Bao cáo phân tích tình hình tài chính công ty Xây dựng và lắp máy điện nước - 6

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
154
lượt xem
42
download

Bao cáo phân tích tình hình tài chính công ty Xây dựng và lắp máy điện nước - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng 08: Bảng phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nước. Năm 2000 1. Vốn bằng tiền (đ) 93.387.916 2. Đầu tư tài chính NH (đ) 3. Các khoản phải thu (đ) 6. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 4/5lần 7. Khả năng thanh toán nhanh = (1 + 2+ 3)/5 lần 8. Khả năng thanh toán của vốn bằng tiền = 1/5 l(ần) 2.2.5 Phân tích tình hình lợi nhuận 0,005 0,05 Để đánh giá tình hình lợi nhuận của Công ty trong năm qua chúng ta sử dụng các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bao cáo phân tích tình hình tài chính công ty Xây dựng và lắp máy điện nước - 6

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bảng 08: Bảng phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí Xây d ựng và Lắp máy đ iện nư ớc. Năm 2000 1. Vốn bằng tiền (đ ) 93.387.916 1.250.475.646 1.157.087.730 2. Đầu tư tài chính NH (đ) 3. Các kho ản phải thu (đ ) 11.256.77/.682 7.850..972.479 -3.405.806.203 4. TCLĐ và ĐTNH (đ ) 13.673.304.119 22.799.019.644 9.125.715.525 5, Nợ dài hạn 18.934.940.511 26.590.266.440 7.655.325.292 6. Kh ả n ăng thanh toán nợ ngắn hạn = 4/5lần 0,72 0,85 0,13 7. Kh ả n ăng thanh toán nhanh = (1 + 2+ 3)/5 lần 0,59 0,34 -0,25 8. Kh ả n ăng thanh toán của vốn bằng tiền = 1/5 l(ần) 0,005 0,05 0,045 2.2.5 Phân tích tình hình lợi nhuận Để đánh giá tình hình lợi nhuận của Công ty trong năm qua chúng ta sử dụng các chi tiết thông qua bảng sau Bảng 09: Bảng phân tích, đánh giá tình hìnhlợi nhuận của Công ty Xây dựng và Lắp máy đ iện nư ớc. Doanh thu thuần (d) Tổng nguồn vốn hay tài sản bình quân. (đ) Nguồn vốn chủ sở hữu b ình quân (đ ) Tổng lợi nhuận trước thuế (đ) Doanh lợi doanh thu (lần) Doanh lợi vốn hay tài sản cố định (lần) Doanh lợi vốn chủ sở hữu (lần)
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Kết quả trên cho thấy khả n ăng tạo lợi nhuận của một đồng doanh thu tăng. Điều này chủ yếu là do n ăm 2000 Công ty th ực hiện tốt giải pháp tiết kiệm chi phí năm 2000 h ạ giá thành sản phẩm, tăng doanh thu tăng lợi nhuận. Hơn nữa các chỉ tiêu doanh lợi tăng vốn hay doanh lợi vốn chủ sở hữu đều tăng. Kết quả này một lần nữa cho thấy hiệu quả sử dụng vốn trong n ăm 2000 tốt hơn n ăm 1999. Tuy mức tăng không cao nhưng điều n ày cũng cho thầy rằng tình hình tài ch ính đang có xu hướng tốt. Chương III. Một số kiến nghị nhằm ho àn thiện, phân tích và cải thiện tình hình tài chính của công ty 3.1 Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty. + Về công tác phân tích tình hình tài chính của công ty. Nh ư chúng ta đã biết phân tích tình hình tài chính có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đó là việc sử dụng các phương pháp và công cụ cho phép thu nhập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong qu ản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp giúp người sử dụng thông tin đưa ra quyết định tài chính qu ản lý phù hợp. Nh ận thức vai trò và tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của công ty trong những năm qua công ty cơ khí xây d ựng và lắp máy điện nước đã thực hiện khá tốt việc phân tích tình hình tài chính chủ yếu trên kết quả tạo nguồn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua phân tích công ty đã xác định được những nguyên nhân và các yếu tố chủ quan cũng như khách quan ảnh hưởng đ ến tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh củ công ty từ
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đó đưa ra các giải pháp khắc phục đ ể thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đ ề ra trong những năm tiếp theo. + Một số nhận xét tình hình tài chính của công ty: Với tư cách là một sinh viên chuyên ngành kế toán tiếp cận với tình hình tài chính của công ty thông qua báo cáo tài chính, cá nhân em có một số đ ánh giá về tình hình tài chính của công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước như sau: - Trong những năm gần đ ây tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả chưa cao. So với năm 1999 thì năm 2000 lợi nhuận tăng lên là 149.407.025 đ, mặc dù con số n ày chưa ph ải là cao nh ưng cũng là dấu hiệu đáng mừng. Song song với việc cố gắn g tăng lợi nhuận, đơn vị không ngừng mở rộng quy mô hoạt động của mình, không ngừng nâng cao thu nhập tạo thêm việc làm cho CBCNV. Bên cạnh những mặt tích cực vừa nêu trên, tình hình tài chính của công ty còn nhiều điểm chư a được như sau: + Nhìn vào b ức tranh toàn cảnh của đơn vị ta thấy sự mất cân đối giữa các loại tài sản, và trong mỗi loại tài sản vẫn chưa có sự phân bố hợp lý giữa các khoản mục. + Ph ần tài sản cố đ ịnh chỉ chiếm 26,64% trong tổng số tài sản. Đối với đơn vị vừa sản xuất mặt h àng cơ cấu, vừa xây dựng và lắp máy thì tỷ lệ này là chư a cao. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh. + Lượng tiền gửi ngân hàng tăng lên nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thanh toán của công ty. Biểu hiện ở thời đ iểm đầu năm và cuối năm, trị số của chỉ tiêu “tỷ suất thanh toán nhanh”
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khăn trong vấn đề thanh toán của công ty cũng như các ho ạt động đầu tư nhanh vào lĩnh vực kinh doanh có chu kỳ ngắn bị hạn chế. + Vay ngắn hạn tăng nhiều cụ thể đ ầu năm 13.432.859.907 đ và cuối n ăm năm tăng lên tới 17.741.468.269 đ . Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của công ty. Do hàng năm ph ải trả chi phí lãi vay ngân hàng nên công ty phải trích một phần lợi nhuận đ ể trả lãi vay, do đó lợi nhuận còn lại rất ít, việc trích lập các quỹ là rất khó kh ăn, nguồn vốn chủ sở hữu vào th ời đ iểm cuối n ăm có tăng lên (tăng 55.062.205 đ tương ứng tỷ lệ tăng là 0,02%) nhưng mức tăng không đáng kể, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số nguồn vốn (đầu n ăm là 13,67%, cuối năm 9,9%) và có xu hư ớng giảm.. Điều này chứng tỏ mức độ độc lập về tài chính của công ty chưa cao. Với nguồn vốn tự có của công ty không đủ trang trải cho tài sản cố định. Do đó công ty buộc phải huy động vốn từ bên ngoài để bù đắp. - Một đ iều đáng quan tâm là mức sinh lợi của vốn lưu động không cao mặt dù ở thời điểm cuối n ăm đã tăng lên so với đ ầu kỳ nhưng mức tăng không đáng kể. Có nhiều nguyên nhân đ ể lý giải vấn đề này song nguyên nhân đầu tiên là lượng tiền của công ty để dươí hình thức các khoản phải thu, phải trả là tương đối nhiều… Công ty vừa tăng cư ờng cho vay lại vừa tăng cường đi chiếm dụng vốn. - Để phần nào kh ắc phục được tình trạng tài chính công ty còn b ất cập, cần thiết phải có các kiến nghị nhằm cải thiện hơn tình hình tài chính 3.2 Các kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty cơ khí xây dựng và lắp máy đ iện nư ớc. Nh ững phân tích ở phần trên cũng chỉ dừng lại ở những đánh giá chung nh ất và những nét cơ b ản nhất về tình hình tài chính của đơn vị mà thôi. Do vậy những kiến nghị
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com mang tính đề xuất dưới đây cũng chỉ có ý nghĩa trong một giới hạn nhất định nào đó. Qua việc phân tích tài chính tại công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, em xin trình bày m ột số kiến n ghị nhằm có thể cải thiện hơn tình hình tài chính. Thứ nhất, hiện nay đ ơn vị chỉ có tài sản cố đ ịnh hữu hình chứ không có các loại tài sản khác, hơn n ữa tỷ trọng tài sản cố định lại chiếm một tỷ lệ nhỏ. Như đã phân tích ở trên với loại hình hoạt động cơ khí, xây d ựng củ đơn vị thì TSCĐ đóng một vai trò rất quan trọng. Để có thể phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai đò i hỏi đơn vị phải đầu tư. Hơn nữa, vào lại tài sản này. Nhưng trong điều kiện nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế, đơn vị có th ể cải thiện tình hình bằng cách sử dụng TSCĐ thuê tài chính hoặc thu ê dài hạn. Thứ hai, đơn vị hiện nay chư a tiến hành lập các khoản dự phòng, đ ặc biệt là dự phòng phải thu khó đòi: vì trong thực tế, nếu tính cả khoản phải thu của đơn vị phụ thuộc thì khoản ph ải thu n ày là quá lớn. Vì vậy trước tiên đơn vị phải tiến h ành trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi. Vả lại dự phòng chỉ làm tăng thêm tính thận tọng trong sản xuất kinh doanh, giúp đơn vị tránh được những rủi ro đáng tiếc. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi có thể tiến hành theo sơ đồ sau: Sơ đồ hạch toán dự phòng ph ải thu khó đò i. Nh ư vậy, về phương diện kinh tế, nhờ có các khoản dự phòng đ ã làm cho bảng cân đối kế toán của đơn vị phản ánh chính xác hơn giá trị thực tế của tài sản. Về phương diện tài chính, các khoản dự phòng là nguồn tài chính của đơn vị, tạm thời nằm trong các tài sản lưu động trước khi sử dụng thực thụ. Còn về phương diện thuế khoá, dự phòng được ghi nhận như một khoản chi phí giảm lợi tức phát sinh để tính ra số lợi tức thực tế.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thứ ba, phải tăng cường huy động nguồn vốn kinh doanh. Do nguồn vốn kinh doanh thấp cho nên tỷ suất từ tài trợ của đơn vị cũng rất thấp gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động kinh doanh. Muốn khắc phục, Nhà nước nên xem xét và cấp thêm vốn cho đ ơn vị, dưới dạng vốn lưu động và vốn cố định cho đơn vị. Nguồn vốn kinh doanh trong đó vốn chủ sở hữu có vai trò hết sức quan trọng, nó là nguồn hình thành chính tạo ra nhưng tài sản cố định cũng nh ư TSLĐ của đơn vị. Việc tăng cường h ơn nữa của nguồn vốn kinh doanh th ể hiện tiềm lực của đơn vị. Tuy nhiê, nếu chỉ nhiều về số lượng m à thiếu đ i tính hiệu quả trong sử dụng vốn kết quả nói riêng, vốn chủ sở hữu nói chung trên phạm vi toàn đơn vị th ì tình hình tài chính là chưa tốt. Do đó việc nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn đ ang là một mục tiêu quan trọng đặt ra cho đơn vị. + Ph ương hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn . Ta đ ã biết, muốn sản xuất kinh doanh phải có vốn là số lượng vốn nhiều hay ít phụ thuộc vào doanh thu lớn hay nhỏ, nh ưng với một mức doanh thu cụ thể n ào đó đòi hỏi phải có sự cân bằng nhất định với một nhu cầu vốn. Do vậy, khi doanh thu biến thiên đòi hỏi phải có sự biến thiên của vốn. Tuy nhiên, hai sự biến thiên này không nh ất thiết là theo một tỷ lệ bởi nó còn phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn. Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, một số giải pháp được n êu ra như sau: Nâng cao tổng doanh thu thuần: việc nâng cao không ngừng doanh thu của đơn vị là mục tiêu hàng đầu của Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Trên thực tế doanh thu của đơn vị đã có sự tăng lên nhanh chóng trong năm qua. Tuy nhiên, để tăng doanh thu thì đòi hỏi đơn vị phải phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải có
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com sự đầu tư về chiều sâu hơn nữa, đó là đầu tư về TSCĐ và đ ầu tư về tiền. Điều này không phải là dễ bởi vì là một doanh nghiệp Nhà nước, nguồn vốn chủ yếu là do Nhà nước đ ầu tư, nguồn vốn bổ sung từ hoạt động sản xuất kinh doanh không đáng kể. Vì vậy bằng sự cố gắng nỗ lực của mìn h đơn vị đã tăng cường huy động vốn từ bên ngoài để hoạt động. Vì vậy, cần có sự tác động từ phía Nh à n ước. Hơn nữa, đơn vị có thể phát triển hoạt động sang lĩnh vực không cần nhiều vốn mà mang lại hiệu quả cao như các lĩnh vực tư vấn đầu tư và thiết kế công trình kinh doanh vật tư, tiến hành liên doanh liên kết với các đ ơn vị nước ngoài tranh thủ nguồn vốn của họ còn ta chủ yêú góp nguồn nhân lực. Tuy nhiên mục tiêu của công ty là lợi nhuận thuần chứ không phải là doanh thu nói chung. Thực tế doanh thu củ a công ty cũng tương đối cao như ng lợi nhuận vẫn chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn. Qua phân tích ở trên cho th ấy chúng tôi huy động vốn chủ yếu bằng cách vay ngân hàng, do đó hàng năm ph ải trả một khoản lãi tương đối lớn do đó trong năm tới chúng tôi cần phải có những biện pháp thích hợp để thu hồi vốn từ các khoản khách h àng tự nhằm bổ sung vốn tự có, giảm bớt các khoản vay nợ. Chiếm dụng bên ngoài, giảm lãi vay để phát triển nguồn vốn, cân bằng cán cân thanh toán. Bên cạnh đó công ty cần cần cố gắng giảm các kho ản chi phí khác như: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tiếp khách, hạn chế việc sử dụng đ iện thoại di động đối với CBCNV trong công tác quản lý công ty nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty. Thứ tư: về công tác phân tích tình hình tài chính Nh ư đã nói ở phần trên trong những n ăm qua chúng tôi đã thực hiện tốt công tác phân tích tình hình tài chính giúp cho việc quản lý chúng tôi ngày một tốt h ơn
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Tuy nhiên việc phân tích của chúng tôi chư a được thực hiện đầy đ ủ và chi tiết ở một số mặt hoạt động như tình hình và kh ả n ăng thanh toán, tình hình huy động và hiệu quả sử dụng vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giảm chi phí… Do đó đã hạn chế phần nào việc cung cấp thông tin đã phân tích đ ến người quan tâm Hơn n ữa, chúng tôi chỉ thực hiện phân tích và so sánh dựa trên kết quả thực hiện giữa kỳ này và k ỳ trước. Để đ ánh giá mà chưa đi sâu vào so sánh với một số chỉ tiêu quan trọng khác nh ư so sánh với kế hoạch, so sánh dọc và ngang từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để có những đ ánh giá chính xác và đầy đủ hơn. Thực tế cho thấy khi phân tích tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp, người ta thường phân tích theo hai phương pháp là so sánh và phương pháp chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích. Do đ ó để có thể phản ánh rõ hơn thực trạng tài chính của m ình, chúng tôi n ên tiếnhành phân tích báo cáo tài chính d ựa trên một hoặc cả hai phương pháp trên để có cái nhìn đ ầy ddủ và toàn diện hơn về tình hình tài chính của công ty. Bởi vì trên thực tế, nếu chỉ so sánh giữa số thực hiện của hai kỳ kế toán thì có thể thấy tình hình tài chính là khả quan nhưng n ếu đem kết quả đó so với tiêu chu ẩn chung của ngành thì vẫn còn thấp, vẫn chưa phù hợp thì có nghĩa chúng tôi cần có những giải pháp khác nưa đ ể cải thiện tình hình tài chính của mình. Khi phân tích công ty thực hiện đầy đủ các ch ỉ tiêu trên thì sẽ đưa ra đ ược những nhận xét và đ ánh giá đầy đủ hơn về tình hình tài chính qua đó có những giải pháp cụ thể và chi tiết h ơn cho từng mặt hoạt động của mình. Ngoài ra công ty th ực hiện chương trình phân tích nhanh các chỉ tiêu tài chính trên máy tính đ ể cung cấp thông tin thường trực cho giám đốc nhằm đ áp ứng các yêu cầu về quản lý doanh nghiệp Kết luận
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Cũng như ở b ất kỳ một doanh nghiệp nào, tình hình tài chính của Công ty Cơ khí Xây dựng và lắp máy điện nước là vấn đ ề đ áng quan tâm của chủ doanh nghiệp cũng như nhiều đối tượng liên quan khác. Tình hìnht tài chính nh ư quy mô tài sản, nguồn vốn, hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh và khả n ăng sinh lợi cũng như tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy đ iện nước tuy có nhiều mặt tích cực, đ áng khích lệ, song bên cạnh đó còn có nh ững điểm tồn đọng đòi hỏi cần thiết được khắc phục để từng bước khẳng đ ịnh vị trí của mình trên thương trường. Trong thời gian thực tập vừa qua với sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Đăng Hạc và tập thể nhân viên Phòng Kế toán – Tài chính của Công ty đ • giúp đỡ em hoàn thiện chuyên đề. Đó là việc phân tích tài chính trên cơ sở số liệu của báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên với nh ững hiểu biết còn hạn ch ế của mình và khó khăn về nguyên nhân nguồn gốc các con số trên các báo cáo tài chính nên việc rất khó do đó bài viết không tránh khỏi thiếu sót em rất mong có sự đóng góp và giúp đỡ của thầy cô giáo và nhân viên Phòng Kế toán Công ty đ ể b ài viết được hoàn thiện hơn. Tài liệu tham khảo Giáo trình phân tích ho ạt động sản xuất kinh doanh: PGS. PTS: Phạm Thị Gái 1. (chủ biên). NXB Giáo dục. Lập, đọc phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh 2. nghiệp. PTS: Đoàn Xuân Tiên – PTS. Vũ Công Ty- ThS. Nguyễn Viết Lợi – NXB Tài chính: 1996
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Phân tích Kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. 3. PGS. PTS Nguyễn Đăng Hạc (Chủ biên). PTS. Lê Tự Tiến, PTS.: Đình Đăng Quang Qu ản trị Tài chính Doanh nghiệp . 4. PTS. Vũ Duy Đào, ThS Nguyễn Quang Ninh . NXB Thống kê 19975. Một số tài liệu cơ quan thực tập cấp Dư ới đây trích lập báo cáo tài chính của công ty cơ khí sản xuất và lắp máy điện nư ớc năm 2000 Thuyết minh BCTC năm 2000 I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Công ty CKXD và LMĐM đóng trên đ ịa bàn xã bồ đề – huyện Gia Lâm TPHN là một đơn vị hạch toán độc lập. Thuộc CTCK XâY DÙNG-BXD Hình thức sở hữu vốn: Nguồn vốn công ty sử dụng trong kinh doanh là NVN 1.1 Nhà nước cấp, nguồn tự bổ sung và nguồn vốn vay. Lĩnh vực kinh doanh 1.2 * sản xuất thiết bị, phụ tùng, máy móc cho ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và công trình đô thị * Sửa chữa, đóng m ới canô, sà lan, sản xuất ống nước và phụ tùng kèm theo. *SXKD vật liệu xây dựng: cấu kiện b ê tông và cơ khí. *Xây dựng, ho àn thiện và trang trí n ội thát công trình, lắp đ ặt cơ điện nước, kết cấu xây d ựng và thiết bị công nghệ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản