Báo cáo số 150/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Báo cáo số 150/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 150/BC-BYTvề tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 150/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 150/BC-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 03 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 77) Ti p theo báo cáo s 76 ngày 28/02/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong ngày 01/03/2006, không ghi nh n trư ng h p m i m c cúm A(H5N1): K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 173 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 93 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 27, ch t 20), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 14, ch t 08), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 01, ch t 01). 2. Tình hình trong nư c: Trong ngày 01/03/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). Tính t ngày 14/11/2005 n nay (01/3/2006), không ghi nh n trư ng h p m c m i. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Tăng cư ng t ch c ho t ng giám sát, tuyên truy n phòng ch ng d ch b nh Xuân – Hè. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuy n truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú
  2. y và m b o v sinh cá nhân, tăng cư ng ki m tra giám sát s d ng gia c m, phòng d ch b nh có th x y ra b t c lúc nào 3. Công văn ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và U ban nhân dân các t nh/thành ph tri n khai th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trên ph m vi c nư c t 01/3/2006. T ch c th c hi n i m t i các t nh Hà Tây (07/3/2006), Qu ng Nam (14/3/2006), Ti n Giang (21/3/2006). Thành l p các oàn cán b giám sát th c hi n chi n d ch t i các a phương. 4. Ch o các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, không d ch x y ra và lây lan vào Hà N i Trong th i gian i H i ng X 5. ChuNn b báo cáo cu c h p Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i thư ng kỳ vào 16h00 ngày 01/3/2006. 6. Tri n khai k ho ch xây d ng D án Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m. 7. Tri n khai các quy trình thành l p Ban tư v n chuyên môn v an toàn sinh h c c a B Yt . 8. Ti p t c tri n khai ho t ng các D án h p tác Qu c t h tr cho công tác phòng ch ng cúm A(H5N1) t i Vi t Nam B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản