Báo cáo số 1931/BC-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
82
lượt xem
14
download

Báo cáo số 1931/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1931/BC-BNV về việc sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1931/BC-BNV

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1931/BC-BNV Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO SƠ K T CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG TRONG 6 THÁNG U NĂM 2009 C A B N I V Th c hi n ch báo cáo nh kỳ, B N i v báo cáo sơ k t công tác phòng, ch ng tham nhũng trong 6 tháng u năm 2009 như sau: I. VI C QUÁN TRI T, TRI N KHAI LU T PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG 1. Công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t phòng, ch ng tham nhũng B N i v thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, quán tri t pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng, nh m th c hi n Ngh quy t Trung ương 3 (khóa X) v “Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí”, Ban Cán s ng B N i v và ng y cơ quan B N i v ã ban hành K ho ch th c hi n cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” năm 2009. T ó, các Chi b tr c thu c cũng l p k ho ch tri n khai Cu c v n ng này cho t ng qu n chúng, ng viên c a ơn v ; B N i v ã ưa công tác phòng, ch ng tham nhũng tr thành m t sinh ho t nh kỳ t i các bu i giao ban c a cơ quan, ơn v ; th c hi n t t vi c thông báo dân ch hàng tháng v các n i dung liên quan n công tác t ch c, cán b và các ho t ng khác c a B N i v n t ng ơn v , t ch c thu c B thông qua m ng eOffice. 2. S phân công ch o và cơ quan giúp vi c v công tác phòng, ch ng tham nhũng c a B N i v Ban Cán s ng B ã có s ph i h p ch t ch v i ng y cơ quan ch o tri n khai công tác phòng, ch ng tham nhũng. Trong Ban Cán s ng B , ng chí Bí thư Ban Cán s tr c ti p ph trách, ch o công tác phòng, ch ng tham nhũng, ng th i phân công ng chí y viên Ban Cán s , Bí thư ng y ph trách, ch o công tác này trong ng b cơ quan. Các ng chí khác trong Ban Cán s , ng th i là Lãnh o B có trách nhi m ch o tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng trên các lĩnh v c ư c phân công. y ban Ki m tra có trách nhi m xây d ng và th c hi n k ho ch ki m tra hàng năm v lãnh o th c hi n chương trình hành ng c a B v phòng, ch ng tham nhũng. Lãnh o B giao Thanh tra B ch u trách nhi m th c hi n ch báo cáo vi c th c hi n Chương trình hành ng c a B N i v th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh.
 2. 3. Vi c th c hi n bi n pháp phòng ng a Các ơn v thu c B ti p t c tri n khai th c hi n chương trình hành ng th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong cơ quan B ; th c hi n t t Quy ch chi tiêu n i b c a cơ quan B . m b o nh m c văn phòng phNm phù h p v i yêu c u công vi c c a t ng chuyên viên, ơn v ; các ơn v ch ng theo dõi nh m c ư c giao, khi có nhu c u c p thi t g i công văn ngh Văn phòng B c p thêm văn phòng phNm. Nâng cao nh n th c và hành ng v th c hi n phòng, ch ng tham nhũng. ôn c các ơn v th c hi n các chương trình, k ho ch liên quan n tài chính ph c v cho vi c cung c p các ch ng t cho cơ quan ki m toán theo chương trình hành ng c a B th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Tăng cư ng ki m tra ki m soát ho t ng c a i xe v l ch trình i công tác, b o dư ng, i tu và các phương ti n, thi t b văn phòng; T ch c các cu c h p, h i th o, h i ngh m b o ti t ki m, hi u qu , úng nh m c quy nh. L ng ghép các n i dung làm gi m thi u s lư ng cu c h p, h i ngh , h i th o, t p hu n m b o ch t lư ng công vi c, ti t ki m; Ph i h p v i các công ty cung c p các d ch v , b o hành, b o dư ng nh m ph c v t t các ho t ng c a các ơn v thu c B . Tri n khai xây d ng tr s B theo ti n , k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Theo dõi, ôn c các ơn v th c hi n Chương trình công tác năm 2009 c a B , m b o ti n , ch t lư ng văn b n, án, d án làm tăng hi u qu , góp ph n áng k vào công tác th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. T ch c th c hi n t t k ho ch công tác thanh tra trong 6 tháng u năm 2009, trong ó t p trung vào vi c thanh tra công tác b nhi m, b nhi m l i cán b , công ch c lãnh o c a T ng công ty Công nghi p xi măng Vi t Nam; thanh tra vi c tuy n d ng công ch c hành