Báo cáo số 165/BC-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
51
lượt xem
2
download

Báo cáo số 165/BC-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 165/BC-CP về việc tình hình kinh tế-xã hội năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 165/BC-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 165/BC-CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO V TÌNH HÌNH KINH T -XÃ H I NĂM 2008 VÀ NHI M V NĂM 2009 (do Th tư ng Nguy n T n Dũng trình bày t i Kỳ h p th 4, Qu c h i khoá XII, ngày 16 tháng 10 năm 2008) Thưa các ng chí lãnh o ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam, Thưa các v i bi u Qu c h i, Thưa các ng chí lão thành cách m ng và các v khách, Thưa ng bào, ng chí và các b n, chuNn b cho kỳ h p này c a Qu c h i, Chính ph ã g i trư c n các v i bi u Qu c h i Báo cáo tình hình kinh t -xã h i năm 2008, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2009; Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2008, d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 và 16 báo cáo chuyên khác. Hôm nay, thay m t Chính ph , tôi xin báo cáo v i Qu c h i và ng bào c nư c nh ng v n l n c a tình hình kinh t , xã h i năm 2008; m c tiêu, nhi m v và gi i pháp ch y u c a k ho ch phát tri n kinh t , xã h i năm 2009. Ph n th nh t ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH T -XÃ H I NĂM 2008 K ho ch phát tri n kinh t , xã h i năm 2008, năm b n l c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010 ư c xây d ng trong b i c nh th i cơ, thu n l i r t l n t nh ng thành t u t ư c sau hơn 20 năm i m i, nh t là năm 2006 và 2007; t ó ã xác nh quy t tâm hoàn thành cơ b n nhi u ch tiêu ch y u c a k ho ch 5 năm ngay trong năm 2008, t o ti n hoàn thành s m k ho ch 5 năm 2006 - 2010. T nh ng tháng cu i năm 2007, nh ng bi n ng không thu n c a kinh t th gi i, nh ng khó khăn trong nư c và nh ng h n ch y u kém trong ch o i u hành ã làm cho tình hình kinh t quý I năm 2008 có nh ng di n bi n b t l i, nh hư ng tiêu c c n s n xu t và i s ng, e do nghiêm tr ng n nh kinh t vĩ mô. Chúng ta ã nghiêm túc phân tích th c tr ng này, cân nh c th n tr ng và quy t nh chuy n hư ng, xác nh nhi m v tr ng tâm là: Ph n u ki m ch l m phát, n nh
 2. kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng h p lý, b n v ng; trong ó, ki m ch l m phát là m c tiêu ưu tiên hàng u; ã i u ch nh gi m ch tiêu tăng trư ng và t p trung m i n l c th c hi n ng b 8 nhóm gi i pháp l n(1). Nh ng tháng ti p sau, kinh t th gi i ti p t c suy gi m và bi n ng r t ph c t p, giá c tăng cao, l m phát di n ra trên quy mô toàn c u; trong nư c, thiên tai, d ch b nh gây thi t h i n ng n làm cho vi c ki m ch l m phát càng khó khăn hơn. Chính ph ã ch ng theo sát tình hình, phân tích các di n bi n, ti p thu các ý ki n óng góp xác áng, cao trách nhi m, quy t li t ch o i u hành th c hi n các m c tiêu, nhi m v ã ra. Dư i s lãnh o c a B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng, s ng h và giám sát c a Qu c h i, s ng tâm hi p l c c a c h th ng chính tr , s n l c ph n u c a toàn ng, toàn dân, toàn quân và c ng ng doanh nghi p, n nay tuy khó khăn thách th c còn nhi u nhưng tình hình kinh t , xã h i ã có nh ng chuy n bi n tích c c. T k t qu t ư c trong 9 tháng và ư c nh kh năng th c hi n c a nh ng tháng còn l i, Chính ph ánh giá tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t , xã h i năm 2008 như sau: I. NH NG K T QU CH Y U 1. Vi c ki m ch l m phát và n nh kinh t vĩ mô t ư c k t qu bư c u quan tr ng ã tri n khai khNn trương và ng b 8 nhóm gi i pháp; trong ó, t p trung ch o kiên quy t vi c th t ch t ti n t và tài khoá; Ny m nh s n xu t và xu t khNu, ki m soát ch t ch nh p khNu, h n ch nh p siêu; tăng cư ng qu n lý giá c , ngăn ch n u cơ, bình n th trư ng. i u hành th n tr ng, linh ho t các công c như lãi su t, d tr b t bu c, tín phi u b t bu c; i u ch nh cơ c u tín d ng, ki m soát ch t vi c cho vay kinh doanh b t ng s n, ch ng khoán, vay tiêu dùng, t p trung v n cho s n xu t và xu t khNu, b o m tính thanh kho n c a các ngân hàng và c n n kinh t ; h n ch tăng t ng phương ti n thanh toán c năm xu ng còn kho ng 18% và t ng dư n tín d ng kho ng dư i 30%(2); tăng cư ng qu n lý các ngân hàng thương m i, tr giúp các ngân hàng y u kém vư t qua khó khăn; ban hành các quy nh thích h p nâng cao hi u qu , tính an toàn và cũng là tiêu chí c p phép l p ngân hàng m i. Các ngân hàng thương m i nhà nư c ã óng góp quan tr ng vào vi c th c hi n chính sách ti n t . Lãi su t ngân hàng n nh hơn, ã và ang gi m d n cùng v i vi c gi m c a t c tăng giá. Trư c tình hình t giá bi n ng r t ph c t p gây tâm lý b t n trong xã h i, Chính ph ã kh ng nh không phá giá ng ti n Vi t Nam, công khai d tr ngo i h i, áp d ng t giá linh ho t v i biên phù h p, can thi p h p lý, m nh vào quan h cung c u, ng th i ki m soát ch t kinh doanh ngo i t và gi m m nh nh p siêu. T giá gi a VN v i USD và các ngo i t khác ã n nh tr l i. M c dù giá c tăng cao nhưng không i u ch nh tăng t ng m c u tư tương ng; ã ình hoãn, giãn ti n trên 3.100 công trình d án v i kho ng 37.000 t ng v n t ngu n ngân sách và v n c a doanh nghi p nhà nư c(3); c t gi m kho ng 9.000 t
 3. ng v n trái phi u Chính ph . Ti t ki m 2.700 t ng chi thư ng xuyên c a các cơ quan ơn v th hư ng ngân sách. Thu ngân sách năm 2008 vư t d toán(4), góp ph n gi i quy t t t các nhi m v chi trong k ho ch, tăng tr c p an sinh xã h i, t o ngu n bù l giá xăng d u và gi m b i chi ngân sách(5). Nh ng tháng u năm nay, nh p siêu tăng m nh, riêng quý I là 8,3 t USD, b ng 62,4% kim ng ch xu t khNu, e do nghiêm tr ng n nh kinh t vĩ mô, nh t là cung c u ngo i t và t giá. ã t p trung ch o Ny m nh xu t khNu, i ôi v i ki m soát ch t ch nh p khNu gi m nh p siêu(6). n h t quý III, nh p siêu là 15,8 t USD, b ng 32,5% kim ng ch xu t khNu; ư c c năm, nh p siêu kho ng 19 t USD, b ng kho ng 29% kim ng ch xu t khNu (tương ương năm 2007). Tăng cư ng ch o công tác qu n lý th trư ng giá c , ch ng u cơ, buôn l u; i u ch nh thích h p giá xăng d u và t tháng 9, ã kiên quy t th c hi n cơ ch giá th trư ng, xoá bù l i v i m t hàng này. Cán cân thanh toán qu c t ư c b o m; ư c c năm 2008 th ng dư kho ng 2,7 t USD. D tr ngo i h i ư c tăng thêm, góp ph n quan tr ng vào n nh kinh t vĩ mô. T tháng 6 năm 2008, m c tăng giá tiêu dùng ã gi m d n(7), tháng 9 tăng 0,18%, tính chung 9 tháng giá tiêu dùng tăng 21,87%, d báo c năm 2008 tăng kho ng 24%. 2. N n kinh t duy trì ư c m c tăng trư ng khá trong i u ki n l m phát cao Tăng trư ng GDP c năm ư c t kho ng 6,5 - 7%(8); trong ó, nông nghi p tăng 3,5 - 3,9%; công nghi p và xây d ng tăng 7,3 - 7,5%, d ch v tăng 7,2 - 7,8%; GDP bình quân u ngư i t trên 1.000 USD(9). M c dù g p nhi u khó khăn do thiên tai, d ch b nh, giá u vào tăng cao nhưng nông nghi p v n t ư c nh ng k t qu n i tr i: giá tr s n xu t ư c tăng 5,1% (năm 2007 tăng 4,6%); s n lư ng lúa tăng kho ng 2,6 tri u t n, là m c tăng cao nh t t trư c n nay(10), thu s n tăng g n 9,0%. Giá tr s n xu t công nghi p ư c tăng 16,2% (năm 2007 tăng 17,1%). Nhi u ngành d ch v phát tri n khá, t ng m c bán l hàng hoá và doanh thu d ch v tăng 31% (năm 2007 tăng 22,7%). Xu t khNu năm 2008 tăng cao. Kim ng ch xu t khNu 9 tháng t 48,6 t USD tăng 39% so v i cùng kỳ năm 2007 (cùng kỳ tăng 19,4%); ư c c năm t trên 65 t USD, tăng 33,9% là m c tăng cao nh t trong 10 năm qua (năm 2007 tăng 21,9%). Xu t khNu tăng ngoài y u t tăng giá, còn do lư ng hàng tăng (kho ng 30%) và th trư ng xu t khNu ư c m r ng. ây là y u t cơ b n làm gi m nh p siêu, góp ph n quan tr ng vào tăng trư ng kinh t , th hi n năng l c n i sinh c a các ngành s n xu t và s năng ng c a các doanh nghi p trong i u ki n nư c ta h i nh p ngày càng sâu r ng vào kinh t th gi i. Ph n l n các doanh nghi p nhà nư c, nh t là các t p oàn, t ng công ty u hoàn thành vư t k ho ch, góp ph n quan tr ng vào tăng trư ng kinh t , ki m ch l m phát, b o m cân i cung c u các m t hàng thi t y u và gi n nh th trư ng. Khu v c dân doanh, ch y u là doanh nghi p nh và v a tuy g p nhi u khó khăn nhưng v n t k t qu khá, giá tr s n xu t công nghi p tăng kho ng 22%; s doanh nghi p m i thành l p ti p t c tăng thêm(11); ư c c năm, t ng v n u tư khu v c dân doanh
 4. kho ng 180 nghìn t ng, tăng 7% so v i năm 2007. u tư tr c ti p nư c ngoài ư c c năm có s v n ăng ký trên 60 t USD, g p kho ng 3 l n so v i năm 2007, v n th c hi n kho ng 10 - 11 t USD(12). V n ODA cam k t nhi u hơn(13), n h t tháng 9 các nhà tài tr ã ký hi p nh cung c p trên 1,8 t USD; ã gi i ngân trên 1,4 t USD, t 74,5% k ho ch năm. ây là k t qu c a vi c môi trư ng u tư ti p t c ư c c i thi n, th hi n ni m tin c a các nhà u tư, các nhà tài tr vào tri n v ng phát tri n c a t nư c ta; ng th i kh ng nh ch trương úng n c a ng và Nhà nư c là: ki m ch l m phát nhưng v n duy trì tăng trư ng h p lý và gây d ng ti n cho s phát tri n cao, b n v ng trong nh ng năm sau. 3. An sinh xã h i ư c quan tâm và tri n khai th c hi n có hi u qu Ngay t u năm 2008, cùng v i vi c ch o th c hi n t t các chương trình, án v an sinh xã h i có tính cơ b n lâu dài thu c k ho ch 5 năm 2006 - 2010, chúng ta c bi t coi tr ng gi i quy t nh ng yêu c u v an sinh xã h i c p bách theo 3 hư ng: Nâng m c h tr , m r ng i tư ng th hư ng theo chính sách ã có và ban hành thêm nhi u chính sách m i(14). T ng ngân sách nhà nư c h tr tr c ti p cho ngư i th hư ng các chính sách an sinh xã h i năm 2008 kho ng 19.800 t ng, tăng kho ng 14.700 t ng so v i th c hi n năm 2007. Ngoài ra, tính n h t tháng 9 năm 2008 ã c p không thu ti n trên 40.000 t n g o cho ng bào vùng b thiên tai, thi u ói; mi n gi m thu l i phí và m t s lo i phí, l phí khác, bãi b và gi m m t s kho n huy ng t nhân dân kho ng 1.200 t ng. H tr thông qua 12 chương trình tín d ng ưu ãi(15) cho h nghèo, ng bào dân t c, gia ình chính sách và m t s i tư ng khó khăn khác u tư phát tri n s n xu t, gi i quy t vi c làm, xu t khNu lao ng, làm nhà , nh canh, nh cư, nư c s ch và v sinh môi trư ng, sinh viên h c sinh nghèo i h c... T ng s v n cho vay ưu ãi trong 9 tháng là trên 20.000 t ng, ư c th c hi n c năm kho ng 28.000 t ng, tăng 36% (kho ng 7.000 t ng). Trong năm 2008 ngân sách nhà nư c cũng ã chi kho ng 28.900 t ng i u ch nh tăng lương t i thi u và i u ch nh tăng lương hưu, tr c p ưu ãi ngư i có công, ngư i lương th p. Trong i u ki n thiên tai d ch b nh và l m phát tăng cao, các tr giúp này ã góp ph n thi t th c làm gi m b t khó khăn cho s n xu t và i s ng c a nhân dân. 4. Các lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , văn hoá, thông tin và b o v môi trư ng ư c chú tr ng Giáo d c và ào t o có nh ng chuy n bi n tích c c c v quy mô và ch t lư ng: ã có 46 t nh ư c công nh n t chuNn ph c p giáo d c trung h c cơ s , tăng 7 t nh so v i năm 2007. Vi c ch ng tiêu c c trong thi c ti p t c ư c th c hi n có k t qu . T l h c sinh t t nghi p trung h c ph thông cao hơn năm h c trư c. Vi c ào t o theo nhu c u c a doanh nghi p trong các trư ng i h c, cao ng ã có bư c chuy n m nh m hơn. n nay ã có 23 chuyên ngành khoa h c công ngh và kinh t b c i h c áp d ng chương trình gi ng d y tiên ti n c a các trư ng i h c trên th gi i. Vi c xây d ng m t s trư ng i h c ch t lư ng cao ang ư c tri n khai tích c c. Chính sách tín d ng cho sinh viên h c sinh nghèo ư c xã h i ánh giá cao.
 5. Cơ ch qu n lý khoa h c, công ngh ti p t c ư c i m i. Các nhi m v khoa h c, công ngh ư c tri n khai ã góp ph n tích c c vào vi c ho ch nh chính sách, phát tri n kinh t , xã h i. Các bi n pháp b o h quy n s h u trí tu ư c th c hi n có hi u qu hơn. H th ng y t ư c c ng c và phát tri n, nh t là tuy n huy n, ã góp ph n gi m d n tình tr ng quá t i các b nh vi n tuy n trên. Y t xã, thôn b n ti p t c ư c tăng cư ng(16). Công tác khám, ch a b nh ư c nâng lên c v ch t lư ng chNn oán và i u tr . Phòng ch ng d ch b nh, c bi t là HIV/AIDS và các d ch b nh m i phát sinh ư c coi tr ng, không x y ra các d ch b nh l n. Lĩnh v c thông tin, văn hoá có bư c phát tri n m i, áp ng t t hơn nhu c u v thông tin, góp ph n nâng cao i s ng văn hóa và tinh th n c a nhân dân, ph c v t t vi c th c hi n các nhi m v chính tr , kinh t , xã h i theo ch trương c a ng và Nhà nư c. ã tri n khai nhi u bi n pháp thi t th c, nh t là thanh tra, ki m tra nâng cao hi u qu công tác b o v tài nguyên và môi trư ng. 5. C i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí có nh ng chuy n bi n tích c c ã khNn trương tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c. T ch c các B và cơ quan chuyên môn c a chính quy n a phương ti p t c ư c ki n toàn. Ch o ch t ch vi c th c hi n m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i, b o m s n nh và tính liên t c trong các ho t ng c a Th ô. ang t p trung rà soát 14 lo i th t c hành chính còn gây khó khăn, phi n hà cho ngư i dân và doanh nghi p; ã công khai, minh b ch và ơn gi n hoá vi c ăng ký kinh doanh, kê khai n p thu , ăng ký phương ti n giao thông, xu t nh p c nh; ang tích c c rà soát gi m t i a i v i 33 th t c trong u tư xây d ng. Nhi u B , a phương tri n khai có k t qu cơ ch m t c a, m t c a liên thông, làm thêm ngày th 7 gi i quy t các yêu c u thi t th c c a nhân dân. M t s d ch v công ã ư c xã h i hoá em l i k t qu tích c c. Các B , a phương ã tri n khai th c hi n chương trình k ho ch v phòng ch ng tham nhũng; coi tr ng vi c phòng ng a và x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m. Ban Ch o phòng ch ng tham nhũng c a Trung ương và các a phương ư c ki n toàn v t ch c và ho t ng. Công tác hoàn thi n th ch , tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v phòng ch ng tham nhũng ư c Ny m nh. Vi c i u tra và x lý các v vi c tham nhũng ư c th c hi n úng pháp lu t. Công tác th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ư c các ngành, các c p, các doanh nghi p và nhân dân hư ng ng tích c c. Nhi u doanh nghi p ã có các bi n pháp ti t ki m chi phí, h giá thành s n phNm. Ngu n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên trong 8 tháng cu i năm (tương ương 25% d phòng ngân sách nhà nư c năm 2008) ư c b sung cho vi c th c hi n chính sách an sinh xã h i, phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, d ch b nh.
 6. 6. Ho t ng i ngo i và h p tác kinh t qu c t t ư c nhi u k t qu Vi c tri n khai th c hi n ư ng l i i ngo i c a ng và Nhà nư c ã t ư c k t qu khá toàn di n, ti p t c c ng c và nâng cao v th nư c ta trên trư ng qu c t , góp ph n thi t th c phát tri n kinh t , xã h i c a t nư c. ã ch ng tri n khai có hi u qu nhi u ho t ng i ngo i song phương, nh t là các chuy n thăm c a lãnh o c p cao ng, Nhà nư c t ư c nh ng k t qu quan tr ng, ưa quan h v i các nư c láng gi ng, các nư c l n, các nư c b n bè truy n th ng i vào chi u sâu, n nh và b n v ng hơn. Công tác phân gi i c m m c t ư c nh ng k t qu quan tr ng. Các ho t ng a phương ư c Ny m nh. L n u tiên m nh n vai trò y viên không thư ng tr c H i ng B o an Liên h p qu c, Vi t Nam ã có nh ng óng góp tích c c và ã làm t t cương v Ch t ch luân phiên H i ng B o an. ã tham gia có trách nhi m vào vi c c ng c và tăng cư ng h p tác trong ASEAN và ASEAN v i các i tác. Công tác v n ng ngu n H tr phát tri n chính th c (ODA), thu hút u tư nư c ngoài (FDI, FII) em l i k t qu thi t th c; ã ch ng hơn trong àm phán, ký k t các hi p nh v thi t l p khu v c m u d ch t do và h tr tích c c doanh nghi p m r ng th trư ng. Công tác ngo i giao văn hóa và tuyên truy n i ngo i ư c Ny m nh góp ph n qu ng bá và nâng cao hình nh t nư c, con ngư i Vi t Nam trên th gi i. Công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài ư c coi tr ng. ã l p Qu b o h công dân, mi n th th c nh p c nh, tri n khai án d y ti ng Vi t, ang nghiên c u m r ng i tư ng ư c mua nhà trong nư c và s a i Lu t Qu c t ch nh m t o i u ki n thu n l i ng bào ta nh cư nư c ngoài g n bó v i quê hương t nư c. 7. Chính tr xã h i n nh; qu c phòng, an ninh ư c gi v ng; tr t t , an toàn xã h i ư cb o m Các l c lư ng vũ trang nhân dân ã vư t qua nhi u khó khăn, hoàn thành t t nhi m v b ov c l p, ch quy n, toàn v n lãnh th và góp ph n gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Công tác phòng ch ng t i ph m và các t n n xã h i ư c tăng cư ng và có nh ng k t qu tích c c. S v tai n n, s ngư i ch t và s ngư i b thương do tai n n giao thông gi m nhi u so v i năm 2007(17). Vi c gi i quy t các khi u ki n c a nhân dân ư c chú tr ng và t k t qu t t hơn. ã th c hi n t t hơn chính sách dân t c, chính sách tôn giáo c a ng và Nhà nư c, b o m t do tín ngư ng, t do tôn giáo c a nhân dân; x lý kiên quy t, úng pháp lu t các hành vi gây m t tr t t an toàn xã h i. M t tr n T qu c Vi t Nam, các oàn th nhân dân và các c p chính quy n ã ph i h p có hi u qu trong vi c v n ng nhân dân ng tâm, hi p l c ki m ch l m phát, kh c ph c khó khăn, phát tri n s n xu t kinh doanh, xây d ng i s ng văn hoá, oàn k t các dân t c, các tôn giáo ph c v s nghi p xây d ng và b o v T qu c.
 7. Trong b i c nh r t nhi u khó khăn thách th c, t ư c nh ng chuy n bi n tích c c nêu trên là n l c r t l n c a toàn ng, toàn dân, toàn quân và c a c h th ng chính tr nư c ta. II. NH NG H N CH , Y U KÉM Trong khi kh ng nh nh ng chuy n bi n tích c c bư c u quan tr ng nêu trên, chúng ta c n nh n rõ nh ng h n ch , y u kém n i lên là: 1. L m phát cao, nh p siêu l n, cân i kinh t vĩ mô chưa v ng ch c. M c dù ã ư c ki m ch theo hư ng gi m d n nhưng m c tăng giá tiêu dùng v n còn cao g p g n 2 l n năm 2007 và là m c tăng cao nh t t hơn 10 năm nay. Nh p siêu ã gi m m nh nhưng v n còn l n. Các cân i kinh t vĩ mô tuy ã n nh hơn nhưng chưa v ng ch c. L m phát cao nư c ta có nguyên nhân t giá c th gi i tăng cao, nhưng ch y u là do cơ c u kinh t , cơ c u u tư, chính sách ti n t , tài khoá chưa th t phù h p, kém hi u qu ; ch t lư ng và tính b n v ng c a n n kinh t th p; công tác ch o i u hành, nh t là v kinh t vĩ mô tuy ã có bư c ti n b nhưng còn nhi u b t c p. 2. Hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t còn th p, s n xu t kinh doanh g p nhi u khó khăn, tăng trư ng kinh t khó t ch tiêu ra Nhi u d án phát tri n không d a trên vi c khai thác và phát huy t i a l i th so sánh; hi u qu u tư còn th p, nh t là u tư công; h s ICOR chưa ư c c i (18) thi n ; cơ c u kinh t chuy n d ch ch m. K t c u h t ng và ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng k p yêu c u phát tri n. Cơ ch u tư và gi i ngân còn nhi u b t c p, ch m ư c kh c ph c làm kéo dài th i gian thi công, tăng chi phí và gi m hi u qu . Ho t ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p nhà nư c hi u qu còn th p và còn không ít y u kém, nh t là trong qu n lý, s d ng ngu n l c; c ph n hoá ch m, chưa t k ho ch ra. Giá c và lãi su t tăng cao làm cho ho t ng u tư, kinh doanh g p nhi u khó khăn; kh năng ti p c n v n tín d ng, nh t là c a doanh nghi p nh và v a b h n ch . Vi c t ch c s n xu t, thu mua, b o qu n, ch bi n, tiêu th nông s n hi u qu còn th p. Phát tri n kinh t ch m l i, r t khó t ch tiêu tăng trư ng 7%. 3. i s ng nhân dân, nh t là ngư i có thu nh p th p, ngư i nghèo và ng bào vùng sâu, vùng xa, vùng b thiên tai còn nhi u khó khăn. L m phát cao và thiên tai, d ch b nh ã làm gi m thu nh p th c t c a nhân dân, nh t là c a các h nghèo. T l tái nghèo tăng; v n còn nhi u huy n có t l h nghèo cao. Ch tiêu gi m nghèo t th p hơn k ho ch (13,1%/11 - 12%). T l tăng dân s là 1,19%, chưa t ch tiêu k ho ch là 1,14%; nh ng vùng i s ng th p, tăng dân s còn cao hơn, gây thêm khó khăn cho vi c gi m nghèo. M c gi m t l sinh ch t 0,1%o, th p hơn k ho ch (0,3%o). 4. Vi c gi i quy t m t s v n xã h i b c xúc còn ch m, k t qu còn h n ch . Ư c c năm, ch tiêu t o vi c làm m i t th p hơn k ho ch (1,615/1,7 tri u ngư i), yêu
 8. c u v gi i quy t vi c làm gay g t hơn. Tai n n lao ng, b nh ngh nghi p có xu hư ng tăng. Tranh ch p lao ng và ình công x y ra nhi u hơn nhưng cơ ch x lý chưa th t hi u qu . Vi c khi u ki n, nh t là v thu h i t, b i thư ng, tái nh cư nhi u nơi chưa ư c gi i quy t k p th i, d t i m, d n n nh ng v khi u ki n ông ngư i, kéo dài. Tai n n giao thông tuy có gi m nhưng s v , s ngư i ch t và b thương còn l n. Ùn t c giao thông t i các thành ph l n có xu hư ng tăng. T n n mãi dâm, ma tuý m t s a bàn v n còn ph c t p. 5. C i cách hành chính chưa t yêu c u là khâu t phá; k t qu phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí còn th p. Công tác xây d ng th ch còn ch m, ch t lư ng chưa cao; vi c ki n toàn b máy, tinh gi n biên ch chưa t yêu c u. Th t c hành chính còn rư m rà, vi c th c hi n nhi u nơi v n còn tuỳ ti n, chưa công khai, minh b ch. Không ít cán b , công ch c còn tiêu c c, nhũng nhi u, gây phi n hà cho dân. M t s nơi, lãnh o ch ch t chưa quan tâm úng m c c i cách th t c hành chính, phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. i u tra, truy t , xét x m t s v án tham nhũng v n còn ch m. 6. An ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i m t s a bàn v n còn ph c t p. Các th l c thù ch và nh ng ph n t x u ti p t c l i d ng v n dân ch , nhân quy n, tôn giáo, dân t c kích ng khi u ki n ông ngư i, bi u tình, ưa ra các òi h i trái pháp lu t, gây m t tr t t xã h i, chia r kh i i oàn k t toàn dân. T i ph m hình s chưa gi m nhi u, m t s a bàn v n còn ph c t p. Tình tr ng ph m t i trong thanh, thi u niên là áng lo ng i. 7. Qu n lý nhà nư c và t ch c th c hi n tuy có bư c ti n b nhưng v n chưa áp ng yêu c u. Qu n lý nhà nư c trong kinh t th trư ng còn nhi u b t c p; môi trư ng u tư, kinh doanh còn nhi u vư ng m c; tình tr ng u cơ, buôn l u, buôn bán hàng gi , hàng không b o m v sinh an toàn th c phNm còn nghiêm tr ng. Môi trư ng s ng nhi u nơi b gi m sút, nhi u v vi c vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng ch m b phát hi n, x lý. Vi c ch o th c hi n không ít nơi trách nhi m chưa cao, thi u sâu sát, thi u quy t li t. K lu t, k cương trong xã h i còn nhi u y u kém. * ** Nh ng tháng cu i năm 2007 và năm 2008 là th i o n khá c bi t. T không khí thu n l i trư c nh ng thành t u t ư c và nh ng cơ h i m ra sau khi nư c ta gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO), chúng ta l i ph i ng trư c nh ng khó khăn thách th c gay g t và nh ng lo toan v tri n v ng phát tri n c a t nư c và cu c s ng c a m i ngư i dân; t t c tăng trư ng khá cao, l m phát th p liên t c trong nhi u năm l i ph i ương u v i l m phát cao và tăng trư ng ch m l i. L m phát hi n nay tuy không n m c “phi mã” như nh ng năm 80 c a th k trư c, nhưng do kinh t nư c ta ã h i nh p sâu r ng vào kinh t th gi i cũng ang trong tình tr ng l m phát cao, tăng trư ng suy gi m, do ó, vi c x lý cũng r t ph c t p. Qua th c ti n i u hành, bư c u có th rút ra m t s bài h c thi t th c sau ây:
 9. M t là, ph i phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr , c a toàn th nhân dân trong vi c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô và duy trì tăng trư ng h p lý, b n v ng. L m phát cao nh hư ng tiêu c c n s n xu t và i s ng nhân dân, e do nghiêm tr ng n nh kinh t vĩ mô. Ki m ch l m phát th c s là công vi c h tr ng c a t nư c, òi h i ph i có s nh t trí trong c h th ng chính tr , t ánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân n xác nh m c tiêu, nhi m v và các gi i pháp th c hi n; t o ra s th ng nh t cao trong nh n th c và hành ng c a toàn ng, toàn dân, cùng ng tâm hi p l c ph n u vì l i ích c a t nư c, c a nhân dân dư i s lãnh o c a ng và qu n lý c a Nhà nư c. Ph i th c s phát huy dân ch , gi v ng k lu t k cương và làm t t công tác thông tin, tuyên truy n, ưa ch trương c a ng, Nhà nư c n m i ngư i dân; ng th i nghiêm túc l ng nghe, ti p thu nh ng ý ki n óng góp xác áng hoàn thi n chính sách, gi i pháp. ây là nhân t có ý nghĩa quy t nh và cũng là bài h c l n v th c hành dân ch , phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân t c t ư c nh ng k t qu bư c u quan tr ng nêu trên. Hai là, ph i c bi t coi tr ng ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh và tính b n v ng c a n n kinh t trong quá trình phát tri n. Là m t nư c có i m xu t phát th p, nguy cơ t t h u xa hơn v kinh t luôn là thách th c gay g t. Yêu c u tăng trư ng cao là c p thi t, nhưng i u ó ph i ư c th c hi n trên cơ s tăng d n t tr ng óng góp c a các y u t : k thu t, công ngh , ch t lư ng ngu n nhân l c, năng su t lao ng, qu n lý tiên ti n và b o m các cân i vĩ mô nâng cao hi u qu , tính b n v ng c a s phát tri n. Chúng ta ã ch m chuy n hư ng n n kinh t theo yêu c u này. Tăng trư ng kinh t c a nư c ta tuy t t c khá cao, liên t c trong th i gian dài, nhưng ch y u là theo chi u r ng, nh tăng m nh v n u tư, nh t là u tư công, u tư c a doanh nghi p nhà nư c và bu c ph i th c hi n chính sách ti n t , tài khoá n i l ng kéo dài, làm cho hi u qu u tư th p, h s ICOR cao, cơ c u kinh t chuy n d ch ch m, s c c nh tranh c a n n kinh t kém. ây là nguyên nhân sâu xa c a l m phát cao, nh p siêu l n, e do n nh kinh t vĩ mô. Ba là, ph i kiên trì và nh t quán th c hi n cơ ch kinh t th trư ng, ng th i coi tr ng vai trò qu n lý c a Nhà nư c. Do duy trì quá lâu bao c p v giá xăng d u, giá i n, than và m t s hàng hoá, d ch v khác; ch m i u ch nh t giá theo th trư ng; chưa coi tr ng úng m c vi c t o l p môi trư ng c nh tranh bình ng gi a các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t , ch m hình thành ng b các y u t c a kinh t th trư ng ã làm cho vi c phân b và s d ng ngu n l c không h p lý, gây lãng phí và ngân sách ph i bù l l n, hi u qu ho t ng c a doanh nghi p và c n n kinh t th p. Th c tr ng ó òi h i ph i th c hi n khNn trương hơn cơ ch th trư ng, kiên quy t xoá bao c p qua giá, i u hành t giá linh ho t theo cung c u và xác l p nhanh môi trư ng kinh doanh c nh tranh lành m nh công b ng. Nhưng m t khác, h n ch m t trái c a kinh t th trư ng, nh t là trong m t n n kinh t ang chuy n i như nư c ta, ph i tăng cư ng qu n lý c a Nhà nư c, trư c h t là: ki m soát giá c , ngăn ch n u cơ và các hành vi kinh doanh trái pháp lu t; s d ng ti m l c kinh t c a Nhà nư c can thi p vào th trư ng khi c n thi t và ph i c bi t quan tâm b o m an sinh xã h i, tr giúp nh ng i tư ng d b t n thương. Ph i thư ng xuyên chăm lo tăng cư ng ti m l c kinh t nhà nư c; kiên quy t i m i, nâng cao hi u qu ho t ng c a các t p oàn, t ng công ty nhà nư c, làm cho các ngu n l c này m nh, th c s là công c h u hi u i u ti t th trư ng, ph c v t t hơn yêu c u phát tri n b n v ng. ây cũng là quá trình v a làm, v a rút kinh nghi m hoàn thi n d n mô hình kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa nư c ta.
 10. B n là, ph i quan tâm, t ch c t t công tác d báo và phân tích kinh t . Tuy có nhi u cơ quan d báo và phân tích kinh t , nhưng công tác này chưa th c s ư c coi tr ng úng t m, chưa ư c t ch c ch t ch , hi u qu và thi u cơ ch thích h p tranh th ý ki n c a các chuyên gia c l p. H qu là chúng ta chưa nh n th c k p th i, y nh ng nhân t bên trong ti m Nn e do l m phát, n nh kinh t vĩ mô t nh ng năm trư c và cũng chưa k p th i d báo ư c nh ng nh hư ng l n do bi n ng c a kinh t toàn c u n kinh t trong nư c, s m có ph n ng chính sách thích h p. i u này ã làm cho chúng ta có ph n lúng túng trong th i gian u i phó v i l m phát cao và nh p siêu l n. Khi phân tích, ánh giá úng tình hình, ã k p th i chuy n hư ng, xác nh úng nhi m v tr ng tâm và ra các nhóm gi i pháp hành ng thích h p. Năm là, ph i căn c tình hình th c t c a t nư c mà xác nh nhi m v , gi i pháp và t ch c hành ng v i trách nhi m cao nh t. L m phát cao nư c ta có nguyên nhân khách quan t bên ngoài, nhưng ch y u v n là nh ng nguyên nhân ch quan bên trong; có nhi u i m gi ng nhưng cũng có nh ng khác bi t v i các nư c. ch ng l m phát, c n tham kh o kinh nghi m c a th gi i, chân thành l ng nghe nh ng ý ki n óng góp c a các chuyên gia, nhưng ph i xu t phát t th c ti n c a t nư c xác nh m c tiêu, nhi m v , gi i pháp phù h p, không th r p khuôn, máy móc. ng th i ph i nghiêm túc cao trách nhi m c a t ng t ch c, trư c h t là tinh th n ch u trách nhi m cao c a ngư i ng u trong th c thi ch c năng nhi m v ư c giao, trong tri n khai t ch c th c hi n, v i chương trình hành ng thi t th c, có tr ng tâm, tr ng i m, l a ch n úng khâu then ch t trong t ng th i gian, t ng lĩnh v c t p trung s c ch o và ph i h p hành ng t cho ư c nh ng k t qu c th ; m t khác, ph i k p th i b sung i u ch nh các chính sách, gi i pháp luôn phù h p v i th c t tình hình. Phát huy nh ng k t qu tích c c bư c u, v n d ng t t nh ng bài h c thi t th c nêu trên, ti p t c th c hi n ng b và phù h p các nhóm gi i pháp, nh t nh chúng ta s th c hi n th ng l i m c tiêu, nhi m v ã ra. Ph n th hai M C TIÊU, NHI M V VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I NĂM 2009 Cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u ư c cho là nghiêm tr ng nh t t sau cu c i kh ng ho ng kinh t th gi i 1929 - 1933, v i quy mô l n, di n bi n ph c t p và h u qu n ng n hơn so v i d báo trư c ây. Kinh t th gi i ang ng trư c nguy cơ suy thoái. Tình hình này tác ng tiêu c c n n n kinh t nư c ta, t ra cho chúng ta nh ng nhi m v khó khăn hơn v n nh kinh t vĩ mô và duy trì tăng trư ng trong th i gian t i. trong nư c, sau 3 năm th c hi n, m t s ch tiêu c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010 ã cơ b n hoàn thành ho c hoàn thành vư t m c, nhưng nhi m v còn l i trong năm 2009 và 2010 là r t n ng n , nhi u ch tiêu khó t k ho ch. C i cách hành chính, ngu n nhân l c và k t c u h t ng v n chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n và ang là nh ng “ i m ngh n” trong tăng trư ng. L m phát tuy ã ư c ki m ch theo hư ng gi m d n nhưng v n m c cao, cân i vĩ mô chưa v ng ch c, n n kinh t còn nhi u
 11. h n ch , y u kém trong khi s c ép c nh tranh ngày càng gay g t hơn. Bi n i khí h u, thiên tai, d ch b nh v n là n i lo ti m Nn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có nh ng thu n l i r t cơ b n, ó là i u ki n chính tr xã h i n nh; n i l c, ti m năng tăng trư ng c a t nư c còn l n và còn có th phát huy m nh hơn; th trư ng xu t khNu ư c m r ng, quan h và uy tín c a Vi t Nam trên trư ng qu c t ngày càng ư c nâng cao; môi trư ng u tư ti p t c ư c c i thi n, các nhà u tư v n tin vào tri n v ng phát tri n c a n n kinh t nư c ta. I. M C TIÊU, NHI M V VÀ CÁC CH TIÊU CH Y U M c tiêu t ng quát v phát tri n kinh t , xã h i c a năm 2009 c n ư c xác nh là: ti p t c ưu tiên ki m ch l m phát, ch ng h n ch tác ng tiêu c c c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u, b o m n nh kinh t vĩ mô; chăm lo t t hơn an sinh xã h i; duy trì tăng trư ng h p lý, b n v ng; gi v ng n nh chính tr , b o m qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i; t o i u ki n th c hi n th ng l i K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. th c hi n có hi u qu m c tiêu t ng quát trên ây, ph i t p trung làm t t các nhi m v ch y u sau: M t là, th c hi n có hi u qu các chính sách v ti n t , tài khoá, u tư, xu t nh p khNu, tăng cư ng m c an toàn c a h th ng tài chính, ngân hàng; ưa l m phát năm 2009 xu ng dư i 15% và xu ng m t con s vào năm 2010. Hai là, th c hi n t t các chính sách hi n có và ban hành các chính sách m i phù h p nh m b o m t t hơn an sinh xã h i, xoá ói gi m nghèo. Ti p t c phát tri n v ng ch c các lĩnh v c văn hoá, xã h i và môi trư ng. Ba là, phát huy m i ti m năng c a t nư c, tăng cư ng h p tác và h i nh p kinh t qu c t có hi u qu , ph n u duy trì t c tăng trư ng kho ng 7%, trên cơ s t o m i i u ki n thu n l i phát tri n nhanh khu v c dân doanh, nâng cao hi u qu c a doanh nghi p nhà nư c, thu hút m nh và nâng cao ch t lư ng c a u tư nư c ngoài. B n là, c bi t coi tr ng tính b n v ng và ch t lư ng tăng trư ng trên cơ s nâng cao ch t lư ng công tác quy ho ch, k ho ch và hi u qu u tư, áp d ng công ngh và ti n b k thu t, ti t ki m nguyên li u, năng lư ng trong s n xu t kinh doanh, nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm, doanh nghi p và c a n n kinh t . Năm là, t p trung cao hơn cho phát tri n nông nghi p, nông thôn, thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t trong nông nghi p và nông thôn, c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a cư dân nông thôn theo tinh th n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X. Sáu là, t p trung kh c ph c nh ng " i m ngh n" trong tăng trư ng, t o thu n l i cho phát tri n s n xu t, thu hút u tư; trong ó, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, coi ây là s c c nh tranh cơ b n nh t, là yêu c u b t bi n trong th gi i toàn c u hoá và bi n i không ng ng.
 12. C th hoá m c tiêu t ng quát và nh ng nhi m v trên ây, Chính ph ã trình Qu c h i h th ng các ch tiêu c n ph n u t ư c, trong ó các ch tiêu ch y u là: (1) V kinh t T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng kho ng 7% so v i năm 2008; GDP theo giá th c t kho ng 1.820 nghìn t ng tương ương 106 t USD, bình quân u ngư i kho ng 1.200 USD. Giá tr tăng thêm khu v c nông lâm ngư nghi p tăng kho ng 3%, khu v c công nghi p và xây d ng tăng kho ng 8%, khu v c d ch v tăng kho ng 7,8%. T ng kim ng ch xu t khNu t kho ng 76,7 t USD, tăng 18% so v i năm 2008. T ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i kho ng 725 nghìn t ng, b ng 40% GDP. T ng thu ngân sách nhà nư c kho ng 418 nghìn t ng, tăng 4,76% so v i ư c th c hi n năm 2008; t ng chi ngân sách nhà nư c 509,4 nghìn t ng, tăng 7,4% so v i ư c th c hi n năm 2008. B i chi ngân sách nhà nư c kho ng 87,3 nghìn t ng, b ng 4,8% GDP. Ch s tăng giá tiêu dùng dư i 15%. (2) Các ch tiêu xã h i S t nh t chuNn ph c p trung h c ph thông cơ s : 55 t nh. Tuy n m i i h c, cao ng tăng 11,4%; trung c p chuyên nghi p tăng 15,6%; cao ng ngh và trung c p ngh tăng 18%. M c gi m t l sinh là 0,2%o. T o vi c làm cho kho ng 1,7 tri u lao ng, trong ó ưa lao ng i làm vi c nư c ngoài 9 v n ngư i. Gi m t l h nghèo xu ng còn 12%. Gi m t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng xu ng dư i 19%. S giư ng b nh trên 1 v n dân: 26,85 giư ng. Di n tích nhà ô th bình quân u ngư i: 12,2 m2. (3) Các ch tiêu môi trư ng Cung c p nư c h p v sinh cho 79% dân s nông thôn; t l dân s ô th ư cc p nư c s ch: 85%.
 13. X lý cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng: 65%; t l ch t th i r n ư c thu gom: 82%; t l x lý ch t th i nguy h i: 65%; t l x lý ch t th i r n y t : 75%; t l khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chuNn môi trư ng là: 65%. T l che ph r ng: 40,5%. II. V CÁC GI I PHÁP L N 1. Ti p t c ki m ch l m phát và n nh kinh t vĩ mô ki m ch m c tăng giá tiêu dùng c năm 2009 dư i 15%, ưa l m phát xu ng m t con s vào năm 2010 và n nh v ng ch c hơn kinh t vĩ mô ph i ti p t c th c hi n chính sách ti n t th t ch t, nhưng r t linh ho t trong i u hành nh m b o m v n cho vi c tăng trư ng h p lý và ngăn ch n s suy gi m c a n n kinh t . i u hành lãi su t theo cơ ch th trư ng; áp d ng t giá linh ho t b o m yêu c u ki m ch l m phát, khuy n khích s n xu t và xu t khNu, h n ch nh p siêu. Tăng cư ng hi u qu i u ti t vĩ mô và thanh tra, giám sát các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o m an toàn h th ng. Ki m soát có hi u qu vi c cho vay kinh doanh b t ng s n, kinh doanh ch ng khoán và các lu ng ti n trong n n kinh t . Th c thi chính sách tài khóa ch t ch , nâng cao hi u qu s d ng ngân sách, th c hi n t t m c tiêu gi m t l b i chi; tri t ti t ki m chi thư ng xuyên; ình hoãn, giãn ti n các d án u tư chưa th c s c n thi t, không hi u qu . Ki m soát ch t ch u tư c a các doanh nghi p nhà nư c. Kiên trì chính sách giá theo cơ ch th trư ng, i u ch nh giá i n, than v i l trình phù h p cùng v i vi c h tr các nhóm i tư ng b nh hư ng tiêu c c do tăng giá. Phát huy t i a năng l c s n xu t hi n có, i u hành xu t nh p khNu và t ch c t t th trư ng trong nư c, b o m cân i cung c u các m t hàng thi t y u, không x y ra thi u hàng. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát th trư ng, ch ng u cơ, buôn l u, buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng; th c hi n nghiêm các quy nh v niêm y t giá và bán theo giá niêm y t; x lý k p th i các hành vi vi ph m; b o v quy n l i chính áng c a ngư i tiêu dùng. cao trách nhi m c a các t p oàn, t ng công ty nhà nư c trong vi c b o m cung ng các m t hàng thi t y u cho s n xu t, tiêu dùng và tham gia tích c c vào vi c bình n th trư ng giá c . 2. Tháo g khó khăn, huy ng m i ngu n l c duy trì tăng trư ng và nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh Ny m nh s n xu t nông lâm ngư và diêm nghi p theo quy ho ch. B o m di n tích lúa v i cơ c u gi ng thích h p gi v ng an ninh lương th c và nâng cao hi u qu xu t khNu. Phát tri n m t s lo i cây công nghi p, cây tr ng khác có kh năng c nh tranh, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. Ny m nh vi c tr ng m i và b o v r ng, g n v i cơ ch , chính sách thích h p xoá ói gi m nghèo, c i thi n i s ng c a ngư i làm ngh r ng. Khôi ph c và phát tri n nhanh chăn nuôi i ôi v i làm t t công tác phòng, ch ng d ch b nh. Khai thác h p lý h i s n, Ny m nh nuôi tr ng thu s n, t p trung vào nh ng lo i có hi u qu kinh t cao. Phát tri n m t s nông s n, thu s n có i u ki n làm th c ăn chăn nuôi, gi m d n nh p khNu. T p
 14. trung ch o g n k t có hi u qu hơn gi a s n xu t nông nghi p v i thu mua, ch bi n, tiêu th s n phNm. Tăng năng l c các ngành s n xu t công nghi p, nh t là các s n phNm mà th trư ng ang có nhu c u; phát tri n công nghi p ch t o, ch bi n nh t là công nghi p cơ khí và ch bi n khoáng s n. Thu hút m nh u tư vào các ngành công nghi p có hàm lư ng công ngh cao, có giá tr gia tăng l n, thân thi n v i môi trư ng; phát tri n nhanh m t s ngành công nghi p h tr có l i th c nh tranh. Phát tri n các ngành d ch v tăng nhanh t tr ng trong cơ c u kinh t , g n phát tri n d ch v v n t i v i d ch v logistic nh m gi m chi phí lưu thông hàng hoá; phát tri n các d ch v tư v n, vi n thông, d ch v tài chính; phát tri n nhanh h th ng d ch v thương m i; tăng kh năng liên k t vùng, liên k t ngành nâng cao hi u qu t ng h p c a d ch v du l ch. Các doanh nghi p, nh t là các doanh nghi p nhà nư c c n tích c c i m i công ngh , hoàn thi n qu n lý, tri t ti t ki m nguyên li u, năng lư ng, nh m h giá thành, phí lưu thông, nâng cao giá tr gia tăng và s c c nh tranh c a s n phNm. Ban hành chính sách thích h p khuy n khích doanh nghi p th c hi n các yêu c u này. Các B và a phương ph i tăng cư ng ki m tra, hu b các lo i phí trái quy nh, c bi t là trong các lĩnh v c ti p c n t ai, h i quan, n p thu , c p gi y phép u tư, ch ng nh n i u ki n kinh doanh, các lo i phí trên ư ng v n chuy n... gi m chi phí trung gian cho doanh nghi p. Ny m nh c i cách doanh nghi p nhà nư c, tr ng tâm là c ph n hoá. Th c hi n c ph n hoá các t p oàn và t ng công ty nhà nư c theo k ho ch; ti p t c bán s c ph n nhà nư c trong các doanh nghi p ã c ph n hoá mà nhà nư c không c n chi ph i. Phát huy vai trò c a T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c trong vi c qu n lý và phát tri n v n nhà nư c, ph c v cho nhu c u phát tri n. Phân nh rõ trách nhi m c a B qu n lý ngành, y ban nhân dân các a phương v i T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c i v i doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hoá. Th c hi n các gi i pháp b o m i n cho s n xu t và i s ng. Trong năm 2009, tăng công su t phát i n thêm kho ng 3.400 MW i ôi v i tri t ti t ki m trong s d ng, ph n u gi m lư ng i n tiêu th trong quan h v i tăng GDP. Ban hành cơ ch khuy n khích u tư phát tri n ngu n i n; m r ng vi c s d ng năng lư ng tái sinh, năng lư ng sinh h c; gi m t i a và ph n u ch m d t tình tr ng c t i n; xây d ng th trư ng i n c nh tranh, tách s n xu t i n v i phân ph i i n. B o m v n cho s n xu t kinh doanh các m t hàng thi t y u, hàng xu t khNu và v n Ny nhanh thi công, s m ưa vào s d ng các d án, các công trình quan tr ng nh m tăng năng l c s n xu t và lưu thông hàng hoá. Ban hành danh m c kêu g i u tư cùng v i các chính sách c th khuy n khích u tư các công trình h t ng. Có chính sách h tr phù h p phát huy hi u qu c a các doanh nghi p nh và v a. Ti n hành sơ k t rút kinh nghi m v thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài; xây d ng danh m c kêu g i u tư phù h p v i chi n lư c phát tri n và chuy n d ch cơ c u kinh t ; chú tr ng thu hút các d án công ngh cao, s d ng t có hi u qu và thân thi n v i môi trư ng; Ny nhanh vi c gi i phóng m t b ng, gi i quy t các vư ng m c
 15. tăng t l gi i ngân. T o thu n l i cho các doanh nghi p Vi t Nam u tư ra nư c ngoài. 3. Ny m nh xu t khNu, ki m soát nh p khNu, gi m nh p siêu t k ho ch kim ng ch xu t khNu (kho ng 76,7 t USD) ph i cơ c u l i m t hàng xu t khNu theo hư ng tăng xu t khNu các m t hàng ch t o ch bi n, nâng cao giá tr gia tăng và s c c nh tranh c a hàng xu t khNu; phát tri n các m t hàng xu t khNu m i; gi m xu t khNu nguyên li u thô. Tăng cư ng các ho t ng xúc ti n thương m i c 3 c p: doanh nghi p, hi p h i ngành hàng và Chính ph nh m m thêm th trư ng m i. cao trách nhi m c a các t ch c xúc ti n thương m i, cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, hi p h i ngành hàng trong vi c h tr , ph i h p v i doanh nghi p trong xu t khNu. Ti p t c th c hi n các gi i pháp ki m soát nh p khNu không trái v i quy nh c a WTO h n ch nh p khNu các m t hàng chưa th t s c n thi t; gi m c nh p siêu kho ng 20,7 t USD, b ng 27,0% kim ng ch xu t khNu. Áp d ng các bi n pháp ng b ch ng nh p l u, gian l n thương m i. 4. Th c hi n có hi u qu Ngh quy t Trung ương 7 v nông nghi p, nông dân và nông thôn Trên cơ s Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương và Chương trình hành ng c a Chính ph , các B và a phương ph i khNn trương xây d ng k ho ch hành ng; huy ng các ngu n l c, t p trung ch o nh m th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v mà Ngh quy t ã ra; trong ó, chú tr ng m t s tr ng tâm sau: Làm t t công tác quy ho ch, bao g m quy ho ch v t ai, quy ho ch h t ng, quy ho ch phát tri n s n xu t và quy ho ch xây d ng nông thôn g n v i quy ho ch phát tri n ô th . Tăng cư ng công tác nghiên c u khoa h c, phát tri n ngu n nhân l c, làm t t công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư Ny nhanh vi c chuy n giao và ng d ng các ti n b khoa h c công ngh vào s n xu t, nh t là các ti n b v gi ng cây tr ng v t nuôi, k thu t canh tác, nuôi tr ng, phòng tr d ch b nh, b o qu n, ch bi n sau thu ho ch. Nhà nư c tăng u tư và khuy n khích các thành ph n kinh t u tư xây d ng k t c u h t ng, phát tri n công nghi p ch bi n, kinh doanh d ch v nh m Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng trong nông nghi p, nông thôn và nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a cư dân nông thôn. Nghiên c u xây d ng mô hình t ch c s n xu t thích h p g n v i tích t ru ng t hình thành nh ng vùng s n xu t hàng hoá l n, t o i u ki n ưa công nghi p tác ng vào nông nghi p. T ch c t t hơn vi c tiêu th nông s n, m r ng vi c tiêu th thông qua h p ng, nh t là các s n phNm kh i lư ng l n, có tính th i v cao mà ngư i s n xu t khó khăn trong vi c thu ho ch, b o qu n. KhNn trương chuNn b trình Qu c h i xem xét s a i Lu t t ai và Lu t H p tác xã.
 16. 5. Th c hi n t t các chính sách an sinh xã h i và xoá ói gi m nghèo Ti p t c th c hi n t t các chương trình, d án và các chính sách ã ban hành h tr phát tri n s n xu t, n nh i s ng ngư i nghèo, vùng nghèo, ng bào dân t c thi u s khó khăn, vùng b thiên tai, d ch b nh. Các B và a phương ph i b trí ngu n v n và tăng d tr , d phòng, b o m chi cho nhi m v này; hoàn thi n cơ ch th c thi và ch o ki m tra ch t ch vi c th c hi n ngu n h tr c a Nhà nư c n úng i tư ng, k p th i, không th t thoát, lãng phí. M r ng i tư ng th hư ng và tăng m c h tr thích h p theo các chính sách an sinh xã h i hi n có. Hoàn thi n cơ ch , chính sách nh m h tr có tính cơ b n lâu dài v an sinh xã h i, trong ó t p trung vào m t s tr ng tâm sau: Nghiên c u s m ban hành chuNn nghèo m i phù h p v i tình hình l m phát và th c ti n nư c ta; s m phê duy t và tri n khai th c hi n án h tr các huy n có t l nghèo cao nh t trên cơ s v n d ng t i a nh ng chính sách và l ng ghép có hi u qu nh ng chương trình, d án hi n có, ng th i ban hành các chính sách c thù h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng nh ng huy n này. Ti p t c th c hi n án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i, tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008 - 2012. Tri n khai t t vi c i u ch nh m c lương t i thi u vùng i v i các doanh nghi p. ChuNn b các i u ki n c n thi t i u ch nh m c lương t i thi u chung áp d ng trong năm 2009; th c hi n ch ph c p công v 10% i v i cán b , công ch c và l c lư ng vũ trang; th c hi n b o hi m th t nghi p t ngày 01 tháng 01 năm 2009; m r ng các hình th c b o hi m xã h i, b o hi m y t . Th c hi n Chương trình qu c gia v nhà , phát tri n nhà xã h i cho ngư i có thu nh p th p khu v c ô th ; s m hoàn t t th t c tri n khai án h tr h nghèo v nhà , án phát tri n nhà công v cho giáo viên; khNn trương phê duy t và tri n khai án chung s ng an toàn v i lũ t i các t nh mi n Trung. Nâng cao năng l c c a Ngân hàng Chính sách Xã h i th c hi n có hi u qu các chương trình tín d ng an sinh xã h i và áp ng nhu c u v n cho ngư i nghèo, các i tư ng chính sách h c t p, phát tri n s n xu t kinh doanh, c i thi n i s ng. Thí i m vi c tho ư c lao ng ngành và th c hi n ng b các gi i pháp xây d ng quan h lao ng lành m nh, b n v ng; khuy n khích doanh nghi p h tr thi t th c c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho ngư i lao ng, nh t là các khu công nghi p t p trung. Ch ng gi i quy t phù h p v n ình công và ưa vi c ình công vào tr t t pháp lu t. Làm t t công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư, b o m hài hoà l i ích gi a Nhà nư c, ngư i ang s d ng t và nhà u tư. y ban nhân dân các c p ph i quan tâm gi i quy t các khi u ki n c a công dân, nh t là v t ai theo úng pháp lu t và phù h p v i tình hình th c t , không khi u ki n kéo dài. Các B , a phương ch ng l p phương án c th , ch o sâu sát vi c phòng, ch ng thiên tai và tìm ki m c u n n, gi m n m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n. KhNn trương tri n khai th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia v ng phó v i bi n
 17. i khí h u, nh t là nguy cơ nư c bi n dâng, b o m s phát tri n b n v ng c a t nư c. 6. Tăng u tư ngân sách nhà nư c và Ny m nh xã h i hoá nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, y t , văn hoá và b o v môi trư ng Tăng t tr ng chi ngân sách nhà nư c cho con ngư i, ng th i Ny m nh xã h i hóa, huy ng t i a các ngu n l c u tư vào các lĩnh v c quan tr ng này. Ti p t c tri n khai ng b các Chương trình m c tiêu qu c gia trong lĩnh v c xã h i theo k ho ch 2006 - 2010. Nâng cao ch t lư ng và m r ng quy mô giáo d c ào t o, t p trung vào nh ng n i dung sau ây: Nhà nư c t p trung u tư cho giáo d c ph c p, cho các trư ng công l p, h tr các h c sinh tài năng, h c gi i, h c sinh nghèo và h c sinh thu c di n gia ình chính sách; ng th i, Ny m nh xã h i hoá nh m khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào giáo d c; m r ng phương th c ào t o theo h p ng, g n ào t o v i nhu c u s d ng. i m i n i dung, chương trình và phương pháp gi ng d y theo hư ng tiên ti n, phù h p v i th c ti n Vi t Nam; nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên áp ng yêu c u ào t o nhân l c trình cao. i m i qu n lý giáo d c, tăng tính ch ng cho nhà trư ng, trư c h t là các trư ng thu c h ào t o chuyên nghi p và d y ngh . Tăng cư ng h p tác qu c t , ưa n n giáo d c nư c ta h i nh p v i các n n giáo d c tiên ti n trên th gi i, khNn trương tri n khai có k t qu các d án h p tác qu c t , nh t là v ào t o giáo viên. Tăng cư ng năng l c khoa h c công ngh trong nư c và ti p thu, ng d ng thành t u khoa h c công ngh tiên ti n. Phát tri n các ho t ng tư v n, môi gi i, chuy n giao công ngh , t ch c các ch công ngh và thi t b . i m i cơ ch ho t ng và tăng cư ng g n k t t ch c khoa h c công ngh v i cơ s s n xu t. Phát tri n các s n phNm qu c gia do ta làm ch v i công ngh tiên ti n. Ban hành chính sách khuy n khích doanh nghi p i m i công ngh , ưa t l i m i công ngh lên m c cao hơn. Khai thác có hi u qu các phòng thí nghi m tr ng i m ã hoàn thành và Ny nhanh ti n xây d ng hai khu công ngh cao. Th c hi n kiên quy t và ng b các bi n pháp gi m ô nhi m, b o v và c i thi n môi trư ng, nh t là các khu ô th , khu công nghi p, làng ngh . Làm t t hơn công tác qu n lý, x lý ch t th i. Ny m nh xã h i hoá và phát tri n công nghi p b o v môi trư ng; khuy n khích, ti n t i b t bu c s d ng các v t li u bao gói không gây ô nhi m; tăng cư ng ki m tra và x lý nghiêm các vi ph m. Tăng năng l c h th ng quan tr c, cung c p k p th i các thông tin v môi trư ng. Tăng chi cho y t cao hơn t c tăng chi chung c a ngân sách nhà nư c. T p trung u tư cho các b nh vi n tuy n huy n, nâng c p các tr m y t tuy n xã, các trung tâm y t d phòng; ti p t c u tư cho các b nh vi n u ngành, b nh vi n vùng, b nh vi n tuy n t nh, trung tâm y t chuyên sâu theo quy ho ch. Tăng u tư trang thi t b ki m tra v sinh an toàn th c phNm và t p trung làm t t công tác phòng, ch ng d ch b nh. Phát tri n công nghi p dư c, s n xu t v c xin, sinh phNm y t , nâng thêm th ph n thu c s n xu t trong nư c, i ôi v i t ch c, qu n lý t t vi c phân ph i, nh t là các b nh vi n n nh th trư ng thu c. Ki n toàn t ch c, nâng cao ch t lư ng d ch v trong lĩnh v c dân s , chăm sóc s c kh e sinh s n và k ho ch hóa gia ình. T p trung m i n l c t m c tiêu gi m sinh v ng ch c.
 18. Nâng cao tính văn hóa trong m i ho t ng kinh t , xã h i và sinh ho t c a nhân dân. Tăng cư ng qu n lý ho t ng xu t b n, nâng cao ch t lư ng các n phNm, góp ph n giáo d c nhân cách, l i s ng lành m nh, nh t là cho thanh thi u niên. Ch n ch nh vi c t ch c các l h i, kh c ph c tình tr ng lãng phí. Tích c c chuNn b k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i. Th c hi n t t chính sách tôn giáo, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c, tăng cư ng kh i i oàn k t toàn dân t c. Th c hi n bình ng gi i, nâng cao v th và vai trò c a ph n trong xã h i. Tri n khai th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá X v thanh niên và trí th c. 7. Ny m nh c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng Ti p t c th c hi n ng b công tác c i cách hành chính, c bi t là c i cách th t c hành chính, làm cho khâu t phá này có bư c ti n m i v ch t. Kiên quy t lo i b nh ng gi y phép không c n thi t; công khai minh b ch các th t c hành chính; m r ng th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông trong gi i quy t các vi c liên quan n ngư i dân và doanh nghi p. Trên cơ s nh ng cách làm t t nh t các ngành, các a phương, xây d ng mô hình chuNn v gi i quy t th t c hành chính áp d ng chung c nư c. Tri n khai ch t ch vi c thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch y ban nhân dân xã. Th c hi n Chương trình Chính ph i n t , Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong các ho t ng qu n lý nhà nư c; i m i phương th c i u hành c a c h th ng hành chính; t ng bư c hi n i hoá n n hành chính. Gi m m nh h i h p. Tăng cư ng k lu t, k cương, nâng cao hi u qu ph i h p gi a các cơ quan hành chính nhà nư c. Ti p t c Ny m nh cu c u tranh phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí, th c hành ti t ki m g n v i th c hi n t t cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c c a Ch t ch H Chí Minh. Tăng cư ng s lãnh o c a các c p u ng và cao trách nhi m c a ngư i ng u trong phòng ch ng tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a Ban Ch o phòng, ch ng tham nhũng các c p. Ny nhanh vi c xét x các v vi c vi ph m. Th c hi n minh b ch, công khai cơ ch chính sách, quy ho ch phát tri n... coi ây là ti n quan tr ng trong phòng ng a tham nhũng, lãng phí. Phát huy vai trò giám sát c a nhân dân i v i công tác này. 8. Tăng cư ng công tác i ngo i, qu c phòng, an ninh, b o m tr t t an toàn xã h i Kiên trì th c hi n có hi u qu ư ng l i, chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c nh m t o môi trư ng và i u ki n thu n l i cho công cu c phát tri n t nư c; ưa các quan h v i các nư c láng gi ng, các nư c l n, các nư c b n bè truy n th ng i vào chi u sâu, n nh và b n v ng; phát tri n quan h h u ngh , h p tác v i t t c các nư c, các dân t c trên cơ s bình ng và cùng có l i. Th c hi n t t trách nhi m y viên không thư ng tr c H i ng B o an Liên h p qu c. Tích c c tham gia vào các cơ ch h p tác khu v c, nh t là trong khuôn kh ASEAN và các chương trình h p tác ti u vùng.
 19. Nâng cao hi u qu h p tác kinh t , thương m i, u tư v i các nư c. Ch ng xây d ng khuôn kh h p tác kinh t v i các i tác ti m năng, xúc ti n àm phán Hi p nh u tư, Hi p nh Kinh t song phương. Ti p t c v n ng các nư c công nh n Vi t Nam có n n kinh t th trư ng. Th c hi n t t Ngh quy t c a B Chính tr v công tác i v i c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài; Ny m nh ngo i giao văn hóa và tuyên truy n i ngo i, nâng cao v th c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . B ng các gi i pháp t ng h p, Ny m nh phòng ch ng gi m t i ph m, nh t là t i ph m có t ch c; b o m t t hơn tr t t an toàn giao thông, ph n u gi m ùn t c và tai n n giao thông. Tăng cư ng ti m l c qu c phòng và an ninh c a t nư c, xây d ng quân i và công an v ng m nh; c ng c n n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân, b o v v ng ch c ch quy n, toàn v n lãnh th và an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Thưa các v i bi u Qu c h i, Nhi m v năm 2009 là r t n ng n . Chúng ta v a ph i ph n u t cho ư c nh ng k t qu cơ b n trong vi c ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, gi i quy t t t hơn nh ng v n an sinh xã h i; v a ch ng h n ch t i a nh ng tác ng tiêu c c c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t toàn c u n n n kinh t nư c ta, ph n u gi tăng trư ng m c h p lý v i yêu c u ch t lư ng cao hơn. Tình hình kinh t th gi i ang di n bi n r t nhanh, ph c t p và cũng r t khó d báo. Chính ph xin ki n ngh Qu c h i xem xét quy t nh nh ng ch tiêu kinh t , xã h i, môi trư ng mà Chính ph trình là nh ng ch tiêu có tính nh hư ng. Chính ph s n l c h t s c mình, hành ng khNn trương, quy t li t cùng toàn ng, toàn dân, toàn quân n l c ph n u t k t qu cao nh t trong năm 2009, t o ti n th c hi n th ng l i k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Chúng ta tin tư ng v ng ch c r ng, dư i s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c, làm t t hơn n a công tác thông tin, tuyên truy n, t o s ng tâm hi p l c trong c h th ng chính tr và s c m nh t ng h p c a toàn dân t c, nh t nh chúng ta s vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ thu n l i ưa t nư c ti p t c phát tri n b n v ng. Xin c m ơn các v i bi u Qu c h i, ng chí, ng bào và các b n. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
 20. (1) 8 nhóm gi i pháp l n: (1) Th c hi n chính sách ti n t th t ch t và b o m thanh kho n cho h th ng ngân hàng và n n kinh t ; (2) Ki m soát ch t ch , c t gi m u tư và nâng cao hi u qu chi tiêu công; (3) T p trung s c phát tri n s n xu t và d ch v , b o m cân i cung c u v hàng hóa; (4) Ny m nh xu t khNu, ki m soát nh p khNu, gi m nh p siêu; (5) Tri t th c hành ti t ki m trong s n xu t và tiêu dùng; (6) Tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ch ng u cơ buôn l u và gian l n thương m i; (7) Tăng cư ng các bi n pháp h tr n nh i s ng và s n xu t c a nhân dân, m r ng vi c th c hi n các chính sách v an sinh xã h i; (8) Ny m nh và nâng cao hi u qu công tác thông tin và tuyên truy n. (2) S li u tương ng c a các năm trư c là: năm 2003: 23,9% và 28,8%; năm 2004: 20,6% và 27,2%; năm 2005: 24,4% và 20,6%; năm 2006: 29,7% và 24,8%; năm 2007 là 43,7% và 53,9%. (3) G m 1.968 công trình v i g n 6.000 t ng v n ngân sách nhà nư c và 1.145 d án v i trên 31.000 t ng v n u tư c a 55 t p oàn và t ng công ty nhà nư c. (4) Ư c vư t 23,5% so v i d toán, tăng 26,3% so v i th c hi n năm 2007. (5) Ư c m c b i chi NSNN năm 2008 là 4,95% GDP so v i k ho ch là 5%. (6) Nh p siêu tháng 4: 3,2 t USD; tháng 5: 1,9 t USD; tháng 6: 728 tri u USD; tháng 7: 753 tri u USD; tháng 8: 258 tri u USD; tháng 9: 500 tri u USD. (7) Tăng giá tiêu dùng tháng 1: 2,38%; tháng 2: 3,56%; tháng 3: 2,99%; tháng 4: 2,2%; tháng 5: 3,91%; tháng 6: 2,14%, tháng 7: 1,13%, tháng 8: 1,56%, tháng 9: 0,18%. (8) Tăng trư ng kinh t quý I là 7,38%; quý II là 5,85%, quý III là 6,55%. 9 tháng là 6,52%. (9) X p x t m c tiêu k ho ch 5 năm 2006 - 2010 là 1.050 - 1.100 USD/ngư i. (10) Các năm khác tăng cao là: năm 1989 sau khi có Khoán 10, s n lư ng lúa tăng 1,996 tri u t n so v i năm 1988; năm 1999 và năm 2002 u có m c tăng kho ng 2,3 tri u t n. (11) Trong 9 tháng u năm 2008, có trên 49.300 doanh nghi p thành l p v i s v n ăng ký kho ng 377.100 t ng, tăng 27,4% v s lư ng và 28% v v n ăng ký so v i cùng kỳ năm 2007. (12) Trong 9 tháng, s v n ăng ký hơn 57 t USD, g p g n 5 l n so v i cùng kỳ năm 2007, v n th c hi n trên 8 t USD, tăng 37% so v i cùng kỳ. (13) V n ODA cam k t năm 2006 là 3,75 t USD; năm 2007 là 4,45 t USD; năm 2008 là 5,426 t USD.
Đồng bộ tài khoản