Báo cáo số 1954/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
12
download

Báo cáo số 1954/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1954/BC-BNV về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1954/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1954/BC-BNV Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO K T QU CÔNG TÁC 6 THÁNG U NĂM VÀ K HO CH CÔNG TÁC 6 THÁNG CU I NĂM 2009 Căn c ch c năng, nhi m v c a V Pháp ch , B N i v ư c quy nh t i Quy t nh s 1290/Q -BNV ngày 07/10/2008 c a B trư ng B N i v , chuNn b cho vi c sơ k t công tác tư pháp 6 tháng u năm 2009 theo tinh th n công văn s 1676/BTP-VP ngày 27/5/2009 c a B Tư pháp, V Pháp ch , B N i v báo cáo k t qu công tác 6 tháng u năm và nh hư ng công tác 6 tháng cu i năm 2009 như sau: I. K T QU CÔNG TÁC 6 THÁNG U NĂM 2009 1. Công tác xây d ng pháp lu t ây là nhi m v tr ng tâm ư c lãnh o V Pháp ch , B N i v xác nh và quán tri t n t p th cán b , công ch c trong V . Các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, các án tài liên quan n pháp lu t ã ư c V t p trung nghiên c u, x lý k p th i, m b o có căn c pháp lý. Ý ki n tham gia c a V ư c lãnh o B N i v ánh giá cao. nâng cao hơn n a ch t lư ng văn b n QPPL do B N i v ban hành và phù h p v i quy nh c a Lu t Ban hành văn b n QPPL năm 2008, V ã ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B tham mưu, trình B trư ng ký Quy t nh s 890/Q -BNV ngày 03/6/2009 ban hành Quy ch xây d ng, thNm nh và ban hành văn b n QPPL. a. Tham gia Ban So n th o, T Biên t p xây d ng văn b n QPPL Th c hi n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph và s ch o c a lãnh o B N i v , 6 tháng u năm 2009, V Pháp ch ã c công ch c tham gia Ban So n th o, T Biên t p c a 18 d án d án Lu t, Pháp l nh, Ngh nh, tham gia thành viên m t s án, D án liên quan n lĩnh v c pháp lu t. Ngoài ra, công ch c trong V ang ti p t c tham gia các Ban So n th o, T Biên t p các d án, d th o văn b n QPPL c a các năm trư c. Vi c phân công công ch c tham gia d a trên năng l c, kinh nghi m c a t ng ngư i nên ã góp ph n m b o ch t lư ng ý ki n tham gia. b. Tham gia góp ý xây d ng văn b n QPPL ây là m t trong nh ng n i dung chi m ph n l n công tác chung c a V Pháp ch . Các văn b n QPPL ư c các B , ngành xây d ng và xin ý ki n có s lư ng r t l n; nhi u văn b n không thu c lĩnh v c chuyên môn c a B N i v nên vi c tham gia ý
  2. ki n g p nhi u khó khăn. Tuy nhiên, toàn b các văn b n QPPL u ư c V t ch c th c hi n nghiêm túc. i v i các v n liên quan n t ng V chuyên môn c a B N iv ,V u có công văn xin ý ki n sau ó t ng h p trình lãnh o B quy t nh. T tháng 10/2008 n tháng 5/2009 V ã tham gia góp ý i v i: + 32 lư t tham gia ý ki n các d án Lu t; + 06 lư t tham gia ý ki n các d th o Pháp l nh; + 64 lư t ý ki n tham gia các Ngh nh c a Chính ph ; + 08 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; + 24 Thông tư; + 11 Thông tư liên t ch; + 31 Ý ki n thành viên Chính ph ; + án, D án: 09; Ngoài ra, V còn tham gia ý ki n i v i các văn b n khác như Quy t nh, Ch th không ph i là văn b n quy ph m pháp lu t. c. ThNm nh văn b n QPPL do B trư ng B N i v ban hành và tham gia ý ki n văn b n khác. Th c hi n Quy ch thNm nh s 357/Q -BNV ngày 24/4/2008 c a B N i v , V ã t ch c thNm nh 27 văn b n, m b o tuân th úng quy nh v công tác thNm nh. Qua thNm nh ã k p th i tham mưu cho lãnh o B N i v kh c ph c nh ng n i dung, v n chưa phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành, ý ki n thNm nh c a V Pháp ch ư c lãnh o B N i v ánh giá cao, xác nh là khâu b t bu c trư c khi trình lãnh o B ký ban hành. Th c hi n ch o c a lãnh o B N i v v i m c ích nâng cao hơn n a ch t lư ng văn b n, V Pháp ch ư c giao nghiên c u, ki m tra tính h p pháp v n i dung, hình th c c a các Quy t nh liên quan n t ch c, i u l h i, t ch c phi chính ph . V ã hoàn thành t t nhi m v theo yêu c u nhi m v lãnh o B giao. 2. Công tác ph bi n giáo d c pháp lu t V ã làm t t công tác tham mưu, t ng bư c ưa công tác ph bi n giáo d c pháp lu t vào n n p. V ã tham mưu trình B trư ng B N i v ban hành Quy t nh s 505/Q -BNV ngày 17/3/2009 ban hành k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2009. V ã ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B N i v t ch c ph bi n m t s văn b n QPPL có tính th i s như Lu t Cán b công ch c, Lu t Ban hành văn b n QPPL năm 2008, Lu t B o hi m y t … V i vai trò làm thư ng tr c giúp B trư ng B N i v - Trư ng ban ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c (Ban 2), V ã trình lãnh o
  3. B ban hành Quy t nh ki n toàn H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v (thay th Quy t nh s 70/Q -BNV ngày 31/01/2008 thành l p H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a B N i v ). Nh m tăng cư ng hơn n a hi u qu c a công tác này, V ã trình lãnh o B Quy ch ho t ng c a H i ng. 3. Công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t Nh m tăng cư ng công tác t ki m tra, ki m tra và rà soát văn b n QPPL, trên cơ s k ho ch công tác năm 2009 c a B N i v , V Pháp ch ã trình lãnh o B N i v ban hành Quy t nh s 136/Q -BNV ngày 09/02/2009 v vi c ban hành K ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v năm 2009 trong ó d ki n t ch c ki m tra 14 t nh v các văn b n QPPL liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v . T u năm 2009 n nay, ã t ch c ki m tra t i 02 t nh Thái Bình, B c Giang, ư c các a phương này ánh giá cao. Trong th i gian t ngày 23 n 30 tháng 6, V ang ch trì tri n khai ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v t i 03 t nh Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Bình nh. Bên c nh ó, V luôn có s ph i h p t t v i C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a B Tư pháp trong vi c ki m tra, x lý văn b n QPPL thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v do các a phương ban hành, phát hi n nh ng vi ph m và có ki n ngh x lý k p th i. góp ph n nâng cao ch t lư ng công tác ki m tra văn b n QPPL, V ã xây d ng i ngũ c ng tác viên ki m tra văn b n trình lãnh o B quy t nh. Tuy nhiên, do nhi u B , ngành, a phương khi ban hành văn b n có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v không g i văn b n y cho V Pháp ch theo quy nh nên công tác ki m tra v n còn nhi u h n ch , chưa áp ng yêu c u t ra. 4. Công tác rà soát văn b n quy ph m pháp lu t Th c hi n Quy t nh s 124/Q -BNV ngày 26/2/2008 c a B trư ng B N i v v vi c rà soát, h th ng hóa văn b n QPPL thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v , V ã tham mưu, xu t trình lãnh o b thành l p t công tác tri n khai th c hi n vi c rà soát. n nay ã th c hi n xong vi c l p danh m c các văn b n h t hi u l c thi hành và ang tích c c tri n khai các bư c ti p theo, rà soát n i dung các văn b n hoàn thành vi c h th ng hóa văn b n QPPL. Ngoài ra, V còn th c hi n vi c rà soát các văn b n QPPL do B ban hành nhưng có n i dung liên quan t i lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a các B , ngành khác. 5. Công tác khác Ngoài vi c th c hi n nh ng nhi m v cơ b n nêu trên c a công tác pháp ch , V còn th c hi n m t s nhi m v khác theo s ch o phân công c a lãnh o B N i v , như:
  4. - Tr c ti p so n th o các văn b n, báo cáo chuyên theo ch o và trình lãnh o B N i v ký ban hành. - Tham mưu ho c tr c ti p giúp lãnh o B N i v tr l i nh ng vư ng m c, ki n ngh c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t có liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v . - Tham gia ý ki n v i các V chuyên môn v các vi c c th khi có yêu c u. II. ÁNH GIÁ CHUNG ư c s quan tâm c a lãnh o B N i v , công tác pháp ch ã d n t ng bư c i vào n n p, vai trò c a công tác pháp ch ngày càng ư c nâng cao. Tuy nhiên, n nay V v n còn g p khó khăn v biên ch và ngu n cán b . Công tác pháp ch òi h i công ch c ng th i ph i có trình v pháp lu t và lĩnh v c qu n lý nhà nư c chuyên ngành. Tuy nhiên do kh i lư ng công vi c nhi u, trách nhi m cao, liên t c ph i ch u áp l c v th i gian th c hi n công vi c nhưng ch , chính sách i v i cán b làm công tác pháp ch hi n nay chưa tương x ng nên d n n vi c công ch c làm pháp ch chuy n ngành, chuy n v trí công tác và vi c tuy n ngư i b sung, thay th cũng g p khó khăn. M c dù ã có nhi u c g ng, n l c và v cơ b n ã hoàn thành nhi m v ư c giao, nhưng V cũng t nh n th y m t s n i dung công vi c v n còn h n ch : - Chưa có cán b ch trì xây d ng các văn b n QPPL; - Công tác t ki m tra, ki m tra, rà soát văn b n QPPL chưa ư c th c hi n thư ng xuyên; - Công tác ph bi n giáo d c pháp lu t m i ch d ng l i trong n i b cơ quan và c p t nh, g p r t nhi u khó khăn v báo cáo viên và kinh phí nên chưa tri n khai sâu r ng n cơ s . III. K HO CH CÔNG TÁC 6 THÁNG CU I NĂM 2009 - Ti p t c ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B N i v và các ơn v thu c B , ngành liên quan làm t t công tác xây d ng pháp lu t, công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, công tác ki m tra và rà soát văn b n QPPL. Xây d ng và ki n toàn i ngũ c ng tác viên ki m tra văn b n QPPL c a B N i v ; n l c ph n u hoàn thành t t các nhi m v công tác theo k ho ch ã ư c lãnh o B giao. - Tăng cư ng, ch ng ph i h p v i các ơn v chuyên môn c a B Tư pháp nâng cao hơn n a ch t lư ng công tác pháp ch ; - Hoàn thành t t các nhi m v khác do lãnh o B N i v phân công. IV. XU T, KI N NGHN - ngh B Tư pháp v i ch c năng, nhi m v là cơ quan giúp Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tư pháp, công tác xây d ng pháp lu t c n có s ph i h p ch t ch v i các B , ngành trong vi c l p d ki n chương trình xây d ng pháp lu t
  5. hàng năm c a Chính ph k p th i, phù h p tình hình th c t kinh t - xã h i, tránh vi c ph i b sung ngoài chương trình ho c kéo dài th i gian xây d ng các văn b n QPPL; - ngh B Tư pháp tăng cư ng công tác b i dư ng, ào t o nâng cao trình cho cán b làm công tác pháp ch ; - ngh B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng ch , chính sách cho cán b làm công tác pháp ch phù h p v i trách nhi m, nhi m v c a công tác này và tăng cư ng kinh phí cho công tác xây d ng, ki m tra, rà soát văn b n QPPL và ph bi n giáo d c pháp lu t. Trên ây là báo cáo k t qu công tác pháp ch 6 tháng u năm 2009 c a V Pháp ch , B N i v B Tư pháp t ng h p. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V PHÁP CH Nơi nh n: - B Tư pháp; - B trư ng Tr n Văn Tu n; ( b/c) - Th trư ng Văn T t Thu; ( b/c) - Lưu: VT, PC. Nguy n Anh Tu n
Đồng bộ tài khoản