Báo cáo số 08/BC-SNN-NN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
52
lượt xem
1
download

Báo cáo số 08/BC-SNN-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 08/BC-SNN-NN về việc công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2007 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 08/BC-SNN-NN

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT c l p - T do - H nh phúc TRI N NÔNG THÔN ------- ----- S : 08/BC-SNN-NN TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC V SINH AN TOÀN TH C PH M NĂM 2007 Th c hi n Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai các bi n pháp c p bách m b o v sinh an toàn th c ph m; Th c hi n Ch th s 2630/CT-BNN-KHCN ngày 25/9/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c t ch c tháng hành ng ki m tra ch t lư ng v t tư nông nghi p và m b o an toàn v sinh nông s n th c ph m; Th c hi n Ch th s 16/2007/CT-UBND ngày 29/6/2007 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai các bi n pháp c p bách m b o v sinh an toàn th c ph m trên a bàn thành ph H Chí Minh; S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo k t qu ã th c hi n trong năm 2007 và nh hư ng năm 2008 v công tác v sinh an toàn th c ph m (VSATTP) trên a bàn thành ph như sau: I. C I M TÌNH HÌNH Thành ph H chí Minh v i di n tích s n xu t nông nghi p 120.484 ha, dân s nông nghi p 250.556 ngư i chi m 15% dân s thành ph , ch y u t p trung s n xu t cây, con gi ng ch t lư ng cao cung c p t i ch và các t nh lân c n; m t ph n s n xu t cung c p nông s n thương phNm áp ng 15-30% nhu c u tiêu th c a ngư i dân thành ph . Nhu c u tiêu th s n phNm ng v t c a thành ph hi n nay kho ng 900-1.000 t n/ngày, tương ương v i 650-700 con trâu bò, 10.500-11.500 con heo, 100.000- 110.000 con gia c m, 3.000.000 qu tr ng chưa k s ngu n th c phNm khác như th t trâu bò nh p ngo i, th t dê, th t th , th t à i u. Kh năng t cung c p c a thành ph 15-20% nhu c u th c phNm tươi s ng ngu n g c ng v t. Thành ph hi n có 34 cơ s gi t m , trong ó có 29 cơ s gi t m heo, 01 cơ s gi t m gi t m heo và bò, 01 cơ s gi t m dê và 03 cơ s gi t m gia c m. Công su t gi t m bình quân 01 ngày là: 7.500-8.000 heo, 50-60 con trâu bò, 20-30 con dê. 45.000-50.000 con gia c m. Ngu n gia súc ư c gi t m t i thành ph cung c p 75% t ng nhu c u tiêu th s n phNm ng v t c a ngư i dân thành ph , ph n còn l i ư c gi t m t các t nh lân c n như Ti n Giang, Long An, B n Tre, Bình Dương và ng Nai ưa v 2 ch um i phân ph i s n phNm ng v t là Ch An L c (Qu n Bình Tân) và Ch Ph m Văn Hai (Qu n Tân Bình) bình quân 2.500 con heo, 320 con trâu bò và kho ng 60.000 con gia c m ã gi t m t các t nh ho c nh p khNu chuy n v thành ph tiêu th m i ngày. Ngoài ra có kho ng 50 t n các lo i s n phNm ng v t nh p khNu tiêu th qua h
 2. th ng các siêu th , nhà hàng, khách s n và m t s ngu n s n phNm ng v t khác như th t th , b câu, chim cút...lưu thông trên th trư ng. Nhu c u tiêu th th y s n 500 t n/ngày, trong ó cá bi n kho ng 275 t n, cá ng kho ng 175 t n, h i s n ph 50 t n, kh năng thành ph t cung c p kho ng 10% s n phNm th y s n. Nhu c u tiêu th rau qu trái cây các lo i kho ng 1.600 t n/ngày, trong ó rau ăn lá kho ng 800 t n, rau ăn c qu kho ng 400 t n, trái cây kho ng 400 t n kh năng t cung c p c a thành ph 20 -30% rau qu các lo i. Toàn thành ph hi n có 2.030 ha i u ki n s n xu t rau an toàn chi m 86,7% di n tích canh tác rau. II. CÔNG TÁC CH O ư c s quan tâm, ch o sâu sát c a y ban nhân dân thành ph , trong th i gian qua, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t p trung ch o các ơn v tr c thu c S t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm trong lĩnh v c nông nghi p năm 2007. C th như sau: 1. i v i ho t ng thú y: T p trung công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m, l m m long móng: tri n khai th c hi n Ch th s 190/CT-BNN-TY ngày 17/01/2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ch th 42/2006/CT-UBND ngày 22/12/2006 c a y ban nhân dân thành ph v tăng cư ng các bi n pháp c p bách phòng, ch ng d ch cúm gia c m trên a bàn thành ph : - Ti p t c Ny m nh công tác phòng ch ng d ch L m m long móng, b nh heo tai xanh (PRRS), cúm gia c m. T p trung công tác tiêm phòng, ki m tra các vùng chăn nuôi tr ng i m, cơ s ăng ký xây d ng an toàn d ch b nh k t h p khuy n cáo không s d ng các ch t c m, ch t c h i gây nh hư ng n s c kh e ngư i tiêu dùng s n phNm. - Ti p t c tri n khai k ho ch ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng, phòng Văn hóa - Thông tin (Trung tâm văn hóa), các oàn th Nông dân, Ph n , Thanh niên tuyên truy n, t p hu n, phân ph i t bư m cho các i tư ng liên quan trong lĩnh v c gi t m gia súc, gia c m; v n chuy n; kinh doanh, ch bi n s n phNm ng v t, c bi t trong nh ng d p l t t và các giai o n thư ng x y ra d ch. - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh 31/2005/Q -UB ngày 17/02/2005 c a UBND thành ph v qui ho ch gi t m và các qui nh trong v n chuy n, gi t m , kinh doanh ng v t và s n phNm ng v t. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n Quy t nh 31/2005/Q -UB. Hư ng d n quy trình gi t m gia c m, gia súc, t ch c cho các h kinh doanh gi t m tham quan, h c t p các mô hình gi t m treo. - Tăng cư ng ki m tra, ki m soát trên a bàn, x lý tri t các trư ng h p v n chuy n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t (nh t là gia c m s ng, s n phNm gia
 3. c m) trái phép, không rõ ngu n g c ho c không m b o i u ki n v sinh thú y nh p vào thành ph , cũng như v n chuy n s n phNm ng v t v i phương ti n b o qu n s n phNm không úng quy nh. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh trong kinh doanh s n phNm gia c m. Ph i h p các oàn liên ngành qu n, huy n, c bi t ph i h p v i y ban nhân dân các phư ng, xã rà soát ki m tra vi c th c hi n c a các i tư ng v a qua ã cam k t không ti p t c ho t ng gi t m trái phép. - Xây d ng chương trình ph i h p v i các t nh lân c n trong vi c ki m soát và l y m u ki m tra ánh giá m c v sinh, an toàn c a ngu n ng v t, s n phNm ng v t t các nơi v thành ph tiêu th . - Ti p t c ph i h p v i Công ty Vinamilk trong vi c ki m soát viêm vú ti m Nn, giám sát v sinh thú y chăn nuôi bò s a nh m m b o cung c p s n phNm s a ch t lư ng, an toàn trong ch bi n, tiêu th . - Ti p t c th c hi n chương trình xây d ng cơ s , vùng an toàn d ch b nh trên heo, bò; Xây d ng quy trình qu n lý tr i chăn nuôi heo an toàn, các cơ s kinh doanh tr ng gia c m t i thành ph . - Tri n khai 02 t phát ng tháng hành ng m b o ch t lư ng v t tư nông nghi p và v sinh an toàn th c phNm năm 2007 ( t I t ngày 22/01/2007 n 28/02/2007; t II t ngày 01/10/2007 n 10/12/2007). Ngoài ra, S ã ch o các ơn v tr c thu c th c hi n các công tác phòng ng a kh năng x y ra b nh tiêu ch y c p trên a bàn. 2. i v i ho t ng b o v th c v t: - Ph i h p ban ngành trên a bàn th c hi n t ch c tăng cư ng t p hu n, hư ng d n, v n ng nông dân th c hi n quy trình s d ng thu c b o v th c v t, phân bón an toàn; th c hi n qui trình s n xu t t t (GAP) n t ng phư ng xã có chương trình tr ng i m v s n xu t rau; ti p t c th c hi n mô hình thí i m ki m tra giám sát t i các ch u m i giao thông. - T p trung th c hi n xây d ng và phát tri n mô hình GAP s n xu t rau an toàn trên a bàn thành ph . - Ti p t c th c hi n chương trình 13 xã i m v chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p, trong ó có chuy n i và phát tri n di n tích rau i u ki n an toàn. - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh 1821/Q -UBND ngày 14/04/2005 c a y ban nhân dân thành ph v qu n lý dư lư ng c ch t thu c b o v th c v t trong các s n phNm tr ng tr t. - Ph i h p v i các oàn thanh tra liên ngành tăng cư ng công tác thanh tra, x lý vi ph m i v i các cơ s gia công, kinh doanh thu c b o v th c v t. Ph i h p chính quy n a phương ki m tra vi c s d ng thu c b o v th c v t t i các vùng tr ng i m s n xu t rau. Ki m tra dư lư ng c ch t trong nông s n lưu thông và có bi n pháp x lý nghiêm nh ng trư ng vi ph m quy nh.
 4. - T ch c l y m u giám sát dư lư ng c ch t trong rau qu t i vùng s n xu t, sơ ch , các ch u m i, siêu th , ch l có bi n pháp qu n lý lâu dài. - Ti p t c th c chương trình liên k t s n xu t, tiêu th rau an toàn v i 8 t nh lân c n (Lâm ng, Tây Ninh, Bình Dương, ng Nai, Bà R a-Vũng Tàu, Long An, Ti n Giang và Vĩnh Long). 3. i v i ho t ng qu n lý ch t lư ng và b o v ngu n l i th y s n: - Ti p t c Ny m nh công tác t p hu n, tuyên truy n v sinh an toàn th c phNm th y s n cho các t ch c, cá nhân liên quan ho t ng khai thác, nuôi tr ng, kinh doanh th y s n, k c các c a hàng kinh doanh th c ăn - thu c thú y th y s n trên a bàn v i tiêu chí an toàn th c phNm là trách nhi m và quy n l i c a m i i tư ng liên quan n ho t ng th y s n. - Ph bi n các ki n th c v s d ng thu c thú y th y s n, các quy trình nuôi th y h i s n an toàn; quy nh v các ch t c m s d ng trong s n xu t, b o qu n và ch bi n th y h i s n cho các t ch c, cá nhân liên quan ho t ng th y s n. - Ti p t c tăng cư ng ki m soát ch t lư ng th y s n và s n phNm th y s n xu t khNu và tiêu th n i a. - Ti p t c ph i h p v i công ty qu n lý và kinh doanh ch Bình i n tri n khai th c hi n ki m tra, ki m soát an toàn v sinh th c phNm và s n phNm th y s n t i ch Bình i n. - Th c hi n công tác ki m tra, l y m u xét nghi m nh m phát hi n x lý nh ng trư ng h p s d ng hóa ch t, kháng sinh c m s d ng t i các c s s n xu t kinh doanh con gi ng, th c ăn, thu c thú y th y s n, b o qu n, sơ ch nguyên li u th y s n, ch u m i. III. CÁC HO T NG Ã T CH C TRI N KHAI TH C HI N 1. Công tác tuyên truy n giáo d c, t p hu n hu n luy n: Trong năm 2007, các ơn v tr thu c S ã t ch c th c hi n công tác tuyên truy n, t p hu n hư ng d n các n i dung liên quan n VSATTP như sau: - T ch c 401 bu i t p hu n, hu n luy n, h i th o v i 28.383 lư t ngư i tham d . - Phát hành 307.168 t bư m, 4.524 t áp phích, 167 ĩa CD, treo 398 băng rôn. - Phát loa tuyên truy n: 27.953 lư t. C th như sau: 1.1. Công tác thú y: Chi c c thú y ã ph i h p v i ban, ngành và UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, Ban qu n lý các ch , s d ng phát thanh, truy n hình v n ng tuyên truy n nhân
 5. dân nâng cao nh n th c trong vi c kinh doanh, ch bi n, b o qu n s n phNm ng v t úng yêu c u m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. K t qu trong năm 2007 ã th c hi n: - Phát hành 167 ĩa CD tuyên truy n tháng an toàn v sinh th c phNm và t p hu n gi t m treo n t ng qu n, huy n. T ch c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm 240 bu i cho 19.589 ngư i, phát hành 302.868 t bư m, 4.524 t poster, treo 396 băng rôn, 13.614 áp phích, phát loa tuyên truy n 27.763 lư t. Nhi u qu n, huy n ã t ch c tuyên truy n b ng xe phát thanh, xe g n máy phát t rơi n t ng khu ph trên a bàn. - Ti p t c t ch c ho t ng h th ng giám sát cung c p thông tin d ch b nh n t ng p, t và khu ph nh m gián ti p m b o ng v t cung c p cho th trư ng tiêu th v sinh, an toàn. - N i dung t p hu n, tuyên truy n: + i v i ngư i chăn nuôi: Chi c c hư ng d n bi n pháp chăn nuôi an toàn, nh ng quy nh trong s d ng kháng sinh, các bi n pháp v sinh phòng b nh, tác h i c a ch t kích thích tăng tr ng, gi i thi u các mô hình i m v chăn nuôi. + i v i các t ch c, cá nhân kinh doanh, gi t m ng v t, s n phNm ng v t: Chi c c hư ng d n các ki n th c v quy trình k thu t trong gi t m m b o v sinh; gi i thi u các mô hình gi t m , v n chuy n kinh doanh ch bi n s n phNm ng v t m b o an toàn v sinh th c phNm; ph bi n n i dung Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp c p bách m b o v sinh an toàn th c phNm; Ch th s 16/2007/CT-UBND ngày 10/7/2007 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai các bi n pháp c p bách m b o v sinh an toàn th c phNm trên a bàn thành ph . 1.2. Công tác b o v th c v t : - Chi c c B o v th c v t ph i h p v i Trung tâm y t d phòng qu n, huy n tuyên truy n pháp l nh VSATTP trên a bàn. - Thông qua ài ti ng nói nhân dân thành ph , ài phát thanh các qu n huy n t ch c 66 t tuyên truy n m i tu n m t l n cho nông dân v các bi n pháp phòng tr sinh v t h i rau, k thu t s d ng thu c b o v th c v t t i các qu n huy n có s n xu t rau, c , qu ; ti p t c ph i h p v i ch u m i tăng cư ng loa phóng thanh tuyên truy n v an toàn v sinh th c phNm trong b o qu n ch bi n s n phNm nông nghi p; ph i h p ban ngành các qu n huy n tuyên truy n, phát tài li u bư m các quy nh v ATVSTP, hư ng d n s d ng thu c b o v th c v t theo úng quy nh t i vùng s n xu t rau tr ng i m, nh t là vùng s n xu t rau mu ng nư c c a Gò V p, Q.12, Th c, Bình Tân, C Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. - T ch c 11 l p t p hu n, hu n luy n nông dân v ki n th c phòng tr sinh v t h i rau, qu ; v k thu t s d ng thu c b o v th c v t và s n xu t rau, qu an toàn v i 390 nông dân tham d .
 6. - T ch c h i th o, trình di n v s n xu t rau an toàn t i 107 i m v i 5.070 nông dân tham d (trong ó: H i th o u b t i 43 i m v i 2.340 nông dân; trình di n s d ng thu c an toàn t i 64 i m v i 2.730 ngư i tham d ). - Phát hành 20.000 t bư m v phòng tr ng c thu c b o v th c v t, v sinh môi trư ng nông thôn trong s d ng thu c b o v th c v t, quy trình s n xu t các lo i rau, s n xu t theo IPM trên rau cho nông dân; 3.500 quy n cNm nang v phòng tr sâu b nh h i rau và 5.000 quy n s tay v s d ng thu c trên rau và 2.500 t áp phích v rau an toàn, s d ng thu c an toàn và nguyên t c 4 úng trong s n xu t. - Công tác t p hu n, hu n luy n: Hu n luy n chuyên sâu quy trình s n xu t rau an toàn cho 32 l p v i 1.234 nông dân tham d ; hu n luy n theo IPM trên rau cho 04 l p v i 100 nông dân tham d . 1.3. Công tác b o v ngu n l i th y s n: - Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n ã t ch c tuyên truy n Pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm th y s n cho 09 l p v i 462 ch tàu cá, ngư i nuôi th y s n, ch các cơ s thu mua, sơ ch th y s n. N i dung tuyên truy n t p trung ph bi n Ch th 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Quy t nh s 2596/Q -UBND ngày 14/6/2007, Ch th s 16/2007/Q -UBND ngày 29/6/2007 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai các bi n pháp c p bách m b o v sinh an toàn th c phNm trên a bàn thành ph . - Phát hành 4.300 t bư m, t rơi, 450 t áp phích tuyên truy n cho t t c các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th y s n trên ph m vi toàn thành ph . N i dung t rơi t p trung nêu nh ng nh ng quy nh khi s d ng kháng sinh, tác h i c a các hoá ch t Nhà nư c c m s d ng trong s n xu t, nuôi tr ng, b o qu n, ch bi n th y s n nh hư ng n s c kho c ng ng và nh hư ng n th trư ng tiêu th trong nư c, th trư ng xu t khNu; ph bi n các ki n th c pháp lu t nh m nâng cao nh n th c và ngăn ng a nh ng hành vi vi ph m c a ngư i dân trong s n xu t, kinh doanh th y h i s n. - T i ch u m i Nông s n th c phNm Bình i n: + Chi c c ph i h p v i Công ty Qu n lý và kinh doanh ch Bình i n ã treo 02 băng rôn tuyên truy n t i khu nhà l ng ch Bình i u v i n i dung: “Thương nhân kinh doanh ch Bình i n quy t tâm th c hi n tháng hành ng m b o ch t lư ng v sinh an toàn nông s n th c phNm th y s n”, “Không s d ng hoá ch t, kháng sinh c h i trong b o qu n và ch bi n thu s n” + Phát loa tuyên truy n 2 l n m i tu n t i ch v i n i dung v n ng các h các h ti u thương th c hi n m b o ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm th y h i s n trong kinh doanh. + Ngoài ra, T v sinh an toàn th c phNm c a ch ã ph i h p ch t ch v i t ki m soát an toàn v sinh th c phNm và thú y th y s n c a Chi c c s ph bi n quán tri t thương nhân v v sinh an toàn th c phNm thông qua hình th c ki m tra hàng ngày. 1.4. Công tác khuy n nông:
 7. Trung tâm khuy n nông ã th c hi n nh ng vi c sau: - Ph i h p v i ài ti ng nói nhân dân thành ph th c hi n 02 chuyên m c tuyên truy n v v sinh an toàn th c phNm. - T ch c 07 bu i h i th o, t a àm cho các tr m khuy n nông ngo i thành và ven n i thành ( qu n 2, qu n 7, qu n 8, qu n 9, qu n 12, Gò V p, Th c, Bình Chánh, Bình Tân, C Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, C n Gi ). N i dung ch y u là không s d ng các lo i hoá ch t, v t tư c m trong s n xu t nông nghi p. - T ch c tham quan các mô hình s n xu t nông nghi p t t: 2 t cho 90 nông dân t i các ngo i thành. - Th c hi n treo 10 băng rôn t i văn phòng Trung tâm và các Tr m khuy n nông v i n i dung “không s n xu t, mua bán, s d ng hoá ch t, v t tư nông s n không úng quy nh c a Nhà nư c”. - Gi i thi u trên trang web, t p san, thông tin khuy n nông v i n i dung qu n bá nh ng t ch c, cá nhân s n xu t nguyên v t li u ph c v s n xu t nông nghi p m b o an toàn. - Thông qua m ng lư i khuy n nông, câu l c b khuy n nông t ch c tuyên truy n các h nông dân th c hi n s n xu t t t theo hư ng an toàn b n v ng. 2. Công tác ki m tra, thanh tra: 2.1. Công tác thú y: a) Tăng cư ng ki m tra v sinh s n phNm gia c m: - Hư ng d n và ki m tra ch t ch ngu n gia c m ư c gi t m và ưa vào c p ông, tr l nh. - Ph i h p và h tr Chi c c Thú y các t nh trong công tác ki m d ch, giám sát, xét nghi m àn gia c m t các t nh nh p vào thành ph . - Ti p t c ph i h p v i S Thương m i kh o sát và ch n ch nh qui trình v n chuy n và kinh doanh tr ng gia c m. n nay, thành ph có 135 v a tr ng, trong ó 73 v a tr ng c p I tr c ti p ăng ký ti p nh n ngu n tr ng gia c m t các t nh có trang b thi t b xông hơi, tiêu c sát trùng b m t v tr ng, 62 v a c p II ch ư c phép nh p tr ng t các v a c p I sau khi ã th c hi n tiêu c kh trùng; tr ng lưu thông tiêu th trên th trư ng u ư c óng gói, bao bì có thương hi u cơ s . - Ph i h p l c lư ng liên ngành ki m tra phát hi n x lý v n chuy n, kinh doanh gia c m trái phép. c bi t cu i tháng 12/2007, ã t ch c ki m tra và x lý t i khu v c ch C u. Thay m t Ban ch o, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c khen thư ng nóng k p th i cho các t ch c, cá nhân tham gia. b) K t qu công tác ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y s n phNm ng v t:
 8. - Chi c c Thú y ti p t c cư ng công tác ki m d ch ng v t t i 4 tr m u m i giao thông, ki m soát gi t m t i các cơ s gi t m gia súc - gia c m, tăng cư ng ki m tra v sinh thú y i v i s n phNm ng v t kinh doanh trên th trư ng. - Công tác ki m tra ho t ng v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t: n nay, a s phương ti n v n chuy n ng v t u th c hi n b ng phương ti n chuyên dùng, tr m t s phương ti n ch heo s ng t các h chăn nuôi thu c vùng sâu, vùng xa còn s d ng xe thô sơ; 98% phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t t các t nh và t các cơ s gi t m trên a bàn thành ph v ch s ư c th c hi n b ng xe chuyên dùng có trang b thi t b b o ôn ho c dàn treo móc qu y th t. Phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t t ch s v các ch trên a bàn thành ph ph n l n ã ư c c i thi n i u ki n v sinh là các xe thô sơ g n thùng b ng kim lo i, v t li u không r . Trong năm 2007, Chi c c Thú y ph i h p cùng các oàn liên ngành thành ph và qu n/ huy n tăng cư ng ki m tra, ngăn ch n và x lý kiên quy t các trư ng h p kinh doanh, v n chuy n gia súc, gia c m trái phép nh p v thành ph ã phát hi n x lý 6.664 trư ng h p, h y 861 con heo; 45.729 con gà, v t; 3.692 con gia c m làm s n; 52.001 con chim các lo i; 47.674 kg th t các lo i; 12.859 kg ph phNm; 598.583 qu tr ng gà v t; 124.571 qu tr ng cút; ưa vào cơ s gi t m lu c 34 con heo, 02 con trâu; x lý h phNm 353 con heo, 04 con trâu và 185 kg th t heo, trâu, bò. - Công tác ki m soát gi t m : Hi n nay 31 cơ s gi t m gia súc u th c hi n quy trình gi t m treo theo quy nh t i Quy t nh s 31/2005/Q -UB c a UBND thành ph , nh ó tình hình v sinh thú y t i các cơ s gi t m ư c c i thi n, gi m tình tr ng v y nhi m vi sinh trên quày th t. n th i i m hi n nay ã ch m d t ho t ng c a 06 cơ s và 06 i m gi t m g m: 01 cơ s qu n Th c (Th tr n Th c), 02 cơ s qu n 9 (Long Th nh M và Phư c Long), 02 cơ s huy n C Chi (Trung L p H , Th Tr n C Chi), CSGM Tabico - Qu n Tân Phú; 06 i m gi t m trên a bàn huy n C n Gi (03 i m xã An Th i ông và 03 i m xã Bình Khánh). - Công tác ch ng gi t m trái phép: ph i h p v i oàn liên ngành và UBND các qu n, huy n Gò V p, Th c, Bình Tân, Hóc Môn, tăng cư ng công tác ch ng gi t m trái phép gia súc t i các a bàn, ã phát hi n và x lý 82 trư ng h p gi t m gia súc trái phép v i s tang v t x lý là 464 con heo s ng, 65 heo m nh và 2.915 kg th t heo, 38 con dê và 64 kg th t dê, 350 con gia c m và 251 kg th t gia c m làm s n. c) K t qu l y m u xét nghi m ánh giá v sinh an toàn th c phNm: Theo báo cáo c a Chi c c Thú y, k t qu xét nghi m trong năm 2007 như sau: - K t qu kh o sát m u th t tươi và m u nư c t i các cơ s gi t m : + K t qu ki m nghi m 386 m u th t tươi c a các cơ s gi t m , t l m u xét nghi m t ch tiêu vi sinh 45,90%. Trong ó t l không t ch tiêu vi khuNn E.coli 46,4%,
 9. Salmonella là 18,9% và Staphylococcus aureus 7,3%. T l nhi m vi sinh trên quày th t t i cơ s gi t m có cao hơn so v i v i năm 2006 (năm 2006: 37,60%). + K t qu kh o sát 102 m u nư c t i các cơ s gi t m , t l m u nư c t ch t lư ng v vi sinh t 70,9%, t l m u t ch tiêu sinh hóa t 27,2%. Trong ó các ch tiêu thư ng không t tiêu chuNn là Coliforms t ng s , E.coli, pH, s t, Nitrat; Chi c c Thú y ã yêu c u các cơ s không s d ng các ngu n nư c không t yêu c u, có bi n pháp x lý ngu n nư c và thông báo cho Chi c c l y m u xét nghi m tái ki m tra sau khi kh c ph c. + K t qu ki m nghi m 874 m u b m t phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t t i các cơ s gi t m , t l m u xét nghi m t ch tiêu vi sinh là 30,70%. K t qu trên cho th y tình hình v sinh tiêu c kh trùng phương ti n v n chuy n t i các cơ s gi t m có c i thi n nhưng v n chưa t yêu c u. - K t qu xét nghi m kh o sát v sinh kh trùng tr ng gia c m: K t qu kh o sát 36 m u tr ng ã qua x lý và óng h p, t l m u xét nghi m t vi sinh 36,10%. T l nhi m vi khuNn Salmonella trên b m t v tr ng là 30,6%, E.coli 52,8%. i u này cho th y v n x lý tr ng t i các cơ s trên chưa t yêu c u v sinh. Nguyên nhân d n n tình tr ng v y nhi m vi sinh còn cao trên b m t v tr ng là do quy trình x lý tr ng t i m t s cơ s chưa úng quy nh, th i gian và công su t phòng x lý ozone chưa phù h p v i s lư ng tr ng c n x lý. - Kh o sát t n dư corticoid và kháng sinh: + K t qu xét nghi m 17 m u th c ăn và nguyên li u b sung vào th c ăn , 79 m u nư c ti u c a heo t i 8 cơ s chăn nuôi t p trung u không phát hi n có ch t kích thích t tăng tr ng thu c nhóm β- agonist. + Kh o sát trên 200 m u th t và gan heo có ngu n g c t thành ph và các t nh cho th y t l ch t t n dư corticoid là 7,26%, t l t n dư kháng sinh là 9,72%, th p hơn nhi u so v i năm 2006, không phát hi n m u dương tính v i nhóm Quinolone. 2.2. Công tác b o v th c v t: a) Ki m tra dư lư ng thu c b o v th c v t trong rau qu : K t qu th c hi n công tác ki m soát dư lư ng t i thành ph năm 2007* Khu v c l y m u T ng s m u S m u vư t T l ki m tra (m u) dư lư ng (m u) (%) - Các vùng SX RAT 2.284 5 0,22 - Khu v c lưu thông 7.352 285 3,87 C ng 9.636 290 3,00
 10. (* Phương pháp phân tích: c ch men AchE Thái Lan) - Trong năm 2007, Chi c c ã l y 9.636 m u rau các lo i th c hi n phân tích nhanh dư lư ng thu c b o v th c v t. K t qu : t l m u vư t dư lư ng 3,0 % trong t ng s m u phân tích, tăng so v i cùng kỳ năm 2006 (1,17%); trong ó, t i vùng lưu thông có t l m u vư t dư lư ng 3,87 % , tăng khá cao so v i năm 2006 (1,26%); vùng s n xu t t l m u vư t dư lư ng 0,22%, gi m so v i năm 2006 (0,25%). S m u rau vư t dư lư ng trong khu v c lưu thông ch y u ngu n rau t các t nh ưa v thành ph tiêu th . - Ngoài ra, trong t phát ng tháng hành ng v sinh an toàn th c phNm, Chi c c ã ph i h p v i C c B o v th c v t l y 35 m u rau phân tích nh lư ng dư lư ng thu c b o v th c v t t i vùng s n xu t và ch u m i, k t qu như sau: 01/16 m u rau l y t i vùng s n xu t và 01/19 m u rau l y t i ch u m i có dư lư ng thu c b o v th c v t trong rau vư t m c cho phép. - Trong i u ki n chưa có cơ s pháp lý x ph t vi ph m hành chính i các các ch kinh doanh có m u rau vi ph m vì v y Chi c c ch y u th c hi n khuy n cáo, thông báo v các t nh có m u vi ph m, vì v y chưa h n ch ư c s trư ng h p vi ph m. Riêng i v i vùng s n xu t, công tác tuyên truy n v n ng và yêu c u t m ngưng thu ho ch i v i các nông h có m u rau ki m tra vư t dư lư ng ã phát huy hi u qu trong vi c ki m soát ngu n rau an toàn cung c p cho th trư ng thành ph . - Vi c tri n khai mô hình thí i m ki m tra giám sát t i 3 ch u m i có sơ k t ánh giá ã góp ph n tích c c trong vi c hoàn thi n d n quy trình qu n lý ch t lư ng VSATTP theo quy t nh 1821/Q -UBND. b) Thanh ki m tra mua bán, s d ng thu c b o v th c v t: - Chi c c B o v th c v t ã t ch c 2 t ki m tra t i 356 cơ s kinh doanh thu c b o v th c v t, phát hi n 03 cơ s vi ph m v nhãn hàng hoá, thu c kém ch t lư ng và ã l p biên b n x lý. - Ngoài ra, Chi c c B o v th c v t ã t ch c ki m tra s d ng thu c b o v th c v t trên rau qu , c bi t là rau mu ng nư c vào các th i i m sáng s m, chi u t i t i vùng s n xu t rau tr ng i m: ki m tra 473 nông dân ang phun thu c trên ng ru ng, ghi nh n nông dân th c hi n úng qui nh. 2.3. Công tác qu n lý ch t lư ng và b o v ngu n l i th y s n: Th c hi n ch o c a B Th y s n, S ã ch o Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v Ngu n l i th y s n tăng cư ng công tác ki m tra i v i các doanh nghi p, các cơ s thu mua, ch bi n th y s n, các phương ti n ánh b t th y s n, ch u m i Bình i n v m t s hoá ch t, kháng sinh c m s d ng trong nguyên li u th y s n. C th như sau: - V ki m soát th y s n xu t khNu: Ti p t c ph i h p v i Trung tâm Ch t lư ng an toàn v sinh và thú y th y s n vùng 4 (NAFIQAVED 4) ki m soát t p ch t và tăng
 11. cư ng ki m tra dư lư ng kháng sinh, c bi t là kháng sinh b c m s d ng i v i nguyên li u th y s n u vào t i các doanh nghi p ch bi n trên a bàn thành ph . - V ki m soát th y s n tiêu th n i a: Ti p t c ph bi n các quy nh c a Nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm, ki n th c an toàn v sinh th c phNm và công tác chuyên môn nh m áp ng t t công tác ki m tra công nh n cơ s i u ki n an toàn v sinh th c phNm th y s n. - V ki m soát vùng s n xu t: Chi c c ph i h p v i Trung tâm Ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n vùng 4 th c hi n ki m soát dư lư ng các ch t c h i trong tôm nuôi t i huy n C n Gi , Nhà Bè. Trong năm 2007, Chi c c t ch c l y 86 m u tôm nuôi, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n ki m tra dư lư ng các ch t c h i. - V ki m soát khu v c lưu thông: Chi c c ã ki m tra c p 4.568 gi y ch ng nh n t ch t lư ng ngo i quan, c m quan cho 10.000 t n th y s n và s n phNm th y s n kinh doanh t i ch Bình i n; Trong năm, Chi c c ã thành l p t công tác tăng cư ng ki m tra vi c s d ng hóa ch t, kháng sinh c m trong b o qu n, sơ ch nguyên li u thu s n trên a bàn thành ph . Chi c c ã ph i h p v i Ban qu n lý Ch Bình i n l y m u ki m tra chloramphenicol, urê và các ch tiêu an toàn th c phNm: - 6 tháng u năm 2007 l y 110 m u phân tích phát hi n 62 m u có dư lư ng. Trong ó phát hi n 37/40 m u có dư lư ng urê, 25/56 m u phát hi n dư lư ng chloramphenicol,14/14 m u không phát hi n hàn the và sulfit. - 6 tháng cu i năm năm 2007 l y 58 m u phân tích, ch phát hi n 07 m u có dư lư ng. Trong ó phát hi n 03/27 m u có dư lư ng urê, 04/27 m u phát hi n dư lư ng chloramphenicol. K t qu gi m áng k so v i 6 tháng u năm 2007 và năm 2006. Chi c c ã thông báo k t qu cho Công ty ch ti n hành h p thương nhân nh m có bi n pháp qu n lý, x lý theo qui nh; ng th i thông báo cho các t nh có m u vi ph m ph i h p ki m soát và có bi n pháp yêu c u ch hàng kh c ph c. 2.4. Công tác ki m tra ch t lư ng gi ng, th c ăn chăn nuôi và phân bón: - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ki m tra 05 doanh nghi p s n xu t kinh doanh th c ăn chăn nuôi và phân bón, chưa phát hi n trư ng h p vi ph m v tiêu chuNn ch t lư ng th c ăn chăn nuôi, ch t lư ng phân bón. - Trung tâm Qu n lý và Ki m nh gi ng v t nuôi, cây tr ng ã ki m tra 14 cơ s s n xu t kinh doanh gi ng cây tr ng và 13 cơ s s n xu t kinh doanh gi ng v t nuôi. H u h t các doanh nghi p u th c hi n úng v công b ch t lư ng và ghi nhãn hàng hóa, ch 02 doanh nghi p s n xu t kinh doanh gi ng cây tr ng chưa th c hi n công b ch t lư ng hàng hóa. - Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n ã t ch c ki m tra 68 cơ s n xu t, kinh doanh liên quan n ho t ng th y s n, g m: 14 cơ s kinh doanh
 12. gi ng tôm, 43 cơ s kinh doanh th c ăn th y s n và thu c thú y th y s n; 11 cơ s nuôi tôm công nghi p và ã l y 27 m u các lo i (g m 13 m u tôm sú nuôi, 09 m u th c ăn th y s n và 05 m u thu c thú y th y s n). K t qu phân tích không phát hi n có hoá ch t và kháng sinh c m s d ng (15/ 27 m u), s m u còn l i (12/27 m u) chưa có k t qu . Qua ki m tra oàn ghi nh n các cơ s u ch p hành nghiêm túc các quy nh c a ngành th y s n. 3. Xây d ng mô hình s n xu t nông s n th c phNm an toàn: - Xây d ng vùng chăn nuôi an toàn d ch b nh: ang tri n khai các ho t ng xây d ng vùng, cơ s chăn nuôi heo, bò an toàn d ch b nh cho 05 phư ng xã và 21 cơ s chăn nuôi i u ki n tham gia chương trình. - H tr thành l p và t ch c ho t ng h p tác xã chăn nuôi heo an toàn Tiên phong v i 9 h tham gia, t ng àn g m kho ng 2.500 nái và trên 10.000 heo th t. - Ti p t c th c hi n d án thí i m mô hình ch ng nh n s n phNm s n xu t theo qui trình s n xu t nông nghi p t t (GAP), hi n nay ang ti p t c ti n hành thNm nh i u ki n s n xu t cho 44 h nông dân tham gia d án v i 30 ha t i xã Nhu n c, C Chi, 4,2 ha v i 10 nông dân tham d t i xã Xuân Th i Thư ng, Hóc Môn. IV. ÁNH GIÁ CHUNG 1. V công tác thú y: - ư c s quan tâm, ch o c a y ban nhân dân thành ph , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ch o Chi c c Thú y ph i h p v i các qu n huy n thư ng xuyên tri n khai th c hi n các n i dung công tác v sinh an toàn th c phNm, có sơ k t ánh giá và k p th i ch n ch nh các t n t i trong quá trình th c hi n. - Trong năm 2007, S ã ch o Chi c c Thú y t p trung th c hi n Quy t nh 31/2005/Q -UB v ch n ch nh ho t ng gi t m , v n chuy n, kinh doanh gia súc, gia c m, tr ng gia c m ã góp ph n ch n ch nh i u ki n v sinh thú y, quy trình gi t m , c i t o cơ s v t ch t t i các cơ s gi t m và i lý kinh doanh tr ng c p I và II theo hư ng m b o v sinh an toàn th c phNm. - Thông qua công tác v n ng, tuyên truy n v sinh thú y trong kinh doanh; i u ki n v sinh t i các ch có qu n lý c a chính quy n a phương cũng chuy n bi n khá t t. - Th i gian qua, vi c tăng cư ng công tác ki m tra, l y m u ki m nghi m i v i các cơ s chăn nuôi, cơ s gi t m , kinh doanh ng v t - s n phNm ng v t ã t ng bư c kh c ph c tình tr ng s d ng ch t c m, v y nhi m vi sinh gây ng c th c phNm trong s n xu t và kinh doanh s n phNm ng v t. - M t s t n t i: + Ti n th c hi n xây d ng 03 nhà máy gi t m công nghi p ch m kéo theo gây tr ng i cho vi c th c hi n di d i các cơ s gi t m theo úng ti n quy ho ch c a Quy t nh 31/2005/Q -UB.
 13. + Tình tr ng kinh doanh s n phNm ng v t t i các ch lòng l ư ng, ch t phát v n còn ph bi n gây nh hư ng n công tác qu n lý ngu n g c s n phNm và v sinh an toàn th c phNm s n phNm ng v t. + Vi c ph i h p gi a các ngành ch c năng trên a bàn cũng như v i Chi c c thú y các t nh trong công tác m b o v sinh an toàn th c phNm t g c, ph i h p v i Cơ quan thú y Vùng ki m soát ch t ch ngu n s n phNm ng v t nh p khNu còn g p nhi u khó khăn do chưa có quy ch ph i h p hi u qu . +M ts a phương chưa x lý tri t các i m nóng kinh doanh gia c m không rõ ngu n g c, gi t m l u. 2. V công tác b o v th c v t: - Ngành nông nghi p ã ph i h p v i các ban ngành, chính quy n a phương tri n khai th c hi n chương trình s n xu t và tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph có hi u qu . - Công tác thông tin tuyên truy n v s n xu t RAT và s d ng thu c b o v th c v t theo nguyên t c 4 úng…. ã góp ph n nâng cao nh n th c, ý th c t giác ch p hành các quy nh an toàn trong s n xu t và kinh doanh c a ngư i s n xu t, kinh doanh. - M t s t n t i: + L c lư ng thanh tra m ng, chưa có quy nh v b i dư ng cho c ng tác viên và cán b a phương trong ph i h p công tác nên k t qu thanh ki m tra còn h n ch . + Trình t th t c ki m tra, x lý vi ph m hành chính trong s n xu t và lưu thông rau c qu chưa ư c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thư ng d n c th . 3. V công tác qu n lý ch t lư ng và b o v ngu n l i th y s n: - Trong th i gian qua, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ch o Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n ph i h p v i Công ty qu n lý và kinh doanh ch Bình i n th c hi n t t công tác tuyên truy n v n ng thương nhân t i ch ch p hành nh ng quy nh chung v v sinh an toàn th c phNm. - Vi c tăng cư ng công tác ki m tra ngu n nguyên li u, ch ng nh n ch t lư ng th y h i s n t i ch u m i Bình i n ã góp ph n gi m áng k tình tr ng nhi m kháng sinh và urê trong s n phNm. - M t s t n t i: + Ý th c t giác ch p hành c a ngư i s n xu t và thương nhân v các quy nh v sinh an toàn th c phNm chưa cao. + Chưa có s ph i h p ng b gi a thành ph và các t nh cung c p nguyên li u th y h i s n cho thành ph trong vi c qu n lý và x lý vi ph m trong s n xu t, kinh doanh th y h i s n.
 14. + L c lư ng cán b làm công tác thanh ki m tra ho t ng th y h i s n còn m ng so v i yêu c u công vi c hi n nay. V. NNH HƯ NG CÔNG TÁC VS-ATTP NĂM 2008 1. Công tác chăn nuôi, thú y: - T p trung công tác phòng ch ng d ch gia súc, gia c m, phát hi n và x lý k p th i tri t , không d ch b nh lây lan trên a bàn thành ph . - Ti p t c tuyên truy n, t p hu n theo hư ng chu i s n xu t an toàn và cung c p th c phNm ng v t m b o v sinh nh m nâng cao nh n th c c a ngư i tham gia chăn nuôi, kinh doanh, gi t m và mua bán s n phNm ng v t t i thành ph . T p hu n nâng cao nh n th c c a cán b thú y v sinh an toàn th c phNm theo hư ng h i nh p kinh t qu c t . - Nhân r ng mô hình s n xu t heo an toàn, t o liên k t hình thành kênh tiêu th th t heo an toàn, hình thành chu i s n phNm heo an toàn t chăn nuôi n tiêu th . - Ki m tra i u ki n v sinh thú y trong chăn nuôi heo, bò, gia c m; l y m u các lo i t i cơ s chăn nuôi xét nghi m phát hi n và x lý các trư ng h p s d ng ch t c m trong chăn nuôi. - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh 31/2005/Q -UB c a UBND thành ph v qui ho ch gi t m , ki m tra ti n xây d ng 3 nhà máy gi t m gia súc theo phương th c công nghi p và các quy nh trong v n chuy n, gi t m , kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t; ti p t c ph i h p v i các ban ngành tăng cư ng ki m tra ch n ch nh quy trình gi t m treo, i u ki n v sinh phương ti n v n chuy n, cơ s gi t m , cơ s ch bi n, các c a hàng, qu y s p kinh doanh s n phNm ng v t. - Ph i h p v i các t nh ki m tra v sinh thú y i v i s n phNm ng v t ưa v thành ph tiêu th . 2. Th c hi n chương trình rau an toàn: - Ti p t c tri n khai chương trình m c tiêu phát tri n rau an toàn trên a bàn thành ph giai o n 2006-2010 theo nh hư ng chu i s n xu t an toàn. - T ng k t d án thí i m ng d ng qui trình s n xu t t t (GAP) m t s cây rau ăn qu t i xã Nhu n c, xã Bình M - huy n C Chi, xã Xuân Th i Thư ng - Hóc Môn nhân r ng mô hình. - Ti p t c phát tri n di n tích rau i u ki n an toàn, c bi t t p trung t i 13 xã i m chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p. - Th c hi n án qu n lý dư lư ng c ch t trong rau qu t i các ch u m i. Duy trì và u tư phương ti n công c t ch c ki m tra ki m soát dư lư ng c ch t trong vùng s n xu t m b o duy trì m c an toàn v dư lư ng thu c tr sâu.
 15. - Tham gia t ch c th c hi n d án “Tăng cư ng m i liên k t s n xu t-tiêu th rau an toàn t i TP H Chí Minh và các t nh lân c n” - Ti p t c t ch c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m rau mu ng nư c, tăng cư ng v n ng nông dân chuy n i cây tr ng nh ng vùng tr ng rau mu ng nư c không i u ki n s n xu t. - V n ng t ch c h p tác hóa s n xu t: T p trung c ng c ho t ng và nâng cao năng l c qu n lý c a Ban i u hành t h p tác cho vi c phát tri n h p tác xã và m r ng vi c xây d ng các t s n xu t và d ch v trong lĩnh v c rau an toàn. 3. Công tác v sinh an toàn th c phNm th y s n: - Ti p t c xây d ng n i dung và t ch c t p hu n, tuyên truy n cho các t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c th y h i s n nh m nâng cao ki n th c và t giác ch p hành các quy nh v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t, ch bi n và kinh doanh th y s n, th c ăn và thu c thú y th y s n. - Ki m tra t p ch t trong tôm và nghêu nguyên li u t i vùng s n xu t: ch o và hư ng d n các doanh nghi p ch bi n t xây d ng quy trình, bi n pháp t ki m tra theo tinh th n ch o t i công văn s 3075/BTS-CL, ATVS&TYTS ngày 29/12/2006 c a B Th y s n v vi c tri n khai ho t ng ngăn ch n và ki m soát t p ch t trong th y s n. - Ch ng xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình chu i VSATTP th y s n giai o n 2008 – 2010 có ph i h p v i S Y t cùng các cơ quan h u quan. - Ti p t c tri n khai và i n hoàn thi n vi c ki m tra VSATTP th y s n t i ch u m i Bình i n và các d ch v có liên quan. - Ki m tra dư lư ng kháng sinh, hoá ch t c m t i vùng nuôi tôm sú t p trung t i 02 huy n C n Gi , Nhà Bè. - Ti p t c tăng cư ng ki m tra và ch ng nh n i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm i v i t ch c, cá nhân ho t ng th y s n ư c phân c p theo Quy t nh s 649/2000/Q -BTS c a B Th y s n và Quy t nh s 221/Q -CLTY c a C c qu n lý ch t lư ng – an toàn v sinh và thú y th y s n. 4. Công tác v sinh an toàn th c phNm trong ho t ng khuy n nông: - Ph i h p v i các t ch c, oàn th ph bi n các văn b n pháp quy v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm nông s n; chuy n giao quy trình k thu t s n xu t nông nghi p theo hư ng b n v ng, an toàn, b o v môi trư ng. - Ph i h p v i chính quy n a phương và các ban ngành trong vi c phát hi n, ngăn ch n và x lý nh ng trư ng h p vi ph m trong s n xu t nông s n và s d ng nguyên li u u vào ph c v s n xu t nhưng không m b o an toàn. - Tuyên truy n, t ch c cho các t ch c, cá nhân tham gia s n xu t ư c h c t p các mô hình s n xu t t t, chăn nuôi an toàn thân thi n môi trư ng./.
 16. GIÁM C Nơi nh n: - B NN-PTNT ( b/c); - TT UBND TP ( b/c); - /c Nguy n Thành Tài – PCT/TT UBND TP( b/c); - /c Nguy n Trung Tín – PCT UBND TP ( b/c); - VP. H ND-UBND TP, T CNN; -S Yt ; - Ban Giám c S ; - Các phòng ban S ; - CCTY, CCBVTV,CCQLCL&BVNLTS ; - TTKN; TTQL và K GCTVN; - Lưu VT,NN
Đồng bộ tài khoản