thùc hiÖn trªn b o ch÷a cho hä. MÆt kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o c¬ së phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®−îc kh¸ch nh»m phñ nhËn mét phÇn hay to n bé sù quan, to n diÖn v ®Çy ®ñ, kh«ng ®Ó lät buéc téi cña c¬ quan THTT, l m gi¶m kÎ ph¹m téi, kh«ng l m oan ng−êi v« téi nhÑ hoÆc lo¹i trõ tr¸ch nhiÖm h×nh sù th× viÖc b o ch÷a l cÇn thiÕt, nã gióp c¬ cña m×nh trong vô ¸n h×nh sù”.(4) quan tiÕn h nh tè tông x¸c ®Þnh sù thËt - Quan ®iÓm thø n¨m cho r»ng: kh¸ch quan cña vô ¸n. H¬n n÷a, viÖc “Kh«ng chØ bÞ c¸o m c¶ ng−êi bÞ h¹i tranh tông trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô còng cÇn ®Õn viÖc b o ch÷a. Nh©n ¸n h×nh sù kh«ng chØ cã buéc téi m nã chøng, gi¸m ®Þnh viªn v c¶ nh÷ng ng−êi chØ cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao khi tån t¹i kh¸c còng vËy, nÕu quyÒn lîi cña hä bÞ song song hai chøc n¨ng buéc téi v gì x©m h¹i”.(5) téi. §ã còng l mét trong nh÷ng c¬ së LuËt tè tông h×nh sù cña c¸c n−íc gióp to ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n ®−îc chÝnh kh¸c nhau còng cã nh÷ng quy ®Þnh kh¸c x¸c. nhau vÒ chñ thÓ cña quyÒn b o ch÷a. §Õn nay, xung quanh kh¸i niÖm b o Theo BLTTHS NhËt B¶n th× quyÒn b o ch÷a cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau: ch÷a thuéc vÒ bÞ c¸o v ng−êi bÞ t×nh nghi - Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng: cô thÓ l : “BÞ c¸o hoÆc ng−êi bÞ t×nh nghi “QuyÒn b o ch÷a l tæng ho c¸c h nh vi cã thÓ lùa chän luËt s− b o ch÷a bÊt k× tè tông h−íng tíi viÖc b i bá sù buéc téi lóc n o” (§iÒu 30 BLTTHS NhËt b¶n). v x¸c ®Þnh bÞ can kh«ng cã lçi hoÆc nh»m l m gi¶m tr¸ch nhiÖm cña bÞ Theo §iÒu 73 BLTTHS cña Bungari, can”.(1) quyÒn b o ch÷a l quyÒn cña bÞ can, bÞ - Quan ®iÓm thø hai cho r»ng, quyÒn c¸o trong ®ã quyÒn b o ch÷a cña bÞ can b o ch÷a ®−îc hiÓu réng h¬n, nã kh«ng ®−îc coi l bÞ h¹n chÕ v× hä chØ cã quyÒn chØ dõng l¹i ë viÖc b¸c bá sù buéc téi v nhê ng−êi b o ch÷a trong mét sè tr−êng x¸c ®Þnh bÞ can kh«ng cã lçi hay l m hîp cô thÓ. §iÒu 38 BLTTHS cña chÝnh gi¶m tr¸ch nhiÖm cña bÞ can m nã cßn quyÒn S i Gßn tr−íc ®©y quy ®Þnh: ®−îc thÓ hiÖn trong c¶ viÖc ®¶m b¶o c¸c "Trong giai ®o¹n ®iÒu tra s¬ vÊn nghi quyÒn v lîi Ých ®−îc ph¸p luËt b¶o vÖ can bÞ b¾t gi÷ hoÆc bÞ ®iÒu tra ph¶i biÕt cña bÞ can kÓ c¶ khi chóng kh«ng trùc ngay l ph¹m téi g× v cã quyÒn nhê luËt tiÕp liªn quan tíi viÖc l m gi¶m tr¸ch s− dù kiÕn”. nhiÖm cña bÞ can trong vô ¸n.(2) Nh− vËy, kh¸i niÖm quyÒn b o ch÷a - Quan ®iÓm thø ba cho r»ng, quyÒn trong tè tông h×nh sù ® ®−îc hiÓu rÊt b o ch÷a kh«ng chØ thuéc vÒ bÞ can, bÞ kh¸c nhau v thùc tÕ còng ®−îc quy ®Þnh 40 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi kh¸c nhau trong BLTTHS cña c¸c n−íc. Cã thÓ nãi buéc téi v b o ch÷a ph¶i song Theo chóng t«i tÊt c¶ c¸c quan ®iÓm song tån t¹i, ë ®©u cã buéc téi th× ë ®ã cã vÒ quyÒn b o ch÷a nãi trªn ®Òu ch−a b o ch÷a. BÞ can, bÞ c¸o cã quyÒn b o ho n to n chÝnh x¸c. NÕu cho r»ng quyÒn ch÷a bëi hä bÞ buéc téi. Nh÷ng ng−êi b o ch÷a chØ thuéc vÒ bÞ can nh− quan tham gia tè tông kh¸c kh«ng bÞ buéc téi ®iÓm thø nhÊt v thø hai th× qu¸ hÑp, cßn nªn vÊn ®Ò b o ch÷a kh«ng ®Æt ra ®èi víi nÕu cho r»ng quyÒn b o ch÷a cßn thuéc hä. Tuy nhiªn, khi tham gia tè tông ng−êi vÒ ng−êi bÞ t×nh nghi ph¹m téi, ng−êi bÞ b o ch÷a, bÞ can, bÞ c¸o còng cã nh÷ng kÕt ¸n, ng−êi bÞ h¹i, nguyªn ®¬n d©n sù... quyÒn v lîi Ých hîp ph¸p nh− nh÷ng nh− quan ®iÓm thø ba, thø t− v thø n¨m ng−êi tham gia tè tông kh¸c. NÕu nh÷ng th× qu¸ réng. quyÒn n y cña hä bÞ x©m h¹i th× hä cã Chóng t«i ®ång ý víi quan ®iÓm cña quyÒn b¶o vÖ b»ng nh÷ng biÖn ph¸p theo BLTTHS ViÖt Nam hiÖn nay l quyÒn quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh−ng ®ã kh«ng b o ch÷a chØ thuéc vÒ bÞ can, bÞ c¸o chø ph¶i l h nh ®éng b o ch÷a v nh− vËy, kh«ng thuéc vÒ ®èi t−îng n o kh¸c v quyÒn b o ch÷a cña bÞ can, bÞ c¸o ho n quyÒn n y chØ giíi h¹n trong viÖc b¸c bá to n kh¸c víi quyÒn b¶o vÖ c¸c quyÒn v mét phÇn hay to n bé lêi buéc téi hoÆc lîi Ých hîp ph¸p cña bÞ can, bÞ c¸o. gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm cho bÞ can, bÞ c¸o. QuyÒn n y chØ thuéc vÒ ®èi t−îng bÞ §èi víi viÖc b¶o vÖ c¸c quyÒn v lîi Ých buéc téi, tøc bÞ can, bÞ c¸o. kh¸c cña bÞ can, bÞ c¸o kh«ng trùc tiÕp Ng−êi bÞ t¹m gi÷ kh«ng thÓ coi l ®èi liªn quan tíi viÖc b¸c bá sù buéc téi hoÆc t−îng bÞ buéc téi m hä chØ cã thÓ trë gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm cho bÞ can, bÞ c¸o th nh ®èi t−îng bÞ buéc téi nÕu cã ®ñ c¨n trong vô ¸n th× kh«ng thuéc vÒ giíi h¹n cø ®Ó khëi tè hä víi t− c¸ch l bÞ can. cña quyÒn b o ch÷a. Tuy nhiªn, khi ® Mét trong nh÷ng môc ®Ých cña t¹m gi÷ l b o ch÷a cho bÞ can, bÞ c¸o trong vô ¸n gióp c¬ quan cã thÈm quyÒn b−íc ®Çu th× ng−êi b o ch÷a còng ®ång thêi gióp bÞ x¸c ®Þnh, l m râ h nh vi cña ng−êi bÞ t¹m can, bÞ c¸o trong viÖc b¶o vÖ c¸c quyÒn gi÷, nÕu kh«ng ®ñ c¨n cø ®Ó khëi tè bÞ ®ã cña hä. can th× ph¶i ra quyÕt ®Þnh tr¶ tù do cho Kh¸c víi nh÷ng ng−êi tham gia tè ng−êi bÞ t¹m gi÷. Theo quy ®Þnh cña ph¸p tông kh¸c, bÞ can, bÞ c¸o tham gia tè tông luËt th× còng ch−a cã v¨n b¶n tè tông n o chÞu sù buéc téi cña c¬ quan nh n−íc cã trùc tiÕp buéc téi ®èi víi ng−êi bÞ t¹m thÈm quyÒn. ViÖc buéc téi n y th−êng gi÷. g¾n liÒn víi viÖc ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n Ng−êi bÞ kÕt ¸n còng kh«ng thÓ coi l chÆn. ViÖc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi t−îng bÞ buéc téi ®−îc. Kh«ng nªn m thùc tiÔn ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö cho ®ång nhÊt hai kh¸i niÖm buéc téi v kÕt thÊy kh«ng ph¶i mäi tr−êng hîp buéc téi ¸n. Buéc téi chØ cã thÓ tån t¹i tr−íc khi ®Õn víi bÞ can, bÞ c¸o ®Òu chÝnh x¸c m b¶n ¸n cña to ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt vÉn cßn cã nh÷ng tr−êng hîp buéc téi tøc l tr−íc khi kÕt téi. Theo §iÒu 10 oan. Do vËy, quyÒn b o ch÷a thuéc vÒ bÞ BLTTHS, sau khi b¶n ¸n kÕt téi cña to can, bÞ c¸o l yªu cÇu kh¸ch quan trong ¸n cã hiÖu lùc ph¸p luËt th× ng−êi bÞ buéc ho¹t ®éng tè tông h×nh sù nh»m ®¶m b¶o téi râ r ng ® l ng−êi cã téi, hä kh«ng cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n ®−îc ®óng ®¾n. cßn l ®èi t−îng ®−îc xem xÐt l cã téi T¹p chÝ luËt häc - 41
  4. nghiªn cøu - trao ®æi hay kh«ng n÷a. sè tr−êng hîp luËn ®iÓm b o ch÷a kh«ng Nh− vËy, theo chóng t«i, ®èi t−îng bÞ ®−îc to ¸n cÊp s¬ thÈm chÊp nhËn nh−ng buéc téi chØ cã thÓ l bÞ can, bÞ c¸o. BÞ l¹i ®−îc to ¸n cÊp phóc thÈm chÊp nhËn. can bÞ buéc téi tr−íc hÕt bëi quyÕt ®Þnh Tuy nhiªn, bªn c¹nh kÕt qu¶ ® ®¹t khëi tè bÞ can. §iÒu 103 BLTTHS quy ®−îc, ho¹t ®éng b o ch÷a cßn cã nh÷ng ®Þnh: “Khi cã ®ñ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh mét h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. ng−êi ® thùc hiÖn h nh vi ph¹m téi th× Thø nhÊt: Vai trß cña ng−êi b o ch÷a c¬ quan cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh trong thùc tÕ cßn h¹n chÕ v trong thùc tÕ khëi tè bÞ can”. Khi bÞ can bÞ to ¸n nhiÒu khi ch−a ®−îc mét sè c¬ quan cã quyÕt ®Þnh ®−a ra xÐt xö th× hä trë th nh thÈm quyÒn thùc sù t«n träng, ch−a t¹o bÞ c¸o. Lóc n y bÞ c¸o bÞ buéc téi bëi ®iÒu kiÖn cho ng−êi b o ch÷a thùc hiÖn quyÕt ®Þnh truy tè cña viÖn kiÓm s¸t. Tõ nhiÖm vô cña m×nh nh− viÖc tham gia tè sù ph©n tÝch trªn, theo chóng t«i quyÒn tông cña ng−êi b o ch÷a sau khi cã quyÕt b o ch÷a râ r ng chØ thuéc vÒ bÞ can, bÞ ®Þnh khëi tè bÞ can cßn gÆp nhiÒu khã c¸o - nh÷ng ng−êi ®ang bÞ buéc téi bëi kh¨n; nhiÒu tr−êng hîp sau khi ra quyÕt c¸c quyÕt ®Þnh ph¸p lÝ cña c¬ quan cã ®Þnh khëi tè bÞ can, c¬ quan ®iÒu tra ® thÈm quyÒn. Nh÷ng ng−êi cã thÓ bÞ buéc kh«ng giao quyÕt ®Þnh n y v còng téi hoÆc ® bÞ buéc téi kh«ng l chñ thÓ kh«ng gi¶i thÝch cho bÞ can biÕt râ quyÒn cña quyÒn b o ch÷a. VËy quyÒn b o ch÷a v nghÜa vô cña m×nh. Do vËy, bÞ can cña bÞ can, bÞ c¸o l tæng thÓ c¸c quyÒn kh«ng biÕt l m×nh cã quyÒn nhê ng−êi m ph¸p luËt quy ®Þnh bÞ can, bÞ c¸o cã b o ch÷a ngay tõ khi bÞ khëi tè m hä cø thÓ sö dông nh»m b¸c bá mét phÇn hay t−ëng khi ra to míi ®−îc mêi luËt s−. to n bé sù buéc téi hoÆc gi¶m nhÑ tr¸ch Thø hai: §èi víi nh÷ng tr−êng hîp nhiÖm cho hä. b o ch÷a chØ ®Þnh v× nhiÒu lÝ do kh¸c 2. Thùc tr¹ng vÒ viÖc thùc hiÖn nhau m viÖc b o ch÷a th−êng chØ mang nguyªn t¾c b¶o ®¶m quyÒn b o ch÷a tÝnh h×nh thøc, qua loa, ®¹i kh¸i. cña bÞ can, bÞ c¸o Thø ba: Do kho¶n 2 §iÒu 36 BLTTHS Sau khi BLTTHS cã hiÖu lùc ph¸p quy ®Þnh: “Ng−êi b o ch÷a cã quyÒn cã luËt, viÖc tham gia tè tông cña ng−êi b o mÆt khi hái cung bÞ can, nÕu ®−îc ®iÒu ch÷a ® gãp phÇn b¶o vÖ quyÒn v lîi Ých tra viªn ®ång ý th× ®−îc hái bÞ can”. Theo hîp ph¸p cña bÞ can, bÞ c¸o, gióp c¬ quan quy ®Þnh n y th× viÖc cã cho phÐp ®−îc ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t, to ¸n gi¶i quyÕt hái bÞ can hay kh«ng l ho n to n phô vô ¸n mét c¸ch kh¸ch quan, to n diÖn v thuéc v o ý chÝ chñ quan cña ®iÒu tra ®Çy ®ñ. MÆc dï b−íc ®Çu cßn cã nh÷ng viªn, cho nªn cã tr−êng hîp ®iÒu tra viªn khã kh¨n nhÊt ®Þnh nh−ng viÖc tham gia kh«ng cho ng−êi b o ch÷a hái m chØ cho tè tông cña hä nãi chung ® ®¸p øng “ngåi nghe” hái cung. §iÒu tra viªn ®−îc yªu cÇu b o ch÷a v ®¹t kÕt qu¶ d−êng nh− kh«ng ®Ó ý ®Õn sù cã mÆt cña ®¸ng kÓ. Trong ®ã cã nh÷ng tr−êng hîp ng−êi b o ch÷a v ý kiÕn ®Ò xuÊt cña hä. to ¸n ® xö nhÑ h¬n so víi møc ¸n ®Ò §èi víi c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¸c nghÞ cña viÖn kiÓm s¸t hoÆc tuyªn bè bÞ th× hÇu nh− ng−êi b o ch÷a còng kh«ng c¸o kh«ng ph¹m téi, ®æi téi danh hoÆc ®−îc tham gia mÆc dï cã tr−êng hîp hä yªu cÇu ®iÒu tra bæ sung, ®Æc biÖt cã mét rÊt muèn tham gia nh−ng ®Òu bÞ ®iÒu tra 42 - T¹p chÝ luËt häc
  5. nghiªn cøu - trao ®æi viªn tõ chèi. Sau khi kÕt thóc ®iÒu tra, khi khëi tè bÞ can. Thùc tÕ th× chóng ta hÇu hÕt c¬ quan ®iÒu tra kh«ng th«ng b¸o ®Òu thÊy r»ng ng−êi b o ch÷a kh«ng b¾t cho ng−êi b o ch÷a biÕt vÒ viÖc kÕt thóc buéc ph¶i tham gia tè tông tõ khi khëi tè ®iÒu tra. ViÖc n y ® l m cho ng−êi b o bÞ can. Do vËy, chóng t«i ®Ò nghÞ söa quy ch÷a gÆp khã kh¨n trong viÖc ®äc hå s¬ ®Þnh trªn l : "Ng−êi b o ch÷a ®−îc tham v ghi chÐp nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt sau khi gia tè tông tõ khi khëi tè bÞ can". kÕt thóc ®iÒu tra. Thùc tÕ cã n¬i c¸n bé Thø hai: §iÓm a kho¶n 2 §iÒu 36 ®iÒu tra khuyªn bÞ can thuª luËt s− l v« BLTTHS quy ®Þnh: "Ng−êi b o ch÷a cã Ých v× téi tr¹ng ® r nh r nh v vô ¸n ® quyÒn cã mÆt khi hái cung bÞ can v nÕu ®−îc quyÕt ®Þnh.(6) ®iÒu tra viªn ®ång ý th× ®−îc hái bÞ can Thø t−: Vai trß cña ng−êi b o ch÷a t¹i v cã mÆt trong c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra phiªn to xÐt xö còng cßn nhiÒu h¹n chÕ kh¸c". Cã thÓ nãi ®©y l mét quy ®Þnh nhÊt ®Þnh v× nhiÒu lÝ do kh¸c nhau. Héi "tïy nghi", do vËy, khi ¸p dông kh«ng thÓ ®ång xÐt xö tin v o c¸c chøng cø do viÖn tr¸nh khái nh÷ng tr−êng hîp ®iÒu tra viªn kiÓm s¸t ®iÒu tra ra h¬n chøng cø cña l¹m dông quy ®Þnh n y m kh«ng t¹o ng−êi b o ch÷a. To ¸n cßn coi nhÑ vai ®iÒu kiÖn cho ng−êi b o ch÷a tham dù trß cña ng−êi b o ch÷a nh− “sù trang trÝ viÖc hái cung bÞ can v c¸c ho¹t ®éng t¹i phiªn to ”, sù tham gia cña hä “chØ ®Ó ®iÒu tra kh¸c. Quy ®Þnh "... nÕu ®−îc ®iÒu cho ®ñ lÖ bé, thñ tôc”. tra viªn ®ång ý..." e r»ng kh«ng phï hîp. Thø n¨m: Trong ho¹t ®éng b o ch÷a Bëi lÏ, vÊn ®Ò n y ho n to n phô thuéc cña m×nh, nhiÒu luËt s− cßn thiÕu tinh v o ý chÝ c¸ nh©n cña ®iÒu tra viªn, tøc l thÇn tr¸ch nhiÖm víi th©n chñ, mÆt b»ng nã phô thuéc v o tr×nh ®é nhËn thøc cña vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng−êi b o mçi ®iÒu tra viªn. Do vËy, rÊt cã thÓ cïng ch÷a cßn yÕu. V× vËy, cã tr−êng hîp viÖn mét sù viÖc nh−ng ®iÒu tra viªn n y th× kiÓm s¸t ®Ò nghÞ to ¸n ®−a bÞ c¸o v o ®ång ý cho ng−êi b o ch÷a hái bÞ can cßn tr−êng gi¸o d−ìng th× luËt s− l¹i ®Ò nghÞ ®iÒu tra viªn kh¸c th× kh«ng ®ång ý. VÊn héi ®ång xÐt xö ph¹t tï cho h−ëng ¸n ®Ò n y chóng t«i ®Ò nghÞ cÇn söa ®æi theo treo. Ph¶i ch¨ng luËt s− cho r»ng ph¹t tï h−íng: "Ng−êi b o ch÷a cã quyÒn cã mÆt ®−îc h−ëng ¸n treo th× nhÑ h¬n ®−a v o khi hái cung bÞ can; ®−îc hái bÞ can v tr−êng gi¸o d−ìng? tham gia c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¸c, nÕu 3. Mét sè kiÕn nghÞ ®iÒu tra viªn kh«ng ®ång ý th× ph¶i ghi râ Qua viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ viÖc lÝ do v o biªn b¶n". thùc hiÖn nguyªn t¾c ®¶m b¶o quyÒn b o Thø ba: Kho¶n 2 §iÒu 36 BLTTHS ch÷a cña bÞ can, bÞ c¸o, chóng t«i xin còng quy ®Þnh: "... ng−êi b o ch÷a ®−îc kiÕn nghÞ mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: ®äc hå s¬ vô ¸n v ghi chÐp nh÷ng ®iÒu Thø nhÊt: Kho¶n 1 §iÒu 36 BLTTHS cÇn thiÕt sau khi kÕt thóc ®iÒu tra". quy ®Þnh: "Ng−êi b o ch÷a tham gia tè Theo chóng t«i, quy ®Þnh n y ch−a tông tõ khi khëi tè bÞ can". Quy ®Þnh n y phï hîp v cã phÇn n o m©u thuÉn víi cã thÓ hiÓu theo 2 h−íng kh¸c nhau l kho¶n 1 §iÒu 36 BLTTHS. Theo kho¶n 1 ng−êi b o ch÷a ph¶i tham gia tè tông tõ §iÒu 36 th× ng−êi b o ch÷a ®−îc tham khi khëi tè bÞ can hoÆc ng−êi b o ch÷a gia tè tông tõ khi khëi tè bÞ can v cã mÆt kh«ng b¾t buéc ph¶i tham gia tè tông tõ trong c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¸c. Do T¹p chÝ luËt häc - 43
  6. nghiªn cøu - trao ®æi vËy, cã thÓ cho hä ®äc hå s¬ tõng phÇn t«i kh«ng nªn ®ång nhÊt tr−êng hîp bÞ hoÆc to n bé ®Ó hä cã thÓ ®−a ra ý kiÕn can, bÞ c¸o bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh bæ sung hå s¬, gióp ®iÒu tra viªn l m sù vÒ téi theo khung h×nh ph¹t cã møc s¸ng tá c¸c t×nh tiÕt cña ®èi t−îng chøng cao nhÊt l tö h×nh ®−îc quy ®Þnh t¹i minh trong vô ¸n ®−îc nhanh chãng v BLHS (bÞ can, bÞ c¸o cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc kh¸ch quan. NÕu trong qu¸ tr×nh tham gia h nh vi) víi tr−êng hîp bÞ can, bÞ c¸o l c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra hoÆc ®äc hå s¬ m hä l m lé bÝ mËt ®iÒu tra th× ph¶i chÞu ng−êi ch−a th nh niªn, ng−êi cã nh−îc tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ®iÓm vÒ thÓ chÊt hay t©m thÇn (bÞ can, bÞ ph¸p luËt. c¸o bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc h nh vi). Hai Thø t−: Kho¶n 2 §iÒu 37 BLTTHS tr−êng hîp n y cÇn ®−îc quy ®Þnh ph©n qui ®Þnh: "Trong nh÷ng tr−êng hîp sau biÖt víi nhau chø kh«ng nªn qui ®Þnh nh− ®©y, nÕu bÞ can, bÞ c¸o hoÆc ng−êi ®¹i nhau. Cô thÓ l nÕu bÞ can, bÞ c¸o cã ®Çy diÖn hîp ph¸p cña hä kh«ng mêi ng−êi ®ñ n¨ng lùc h nh vi nh− tr−êng hîp thø b o ch÷a th× c¬ quan ®iÒu tra, viÖn kiÓm nhÊt t¹i kho¶n 2 §iÒu 37 BLTTHS th× hä s¸t hoÆc to ¸n ph¶i yªu cÇu ®o n luËt s− cã quyÒn tõ chèi ng−êi b o ch÷a nh−ng cö ng−êi b o ch÷a cho hä: nÕu bÞ can, bÞ c¸o bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc a. BÞ can, bÞ c¸o bÞ truy cøu tr¸ch h nh vi nh− tr−êng hîp thø hai t¹i kho¶n nhiÖm h×nh sù vÒ téi theo khung h×nh 2 §iÒu 37 BLTTHS th× hä l¹i kh«ng cã ph¹t cã møc cao nhÊt l tö h×nh ®−îc quy quyÒn tõ chèi ng−êi b o ch÷a trong bÊt k× ®Þnh t¹i BLHS; tr−êng hîp n o. b. BÞ can, bÞ c¸o l ng−êi ch−a th nh Thø n¨m: §o¹n 1 §iÒu 12 BLTTHS niªn, ng−êi cã nh−îc ®iÓm vÒ thÓ chÊt quy ®Þnh: "BÞ can, bÞ c¸o cã quyÒn tù b o hoÆc t©m thÇn". ch÷a hoÆc nhê ng−êi kh¸c b o ch÷a". §©y l tr−êng hîp b o ch÷a "b¾t Quy ®Þnh trªn theo chóng t«i ch−a thÓ buéc" nh−ng chØ "b¾t buéc" ®èi víi c¬ hiÖn ®Çy ®ñ néi dung quyÒn b o ch÷a cña quan ®iÒu tra, viÖn kiÓm s¸t v to ¸n. Do bÞ can, bÞ c¸o. QuyÒn b o ch÷a cña bÞ ®ã, bÞ can, bÞ c¸o v ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä cã quyÒn yªu cÇu thay ®æi can, bÞ c¸o gåm cã hai bé phËn kh«ng thÓ hoÆc tõ chèi ng−êi b o ch÷a. NÕu bÞ can, t¸ch rêi nhau, ®ã l "tù b o ch÷a" v "nhê bÞ c¸o hoÆc ng−êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ng−êi kh¸c b o ch÷a". Hai bé phËn n y hä tõ chèi ng−êi b o ch÷a th× c¬ quan kh«ng thÓ lo¹i trõ lÉn nhau. BÞ can, bÞ c¸o tiÕn h nh tè tông ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ cã quyÒn tù b o ch÷a ®ång thêi còng cã ý kiÕn n y v tiÕn h nh tè tông kh«ng cÇn c¶ quyÒn nhê ng−êi kh¸c b o ch÷a v cã sù tham gia cña ng−êi b o ch÷a. ng−îc l¹i, bÞ can, bÞ c¸o ® nhê ng−êi §Ó b¶o ®¶m cho viÖc quyÕt ®Þnh ®èi kh¸c b o ch÷a th× hä vÉn cã thÓ tù b o víi bÞ can, bÞ c¸o ®−îc kh¸ch quan v chÝnh x¸c ®ång thêi b¶o vÖ quyÒn v lîi ch÷a ®Ó bæ sung ý kiÕn cña ng−êi b o Ých chÝnh ®¸ng cña hä trong tr−êng hîp ch÷a. bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc h nh vi, theo chóng (Xem tiÕp trang 56) 44 - T¹p chÝ luËt häc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản