intTypePromotion=1

BÁO CÁO " PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN "

Chia sẻ: Bún AG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
89
lượt xem
20
download

BÁO CÁO " PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình là vấn đề về Đánh giá tác động môi trường. Bài viết này được thực hiện với mong muốn đề cập đến phương thức thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Lập dự toán chi phí thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Summary: Environmental Impact Assessment is one of the most current attractive issues within construction area. This article is concerned with methods to operate Environmental Impact Assessment Report...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO " PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN "

  1. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ LẬP DỰ TOÁN CÁC CHI PHÍ CÓ LIÊN QUAN KS. NGUYỄN HOÀNG TÙNG Bộ môn Dự án & Quản lý dự án Khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình là vấn đề về Đánh giá tác động môi trường. Bài viết này được thực hiện với mong muốn đề cập đến phương thức thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Lập dự toán chi phí thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Summary: Environmental Impact Assessment is one of the most current attractive issues within construction area. This article is concerned with methods to operate Environmental Impact Assessment Report and to estimate the relative costs. I. ĐẶT VẤN ĐỀ CT 2 Vai trò quan trọng của công tác Đánh giá tác động môi trường trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng là không thể phủ nhận. Chất lượng của công tác này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của toàn bộ dự án. Trên thực tế triển khai thực hiện các dự án hiện nay cho thấy vấn đề về môi trường là một trong những vấn đề còn nhiều bất cập, chưa có những quy định cụ thể có tính thống nhất cao. Một trong những vấn đề đó là về thực hiện các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và việc xác định chi phí có liên quan. II. NỘI DUNG 2.1 Một số nguyên tắc chung Thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: - Đảm bảo thực hiện các nội dung trên cơ sở khoa học và có căn cứ. - Tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. - Cập nhật liên tục và khai thác tối đa hệ thống dữ liệu đáng tin cậy đã được cấp có thẩm quyền công nhận.
  2. - Phải có sự phối hợp của các bên có liên quan. - Đảm bảo tính logic và thống nhất cao trong toàn bộ nội dung của Báo cáo ĐTM. 2.2 Phương pháp hoàn thiện các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường Các nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương pháp thực hiện từng nội dung và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được cho theo bảng dưới đây. Bảng 1. Phương pháp thực hiện các nội dung cụ thể của Báo cáo ĐTM VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI DUNG CÁCH THỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 1. Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam 2005. Nêu xuất - Xuất xứ của dự án được tập hợp 2. Nghị định 80 của Chính xứ, căn cứ từ tài liệu của chủ đầu tư. phủ về việc Quy định chi pháp luật, - Căn cứ pháp luật, kỹ thuật của tiết và hướng dẫn thi hành kỹ thuật việc thực hiện ĐTM được lấy một số điều của Luật bảo MỞ ĐẦU của việc theo các VBQPPL của CP, các vệ môi trường. thực hiện Bộ có liên quan. 3. Thông tư 08 của Bộ tài ĐTM và tổ - Tổ chức thực hiện ĐTM lấy các nguyên và môi trường chức thực số liệu của các bên tham gia thực Hướng dẫn đánh giá môi hiện ĐTM hiện ĐTM. trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và CT 2 cam kết bảo vệ môi trường. Lấy theo tài liệu Dự án đầu tư xây Mô tả tóm CHƯƠNG I dựng công trình (BC khả thi) tắt dự án được cung cấp bởi chủ đầu tư. - Điều kiện tự nhiên: tự thực hiện 1. Thông tư số khảo sát hoặc lấy số liệu tại cơ 30/2004/TT-BTC Hướng quan Niên giám thống kê của dẫn chế độ thu, nộp, quản tỉnh, địa phương, khu vực dự án. lý, sử dụng phí khai thác - Điều kiện về thuỷ triều (nếu có): và sử dụng tài liệu lưu trữ . tự thực hiện khảo sát hoặc lấy số 2. Nghị định số Điều kiện liệu tại Trung tâm khí tượng thuỷ 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tự nhiên, văn biển của tỉnh, địa phương, tháng 6 năm 2002 của Chính CHƯƠNG II môi trường khu vực dự án. phủ quy định chi tiết thi hành và kinh tế - Điều kiện địa chất: tự thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí. xã hội hoặc lấy số liệu từ tư vấn khảo sát 3. Văn bản quy định về mức (trong trường hợp thuê tư vấn). thu phí khai thác và sử dụng - Tài nguyên sinh vật và hệ sinh tài liệu đất đai do Hội đồng thái: tự khảo sát hoặc lấy số liệu nhân dân tỉnh, thành phố tại Viện sinh thái và tài nguyên khu vực dự án quy định. sinh vật. 4. Văn bản quy định về Phí
  3. - Điều kiện kinh tế xã hội: Tự khai thác và sử dụng tài khảo sát hoặc lấy số liệu do Uỷ liệu thăm dò điều tra địa ban nhân dân phường, xã, địa chất và khai thác mỏ do Bộ phương khu vực dự án. tài chính quy định. 5. Văn bản quy định về Phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí do Bộ tài chính quy định. 1- Nguồn gây tác động (chủ yếu gồm): + Tác động của vị trí, địa điểm xây dựng dự án. + Tác động có thể có của dây chuyền công nghệ, thiết bị của dự án đến môi trường tự nhiên (tác động trong giai đoạn xây dựng và tác động trong giai đoạn vận hành dự án) (thường được tiến hành trên cơ sở phối hợp với các chuyên gia phụ trách mảng kỹ thuật – công nghệ, máy móc thiết 1. Quyết Định của Bộ Tài bị của dự án). nguyên và môi trường Số CT 2 + Tác động thuận lợi, bất lợi của 22/2006/QĐ-BTNMT Đánh giá dự án đến môi trường, văn hoá, ngày 18 tháng 12 năm CHƯƠNG III tác động kinh tế xã hội (cả tác động tích 2006 về việc bắt buộc áp môi trường luỹ và tạm thời). dụng Tiêu chuẩn Việt + Tác động ảnh hưởng đến sức Nam về môi trường. khoẻ con người. 2. Bộ tiêu chuẩn Việt nam 2- Trên cơ sở các nguồn gây tác về môi trường. động có được, tiến hành phân tích, rà soát và xác định các thông số cần thiết phải khảo sát thực địa phục vụ cho báo cáo hiện trạng môi trường dự án. 3- Lựa chọn phương pháp, phương tiện thiết bị phù hợp và tiến hành khảo sát môi trường. 4- Đánh giá mức độ tác động môi trường của từng yếu tố, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành (nếu có).
  4. Thông tư số 02/2001/TT- BKHCNMT về việc hướng dẫn : - Tiêu chuẩn các Dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới, vật liệu quý Biện pháp hiếm, ứng dụng công nghệ giảm thiểu Phân tích các thông số máy móc mới về sinh học, công nghệ tác động thiết bị có vai trò bảo vệ môi mới để sản xuất thiết bị thông xấu, phòng CHƯƠNG IV trường của dự án, trên cơ sở phân tin, viễn thông, xử lý ô nhiễm ngừa và tích đó xác định các biện pháp bổ môi trường hoặc xử lý chế ứng phó sự sung cần thiết. biến các chất thải thuộc Dự án cố môi đặc biệt khuyến khích đầu tư. trường - Các vấn đề liên quan đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường; - Việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng. Cam kết thực hiện Đưa ra các cam kết thực hiện của CHƯƠNG V biện pháp chủ dự án về môi trường, các quy bảo vệ môi định về bảo vệ môi trường. trường CT 2 - Căn cứ theo các biện pháp giảm Các công thiểu tác động (có bao gồm các trình xử lý công trình xử lý môi trường) để môi trường, đưa ra danh mục, tiêu chuẩn, thời Các thông tư, nghị định, chương gian và tiến độ xây dựng các công CHƯƠNG VI quyết định hiện hành về trình quản trình xử lý môi trường cụ thể (có đầu tư xây dựng công trình lý và giám kèm theo các tài liệu cần thiết). sát môi - Phối hợp với các bên có liên trường quan để đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường. Dự toán Căn cứ theo khối lượng công việc Nghị định của Chính phủ kinh phí cần xây dựng, văn bản quy phạm số 99/2007/NĐ-CP Ngày CHƯƠNG VII cho các pháp luật có liên quan để lập dự 13 Tháng 06 năm 2007 về công trình toán các công trình xử lý môi Quản lý chi phí đầu tư xây môi trường trường. dựng công trình. Lập phiếu khảo sát lấy ý kiến Tham vấn cộng đồng hoặc tổ chức họp lấy ý CHƯƠNG VIII ý kiến cộng kiến các cá nhân, đoàn thể, tổ đồng chức trong khu vực tiến hành xây dựng dự án.
  5. Chỉ dẫn nguồn cung Tập hợp các nguồn cung cấp số cấp số liệu, liệu, cách thức và phương pháp CHƯƠNG IX dữ liệu và đánh giá, xử lý dữ liệu được dùng phương pháp trong toàn bộ báo cáo đánh giá Kết luận về vấn đề tác động môi trường của dự án ( kết luận phải chỉ ra được những tác động thuận lợi, bất KẾT LUẬN VÀ lợi chủ yếu) và đánh giá sau cùng. KIẾN NGHỊ Đề xuất các vấn đề còn tồn tại, các vấn đề cần bổ sung hoặc điều chỉnh sau thời điểm báo cáo. 2.3 Dự toán chi phí thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (BCĐTM) 2.3.1 Các khoản mục chi phí thực hiện BCĐTM - Điều tra thu thập số liệu, lập cơ sở báo cáo (ĐT-SL) - Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (LBC) - Các khoản chi khác (CK) 2.3.2 Dự toán chi phí thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường Tổng chi phí cho việc lập dự toán Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTBC-ĐTM) CT 2 được tính toán theo công thức sau: DTBC - ĐTM = ĐT-SL + LBC+ CK Cách thức tính toán các thành phần chi phí dự toán báo cáo ĐTM được thực hiện như sau: a. Chi phí cho việc điều tra thu thập số liệu, lập cơ sở báo cáo (ĐT-SL) Khoản mục chi phí này bao gồm các đầu mục chi phí như sau: + Lập đề cương điều tra khảo sát gồm các công việc: chi phí xây dựng đề cương, chi phí xét duyệt đề cương + Điều tra khảo sát bao gồm các công việc: chi lập mẫu phiếu điều tra, chi phát phiếu và thu hồi phiếu thông tin, chi cho ngày công của cán bộ điều tra, chi cho phiên dịch (nếu có), chi cho người dẫn đường (nếu có), chi cho ngày công lấy mẫu khảo sát (kèm thiết bị), chi công tác phí cho cán bộ điều tra. + Phân tích mẫu chỉ tiêu môi trường tự nhiên. Việc xây dựng dự toán các đầu mục trong phần này được tiến hành theo Thông tư liên tịch Bộ tài chính - Bộ tài nguyên và môi trường Số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 02 năm 2005 - Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
  6. Các đầu mục chi phí điều tra khảo sát được tính theo trường hợp tự khảo sát, nếu sử dụng số liệu sẵn có do các cơ quan chức năng cung cấp thì xây dựng dự toán theo các quy định về mức thu phí sử dụng tài liệu do nơi cung cấp quy định. Trong trường hợp có cả tự khảo sát và sử dụng tài liệu sẵn có thì phải tính riêng từng loại rồi tổng hợp lại. Chi phí cho phân tích mẫu chỉ tiêu môi trường được xây dựng căn cứ theo thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. b. Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (LBC) Khoản mục chi phí này bao gồm các đầu mục chi phí như sau: + Chi phí lập chuyên đề hiện trạng môi trường tự nhiên khu vực dự án. + Chi phí lập chuyên đề điều kiện kinh tế xã hội dự án. + Chi phí đánh giá tác động môi trường dự án bao gồm: - Chi phí đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư bao gồm các chuyên đề về: giải phóng mặt bằng và tái định cư, đánh giá tổng thể trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. - Chi phí đánh giá tác động trong giai đoạn thực hiện đầu tư bao gồm các chuyên đề về: môi trường đất và nước, môi trường khí, rung và tiếng ồn, môi trường kinh tế xã hội, đánh giá tổng thể trong giai đoạn thực hiện đầu tư. - Chi phí chuyên đề đánh giá tác động trong giai đoạn vận hành dự án. CT 2 + Chi phí cho biện pháp giảm thiểu tác động xấu bao gồm các chuyên đề về: - Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. - Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn thực hiện đầu tư. - Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong giai đoạn vận hành dự án (tùy theo số lượng các tác động xấu cần nghiên cứu chi tiết cao mà có thể phân các chuyên đề này thành các chuyên đề nhỏ hơn) - Đánh giá tổng thể các biện pháp giảm thiểu tác động xấu. + Chi phí cho xây dựng chương trình quản lý và giám sát chất lượng môi trường bao gồm các chuyên đề về: - Xây dựng chương trình khung về quản lý môi trường. - Quản lý môi trường trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. - Quản lý môi trường trong giai đoạn thực hiện đầu tư. - Quản lý môi trường trong giai đoạn vận hành dự án. - Lập dự toán kinh phí kiểm soát ô nhiễm môi trường trong vận hành dự án Việc xây dựng dự toán các đầu mục trong phần này được tiến hành theo Thông tư liên tịch Bộ tài chính - Bộ tài nguyên và môi trường Số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 02
  7. năm 2005 - Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. c. Chi phí khác (CK) Khoản mục chi phí này bao gồm các đầu mục chi phí sau: + Chi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. + Chi hội nghị, hội thảo (nếu có). + Chi xin ý kiến các chuyên gia (nếu có). Việc xây dựng dự toán các đầu mục trong phần này được tiến hành theo Thông tư liên tịch Bộ tài chính - Bộ tài nguyên và môi trường Số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 02 năm 2005 - Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường Riêng chi phí hội nghị, hội thảo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. III. KẾT LUẬN Sự thống nhất trong cách thức thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như trong việc lập dự toán chi phí thực hiện là yêu cầu bức thiết trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Nếu có được sự thống nhất này tức là chúng ta đã từng bước tiến dần đến việc kiểm soát chi phí dự án, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong các dự án xây dựng tại Việt Nam. CT 2 Tài liệu tham khảo [1]. Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. [2]. Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. [3]. Thông tư số 08/TT-BTNMT ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ TNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. [4]. Thông tư liên tịch Bộ tài chính - Bộ tài nguyên và môi trường Số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 02 NĂM 2005 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. [5]. Quyết Định của Bộ Tài nguyên và môi trường Số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. [6]. Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. [7]. Thông tư số 30/2004/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ ♦

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản