Báo cáo số 2320/BC-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
5
download

Báo cáo số 2320/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 2320/BC-BNV về việc kết quả thực hiện cải cách hành chính tháng 7 năm 2009 của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 2320/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2320/BC-BNV Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO K T QU TH C HI N C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2009 C A B N I V Th c hi n Ngh quy t s 07/2007/NQ-CP ngày 06/02/2007 c a Chính ph giao B N i v hàng tháng có báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính t i phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph và Công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12/02/2007 c a B N i v v vi c th c hi n ch báo cáo công tác c i cách hành chính t ng h p báo cáo Chính ph , B N i v xin báo cáo k t qu th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 7 năm 2009 c a B như sau: 1. Công tác xây d ng th ch a) Trình Ban Cán s ng Chính ph : - T trình s 2134/TTr-BNV ngày 07/7/2009 v vi c b sung 02 y viên H i ng qu n tr T ng Công ty Xi măng Vi t Nam. - T trình s 1998/TTr-BNV ngày 26/6/2009 v vi c b sung thêm 01 Phó T ng Giám c B o hi m Xã h i Vi t Nam. - T trình s 1999/TTr-BNV ngày 26/6/2009 v vi c ngh b sung 02 y viên H i ng qu n tr T p oàn D t may Vi t Nam. - T trình s 1997/TTr-BNV ngày 26/6/2009 v vi c xin ch trương b nhi m Vi n trư ng Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương. - T trình s 1996/TTr-BNV ngày 26/6/2009 v vi c ngh kéo dài th i gian gi ch c v i v i Ch t ch H i ng qu n tr Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. - T trình s 1921/TTr-BNV ngày 22/6/2009 Báo cáo Ban Cán s ng Chính ph v vi c xem xét k lu t y viên H i ng qu n tr kiêm T ng Giám c T ng Công ty Hàng không Vi t Nam. - T trình s 2089/TTr-BNV ngày 03/7/2009 v vi c tăng thêm Phó Ch t ch y ban nhân dân c p huy n thu c các t nh Thái Nguyên và Khánh Hòa. - T trình s 1937/TTr-BNV ngày 02/6/2009 v vi c tăng thêm Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và Sóc Trăng. - Báo cáo ng chí Trương T n Sang, y viên B Chính tr , Thư ng tr c Ban Bí thư Trung ương ng v vi c th c hi n ch ph c p thâm niên ngh . - Công văn s 2067/BNV-CCVC ngày 02/7/2009 v vi c xin ý ki n trình t , th t c x lý k lu t cán b B o hi m ti n g i Vi t Nam. b) Trình Chính ph : - T trình s 2072/TTr-BNV ngày 30/6/2009 v d th o Ngh nh c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang.
  2. - T trình s 2109/TTr-BNV ngày 06/7/2009 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 02/4/2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. c) Trình Th tư ng Chính ph : - T trình s 2135/TTr-BNV ngày 07/7/2009 v vi c b sung y viên H i ng qu n tr T ng Công ty Hàng không Vi t Nam. - T trình s 2184/TTr-BNV ngày 10/7/2009 v vi c tăng s lư ng Phó T ng Giám c t p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam. 2. Văn b n ã trình B trư ng ký ban hành - Thông tư liên t ch s 30/2009/TTLT-BQP-BNV-BTC ngày 19/6/2009 hư ng d n th c hi n Quy t nh s 15/2009/Q -TTg ngày 21/01/2009 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p c thù quân s iv im ts i tư ng trong Quân i nhân dân Vi t Nam. - Quy t nh s 1032/Q -BNV ngày 07/7/2009 Thành l p Ban Ch nhi m và T thư ký Chương trình xây d ng nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c nhà nư c giai o n 2008-2010. - Quy t nh s 1029/Q -BNV ngày 06/7/2009 Thành l p T biên t p Ngh nh quy nh danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không ư c làm sau khi ngh hưu, thôi vi c. - Công văn s 1969/BNV-CCVC ngày 25/6/2009 g i các thành viên Ban so n th o, T biên t p góp ý d th o Ngh nh v x lý k lu t i v i cán b , công ch c. - Công văn s 2014/BNV-CCVC ngày 29/6/2009 g i B Tài chính v vi c thông báo k t qu ch m thi nâng ng ch Chuyên viên chính năm 2008. - Công văn s 1965/BNV-CCVC ngày 24/6/2009 g i B Tư pháp v vi c thNm nh d th o Ngh nh v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c. - Công văn s 1966/BNV-CCVC ngày 25/6/2009 g i Thanh tra Chính ph v vi c tham gia ý ki n án thi nâng ng ch lên Thanh tra viên cao c p năm 2009. - Công văn s 1968/BNV-CCVC ngày 25/6/2009 tr l i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v án thi nâng ng ch Ki m lâm viên chính năm 2009. - Công văn s 1950/BNV-CCVC ngày 24/6/2009 tr l i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v chuy n x p ng ch công ch c ngành Ki m lâm. - Công văn s 1935/BNV-CCVC ngày 23/6/2009 tr l i S N i v t nh Hà Tĩnh v ch ưu tiên trong tuy n d ng công ch c, viên ch c. - Công văn s 1843/BNV-CCVC ngày 07/7/2009 g i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi v vi c tuy n d ng công ch c d b b ng hình th c xét tuy n. - Công văn s 2129/BNV-CCVC ngày 07/7/2009 g i y ban nhân dân thành ph Hà N i và y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c báo cáo k t qu tri n khai th c hi n Quy t nh s 165/2007/Q -TTg ngày 27/10/2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh t m th i tiêu chuNn thanh tra viên ngành xây d ng qu n, huy n và xã, phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. 3. Th c hi n cơ ch m t c a c a B .
  3. Ti p t c duy trì ho t ng c a b ph n “m t c a” t i cơ quan B ; Thanh tra B ã tr c ti p x lý ơn thư theo Quy trình ISO, ti p nh n và x lý 159 ơn thư khi u n i, t cáo theo quy trình x lý ơn thư khi u n i, t cáo c a B . KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - V CCHC B N i v ; - Lưu VT, TCCB. Nguy n Duy Thăng PH L C CÁC CƠ QUAN, ƠN VN CÓ BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 7 NĂM 2009 (Kèm theo Báo cáo s 2320 ngày 22/7/2009) STT CÁC ƠN VN THÁNG QUÝ NĂM CH M SO V I QUY NNH 1 Văn phòng B x 2 V T ch c cán b x 3 V T ch c- biên ch x 4 V K ho ch 5 V Ti n Lương x 6 V Công ch c – viên ch c x 7 V T ng h p x 8 V Chính quy n a phương 9 V H p tác qu c t 10 V T ch c phi chính ph x 11 V C i cách hành chính x 12 V ào t o, B i dư ng CBCCNN 13 V Pháp ch 14 Thanh tra B x 15 Trung tâm Thông tin x 16 Trung tâm ào t o BDCBC x 17 Vi n Khoa h c TCNN 18 T p chí TCNN 19 Ban Qu n lý d án ADB 20 Ban QLDA h tr CCHC-UNDP x 21 Cơ quan i di n t i TPHCM
  4. 22 Cơ quan i di n t i à N ng 23 Trư ng Cao ng N i v Hà N i 24 C c Văn thư và Lưu tr NN 25 Ban Tôn giáo Chính ph 26 Ban Thi ua khen thư ng TW 27 Ban Cơ y u Chính ph T ng c ng 12 Ghi chú: X: Nh ng cơ quan, ơn v có báo cáo CCHC, nh ng cơ quan, ơn v g i ch m báo cáo CCHC. Lưu ý: ngh các cơ quan ơn v g i báo cáo trư c ngày 15 hàng tháng V TCCB t ng h p úng th i gian quy nh (theo Công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12/02/2007).
Đồng bộ tài khoản