intTypePromotion=1

Báo cáo quản lý nhân sự tiền lương

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

5
2.182
lượt xem
755
download

Báo cáo quản lý nhân sự tiền lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một người muốn trở thành nhân viên của công ty phải đăng ký để được tuyển dụng vào làm việc. Nhiên viên sau khi qua quá trình kiểm tra trình độ đối với nhân viên hành chính và tay nghề đối với nhân viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo quản lý nhân sự tiền lương

 1. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT C oâng ty TNHH Thôøi Trang Haïnh laø coâng ty chuyeân thieát keá, saûn xuaát vaø kinh doanh caùc maët haøng may saün. Saûn phaåm cuûa coâng ty ñöôïc baùn taïi caùc cöûa haøng thôøi trang trong nöôùc vaø taïi heä thoáng caùc sieâu thò. Coâng ty chuyeân thieát keá vaø saûn xuaát caùc loaïi quaàn aùo may saün chuû yeáu daønh cho phaùi nöõ. Saûn phaåm cuûa coâng ty ña daïng veà chuûng loaïi vaø maãu maõ daønh cho giôùi treû, ñaëc bieât coâng ty coøn coù caùc maãu thieát keá thieát keá hôïp thôøi trang daønh cho giôùi nöõ trung nieân. Coâng ty cuõng nhaän thieát keá vaø saûn xuaát theo hôïp ñoàng caùc loaïi ñoàng phuïc daønh cho hoïc sinh taïi caùc tröôøng hoïc vaø ngöôøi laøm vieäc taïi coâng ty, xí nghieäp. Nhaân vieân vaø coâng nhaân cuûa coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù trình ñoä chuyeân moân cao ñeà aùp duïng nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát. Vôùi caùc chöùc naêng thieát keá, saûn xuaát vaø kinh doanh nhö vaäy. Coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng quaûn lyù chaët cheõ ñeå ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu cuûa khaùch haøng. HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY BAO GOÀM 7 PHOØNG BAN: -Ban Giaùm Ñoác -Phoøng Thieát Keá -Phoøng Saûn Xuaát -Phoøng Kyõ Thuaät -Phoøng Haønh Chính -Phoùng Kinh Doanh -Phoøng Baûo Veä SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC S au ñaây laø sô ñoà doà toå chöùc caùc phoøng vaø caùc boä phaän coù lieân quan cuûa coâng ty: 20 1
 2. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Ban Giaùm Ñoác P Thieát Keá P Kyõ Thuaät P Haønh Chính P Kinh Doanh P Saûn Xuaát P BV BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP May Thieát Baûo QL Quaûn Phaùt Quaûn Tieáp Quaûn Quaûn Baûo Maãu Keá Trì Chaát Lyù Trieån Lyù Thò Lyù Lyù Veä & Löôïng Nhaân Nhaân Tieàn Saûn Baùn Saûn Söûa Saûn Söï Söï Löông Phaåm Haøng Xuaát Maùy Phaåm 20 2
 3. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ: M oät ngöôøi muoán trôû thaønh nhaân vieân cuûa coâng ty phaûi ñaêng kyù ñeå ñöôïc tuyeån duïng vaøo laøm vieäc. Nhaân vieân sau khi qua quaù trình kieåm tra trình ñoä ñoái vôùi nhaân vieân haønh chính vaø tay ngheà ñoái vôùi nhaân vieân saûn xuaát neáu ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng ty seõ ñöôïc ghi nhaän vaøo quaù trình coâng ty seõ ñöôïc tuyeån vaøo laøm vieäc. Quaù trình laøm vieäc cuûa nhaân vieân seõ ñöôïc ghi nhaän vaøo quaù trình coâng taùc ñeå bieát ñöôïc phoøng ban vaø chöùc vuï cuûa nhaân vieân ôû töøng thôøi ñieåm khaùc nhau vaø bieát ñöôïc quaù trình luaân chuyeån phoøng ban vaø thay ñoåi chöùc vuï cuûa nhaân vieân. Trong quaù trình laøm vieäc cuûa nhaân vieân coù theå ñöôïc ñaøo taïo ñeå naâng cao tay ngheà hoaëc trình ñoä. Trình ñoä cuûa moãi nhaân vieân luùc tuyeån duïng vaøo vaø trong suoát quaù trình coâng taùc neáu coù thay ñoåi seõ ñöôïc ghi nhaän vaøo quaù trình ñaøo taïo. Thoâng quaù trình ñaøo taïo heä thoáng cuõng cho bieát chuyeân moân cuûa nhaân vieân thuoäc lónh vöïc naøo. Heä thoáng naøy quaûn lyù lyù lòch cuûa nhaân vieân . Chuùng ta coù theå xem, söûa, xoùa hoaëc tìm kieám döïa treân lyù lòch nhaân vieân. MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG TIEÀN LÖÔNG: H eä thoáng naøy quaûn lyù löông cô baûn cuûa nhaân vieân cuõng nhö caùc khoaûng phuï caáp taïm öùng, thöôûng cuûa töøng nhaân vieân. Taát caû nhaân vieân ñeàu ñöôïc höôûng phuï caáp phuùc lôïi vaøo caùc dòp leã teát. Ñoái vôùi töøng nhaân vieân seõ coù theâm phaàn phuï caáp xaõ hoäi trong töøng töøng tröôøng hôïp ñaëc bieät nhö : ñaùm cöôùi, tang leã, beänh… Nhaân vieân coù theå xin taïm öùng tröôùc moät phaàn tieàn löông cuûa thaùng tuøy vaøo tröôøng hôïp cuï theå. Soá tieàn taïm öùng naøy seõ tröø vaøo tieàn löông cuoái thaùng. Nhaân vieân seõ seõ ñöôïc xeùt caáp tieàn thöôûng neáu hoaøn thaønh vöôït keá hoaïch coâng vieäc ñöôïc giao. Soá tieàn thöôûng naøy seõ ñöôïc coäng vaøo khoaûn löông cuoái thaùng cuûa nhaân vieân. Moãi nhaân vieân seõ coù phuï caáp chöùc vuï öùng vôùi chöùc vuï cuûa nhaân vieân. Tyû leä phuï caáp seõ ñöôïc tính tröïc tieáp vaøo löông. 20 3
 4. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT CAÙCH TÍNH LÖÔNG ÑOÁI VÔÙI TÖØNG LOAÏI NHAÂN VIEÂN: Nhaân vieân haønh chính: seõ ñöôïc chaám coâng theo töøng ngaøy. Moãi nhaân vieân seõ ñöôïc tính löông döïa treân löông cô baûn vaø heä soá löông öùng vôùi chöùc vuï cuûa nhaân vieân. Neáu nhaân vieân nghæ quaù thôøi haïn cho pheùp thì seõ bò caùc hình thöùc caûnh caùo (caûnh caùo) hay bò ñuoåi vieäc. Vaäy coâng thöùc tính löông cuûa nhaân vieân haønh chính laø: Löông= (Löông cô baûn/26)*(26-Tổng Hệ Số Trừ)*Heä soá Löông Nhaân vieân saûn xuaát: Moãi nhaân vieân ñöôïc tính löông döïa treân soá saûn phaåm laøm ñöôc trong thaùng vaø tieàn coâng ñoái vôùi töøng loaïi saûn phaåm. Vaäy coâng thöùc tính löông cuûa nhaân vieân saûn xuaát laø: Löông = Tieàn coâng * Soá löôïng saûn phaåm Vaäy ta coù coâng thöùc tính löông cuûa caùc nhaân vieân : Toång löông = Löông +Phuï caáp chöùc vuï + Phuï caáp phuùc lôïi + Phuï caáp xaõ hoäi + Thöôûng- Taïm öùng-Thuế Thu Nhập 20 4
 5. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT MOÂ HÌNH CDM: S ANPHAM MSS P T ENSP T IENCONG DVT P CP HUCLOI T AMUNG NHANPC MSP C NGA YT U LOAIP C SANXUAT DUOCTAMUNG LY DOTU S OT IEN S OT IENTU P HONGBA N MSP B T ENPB NVDAMNHAN CHUCV U T HUONG MSCV NHA NV IEN CHUCV U NGA YT HUONG NVTRUCTHUOC MSNV T IENPCCV LY DO DUOCTHUONG HO S OT IEN T EN NGA YT D LANHDAO QTCONGT A C DANHMUCLUONGCB LOAINV NGA YQUY E TDINH NGA YS INH THAMGIA MSLCB MUCLUONG NOIS INH T ENLUONGCB NGUYE NQUAN LUONGCB V ANBA NG T ONGIA O QTDAOTA O DANTOC NGA YCAP B ANG MSV B LY DONGHI THAMGIADT GIACANH NOICAP THUOCLOAI LOAIV B MSLDN GIOIT INH X EP LOA IVB LY DONGHI NHANLUONG NVNGHILV DIACHI HES OT RU DIENTHOA I HINH DUOCLANH K YLUAT NGA YK L DUOCTD P HUCA PX H HINHTHUCK L NGA YCAP LY DOKL BIKYLUAT LOAIP CX T IENPCXH LINHV UC DANGK YT UYE NDUNG MSLV MSDK T ENLV THUOC HODK T ENDK NSINH LUONG GTINH NGA YT INHLUONG DCHI T ONGLUONGCB DTHOA I T ONGT AMUNG NGA YDK T ONGP C K ET QUA T ONGT HUONG T HUET HUNHA P T ONGLUONG 20 5
 6. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT MOÂ HÌNH PDM: SANPHAM MSSP char(5) T ENSP varchar(20) T IENCONG money DVT varchar(10) MSSP = MSSP SANXUAT MSNV char(7) MSSP char(5) NHANPC PCPHUCLOI SOLUONG integer MSNV char(7) MSPC char(5) NGAYT INH datetime MSPC char(5) MSPC = MSPC LOAIPC varchar(20) NGAYNHANPC datetime SOT IEN money T AMUNG MSNV char(7) NGAYT U datetime MSNV = MSNV MSNV = MSNV MSCV = MSCV LYDOTU varchar(10) CHUCVU MSNV = MSNV PHONGBAN SOT IENTU money MSCV char(5) MSPB char(3) MSPB = MSPB CHUCVU varchar(20) T RUONGPB char(7) T IENPCCV float(5) T HUONG T ENPB varchar(20) MSNV char(7) NGAYT HUONG datetime NHANVIEN LYDO varchar(20) MSNV = MSNV MSNV char(7) QTCONGT AC SOT IEN money MSNV = TRUON GPB MST D char(10) MSNV char(7) HO varchar(100) NGAYQUYETDINH datetime T EN varchar(15) MSNV = MSNV MUCLUONG MSCV char(5) DANHMUCLUONGCB MSNV char(7) NGAYT D datetime MSPB char(3) MSLCB char(5) LOAINV varchar(5) T ENLUONGCB varchar(20) MSLCB char(5) MSLCB = MSLC B MSNV = MSNV NGAYSINH datetime NGAYQD datetime LUONGCB money NOISINH varchar(50) HESOLUONG float(5) QTDAOTAO NGUYENQUAN varchar(50) T ONGIAO varchar(15) MSLV char(5) NVNGHILV VANBANG LYDONGHI DANTOC varchar(20) MSNV = MSNV MSNV char(7) MSNV char(7) MSVB char(5) MSLDN char(5) GIACANH varchar(10) NGAYCAPBANG datetime MSLDN char(5) LOAIVB varchar(30) LYDONGHI varchar(20) MSLDN = MSLDN MSNV = MSNV GIOIT INH bit MSVB char(5) MSVB = MSVB HESOT RU float(5) NGAYNGHI datetime MSNV = MSNV NOICAP varchar(50) DIACHI varchar(100) DIENTHOAI varchar(20) XEPLOAIVB varchar(15) HINH varchar(60) LINHVUC MSLV char(5) T ENLV varchar(20) MSLV = MSLV KYLUAT MSNV char(7) MSDK = MSTD NGAYKL datetime PHUCAPXH HINHTHUCKL varchar(10) MSNV = MSNV MSNV char(7) LYDOKL varchar(20) MSNV = MSNV NGAYCAP datetime LOAIPCXH varchar(20) T IENPCXH money DANGKYT UYENDUNG MSDK char(10) HODK varchar(100) T ENDK varchar(15) LUONG NSINH datetime MSNV char(7) GTINH bit NGAYT INHLUONG datetime DCHI varchar(50) T ONGLUONGCB money DTHOAI varchar(20) T ONGT AMUNG money NGAYDK datetime T ONGPC money KET QUA bit T ONGT HUONG money T HUET HUNHAP money T ONGLUONG money 20 6
 7. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT 20 7
 8. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Baûng Ñaêng Kyù Tuyeån Duïng(DANGKYTUYENDUNG Column MSDK HODK TENDK NSINH DCHI GTINH DTHOAI NGAYDK KET Name QUA Key Type PK Null/Unique N N N N N N N N Check (SYSDATE- NAM,NU DAU,ROT NSINH)>18 Default NAM SYSDATE DAU value Datatype NCHAR NVAR NVAR DATE NVAR NCHAR NCHAR DATE NCHAR CHAR2 CHAR2 CHAR2 Length 10 100 15 50 10 20 10 Baûng Lyù Do Nghæ(LYDONGHI) Column Name MSLDN LYDONGHI HESOTRU Key Type PK Null/Unique NN NN Check >=0 Default value Datatype NCHAR NVARCHAR2 FLOAT Length 5 100 126 Baûng Vaên Baèng(VANBANG) Column Name MSVB LOAIVB Key Type PK Null/Unique NN Check DH,CD,THCN,THPT,BN Default value DH Datatype NCHAR NVARCHAR2 Length 5 30 Baûng Lónh Vöïc(LINHVUC) Column Name MSLV TENLV Key Type PK Null/Unique NN Default value Datatype NCHAR NVARCHAR2 Length 5 20 20 8
 9. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT 20 9
 10. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Baûng Saûn Phaåm(SANPHAM) Column Name MSSP TENSP TIENCONG DVT Key Type PK Null/Unique NN NN NN Check >0 Default value Datatype NCHAR NVARCHAR2 NUMBER NVARCHAR2 Length 5 50 10 10 Baûng Phuï Caáp Phuùc Lôïi(PCPHUCLOI) Column Name MSPC LOAIPC SOTIEN Key Type PK Null/Unique NN NN Check >0 Default value Datatype NCHAR NVARCHAR2 NUMBER Length 5 20 10 Baûng chöùc vuï(CHUCVU)ï Column Name MSCV CHUCVU TIENPCCV Key Type PK Null/Unique NN N Check >0 Default value Datatype NCHAR NVARCHAR2 NUMBER Length 5 20 (10,2) Baûng Danh Muïc Löông Cô Baûn(DANHMUCLUONGCB) Column Name MSLCB TENLUONGCB LUONGCB Key Type PK Null/Unique NN NN Check >0 Default value Datatype NCHAR NVARCHAR2 NUMBER Length 5 20 10 20 10
 11. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Baûng Nhaân Vieân(NHANVIEN) Column MSNV MSTD HO TEN NGAY LOAI NGAY NOI NGUY TON DAN GIA GIOI DIA DIEN Name TD NV SINH SINH EN GIAO TOC CANH TINH CHI THOA QUAN I Key Type PK FK Null/ NN,U NN,U N N N N N N N N N N N N N Unique Check =18 FK Ref DANG Table KY TUYEN DUNG FK Ref MSDK Col Datatype NCHAR NCHAR NVAR NVAR DATE NVAR DATE NVAR NVAR NVAR NVAR NVAR NVAR NVAR NCHA CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Length 7 10 100 15 5 50 50 15 20 10 10 100 10 Baûng Phoøng Ban(PHONGBAN) Column Name MSPB TENPB TRUONGPB Key Type PK FK Null/Unique NN NN,U Default value FK Ref Table NHANVIEN FK Ref Col MSNV Datatype NCHAR NVARCHAR2 NCHAR Length 3 20 7 Baûng Kyû Luaät(KYLUAT) Column MSNV NGAYKL HINHTHUCKL LYDOKL Name Key Type PK,FK PK Null/Unique NN NN N N Check NGAYKL>NGAYTD Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN FK Ref Col MSNV Datatype NCHAR DATE NVARCHAR2 NVARCHAR2 Length 7 10 20 20 11
 12. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Baûng Phuï Caáp Xaõ Hoäi(PHUCAPXH) Column MSNV NGAYCAP TIENPCXH LOAIPCXH Name Key Type PK,FK PK Null/Unique NN NN NN NN Check NGAYCAP>NGAYTD >0 Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN FK Ref Col MSNV Datatype NCHAR DATE NUMBER NVARCHAR2 Length 7 (10,2) 20 Baûng Taïm ÖÙng(TAMUNG) Column Name MSNV NGAYTU LYDOTU SOTIENTU Key Type PK,FK PK Null/Unique NN NN NN NN Check NGAYTU>NGAYTD >0 Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN FK Ref Col MSNV Datatype NCHAR DATE NVARCHAR2 NUMBER Length 7 10 (10,2) Baûng Thöôûng(THUONG) Column MSNV NGAYTHUONG LYDO SOTIEN Name Key Type PK,FK PK Null/Unique NN NN NN NN Check NGAYTHUONG>NGAYTD >0 Default SYSDATE value FK Ref NHANVIEN Table FK Ref Col MSNV Datatype NCHAR DATE NVARCHAR2 NUMBER Length 7 20 (10,2) Baûng Quaù Trình Coâng Taùc(QTCONGTAC) Column Name MSNV NGAYQUYETDINH MSCV MSPB Key Type PK,FK PK FK FK 20 12
 13. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Null/Unique NN NN NN NN Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN CHUCVU PHONGBAN FK Ref Col MSNV MSCV MSPB Datatype NCHAR DATE NCHAR NCHAR Length 7 5 3 Baûng Quaù Trình Ñaøo Taïo(QTDAOTAO) Column MSNV MSLV NGAY MSVB NOICAP XEPLOAI Name CAPBANG VB Key Type PK,FK FK PK FK Null/Unique NN NN NN NN N N Check < SYSDATE Default SYSDATE value FK Ref NHANVIEN LINHVUC VANBANG Table FK Ref Col MSNV MSLV MSVB Datatype NCHAR NCHAR DATE NCHAR NVAR NVAR CHAR2 CHAR2 Length 7 5 5 50 15 Baûng Löông(LUONG) Column MSNV NGAY TONG TONG TONG THUE TONG Name TINHLUONG LUONGCB TAMUNG PC THUNHAP LUONG Key Type PK,FK PK Null/Unique NN NN NN NN NN NN NN Check >0 >0 >0 >0 >0 Default SYSDATE value FK Ref NHANVIEN Table FK Ref Col MSNV Datatype NCHAR DATE NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER Length 7 (10,2) (10,2) (10,2) (10,2) (10,2) Baûng Nhaân Vieân Nghæ Laøm Vieäc(NVNGHILV) Column Name MSNV NGAYNGHI MSLDN Key Type PK,FK PK FK Null/Unique NN NN NN 20 13
 14. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN LYDONGHI FK Ref Col MSNV MSLDN Datatype NCHAR DATE NCHAR Length 7 5 Baûng Möùc Löông(MUCLUONG) Column MSNV NGAYQD MSLCB HESOLUONG Name Key Type PK,FK PK FK Null/Unique NN NN NN N Check NGAYQD>NGAYTD >0 Default SYSDATE value FK Ref NHANVIEN DANHMUCLUONGCB Table FK Ref Col MSNV MSLCB Datatype NCHAR DATE NCHAR FLOAT Length 7 5 126 Baûng Nhaän Phuï Caáp(NHANPC) Column Name MSNV NGAYNHANPC MSPC Key Type PK,FK PK FK Null/Unique NN NN NN Check NGAYNHANPC>NGAYTD Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN PCPHUCLOI FK Ref Col MSNV MSPC Datatype NCHAR DATE NCHAR Length 7 5 Baûng Saûn Xuaát(SANXUAT) Column MSNV MSSP SOLUONG NGAYTINH Name Key Type PK,FK FK PK Null/Unique NN NN NN NN Check >0 NGAYTINH>NGAYTD Default value SYSDATE FK Ref Table NHANVIEN SANPHAM FK Ref Col MSNV MSSP Datatype NCHAR NCHAR NUMBER DATE Length 7 5 10 20 14
 15. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT Ñoaïn Script Taïo Baûng CREATE TABLE DANGKYTUYENDUNG ( MSDK NCHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT MSDK_PK PRIMARY KEY , HODK NVARCHAR2(100) NULL , TENDK NVARCHAR2(15) NULL , NSINH NCHAR(10) DEFAULT SYSDATE , GTINH NCHAR(10) NULL , CONSTRAINT GTINH_CK CHECK (GTINH IN('NAM','NU')), DCHI NVARCHAR2(50) NULL , DTHOAI NVARCHAR2(20) NULL , NGAYDK NCHAR(10) NULL , KETQUA NCHAR(10) NULL CONSTRAINT KETQUA_CK CHECK (KETQUA IN('DAU','ROT')) ); CREATE TABLE LYDONGHI ( MSLDN NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSLDN_PK PRIMARY KEY , LYDONGHI NVARCHAR2(20) NULL , HESOTRU FLOAT NULL ); CREATE TABLE VANBANG ( MSVB NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSVB_PK PRIMARY KEY , LOAIVB NVARCHAR2(30) NULL ); CREATE TABLE LINHVUC ( MSLV NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSLV_PK PRIMARY KEY , TENLV NVARCHAR2(20) NULL 20 15
 16. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT ); CREATE TABLE SANPHAM ( MSSP NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSSP_PK PRIMARY KEY , TENSP NVARCHAR2(20) NULL , TIENCONG NUMBER(10) NULL , DVT NVARCHAR2(10) NULL ); CREATE TABLE PCPHUCLOI ( MSPC NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSPC_PK PRIMARY KEY , LOAIPC NVARCHAR2(20) NULL , SOTIEN NUMBER(10,2) NULL ); CREATE TABLE CHUCVU ( MSCV NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSCV_PK PRIMARY KEY , CHUCVU NVARCHAR2(20) NULL , TIENPCCV NUMBER(10,2) NULL ); CREATE TABLE DANHMUCLUONGCB ( MSLCB NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSLCB_PK PRIMARY KEY , TENLUONGCB NVARCHAR2(20) NULL , LUONGCB NUMBER(10,2) NULL ); CREATE TABLE NHANVIEN ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_PK PRIMARY KEY , MSTD NCHAR(10) NOT NULL CONSTRAINT MSTD_FK REFERENCES DANGKYTUYENDUNG(MSDK), HO NVARCHAR2(100) NULL , TEN NVARCHAR2(15) NULL , NGAYTD NCHAR(10) NULL , LOAINV NVARCHAR2(5) NULL CONSTRAINT LOAINV_CK CHECK(LOAINV IN(‘NVHC’,’NCSX’)), NGAYSINH NCHAR(10) DEFAULT SYSDATE , NOISINH NVARCHAR2(50) NULL , NGUYENQUAN NVARCHAR2(50) NULL , TONGIAO NVARCHAR2(15) NULL , 20 16
 17. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT DANTOC NVARCHAR2(20) NULL , GIACANH NVARCHAR2(10) NULL CONSTRAINT GIACANH_CK CHECK(GIACANH IN(‘DT’,’CGD’)), GIOITINH NCHAR(10) NULL CONSTRAINT GIOITINH_CK CHECK(GIOITINH IN(‘NAM’,’NU’)), DIACHI NVARCHAR2(100) NULL , DIENTHOAI NVARCHAR2(20) NULL ); CREATE INDEX DUOCTD_FK ON NHANVIEN (MSTD ASC) CREATE TABLE PHONGBAN ( MSPB NCHAR(3) NOT NULL CONSTRAINT MSPB_PK PRIMARY KEY , TRUONGPB NCHAR(7) NOT NULL, TENPB NVARCHAR2(20) NULL ); CREATE INDEX LANHDAO_FK ON PHONGBAN (TRUONGPB ASC) CREATE TABLE KYLUAT ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYKL NCHAR(10) DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYKL_PK PRIMARY KEY , HINHTHUCKL NVARCHAR2(10) NULL , LYDOKL NVARCHAR2(20) NULL , ); CREATE INDEX BIKYLUAT_FK ON KYLUAT (MSNV ASC) CREATE TABLE PHUCAPXH ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYCAP DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYCAP_PK PRIMARY KEY , LOAIPCXH NVARCHAR2(20) NULL , TIENPCXH NUMBER(10,2) NULL ); CREATE INDEX DUOCLANH_FK ON PHUCAPXH (MSNV ASC) CREATE TABLE THUONG ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYTHUONG DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYTHUONG_PK PRIMARY KEY, LYDO NVARCHAR2(20) NULL , 20 17
 18. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT SOTIEN NUMBER(10,2) NULL , ); CREATE INDEX DUOCTHUONG_FK ON THUONG (MSNV ASC) CREATE TABLE TAMUNG ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYTU DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYTU_PK PRIMARY KEY, LYDOTU NVARCHAR2(10) NULL , SOTIENTU NUMBER(10,2) NULL ); CREATE INDEX DUOCTAMUNG_FK ON TAMUNG (MSNV ASC) CREATE TABLE QTDAOTAO ( MSLV NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSLV_FK REFERENCES LINHVUC(MSLV), MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYCAPBANG DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYCAPBANG_PK PRIMARY KEY, MSVB NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSVB_FK REFERENCES VANBANG(MSVB), NOICAP NVARCHAR2(50) NULL , XEPLOAIVB NVARCHAR2(15) NULL ); CREATE INDEX THUOC_FK ON QTDAOTAO (MSLV ASC) CREATE INDEX THUOCLOAI_FK ON QTDAOTAO (MSVB ASC) CREATE INDEX THAMGIADT_FK ON QTDAOTAO (MSNV ASC) CREATE TABLE QTCONGTAC ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYQUYETDINH DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYQUYETDINH_PK PRIMARY KEY, MSCV NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES CHUCVU(MSCV), MSPB NCHAR(3) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES PHONGBAN(MSPB), ); CREATE INDEX NVDAMNHAN_FK ON QTCONGTAC (MSCV ASC) CREATE INDEX NVTRUCTHUOC_FK ON QTCONGTAC (MSPB ASC) 20 18
 19. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT CREATE INDEX THAMGIA_FK ON QTCONGTAC (MSNV ASC) CREATE TABLE LUONG ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), NGAYTINHLUONG DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYTINHLUONG_PK PRIMARY KEY, TONGLUONGCB NUMBER(10,2) NULL , TONGTAMUNG NUMBER(10,2) NULL , TONGPC NUMBER(10,2) NULL , TONGTHUONG NUMBER(10,2) NULL , THUETHUNHAP NUMBER(10,2) NULL , TONGLUONG NUMBER(10,2) NULL ); CREATE INDEX NHANLUONG_FK ON LUONG (MSNV ASC) CREATE TABLE NVNGHILV ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), MSLDN NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSLDN_FK REFERENCES LYDONGHI(MSLDN), NGAYNGHI DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYNGHI_PK PRIMARY KEY ); CREATE UNIQUE INDEX NVNGHILV_PK ON NVNGHILV (MSNV ASC, MSLDN ASC) CREATE INDEX NVNGHILV_FK2 ON NVNGHILV (MSNV ASC) CREATE INDEX NVNGHILV_FK ON NVNGHILV (MSLDN ASC) CREATE TABLE SANXUAT ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), MSSP NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSSP_FK REFERENCES SANPHAM(MSSP), SOLUONG NUMBER(10) NULL , NGAYTINH DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYTINH_PK PRIMARY KEY ); CREATE UNIQUE INDEX SANXUAT_PK ON SANXUAT (MSNV ASC, MSSP ASC) CREATE INDEX SANXUAT_FK2 ON SANXUAT (MSNV ASC) 20 19
 20. QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT CREATE INDEX SANXUAT_FK ON SANXUAT (MSSP ASC) CREATE TABLE MUCLUONG ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), MSLCB NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSLCB_FK REFERENCES DANHMUCLUONGCB(MSLCB), NGAYQD DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYQD_PK PRIMARY KEY, HESOLUONG FLOAT NULL ); CREATE UNIQUE INDEX MUCLUONG_PK ON MUCLUONG (MSNV ASC, MSLCB ASC) CREATE INDEX MUCLUONG_FK2 ON MUCLUONG (MSNV ASC) CREATE INDEX MUCLUONG_FK ON MUCLUONG (MSLCB ASC) CREATE TABLE NHANPC ( MSNV NCHAR(7) NOT NULL CONSTRAINT MSNV_FK REFERENCES NHANVIEN(MSNV), MSPC NCHAR(5) NOT NULL CONSTRAINT MSPC_FK REFERENCES PCPHUCLOI(MSPC), NGAYNHANPC DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT NGAYNHANPC_PK PRIMARY KEY ); CREATE UNIQUE INDEX NHANPC_PK ON NHANPC (MSNV ASC, MSPC ASC) CREATE INDEX NHANPC_FK2 ON NHANPC (MSNV ASC) CREATE INDEX NHANPC_FK ON NHANPC (MSPC ASC) TAÏO CAÙC USER COÙ QUYEÀN TRUY CAÄP HEÄ THOÁNG CREATE USER OTHER IDENTIFIED BY OTHER; CREATE USER BGD IDENTIFIED BY BGD; CREATE USER NVHC IDENTIFIED BY NVHC; GAÙN QUYEÀN CHO TÖØNG USER 20 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2