chính, công ch c d b năm 2008 c a UBND t nh ăk Lăk; thanh tra v tiêu chuNn ng ch công ch c i v i cán b , công ch c lãnh o t Giám c s và tương ương tr xu ng c a UBND t nh Hưng Yên. Tính n ngày 18/6/2009, B N i v ã ti p nh n và x lý 605 ơn khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh c a cán b , công ch c, viên ch c và công dân; ti p 173 lư t cán b , công ch c và công dân n khi u n i, t cáo và ki n ngh , ph n ánh; ã ti n hành ki m tra, xác minh và gi i quy t m t s trư ng h p khi u n i, t cáo liên quan n vi c th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c, k lu t, thi tuy n cán b , công ch c; th c hi n quy ch dân ch … 4. Vi c phát hi n và x lý tham nhũng, tiêu c c Cán b , công ch c, viên ch c thu c B luôn ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v ch , nh m c, tiêu chuNn; th c hi n nhi m v ư c giao m b o tuân th chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, công khai, minh b ch, tr nh ng n i dung thu c bí m t Nhà nư c. i v i nh ng văn b n, án ư c giao ch trì xây d ng, luôn ch ng ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan thu c B , ngành và thu c B N i v m b o ch t lư ng, úng ti n . Thư ng xuyên ch o rà soát, ki m tra lĩnh v c công tác c a các ơn v ch ng xu t các gi i pháp nh m phòng ng a, h n ch , ngăn ch n tham nhũng có th phát
 3. sinh; ng th i ch ng ki m tra vi c th c hi n nhi m v , công v c a cán b , công ch c, viên ch c, tr c ti p gi i quy t công vi c c a ơn v nh m k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý hành vi tham nhũng. Trong 6 tháng u năm không x y ra tình tr ng ơn thư khi u n i, t cáo liên quan n tham nhũng, tiêu c c. II. CÔNG TÁC XÂY D NG VĂN B N, ÁN 1. Các văn b n án, ã trình trong 6 tháng u năm 2009 a. Các văn b n, án trình B Chính tr , Ban Bí thư - án i m i công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. - Quy ch v quan h công tác gi a Ban cán s ng Chính ph v i Thư ng tr c Chính ph , v i các ng oàn, Ban cán s ng y tr c thu c Trung ương, các Ban Trung ương ng và các t nh, thành y. - án th c hi n thí i m vi c không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng. - án th c hi n thí i m nhân dân tr c ti p b u Ch t ch UBND xã. - án t ch c vi c thi tuy n i v i m t s ch c danh lãnh o g n v i chuyên môn nghi p v trong b máy hành chính nhà nư c và ơn v s nghi p. - Báo cáo v xã h i dân s . - Ch th c a B Chính tr v lãnh o, ch o th c hi n thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng. b. Các văn b n, án trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i - Lu t Cơ y u. - Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i v danh sách huy n, qu n, phư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng. - Ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i i u ch nh nhi m v , quy n h n c a H ND, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và quy nh nhi m v , quy n h n c a UBND huy n, qu n, phư ng nơi thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng. - Ngh quy t s a i, b sung b ng ph c p ch c v lãnh o quy nh t i Ngh quy t s 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c phê chuNn b ng lương ch c v , b ng ph c p ch c v i v i cán b lãnh o c a Nhà nư c; b ng lương chuyên môn, nghi p v ngành Tòa án, Ki m sát. c. Các văn b n, án trình Chính ph
 4. - Ngh nh quy nh v ch c danh, s lư ng, m t s ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. - Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t s 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 c a H i ngh l n th b y Ban ch p hành Trung ương khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. - án thành l p Trư ng b i dư ng nghi p v công tác tôn giáo. - T ch c b máy qu n lý nhà nư c v thanh niên. - Ngh nh c a Chính ph quy nh ch ph c p công v . - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. - Ngh nh s a i Ngh nh s 107/2004/N -CP v s Phó Ch t ch và y viên UBND các c p. - Báo cáo công tác c i cách hành chính tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 5, quý I và 6 tháng u năm 2009. d. Các văn b n, án trình Th tư ng Chính ph - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách luân chuy n, tăng cư ng cán b ch ch t cho các xã, th tr n thu c 61 huy n nghèo và chính sách ưu ãi, khuy n khích thu hút tri th c tr , cán b k thu t v tham gia t công tác t i các xã, th tr n thu c 61 huy n nghèo theo Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph . - án v ch ph c p i v i cán b công tác vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi i h i o, vùng có ông ng bào dân t c thi u s ; chính sách thu hút i v i sinh viên t t nghi p i h c, cao ng v công tác xã, phư ng, th tr n. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ban hành k ho ch th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng. - Báo cáo v ti n gi i ngân, tác ng c a Chương trình v n vay ADB và xin kéo dài th i gian ho t ng c a Chương trình Th tư ng quy t nh. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Tôn giáo Chính ph . - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương.
 5. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ào t o trư c khi b nhi m. - án ào t o CBCC xã n năm 2020 ph c v công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. . Các văn b n, án trình B trư ng - Quy t nh ban hành k ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B N i v năm 2009. - Quy t nh ban hành K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v năm 2009. - Quy t nh v vi c phê duy t K ho ch ào t o, b i dư ng c a B N i v năm 2009. - Quy t nh ban hành Chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a B N i v năm 2009. - Quy t nh ban hành Quy ch xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a B N i v . - Thông tư hư ng d n tri n khai th c hi n thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng. - Thông tư hư ng d n trình t , th t c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch t ch, Phó Ch t ch và y viên UBND huy n, qu n, phư ng nơi không t ch c H ND. - Quy t nh ban hành K ho ch ho t ng năm 2009 c a D án ADB - B N i v . - Thông tư hư ng d n Ngh nh s 01/2009/N -CP ngày 02/01/2009 c a Chính ph quy nh tiêu chuNn v t ch t h u c n i v i ngư i làm công tác cơ y u. - Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n i u ch nh tr c p hàng tháng i v i cán b xã già y u ngh vi c. - Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n i u ch nh m c lương t i thi u chung. - Quy t nh ban hành Quy ch qu n lý, duy trì và phát tri n Trang thông tin i n t c aB N iv . 2. Các văn b n, án ang tri n khai xây d ng a. Các văn b n, án trình B Chính tr , Ban Bí thư - án v t tên o á, bãi c n, bãi ng m và các i tư ng a lý khác trên các vùng bi n Vi t Nam (cho ý ki n d th o Ngh nh th ng nh t t tên o á, bãi c n, bãi ng m và các i tư ng a lý khác trên các vùng bi n Vi t Nam kèm theo danh m c và b n các vùng bi n).
 6. - án v chính sách t ng th v quan h nhà nư c v i các t ch c tôn giáo Vi t Nam. - T ng k t 5 năm th c hi n Ch th s 39-CT/TW ngày 21/5/2004 c a B Chính tr v “ti p t c i m i, Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c, phát hi n, b i dư ng, t ng k t và nhân i n hình tiên ti n”. - Sơ k t 5 năm th c hi n Ch th s 41-CT/TW ngày 01/7/2004 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh phát tri n công tác cơ y u ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - án xây d ng khuôn kh pháp lý hình thành các t ch c chính tr , chính tr - xã h i t i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t . b. Các văn b n, án trình Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i - Lu t Lưu tr . - Lu t Viên ch c. - Lu t T ch c H ND và UBND (s a i). - Lu t B u c i bi u H ND (s a i). - án và d th o Ngh quy t c a Qu c h i v quy ho ch các ơn v hành chính Vi t Nam n năm 2020. - án trình UBTVQH v ngh s a i, b sung m t s i u trong Pháp l nh Tín ngư ng, tôn giáo; xây d ng Ngh nh hư ng d n thi hành m t s n i dung trong Pháp l nh Tín ngư ng, tôn giáo khi ư c s a i, b sung. c. Các văn b n, án trình Chính ph - Ngh nh thay th Ngh nh s 88/2003/N -CP v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 120/2007/N -CP ngày 23/7/2007 cho phù h p v i ch c năng qu n lý nhà nư c v thanh niên t i Ngh nh s 48/2008/N -CP. - án v ch ph c p c thù i v i ngư i làm công tác qu n lý nhà nư c v tôn giáo. - Ngh nh v t ch c và chính sách i v i thanh niên xung phong. - án thành l p ơn v hành chính - kinh t c bi t Phú Qu c tr c thu c Trung ương. - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08/4/2004 v công tác văn thư.
 7. - Ngh nh v qu n lý biên ch công ch c. - Ngh nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý i v i công ch c. - Ngh nh quy nh v ào t o, b i dư ng i v i công ch c. - Ngh nh quy nh v thôi vi c và ngh hưu i v i công ch c. - Ngh nh v cán b , công ch c c p xã. - Ngh nh quy nh v x lý k lu t i v i cán b , công ch c. - Ngh nh c a Chính ph quy nh vi c áp d ng Lu t Cán b , công ch c i v i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng và nh ng ngư i gi các ch c v lãnh o, qu n lý khác trong các doanh nghi p nhà nư c; ngư i ư c Nhà nư c c làm i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n góp c a Nhà nư c. - Ngh nh quy nh ho t ng thanh tra công v . - Ngh nh quy nh danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không ư c làm sau khi có quy t nh ngh hưu, thôi vi c. - Ngh nh quy nh nh ng ngư i là công ch c trong cơ quan c a ng, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i và trong b máy lãnh o, qu n lý c a ơn v s nghi p công l p. - án thí i m t ch c thi nâng ng ch theo nguyên t c c nh tranh. - án v phương pháp xác nh v trí vi c làm và cơ c u công ch c. án v cơ ch , chính sách phát hi n, thu hút, b i dư ng, tr ng d ng và ãi ng i v i ngư i có tài năng. - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 132/2007/N -CP v chính sách tinh gi n biên ch . - Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 07/2001/N -CP quy nh v i h c Qu c gia. - án mô hình t ch c hành chính và xây d ng cơ ch qu n lý c thù i v i huy n Côn o thu c t nh Bà R a - Vũng Tàu. - Các văn b n hư ng d n tri n khai th c hi n án thành l p ơn v hành chính - kinh t c bi t Phú Qu c tr c thu c Trung ương. - Báo cáo công tác c i cách hành chính tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 11, quý III và năm 2009.
 8. - Ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ho t ng ch th p . - Phân nh thNm quy n gi a t p th UBND và Ch t ch UBND. d. Các văn b n, án trình Th tư ng Chính ph - án và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ngu n ngân sách m b o th c hi n các phân nh a gi i gi a các ơn v hành chính c p t nh, c p huy n, c p xã t n ng trong quá trình th c hi n Ch th s 364-CT ngày 06/11/1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng. - Quy nh v quy ch dân ch cơ s trong các doanh nghi p ngoài nhà nư c. - Hư ng d n m t s t ch c tôn giáo thăm h i c ng ng ngư i Vi t Nam khu v c B c M , Úc và New Zealand. - Hư ng d n thành l p Ban Công tác ngư i cao tu i c p t nh. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Cơ y u Chính ph . - K ho ch t ch c H i ngh thư ng nh Ph t giáo th gi i t i Vi t Nam năm 2010. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy t nh s 75/2000/Q - TTg ngày 28/6/2000 v phê duy t i u l v t ch c và ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. - Tham mưu v i Th tư ng Chính ph t ng k t 5 năm Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v công tác tôn giáo. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v quy ho ch t ng th phát tri n ngành Cơ y u Vi t Nam n năm 2015 và nh hư ng n năm 2025. . Các văn b n, án trình B trư ng năm 2009 - án thành l p Ban Ch huy Quân s c a B N i v theo tinh th n Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02/11/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh Dân quân t v và Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11/5/2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . - Quy ch v m i quan h công tác gi a Ban Cán s ng B v i Lãnh oB ,B trư ng, gi a Ban Cán s ng B v i ng y cơ quan. - Quy t nh c a B trư ng B N i v ban hành tiêu chuNn cán b lãnh o qu n lý c a B N i v do B trư ng b nhi m. - Quy trình quy ho ch cán b lãnh o, qu n lý các c p trong B N i v .
 9. - Ban hành văn b n th c hi n ch báo cáo th ng kê ch t lư ng CBCC ngành N i v . - Thông tư hư ng d n Ngh nh c a Chính ph v cán b , công ch c c p xã. - Thông tư hư ng d n Ngh nh quy nh v ch c danh, s lư ng, m t s ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. - Thông tư quy nh tiêu chuNn, ch và m t s chính sách i v i gi ng viên các cơ s ào t o, b i dư ng. - Xây d ng, ch nh s a 03 chương trình ào t o, b i dư ng. - Thông tư hư ng d n th c hi n quy nh qu n lý d ch v ch ng th c ch ký s chuyên dùng ph c v cho h th ng chính tr . - Thông tư hư ng d n th c hi n quy nh v quy ho ch quy chuNn k thu t qu c gia v m t mã. - Thông tư hư ng d n th c hi n quy nh quy chuNn k thu t qu c gia v m t mã g m: ch ký s , mã hóa d li u, qu n lý khóa, tem th i gian. - Thông tư liên t ch hư ng d n vi c thu và qu n lý, s d ng phí, l phí trong lĩnh v c m t mã dân s . - Quy ho ch phát tri n B N i v n năm 2015. - K ho ch phát tri n b n v ng c a B N i v . - Thông tư c a B trư ng B N i v v tiêu chuNn các ng ch công ch c chuyên ngành k toán, thu , h i quan, d tr . - Thông tư c a B trư ng B N i v v tiêu chuNn các ng ch công ch c hành chính chuyên ngành Ki m soát qu n lý th trư ng. - Thông tư c a B trư ng B N i v v tiêu chuNn các ng ch công ch c chuyên ngành Ki m soát ch t lư ng s n phNm hàng hóa. - án cơ s d li u cán b , công ch c, viên ch c và t ch c th c hi n giai o n I (năm 2009). - Xây d ng và tri n khai th c hi n gi i pháp b o m t, an toàn thông tin i n t c a B N iv . - án nâng c p Trang Thông tin i n t c a B N i v thành C ng Thông tin i n t c aB N iv . - Xây d ng D án cơ s d li u h i và các t ch c phi chính ph . - Thông tư hư ng d n x p lương và ph c p cho viên ch c văn thư.
 10. - K ho ch t ng k t 10 năm th c hi n chương trình t ng th CCHC nhà nư c giai o n 2001-2010. - S a i, b sung Thông tư s 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 121/N -CP c a CP. - án quy ho ch Trư ng Cao ng N i v Hà N i n năm 2010 ti n t i 2015. - Văn b n hư ng d n th c hi n Ch th s 1940/CT-TTg ngày 31/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v nhà t liên quan n tôn giáo. - án tri n khai H i ngh truy n hình và giao ban tr c tuy n c a B N i v . - Thông tư thay th Thông tư liên t ch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP hư ng d n th th c và k thu t trình bày văn b n. - Thông tư hư ng d n v t ch c văn thư, lưu tr t i các cơ quan, t ch c. - Quy t nh s a i Quy t nh s 630/Q -BNV ngày 05/4/2006 c a B N i v v ban hành nh m c kinh t k thu t ch nh lý tài li u gi y. - Thông tư quy nh tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c, viên ch c văn thư, lưu tr . - án h tr xây d ng kho lưu tr chuyên d ng c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - án t ng thư ng huy hi u Bác H cho cá nhân có thành tích th c hi n cu c v n ng H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh. e. Các công vi c khác. - T ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11/5/2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . - T ch c sơ k t 3 năm th c hi n Quy t nh s 40/2006/Q -TTg. - 03 H i ngh t p hu n công tác văn phòng (thi ua khen thư ng, văn thư lưu tr , t ng h p báo cáo …). - ThNm nh, phê duy t quy t toán v n u tư xây d ng các d án hoàn thành. - ưa vào qu n lý ph n m m CBCC cơ quan B . - H i ngh sơ k t v mô hình thí i m “d ch v công” trong c i cách hành chính t i các t nh, thành ph khu v c phía nam. - H i ngh trao i, rút kinh nghi m tri n khai án thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng c a 3 a phương : TP à N ng, Qu ng Tr , Phú Yên.
