Báo cáo số 1163/BC-QLD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Báo cáo số 1163/BC-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1163/BC-QLD về việc tình hình thị trường dược phẩm năm 2008 do Cục Quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1163/BC-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C QU N LÝ DƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1163/BC-QLD Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO “TÌNH HÌNH THN TRƯ NG DƯ C PH M NĂM 2008” Kính g i: ng chí t ng biên t p các cơ quan thông t n báo chí C c Qu n lý dư c- B Y t xin chia s thông tin v tình hình th trư ng dư c phNm năm 2008 và các gi i pháp tri n khai công tác bình n th trư ng dư c phNm năm 2009 như sau: 1. Tình hình th trư ng dư c phNm năm 2008 + Trong b i c nh tình hình kinh t th gi i có nhi u bi n ng ph c t p, kh ng ho ng tài chính toàn c u d n n kinh t th gi i suy gi m; l m phát tăng cao, s di n bi n ph c t p c a th i ti t, d ch b nh nhưng dư i s ch o c a Chính ph , B Y t ã sát sao theo dõi tình hình và ph i h p ch t ch v i B , Ngành liên quan, UBND các t nh/ thành ph tr c thu c Trung ương ã ch o các doanh nghi p dư c phNm duy trì s n xu t, kinh doanh nên th trư ng Dư c phNm v n duy trì tăng trư ng (t ng giá tr ti n thu c d ki n năm 2008 tăng 17,99% so v i năm 2007, năm 2007 tăng 16,52% so v i năm 2006)- trong ó tr giá thu c s n xu t trong nư c ã tăng 15,50% và ã áp ng ư c 51, 05% nhu c u s d ng thu c tính theo tr giá ti n thu c và m b o thu c có ch t lư ng ph c v cho nhu c u phòng, ch a b nh c a nhân dân và phòng ch ng d ch b nh, thiên tai. + V lĩnh v c qu n lý giá thu c: - Th trư ng dư c phNm năm 2008 nhìn chung n nh, không có hi n tư ng tăng giá ng lo t, t bi n ho c tăng giá b t h p lý. i u này ư c th hi n qua: ch s nhóm hàng dư c phNm, y t năm 2008 là 9,43% b ng 47,41% c a ch s giá tiêu dùng chung c a xã h i (19,89%) và ng th 7/10 v ch s giá c a các nhóm hàng ch y u. - T c tăng giá c a th trư ng dư c phNm, y t ã gi m so v i th i i m ư c i u ch nh gi th ng 7/2008 (th i i m trư c ó các y u t u vào ph c v s n xu t, kinh doanh dư c phNm trong nư c tăng cao trong khi m t hàng dư c phNm thu c nhóm hàng kìm ch không cho i u ch nh giá trong th i gian dài). Th hi n, ch s giá nhóm hàng dư c phNm, y t tháng 11/2008 là 0,28%, phù h p di n bi n th trư ng chung (gi m d n so v i các tháng trư c: tháng 10 là 0,58%, tháng 9 là 0,81%, tháng 8 là 1,23% tháng 7 là 2%). (Ngu n: T ng c c Th ng kê).
  2. - T c tăng giá th trư ng dư c phNm năm 2008 th p hơn so v i nh÷ng năm g n ây (T l ch s giá nhóm hàng Dư c phNm y t / ch s giá tiêu dùng năm 2007 là 65%; năm 2006 là 58% và năm 2008 là 47,41%) (chi ti t xem b ng 1). B ng 1. Ch s giá nhóm hàng dư c phNm, y t so v i ch s giá tiêu dùng (CPI) giai o n năm 2006- 2008. Năm 2006 2007 2008 CPI(%) 6,6 12,63 19,89 Ch s giá nhóm hàng dư c phNm, y t (%) 4,3 7,05 9,43 T l ch s giá nhóm hàng dư c phNm, y t so v i 65 55 47,41 CPI(%) Ngu n: T ng c c Th ng kê - Theo k t qu kh o sát th c t th trư ng dư c phNm t i Tp.Hà N i, Tp. H Chí Minh và Tp. à N ng tháng 11- 12/2008 cho th y th trư ng dư c phNm n nh, i v i thu c s n xu t trong nư c kh o sát t ng s 14.300 lư t m t hàng i di n cho các nhóm thu c chi m t tr ng l n trên th trư ng như nhóm kháng sinh, hô h p, tiêu hoá, vitamin... có 0,24% s lư ng m t hàng tăng giá và 0,37% s lư ng m t hàng gi m giá (Ngu n: H i s n xu t kinh doanh dư c Vi t Nam). i v i th trư ng thu c nh p khNu: qua kh o sát 1.529 lư t m t hàng, có 1,09% s lư ng m t hàng tăng giá v i t l tăng trung bình 3,26% và 2,67% s lư ng m t hàng gi m giá v i t l gi m trung bình 4,03% (Ngu n: T ng C c H i quan). - Hi n t i, th trư ng thu c nh p khNu không có hi n tư ng c quy n trong vi c kinh doanh, phân ph i thu c nh p khNu. Theo s li u th ng kê tình hình kinh doanh dư c phNm n nay, th trư ng thu c nh p khNu có s c nh tranh quy t li t c a 425 doanh nghi p nư c ngoài cung c p thu c, nguyên li u làm thu c t i th trư ng Vi t Nam và 90 doanh nghi p ư c phép nh p khNu thu c tr c ti p. + Ngày 17/12/2008, Liên B Y t - Tài chính- Công Thương ã h p sơ k t ánh giá công tác qu n lý giá thu c năm 2008 và ã k t lu n: v i vi c hoàn thi n cơ s pháp lý v lĩnh v c qu n lý giá thu c thông qua vi c ban hành Thông tư liên t ch s 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT ngày 31/8/2007 v vi c hư ng d n qu n lý nhà nư c v giá thu c dùng cho ngư i và Quy t nh s 24/2008/Q -BYT ngày 11/7/2008 qui nh v t ch c và ho t ng c a Nhà thu c b nh vi n ã giúp n nh th trư ng dư c phNm trong b i c nh kinh t th gi i và trong nư c có nhi u bi n ng. 2. D báo tình hình th trư ng dư c phNm năm 2009: ch s giá tiêu dùng m c dù liên t c gi m nhưng v n ng m c cao, c bi t nh ng khó khăn trong năm 2008 s làm h n ch ho t ng m r ng u tư c a doanh nghi p dư c phNm trong năm 2009 và vi c th c hi n l trình tăng giá i v i m t s lo i hàng hoá u vào như i n, than, lương...có th t o s c ép tăng giá i v i m t hàng dư c phNm c bi t thu c s n xu t trong nư c ph thu c vào giá nguyên li u nh p khNu. 3. Các gi i pháp qu n lý giá thu c năm 2009
  3. 3.1. Tăng ngu n cung ng thu c phòng và ch a b nh cho ngư i + Ti p t c m b o ngu n cung c c m t hàng thu c ph c v cho nhu c u kh m ch a b nh, phũng ch ng d ch b nh trong d p T t Nguyên án K S u 2009 và ngăn ch n hi n tư ng gian l n thương m i (s n xu t hàng gi , hàng k m ch t lư ng, găm hàng, u cơ tích tr , nh p l u); theo dõi, xu t k p th i các gi i pháp tháo g khó khăn c a doanh nghi p n u x y ra vi c thu h p s n xu t, kinh doanh. + Báo cáo Th tư ng Chính ph s m s a i và b sung cơ ch s d ng qu d tr lưu thông thu c và m r ng lo i hình doanh nghi p tham gia, m r ng danh m c thu c/ ho t ch t và nguyên li u tăng cư ng tính hi u qu c a ch trương này. + Tăng cư ng công tác truy n thông, thông tin v vi c s d ng thu c an toàn và h p lý + Tri n khai thí i m u th u qu c gia m t s thu c có t tr ng cao và ti n t i m r ng danh m c thu c u th u qu c gia. 3.2 Ưu tiên t p trung qu n lý giá thu c t i các nhà thu c n m trong khuôn viên c a các cơ s y t công l p và n nh giá thu c do Ngân sách nhà nư c, Qu B o hi m y t chi tr v i giá h p lý (chi m 70- 75% s ngư i dân s d ng thu c): - Tăng cư ng tri n khai Quy t nh s 24/2008/Q - BYT ngày 11/7/2008 qui nh v t ch c và ho t ng c a nhà thu c b nh vi n và Ny m nh công tác u th u thu c theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 10/2007/TTLT- BYT- BTC ngày 10/08/2007 hư ng d n u th u mua thu c t i các cơ s y t công l p. - Công khai, minh b ch giá thu c trúng th u năm 2009. 3.3 Tăng cư ng thanh tra, ki m tra và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m v giá thu c. - Ph i h p v i Thanh tra B Y t , C c Qu n lý th trư ng và các ơn v liên quan lên k ho ch ph i h p nh kỳ thanh tra, ki m tra công tác qu n lý giá thu c và x lý nghi m c c trư ng h p vi ph m v giá thu c. - KhNn trương hoàn thi n vi c s a i, b sung Ngh nh s 45/2005/N - CP ngày 6/4/2005 qui nh v x ph t hành ch nh trong lĩnh v c y t trong ó b sung c c ch tài vi ph m v qu n lý gi thu c. 3.4. Tăng cư ng tri n khai Thông tư liên t ch s 11/2007/TTLT- BYT- BTC- BCT - Tăng cư ng ho t ng c a T công tác liên ngành xem xét kê khai l i giá thu c t i a phương và t ch c hư ng d n xem xét kê khai l i m b o vi c xem xét l i giá thu c th ng nh t gi a các a phương. - Công b giá thu c kê khai, kê khai l i và kê khai b sung. 3.5. Qui ho ch s p x p, phát tri n m ng lư i lưu th ng cung ng thu c – Gi i pháp có tính ch t lâu dài và b n v ng trong bình n giá thu c.
  4. - Ny m nh tri n khai vi c s p x p l i h th ng lưu thông phân ph i và cung ng thu c gi m thi u t i a các t ng n c phân ph i trung gian thông qua vi c ban hành Quy ch ho t ng chu i Nhà thu c doanh nghi p t nguyên t c, tiêu chuNn GPP và thúc Ny vi c xây d ng nhà thu c t GPP theo úng l trình B Y t ra. - Nghiêm túc tri n khai ch t lư ng thu c toàn di n (GPs)- GMP, GLP, GSP, GDP, GPP theo úng l trình ã ra. C c Qu n lý dư c- B Y t xin chia s thông tin v tình hình th trư ng dư c phNm năm 2008 và xu t các gi i pháp tri n khai công tác bình n th trư ng dư c phNm năm 2009. Xin trân tr ng cám ơn s h p tác. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - BTr. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); - TTr. Cao Minh Quang ( b/c); - Văn phòng chính ph (V KHVX, KTTH) ( b/c); - Ban Tuyên giáo TW (V Báo chí xu t b n) ( b/c); Trương Qu c Cư ng - C c Báo chí- B Thông tin và truy n thông ( p/h); - C c QLG, C c TCDN- B Tài ch nh ( p/h); - T i u hành TTTN- B Công Thương ( p/h); - Lưu: VT, GT.
Đồng bộ tài khoản