intTypePromotion=1

Báo cáo " Quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
3
download

Báo cáo " Quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch kể cả khi người dự tuyển không được tuyển chọn, trừ khi trong giấy mời đã ghi rõ hoặc ứng viên được thông báo miệng về việc phải tự lo chi phí. Đối với những người không được tuyển dụng, NSDLĐ phải trả lại đầy đủ hồ sơ và xoá toàn bộ thông tin, dữ liệu về người đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch "

  1. Kh«ng quèc tÞch, hai hay nhiÒu quèc tÞch TS. NguyÔn Hång B¾c * 1. Quy nh c a pháp lu t Vi t Nam xin c a ương s ho c ngư i i di n c a nh m h n ch tình tr ng không qu c t ch ương s cho cơ quan có th m quy n phù Không qu c t ch là tình tr ng pháp lí h p v i quy nh c a pháp lu t nư c ó. theo ó m t ngư i không có qu c t ch c a Nư c kí k t có th cho hư ng qu c t ch c a nư c nào. Hi n tư ng này xu t hi n trong nư c mình theo m t ho c các i u ki n sau: các trư ng h p sau: - ơn xin ph i n p trong kho ng th i - Có s xung t pháp lu t c a các nư c gian do nư c kí k t ó quy nh nhưng b t v v n qu c t ch; u không ư c mu n hơn 18 tu i và k t - Khi m t ngư i ã m t qu c t ch cũ thúc không ư c trư c lúc 21 tu i. Tuy nhưng chưa có qu c t ch m i; nhiên, ương s ư c phép ít nh t 1 năm - Khi tr em ư c sinh ra trên lãnh th có th t làm ơn xin; c a nư c áp d ng nguyên t c quy n huy t - ương s ph i là ngư i không ph m th ng mà cha, m là ngư i không qu c t ch. t i ch ng l i an ninh qu c gia c a nư c kí Không qu c t ch là tình tr ng không bình k t, cũng như không b k t án ph t tù 5 năm thư ng cho nên trong ph m vi qu c gia và ho c nhi u hơn v t i ph m hình s ; qu c t các nư c ã có nh ng n l c l n - ương s ph i cư trú thư ng xuyên gi m b t tình tr ng không qu c t ch. h n trên lãnh th c a nư c kí k t trong kho ng ch tình tr ng không qu c t ch, các nư c trên th i gian nh t nh do nư c ó quy nh; th gi i ã kí k t nhi u i u ư c qu c t v - ương s ph i thư ng xuyên trong v n qu c t ch như: nh ư c cu i cùng tình tr ng không qu c t ch. c a H i ngh La Haye năm 1930, Công ư c Nh ng i u ki n gia nh p qu c t ch ghi La Haye năm 1930 v m t s v n liên nh n t i i u 1 c a Công ư c năm 1961 là quan t i xung t lu t qu c t ch và c bi t nh ng i u ki n chung, trên th c t m i v n không qu c t ch ư c quy nh c th qu c gia có th áp d ng m t ho c t t c các trong Công ư c v h n ch tình tr ng không i u ki n trên và có th quy nh thêm qu c t ch năm 1961. Theo i u 1 Công ư c nh ng i u ki n khác.(1) năm 1961, nư c kí k t s cho nh ng ngư i Vi t Nam, cho ngư i không qu c sinh ra trên lãnh th c a nư c mình mà có th b rơi vào tình tr ng không qu c t ch * Gi ng viên chính Khoa lu t qu c t ư c hư ng qu c t ch nư c mình theo ơn Trư ng i h c Lu t Hà N i t¹p chÝ luËt häc sè 6/2009 61
  2. Kh«ng quèc tÞch, hai hay nhiÒu quèc tÞch t ch hoà nh p v i c ng ng dân cư, h n ch t o i u ki n cho ngư i không qu c tình tr ng không qu c t ch, pháp lu t Vi t t ch thư ng trú Vi t Nam ư c nh p qu c Nam ã có nhi u quy nh r ng m iv i t ch Vi t Nam, pháp lu t Vi t Nam quy nh: ngư i không qu c t ch. i u 8 Lu t qu c Ngư i không qu c t ch mà không có y t ch Vi t Nam năm 2008 quy nh: “Nhà các gi y t v nhân thân nhưng ã cư trú n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nh trên lãnh th Vi t Nam t 20 năm tr t o i u ki n cho tr em sinh ra trên lãnh th lên tính n ngày Lu t qu c t ch Vi t Nam Vi t Nam u có qu c t ch và nh ng ngư i năm 2008 có hi u l c và tuân th Hi n pháp, không qu c t ch thư ng trú Vi t Nam u pháp lu t Vi t Nam thì ư c nh p qu c t ch ư c nh p qu c t ch Vi t Nam theo quy nh Vi t Nam ( i u 22 Lu t qu c t ch Vi t Nam c a Lu t này”. năm 2008). t o i u ki n cho tr em sinh ra trên Các quy nh trên c a pháp lu t Vi t lãnh th Vi t Nam u có qu c t ch và h n Nam cơ b n là phù h p và tương ng v i ch tr em sinh ra rơi vào tình tr ng không pháp lu t c a nhi u nư c. Ch ng h n, pháp qu c t ch, pháp lu t Vi t Nam quy nh: lu t c a C ng hoà Pháp quy nh: Tr em - Tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam sinh ra t i Pháp mà không xác nh ư c mà khi sinh ra có cha m u là ngư i không qu c t ch theo qu c t ch c a cha m thì ư c qu c t ch nhưng có nơi thư ng trú t i Vi t hư ng qu c t ch Pháp ( i u 19-1 B lu t Nam thì có qu c t ch Vi t Nam (kho n 1 i u dân s Pháp năm 1804). ó là các trư ng 17 Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 2008). h p sau ây: - Tr em sinh ra trên lãnh th Vi t Nam - Cha m là ngư i không qu c t ch; mà khi sinh ra có m là ngư i không qu c - Cha m có qu c t ch nư c ngoài nhưng t ch nhưng có nơi thư ng trú t i Vi t Nam, theo quy nh c a pháp lu t nư c ngoài, còn cha không rõ là ai thì có qu c t ch Vi t qu c t ch ó không chuy n cho con...(2) Nam (kho n 2 i u 17 Lu t qu c t ch Vi t 2. Lu t áp d ng i v i ngư i không Nam năm 2008). qu c t ch - Tr sơ sinh b b rơi, tr em ư c tìm Như trên ã trình bày, các qu c gia, các th y trên lãnh th Vi t Nam mà không rõ t ch c qu c t ã có nh ng n l c l n cha m là ai thì có qu c t ch Vi t Nam. Tuy trong h p tác qu c t nh m h n ch tình nhiên, i tư ng này chưa 15 tu i s tr ng không qu c t ch. Tuy nhiên, hi n nay không còn qu c t ch Vi t Nam n u: Tìm th y tình tr ng này v n x y ra trong th c ti n. cha m mà cha m ch có qu c t ch nư c Khi ngư i không qu c t ch tham gia vào ngoài ho c ch tìm th y cha ho c m mà quan h dân s có y u t nư c ngoài, pháp ngư i ó ch có qu c t ch nư c ngoài ( i u lu t các nư c thư ng i u ch nh theo pháp 18 Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 2008). lu t c a nư c mà h cư trú vào th i i m 62 t¹p chÝ luËt häc sè 6/2009
  3. Kh«ng quèc tÞch, hai hay nhiÒu quèc tÞch phát sinh quan h dân s . Ví d , pháp lu t ngư i không qu c t ch là pháp lu t c a nư c C ng hoà Pháp quy nh: lu t áp d ng i nơi ngư i ó cư trú; n u ngư i ó không có v i ngư i không qu c t ch là lu t c a nư c nơi cư trú thì áp d ng pháp lu t C ng hoà mà ngư i ó cư trú. Trong trư ng h p xã h i ch nghĩa Vi t Nam”. không xác nh ư c nơi cư trú thì áp d ng Quy nh này c a B lu t dân s năm pháp lu t c a Pháp.(3) 2005 cơ b n k th a kho n 1 i u 829 B Vi t Nam, căn c áp d ng pháp lu t lu t dân s năm 1995. T c là, lu t nơi cư trú i v i ngư i không qu c t ch ư c quy ư c ưu tiên áp d ng, ch khi ngư i không nh trong m t s văn b n pháp lu t do Vi t qu c t ch ó không có nơi cư trú thì m i áp Nam ban hành như Ngh nh c a Chính ph d ng pháp lu t Vi t Nam. s 68/2002/N -CP ngày 10/7/2002 quy nh Tuy nhiên, khi cơ quan có th m quy n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t hôn áp d ng h thu c lu t nơi cư trú theo kho n nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia 1 i u 760 B lu t dân s năm 2005 s g p ình có y u t nư c ngoài. Theo quy nh t i nhi u khó khăn n u áp d ng pháp lu t trong kho n 3 i u 79 và i m a kho n 1 i u 80 trư ng h p ngư i không qu c t ch có t hai nơi cư trú tr lên. Ch ng h n, ngư i không Ngh nh s 68/2002/N -CP nêu trên thì qu c t ch thư ng trú m t nư c nhưng ang các lo i gi y t ngư i không qu c t ch s t m trú nư c khác trong th i gian nh t d ng trong vi c ăng kí k t hôn, nh n cha, nh. ng th i, theo tác gi Nguy n Bá m , con, nuôi con nuôi s do cơ quan có Chi n: “B lu t dân s năm 2005 quy nh th m quy n c a nư c nơi ngư i ó thư ng n u ngư i ó không có nơi cư trú là gi trú c p. ng th i, Ngh nh s tư ng, b i vì trong b t c trư ng h p nào 68/2002/N -CP ch rõ: “Ngư i không qu c ngư i không qu c t ch cũng ph i cư trú t ch là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam m t nư c nào ó”.(4) Do ó, cho i u lu t và cũng không có qu c t ch nư c ngoài” có tính kh thi trên th c t , kho n 1 i u (kho n 4 i u 9). Khái ni m này ư c 760 B lu t dân s năm 2005 c n thay c m kh ng nh m t l n n a t i kho n 2 i u 3 t “cư trú” b ng c m t “thư ng trú” như Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 2008. kho n 1 i u 829 B lu t dân s năm 1995 Lu t áp d ng i v i ngư i không qu c và thay c m t “n u ngư i ó không có nơi t ch còn ư c quy nh t i kho n 1 i u 760 cư trú” b ng c m t “n u không xác nh B lu t dân s năm 2005 như sau: “Trong ư c nơi ngư i ó thư ng trú”.(5) trư ng h p B lu t này ho c các văn b n V n xác nh lu t áp d ng i v i pháp lu t khác c a C ng hoà xã h i ch ngư i không qu c t ch còn ư c quy nh c nghĩa Vi t Nam d n chi u n vi c áp d ng th trong Ngh nh c a Chính ph s pháp lu t c a nư c mà ngư i nư c ngoài là 138/2006/N -CP ngày 15/11/2006 quy nh công dân thì pháp lu t áp d ng i v i chi ti t thi hành các quy nh c a B lu t dân t¹p chÝ luËt häc sè 6/2009 63
  4. Kh«ng quèc tÞch, hai hay nhiÒu quèc tÞch s v quan h dân s có y u t nư c ngoài. ho c t m trú Vi t Nam”. V cơ b n, h Theo Ngh nh này, ương s ph i có nghĩa ư c nhà nư c Vi t Nam cho hư ng ch v ch ng minh i v i yêu c u áp d ng pháp i x qu c gia trong lĩnh v c dân s . Chính lu t. i u 5 Ngh nh s 138/2006/N -CP sách r ng m c a Nhà nư c Vi t Nam i quy nh: Trong trư ng h p áp d ng pháp v i ngư i nư c ngoài ư c th hi n trong lu t i v i ngư i không qu c t ch theo quy nhi u lĩnh v c, c bi t là trong lĩnh v c s nh t i i u 760 c a B lu t dân s thì h u nhà t i Vi t Nam. Theo Ngh quy t ương s có nghĩa v ch ng minh trư c cơ c a Qu c h i s 19/2008/NQ-QH12 ngày quan nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam 3/6/2008 v vi c thí i m cho t ch c, cá v m i quan h g n bó nh t c a mình v nhân nư c ngoài mua và s h u nhà t i quy n và nghĩa v công dân v i h th ng Vi t Nam thì cá nhân nư c ngoài ư c mua pháp lu t c a nư c ư c yêu c u áp d ng. và s h u căn h chung cư trong d án phát Trong trư ng h p ương s không ch ng tri n nhà thương m i t i Vi t Nam. minh ư c v m i quan h g n bó nh t v ư c mua và s h u nhà t i Vi t quy n và nghĩa v công dân c a mình i Nam thì cá nhân nư c ngoài ph i h i m t v i h th ng pháp lu t ư c yêu c u áp d ng s i u ki n: thì pháp lu t Vi t Nam ư c áp d ng. Th nh t, ang sinh s ng t i Vi t Nam, Quy nh trên c a pháp lu t Vi t Nam là ư c cơ quan nhà nư c có th m quy n c a c n thi t và cũng phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam cho phép cư trú t i Vi t Nam t 1 nhi u nư c trên th gi i. Ví d : Kho n 2 năm tr lên và không thu c i tư ng ư c i u 29 Lu t v áp d ng pháp lu t c a Nh t B n năm 1898 quy nh: Trong trư ng h p hư ng ưu ãi, mi n tr ngo i giao, lãnh s ngư i có hai ho c nhi u nơi cư trú thư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. xuyên thì lu t c a nư c nơi ngư i ó cư trú Th hai, thu c m t trong các i tư ng: thư ng xuyên và có quan h g n gũi nh t s - Có u tư tr c ti p t i Vi t Nam theo i u ch nh. quy nh c a pháp lu t u tư; 3. Chính sách c a Nhà nư c Vi t Nam - Có công óng góp v i Vi t Nam ư c i v i ngư i không qu c t ch trong lĩnh Ch t ch nư c Vi t Nam t ng thư ng huân v c dân s chương, huy chương; cá nhân nư c ngoài có Hi n nay, nhà nư c Vi t Nam có nhi u óng góp c bi t cho Vi t Nam do Th chính sách r ng m i v i ngư i nư c tư ng Chính ph quy t nh; ngoài cư trú Vi t Nam, trong ó có ngư i - ang làm vi c trong lĩnh v c kinh t - không qu c t ch (theo kho n 5 i u 3 Lu t xã h i có trình i h c ho c tương ương qu c t ch Vi t Nam năm 2008: “Ngư i nư c tr lên và là ngư i có ki n th c, kĩ năng c ngoài cư trú Vi t Nam là công dân nư c bi t mà Vi t Nam có nhu c u; ngoài và ngư i không qu c t ch thư ng trú - K t hôn v i công dân Vi t Nam. 64 t¹p chÝ luËt häc sè 6/2009
  5. Kh«ng quèc tÞch, hai hay nhiÒu quèc tÞch Khi áp ng các i u ki n trên, cá V V N TR L I QU C T CH nhân nư c ngoài ư c s h u m t căn h VI T NAM (ti p theo trang 52) chung cư trong d án phát tri n nhà i u này t o ra s phân công trách nhi m rõ thương m i, v i th i h n s h u t i a là 50 ràng cho các cơ quan ch c năng trong gi i năm, k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n quy t các v n liên quan, tránh s ch ng quy n s h u nhà. Trong th i h n 12 tháng, chéo l n nhau. ây có th coi là bư c t k t khi h t th i h n s h u nhà t i Vi t phá trong vi c gi i quy t h sơ v qu c t ch, Nam, h ph i bán ho c t ng cho nhà ó. góp ph n th c hi n công khai, minh b ch N u không th c hi n bán ho c t ng, cho nhà các th t c hành chính và c i cách hành sau th i h n 12 tháng thì b thu h i gi y chính theo tinh th n ch o c a Th tư ng ch ng nh n quy n s h u nhà và không Chính ph . Vi c quy nh th i gian gi i ư c s d ng nhà ó. quy t h sơ t ng công o n trong quy Tóm l i, hi n nay, Nhà nư c Vi t Nam trình t o i u ki n cho ngư i dân có cơ s có nhi u quy nh r ng m i v i ngư i pháp lí yêu c u cơ quan nhà nư c có th m nư c ngoài nói chung và ngư i không qu c quy n gi i quy t k p th i, úng pháp lu t t ch nói riêng, th hi n qua các quy nh các v n v tr l i qu c t ch. như: Pháp lu t Vi t Nam t o i u ki n cho V i nh ng s a i, b sung h p lí nêu ngư i không qu c t ch thư ng trú Vi t trên, Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 2008 s Nam u ư c nh p qu c t ch Vi t Nam, t o cơ s pháp lí quan tr ng trong vi c gi i h n ch tình tr ng không qu c t ch, chính quy t các v n liên quan n tr l i qu c sách i v i ngư i không qu c t ch và c t ch; kh ng nh nh ng n l c không bi t là vi c xác nh pháp lu t áp d ng i ng ng c a ng và Nhà nư c ta trong quá v i ngư i không qu c t ch. Vi c xác nh trình ch ng h i nh p qu c t , ưa môi úng pháp lu t áp d ng i v i nh ng ngư i trư ng pháp lí c a Vi t Nam ngày càng phù không qu c t ch không nh ng m b o v h p và tương ng v i môi trư ng pháp lí vi c ư c gi i quy t chính xác, khách quan, qu c t . Vi c ban hành nh ng quy nh nói m b o quy n và ích h p pháp c a các bên trên c a Lu t qu c t ch Vi t Nam năm ương s mà nó còn góp ph n thúc y s 2008 không nh ng ph n ánh úng tâm tư phát tri n các giao d ch dân s qu c t ./. nguy n v ng c a hơn 3 tri u ki u bào Vi t Nam hi n ang sinh s ng và làm vi c (1).Xem: Công ư c La Haye năm 1961 h n ch tình nư c ngoài mà còn có ý nghĩa kinh t -xã tr ng không qu c t ch. (2), (3).Xem: Nhà pháp lu t Vi t - Pháp, Tư pháp qu c h i sâu s c, t o ti n quan tr ng cho quá t , Nxb. Chính tr qu c gia, Hà N i, 2005, tr. 41, 191. trình thu hút ngu n nhân l c và ngu n v n (4), (5).Xem: Nguy n Bá Chi n, Cơ s lí lu n và th c u tư t nư c ngoài phát tri n kinh t ti n hoàn thi n h th ng quy ph m xung t Vi t Nam, Lu n án ti n sĩ lu t h c, năm 2008, tr.119, 189. t nư c./. t¹p chÝ luËt häc sè 6/2009 65
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2