Báo cáo số 2339/BC-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Báo cáo số 2339/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 2339/BC-BNV về công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7, dự kiến chương trình công tác tháng 8 năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 2339/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2339/BC-BNV Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC CH O, I U HÀNH THÁNG 7, D KI N CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2009 I. CÁC NHI M V Ã TH C HI N TRONG THÁNG 7/2009: 1. Công vi c tr ng tâm: - Tri n khai xây d ng các ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Cán b , công ch c. 2. Công tác xây d ng văn b n, án: - Trình y ban Thư ng v Qu c h i Báo cáo t ng k t 10 năm th c hi n Ch th s 30-CT/TW c a B Chính tr v xây d ng và th c hi n Quy ch dân ch cơ s . - Văn b n ã trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : + án h tr các a phương xây d ng kho lưu tr chuyên d ng. + Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 110/2004/N -CP v công tác văn thư. + Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 204/2004/N -CP v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. + Ngh nh quy nh nh ng ngư i là công ch c trong cơ quan ng, Nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i và trong b máy lãnh o, qu n lý ơn v s nghi p công l p. + T trình Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 14/2008/N -CP quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh. - B trư ng B N i v ã ký ban hành m t s văn b n sau: + Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n Quy t nh s 15/2009/Q -TTg v ch ph c p c thù quân s iv im ts i tư ng trong Quân i nhân dân Vi t Nam. + Thông tư hư ng d n vi c chuy n biên ch và viên ch c c p t nh, c p huy n c a B o hi m xã h i nông dân Ngh An sang B o hi m xã h i Ngh An thu c B o hi m xã h i Vi t Nam qu n lý. + Quy t nh v giao b sung ch tiêu biên ch hành chính năm 2009 i v i B Giao thông v n t i, B Y t , Ngân hàng Nhà nư c, y ban dân t c và các t nh Vĩnh Phúc, B c K n, Tuyên Quang, Qu ng Ninh, Th a Thiên Hu , Gia Lai, Bình Dương, B n Tre, ng Tháp, k L k. + Quy t nh ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t c aB N iv . + K t lu n thanh tra v tuy n d ng công ch c hành chính, công ch c d b năm 2008 c a UBND t nh k L k.
  2. - Ti p t c hoàn thi n các d th o: + án ch ph c p c thù i v i cán b làm công tác qu n lý nhà nư c v tôn giáo. + Ngh nh thay th Ngh nh 114/2003/N -CP v công ch c xã, phư ng, th tr n. + Ngh nh quy nh v ào t o, b i dư ng i v i công ch c. + Ngh nh quy nh v thôi vi c và ngh hưu i v i cán b , công ch c. + Ngh nh quy nh v ho t ng thanh tra công v . + Ngh nh thay th Ngh nh 88/2003/N -CP v t ch c, ho t ng và qu n lý h i. + Ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Ho t ng ch th p . + Ngh nh v t ch c và chính sách i v i thanh niên xung phong. + Chương trình hành ng c a Chính ph v tăng cư ng s lãnh oc a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. + Thông tư hư ng d n thành l p Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh. + Báo cáo Ban Bí thư v ph c p ch c v lãnh o i v i ch c danh Phó trư ng oàn th Trung ương. + Văn b n hư ng d n thi hành Ch th s 1940/CT-TTg v nhà, t liên quan n tôn giáo. + K ho ch th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng tham nhũng n năm 2020 c a B N i v . 3. M t s công tác khác: - Gi i quy t tinh gi n biên ch theo Ngh nh s 132/2007/N -CP i v i B Công Thương, B Tư pháp, B Giáo d c và ào t o và các t nh ng Tháp, B c Ninh, c Nông, B n Tre. - T ch c H i ngh t ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh 110/2004/N -CP v công tác văn thư, Ngh nh 111/2004/N -CP v quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia và sơ k t 2 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTg v tăng cư ng và phát huy giá tr tài li u lưu tr kh i các B , ngành t i Qu ng Ninh. - T ch c sơ k t 3 năm th c hi n Quy t nh 40/2006/Q -TTg v phê duy t k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c giai o n 2006-2010 t i Qu ng Nam. - T ch c các khóa ào t o, b i dư ng cán b , công ch c t i C ng hòa liên bang c v xây d ng và t ch c chính quy n; t i C ng hòa Pháp v qu n lý ào t o, phát tri n i ngũ công ch c. - T ch c khóa ào t o chính sách công cho i tư ng lãnh o c p c c, v , vi n và chuyên viên chính ho c trư ng, phó phòng thu c B , ngành trung ương (l p B6 và A9). - T ch c 07 l p b i dư ng k năng giao ti p hành chính trong th c thi công v cho B N i v và m t s a phương; l p v nghi p v công tác qu n lý ào t o, b i dư ng; 01 l p t p hu n công tác qu n lý d án c i cách hành chính và xây d ng d án c i cách hành chính c a các b , ngành a phương; 08 l p b i dư ng k năng qu n lý i u hành c a Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n cho m t s a phương; 01 l p t p hu n v công tác văn phòng cho các S N i v . - Tri n khai ki m tra công tác C i cách hành chính t i t nh Cao B ng, B c K n, Thái Nguyên.
  3. - ChuNn b t ch c H i ngh Vi t – Pháp t i thành ph H i Phòng năm 2010. - ChuNn b t ch c H i ngh thư ng nh Ph t giáo th gi i l n th VI năm 2010. - ChuNn b t ch c ánh giá ch ng nh n h th ng tiêu chuNn ch t lư ng 38 quy trình ISO c a B (vào ngày 27-28/7/2009). - Xu t b n và phát hành T p chí T ch c nhà nư c s tháng 7 năm 2009. - T ch c sơ k t công tác 6 tháng u năm và d ki n công tác 6 tháng cu i năm 2009 c a B N i v . - Ti p 24 lư t cán b , công ch c và công dân n khi u n i, ti p nh n và x lý 166 ơn thư g i nB . - T ch c xây d ng cơ s d li u v h i, t ch c phi Chính ph . II. D KI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 8/2009: 1. Công vi c tr ng tâm: - Ti p t c hoàn thi n các ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Cán b , công ch c. 2. Công tác xây d ng văn b n, án: - Ti p t c hoàn thi n d án Lu t Viên ch c; Lu t Lưu tr . - Hoàn thi n báo cáo ti p thu, gi i trình ý ki n c a i bi u Qu c h i t i kỳ h p th 5 v D án Lu t Cơ y u. - Hoàn ch nh các văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : + án t ch c b máy qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên. + Ngh nh v tuy n d ng, s d ng và qu n lý i v i công ch c. + Ngh nh quy nh v x lý k lu t i v i cán b , công ch c. + Ngh nh hư ng d n th c hi n m t s i u c a Lu t Ho t ng ch th p . - Ti p t c xây d ng các văn b n: + án v phương pháp xác nh v trí vi c làm và cơ c u công ch c. + án v t ch c thi nâng ng ch công ch c theo nguyên t c c nh tranh. + án v chính sách phát hi n, thu hút, b trí và ãi ng ngư i tài trong công v . + án i m i công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c. + án phân nh trách nhi m ngư i ng u, Ch t ch UBND và t p th UBND. + án mô hình t ch c hành chính, xây d ng cơ ch qu n lý c thù i v i huy n Côn o. + án chính sách t ng th m i quan h Nhà nư c v i các t ch c tôn giáo Vi t Nam. + án ch ph c p c thù i v i cán b làm công tác tôn giáo.
  4. + Ngh nh quy nh danh m c ngành, ngh , công vi c, th i h n mà cán b , công ch c không ư c làm sau khi ngh hưu, thôi vi c. + Ngh nh quy nh vi c áp d ng Lu t cán b , công ch c i v i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó t ng giám c, Giám c, Phó giám c, K toán trư ng và nh ng ngư i gi ch c v lãnh o, qu n lý khác trong doanh nghi p nhà nư c; ngư i ư c Nhà nư c c làm i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c trong doanh nghi p có v n góp c a nhà nư c. + Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 22/2005/N -CP hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Tín ngư ng tôn giáo. + D th o Phương án i u ch nh ti n lương và tr c p năm 2010 theo l trình c a án c i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công giai o n 2008-2012. - Các văn b n do B N i v ban hành: + Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n Quy t nh s 45/2009/Q -TTg v ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , công ch c làm công tác th ng kê. + Thông tư quy nh tiêu chuNn, ch và m t s chính sách i v i gi ng viên các cơ s ào t o, b i dư ng. + Báo cáo k t qu thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn ng ch công ch c i v i cán b , công ch c lãnh o t giám c s và tương ương tr xu ng c a UBND t nh Hưng Yên. 3. M t s công tác khác: - Ti p t c theo dõi th c hi n Quy t nh s 93/2007/Q -TTg v Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, m t c a liên thông t i cơ quan hành chính a phương. - ChuNn b t ch c H i ngh t ng k t ánh giá 05 năm th c hi n Ngh nh s 19/2003/N -CP v quy nh trách nhi m c a cơ quan hành chính nhà nư c các c p trong vi c m b o cho H i liên hi p ph n Vi t Nam tham gia qu n lý nhà nư c. - T ch c oàn ki m tra, kh o sát các a phương, chuNn b tài li u báo cáo Ban Bí thư v t ch c H i ngh sơ k t 05 năm th c hi n Ch th s 41-CT/TW c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh phát tri n công tác cơ y u ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - T ch c oàn cán b i Cuba và M bàn v k ho ch h p tác lưu tr v i Lưu tr Cu ba và Lưu tr M . - T ch c khai gi ng l p b i dư ng ki n th c qu n lý nhà nư c chương trình Chuyên viên chính năm 2009; l p b i dư ng nghi p v qu n lý, ào t o cho cán b , công ch c các B , ngành làm công tác qu n lý, ào t o; l p b i dư ng nghi p v v ch , chính sách i v i cán b cơ s các t nh phía B c. - ChuNn b thanh tra v tiêu chuNn ng ch công ch c i v i cán b , công ch c lãnh o c a h th ng Kho b c Nhà nư c thu c B Tài chính. - Ti p t c xây d ng k ho ch t ch c h p giao ban tr c tuy n c a B N i v ; k ho ch ng d ng công ngh thông tin giai o n 2009-2010 c a B N i v . Trên ây là Báo cáo ch o, i u hành th c hi n nhi m v công tác tháng 7 và d ki n nhi m v tr ng tâm tháng 8 năm 2009. B N i v xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph .
  5. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - VPCP (V TCNN & CV; V TH); - Lãnh o B ( báo cáo); - Lưu VT, VP (TH-TK). Nguy n Xuân Bình
Đồng bộ tài khoản