Báo cáo số 166/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
1
download

Báo cáo số 166/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 166/BC-UBTVQH12 về việc công tác năm 2008 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 166/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU C H I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 166/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 23 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2008 C A U BAN THƯ NG V QU C H I Kính g i: Các v i bi u Qu c h i Th c hi n quy nh c a Lu t t ch c Qu c h i và chương trình công tác ã ra, U ban thư ng v Qu c h i xin báo cáo v i Qu c h i k t qu ho t ng năm 2008 và phương hư ng, nhi m v ch y u năm 2009 như sau: Ph n th nh t K T QU HO T NG NĂM 2008 I- CÔNG TÁC XÂY D NG PHÁP LU T Ngay t u năm, U ban thư ng v Qu c h i ã t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khóa XII và năm 2008; xem xét, thông qua Ngh quy t phân công cơ quan trình d án, cơ quan ch trì thNm tra, cơ quan ph i h p thNm tra, xác nh ti n c th và các bi n pháp b o m th c hi n chương trình ra. T i các phiên h p, U ban thư ng v Qu c h i ã dành nhi u th i gian xem xét, cho ý ki n v các d án lu t, ngh quy t trình Qu c h i năm 2008; xem xét, thông qua m t s pháp l nh và ngh quy t. - i v i các d án lu t, ngh quy t trình Qu c h i thông qua, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o U ban ch trì thNm tra ph i h p v i cơ quan so n th o, U ban pháp lu t c a Qu c h i, B tư pháp và các cơ quan h u quan t ch c nghiên c u, ti p thu ý ki n c a các v i bi u Qu c h i ch nh lý các d án lu t trư c khi trình Qu c h i. K t qu là trong năm 2008, U ban thư ng v Qu c h i ã báo cáo gi i trình, ti p thu ch nh lý Qu c h i xem xét thông qua 19 lu t và Ngh quy t v chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009. - i v i các d án lu t trình Qu c h i cho ý ki n, U ban thư ng v Qu c h i ã xem xét, cho ý ki n vi c chuNn b t ng d án. b o m ch t lư ng, ti t ki m ư c th i gian, U ban thư ng v Qu c h i ti p t c c i ti n vi c cho ý ki n v các d án lu t theo hư ng t p trung vào các n i dung cơ b n, các v n còn nhi u ý ki n khác nhau, t ó xác nh d án có i u ki n trình Qu c h i hay không. i v i nh ng d án chưa i u ki n trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ngh cơ quan so n th o, U ban ch trì thNm tra ti p t c nghiên c u rà soát, b sung nh ng n i dung h p lý hoàn ch nh trình Qu c h i vào kỳ h p khác.
  2. Theo ngh c a Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i ã ng ý trình Qu c h i b sung vào chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008 m t s d án, ng th i cho rút m t s d án lu t có thêm th i gian chuNn b . ng th i cũng lưu ý Chính ph rà soát k b o m h n ch s thay i l n chương trình ã ư c Qu c h i quy t nh. - i v i vi c xem xét, thông qua pháp l nh, tính n h t tháng 10/2008, U ban thư ng v Qu c h i ã xem xét, thông qua 4 pháp l nh, cho ý ki n 1 d án pháp l nh. Nhìn chung, U ban thư ng v Qu c h i ã xem xét vi c chuNn b các d án lu t theo hư ng i vào chi u sâu, chú tr ng ch t lư ng t ng d án trình Qu c h i; ch o, ôn c các cơ quan chuNn b các d án theo úng ti n ra. Tuy nhiên, do vi c l p chương trình xây d ng lu t, pháp l nh có trư ng h p chưa d báo sát yêu c u th c ti n nên tính kh thi chưa cao. ã có 10/36 d án thu c chương trình năm 2008 ư c Chính ph và các cơ quan ngh rút kh i chương trình. M t s d án không ư c t ch c so n th o k p th i, ch t lư ng d án chưa b o m. Nhi u d án không ư c g i n cơ quan thNm tra, U ban thư ng v Qu c h i, Qu c h i úng th i h n lu t nh. S lư ng pháp l nh ư c thông qua còn ít so v i chương trình ra là 8 d án. Có d án ã ghi trong chương trình xây d ng pháp l nh nhi u năm nhưng n nay v n chưa trình U ban thư ng v Qu c h i. Nguyên nhân chính là do cơ quan trình, cơ quan ch trì so n th o chưa t p trung cao trong vi c chuNn b . II- CÔNG TÁC GIÁM SÁT 1. Chu n b Qu c h i th c hi n ho t ng giám sát t i cao: Cùng v i các ho t ng giám sát thư ng xuyên như xem xét báo cáo c a Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan h u quan theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n quy n ch t v n c a i bi u Qu c h i, Qu c h i ti n hành giám sát 2 chuyên : - Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v công tác xã h i hóa chăm sóc s c kh e nhân dân (t i kỳ h p th ba) - Vi c th c hi n chính sách, pháp lu t v u tư xây d ng cơ b n s d ng v n nhà nư c các B , ngành, a phương t năm 2005 n năm 2007 (t i kỳ h p th tư) chuNn b cho Qu c h i giám sát các chuyên trên t i kỳ h p, U ban thư ng v Qu c h i ã ban hành k ho ch tri n khai th c hi n, thành l p các oàn giám sát, làm vi c v i các b , ngành, các a phương, cơ s ; ng th i ngh H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i giám sát và báo cáo U ban thư ng v Qu c h i. Trên cơ s báo cáo c a oàn giám sát và các cơ quan c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ã xây d ng báo cáo giám sát trình Qu c h i. K t thúc giám sát v công tác xã h i hóa chăm sóc s c kh e nhân dân, Qu c h i ã ban hành Ngh quy t v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. 2. Tr c ti p ti n hành giám sát: Năm 2008, U ban thư ng v Qu c h i tr c ti p giám sát 3 chuyên : vi c thi hành pháp lu t v b o m tr t t , an toàn giao thông; vi c th c hi n pháp lu t v x lý v n
  3. t ai, mua bán c phi u trong th c hi n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c; vi c th c hi n pháp lu t v khi u n i, t cáo. U ban thư ng v Qu c h i ã thành l p các oàn giám sát và ti n hành làm vi c v i nhi u b , ngành, a phương, cơ s . T i các phiên h p, U ban thư ng v Qu c h i ã dành th i gian nghe và th o lu n v các báo cáo k t qu giám sát, báo cáo c a Chính ph , các cơ quan h u quan v các chuyên trên. Xác nh ây là nh ng v n quan tr ng, hi n ang ư c c tri và nhân dân quan tâm, trên cơ s k t qu giám sát, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o các oàn giám sát hoàn ch nh các báo cáo giám sát g i các i bi u Qu c h i, ng th i, ngh Chính ph và các cơ quan liên quan th c hi n nghiêm túc các k t lu n, ki n ngh c a các oàn giám sát, báo cáo U ban thư ng v Qu c h i k t qu th c hi n. Cùng v i giám sát theo chuyên , U ban thư ng v Qu c h i ã ti n hành các ho t ng giám sát thư ng xuyên như: xem xét các báo cáo c a Chính ph v tình hình th c hi n nhi m v kinh t -xã h i, ngân sách nhà nư c; báo cáo công tác c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao; báo cáo v u tranh phòng, ch ng t i ph m và vi ph m pháp lu t, công tác thi hành án; báo cáo công tác th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, công tác phòng, ch ng tham nhũng; v tình hình gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân... Th c hi n quy nh c a Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i, t i phiên h p th 7 và th 8, U ban thư ng v Qu c h i ã t ch c vi c tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i. T i 2 phiên h p này, ã có ba v B trư ng là B trư ng B tài chính, B trư ng B nông nghi p và phát tri n nông thôn, B trư ng B giao thông v n t i và Chánh án Tòa án nhân dân t i cao tr l i ch t v n c a i bi u Qu c h i. Các phiên ch t v n và tr l i ch t v n t ư c nh ng k t qu bư c u quan tr ng, ư c các i bi u Qu c h i và dư lu n c tri ánh giá t t. N i dung ch t v n và tr l i ch t v n c p nh ng v n ang ư c c tri và nhân dân quan tâm như các bi n pháp ki m ch l m phát, t c tăng giá, các chính sách liên quan n nông nghi p, nông dân, nông thôn, tình hình tr t t , an toàn giao thông, nh ng v n liên quan n s lư ng, ch t lư ng thNm phán Toà án nhân dân... ây là m t bư c i m i trong ho t ng c a Qu c h i và các cơ quan c a Qu c h i, làm cho ho t ng ch t v n t ng bư c tr thành m t công vi c thư ng xuyên; g n ch t hơn n a ho t ng giám sát c a Qu c h i v i nh ng v n th i s m i phát sinh trong th c t cu c s ng; ng th i, góp ph n gi m t i n i dung ch t v n t i các kỳ h p Qu c h i. Nhìn chung, trong năm qua, ho t ng giám sát c a U ban thư ng v Qu c h i ư c Ny m nh hơn, ti p t c c i ti n, t k t qu rõ nét hơn. Các chuyên giám sát là nh ng v n b c xúc, phù h p v i tình hình th c t , ư c c tri quan tâm. Tuy nhiên, so v i yêu c u thì ho t ng giám sát v n còn h n ch ; ch t lư ng, hi u l c, hi u qu chưa cao, nh t là cơ ch ki m tra sau giám sát. Chương trình giám sát còn n ng so v i i u ki n th c hi n. Có m t s trư ng h p còn trùng l p v th i gian và a i m giám sát. T ch c m t s oàn giám sát còn c ng k nh. Giám sát vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t chưa làm ư c nhi u và chưa thư ng xuyên… III- XEM XÉT, QUY T NNH CÁC N I DUNG KHÁC THU C TH M QUY N C A U BAN THƯ NG V QU C H I
  4. Th c hi n quy nh c a pháp lu t, U ban thư ng v Qu c h i ã th o lu n, cho ý ki n v phân b s vư t thu ngân sách trung ương năm 2007, phương án phân b , s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph năm 2008, v quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2006 trình Qu c h i; v cơ ch khoán biên ch và kinh phí ho t ng i v i các cơ quan nhà nư c, các ơn v s nghi p công l p. Theo ngh c a Chính ph , U ban thư ng v Qu c h i ã cho ý ki n v vi c àm phán, ký k t Công ư c Lahay ngày 29/5/1993 v b o v tr em và h p tác trong lĩnh v c nuôi con nuôi qu c t . V công tác t ch c b máy và nhân s , U ban thư ng v Qu c h i ã ban hành Ngh quy t gi i th Ban công tác l p pháp, thành l p Vi n nghiên c u l p pháp thu c U ban thư ng v Qu c h i; ban hành Ngh quy t quy nh ch c năng nhi m v , t ch c b máy Ban công tác i bi u; Ngh quy t s a i, b sung ch c năng, nhi m v c a Ban dân nguy n; b nhi m nhân s Phó T ng ki m toán Nhà nư c, Vi n trư ng Vi n nghiên c u l p pháp, Phó trư ng Ban công tác i bi u, Phó trư ng Ban dân nguy n... chuNn b cho Qu c h i xem xét, quy t nh t i kỳ h p th ba và th tư, U ban thư ng v Qu c h i ã cho ý ki n v vi c i u ch nh a gi i hành chính Th ô Hà N i và m t s t nh; d th o Ngh quy t c a Qu c h i v vi c thí i m cho ngư i nư c ngoài mua và s h u nhà có th i h n t i Vi t Nam; vi c th c hi n Ngh quy t s 16/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 c a Qu c h i v thí i m t ch c, qu n lý và d y ngh cho ngư i sau cai nghi n thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c trung ương; v án th c hi n thí i m vi c không t ch c H i ng nhân dân c p huy n, qu n, phư ng và nhân dân b u tr c ti p Ch t ch U ban nhân dân xã. IV- GIÁM SÁT VI C GI I QUY T ƠN, THƯ KHI U N I, T CÁO C A CÔNG DÂN VÀ T NG H P Ý KI N, KI N NGHN C TRI T u năm n nay, U ban thư ng v Qu c h i ã t ch c ti p 9.209 lư t ngư i n khi u n i, t cáo, ki n ngh v 3.785 v vi c v i Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i. Trong ó, Ban dân nguy n c a U ban thư ng v Qu