Báo cáo số 1248/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
2
download

Báo cáo số 1248/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1248/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1248/BC-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1248/BC-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2008 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 3389/BNV- CCHC ngày 10 tháng 11 năm 2008 v vi c báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính năm 2008, B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính c a B trong năm 2008 (tính n ngày 30/11/2008) như sau: I. TÌNH HÌNH TH C HI N C I CÁCH HÀNH CHÍNH C A B YT 1. Công tác c i cách th ch a. Tình hình rà soát văn b n pháp lu t: B Y t ã ti n hành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và ã ban hành Quy t nh s 31/2008/Q -BYT ngày 22/8/2008 v vi c công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Y t ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2007 ã h t hi u l c pháp lu t, trong ó có 202 văn b n h t hi u l c thi hành (108 Quy t nh, 63 Thông tư, 22 Ch th và 09 Thông tư liên B ). b. Xây d ng và ban hành m i văn b n pháp lu t B Y t ã ph i h p v i các B , Ngành có liên quan th c hi n các th t c theo quy nh c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t trong vi c xây d ng và trình c p có thNm quy n phê duy t ư c 01 d án Lu t B o hi m y t và 07 văn b n quy ph m pháp lu t dư i lu t v y t ho c liên quan n y t . Trong năm 2008, B Y t ã xây d ng và ban hành 52 văn b n quy ph m pháp lu t, bao g m 37 quy t nh, 09 thông tư và 06 ch th . Trong 52 văn b n quy ph m pháp lu t, có 03 văn b n th hi n rõ nét nh t ho t ng c i cách hành chính là: - Quy t nh s 19/2008/Q - BYT ngày 30/5/2008 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a B Y t ; - Thông tư liên t ch 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 c a B Y t và B N i v v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2008 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c
 2. hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t ; - Vi c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c y t ã tuân th y các quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Các ho t ng ban hành văn b n quy nh pháp lu t ã ư c th c hi n nghiêm túc theo Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh c a Chính ph , các quy nh t i Quy t nh s 4278/2004/Q - BYT ngày 01/12/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t và - B y t ã ban hành và tri n khai Quy t nh s 17/2007/Q -BYT ngày 01/02/2007 v vi c ban hành Quy ch ki m tra, rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Vi c c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t ch có th th c hi n ư c sau khi Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t có hi u l c vào ngày 01/01/2009. c. ơn gi n hoá th t c hành chính - B Y t ang ti p t c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th t c hành chính c a 7 lĩnh v c g m 1) an toàn v sinh th c phNm, 2) qu n lý thu c, m phNm, v c xin sinh phNm, 3) qu n lý hoá ch t, 4) khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t , 5) trang thi t b y t , 6) hành ngh y tư nhân, 7) hành ngh dư c tư nhân. - Tri n khai K ho ch th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 ( ư c ban hành theo Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ), T công tác th c hi n án 30 c a B Y t ã ư c thành l p (theo Quy t nh s 2300/Q -BYT ngày 26/6/2008) và ki n toàn (theo Quy t nh s 3932/Q -BYT ngày 10 tháng 10 năm 2008). Hi n T ang tri n khai nhi m v ư c giao theo hư ng d n c a T công tác trung ương v ơn gi n hóa th t c hành chính. c bi t. - B Y t cũng ang tích c c tri n khai Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t . - ã xây d ng chuyên m c "C i cách hành chính" và "B n h i, B Y t tr