Báo cáo số 1033/BC-SCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
4
download

Báo cáo số 1033/BC-SCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1033/BC-SCT về kết quả hội nghị giao ban, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1033/BC-SCT

  1. UBND THÀNH PH HÀ N I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T S CÔNG THƯƠNG NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1033/BC-SCT Hà N i, ngày 08 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO K T QU H I NGHN GIAO BAN, THÁO G KHÓ KHĂN CHO CÁC DOANH NGHI P S N XU T CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Th c hi n Ngh quy t s 30/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph và tri n khai K ho ch s 25/KH-UBND ngày 09/03/2009 c a UBND thành ph v nh ng gi i pháp c p bách ngăn ch n suy gi m, duy trì tăng trư ng kinh t và Chương trình công tác s 04/Ctr-UBND c a UBND Thành ph năm 2009. Th c hi n k ho ch 776/KH-SCT ngày 17/3/2009 c a S Công Thương v vi c t ch c h i ngh Giao ban tháo g khó khăn cho các doanh nghi p s n xu t công nghi p trên a bàn năm 2009 n m b t tình hình khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p trong quá trình s n xu t kinh doanh, ngày 31/3/2009 H i ngh ã ư c t ch c t i h i trư ng c a S Công Thương báo cáo y ban nhân dân thành ph Hà N i k t qu như sau: I. THÀNH PH N THAM D : 1.1. Các doanh nghi p s n xu t công nghi p thu c các ngành SXCN ch y u trên a bàn: 57 DN v i 82 i bi u. 1.2. i di n các cơ quan, S , Ban ngành Trung ương và Hà N i. - B Công Thương: /c Huỳnh c Th ng, v phó V k ho ch - 60 i bi u i di n cho Lãnh o các S , Ban, Ngành, Thành ph : C c Thu Hà N i, chi c c H i quan, S K ho ch u tư, S Tài chính, S Tài nguyên Môi trư ng, S Quy ho ch Ki n trúc, S Lao ng – Thương binh và Xã h i, S Giao thông v n t i, Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (S giao d ch I), Ban qu n lý Các khu Công nghi p và Khu Ch xu t Hà N i, Công ty i n l c Hà N i, các báo – ài truy n hình TW và Hà N i. 1.3. Ch trì H i ngh /c Lưu Ti n Long – Thành y viên, Giám c S Công Thương. Tham d có các /c trong ban giám c và các phòng, ơn v tr c thu c S : II. N I DUNG: H i ngh ã nghe bài phát bi u khai m c c a ng chí Ph m c Ti n, Phó giám c S và tri n khai k ho ch 25/KH-UBND ngày 9/3/2009 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i, trên có s ó S Công Thương ban hành Chương trình hành ng c a
  2. ngành v i các gi i pháp nh m góp ph n ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t m b o an sinh xã h i; i di n s Lao ng Thương binh xã h i thành ph ã ph bi n thông tư 06/2009/TT-BL TBXH ngày 27/02/2009 v vi c h tr i v i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t . H i ngh ã nghe báo cáo c a các doanh nghi p và i di n các S ngành liên quan ã gi i áp m t s ki n ngh c a DN tr c ti p t i di n àn. Nh ng v n còn l i t p trung vào các lĩnh v c sau: 1. V chính sách h tr vay v n: - Chính sách c a Nhà nư c h tr cho doanh nghi p vay h tr lãi su t 4% v cơ b n các doanh nghi p xu t khNu ã ư c hư ng th chính sách này. DN r t ph n kh i có i u ki n v v n ph c v s n xu t xu t khNu như: Công ty D t 10/10, Công ty May 10, Công ty Gi y Thư ng ình … Tuy nhiên, v chính sách này, m t s doanh nghi p có ki n ngh như sau: - Doanh nghi p s n xu t s n phNm cơ khí chu kỳ s n xu t tiêu th dài c n có s h tr c a Nhà nư c vì s c c nh tranh s n phNm th p. Công ty c ph n N i hơi Vi t Nam ki n ngh Nhà nư c kéo dài chính sách h tr lãi su t n năm 2010. - Kho n h tr lãi su t ti n vay c a Nhà nư c theo quy nh ch áp d ng i v i các kho n vay b ng VN . nh n n ti n vay là r t khó cho các doanh nghi p nh p khNu h ch toán b ng ngo i t . Vì v y, ngh Nhà nư c xem xét vi c h tr lãi su t ti n vay áp d ng i v i c các kho n vay b ng ngo i t . - H n ch c a chính sách này th t c còn rư m rà khi n doanh nghi p m t nhi u th i gian, Chính ph c n xem l i th i gian cho vay nên kéo dài thêm 6 tháng doanh nghi p có i u ki n ho t ng có hi u qu hơn n u không vi c h tr chưa mang l i hi u qu cho doanh nghi p ã ph i chuNn b tr n . 2. V th trư ng: - Nhà nư c c n u tư kinh phí thích áng tăng cư ng chương trình xúc ti n thương m i c bi t t i các th trư ng m i như Châu M , Trung ông, các nư c ông Âu cũ giúp doanh nghi p có i u ki n phát tri n th trư ng m i. 3. V lao ng: Do tình hình tài chính khó khăn nên m t s Công ty n b o hi m xã h i và ti n lương c a ngư i lao ng t trư c th i i m 1/1/2009. ngh Chính ph , Thành ph có chính sách cho vay v n h tr lãi su t ư c tính t tháng 10/2008 kh c ph c khó khăn cho doanh nghi p, vì n u tính t năm 2009 thì th i gian doanh nghi p tính hư ng th h tr là r t ng n trong khi th t c vay là r t ph c t p. 4. V th t c thu : - Doanh nghi p ã ư c hư ng th các chính sách ưu ãi v thu c a Nhà nư c giúp doanh nghi p gi m b t khó khăn trong th i kỳ kh ng ho ng hi n nay nhưng th i gian hoàn thu cho doanh nghi p c n ư c rút ng n th i gian hơn n a.
  3. - Nhà nư c cho doanh nghi p hoàn thu VAT u vào b ng h sơ thu mua s a thay cho hóa ơn thu VAT do c thù c a ngành s a, thu mua nông s n … ph i thu mua c a ngư i nông dân không có hóa ơn. - i v i nh ng thi t b yêu c u an toàn c thù nghiêm ng t mà trong nư c s n xu t ư c thì ngh Nhà nư c nâng thu nh p khNu lên t o i u ki n cho phát tri n s n xu t trong nư c. 5. V chi phí xu t kh u t i c ng - ngh Nhà nư c can thi p v i các t ch c nư c ngoài t i các c ng xu t nh p khNu v phí nh p khNu nguyên v t li u ph c v s n xu t, xu t khNu. Hi n nay các doanh nghi p xu t khNu ph i ch u r t nhi u lo i chi phí khi nh p khNu nguyên v t li u v s n xu t, c bi t là các lo i phí t i c ng như: phí DO, phí ch ng t , phí v t ơn, phí i lý, phí b c vác, phí kho bãi, phí nâng h v , phí hàng l , phí giao nh n… ã gây khó khăn l n cho doanh nghi p. 6. Th t c h i quan: Th t c thanh toán thu xu t nh p khNu n u ch m ngh H i quan có th ch p nh n b n fax xác nh n c a Ngân hàng là doanh nghi p ã n p không nh t thi t ph i mang b n g c vì như v y doanh nghi p ph i quay v l y và mang i m t nhi u th i gian. 7. V giao thông: - ư ng vào c a 1 s ơn v như: (Công ty CP cơ i n Tr n Phú, công ty á p lát VINACONEX Qu c Oai) … hi n chưa có nên gây khó khăn cho doanh nghi p. - Bi n c m xe ô tô tr ng t i trên 5 t n vào ngõ 320 ư ng Khương ình ã gây khó khăn r t l n trong vi c s d ng xe ô tô v n chuy n hàng hóa, Thành ph nên c p phép cho doanh nghi p trong khu v c này thu n ti n v giao thông gi m chi phí cho doanh nghi p. - Ki n ngh v i T ng c c ư ng s t v vi c tăng phí ư ng ngang qua Công ty Liên doanh TNHH Crown (Thư ng Tín) quá cao. Năm 2009 tăng trên 60% so v i năm 2008. ơn v mà Công ty ký h p ng tr c ti p là Công ty qu n lý ư ng s t Hà Minh. - M t s công trình xây d ng và h t ng giao thông c a thành ph còn quá ch m nên nh hư ng n giao thông c a các doanh nghi p như c u Thanh Trì, Vĩnh Tuy … 8. V th t c t ai, gi i phóng m t b ng: - Vi c di chuy n các doanh nghi p ô nhi m ra kh i n i ô, thành ph quan tâm gi i quy t s m và có chính sách h tr th a áng doanh nghi p u tư s n xu t t i a i m m i ư c t t hơn ho c b ng nơi cũ doanh nghi p n nh s n xu t. - Có doanh nghi p t năm 2004 ã ư c UBND t nh Hà Tây (cũ) cho phép m r ng s n xu t nhưng m i gi i phóng m t b ng ư c 50%, ph n còn l i chưa gi i phóng ư c dù công ty ã làm th t c (Cty CP Bia Kim Bài – Hà N i).
  4. - Công ty C ph n Dây và Cáp i n Thư ng ình ang ph i thuê 267 m2 c a h p tác xã. Công ty ang th c hi n các th t c thuê 267m2 t này tr c ti p v i UBND thành ph Hà N i. Tuy nhiên, th t c hành chính c a S Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c làm th t c chuy n i m c ích s d ng t, quy n s d ng t r t khó khăn, ph i i l i nhi u l n nhưng không có k t qu . 9. V tình hình cung c p i n và giá i n - Cách tính giá i n m i chia giá i n gi cao i m là 2h bu i sáng (t 9g30-11g30) n n r t khó khăn cho DN, vì DN không th cho công nhân ng ng s n xu t vào th i i m ó ư c (Công ty CP xi măng Sài Sơn, Công ty May Xu t khNu DHA, Công ty TNHNNMTV Mai ng, Công ty TNHH NN 1 TV d t 19/5 …) - C n thông báo c th th i gian c t i n doanh nghi p ch ng trong s n xu t kinh doanh. - Năm 2008, Công ty Liên doanh TNHH Crown có 8 l n c t i n không báo trư c và 72 l n nháy i n. III. NH NG KI N NGHN V CƠ CH , CHÍNH SÁCH H TR DOANH NGHI P: - Chính sách c a Nhà nư c h tr cho doanh nghi p vay h tr lãi su t 4% v cơ b n các doanh nghi p xu t khNu ã ư c hư ng th chính sách này. ngh Nhà nư c kéo dài th i gian h tr n h t 6/2010. - Chính ph xem xét ki n ngh c a doanh nghi p v giá i n gi cao i m tránh tăng giá thành s n phNm c a doanh nghi p trong khi n n kinh t ang kh ng ho ng. - Chính sách h tr cho doanh nghi p vay lãi su t b ng không theo thông tư 06/2009/TT-BL TBXH ngày 27/02/2009 v vi c h tr i v i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t ư c tính t th i i m tháng 10/2008. - Xem xét các i u ki n vay b o lãnh tín d ng các i u ki n này quá ch t ch khi n doanh nghi p khó ti p c n ư c ngu n v n vay. - i v i Doanh nghi p s n xu t s n phNm cơ khí, ki n ngh Nhà nư c kéo dài chính sách h tr lãi su t n năm 2010. Trên ây là m t s ki n ngh c a các doanh nghi p. S Công Thương báo cáo UBND Thành ph Hà N i gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c cho doanh nghi p./. KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C Nơi nh n: - B Công Thương; - UBND thành ph ( b/c); - Phòng Công Thương VP UBND; - Các S ban ngành thành ph ;
  5. - Giám c S ( b/c); - Lưu: VT, QLCN (2). Ph m c Ti n
Đồng bộ tài khoản