c h i ã ti p thư ng xuyên là 2.832 lư t ngư i v 1.734 v vi c; ph i h p v i các cơ quan ch c năng ti p công dân t i kỳ h p th 2 và kỳ h p th 3 c a Qu c h i là 6.377 lư t ngư i v 2.051 v vi c. ng th i ti p nh n 17.000 ơn, thư khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân g i Ch t ch Qu c h i, các Phó Ch t ch Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i phân lo i, chuy n n H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i và chuy n 83 ơn c a công dân n cơ quan có thNm quy n gi i quy t. U ban thư ng v Qu c h i ã t ch c oàn giám sát vi c thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo. T i phiên h p th 11 c a U ban thư ng v Qu c h i, oàn giám sát ã báo cáo k t qu giám sát v i U ban thư ng v Qu c h i, nêu rõ nh ng k t qu t ư c, nh ng m t còn h n ch , thi u sót trong vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t khi u n i, t cáo và quy nh v khi u n i, t cáo trong các lu t, pháp l nh cũng như vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; ch ra nguyên nhân phát sinh khi u n i, t cáo, h n ch hi u qu công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. ng th i ã ki n ngh c th v nh ng v n quan tr ng và c p thi t nh m nâng cao hi u qu c a công tác này trong th i gian t i. Qua giám
  5. sát, U ban thư ng v Qu c h i ã ngh Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao và các cơ quan nhà nư c h u quan t ch c rà soát các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan n công tác dân nguy n trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i s a i, b sung cho phù h p v i tình hình m i hi n nay, t o cơ s pháp lý y , rõ ràng hơn cho công tác ti p công dân và x lý ơn, thư khi u n i, t cáo, ki n ngh c a công dân. chuNn b cho kỳ h p th tư, Qu c h i khóa XII, t i phiên h p th 13, U ban thư ng v Qu c h i ã nghe và cho ý ki n vào báo cáo v gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân c a Chính ph , Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao. V công tác t ng h p ý ki n, ki n ngh c tri, t i các kỳ h p th 2 và th 3, Qu c h i khoá XII, trên cơ s báo cáo t ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri c a 63 oàn i bi u Qu c h i g i U ban thư ng v Qu c h i, Ban dân nguy n ã t p h p ư c 2.631 ý ki n và nhóm ý ki n, ki n ngh c a c tri; xem xét, phân lo i, chuy n 1.290 ý ki n, nhóm ý ki n, ki n ngh n Chính ph và 25 b , ngành xem xét, gi i quy t, tr l i c tri và báo cáo U ban thư ng v Qu c h i. n nay, Ban dân nguy n ã nh n ư c báo cáo c a các b , ngành g i U ban thư ng v Qu c h i v vi c gi i quy t i v i 1.282 ý ki n và nhóm ý ki n ki n ngh c a c tri, còn 08 ý ki n, ki n ngh thu c thNm quy n xem xét tr l i c a Thanh tra Chính ph n nay v n chưa có văn b n tr l i. Có th nói Chính ph , các b , ngành u ã quan tâm và khNn trương xem xét, tr l i i v i nh ng ý ki n, ki n ngh v các v n c th trong ho t ng qu n lý, i u hành c a mình trên cơ s các quy nh c a pháp lu t; ã t ch c các oàn ki m tra, ôn c cơ quan ch c năng thu c b , ngành mình tri n khai các quy t nh c a b v nh ng v n c th mà c tri ã ki n ngh . ti p t c nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác dân nguy n, t i phiên h p th 12, U ban thư ng v Qu c h i ã xem xét và nh t trí thông qua Ngh quy t s a i, b sung ch c năng, nhi m v c a Ban dân nguy n, Ngh quy t s a i Ngh quy t 715 v phân lo i ơn thư c a công dân g i Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i và các thành viên c a U ban thư ng v Qu c h i. V- CÔNG TÁC HƯ NG D N VÀ GIÁM SÁT HO T NG C A H I NG NHÂN DÂN, HƯ NG D N VÀ B O M I U KI N HO T NG C A I BI U QU C H I Trong năm 2008, U ban thư ng v Qu c h i ã ban hành Ngh quy t s 628/NQ- UBTVQH12 và Ngh quy t s 633/NQ-UBTVQH12 hư ng d n v t ch c và ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân thành ph Hà N i và các a phương có liên quan theo Ngh quy t s 14/2008/QH12 và Ngh quy t s 15/2008/QH12 c a Qu c h i; Ngh quy t phê chuNn k t qu b u Ch t ch, Phó Ch t ch, U viên thư ng tr c H i ng nhân dân m t s t nh. Ngoài ra, U ban thư ng v Qu c h i th c hi n vi c giám sát ho t ng c a H i ng nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương thông qua t ch c vi c tham d kỳ h p H i ng nhân dân, H i ngh khu v c và xem xét tài li u, h sơ kỳ h p; hư ng d n Thư ng tr c H i ng nhân dân các t nh, thành ph v m t s n i dung: vi c khen thư ng i v i i bi u H i ng nhân dân và hi p y khen thư ng t p th , cá nhân i bi u H i ng nhân dân ho t ng chuyên trách c a các t nh; ban hành các văn b n hư ng d n Thư ng tr c H i ng nhân dân m t s t nh v vi c b u các ch c danh t i kỳ h p; ban hành văn b n hư ng d n t ch c, ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i
  6. Hà N i (m i) và oàn i bi u Qu c h i nh ng t nh có liên quan. ng th i hư ng d n và giúp các a phương tháo g nh ng vư ng m c trong vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t 545/2007/NQ-UBTVQH12 v vi c h p nh t Văn phòng oàn i bi u Qu c h i và Văn phòng H i ng nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. T u năm n nay, U ban thư ng v Qu c h i ã gi i quy t ch , chính sách i v i 28 cán b n tu i ngh hưu là i bi u Qu c h i, các cán b công tác t i các cơ quan c a Qu c h i và i bi u Qu c h i nguyên y viên U ban thư ng v Qu c h i. i v i i bi u chuyên trách, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o vi c th c hi n ch x p chuy n lương, ngoài lương, xây d ng ch ngh dư ng s c và các ch khác theo úng quy nh. U ban thư ng v Qu c h i ã c 29 i bi u Qu c h i i h c l p chuyên viên cao c p t i H c vi n Chính tr - Hành chính Qu c gia H Chí Minh. VI- V HO T NG I NGO I Năm 2008, U ban thư ng v Qu c h i ã tích c c tri n khai, ch o các cơ quan c a Qu c h i t ch c th c hi n ho t ng i ngo i c a Qu c h i theo theo úng ư ng l i, ch trương c a ng, góp ph n quan tr ng vào vi c gi v ng hoà bình, n nh phát tri n t nư c, ch ng và tích c c thúc Ny h i nh p kinh t qu c t và khu v c. U ban thư ng v Qu c h i ã ch o và t ch c ón ti p kho ng 40 oàn i bi u Qu c h i nư c ngoài thu c các khu v c khác nhau trên th gi i n thăm và làm vi c t i Vi t Nam, ng th i ã c 23 oàn i thăm song phương và 3 oàn tham d các h i ngh a phương. 1. V quan h i ngo i song phương Trong năm 2008, th c hi n chương trình ho t ng i ngo i c a ng và Nhà nư c, Ch t ch Qu c h i Nguy n Phú Tr ng ã thăm h u ngh chính th c các nư c Nh t B n, Hàn Qu c, Australia, Hungari, Rumani, Bungari và Pháp. ây là các i tác truy n th ng, quan tr ng c a Vi t Nam châu Á và châu Âu. Các chuy n thăm c a Ch t ch Qu c h i có ý nghĩa quan tr ng, góp ph n thúc Ny m i quan h h u ngh h p tác truy n th ng gi a Qu c h i và nhân dân Vi t Nam v i Qu c h i và nhân dân các nư c. Các ng chí Phó Ch t ch Qu c h i ã có các chuy n thăm làm vi c t i các nư c Ba Lan, c, an M ch, Nga, Ucraina, Uzbekistan, Thu S , B và Hà Lan, góp ph n c ng c quan h h u ngh , tăng cư ng quan h h p tác liên ngh vi n v i các nư c trên th gi i. U ban thư ng v Qu c h i ã c các oàn i bi u Qu c h i do các thành viên U ban thư ng v Qu c h i d n u thăm và trao i kinh nghi m v i Qu c h i các nư c trên th gi i v nh ng lĩnh v c c th , c bi t là trong công tác l p pháp, giám sát và quy t nh các v n phát tri n kinh t -xã h i. Song song v i vi c c các oàn i thăm và làm vi c các nư c, U ban thư ng v Qu c h i cũng ã ch o ti p ón oàn Qu c h i c a các nư c vào thăm và làm vi c t i nư c ta, trong ó có m t s oàn do ngư i ng u cơ quan l p pháp. Qua các cu c
  7. làm vi c này, chúng ta ã gi i thi u v tình hình và k t qu c a công cu c i m i Vi t Nam, kh ng nh ư ng l i i ngo i úng n c a Vi t Nam và nh n m nh Vi t Nam luôn luôn coi tr ng vi c c ng c , tăng cư ng m i quan h h u ngh truy n th ng và s h p tác nhi u m t gi a Qu c h i, nhân dân Vi t Nam v i Qu c h i và nhân dân các nư c. Qua các chuy n thăm, làm vi c v i Qu c h i Vi t Nam góp ph n quan tr ng các t ch c và cá nhân nư c ngoài nh n th c y và hi u úng n hơn tình hình Vi t Nam. 2. V ho t ng i ngo i a phương Năm 2008, ho t ng i ngo i a phương ti p t c ư c tri n khai ch ng, tích c c góp ph n nâng cao uy tín và vai trò c a Qu c h i Vi t Nam. oàn i bi u Vi t Nam do Phó Ch t ch Qu c h i Tòng Th Phóng d n u tham d i h i ng Liên minh Ngh vi n các nư c ông Nam Á l n th 29 (AIPA-29) ã có nh ng óng góp tích c c vào thành công c a i h i ng, góp ph n tăng cư ng oàn k t, h p tác trong các nư c ASEAN, ti p t c thúc Ny quan h h u ngh , hi u bi t l n nhau gi a các nư c. Trong khuôn kh Liên minh Ngh vi n Th gi i (IPU), oàn i bi u Qu c h i Vi t Nam do Phó Ch t ch Qu c h i Huỳnh Ng c Sơn d n u tham d kỳ h p thư ng niên l n th 118 t i Nam Phi, ã ưa ra m t s ki n ngh óng góp thi t th c cho ho t ng c a IPU. Ngoài ra, i di n c a Qu c h i Vi t Nam t i Ban Ch p hành Liên minh Ngh vi n Th gi i ã tham gia H i ngh Nhóm tư v n khu v c châu Á - Thái Bình Dương t i Canada, H i ngh chuyên khu v c châu Á - Thái Bình Dương v s phát tri n b n v ng do IPU và Qu c h i Lào ng t ch c, H i ngh b t thư ng c a Ban ch p hành IPU, H i ngh l n th nh t H i ng Tư v n c a IPU t i Th y Sĩ. V i uy tín và ho t ng tích c c c a Phân ban Vi t Nam trong Liên minh Ngh vi n C ng ng Pháp ng (APF), các thành viên APF ã nh t trí b u Qu c h i Vi t Nam ti p t c gi cương v Phó Ch t ch Ban Ch p hành APF nhi m kỳ 2007 - 2009. oàn Phân ban Vi t Nam trong APF ã tham d Cu c h p Ban ch p hành t i Burundi, i h i ng l n th 34 t i Canada và Cu c h p l n th 3 Vùng Châu Á - Thái Bình Dương trong APF. Ngoài các ho t ng tích c c t i IPU, AIPA, APF, Qu c h i Vi t Nam cũng ã phát huy t t vai trò trong các di n àn a phương qu c t và khu v c khác như Di n àn ngh vi n châu Á - Thái Bình Dương (APPF), H i ngh i tác ngh vi n Á - Âu (ASEP); tham d nhi u h i ngh chuyên như H i ngh qu c t v c i cách lương hưu khu v c châu Á - Thái Bình Dương, H i ngh các ngh sĩ G8 và toàn c u v dân s và phát tri n b n v ng - v n thay i khí h u và s c kh e toàn c u - an ninh lương th c, H i ngh qu c t và nghiên c u h c t p kinh nghi m... nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng i ngo i, U ban thư ng v Qu c h i ã th o lu n, thông qua Quy ch ho t ng i ngo i và h p tác qu c t c a các cơ quan c a Qu c h i. VII- V CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC
  8. b o m th c hi n chương trình ã ra, trong năm qua, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan c a Qu c h i ôn c các cơ quan h u quan tích c c chuNn b các án, d án, báo cáo trình Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i. U ban thư ng v Qu c h i ngh các cơ quan chuNn b v i tinh th n cao nh t, c g ng trình d án theo úng chương trình xây d ng lu t c a Qu c h i, trong trư ng h p th t c bi t m i rút d án kh i chương trình. Hàng tháng, lãnh o Qu c h i u h p giao ban nghe báo cáo tình hình chuNn b các n i dung công vi c, nh t là vi c chuNn b các phiên h p U ban thư ng v Qu c h i, k p th i cho ý ki n ch o các cơ quan tri n khai th c hi n. T u năm n nay, U ban thư ng v Qu c h i ã ti n hành 9 phiên h p thư ng kỳ v i kh i lư ng công vi c khá l n. Các thành viên U ban thư ng v Qu c h i tham d phiên h p y , nghiêm túc, có trách nhi m cao trong vi c tham gia ý ki n vào t ng n i dung. b o m ch t lư ng, ng th i rút ng n th i gian các phiên h p, U ban thư ng v Qu c h i ti p t c c i ti n cách th c th o lu n, cho ý ki n v các d án, báo cáo, nh t là các d án lu t. Sau m i phiên h p, U ban thư ng v Qu c h i u ch o Văn phòng Qu c h i thông báo ý ki n k t lu n c a Ch t ch Qu c h i t i phiên h p các cơ quan tri n khai th c hi n. Trong vi c chuNn b các kỳ h p Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ã ch o Văn phòng Qu c h i và các cơ quan liên quan ti p t c nghiên c u c i ti n cách th c t ch c và ti n hành kỳ h p Qu c h i v a nâng cao ch t lư ng, v a rút ng n th i gian các kỳ h p. T i kỳ h p th tư c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ã ngh Qu c h i cho phép c i ti n m t s công vi c liên quan n s p x p chương trình kỳ h p, cách c, trình bày báo cáo, cách th o lu n t , th o lu n h i trư ng, cách thông qua lu t, ngh quy t... V m i quan h công tác, B Chính tr ã dành th i gian làm viêc v i ng oàn Qu c h i bàn vi c i m i, tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i và tăng cư ng s ph i h p công tác gi a các cơ quan c a Qu c h i v i các cơ quan c a ng. Trên cơ s ó, ng oàn Qu c h i ã ban hành k ho ch tri n khai k t lu n c a B Chính tr nghiên c u trong các cơ quan Qu c h i. U ban thư ng v Qu c h i cũng thư ng xuyên có các cu c làm vi c v i Thư ng tr c Chính ph , oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam trao i v phương th c công tác và th ng nh t các n i dung công vi c, nh t là liên quan n vi c chuNn b các kỳ h p Qu c h i. Ngoài ra, U ban thư ng v Qu c h i cũng dành th i gian ch o ki n toàn, xây d ng b máy cơ quan giúp vi c Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i; ch o c ng c t ch c, ào t o b i dư ng, luân chuy n cán b ; ch o th c hi n ki m toán, mua s m tài s n, th c hi n ti t ki m và phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan Qu c h i và Văn phòng Qu c h i... VIII- ÁNH GIÁ CHUNG Năm 2008, m c dù th c hi n m t kh i lư ng công vi c khá l n nhưng v i s n l c cao, U ban thư ng v Qu c h i ã hoàn thành công vi c theo ch c năng v i ch t lư ng ngày càng t t hơn. Công tác xây d ng pháp lu t ti p t c có s c i ti n, phát huy
  9. vai trò các cơ quan chuyên môn c a Qu c h i, ch t lư ng các d án có chuy n bi n tích c c. Ho t ng giám sát ư c Ny m nh, có tr ng tâm, i sâu vào các chuyên , bư c u ã ưa ho t ng ch t v n và tr l i ch t v n vào các phiên h p U ban thư ng v Qu c h i. Vi c xem xét, quy t nh các n i dung kinh t - xã h i và các v n quan tr ng khác sát th c ti n hơn. Vi c t ch c các ho t ng i ngo i c a Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i ngày càng có hi u qu hơn, góp ph n m r ng và tăng cư ng ngo i giao ngh vi n. Phương th c ho t ng, l l i làm vi c, công tác t ch c ngày càng n n n p, khoa h c, phát huy ư c dân ch . Bên c nh nh ng k t qu t ư c, ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i trong năm qua cũng còn nh ng h n ch nh t nh: vi c ch o, ôn c th c hi n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh chưa quy t li t; chương trình ra ph i thay i nhi u; ch t lư ng m t s d án lu t, pháp l nh chưa cao; m t s ho t ng giám sát hi u l c, hi u qu th p, chưa có cơ ch ki m tra th c hi n các ki n ngh sau giám sát... Ph n th hai PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CH Y U TRONG NĂM 2009 1. Công tác xây d ng pháp lu t - Ch o th c hi n hoàn thành Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2009 ư c Qu c h i thông qua t i kỳ h p th tư. Phân công cơ quan trình, cơ quan ch trì thNm tra, xây d ng ti n i v i t ng d án và ch o ôn c các cơ quan th c hi n úng ti n ra. - Phát huy hơn n a vai trò c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, các oàn i bi u Qu c h i và các i bi u Qu c h i trong vi c thNm tra, ph i h p thNm tra và tham gia ý ki n vào các d án lu t; ch o các cơ quan liên quan khNn trương hơn trong vi c ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i ch nh lý các d th o lu t trình Qu c h i. - Ph i h p v i Chính ph ch o sát sao vi c tri n khai th c hi n úng các quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t s có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2009. - Ch o vi c chuNn b d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i năm 2010 trình Qu c h i xem xét, thông qua t i kỳ h p th 5. 2. Công tác giám sát - T ch c tri n khai, phân công và ch o các cơ quan c a Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u Qu c h i th c hi n chương trình ho t ng giám sát năm 2009 c a Qu c h i. - Tri n khai th c hi n Chương trình giám sát năm 2009 c a U ban thư ng v Qu c h i, t p trung vào các chuyên và tình hình th c hi n các Ngh quy t c a Qu c h i v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009; vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân; giám sát ho t ng c a H i ng nhân dân các c p...
  10. - Ch o vi c tri n khai, hoàn thành án i m i ho t ng giám sát theo k ho ch c a ng oàn Qu c h i; s m c i ti n m t s vi c có th th c hi n trong năm 2009; ti p t c t ch c ti n hành ch t v n và tr l i ch t v n t i các phiên h p c a U ban thư ng v Qu c h i. - Th c hi n t t hơn vi c i u hoà, ph i h p ho t ng c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i trong ho t ng giám sát, nghiên c u kh o sát b o m có s ph i h p ch t ch , tránh trùng l p t i m t s a phương, cơ s . - Ch o vi c nghiên c u ki n ngh v i Qu c h i s a i, b sung m t s i uc a Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i. 3. M t s công tác quan tr ng khác - T ch c vi c chuNn b , tri u t p và ch trì các kỳ h p th năm và th sáu, Qu c h i khoá XII. - Tri n khai chương trình ho t ng i ngo i song phương và a phương m t cách thi t th c, hi u qu , ti t ki m. Ch o vi c chuNn b và tri n khai các công vi c Qu c h i nư c ta ăng cai i h i ng AIPA l n th 31 vào năm 2010. Tích c c tham gia và óng góp có hi u qu vào các di n àn khu v c và qu c t . - Tăng cư ng công tác hư ng d n và giám sát ho t ng c a H i ng nhân dân các c p; hư ng d n và b o m các i u ki n ho t ng cho i bi u Qu c h i, nh t là các i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách. - Ch o vi c nghiên c u c i ti n cách th c t ch c ti n hành phiên h p U ban thư ng v Qu c h i nh m nâng cao hi u qu các phiên h p. - Ti p t c ch o c i thi n i u ki n cơ s v t ch t cho ho t ng c a Qu c h i, các cơ quan c a Qu c h i, nâng cao năng l c t ch c ph c v c a b máy giúp vi c và b o m các i u ki n ho t ng c a Qu c h i. Trên ây là k t qu ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i năm 2008 và phương hư ng, nhi m v ch y u năm 2009. U ban thư ng v Qu c h i xin trân tr ng báo cáo Qu c h i./. T.M U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH Tòng Th Phóng
Đồng bộ tài khoản