Báo cáo số 1684BC/BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Báo cáo số 1684BC/BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1684BC/BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2006 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1684BC/BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1684BC/BNN-VP Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2006 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG U NĂM 2006 VÀ NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 2006 I- K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG 6 THÁNG U NĂM 2006 1. V c i cách th ch 1.1. V công tác ch o xây d ng k ho ch xây d ng, ki m tra văn b n QPPL. ti p t c tri n khai xây d ng các văn b n QPPL áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c c a B , ngay t u năm, B trư ng ã ban hành Quy t nh s 3524/Q -BNN-PC ngày 16/ 12/ 2005 phê duy t k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, k ho ch ki m tra văn b n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2006; có công văn ch o, ôn c các ơn v tr c thu c th c hi n Ch th 14/2006/CT-TTg ngày 10/4/2006 c a Th tư ng Chính ph và Ngh nh 161/2005/N -CP ngày 27/12/2005 v th c hi n Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. th c hi n Ch th 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t, B trư ng ã ban hành K ho ch s 466/BNN-PC ngày 1/3/2006 hư ng d n các ơn v ch ng tri n khai tri n khai ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t. 1.2. V công tác xây d ng văn b n qui ph m pháp lu t Theo hi n k ho ch xây d ng văn b n QPPL c a B năm 2006, 6 tháng u năm B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i trình Chính ph 20 văn b n qui ph m pháp lu t và D án, án, chương trình. Tính n 15/6/2006, B ã so n th o xong 26 văn b n và trình Chính ph 16 văn b n, trình Qu c H i D án Lu t ê i u, trong ó ã ơc Chính ph ban hành 09 văn b n ( 03 văn b n chuy n t năm 2005 sang và 03 văn b n ngoài k ho ch), 07 văn b n chưa ư c ban hành; s còn l i ang trong giai o n hoàn thi n trình Chính ph trong tháng 7/2006; 01 văn b n xin chuy n sang tháng 9/2006. T u năm n nay, B trư ng ã ban hành 41 văn b n thu c thNm quy n. g m 05 Thông tư, 04 Ch th , 29 Quy t nh và 03 Thông tư liên t ch, Ngh quy t liên t ch, t 170% (41/24 văn b n). 1.3. V công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t Theo yêu c u c a B Tư pháp, B ã ch o các ơn v ti n hành rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a c p trên ban hành n h t tháng 4/2006 trên 5 lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, thu l i, diêm nghi p và phát tri n nông thôn; ng th i rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c nông nghi p và PTNT ban hành t 1/1/2005 n 31/12/2005 l p danh m c văn b n h t hi u l c thi hành ho c c n s a i b sungi; 1.4. V công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t H i ng ph bi n giáo d c Pháp lu t c a B ã xây d ng k ho ch ph bi n giáo d c pháp lu t năm 2006; trình B trư ng ban hành Quy t nh 1019/Q -BNN-PC phê duy t “K ho ch xây d ng i ngũ Báo cáo viên và Tuyên truy n viên pháp lu t giai o n 2006-2010 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ”; t ch c H i ngh ph bi n Lu t u tư, Ch th 32/2005/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v công tác ki m tra văn b n, Ngh nh 161/2005/N -CP c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 1.5. V công tác ki m tra văn b n và ki m tra vi c th c hi n pháp lu t ã t ch c ki m tra 35 văn b n quy ph m pháp lu t do B ban hành và 12 văn b n quy ph m pháp lu t c a các a phương; t ch c ki m tra hàng trăm văn b n c a C c Thu l i và Ban qu n lý d án lâm nghi p. 1.6. V tri n khai cơ ch "m t c a" : Th c hi n s ch o c a Ban ch o CCHC v vi c tri n khai sơ k t th c hi n thí i m án “ m t c a” t i các C c, n này ã có 05 ơn v là C c Qu n lý Xây d ng công trình, C c Tr ng tr t, C c Thú y, C c Chăn nuôi và C c B o v Th c v t t ch c sơ k t và báo cáo k t qu th c hi n thí i m cơ ch “ m t c a”. Sau 1 năm th c hi n cơ ch “ m t c a” các C c BVTV, Thú y, Tr ng tr t, Chăn nuôi ã ti p nh n 4996 h sơ, trong ó gi i quy t úng h n 4931 h sơ t 98,7% ch có 65 h sơ gi i quy t không úng h n chi m 1,3%, lý do khách quan. T i các ơn v này, Lãnh o và công ch c ã nh n th c rõ trách nhi m trong th c thi công v , thay i phương th c ph c v khách hàng, thay i tư duy, n p nghĩ và cách làm, chuy n t cơ ch “ xin – cho” sang cơ ch “ Ph c v ” Các C c Qu n lý - xây d ng công trình, Thu l i, HTX và PTNT m c dù án thí i m ư c xây d ng công phu, nhưng trên th c t chưa tri n khai.
  2. 1.7. V th c hi nthí i m áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chu n ISO 9001-2000 trong cơ quan hành chính nhà nư c Th c hi n quy t nh c a B trư ng, Văn phòng B hoàn thành xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng công tác văn phòng theo tiêu chuNn ISO 9001-2000, ư c c p gi y ch ng nh n phù h p tiêu chuNn Vi t Nam và qu c t . Vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng này ã giúp các ơn v , công ch c nâng cao ý th c trách nhi m, tăng tính ch ng trong th c hi n nhi m v ư c giao theo m t quy trình công khai, th ng nh t, d giám sát, ánh giá ch t lư ng công vi c. 2. V c i cách t ch c b máy i v i kh i qu n lý nhà nư c, 6 tháng u năm, B ti p t c ch o ã rà soát, b sung i u ch nh ch c năng, nhi m v c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p; các C c Qu n lý XDCT, Thu l i, Qu n lý -PCLB và Ban D án Thu l i CPO d ph h p v i Thông tư 18/2006/TT-BNN ngày 20/3/2006 c a B NN-PTNT; B trư ng ã ký các quy t nh u quy n C c trư ng, Chánh văn phòng thư ng tr c U ban sông Mê Kông VN ư c ký m t s lo i văn b n c a B và 12 quy t nh phân c p th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c cho các C c nh m nâng cao trách nhi m, quy n h n và tính t ch cho c p C c. B ti p t c ch o ki n toàn h th ng t ch c qu n lý nhà nư c c a ngành; t p trung xây d ng án ki n toàn t ch c ngành c p xã, ã t ch c l y ý ki n r ng rãi các a phương và các B , ngành có liên quan hoàn thi n án trình Chính ph . Ti p t c th c hi n s p x p t ch c b máy, xây d ng ch c năng, nhi m v c a Vi n Khoa h c nông nghi p Vi t Nam (VAAS) và các ơn v thu c VAAS như vi n Nghiên c u Ngô, vi n Th như ng nông hoá, vi n B o v th c v t, vi n Di truy n NN, vi n NC Rau qu , vi n Cây LTTP; cho phép m t s Vi n thành l p Công ty trong vi n và thành l p vi n trong trư ng i h c g n nghiên c u, ào t o v i chuy n giao k t qu nghiên c u vào s n xu t, làm cơ s cho các Vi n, Trư ng vươn lên ho t ng theo mô hình doanh nghi p. Xây d ng án t ch c Vi n KHTL Vi t Nam; tách và l p vi n Quy ho ch thu l i Mi n Nam, ban hành Qui ch ho t ng c a Vi n Qui ho ch Thu l i Mi n Nam. 3. V công tác ào t o công ch c, viên ch c, phát tri n ngu n nhân l c: T u năm n nay, B trư ng ã quy t nh b nhi m, i u ng: 34 cán b lãnh o các ơn v tr c thu c, trong ó có 01 V trư ng, 01 Chánh thanh tra B , 01 Phó Chánh thanh tra, 04 Phó V trư ng và 04 Phó c c trư ng, 01 Giám c b nh vi n, 01 Vi n trư ng, 02 Vi n phó; phê duy t danh sách 365 cán b thu c di n ư c quy ho ch là cán b ngu n; ban hành t m th i tiêu chuNn cán b lãnh o các Ban qu n lý d án c a B . Th c hi n Ngh quy t 14-CP c a Chính ph v i m i cơ b n và toàn di n n n giáo d c Vi t Nam giai o n 2006-2010, B ã ban hành t m th i chương trình ào t o cho các trư ng trung h c chuyên nghi p; giao ch tiêu ào t o và phân b kinh phí ào t o năm 2006 cho các trư ng thu c B ; giao nhi m v ào t o ngh m i cho m t s trư ng thu c B . B ã ban hành k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2006-2010. Tri n khai công tác ào t o cán b quy ho ch v lý lu n chính tr , qu n lý nhà nư c, ngo i ng , tin h c, ngo i ng và tin h c; xúc ti n tri n khai thí i m xây d ng và áp d ng b n Mô t ch c năng, nhi m v cho cán b , công ch c c a 5 ơn v thu c B . 4. C i cách tài chính công 4.1. V thí i m xây d ng Khuôn kh chi tiêu trung h n (MTEF): Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph và hư ng dãn c a B tài chính, B Nông nghi p và PTNT ư c ch n là m t trong 4 B thí i m xây d ng k ho ch chi tiêu trung h n (MTEF) cho lĩnh v c nông nghi p và PTNT. D a trên k t qu th c hi n k ho ch nh ng năm trư c ây, căn c váo k ho ch 5 năm 2006-2010 c a B và m c tr n chi tiêu ngân sách 3 năm t i do B k ho ch u tư và B Tài chính cung c p, n nay, B ã hoàn thành k ho ch chi tiêu ngân sách trung h n cho lĩnh v c nông nghi p và PTNT giai o n 2006-2008, bao g m ngu n ngân sách do B Nông nghi p và PTNT, các B , ngành và các a phương qu n lý. V i k ho ch chi tiêu trung h n ư c duy t, B s ch ng hơn trong vi c xây d ng k ho ch hàng năm sát v i nh ng ngu n l c th c t . 4.2. V th c hi n cơ ch t ch tài chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c: Th c hi n Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLB-BTC-BNV ngày 17/01/2006 c a B Tài chính và B N i v hư ng d n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c, B ã ch o tri n khai khoán chi i v i 12 ơn v ư c giao kinh phí qua Văn phòng, trư c m t t p trung vào 4 n i dung khoán chi là s d ng i n, công tác phí (khoán chi cây s và kinh phí s d ng xe ô tô i công tác), văn phòng phNm ph c v làm vi c c a cá nhân, cư c phí s d ng i n tho i. 4.3. V th c hi n cơ ch t ch tài chính i v i các cơ quan s nghi p nhà nư c:
  3. Th c hi n giai o n II (2005-2007) theo Ngh nh 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , n nay ã có 87/93 ơn v s nghi p thu c B ã ư c th c hi n cơ ch t ch tài chính m i, trong ó có 5 ơn v th c hi n t m b o 100% kinh phí ho t ng. Hi n nay, B ang xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m trong các ơn v khoa h c công ngh công l p theo Ngh nh 115/2005/N -CP ngày 05/09/2005. B trư ng ã ban hành Quy t nh s 607/Q -BNN-TC ngày 06/ 3 / 2006 v Chương trình hành ng th c hi n Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; quy t nh s 616/Q -BNN-TTr ngày 07/3/2006 v Chương trình hành ng th c hi n Lu t Phòng ch ng tham nhũng. Căn c vào chương trình hành ng c a B , n nay h u h t các ơn v tr c thu c ã xây d ng k ho ch hành ng c a ơn v mình và t ch c tri n khai. 5. V công tác ch o i u hành CCHC 6 tháng u năm, công tác ch o, i u hành chương trình CCHC c a B ã ư c quan tâm và tăng cư ng m t bư c quan tr ng. B trư ng, Trư ng Ban ch o; Th trư ng, Phó ban ch o ã dành nhi u th i gian ch o tri n khai các nhi m v CCHC. Ban Ch o ã ư c ki n toàn, các thành viên ư c phân công nhi m v rõ ràng. B trư ng ã ban hành Quy t nh s 1064 Q /BNN-TCCB, ngày 12/04/2006 thành l p Văn phòng thư ng tr c c i cách hành chính c a B t t i Văn phòng B và phân công m t Phó Văn phòng B kiêm Chánh văn phòng thư ng tr c CCHC. Văn phòng thư ng tr c hi n có 3 công ch c chuyên trách và 3 chuyên viên c a V T ch c cán b , V Tài chính, V Pháp ch làm vi c theo ch kiêm nhi m. Văn phòng thư ng tr c CCHC c a B chính th c ho t ng t u tháng 5/2006. Cùng v i vi c thành l p Văn phòng thư ng tr c CCHC, m ng lư i cán b c i cách hành chính c a các ơn v thu c B ã ư c ki n toàn: m i ơn v tr c thu c B u ã phân công 01 Lãnh o ph trách CCHC và 01 công ch c làm công tác c i cách hành chính. Văn phòng Thư ng tr c CCHC ã t ch c giao ban v i t t c các công ch c làm công tác c i cách hành chính c a các ơn v quán tri t yêu c u, n i dung chương trình c i cách hành chính c a Chính ph và c a B . Văn phòng thư ng tr c C i cách hành chính c a B Nông ngh êp và PTNT ph i h p v i D án CCHC VIE/02/016 ã t ch c khoá t p hu n v ki n th c CCHC cho cán b ph trách CCHC c a các ơn v tr c thu c B . D án h tr CCHC VIE/02/016 ã h tr t ch c t p hu n v nghi p v công tác thành tra cho Thanh tra B và các cán b ph trách công tác thanh tra, pháp ch c a các ơn v tr c thu c B v khuôn kh pháp lý và phương pháp xây d ng k ho ch hành ng ch ng tham nhũng; t ch c các khóa ào t o t p trung cho Lãnh o các S Nông nghi p và PTNT, 270 cán b s ư c ào t o, m i khóa h c 03 ngày, d ki n s hoàn thành vào tháng 7 năm 2006; chuNn b t ch c ào t o nâng cao cho 38 i u ph i viên CNTT c a các S Nông nghi p và PTNT nh m giúp các s Nông nghi p và PTNT tăng cư ng ng d ng và phát tri n CNTT ph c v công tác qu n lý hành chính nhà nư c, nâng cao hi u l c và hi u qu ch o i u hành c a B Nông nghi p nói riêng và c a ngành nông nghi p trên c nư c nói chung. Tuy nhiên, công tác ch o, i u hành và tri n khai chương trình CCHC c a B cũng như c a các ơn v còn có m t s khó khăn, ó là: - Công tác ph bi n, tuyên truy n, quán tri t c a B và c a các ơn v v chương trình CCHC nói chung, và chương trình CCHC c a B nói riêng còn r t y u. ây là m t trong nh ng nguyên nhân chính làm cho nh n th c c a i b ph n cán b công ch c v yêu c u, m c tiêu và n i dung c a chương trình t ng th CCHC c a Chính ph và chương trình CCHC c a B còn r t h n ch , ngay c i v i lãnh o ph trách CCHC và công ch c chuyên trách CCHC c a ơn v . - S ch o c a Ban Ch o chưa ư c thư ng xuyên; vai trò, quy n h n, trách nhi m c a các thành viên chưa rõ, th i gian dành cho ch o CCHC còn h n ch . - Th trư ng c a nhi u ơn v thu c B chưa th c s quan tâm n công tác CCHC, không ch o, t ch c tri n khai các nhi m v CCHC c a B , không xác nh ư c nhi m v CCHC c a ơn v mình, không phân công lãnh o, công ch c c a ơn v tham mưu, xu t và tri n khai nhi m v CCHC. - S ch o, hư ng d n c a BC CCHC c a Chính ph còn h n ch , nên công tác ch o tri n khai chương trình CCHC c a B còn có khó khăn, lúng túng. - Các i u ki n h tr th c hi n chương trình CCHC như tài chính, ào t o, b i dư ng cán b chưa ư c quan tâm úng m c. Ngân sách nhà nư c dành cho công tác CCHC c a B trong su t th i gian qua h u như không có, trong khi các d án h tr CCHC chưa th c s là ngu n h tr cho B tri n khai chương trình CCHC theo k ho ch th ng nh t. i ngũ cán b công ch c làm công tác CCHC thi u tính n nh và chưa ư c ào t o, b i dư ng m t cách h th ng. II. NHI M V TR NG TÂM 6 THÁNG CU I NĂM 2006 1. V c i cách th ch : - Ti p t c th c hi n k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra văn b n c a B Nông nghi p và PTNT; rà soát, h th ng hoá văn b n QPPL c a B và theo yêu c u c a các b , ngành liên quan; t ng h p k t qu rà soát, h th ng hoá văn b n t 1/1/2005 n 31/12/2005 và lên danh m c văn b n h t hi u l c, c n s a i,
  4. b sung; báo cáo B Tư pháp k t qu rà soát, h th ng hoá văn b n c a các cơ quan c p trên; t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Ti p t c th c hi n rà soát, h th ng hoá và công khai th t c hành chính trong các ơn v thu c B theo Ch th cua Th tư ng Chính ph và ch o c a B ; ti p nh n và x lý nh ng ki n ngh , vư ng m c c a các nhân, t ch c, doanh nghi p v th t c hành chính. 2. V c i cách t ch c b máy: - Ti p t c rà soát ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v theo Ngh nh 86/CP i u ch nh k p th i, kh c ph c tình tr ng trùng chéo ho c b sót các nhi m v qu n lý nhà nư c. - Ti p t c th c hi n phân c p qu n lý nhà nư c gi a B Nông nghi p và PTNT v i các a phương theo n i dung các án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; ki n toàn h th ng qu n lý nhà nư c ngành Nông nghi p và PTNT t trung ương n c p xã. - Xây d ng án s p x p các Ban qu n lý d án thu l i theo hư ng Ban qu n lý u tư và xây d ng thu l i khu v c cho phù h p Lu t xây d ng, Ngh nh 16/2005/N -CP c a Chính ph và nhi m v c a B ngành. - Ti p t c th c hi n Quy t nh s 930/Q -TTg, ngày 9/9/2005 c a Th tư ng chính ph phê duy t án s p x p h th ng t ch c khoa h c thu c B . 3. V xây d ng i ngũ cán b công ch c: - Ti p t c t c hi n phân c p v tuy n d ng, s d ng và qu n lý viên ch c trong các ơn v s nghi p thu c B . - Tri n khai k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2006-2010 theo Quy t nh s 40/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph , xây d ng k ho ch t p trung ào t o sau i h c, xây d ng i ngũ giáo sư, phó giáo sư c a ngành, ào t o nhân l c ph c v H i nh p kinh t qu c t . 4. V c i cách tài chính công: - Ti p t c ch o các ơn v th c hi n Thông tư 03/2006/TTLB-BTC-BNV ngày 17/01/2006 c a B Tài chính và B N i v hư ng d n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c - Ch o các ơn v tri n khai th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , biên ch , t ch c b máy, tài chính i v i các ơn v khoa h c công ngh và s nghi p công l p theo N 43 và N 115. 5. V hi n i hoá n n hành chính. - Rà soát s a i, b sung, xây d ng m i các quy ch c a B , trong ó ban hành quy ch c a B v t ch c và qu n lý h p, h i ngh ; quy ch qu n lý văn b n n, văn b n i; - Ny m nh ng d ng công ngh thông tin ph c v công tác qu n lý và ch o i u hành, gi m b t n n gi y t hành chính; th c hi n chương trình ti t ki m, ch ng lãng phí và chương trình phòng ch ng tham nhũng; - Giáo d c, nâng cao ý th c trách nhi m c a cán b , công ch c trong th c thi công v ; th c hi n quy ch dân ch và n p s ng văn hóa công s ; xây d ng cơ quan văn minh, xanh, s ch p; 6. V công tác ch o - Xây d ng k ho ch CCHC giai o n 2006-2010 c a B và c a t ng ơn v . - Ban hành Ch th c a B trư ng v t p trung ngu n l c, tăng cư ng công tác ch o tri n khai chương trình CCHC. - Xây d ng k ho ch tài chính năm 2007 ph c v tri n khai các nhi m v CCHC c a B theo hư ng d n c a B Tài chính. - T ch c h i th o v vi c th c hi n cơ ch hành chính “ m t c a” và t ch c sơ k t thí i m cơ ch hành chính "1 c a" tri n khai ra di n r ng. - Nâng cao vai trò, trách nhi m và quy n h n c a các thành viên BC ch ng tri n khai các nhi m v CCHC thu c lĩnh v c ư c phân công. Duy trì ch thông tin báo cáo, giao ban nh kỳ v công tác CCHC gi a Văn phòng thư ng tr c v i m ng lư i cán b CCHC c a các ơn v tham mưu k p th i cho Ban Ch o. KT. B TRƯ NG Nơi nh n TH TRƯ NG - BC CCHC c a Chính ph - V CCHC VPCP - V CCHC B N i v - Thành viên BC CCHC c a B - Lưu Nguy n Ng c Thu t
Đồng bộ tài khoản