intTypePromotion=3

Báo cáo quản lí quản lý nguyên vật liệu - kinh doanh sản xuất 007

Chia sẻ: Dang Thi Thanh Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
126
lượt xem
27
download

Báo cáo quản lí quản lý nguyên vật liệu - kinh doanh sản xuất 007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo quản lí quản lý nguyên vật liệu - kinh doanh sản xuất 007', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo quản lí quản lý nguyên vật liệu - kinh doanh sản xuất 007

 1. B¸o c¸o qu¶n lý Lêi më ®Çu Bíc sang thÕ kû 21,xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi cña kinh tÕ níc ta ngµy cµng ®îc ®Èy nhanh vµ m¹nh thÓ hiÖn qua c¸c v¨n b¶n cao cÊp nh : HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ,c¬ chÕ u ®·i thuÕ héi nhËp cña c¸c níc Asean, hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt -§øc.... Trong xu thÕ héi nhËp ®ã hai yÕu tè næi bËt vµ quan träng nhÊt lµ hîp t¸c chÆt chÏ vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt . BÞ cuèn trong vßng xo¸y ®ã ,cÊc doanh nghiÖp ph¶i cñng cè còng nh hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý ,bé m¸y kÕ to¸n, quy tr×nh s¶n xuÊt...®Ó cã thÓ t¹o cho m×nh mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng . ViÖc qu¶n lý rÊt quan träng ®èi víi mçi c«ng ty ,nã gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .Qu¶n lý NVL trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gi÷ vai trß hÕt søc quan träng .NVL thêng chiÕm mét tû träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.Cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua ,vËn chuyÓn b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt t cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt nh¨m tõng bíc n©ng cao uy tin vµ søc m¹nh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng §ã còng lµ lý do em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty SXKD ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ " lµm b¸o c¸o qu¶n lý cña m×nh Néi dung b¸o c¸o qu¶n lý cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ NVL trong DN s¶n xuÊt PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ PhÇn 2: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ
 2. B¸o c¸o qu¶n lý Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Tr¬ng Thanh Thuû cïng c¸c c« chó phßng vËt t ®· tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu I . Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vÊt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt a.Kh¸i niÖm Nguyªn vËt liÖu lµ nh÷ng ®èi tîng lao ®éng mua ngoµi hoÆc tù chÕ biÕn cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµ ®îc thÓ hiÖn díi d¹ng vËt ho¸ nh: s¾t, thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng giÇy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc, …Nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ toµn bé gi¸ trÞ ®îc chuyÓn hÕt mét lÇn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. b. §Æc ®iÓm Nh ®· nãi ë trªn, nguyªn vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, díi t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm. VÒ mÆt gi¸ trÞ, do chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ cña vËt liÖu sÏ ®îc tÝnh hÕt mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Do ®Æc ®iÓm nµy mµ nguyªn vËt liÖu ®îc xÕp vµo lo¹i tµi s¶n lu ®éng trong doanh nghiÖp.
 3. B¸o c¸o qu¶n lý 2. Vai trß cña nguyªn vËt liÖu vµ yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu a. Vai trß Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt… C¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch bæ sung, dù tr÷ kÞp thêi cho kÞp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm còng nh c¸c nhu cÇu kh¸c cña doanh nghiÖp. Nguån nguyªn vËt liÖu dù tr÷ cho s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè lîng, ®óng vÒ chÊt lîng, quy c¸ch, chñng lo¹i, ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc vµ ng¨n ngõa c¸c hiÖn t- îng hao hôt, mÊt m¸t, l·ng phÝ vËt liÖu ë tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Qua ®ã, gi¶m ®îc møc tiªu hao vËt liÖu, gi¶m chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu th× s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng nh÷ng cã chÊt lîng cao mµ gi¸ thµnh h¹ sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. b. Yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, kinh doanh cã l·i lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíi. Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm mét tØ lÖ lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy, qu¶n lý tèt kh©u thu mua, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Nguyªn vËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ cho s¶n xuÊt thêng xuyªn biÕn ®éng. Do vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu mét c¸ch hiÖu qu¶. ë kh©u thu mua ®ßi hái ph¶i qu¶n lý vÒ khèi lîng, chÊt lîng quy c¸ch, chñng lo¹i, gi¸ mua vµ
 4. B¸o c¸o qu¶n lý chi phÝ mua còng nh viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua theo ®óng tiÕn ®é thêi gian phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ViÖc tæ chøc tèt kho tµng, bÕn b·i, trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn c©n ®o, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n ®èi víi tõng lo¹i vËt liÖu, tr¸nh h háng, mÊt m¸t, hao hôt; ®¶m b¶o an toµn lµ mét trong c¸c yªu cÇu qu¶n lý víi vËt liÖu. Trong kh©u sö dông, ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ nh»m h¹ thÊp chi phÝ vËt liÖu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. ë kh©u dù tr÷, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi ®a, tèi thiÓu cho tõng lo¹i vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc b×nh thêng kh«ng ngng trÖ, gi¸n ®o¹n do viÖc cung øng nguyªn vËt liÖu hoÆc g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do dù tr÷ qu¸ nhiÒu. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu th× tríc hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc hÖ thèng danh ®iÓm vµ ®¸nh m· sè cho nguyªn vËt liÖu. HÖ thèng nµy ph¶i râ rµng, chÝnh x¸c t¬ng øng víi quy c¸ch, chñng lo¹i cña nguyªn vËt liÖu. II. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu gåm nhiÒu lo¹i, rÊt phong phó, ®a d¹ng cã tÝnh n¨ng lý, ho¸ kh¸c nhau, cã c«ng dông vµ môc ®Ých sö dông kh¸c nhau, ®ång thêi chóng còng ®îc b¶o qu¶n ë nhiÒu kho b·i vµ ®îc sö dông ë c¸c bé phËn kh¸c nhau. Do vËy, yªu cÇu ®Æt ra víi ngêi qu¶n lý lµ ph¶i n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh biÕn ®éng tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu trong ®¬n vÞ. Muèn vËy, ngêi qu¶n lý cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu lµ s¾p xÕp nguyªn vËt liÖu theo tõng lo¹i, tõng nhãm theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh. Tuú theo lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña tõng ngµnh, néi dung kinh tÕ vµ vai trß c«ng dông cña nguyªn vËt liÖu trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh mµ nguyªn vËt liÖu ®îc ph©n chia kh¸c nhau.
 5. B¸o c¸o qu¶n lý Trong thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c¸c doanh nghiÖp, tiªu thøc dïng ®Ó ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu th«ng dông nhÊt lµ theo vai trß vµ t¸c dông cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Theo tiªu thøc nµy, nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp ®îc ph©n ra c¸c lo¹i sau ®©y:  Nguyªn vËt liÖu chÝnh ( bao gåm c¶ b¸n thµnh phÈm mua ngoµi ): lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ lµ thµnh phÇn chñ yÕu cÊu thµnh thùc thÓ vËt chÊt cña s¶n phÈm nh g¹o, Malt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia, c©y con, con gièng trong doanh nghiÖp trång trät vµ ch¨n nu«i…  B¸n thµnh phÈm mua ngoµi lµ nh÷ng chi tiÕt, bé phËn s¶n phÈm do ®¬n vÞ kh¸c s¶n xuÊt ra doanh nghiÖp mua vÒ ®Ó l¾p r¸p hoÆc gia c«ng t¹o ra s¶n phÈm. VÝ dô doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe ®¹p mua s¨m, lèp, xÝch…l¾p r¸p thµnh xe ®¹p.  VËt liÖu phô: lµ nh÷ng thø vËt liÖu khi tham gia vµo s¶n xuÊt kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ cã t¸c dông phô nh lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm, vÝ dô: thuèc nhuém, tÈy trong doanh nghiÖp dÖt, s¬n vÐcni trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt xe ®¹p, doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®å gç; thuèc trõ s©u, thuèc thó y, chÊt kÝch thÝch sù t¨ng trëng trong doanh nghiÖp trång trät vµ ch¨n nu«i hoÆc ®Ó ®¶m b¶o cho ®iÒu kiÖn lao ®éng ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng nh: xµ phßng, giÎ lau hoÆc dïng ®Ó b¶o qu¶n t liÖu lao ®éng: giÎ lau, dÇu mì, thuèc chèng Èm, rØ…  Nhiªn liÖu: lµ nh÷ng thø vËt liÖu cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt n¨ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ thùc chÊt nhiªn liÖu tham gia vµo s¶n xuÊt còng chØ ®îc coi lµ lo¹i vËt liÖu phô nhng do tÝnh chÊt lý ho¸ vµ t¸c dông cña nã nªn cÇn qu¶n lý vµ h¹ch to¸n riªng. Nhiªn liÖu cã thÓ tån t¹i ë thÓ r¾n nh than, cñi, thÓ láng nh x¨ng dÇu, ë thÓ khÝ nh h¬i ®èt…
 6. B¸o c¸o qu¶n lý  Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng chi tiÕt, phô tïng, m¸y mãc mµ doanh nghiÖp mua vÒ phôc vô cho viÖc thay thÕ c¸c bé phËn cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ nh vßng bi, vßng ®Öm, x¨m lèp…  ThiÕt bÞ XDCB vµ vËt kÕt cÊu: c¶ hai lo¹i thiÕt bÞ nµy ®Òu lµ c¬ së chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p nhng chóng kh¸c víi vËt liÖu x©y dùng nªn ®îc xÕp vµo lo¹i riªng.  ThiÕt bÞ XDCB: lµ nh÷ng thiÕt bÞ, ®îc sö dông cho c«ng viÖc XDCB ( bao gåm c¶ thiÕt bÞ cÇn l¾p vµ kh«ng cÇn l½p ) nh thiÕt bÞ vÖ sinh, thiÕt bÞ th«ng giã, thiÕt bÞ truyÒn h¬i Êm, hÖ thèng thu l«i…  VËt kÕt cÊu: lµ nh÷ng bé phËn cña s¶n phÈm x©y dùng tù s¶n xuÊt hoÆc mua cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó l¾p vµo c«ng tr×nh x©y dùng nh vËt kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n, vËt kÕt cÊu b»ng kim lo¹i ®óc s½n…  VËt liÖu kh¸c: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu nh vËt liÖu ®Æc chñng, c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm, vËt liÖu thu nhÆt ®îc, phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý TSC§. PhÇn Ii thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt hµ I . §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ - Tªn doanh nghiÖp :c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp :Doang nghiÖp nhµ níc - Trô së 254 - Minh Khai Hµ Néi
 7. B¸o c¸o qu¶n lý - LÜnh vùc kinh doanh :  S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bia: bia lon, bia h¬i, bia chai vµ c¸c lo¹i n- íc gi¶i kh¸t cã ga, níc kho¸ng.  Hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ c¬ khÝ, ®iÖn l¹nh ®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia, níc gi¶i kh¸t, níc kho¸ng cho c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu.  XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty vµ s¶n phÈm liªn doanh; nhËp khÈu nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, thiÕt bÞ cho nhu cÇu cña C«ng ty vµ thÞ trêng. S¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bao b× thuû tinh, carton, nhùa PP, PE, PET phôc vô cho c¸c ngµnh thùc phÈm, dîc phÈm, vµ c¸c ngµnh kh¸c.  DÞch vô du lÞch, kinh doanh kh¸ch s¹n.  Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc lµm ®¹i lý, ®¹i diÖn, më cöa hµng dÞch vô giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vµ s¶n phÈm cña liªn doanh. _Sè lîng c«ng nh©n :320 ngêi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ViÖt Hµ C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ, tiÒn th©n lµ Hîp t¸c x· Ba NhÊt, chuyªn s¶n xuÊt t¬ng, dÊm, ®Ëu phô… Th¸ng 6 n¨m 1966, Hîp t¸c x· Ba NhÊt chuyÓn tõ së h÷u tËp thÓ lªn së h÷u toµn d©n vµ ®æi tªn thµnh " XÝ nghiÖp níc chÊm" trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 1379/Q§-TCCQ cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ néi víi chøc n¨ng s¶n xuÊt magi, t¬ng dÊm phôc vô nh©n d©n thñ ®« Hµ Néi. C¸c s¶n phÈm ®Òu s¶n xuÊt theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ph¸p lÖnh, giao nép ®Ó ph©n phèi theo chÕ ®é tem phiÕu. Tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc 16 n¨m, ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 1982 " XÝ nghiÖp níc chÊm" ®æi tªn thµnh " Nhµ m¸y thùc phÈm Hµ néi " theo QuyÕt ®Þnh sè 1652/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi víi chøc
 8. B¸o c¸o qu¶n lý n¨ng s¶n xuÊt: b¸nh kÑo, rîu mµu, magi, x× dÇu, dÊm, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu sang Liªn X« vµ §«ng ¢u nh magi, kÑo l¹c bäc ®êng. Th¸ng 6 n¨m 1992, Nhµ m¸y ®îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Bia ViÖt Hµ thuéc Liªn hiÖp thùc phÈm vi sinh theo QuyÕt ®Þnh sè 1224/Q§UB cã nhiÖm vô s¶n xuÊt níc uèng cã ®é cån nh: bia hép, bia h¬i vµ níc uèng kh«ng cã ®é cån nh Vinacola, níc kho¸ng. S¶n phÈm bia lon Halida cña Nhµ m¸y ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng vµ ®¹t ®îc nhiÒu gi¶i thëng trong n- íc còng nh quèc tÕ. ChØ sau 3 th¸ng, bia Halida ®· x©m nhËp thÞ trêng vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh. Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 1993 Nhµ m¸y ®· ®i ®Õn quyÕt ®Þnh dïng d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia lon Halida, b¶n quyÒn nh·n hiÖu bia Halida vµ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó liªn doanh víi hµng bia næi tiÕng Carlberg . Th¸ng 10/1993, Liªn doanh nµy chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi tªn gäi Nhµ m¸y bia §«ng Nam ¸ , phÇn vèn gãp cña Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ lµ 72,67 tØ ®ång, chiÕm 40% tæng sè vèn liªn doanh. Ngµy 2/11/1994, Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ ®æi tªn thµnh C«ng ty ViÖt Hµ. S¶n phÈm cña C«ng ty lu«n ®îc n©ng cao, m¸y mãc thiÕt bÞ lu«n ®îc ®æi míi, C«ng ty ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho gÇn 350 lao ®éng. C«ng ty ViÖt Hµ bao gåm:  Ph©n xëng 1: 57 Quúnh L«i  Ph©n xëng 2: 254 Minh Khai  Trung t©m thÓ dôc thÓ thao: 493 Tr¬ng §Þnh  Ph©n xëng s¶n xuÊt níc kho¸ng Opal: Nam §Þnh  Nhµ m¸y dÊm Vivi: ®ang x©y dùng Ngµy 15/9/1998, theo QuyÕt ®Þnh sè 35/98 Q§UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ph©n xëng 1 t¹i 57 Quúnh L«i thµnh c«ng ty cæ phÇn theo chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸
 9. B¸o c¸o qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ níc lÊy tªn lµ C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ . C«ng ty ViÖt Hµ gi÷ sè cæ phÇn chi phèi 20%. Ngµy 29/12/1999, theo QuyÕt ®Þnh sè 5775/Q§UB cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ néi, C«ng ty tiÕn hµnh cæ phÇn tiÕp Trung t©m thÓ dôc thÓ thao t¹i sè 493 Tr¬ng §Þnh thµnh C«ng ty cæ phÇn Nam Hµ Néi, C«ng ty ViÖt Hµ gi÷ 37% sè vèn ®iÒu lÖ. Sau ®ã mét thêi gian, C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ vµ C«ng ty cæ phÇn Nam Hµ Néi s¸p nhËp víi nhau lÊy tªn c«ng ty lµ C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµ. C«ng ty ViÖt Hµ chiÕm 28% sè vèn ®iÒu lÖ. Th¸ng 7/1999, Liªn hiÖp thùc phÈm vi sinh s¸p nhËp vµo Së C«ng nghiÖp Hµ Néi vµ tõ ®ã ®Õn nay, C«ng ty ViÖt Hµ lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. §Çu quý III/2002, C«ng ty ViÖt Hµ s¸p nhËp víi C«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i vµ mü phÈm Hµ néi. Do nhu cÇu ph¸t triÓn cïng víi sù lín m¹nh kh«ng ngõng, ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi quy m« cña C«ng ty, ngµy 4/9/2002, " C«ng ty ViÖt Hµ " ®îc ®æi tªn thµnh " C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ " trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi, vµ c¸i tªn ®ã ®îc dïng ®Õn ngµy nay . 2. NhiÖm vô cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh danh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty tËp chung vµo s¶n xuÊt bia h¬i vµ tõng bíc ®a s¶n phÈm níc kho¸ng vµo thÞ trêng. Do ®ã ®ßi hái C«ng ty ph¶i tõng bíc cô thÓ ho¸ nhiÖm vô chñ yÕu nµy theo c¸c bíc : 1- Duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm bia h¬i. 2- Tõng bíc chiÕm lÜnh thÞ trêng kh«ng nh÷ng trong ®Þa bµn Hµ néi mµ cßn më réng ra c¸c tØnh phô cËn . 3- Tõng bíc n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ cña ®éi ngò c¸n bé CNV ®Ó l¾m b¾t kÞp thêi c«ng nghÖ míi cña thÕ giíi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña C«ng ty.
 10. B¸o c¸o qu¶n lý MÆc dï qua nhiÒu biÕn ®éng vµ th¨ng trÇm, ®Õn nay C«ng ty ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ lín cña Së C«ng nghiÖp Hµ Néi. TÝnh ®Õn nay, C«ng ty gåm bèn bé phËn chÝnh:  Nhµ m¸y bia ViÖt Hµ : s¶n xuÊt bia h¬i ViÖt Hµ  Nhµ m¸y níc kho¸ng Opal: s¶n xuÊt níc kho¸ng Opal  Nhµ m¸y dÊm Vivi: ®ang x©y dùng, môc ®Ých lµ s¶n xuÊt dÊm tr¾ng  C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô mü phÈm: míi ®îc s¸p nhËp vµo C«ng ty ViÖt Hµ nªn hiÖn nay cßn ®ang trong giai ®o¹n cè g¾ng tiªu thô nèt sè lîng hµng ho¸ tån kho, sau nµy sÏ tËp trung s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i mü phÈm néi ®Þa nh níc hoa, s¸p nÎ, phÊn, son, kem dìng da…. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ViÖt Hµ Chøc n¨ng qu¶n trÞ t¸c ®éng trùc tiÕp lªn 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n tèi thiÓu cÇn thiÕt cho sù thµnh c«ng cña C«ng ty: (1)Cung cÊp s¶n phÈm phï hîp víi n¨ng lùc cña C«ng ty vµ nhu cÇu thÞ trêng. (2) Cung cÊp s¶n phÈm víi møc chÊt lîng phï hîp víi mong muèn cña kh¸ch hµng. (3)Cung cÊp s¶n phÈm víi chi phÝ cho phÐp cã ®îc lîi nhuËn vµ gi¸ c¶ hîp lý. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña chøc n¨ng qu¶n trÞ, C«ng ty ViÖt Hµ chñ tr¬ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo h×nh thøc kÕt hîp ®Ó phï hîp víi thùc tr¹ng cña C«ng ty (C«ng ty ViÖt Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« lín vµ cã nhiÒu bé phËn cÊu thµnh nªn cÇn cã sù qu¶n lý tõ tæng hîp ®Õn chi tiÕt ) nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
 11. B¸o c¸o qu¶n lý Gi¸m ®èc PG§ tæ chøc PG§ kÜ thuËt PG§ tµi hµnh chÝnh chÝnh, kinh doanh Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng kÕ BH - Phßng hµnh tæ b¶o KT, ho¹ch marketing Tµi chÝnh chøc vÖ KCS kho, vËn chÝnh t¶i -KÕ to¸n Nhµ m¸y Nhµ m¸y n­íc Nhµ m¸y dÊm C«ng ty KD XNK bia ViÖt Hµ kho¸ng Opal Vivi tæng hîp vµ dÞch vô Mü phÈm S¬ ®å 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña C«ng ty ViÖt Hµ 4. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ViÖt Hµ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, mÆt hµng chñ yÕu hiÖn nay lµ bia h¬i. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia h¬i lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n liªn tôc, s¶n xuÊt s¶n phÈm nhiÒu. Nguyªn liÖu chñ yÕu bao gåm Malt, hoa Hublon, g¹o tÎ vµ c¸c phô gia kh¸c, trong ®ã:
 12. B¸o c¸o qu¶n lý  Thµnh phÇn chÝnh lµ Malt cha rang ®îc nhËp khÈu chñ yÕu tõ Anh, §an M¹ch.  Hoa Hublon còng ®îc nhËp khÈu tõ §an M¹ch vµ §øc.  C¸c nguyªn liÖu kh¸c nh g¹o, chÊt trî läc ®îc mua tõ c¸c nguån hµng truyÒn thèng víi gi¸ u ®·i G¹o tÎ Malt Xay Xay Níc NÊu DÞch ho¸ §êng ho¸ Läc Hoa NÊu hoa Läc trong Men Lªn men Lªn men Bia thµnh S¬ ®å sè 02: Quy tr×nh s¶n xuÊt bia t¹i C«ng ty ViÖt Hµ Nguån vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ do Nhµ níc cÊp, c¸c ho¹t ®éng s¸p nhËp, gi¶i thÓ, liªn doanh…lµ thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc Nhµ níc b¶o ®¶m nhng kh«ng v× vËy mµ C«ng ty ViÖt Hµ ho¹t ®éng tr× trÖ, kÐm hiÖu qu¶. Cô thÓ: do
 13. B¸o c¸o qu¶n lý c«ng viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶, cho nªn trong kho¶ng 3, 4 n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty kh«ng ph¶i xin Nhµ níc cÊp vèn mµ chñ yÕu t¨ng vèn vµ më réng s¶n xuÊt dùa trªn phÇn lîi nhuËn kinh doanh mang l¹i. ThÞ trêng tiªu thô lµ néi thµnh Hµ Néi vµ mét sè vïng l©n cËn. M« h×nh tiªu thô chñ yÕu lµ dùa vµo c¸c ®¹i lý, cã 4 cÊp ®¹i lý víi s¶n l- îng tiªu thô gi¶m dÇn tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 4 (cÊp 1 lµ c¸c ®¹i lý lín, cÊp 4 chñ yÕu lµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ). Ph¬ng thøc b¸n hµng cña C«ng ty lµ theo ph¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n , kh«ng ®îc phÐp b¸n chÞu( kh¸ch hµng chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý vµ c¸ nh©n trùc tiÕp ®Õn C«ng ty mua bia h¬i ), c¸c ®¹i lý kh«ng ®îc hëng hoa hång ®¹i lý mµ chØ lÊy lîi nhuËn tõ phÇn chªnh lÖch gi¸ mua vµ gi¸ b¸n. Tuy nhiªn, ®¹i lý cña C«ng ty còng cã mét sè c¸c quyÒn lîi nh: ®îc u tiªn nhËn quµ khuyÕn m¹i, ®îc nhËn quµ tÆng cña c«ng ty nh©n c¸c dÞp lÔ tÕt, ®îc C«ng ty trang bÞ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho viÖc kinh doanh nh bµn ghÕ, thïng l¹nh, cèc, biÓn hiÖu…. HiÖn nay, C«ng ty chñ yÕu dùa vµo h¬n 200 ®¹i lý c¸c cÊp vµ lßng tin cña kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm chø cha tiÕn hµnh qu¶ng caã réng r·i trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh Tivi, ®µi, b¨ng r«n… Mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty chÝnh vµ bé phËn ( nhµ m¸y dÊm vivi, níc Opal, …) lµ mèi quan hÖ phô thuéc chÆt chÏ, mäi quyÕt ®Þnh ®Òu do C«ng ty chÝnh ë trªn ®a ra vµ c¸c bé phËn cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®óng c¸c quyÕt ®Þnh ®ã. Môc ®Ých cña C«ng ty lµ trong thêi gian tíi sÏ chuyÓn ®æi thµnh m« h×nh C«ng ty mÑ - C«ng ty con.
 14. B¸o c¸o qu¶n lý BiÓu ®å sè 1:BiÓu ®å - thÞ trêng bia h¬i Hµ Néi 40% 40% 35% Bia Hµ néi 35% 30% 25% Bia ViÖ Hµ t 20% 15% Bia ViÖ Ph¸ p t 15% 10% 10% Bia cña c¸ c doanh 5% nghiÖ kh¸ c p 0% §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh, lùc lîng kÜ s vµ c«ng nh©n ®· ®îc rÌn luyÖn, trëng thµnh, hoµn toµn cã kh¶ n¨ng lµm chñ khoa häc nghÖ ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng, cã søc c¹nh tranh cao trªn thÞ trêng. MÆt hµng s¶n xuÊt chñ ®¹o cña C«ng ty hiÖn nay vÉn lµ bia h¬i. MÆc dï cha cã con sè thèng kª chÝnh x¸c nhng cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch t¬ng ®èi th× bia h¬i ViÖt Hµ chiÕm kho¶ng 35% thÞ trêng bia h¬i ë Hµ Néi. Do mÆt hµng kinh doanh lµ bia h¬i nªn thÞ trêng cña C«ng ty chñ yÕu lµ néi thµnh Hµ Néi vµ mét sè vïng l©n cËn. Thùc tÕ, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× c¬ së h¹ tÇng ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong sù thµnh c«ng cña hä. §Çu t, duy tr× vµ cã kÕ ho¹ch n©ng cÊp hµng n¨m vÒ c¬ së h¹ tÇng lu«n ®îc Ban Gi¸m ®èc C«ng ty ViÖt Hµ ®Æt lªn hµng ®Çu: c¬ së s¶n xuÊt cña C«ng ty ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh vµ an toµn thùc phÈm víi mét d©y chuyÒn thiÕt bÞ khÐp kÝn theo c«ng nghÖ s¶n xuÊt bia tiªn tiÕn cña §an M¹ch, c¸c thiÕt bÞ trªn d©y chuyÒn ®îc chÕ t¹o b»ng Inox vµ cã chÕ ®é vÖ sinh thêng xuyªn, c¸c ph¬ng tiÖn ®o, kiÓm tra ®Çy ®ñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ. §ång thêi, C«ng ty còng x©y dùng ®éi xe vËn chuyÓn bia ®Õn c¸c ®¹i lý vµ lu«n cã ý thøc tiÕp nhËn ý kiÕn ®ãng gãp cña kh¸ch hµng. Bé phËn kÜ thuËt cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt vµ lªn ph¬ng ¸n
 15. B¸o c¸o qu¶n lý c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng. Bªn c¹nh ®ã, víi nç lùc cña Ban Gi¸m ®èc vµ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ViÖt Hµ ®· x©y dùng ®îc mét m«i trêng lµm viÖc thuËn lîi cho CBCNV nhng còng ®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia. Cô thÓ: - C«ng nh©n viªn lµm viÖc trùc tiÕp trªn d©y truyÒn s¶n xuÊt ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô cÇn thiÕt võa gióp ®¶m b¶o vÒ søc khoÎ cho CNV võa b¶o ®¶m an toµn chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt - §Æc biÖt, C«ng ty lu«n cè g¾ng t¹o ra sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng gi÷a c¸c bé phËn, c¸c phßng ban, c¸c nh©n viªn. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty, c«ng nh©n s¶n xuÊt bia lµm viÖc theo ca, ngµy cã 3 ca. C¸c c¸n bé v¨n phßng lµm viÖc 8h/ngµy. V× tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt lµ vÊt v¶ h¬n nªn hä ®îc nghØ tra tõ 11h, cßn c¸c c¸n bé v¨n phßng nghØ tra lóc 12h. Toµn bé nh©n viªn trong C«ng ty quay trë l¹i c«ng viÖc lóc 1h30' chiÒu. Thùc tÕ ®ã cho thÊy C«ng ty ViÖt Hµ ®· t¹o ®îc mét m«i trêng lµm viÖc nghiªm tóc vµ rÊt hîp lý. C¸c CBCNV trong C«ng ty ®Òu hµi lßng víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc hiÖn t¹i cña hä. 5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ trong mét vµi n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ : triÖu ®ång ST ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 T 1. Doanh thu thuÇn 38.085,2 42.075,8 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 25.008,6 29.177,2 3. Lîi nhuËn gép 13.076,7 12.898,7 4. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 256,9 1.072,5
 16. B¸o c¸o qu¶n lý 5. Chi phÝ b¸n hµng 3.741,7 4.543,1 6. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 3.471,7 5.552,2 7. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh 6.120,7 3.875,2 8. doanh 32,3 98,2 9. Lîi nhuËn bÊt thêng 6.153,0 3.886,0 10. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 1.967,0 1.126,5 11. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4.184,1 2.845,8 ph¶i nép Lîi nhuËn sau thuÕ II. Thùc tr¹ng vÒ t×nh h×nh qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ 1. Tæ chøc bé m¸y cña phßng kÕ ho¹ch kho vËt t Phßng kÕ ho¹ch -kho- vËt t cña c«ng ty lµ phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn vËt t . Phßng gåm 5 ngêi 1. Trëng phßng : phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc chung vµ lµ ngêi cã quyÒn lùc cao nhÊt trong phßng 1. Nh©n viªn phô tr¸ch viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty 1. Nh©n viªn phô tr¸ch kÕ ho¹ch cung øng sö dông vËt t 2. Thñ kho: 1 ngêi phô tr¸ch viÖc nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu 1 ngêi phô tr¸ch viÖc b¶o qu¶n kiÓm kª nguyªn vËt liÖu -Tæ chøc bé m¸y cña phßng kÕ ho¹ch -kho -vËt t nh vËy lµ phï hîp víi bé m¸y cña toµn c«ng ty bëi lÏ
 17. B¸o c¸o qu¶n lý VÒ sè lîng : 5 ngêi ,mçi ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm mét phÇn viÖc kh¸c nhau, nhng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau v× thÕ hä cã thÓ gi¸m s¸t nhau trong mäi c«ng viÖc ,tr¸nh ®îc sù gian lËn trong c«ng t¸c Sè lîng chØ cã 5 ngêi nhng vÉn ®¶m b¶o ®îc toµn bé c«ng viÖc cña phßng ,®iÒu ®ã lµm gi¶m sè lîng lao ®éng ,gióp bé m¸y kh«ng bÞ cång kÒnh,tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ qu¶n lý 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ a.Kh¸i qu¸t vÒ NVL trong c«ng ty ViÖt Hµ  §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty §Æc ®iÓm cña nguyªn vËt liÖu lµ chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ trong chu kú s¶n xuÊt ®ã nguyªn vËt liÖu sÏ bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. VÒ mÆt gi¸ trÞ, do chØ tham gia vµo 1 chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh nªn khi tham gia vµo s¶n xuÊt, gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®îc tÝnh hÕt 1 lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt thêng chiÕm tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cho nªn viÖc qu¶n lý qu¸ tr×nh thu mua, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm … S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty ViÖt Hµ lµ bia h¬i, do vËy ®èi tîng nghiªn cøu chñ yÕu trong chuyªn ®Ò nµy lµ nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt bia h¬i. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt bia bao gåm: - Malt : lµ lo¹i lóa ®¹i m¹ch n¶y mÇm ®îc sÊy kho vµ ®ãng vµo tõng bao 50kg. Lo¹i nguyªn liÖu nµy ®îc dïng ®Ó t¹o ®êng trong qu¸ tr×nh nÊu bia, ®©y chÝnh lµ nguyªn liÖu t¹o nªn h- ¬ng vÞ ®Æc trng cña bia. Lo¹i c©y nµy ®îc trång réng r·i ë c¸c
 18. B¸o c¸o qu¶n lý níc ph¬ng T©y, C«ng ty bia ViÖt Hµ thêng nhËp Malt tõ Anh, §an M¹ch hay Australia. - Hops (hay lµ hoa Hublon): lµ lo¹i c©y, l¸ c©y Hops trång ë Ch©u ©u, Mü vµ Australia, dïng ®Ó t¹o vÞ ®¾ng cña bia. Lo¹i nguyªn liÖu nµy ®îc nhËp tõ §øc. - G¹o : ®îc dïng ®Ó thay thÕ 1 phÇn cho Malt víi môc ®Ých gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. G¹o dïng ®Ó nÊu bia t¹i C«ng ty bia ViÖt Hµ ®îc mua trong níc nhng ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu sau: cã trªn 95% tinh bét, ®é Èm chØ 1-2%, ph¶i lµ g¹o míi vµ cã mïi th¬m cña g¹o. - C¸c hîp chÊt nÊu: H3PO4, CaCl2, CaSO4, Hexametylen… - Men : lo¹i men bia ®îc C«ng ty sö dông lµ Danbrew. - C¸c vËt liÖu phô vµ hîp chÊt tÈy röa : bét trî läc ( ®Ó t¹o mµng läc ), giÊy läc ( t¹o mÆt läc), NaOH, P3Oxonia…  Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ trong C«ng ty, nguyªn vËt liÖu trong C«ng ty ViÖt Hµ ®îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: gåm Malt, hoa Hublon, g¹o tÎ, g¹o nÕp, ®êng, khÝ CO2, thuèc chèng v¸ng, men… - VËt liÖu phô: gåm c¸c ho¸ chÊt nh ho¸ chÊt nÊu, ho¸ chÊt läc, ho¸ chÊt röa… - Nhiªn liÖu: gåm than ®¸, x¨ng dÇu dïng ®Ó ch¹y lß nÊu. - Phô tïng thay thÕ: bao gåm c¸c phô tïng chi tiÕt dïng ®Ó söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt nh vßng bi, d©y curoa, bul«ng… - Hµng qu¶ng c¸o - PhÕ liÖu thu håi - Nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt mü phÈm b. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh ®Çu t vµ dÞch vô ViÖt Hµ
 19. B¸o c¸o qu¶n lý  C«ng t¸c x¸c ®Þnh møc NVL trong doanh nghiÖp Phßng kÕ ho¹ch - kho -vËt t chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch mua s¾m ,cÊp ph¸t ,sö dông NVL trong c«ng ty Cuèi kú ,c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña kú tíi ,c¨n cø vµo khèi lîng NVL tån kho ®Çu kú tíi phßng kÕ ho¹ch lËp ra møc NVL cÇn dïng trong kú b¶ng ®Þnh møc nvl quý IV n¨m 2004 Lo¹i : NVL chÝnh Tõ ngµy 01/10/04 §Õn ngµy 31/12/04 Sè lîng NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt ra 1.000.000 (lÝt) bia h¬i STT Tªn NVL M· vËt §¬n vÞ Sè lîng t tÝnh 1 Malt §an M¹ch NO1 Kg 123.660 2 G¹o tÎ NO2 Kg 46.560 3 Hoa Hublon NO3 Kg 603 4 Hoa Hublon l¸ NO4 Kg 10 5 KhÝ CO2 NO5 Kg 4.500 6 Thuèc chèng v¸ng NO6 Kg 1 7 Men gièng NO7 èng 0.8
 20. B¸o c¸o qu¶n lý b¶ng ®Þnh møc nvl quý IV n¨m 2004 Lo¹i : NVL phô Tõ ngµy 01/10/04 §Õn ngµy 31/12/04 Sè lîng NVL dïng ®Ó s¶n xuÊt ra 1.000.000 (lÝt) bia h¬i M· vËt §¬n vÞ STT Tªn NVL Sè lîng Sè TiÒn t tÝnh 1 Kizengua xanh VO1 Kg 672 2 Kizengua ®á VO2 Kg 672 3 Zaven VO9 LÝt 192 4 KhÝ NH3 VO8 Kg 20 5 Lu huúnh V11 Kg 16 6 Cån V12 lÝt 51 7 H3PO4 85% V13 lÝt 104 8 NaOH V14 kg 1280 9 P3 reencone V15 kg 32 10 P3 oxonia V16 kg 190 11 Cereflo V17 kg 29 12 Termamyl V18 kg 49 13 CaSO4 V20 kg 579 14 GiÊy läc c¸c lo¹i V23 tê 42 15 Than ho¹t tÝnh V48 kg 224 16 Men rîu V59 èng 72 17 Mèc gièng V60 èng 16 ........... 43 DÇu m¸y ph¸t V32 60 NhËn xÐt : ViÖc lËp ®Þnh møc tiªu hao NVL t¹i c«ng ty ViÖt Hµ nh trªn cã mét ý nghÜa quan träng .C«ng t¸c lËp ®Þnh møc NVL tiªu hao mét c¸ch hîp lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản