Báo cáo số 1036/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Báo cáo số 1036/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1036/BC-BYT về tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 6 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1036/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1036/BC-BYT Hà N i 16h30 ngày 27 tháng 9 năm 2008 BÁO CÁO S 1 TÌNH HÌNH THI T H I V Y T VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG KH C PH C H U QU MƯA LŨ DO NH HƯ NG C A CƠN BÃO S 6 Do nh hư ng c a hoàn lưu bão s 6 trong nh ng ngày qua t i khu v c các t nh mi n núi và vùng ng b ng B c b ã x y ra mưa lũ l n gây thi t h i v ngư i và cơ s y t c bi t là nh ng t nh như Sơn La, B c Giang, Qu ng Ninh. Tính t i th i i m ngày hôm nay qua thông báo tr c ti p b ng i n tho i và các Báo cáo nhanh c a các t nh b ng p l t ã ghi nh n nh ng thi t h i như sau: I. DI N BI N TÌNH HÌNH T I CÁC NA PHƯƠNG: 1. Sơn La Trong ba ngày qua Sơn La có mưa nhi u và r t to làm ng p l t nhi u nơi thu c các huy n: Yên Châu, Mai Sơn, Mư ng La..hi n t i ã có nh ng di n bi n và thông báo thi t h i sau: -Th i ti t: Tr i t nh mưa, bu i chi u tr i h ng n ng. -S ngư i ch t, m t tích và b thương là 29 ngư i (trong ó 10 ch t, 04 m t tích, 15 b thương). -Thi t h i v y t : Theo báo cáo chưa y hi n có 01 B nh vi n a khoa Mai Sơn ã b ng p, 02 tr m y t xã phư ng, th tr n b lũ i qua gây ng p l t, s p m t s công trình và hư h ng các trang thi t b y t , ngoài ra còn m t s xã c a nh ng huy n b ng p l t chưa liên l c ư c. 2. B c Giang Mưa l n ã x y ra và có lũ xu t hi n trên các sông làm ng p l t nhi u nơi trong t nh c bi t là nh ng huy n như: Sơn ng, L c Ng n, L c Nam, hi n t i ã có nh ng thông báo di n bi n và thi t h i sau: -Th i ti t:
  2. Tr i u ám m t vài nơi v n có mưa nh . -S ngư i ch t, m t tích và b thương là -Thi t h i v y t : Theo th ng kê chưa y c a S y t tính t i th i i m hi n t i ã có 01 B nh vi n a khoa L c Ng n b ng p trên 1m nư c và có nhi u xã hi n t i chưa lên l c ư c. 3. Qu ng Ninh Mưa l n k t h p tri u cư ng làm nư c dâng cao trung bình 2m làm g p úng các huy n như, Ba Tr , Tiên Yên, Bình Liêu. -Th i ti t: Tr i t nh mưa, nư c ang rút nhanh. -S ngư i ch t, m t tích và b thương là 08 ngư i (trong ó ch t 04, b thương 04). -Thi t h i v y t : Theo báo cáo c a S Y t hi n t i có 10 tr m y t c a các huy n Ba Tr , Tiên Yên, Bình Liêu b g p nư c. II. CÁC HO T NG C A B YT : -Ti p theo Công i n khNn s 6505/C -BYT ngày 22/9/2008, Công i n khNn s 6547/C -BYT ngày 23/9/2008, Công i n khNn s 6549 C -BYT ngày 24/9/2008. -Th c hi n Công i n s 1626/C -TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 27/9/2008, B Y t ã có Công i n khNn s 6694/C -BYT ngày 27/9/2008 g i các t nh L ng Sơn, Sơn La, Qu ng Ninh, B c Giang, Yên Bái, Lào Cai và các ươ v tr c thu c B Yt . III. DANH M C THU C, HOÁ CH T, TRANG THI T BN Ã C P CHO CÁC T NH: Trong ngày, theo ngh c a các S Y t Sơn La, Yên Bái, L ng Sơn, Qu ng Ninh, B c GiangB Y t ã c p phát 350 cơ s thu c PCLB, 25.000 viên ChloraminB và 450 chi c áo phao. STT T nh Thu c Chloramin B Áo phao Chloramin PCLB viên b t 1 Sơn La 100 50.000 100 2 Yên Bái 50 50.000 100 3 L ng Sơn 50 50.000 50 4 Qu ng Ninh 50 50.000 100
  3. 5 B c Giang 100 100.000 100 500 kg T ng c ng 350 25.000 450 500kg TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B Hán
Đồng bộ tài khoản