 11. - H i ngh trao i, rút kinh nghi m tri n khai án thí i m không t ch c H ND huy n, qu n, phư ng c a 3 a phương: TP H Chí Minh, Kiên Giang, Bà R a - Vũng Tàu. - Ki m tra vi c th c hi n công tác c i cách hành chính, m t c a liên thông các a phương. - Ki m tra vi c tri n khai Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 khóa X v Ny m nh c i cách hành chính. - Th c hi n Quy t nh s 239/2006/Q -TTg v vi c tr giúp ngư i tàn t t giai o n 2006-2010. - T ng k t 10 năm th c hi n Quy ch dân ch xã, phư ng, th tr n và 10 năm th c hi n công tác dân v n. T ch c 02 l p b i dư ng ki n th c qu n lý kinh t - xã h i cho Ch t ch H ND, Ch t ch UBND c p t nh. - T ch c t p hu n chương trình ào t o Ch t ch H ND và Ch t ch UBND c p xã theo Quy t nh s 31/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . - T ch c 02 h i th o v qu n lý, s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng CBCC. - T ch c các H i ngh , h i th o ki m tra vi c th c hi n các văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v công tác ào t o b i dư ng CBCC (Quy t nh s 106, 83, 161, 87, 28, 137, 34, 40 …) - T ch c H i th o b i dư ng theo nhu c u công vi c cho khu v c phía nam. - T ch c ch nh s a các b tài li u ào t o ti ng dân t c cho cán b công ch c theo Ch th s 38/2004/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph . - T ch c biên so n tài li u ào t o giáo viên d y ti ng dân t c và ch nh s a các b tài li u ào t o ti ng dân t c theo Quy t nh s 253/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph cho 5 t nh Tây Nguyên. - Kh o sát, i u tra th c tr ng nhu c u ào t o, b i dư ng và các ho t ng khác ph c v cho vi c xây d ng chi n lư c ào t o, b i dư ng CBCC giai o n 2011-2020. - ChuNn b n i dung tham d các ho t ng c a H i ngh ACCSM 15 t i Viêng Chăn - Lào (02 cu c). - ChuNn b và tham gia oàn àm phán hi p nh khung v h p tác và phát tri n gi a Vi t Nam và EU. - ChuNn b và ti n hành trao i kinh nghi m qu n lý các d án CCHC do nư c ngoài tài tr (03 cu c).
 12. - H i ngh ánh giá vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 19/2003/N -CP ngày 7/3/2003 c a Chính ph v vi c b o m cho các c p h i ph n tham gia qu n lý nhà nư c. - 03 H i ngh t p hu n công tác văn phòng (thi ua khen thư ng, văn thư lưu tr , t ng h p báo cáo…). - Th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính ( án 30) t i B N i v giai o n 2007 - 2010. - T ch c các l p t p hu n v Lu t Cán b , công ch c và các văn b n quy nh chi ti t thi hành Lu t Cán b , công ch c. - H i ngh toàn th SARBICA t i Hà N i. - Ki m tra ti n th c hi n các d án u tư xây d ng c a B . - ThNm nh, trình Lãnh o B phê duy t các d án u tư c a B . - Xây d ng d toán kinh phí năm 2010. - Phân c p qu n lý tài chính, tài s n i v i các ơn v d toán. III. NH N XÉT ÁNH GIÁ CHUNG Do nh n th c rõ t m quan tr ng c a công tác phòng ch ng tham nhũng nên B N i v ã tích c c ch o các cơ quan, t ch c, ơn v và các cán b , công ch c B N i v quán tri t và th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Lu t Phòng ch ng tham nhũng và các văn b n có liên quan. Vì v y, trong 6 tháng u năm 2009, t i B N i v không phát hi n v vi c tham nhũng nào. Lãnh o B ã ti p t c s i u ch nh v phương pháp i u hành công vi c, phân công ch o các ơn v t p trung l c lư ng và th i gian vào th c hi n các nhi m v tr ng tâm theo yêu c u c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . Thư ng xuyên ch o ki m tra, ôn c sát sao, k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c cho các ơn v trong quá trình xây d ng d th o m b o trình các văn b n, án có ch t lư ng, úng ti n . Bên c nh vi c phân công Lãnh o B ph trách các lĩnh v c công tác, vi c t ch c th o lu n t p th trong Lãnh o B i v i các án l n, ph c t p, còn có ý ki n khác nhau ã góp ph n gi i quy t k p th i yêu c u v n i dung cũng như ti n các án. Các ơn v thu c B ã bám sát Chương trình công tác c a Chính ph , ch ng tri n khai th c hi n Chương trình công tác c a B và các nhi m v ư c giao b sung. Vi c xác nh trách nhi m và phân công công vi c gi a các ơn v rõ ràng hơn. M i công vi c u có m t ơn v ch trì, ng th i xác nh các ơn v liên quan có trách nhi m tham gia, ph i h p. S ph i h p công tác, chia s thông tin gi a B v i các cơ quan Trung ương và a phương cũng như gi a các ơn v trong cơ quan B thi t th c và có hi u qu hơn; góp ph n nâng cao ch t lư ng các án do B chuNn b ho c ch trì.
 13. Cán b , công ch c, viên ch c, nhân viên cơ quan B oàn k t, cùng nhau kh c ph c khó khăn v i trách nhi m cao hoàn thành nhi m v chung. Nhi u cán b , công ch c ó n l c công tác, làm thêm ngoài gi , làm vi c trong nh ng ngày ngh nh m m b o ti n công vi c. Tuy nhiên, ti n tri n khai xây d ng và trình m t s văn b n, án còn ch m. Nguyên nhân chính là kh i lư ng án, văn b n l n, nhi u văn b n có yêu c u g p v th i gian, nhi u v n m i c n u tư th i gian và công s c nghiên c u. M t s n i dung khó, ph c t p liên quan n nhi u lĩnh v c, c n có s ph i h p, th ng nh t ý ki n v i nhi u cơ quan nên khó b o m th i gian. M t khác, do tính ch t công vi c, s t p trung s lư ng khá l n văn b n cùng m t th i i m vào m t s ơn v ã gây khó khăn trong vi c b o m ti n , m c dù ã có s i u ch nh c a lãnh o B . Bên c nh ó, m t s ơn v chưa th t s ch ng trong tri n khai th c hi n nhi m v , m t s ơn v còn chưa xác nh rõ ư c n i dung c a các văn b n, án ư c giao nên còn trư ng h p ngh ưa ra hay i u ch nh ti n nhi m v trong Chương trình công tác c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . Công tác ki m tra vi c th c hi n văn b n ã ban hành tuy ã ư c chú ý nhưng chưa u và chưa k p th i; công tác ki m tra, rà soát văn b n chưa th c hi n thư ng xuyên nên còn x y ra tình tr ng m t s văn b n hành chính do B phát hành có ch a quy ph m pháp lu t ho c ban hành không úng thNm quy n. Vi c th c hi n m t s nhi m v còn ch m so v i Chương trình công tác; còn tình tr ng d n vi c hoàn thành các công vi c vào cu i quý, ph n nào nh hư ng n ch t lư ng và hi u qu th c hi n. Trên ây là báo cáo sơ k t công tác phòng, ch ng tham nhũng c a B N i v 6 tháng u năm 2009. B N i v trân tr ng báo cáo Chính ph , Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng và Thanh tra Chính ph . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng ( báo cáo); - Thanh tra Chính ph ( báo cáo); - B trư ng B N i v ( báo cáo); - Lưu VT, TT. Văn T t Thu
Đồng bộ tài khoản