l i" trên trang tin i n t c a B thu th p ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p và ngư i dân v nh ng v n liên quan n y t . Hi n B Y t ang t ch c, cơ c u l i cán b các ơn v có liên quan ti p nh n và thư ng xuyên x lý thông tin tr l i b n c trên chuyên m c. 2. Công tác c i cách t ch c b máy hành chính a. V xác nh ch c năng, nhi m v các cơ quan, ơn v tr c thu c B Y t ã xây d ng và trình Chính ph ban hành Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t thay cho Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003, trong ó ã b sung và làm rõ các ch c năng, nhi m v c a B Y t trong qu n lý nhà nư c v dân s – k ho ch hoá
 3. gia ình, v b o hi m y t , v b o v môi trư ng y t , v v sinh an toàn th c phNm, m phNm và qu n lý ng ch viên ch c ngành y t . Ngh nh ã xác nh B Y t có 18 t ch c tham mưu giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c (g m 9 V ; 5 C c, 01 T ng c c; Văn phòng B ; Thanh tra B ). Ngày 11/11/2008, B Y t ã ban hành K ho ch s 65/KH-BYT v vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 188/2007/N -CP c a Chính ph . B Y t ã hoàn thi n d th o trình Th tư ng Chính ph ký ban hành Quy t nh s 18/2008/Q -TTg ngày 29/01/2008quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Dân s – K ho ch hoá gia ình thu c B Y t . Trong năm 2008, B Y t ã tích c c xây d ng d th o ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các V , C c, T ng C c, Thanh tra B và Văn phòng B Y t , n nay ã ban hành Quy t nh s 16/2008/Q -BYT ngày 22/4/2008 quy nh ch c năng, quy n h n, cơ c u t ch c c a C c Qu n lý Khám, ch a b nh thu c B Y t . Các ơn v còn l i ã xây d ng và ang hoàn thi n ban hành trong tháng 12/2008. B Y t ang xây d ng T trình Th tư ng Chính ph và D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành danh m c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , trong ó có s p x p và i tên m t s ơn v s nghi p. Hi n nay, B Y t có 77 ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , trong ó có 35 b nh vi n a khoa và chuyên khoa và vi n có giư ng b nh, có 14 Vi n thu c kh i Y t d phòng, có 11 trư ng i h c, h c vi n, 3 trư ng cao ng, 3 vi n ki m nh, ki m nghi m, 3 Vi n Giám nh s c kho , 1 Vi n Thông tin Thư vi n Y h c Trung ương 1 Trung tâm Truy n thông – Giáo d c s c kho Trung ương, 1 Báo S c kho và i s ng, 2 t p chí, 1 trung tâm tin h c. Trong ó có m t s ơn v m i thành l p như B nh vi n a khoa Trung ương Qu ng Nam, Vi n Giám nh Pháp y tâm th n, Trư ng i h c K thu t Y t H i Dương trên cơ s Trư ng Cao ng Y t 1, nâng c p trư ng Trung h c k thu t Y t II ( à N ng) thành Trư ng Cao ng K thu t y t II và nâng c p trư ng Trung h c K thu t Thi t b Y t thành Trư ng Cao ng K thu t ngh Thi t b y t . B Y t angxây d ng án trình Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Vi n Ki m nghi m qu c gia V sinh an toàn th c phNm, tr c thu c B Y t . B Y t ã ra Quy t nh Ki n toàn Ban Qu n lý, Ban i u hành các Chương trình, d án c a B Y t , Ban Ch nhi m các Chương trình và Ban i u hành các d án thu c Chương trình m c tiêu y t qu c gia. b. V th c hi n phân c p qu n lý Th c hi n Ngh nh s 13/2008/N -CP và Ngh nh s 14/2008/N -CP c a Chính ph , B Y t ã ph i h p v i B N i v xây d ng và ban hành Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BNV-BYT ngày 25/4/2008 c a Liên B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a s y t , phòng y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n thay th cho Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BNV- BYT. Văn b n quy ph m pháp lu t này là căn c hư ng d n các t nh, thành ph ki n toàn m ng lư i y t trên a bàn. ng th i B Y t ã ban hành Thông tư s 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy Dân s –K ho ch hóa gia ình a phương làm cơ s s p x p, t ch c l i các cơ s làm công tác dân s t i i phương. Hi n nay, B Y t ang xây d ng Thông tư liên t ch hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c
 4. c a Chi c c An toàn v sinh th c phNm tuy n t nh, thành ph (th c hi n Ngh nh s 79/2008/N -CP c a Chính ph ). c. V s p x p t ch c b máy hành chính B Y t và B N i v ã ban hành Thông tư s 02/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph hư ng d n cơ ch t ch , t ch u trách nhi mv nhi m v , t ch c, biên ch và tài chính trong các cơ s y t công l p. Hi n nay, B Y t ang ôn c các ơn v tri n khai xây d ng án t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c, biên ch và t ch c thNm nh. Hư ng d n, ôn c các Vi n nghiên c u tr c thu c B xây d ng án chuy n i và phương án ki n toàn t ch c và ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh theo Ngh nh s 115/2005/N -CP c a Chính ph v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m trong các t ch c khoa h c và công ngh công l p.Ti n hành thNm nh án và xác nh tài s n, kinh phí chuNn b th c hi n án chuy n i Vi n Trang Thi t b và Công trình y t và Trung tâm Nghiên c u, s n xu t v c xin và sinh phNm y t thành các t ch c khoa h c công ngh công l p t trang tr i kinh phí. 3. Công tác xây d ng i ngũ cán b , công ch c a. Tình hình tuy n d ng - B Y t ã xây d ng k ho ch biên ch hành chính và phân b ch tiêu biên ch hành chính cho các t ch c thu c Cơ quan B , giao ch tiêu biên ch s nghi p năm 2008 cho các ơn v s nghi p tr c thu c B . B cũng ã xây d ng k ho ch b sung biên ch hành chính, phân b ch tiêu b sung biên ch hành chính cho các t ch c thu c cơ quan B , phê duy t và giao ch tiêu b sung biên ch s nghi p năm 2008 cho các ơn v s nghi p tr c thu c B . -B Yt ã t ch c t t kỳ thi tuy n công ch c năm 2008 c a cơ quan B . b. Tinh gi m biên ch Trong năm 2008, B Y t ã xây d ng k ho ch, t ch c tuyên truy n, hư ng d n các ơn v th c hi n và t ng h p trình các c p có thNm quy n phê duy t án tinh gi n biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP c a Chính ph . B Y t ã thông báo 03 t ngh hưu i v i 38 cán b , viên ch c và thông báo ngh qu n lý i v i 16 cán b viên ch c lãnh o thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng B Y t . Hư ng d n ôn c các ơn v th c hi n t t Ngh nh s 143/2007/N -CP c a Chính ph quy nh v th t c ngh hưu i v i cán b , công ch c. c. Tình hình s d ng cán b y t - Ban hành Công văn s 1608/BYT-TCCB ngày 11/3/2008 hư ng d n th c hi n quy ho ch cán b lãnh o qu n lý và Công văn s 1740/BYT-TCCB hư ng d n công tác b nhi m l i cán b lãnh o qu n lý c a các ơn v . T ch c hư ng d n, giám sát quá trình tri n khai công tác quy ho ch và b nhi m l i cán b lãnh o qu n lý các ơn v . B cũng ã t ng h p danh sách và lý l ch cán b Lãnh o các V , C c, Văn phòng
 5. B , Thanh tra B và Lãnh o các ơn v s nghi p tr c thu c B ; quy ho ch i ngũ cán b lãnh o các ơn v . - T ch c quán tri t và xây d ng án chuy n i v trí công tác theo Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph . Th c hi n các quy trình b nhi m, b nhi m l i ki n toàn i ngũ cán b lãnh o c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B và lãnh o các ơn v s nghi p tr c thu c B . - Xây d ng và tri n khai Quy t nh s 1816/Q -BYT ngày 26/5/2008 v vi c phê duy t án C cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n tuy n trên h tr các b nh vi n tuy n dư i, nh m nâng cao ch t lư ng ph c v các b nh vi n tuy n dư i và h n ch quá t i cho các b nh vi n tuy n trên. - ang nghiên c u có ch tuy n biên ch và ưu ãi i v i sinh viên thi bác s n i trú làm cơ s xây d ng i ngũ cán b chuyên khoa u ngành k c n c a ngànhy t . d. Tình hình ào t o, b i dư ng cán b công ch c Trong năm 2008, B Y t ã xây d ng và tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng cho cán b , viên ch c y t v lý lu n chính tr cao c p, Qu n lý hành chính Nhà nư c, ngo i ng , tin h c... Th c hi n t t công tác ào t o nư c ngoài theo k ho ch. T ch c kỳ thi thi nâng ng ch năm 2008 i v i Bác s chính, Dư c s chính lên Bác s cao c p, dư c s cao c p cho 45 ng chí; xây d ng và th c hi n k ho ch t ch c kỳ thi nâng ng ch bác s , dư c s lên bác s chính, dư c s chính cho 1200 viên ch c y t và các ng ch công ch c, viên ch c khác. Ban hành Quy t nh s 29/2008/Q -BYT ngày 18/8/2008 v Quy t c ng x c a cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p y t và xây d ng k ho ch hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B t ch c th c hi n quy t c trên. ng th i th c hi n t t vi c hư ng d n và phê duy t k ho ch và ki m tra, giám sát vi c ti p nh n, tuy n d ng, qu n lý, s d ng và th c hi n ch ngh hưu i v i cán b , viên ch c cho các ơn v s nghi p. B Y t ã hoàn thi n án m i giáo sư, Phó giáo sư và chuyên gia y t ã ngh hưu, còn s c kho t nguy n tham gia công tác ào t o và nghiên c u khoa h c, tư v n và d ch v y t . e. Xây d ng các ch chính sách i v i cán b y t - ã t ng h p góp ý c a các B , ngành có liên quan hoàn thi n án và trình Th tư ng Chính ph d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ph c p i v i cán b , viên ch c làm công tác b o v s c kho cán b cao c p t i 3 B nh vi n g m: B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng. - T ch c xây d ng d th o và xin ý ki n c a các ơn v có liên quan vào d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t thay th Quy t nh s 155/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph .
 6. - ang t ng h p ý ki n óng góp hoàn thi n d th o Ngh nh c a Chính ph v chính sách i v i cán b , viên ch c y t công tác t i ch và cán b y t bi t phái, luân phiên v công tác t i vùng núi, vùng khó khăn, c bi t khó khăn. - ang xây d ng và ang hoàn thi n d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p i v i nhân viên y t thôn, b n. Xây d ng ch chính sách i v i các cán b viên ch c làm công tác y t d phòng. Ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t th c hi n và phê duy t vi c chuy n ng ch, nâng ng ch, nâng lương thư ng xuyên, nâng lương s m và các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c. 4. Công tác c i cách tài chính công: a. V th c hi n cơ ch công khai tài chính: B Y t ã công khai phân b và d toán giao, quy t toán ư c phê duy t i v i các ơn v tr c thu c B Y t theo quy nh t i Thông tư s 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy ch công khai tài chính. b. K t qu th c hi n cơ ch t ch theo Ngh nh 130/2005/N -CP: Căn c Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph , ngay trong năm 2006, B Y t ã có quy t nh giao th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính cho 05 ơn v qu n lý hành chính thu c B , g m: Văn phòng B Y t và 04 C c. Năm 2008, 05 ơn v này ti p t c th c hi n ch t ch theo Ngh nh 130/2005/N -CP c a Chính ph , t 100% s ơn v . K t qu th c hi n trong năm 2008 như sau: - V tình hình tri n khai xây d ng quy ch chi tiêu n i b : 05/05 ơn v ã xây d ng xong và ã ban hành quy ch chi tiêu n i B và quy ch qu n lý tài s n. -Chưa xây d ng và ban hành ư c các tiêu chí cơ b n làm căn c ánh giá k t qu th c hi n nhi m v c a các cơ quan hành chính do tính ch t c thù c a m i ơn v nên vi c xây d ng có khó khăn và r t ph c t p, khó lư ng giá ư c. c. Tình hình và k t qu th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh s 43/2006/N -CP: - B Y t ã t ch c nhi u l p t p hu n, h i ngh , h i th o quán tri t, ph bi n và tri n khai Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph , Thông tư 71/2006/TT-BTC và Thông tư s 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 c a B Tài chính n các ơn v tr c thu c, các s Y t , thư ng xuyên ôn c các ơn v tri n khai th c hi n. - Ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c; Thông tư s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2008 hư ng d n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t .
 7. - Ban hành Thông tư s 15/2007/TT-BYT ngày 12 tháng 12 năm 2007 hư ng d n quy n t ch , t ch u trách nhi m v vi c s d ng tài s n liên doanh, liên k t ho c góp v n liên doanh mua s m trang thi t b ph c v ho t ng d ch v c a các cơ s y t công l p. - K t qu tri n khai th c hi n v quy n t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v tr c thu c: t t c 77 ơn v s nghi p tr c thu c B ã ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính theo Ngh nh 43 (100%), trong ó: 06 ơn v thu c lo i t m b o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên g m: B nh vi n N i ti t; Vi n Huy t h c và Truy n máu Trung ương, Báo S c kho và i s ng; Vi n Trang thi t b và công trình y t , Trung tâm nghiên c u s n xu t vacxin và sinh phNm y t ; 63 ơn v thu c lo i t m b o m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên; 8 ơn v thu c lo i do ngân sách m b o chi phí ho t ng thư ng xuyên. - Hi n nay, B Y t ang so n th o quy nh Hư ng d n xây d ng các tiêu chí ánh giá m c hoàn thành nhi m v c a các cơ s y t cho t ng lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B như: i v i các cơ s ào t o cán b y t , các cơ s phòng b nh, ch a b nh, các ơn v ho t ng y t khác... D ki n s hoàn thành và hư ng d n các ơn v tri n khai th c hi n trong năm 2009. - n nay 100% ơn v ã xây d ng quy ch chi tiêu n i b th c hi n trong ó có m t s ơn v ã xây d ng quy ch qu n lý và s d ng tài s n. d. Tình hình th c hi n Ngh nh 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a T ch c khoa h c và công ngh : B Y t ã ph i h p v i B Khoa h c và công ngh ti n hành rà soát các ơn v s nghi p tr c thu c B và ban hành K ho ch s 926/KH-BYT ngày 02/11/2007 c a B trư ng B Y t v vi c tri n khai th c hi n Ngh nh 115/2005/N -CP; trong ó có 14 ơn v s xây d ng án chuy n sang th c hi n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh s 115 (Vi n Chi n lư c &CSYT, Vi n V sinh d ch t TW, Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n Pasteur Thành ph HCM, Vi n VSDT Tây nguyên, Vi n S t rét KST-CT TW, Vi n S t rét KST- CT Quy Nhơn, Vi n S t rét KST-CT Thành ph HCM, Vi n dinh dư ng, Vi n Y h c lao ng và VSMT, Vi n V sinh y t công c ng TP HCM, Vi n Dư c li u, Vi n Trang thi t b và Trung tâm nghiên c u s n xu t v c xin và SPYT). n nay, có Trung tâm nghiên c u s n xu t v c xin và Sinh phNm y t ư c giao th c hi n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh s 115; 04 ơn v ã l p án và ã ư c B Y t thNm nh chuNn b ra quy t nh th c hi n theo Ngh nh 115; Còn 09 ơn v chưa có án, hi n t i v n th c hi n theo Ngh nh 43. H u h t các ơn v trên khi th c hi n hình th c chuy n i s vào lo i hình ơn v thu c i m 3, i u 4 c a Ngh nh 115 (t c là ư c c p ngân sách chi thư ng xuyên th c hi n nhi m v ). 5. V hi n i hóa n n hành chính:
 8. a. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a ơn v - Trong năm 2008, B Y t ti p t c ti n hành áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000. ã có năm ơn v c a B Y t ã ư c c p ch ng nh n tiêu chuNn phù h p h th ng ch t lư ng ISO 9001:2000 (g m Văn phòng B , V T ch c Cán b , C c Qu n lý Dư c, C c An toàn v sinh th c phNm, C c phòng ch ng HIV/AIDS). B Y t ã ban hành 77 văn b n và quy trình, trong ó có 20 quy trình áp d ng chung cho cơ quan B . Hi n B Y t ang ti p t c xây d ng quy trình áp d ng t i các ơn v còn l i. Vi c tri n khai h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 ang ư c th c hi n 16 ơn v c a Cơ quan B Y t , tr T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình m i ư c thành l p nên chưa áp d ng. B Y t ã ban hành và ang áp d ng 14 quy trình ISO áp d ng chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . Trong tháng 9 và tháng 10/2008, cơ quan tư v n ã ti n hành ánh giá giám sát nh kỳ l n I H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 t i 5 ơn v áp d ng u tiên h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2000, g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS. i v i 11 ơn v còn l i, B Y t ang ti n hành các th t c thuê tư v n hoàn thi n n i dung và trình Lãnh o B ban hành 28 quy trình ã ư c góp ý trong các h i th o ư c t ch c năm 2007 và ti p t c xây d ng 51 quy trình ã ăng ký tri n khai áp d ng trong năm 2008. b. Tình hình ưa công ngh thông tin vào ph c v qu n lý nhà nư c t i Cơ quan B Y t Song song v i vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng TCVN ISO 9001:2000, B Y t ang tri n khai áp d ng ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) nh m nâng cao hi u qu công vi c, rút ng n th i gian x lý văn b n. có cơ s pháp lý cho th c hi n ho t ng này, ngày 18/3/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 896/Q -BYT v vi c Ban hành Quy ch giao d ch trên ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c c a Cơ quan B Y t và phê duy t k ho ch tri n khai x lý văn b n qua ph n m m Văn phòng i n t trong năm 2008. Hi n B Y t ang ôn c các ơn v tri n khai theo k ho ch ã ư c phê duy t. Hi n nay t t c các cán b làm công tác qu n lý nhà nư c u ư c trang b máy vi tính ph c v công vi c. Nh ó ch t lư ng và năng su t lao ng ã ư c nâng cao r t nhi u. Các thông tin v ho t ng qu n lý c a ngành, các văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c c p nh t và ph bi n trên trang tin i n t c a B và c a các C c tr c thu c B . Cũng thông qua trang tin i n t , các quy trình c p phép, các th t c hành chính trong lĩnh v c y t ã ư c công b công khai, giúp cho các cá nhân, doanh nghi p có nhu c u có th ti p c n d dàng ư c các thông tin, c bi t trong lĩnh v c dư c, an toàn v sinh th c phNm.
 9. B cũng ã ti n hành thí i m vi c giao ban tr c tuy n v công tác ào t o v i các cơ s ào t o nhân l c y t và S y t các t nh, thành ph . K t qu ánh giá là t t, hi u qu và thi t th c ph c v công tác qu n lý. II. ÁNH GIÁ CHUNG V CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2008 1. Nh ng ưu i m chính - Trong năm 2008, B Y t ã tích c c tri n khai các ho t ng c i hành chính theo úng các n i dung c a Chương trình t ng th v c i cách hành chính Nhà nư c, ti n hành ng th i c i cách trên b n lĩnh v c là c i cách v th ch , c i cách v t ch c b máy hành chính, xây d ng i ngũ cán b và c i cách tài chính công. B cũng ã tích c c th c hi n vi c hi n i hóa n n hành chính, chú tr ng ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý và i u hành công tác c a B . -Nh tri n khai công tác c i cách hành chính, B ã hoàn thành m t kh i lư ng l n công vi c trong khi ngu n nhân l c không tăng. - V cơ b n vi c th c hi n c i cách tài chính công năm 2008 ã áp ng ư c các nhi m v , ho t ng chuyên môn i v i các ơn v tr c thu c B và ngành; k p th i tháo g và gi i quy t các khó khăn cho ơn v thông qua vi c: giao d toán thu chi s m; c i ti n các th t c hành chính trong vi c thNm nh; tăng cư ng phân c p và giao quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v ;... - Tác phong, l l i làm vi c theo tinh th n c i cách hành chính ã tr thành ph bi n trong các ơn v . - Th c hi n nghiêm túc ch báo cáo v c i cách hành chính hàng tháng, Quý, 6 tháng và năm. 2. Nh ng t n t i, khó khăn a. V c i cách th ch : - Năng l c xây d ng pháp lu t, các ki n th c pháp lu t, qu n lý hành chính c a cán b , công ch c trong cơ quan B Y t nhìn chung không ng u. - Vi c xu t và t ch c th c hi n k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm chưa ư c chú tr ng nên m t s văn b n chưa b o m v th i h n, chưa th c hi n úng quy trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t như chưa xin ý ki n góp ý c a các B , ngành ã trình Th tư ng Chính ph . - Kinh phí cho vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t nh m c i cách v th ch thi u r t nhi u so v i nhu c u, c bi t là kinh phí cho vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t c p B . - Vi c xin ý ki n các B , ngành vào các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph g p r t nhi u khó khăn, do các B , ngành ch m tr l i nên ti n trình các án thư ng ch m so v i k ho ch ra.
 10. b. V c i cách th t c hành chính - Lãnh o m t s ơn v chưa quan tâm y n công tác c i cách hành chính nên thi u s hư ng d n, ch o thư ng xuyên i v i ơn v . - T công tác tri n khai án 30 m i ư c thành l p, còn nhi u khó khăn. c. V c i cách t ch c b máy và nâng cao i ngũ cán b công ch c - Công tác xây d ng hoàn hi n ch c năng nhi m v c a các ơn v thu c B Y t ch m nên ã nh hư ng n ti n ho t ng c a các ơn v do chưa gi i quy t d t i m các vư ng m c, ch ng chéo v ch c năng nhi m v gi a các ơn v - Vi c ào t o nâng cao năng l c c a i ngũ cán b , công ch c v n ch y u theo chương trình ã quy nh c a h c vi n chính tr hành chính qu c gia, chưa theo nhu c u công vi c và th c t năng l c c a cán b , công ch c. - Chưa xây d ng ư c cơ ch , ch khen thư ng ng viên cán b tích c c làm vi c. d. V c i cách tài chính công: - Ngân sách nhà nư c giao t ch th p, chưa áp ng ư c nhu c u chi t i thi u; s thu phí, l phí th p, chưa bù p ư c chi phí trong khi ph i s d ng m t ph n ngu n thu và ti t ki m 10% chi thư ng xuyên chi tr ti n lương tăng thêm theo l trình c i cách ti n lương; ti t ki m 10% ch ng l m phát; giá i n, nư c, xăng d u, v t tư tiêu hao tăng cao d n n nhi u ơn v g p khó khăn trong vi c th c hi n các nhi m v chuyên môn. - Vi c tri n khai th c hi n t ch , t ch u trách nhi m c a nhi u ơn v s nghi p còn chưa t k t qu như mong mu n, có nhi u nguyên nhân như m t s chính sách còn ch m s a i, b sung nên không phù h p v i cơ ch t ch tài chính. - Trình qu n lý tài chính c a m t s cơ s y t còn chưa áp ng yêu c u, m t s cơ s y t có i u ki n nhưng chưa tích c c th c hi n t ch toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên do m c thu vi n phí chưa ư c s a i, b sung. - Vi c quy nh 40% (ho c 35%) ngu n thu s nghi p t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương, n u s d ng không h t ph i chuy n năm sau làm ngu n c i cách ti n lương là chưa h p lý. - Chưa có quy nh rõ ràng v ơn v s nghi p công v i ơn v , t ch c khoa h c và công ngh . - Vi c ch m phê duy t án s a i ch vi n phí cũng nh hư ng nhi u n chính sách t ch , t h ch toán c a các ơn v s nghi p công có thu và tri n khai th c hi n b o hi m y t . III. PHƯƠNG HƯ NG HO T NG C I CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2009 C AB YT
 11. 1. Ti p t c hoàn thi n h th ng pháp lu t v y t : xây d ng 03 d án Lu t (Lu t An toàn V sinh th c phNm, Lu t khám b nh, ch a b nh, Lu t phòng ch ng tác h i thu c lá) và ti p t c xây d ng và ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n thi hành Lu t phòng, ch ng HIV/AIDS; Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m, Pháp l nh hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i; Lu t Dư c, Lu t B o hi m Y t . - Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n t t l cao các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , B Chính tr và Ban bí thư trong năm 2008. - ánh giá l i toàn b h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v y t ã ư c ban hành nh m xác nh nhu c u phát tri n pháp lu t v y t giai o n 2006 - 2010 và t m nhìn 2020 nh m xác nh ch c năng, nhi m v , thNm quy n và trách nhi m rõ ràng gi a các cơ quan trong ngành y t ; chuy n ư c m t s công vi c và d ch v công v y t không c n thi t do cơ quan y t c a nhà nư c th c hi n cho doanh nghi p, t ch c xã h i, t ch c phi chính ph m nh n; xóa b v cơ b n các th t c hành chính gi a công dân v i các cơ quan y t , gi a các cơ quan, ơn v và công ch c trong n i b ngành y t mang tính quan liêu, rư m rà, gây phi n hà cho nhân dân, các cơ quan và doanh nghi p; 2. Tăng cư ng t p hu n nâng cao trình , ki n th c v qu n lý nhà nư c, ki n th c pháp lu t cho các cán b , công ch c thu c cơ quan B . Xây d ng ch chính sách ào t o,s d ng, ãi ng nhân tài ngành y t theo úng ch trương c a Ngh quy t s 46 c a B Chính tr ngày 23/2/2005. 3. Ti p t c tri n khai áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001:2000 t i 5 ơn v ã ư c c p ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng và m r ng ph m vi áp d ng ra các ơn v còn l i c a Cơ quan B Y t . Ti p t c nghiên c u ơn gi n hoá th t c hành chính trong 7 lĩnh v c qu n lý c a B Y t liên quan n các t ch c, cá nhân, doanh nghi p. Tri n khai th c hi n t t nhi m v c a T công tác th c hi n án 30 c a Chính ph . 4. Hoàn thi n các th t c hành chính m i theo hư ng công khai, ơn gi n và thu n ti n cho dân; th c hi n vi c phân c p qu n lý nhà nư c cho các cơ s y t a phương, t o i u ki n thông thoáng cho các doanh nghi p, các t ch c và cá nhân khi gi i quy t các công vi c có liên quan n y t . IV. KI N NGHN, XU T V I CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH , B N I V V CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG TH I GIAN T I 1. C i ti n công tác báo cáo c i cách hành chính c a các b , ngành cho Chính ph và B N i v hi u qu hơn. Hi n nay các B , ngành ph i th c hi n nhi u báo cáo c i cách hành chính, nhi u báo cáo trùng nhau. 2. ho t ng c i cách g n v i trách nhi m c a Th trư ng các ơn v và tr thành ng l c c a các b , ngành, ngh B N i v nghiên c u quy nh g n trách nhi m c i cách hành chính v i vi c ánh giá t ch c, ánh giá cán b lãnh o, tr thành tiêu chí thi ua khen thư ng c a các b , ngành hàng năm.
 12. 3. ngh Chính ph , Th tư ng Chính ph s m ban hành các chính sách vi n phí m i cho phù h p v i th c t . Trong ó làm rõ nh ng n i dung, chi phí ư c phép thu, nh ng n i dung, chi phí do ngân sách nhà nư c b o m, có như v y các ơn v m i có th xây d ng và xu t m c thu c a các d ch v cho phù h p. ngh x lý nh ng b t h p lý c a vi c quy nh s d ng ngu n thu phí, l phí th c hi n c i cách ti n lương, vi c chuy n ngu n th c hi n l trình c i cách ti n lương. 4. ngh tăng nh m c chi ngân sách nhà nư c cho kh i hành chính và các ơn v s nghi p do Ngân sách nhà nư c m b o toàn b chi phí thư ng xuyên; quy nh c th phân bi t gi a ho t ng d ch v và ho t ng chuyên môn theo ch c năng nhi m v ư c giao c a ơn v , ho t ng nào ph i n p thu , ho t ng nào không ph i n p thu , i u ch nh m c thu thu nh p doanh nghi p i v i các ho t ng d ch v phù h p v i ch c năng, nhi m v chuyên môn c a lĩnh v c y t , ào t o xu ng còn 10% như các ơn v ngoài công l p. 5. ngh hư ng d n các ơn v có ph m vi ho t ng thu c nhi u lĩnh v c như: ho t ng s nghi p y t , ào t o, nghiên c u khoa h c, s n xu t... th c hi n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh 43/2006/N -CP hay Ngh nh 115/2006/N -CP c a Chính ph . 6. ngh cho phép B /cơ quan ch qu n quy t nh vi c s a i th i gian phân lo i ơn v s nghi p; trư ng h p các ơn v chuy n i t lo i hình có m c t mb o chi thư ng xuyên th p lên lo i hình có m c t m b o chi thư ng xuyên cao hơn , không ph i xin ý ki n thNm nh. Trên ây là báo cáo t ng h p v tình hình th c hi n c i cách hành chính năm 2008 tính n ngày 30/11/2008 c a B Y t . B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản