Báo cáo " Những vấn đề mới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân"

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Báo cáo " Những vấn đề mới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những vấn đề mới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân theo Pháp lệnh, quyền khiếu kiện sẽ không được thực hiện nếu chưa qua khiếu nại lần đầu; tức là đã được giải quyết khiếu nại lần đầu mà vẫn không đồng ý hoặc hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định mà vẫn không được giải quyết (Điều 39 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005). Điều này có thể hiểu “cánh cổng” khiếu kiện nằm sau “cánh cổng”...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Những vấn đề mới về các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân"

  1. nghiªn cøu - trao ®æi §ç §øc Hång Hµ * § iÒu 2 HiÕn ph¸p ViÖt Nam n¨m 1992 quy ®Þnh: "Nh n−íc Céng ho x héi chñ nghi ViÖt Nam l Nh n−íc cña nh©n n¨m 1992 gåm: - QuyÒn tù do ®i l¹i v c− tró (§iÒu 119). - QuyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m vÒ chç ë cña d©n, do nh©n d©n v v× nh©n d©n". Sø mÖnh c«ng d©n (§iÒu 120). cña Nh n−íc ta l phôc vô lîi Ých cña nh©n - QuyÒn ®−îc th«ng tin (§iÒu 121). d©n. V× vËy trong mèi quan hÖ víi c«ng d©n, - QuyÒn bÇu cö (§iÒu 122). Nh n−íc l sù ®¶m b¶o quan träng nhÊt, - QuyÒn lao ®éng (§iÒu 123). quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi c¸c quyÒn tù do, d©n - QuyÒn tù do tÝn ng−ìng, quyÒn héi häp, chñ cña c«ng d©n. Sù b¶o ®¶m Êy ®−îc biÓu lËp héi (§iÒu 124). hiÖn trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn kh¸c nhau tõ tæ - QuyÒn b×nh ®¼ng gi÷a nam v n÷ chøc, kinh tÕ ®Õn t− t−ëng. Nh−ng theo (§iÒu 125). chóng t«i, ph−¬ng diÖn trùc tiÕp nhÊt, h÷u - QuyÒn t¸c gi¶, quyÒn s¸ng chÕ, ph¸t hiÖu nhÊt ®Ó b¶o vÖ quyÒn tù do d©n chñ cña minh (§iÒu 126). c«ng d©n l ph−¬ng diÖn ph¸p lÝ. - QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o (§iÒu 127). §¸p øng ®ßi hái n y, Bé luËt h×nh sù So víi BLHS n¨m 1985, BLHS n¨m 1999 (BLHS) ViÖt Nam ngay tõ khi ra ®êi ® quy vÒ ph¹m vi b¶o vÖ c¸c quyÒn tù do d©n chñ ®Þnh nh÷ng h nh vi x©m ph¹m quyÒn tù do cña c«ng d©n ® cã mét sè ®iÓm míi nh− d©n chñ cña c«ng d©n l téi ph¹m. Tuy sau: nhiªn, ®Ó b¶o vÖ cã hiÖu qu¶ h¬n c¸c quyÒn Thø nhÊt, BLHS n¨m 1999 quy ®Þnh ®Ó tù do, d©n chñ cña c«ng d©n v× môc tiªu d©n b¶o vÖ thªm hai quyÒn l quyÒn øng cö v gi u, n−íc m¹nh, x héi c«ng b»ng, d©n chñ, quyÒn tù do t«n gi¸o (§iÒu 126 v §iÒu v¨n minh, ng y 21/12/1999, Quèc héi kho¸ 129). X ® th«ng qua BLHS míi ( gäi t¾t l BLHS Thø hai, BLHS n¨m 1999 kh«ng quy n¨m 1999). ®Þnh h nh vi x©m ph¹m quyÒn s¸ng chÕ ph¸t So víi BLHS n¨m 1985, BLHS n¨m 1999 minh trong ch−¬ng "C¸c téi x©m ph¹m ® cã mét sè ®iÓm míi nh− sau: quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n" m 1. VÒ ph¹m vi b¶o vÖ c¸c quyÒn tù do chuyÓn sang quy ®Þnh t¹i ch−¬ng “C¸c téi d©n chñ cña c«ng d©n x©m ph¹m trËt tù qu¶n lÝ kinh tÕ” th nh hai BLHS n¨m 1985 ® cô thÓ ho¸ b»ng c¸c ®iÒu: §iÒu 170 (Téi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ quy ®Þnh ®Ó b¶o vÖ 9 trong sè 19 nhãm cÊp v¨n b»ng b¶o hé quyÒn së h÷u c«ng quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n ®−îc Nh n−íc * Gi¶ng viªn Khoa t− ph¸p ghi nhËn v b¶o vÖ t¹i ch−¬ng V HiÕn ph¸p Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 13
  2. nghiªn cøu - trao ®æi nghiÖp) v §iÒu 171 (Téi x©m ph¹m quyÒn - QuyÒn tù do kinh doanh; së h÷u c«ng nghiÖp), quy ®Þnh n y theo - QuyÒn häc tËp; chóng t«i l khoa häc v chÝnh x¸c h¬n bëi - QuyÒn nghiªn cøu khoa häc, kÜ thuËt; lÏ: s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kÜ thuËt, hîp lÝ ho¸ s¶n - Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 60 HiÕn ph¸p xuÊt; s¸ng t¸c, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt; n¨m 1992, Nh n−íc ®¶m b¶o cho c«ng d©n - QuyÒn tù do ng«n luËn, tù do b¸o chÝ, quyÒn t¸c gi¶; quyÒn ph¸t minh, s¸ng chÕ; quyÒn biÓu t×nh. quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp nh−ng BLHS n¨m 2. VÒ quy ®Þnh téi ph¹m 1985 chØ quy ®Þnh b¶o vÖ quyÒn t¸c gi¶ v Bªn c¹nh 9 téi ® ®−îc quy ®Þnh trong quyÒn s¸ng chÕ, ph¸t minh cßn quyÒn së h÷u BLHS n¨m 1985 l téi b¾t, gi÷ hoÆc giam c«ng nghiÖp l¹i kh«ng ®−îc ®Ò cËp. ng−êi tr¸i ph¸p luËt (§iÒu 123); téi x©m - H nh vi x©m ph¹m quyÒn s¸ng chÕ, ph¹m chç ë cña c«ng d©n (§iÒu 124); téi ph¸t minh khi s¸ng chÕ, ph¸t minh ®−îc øng x©m ph¹m bÝ mËt hoÆc an to n th− tÝn, ®iÖn dông v o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh v tho¹i, ®iÖn tÝn cña ng−êi kh¸c (§iÒu 125); téi ® ®−îc tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ®¨ng kÝ quyÒn x©m ph¹m quyÒn bÇu cö cña c«ng d©n (§iÒu së h÷u c«ng nghiÖp cã tÝnh nguy hiÓm ®¸ng 126); téi buéc ng−êi lao ®éng th«i viÖc tr¸i kÓ cho x héi v cÇn bÞ coi l téi ph¹m v× nã ph¸p luËt (§iÒu 128); téi x©m ph¹m quyÒn kh«ng chØ x©m ph¹m ®Õn quyÒn cña c«ng héi häp, lËp héi, quyÒn tù do tÝn ng−ìng d©n ® ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 60 HiÕn ph¸p (§iÒu 129); téi x©m ph¹m quyÒn b×nh ®¼ng n¨m 1992 m cßn x©m ph¹m ®Õn quyÒn, lîi cña phô n÷ (§iÒu 130); téi x©m ph¹m quyÒn Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh v x©m ph¹m ®Õn trËt tù qu¶n lÝ kinh tÕ. §©y t¸c gi¶ (§iÒu 131); téi x©m ph¹m quyÒn l c¬ së, l lÝ do ®Ó nh l m luËt quy ®Þnh khiÕu n¹i, tè c¸o (§iÒu 132), vÒ c¬ b¶n vÉn h nh vi x©m ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp ®−îc gi÷ nguyªn, BLHS n¨m 1999 ® quy l téi ph¹m trong ch−¬ng “C¸c téi x©m ph¹m ®Þnh bæ sung 4 téi míi l : trËt tù qu¶n lÝ kinh tÕ” v ng−êi thùc hiÖn - Téi x©m ph¹m quyÒn øng cö cña c«ng h nh vi n y sÏ bÞ xÐt xö theo §iÒu 170 (Téi d©n (§iÒu 126); vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ cÊp v¨n b»ng b¶o - Téi l m sai lÖch kÕt qu¶ bÇu cö (§iÒu hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp) hoÆc §iÒu 127); 171 (Téi x©m ph¹m quyÒn së h÷u c«ng - Téi buéc c¸n bé, c«ng chøc th«i viÖc nghiÖp). tr¸i ph¸p luËt (§iÒu 128); Tuy nhiªn, còng nh− BLHS n¨m 1985, - Téi x©m ph¹m quyÒn tù do t«n gi¸o cña BLHS n¨m 1999 vÉn cßn ch−a bao qu¸t mét c«ng d©n (§iÒu 129). sè quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n ® C¸c quy ®Þnh míi n y ® gãp phÇn kh¾c ®−îc quy ®Þnh trong HiÕn ph¸p n¨m 1992 phôc nh÷ng thiÕu sãt v m©u thuÉn trong nh−: BLHS n¨m 1985 v l c¬ së ph¸p lÝ ®Ó b¶o vÖ - QuyÒn tham gia th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò cã hiÖu qu¶ h¬n quyÒn tù do, d©n chñ cña cña c¶ n−íc v ®Þa ph−¬ng; c«ng d©n. 14 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi 3. VÒ ranh giíi gi÷a téi ph¹m v vi ®Þnh n y còng kh«ng râ r ng v kh«ng phï ph¹m ph¸p luËt kh¸c hîp víi thùc tÕ. §Ó kh¾c phôc ®iÓm n y, NÕu BLHS n¨m 1985 ch−a x¸c ®Þnh râ kho¶n 1 §iÒu 129 BLHS n¨m 1999 quy ®Þnh ranh giíi gi÷a téi x©m ph¹m quyÒn tù do, mét ng−êi chØ bÞ coi l ph¹m téi x©m ph¹m d©n chñ cña c«ng d©n víi h nh vi vi ph¹m quyÒn héi häp, lËp héi, quyÒn tù do tÝn ph¸p luËt kh¸c th× ®iÒu n y ® ®−îc kh¾c ng−ìng, t«n gi¸o cña c«ng d©n khi hä ® bÞ phôc trong BLHS n¨m 1999. §iÒu n y thÓ xö lÝ kØ luËt hoÆc ® bÞ xö ph¹t h nh chÝnh vÒ hiÖn ë 4 ®iÓm sau ®©y: h nh vi n y m cßn vi ph¹m. Thø nhÊt, §iÒu 121 BLHS n¨m 1985 quy Thø t−, §iÒu 126 BLHS n¨m 1985 quy ®Þnh: “Ng−êi n o chiÕm ®o¹t th−, ®iÖn b¸o ®Þnh: “Ng−êi n o x©m ph¹m quyÒn t¸c gi¶” hoÆc cã nh÷ng h nh vi tr¸i ph¸p luËt kh¸c l ph¹m téi, cho dï ch−a g©y hËu qu¶ x©m ph¹m bÝ mËt hoÆc an to n th− tÝn, ®iÖn nghiªm träng, ch−a bÞ xö ph¹t h nh chÝnh v tho¹i, ®iÖn b¸o cña ng−êi kh¸c” l ph¹m téi. còng ch−a bÞ kÕt ¸n vÒ téi n y. Theo chóng Theo chóng t«i, quy ®Þnh n y kh«ng râ r ng t«i, quy ®Þnh n y còng kh«ng râ r ng v v kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. §Ó kh¾c phôc kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. §Ó kh¾c phôc ®iÓm n y, kho¶n 1 §iÒu 125 BLHS n¨m ®iÓm n y, t¹i kho¶n 1 §iÒu 131 BLHS n¨m 1999 ® quy ®Þnh: Mét ng−êi chØ bÞ coi l 1999 quy ®Þnh: Mét ng−êi chØ bÞ coi l ph¹m ph¹m téi x©m ph¹m bÝ mËt hoÆc an to n th− téi x©m ph¹m quyÒn t¸c gi¶ khi hä ® thùc tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn cña ng−êi kh¸c khi hiÖn mét trong bèn h nh vi d−íi ®©y v ® hä ® bÞ xö lÝ kØ luËt hoÆc ® bÞ xö ph¹t h nh g©y hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc ® bÞ xö ph¹t chÝnh vÒ h nh vi n y m cßn vi ph¹m. h nh chÝnh vÒ mét trong c¸c h nh vi quy Thø hai, §iÒu 123 BLHS n¨m 1985 quy ®Þnh t¹i ®iÒu n y hoÆc ® bÞ kÕt ¸n vÒ téi n y ®Þnh: “Ng−êi n o buéc ng−êi lao ®éng th«i ch−a ®−îc xãa ¸n tÝch m cßn vi ph¹m: viÖc tr¸i ph¸p luËt” dï ch−a g©y hËu qu¶ - ChiÕm ®o¹t quyÒn t¸c gi¶; nghiªm träng còng ® bÞ coi l ph¹m téi. - M¹o danh t¸c gi¶; Theo chóng t«i, quy ®Þnh n y còng kh«ng râ - Söa ®æi bÊt hîp ph¸p néi dung cña t¸c r ng v kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. §Ó kh¾c phÈm; phôc ®iÓm n y, §iÒu 128 BLHS n¨m 1999 - C«ng bè, phæ biÕn bÊt hîp ph¸p t¸c ® quy ®Þnh: Mét ng−êi chØ bÞ coi l ph¹m phÈm. téi buéc ng−êi lao ®éng, c¸n bé, c«ng chøc Nh÷ng néi dung võa tr×nh b y cho thÊy th«i viÖc tr¸i ph¸p luËt khi h nh vi ®ã g©y ranh giíi gi÷a téi ph¹m v vi ph¹m ph¸p luËt hËu qu¶ nghiªm träng. kh¸c ® ®−îc quy ®Þnh râ r ng trong BLHS Thø ba, §iÒu 124 BLHS n¨m 1985 quy n¨m 1999. §iÓm míi n y kh«ng nh÷ng ® ®Þnh: “Ng−êi n o c¶n trë c«ng d©n thùc hiÖn kh¾c phôc ®−îc mét sè quy ®Þnh bÊt hîp lÝ quyÒn tù do, tÝn ng−ìng, quyÒn héi häp, lËp cña BLHS n¨m 1985 m cßn gióp c¸c c¬ héi” l ph¹m téi cho dï hä ch−a bÞ xö lÝ kØ quan b¶o vÖ ph¸p luËt ¸p dông ®óng v thèng luËt hoÆc cho dï hä ch−a bÞ xö ph¹t h nh nhÊt c¸c quy ®Þnh cña BLHS, kh«ng ®Ó lät chÝnh vÒ h nh vi n y. Theo chóng t«i, quy téi ph¹m, kh«ng xö oan ng−êi v« téi, gãp T¹p chÝ luËt häc - 15
  4. nghiªn cøu - trao ®æi phÇn lo¹i bá tiªu cùc trong ho¹t ®éng t− nÆng ®Þnh khung l cã tæ chøc (®iÓm a); ph¸p, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña ph¹m téi nhiÒu lÇn (®iÓm c); lîi dông chøc c«ng d©n. vô, quyÒn h¹n (®iÓm b); g©y hËu qu¶ nghiªm 4. VÒ ph©n hãa tr¸ch nhiÖm h×nh sù träng (®iÓm d); t¸i ph¹m (®iÓm ®). 4.1. Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 122 - Téi x©m ph¹m quyÒn t¸c gi¶ (§iÒu 131) BLHS n¨m 1985 th× h nh vi l m sai lÖch kÕt còng cã hai khung h×nh ph¹t: qu¶ bÇu cö còng bÞ xÐt xö vÒ téi x©m ph¹m + Khung 1 (cÊu th nh c¬ b¶n): Ph¹t tiÒn quyÒn bÇu cö. Nh−ng BLHS n¨m 1999 ® tõ hai m−¬i triÖu ®ång ®Õn hai tr¨m triÖu t¸ch téi x©m ph¹m ph¹m quyÒn bÇu cö cña ®ång hoÆc c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn hai c«ng d©n th nh hai téi danh ®éc lËp l téi n¨m. x©m ph¹m quyÒn bÇu cö, quyÒn øng cö + Khung 2 (cÊu th nh t¨ng nÆng): Ph¹t tï (§iÒu 126) v téi l m sai lÖch kÕt qu¶ bÇu cö tõ s¸u th¸ng ®Õn ba n¨m nÕu kÌm theo mét (§iÒu 127). trong ba t×nh tiÕt t¨ng nÆng ®Þnh khung sau: 4.2. NÕu hai téi trong BLHS n¨m 1985 Cã tæ chøc (®iÓm a); ph¹m téi nhiÒu lÇn chØ ®−îc quy ®Þnh mét khung h×nh ph¹t (mét (®iÓm b); ph¹m téi g©y hËu qu¶ rÊt nghiªm cÊu th nh téi ph¹m c¬ b¶n) l téi x©m ph¹m träng hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng (®iÓm c). bÝ mËt hoÆc an to n th− tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn ViÖc ph©n hãa tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi b¸o cña ng−êi kh¸c (§iÒu 121) v téi x©m víi c¸c téi x©m ph¹m quyÒn tù do, d©n chñ ph¹m quyÒn t¸c gi¶ (§iÒu 126) th× trong cña c«ng d©n trong BLHS n¨m 1999 ® gãp BLHS n¨m 1999, h×nh ph¹t cña c¶ hai téi n y phÇn c¸ thÓ hãa h×nh ph¹t, ®¸p øng ®−îc ®ßi ®Òu ®−îc t¸ch th nh hai khung h×nh ph¹t, hái cña thùc tÕ. Bëi lÏ, nh÷ng tr−êng hîp trong ®ã cã mét khung thuéc cÊu th nh téi ph¹m téi x©m ph¹m bÝ mËt hoÆc an to n th− ph¹m c¬ b¶n v mét khung thuéc cÊu th nh tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn cña ng−êi kh¸c hay téi ph¹m t¨ng nÆng. Cô thÓ l : ph¹m téi x©m ph¹m quyÒn t¸c gi¶ cã tæ - Téi x©m ph¹m bÝ mËt hoÆc an to n th− chøc, ph¹m téi nhiÒu lÇn, g©y hËu qu¶ rÊt tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn cña ng−êi kh¸c (§iÒu nghiªm träng... cÇn ph¶i bÞ xö ph¹t nÆng 125) cã hai khung h×nh ph¹t: h¬n tr−êng hîp ph¹m téi kh«ng cã nh÷ng + Khung 1 (cÊu th nh c¬ b¶n): Ph¹t c¶nh t×nh tiÕt n y. c¸o, ph¹t tiÒn tõ mét triÖu ®ång ®Õn n¨m 5. VÒ h×nh ph¹t chÝnh triÖu ®ång hoÆc ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ 5.1. Theo quy ®Þnh cña BLHS n¨m 1999 ®Õn mét n¨m. th× ®−êng lèi xö lÝ ®èi víi n¨m trªn chÝn téi + Khung 2 (cÊu th nh t¨ng nÆng): Ph¹t x©m ph¹m quyÒn tù do, d©n chñ cña c«ng c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ tõ mét n¨m ®Õn hai d©n cã chiÒu h−íng nghiªm kh¾c h¬n. §iÒu n¨m hoÆc ph¹t tï tõ ba th¸ng ®Õn hai n¨m n y ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng ph©n tÝch d−íi nÕu kÌm theo mét trong n¨m t×nh tiÕt t¨ng ®©y: 16 - T¹p chÝ luËt häc
  5. nghiªn cøu - trao ®æi STT Téi danh BLHS n¨m 1985 BLHS n¨m 1999 Téi b¾t, gi÷ hoÆc §iÒu 119 §iÒu 123 1 giam ng−êi tr¸i ph¸p * Kho¶n 1: Ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ * Kho¶n 1: Ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ luËt ®Õn 1 n¨m. ®Õn 2 n¨m. * Kho¶n 2: Ph¹t tï tõ 6 th¸ng ®Õn 5 n¨m. * Kho¶n 2: Ph¹t tï tõ 1 n¨m ®Õn 5 n¨m. Téi x©m ph¹m chç §iÒu 120 §iÒu 124 2 ë cña c«ng d©n * Kho¶n 2: Ph¹t tï tõ 6 th¸ng ®Õn 3 n¨m. * Kho¶n2: Ph¹t tï tõ 1 n¨m ®Õn 3 n¨m. Téi x©m ph¹m bÝ §iÒu 121 §iÒu 125 mËt, an to n th− (Kh«ng cã kho¶n): Ph¹t tï tõ 3 th¸ng * Kho¶n 2: Ph¹t tï tõ 3 th¸ng ®Õn 2 n¨m. tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn ®Õn 1 n¨m. 3 tÝn cña ng−êi kh¸c §iÒu 126 §iÒu 131 (Kh«ng cã kho¶n): * Kho¶n 1: 4 Téi x©m ph¹m quyÒn - Ph¹t c¶nh c¸o. - Bá h×nh ph¹t c¶nh c¸o. t¸c gi¶ - Ph¹t tiÒn ®Õn 5 triÖu ®ång. - Ph¹t tiÒn tõ 20 triÖu ®ång ®Õn 200 triÖu - Ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn 1 n¨m. ®ång. - Ph¹t tï tõ 3 th¸ng ®Õn 1 n¨m. - Ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn 2 n¨m. * Kho¶n 2: Ph¹t tï tõ 6 th¸ng ®Õn 3 n¨m. Téi x©m ph¹m §iÒu 127 §iÒu 132 5 quyÒn khiÕu n¹i, tè * Kho¶n 2: Ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ * Kho¶n 2: Ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ c¸o ®Õn 2 n¨m ®Õn 3 n¨m. Nh÷ng quy ®Þnh míi n y thÓ hiÖn râ 6. VÒ h×nh ph¹t bæ sung quan ®iÓm cña Nh n−íc ta l trõng trÞ 6.1. Kh¸c víi BLHS n¨m 1985, BLHS n¨m nghiªm kh¾c nh÷ng h nh vi x©m ph¹m 1999 ® quy ®Þnh h×nh ph¹t bæ sung trong tõng quyÒn tù do, d©n chñ cña c«ng d©n. téi ph¹m cô thÓ. §iÓm míi n y gióp cho viÖc 5.2. BLHS n¨m 1999 bæ sung h×nh ph¹t nghiªn cøu v ¸p dông ph¸p luËt ®−îc tiÖn lîi, chÝnh l h×nh ph¹t tiÒn trong téi x©m ph¹m thèng nhÊt v chÝnh x¸c h¬n. bÝ mËt hoÆc an to n th− tÝn, ®iÖn tho¹i, ®iÖn 6.2. NÕu BLHS n¨m 1985 chØ quy ®Þnh tÝn cña ng−êi kh¸c (kho¶n 1 §iÒu 125) víi mét h×nh ph¹t bæ sung cã thÓ ¸p dông ®èi víi møc tõ mét triÖu ®ång ®Õn n¨m triÖu ®ång. ng−êi ph¹m téi x©m ph¹m quyÒn tù do, d©n Trong t×nh h×nh hiÖn nay, më réng ph¹m vi chñ cña c«ng d©n l cÊm ®¶m nhiÖm chøc vô ¸p dông h×nh ph¹t tiÒn l cÇn thiÕt kh«ng nhÊt ®Þnh tõ hai n¨m ®Õn n¨m n¨m (§iÒu 128) nh÷ng n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu tranh phßng th× BLHS n¨m 1999 ® quy ®Þnh ba h×nh ph¹t chèng téi ph¹m, trõng trÞ v gi¸o dôc ng−êi bæ sung cã thÓ ¸p dông ®èi víi ng−êi ph¹m téi ph¹m téi m cßn mang l¹i lîi Ých cho x héi, gi¶m chi phÝ thi h nh ¸n ph¹t tï khi thuéc ch−¬ng n y. §ã l : ch−a cÇn thiÕt. (Xem tiÕp trang 31) T¹p chÝ luËt häc - 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản