Báo cáo số 236/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
3
download

Báo cáo số 236/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 236/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 236/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 236/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH TI P THU, CH NH LÝ D TH O LU T TRÁCH NHI M B I THƯ NG C A NHÀ NƯ C Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Ngày 21/5/2009, các i bi u Qu c h i ã th o lu n t i H i trư ng v d th o Lu t b i thư ng nhà nư c. ã có 22 i bi u Qu c h i cho ý ki n v d th o Lu t và 02 i bi u Qu c h i góp ý b ng văn b n. V cơ b n, các i bi u Qu c h i tán thành v i nh ng n i dung ti p thu, ch nh lý ư c th hi n trong d th o Lu t và Báo cáo gi i trình s 220/BC-UBTVQH12 ngày 07/5/2009 c a y ban thư ng v Qu c h i, ng th i góp ý v nhi u i u, kho n c th c a d th o Lu t. Trên cơ s ý ki n i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ã ch o cơ quan thNm tra, cơ quan trình d án Lu t và các cơ quan h u quan nghiên c u, ti p thu, ch nh lý d th o Lu t trình Qu c h i thông qua. y ban thư ng v Qu c h i xin trình Qu c h i Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c như sau: 1. Tên g i và ph m vi i u ch nh - Nhi u ý ki n i bi u Qu c h i tán thành tên g i c a Lu t là Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c. Tuy nhiên, m t s ý ki n v n ngh gi tên g i c a d th o Lu t là Lu t b i thư ng nhà nư c. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, dù tên g i là Lu t b i thư ng nhà nư c hay Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c thì d th o Lu t u ph i quy nh các v n trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c, quy n ư c b i thư ng c a ngư i b thi t h i, th t c gi i quy t b i thư ng, kinh phí b i thư ng và trách nhi m hoàn tr c a ngư i thi hành công v . T i kỳ h p th 4, nhi u v i bi u Qu c h i cho r ng, tên g i “Lu t b i thư ng nhà nư c” là chưa th hi n rõ ư c trách nhi m c a Nhà nư c. Ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ngh Qu c h i cho l y tên g i là Lu t trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c. Tên g i như v y là rõ ràng, d hi u, xác nh rõ trách nhi m c a Nhà nư c và phù h p v i ngôn ng ti ng Vi t. - V ph m vi i u ch nh c a d án Lu t, nhìn chung các v i bi u Qu c h i u tán thành như d th o Lu t. Tuy nhiên, v n có ý ki n ngh c n quy nh trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong c lĩnh v c xây d ng pháp lu t.
  2. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, ây là v n ã ư c t ra trong quá trình so n th o, thNm tra d án Lu t này, cũng như khi xây d ng Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Ý ki n chung c a các cơ quan u cho r ng, xây d ng pháp lu t là ho t ng c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh ra các quy t c x s chung và có hi u l c b t bu c i v i m i t ch c, cá nhân trong nh ng quan h xã h i nh t nh. Ho t ng này tác ng n m i cá nhân, t ch c trong xã h i trên ph m vi c nư c ho c t ng a phương ho c i v i m t s i tư ng nh t nh ch không ph i i v i t ng cá nhân, t ch c c th . Vi c xác nh m t văn b n quy ph m pháp lu t trái pháp lu t có th gây thi t h i ã có cơ ch ki m tra, giám sát x lý theo quy nh c a pháp lu t. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi ph m vi i u ch nh như d th o Lu t. 2. Th i hi u yêu c u b i thư ng ( i u 5) và căn c xác nh trách nhi m b i thư ng ( i u 6) - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh tăng th i hi u yêu c u b i thư ng lên 3 năm như quy nh t i Ngh quy t s 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 c a y ban thư ng v Qu c h i (g i t t là Ngh quy t s 388) ho c có th là 4 ho c 5 năm. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, th i hi u yêu c u b i thư ng ư c quy nh t i i u 19 c a Ngh quy t s 388 c a y ban thư ng v Qu c h i là 2 năm. Th i hi u này cũng th ng nh t v i th i hi u kh i ki n quy nh t i i u 159 c a B lu t t t ng dân s . Vì v y, ngh Qu c h i cho gi th i hi u yêu c u b i thư ng là 2 năm như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b quy nh Nhà nư c không b i thư ng thi t h i do s ki n b t kh kháng, tình th c p thi t t i i m c kho n 3 i u 6. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, ngư i thi hành công v hành ng trong tình th c p thi t ho c do s ki n b t kh kháng dù gây thi t h i nhưng không ph i là hành vi trái pháp lu t nên không thu c trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c quy nh trong Lu t này. Tuy nhiên, trong trư ng h p này, n u thi t h i x y ra thì Nhà nư c v n có cơ ch h tr cho ngư i b thi t h i. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. 3. Nguyên t c gi i quy t b i thư ng ( i u 7) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b sung nguyên t c trư ng h p thương lư ng không thành thì ngư i b thi t h i có quy n kh i ki n t i Tòa án. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, d th o Lu t ã xác nh thương lư ng và quy n kh i ki n c a ngư i b thi t h i trong vi c gi i quy t b i thư ng là th t c b t bu c quy nh t i i u 21 c a d th o Lu t. Vì v y, ngh Qu c h i cho không b sung n i dung này vào i u 7 v nguyên t c gi i quy t b i thư ng. 4. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác b i thư ng ( i u 11) - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b i u 11 vì không c n thi t; ý ki n khác l i ngh quy nh “Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v b i thư ng” vì th c
  3. ch t, nh ng quy nh t i i u này u là n i dung qu n lý nhà nư c. Hơn n a, trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong ho t ng i u tra, truy t , xét x không ph i là ho t ng t t ng, do ó Chính ph có trách nhi m th ng nh t qu n lý i v i ho t ng này. Có ý ki n cho r ng, b i thư ng trong ho t ng i u tra s không có cơ quan qu n lý vì Chính ph ch qu n lý b i thư ng trong ho t ng qu n lý hành chính và thi hành án, còn Tòa án và Vi n ki m sát thì không th qu n lý vi c b i thư ng trong ho t ng i u tra. V v n này, t i Báo cáo s 220/UBVQH12 ngày 07/5/2009 c a y ban thư ng v Qu c h i ã gi i trình c th . y ban thư ng v Qu c h i xin báo cáo thêm như sau: trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c luôn g n v i ho t ng th c thi công v c a cán b , công ch c trong b máy nhà nư c v i ch c năng, nhi m v khác nhau; không ph i là v n qu n lý ngành, lĩnh v c c th , ch ng h n lĩnh v c tài chính, tài nguyên môi trư ng, công thương hay xét x ... mà là h qu phát sinh b i các ho t ng trong các ngành, lĩnh v c này. Vì th c n ph i quy nh cho phù h p. Th c t cho th y, trong m t s ho t ng như tương tr tư pháp, c xá,… cũng có nh ng quy nh tương t . V ho t ng i u tra, ây là m t khâu quan tr ng trong ho t ng t t ng. Vi c qu n lý công tác b i thư ng trong ho t ng i u tra không ch là trách nhi m c a Chính ph mà còn có trách nhi m c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao; không ch do Vi n ki m sát cũng có cơ quan i u tra, mà nh ng v n liên quan n ho t ng qu n lý công tác này, ch ng h n vi c ti p nh n, x lý ơn khi u n i, t cáo trong các khâu i u tra, truy t , xét x u có th có nh ng v n liên quan n nhau, n trách nhi m ph i b i thư ng c n ư c các cơ quan ti n hành t t ng ph i h p làm rõ. Vì v y, vi c quy nh Chính ph có trách nhi m “ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao qu n lý công tác b i thư ng trong ho t ng t t ng” ( i m b kho n 1 i u 11) là h p lý. Quy nh này cũng phù h p v i tinh th n Ngh quy t s 388, Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP- BQP-BTC ngày 22/11/2006 c a Vi n ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao, B Công an, B Tư pháp, B Qu c phòng, B Tài chính và ch o c a Ban ch o c i cách tư pháp trung ương. i v i trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong ho t ng i u tra, truy t , xét x tuy không ph i là ho t ng t t ng nhưng l i phát sinh và g n li n v i ho t ng t t ng. Trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c không ch ơn gi n là b i thư ng cho ngư i b thi t h i mà còn g n v i trách nhi m c a ngư i thi hành công v có hành vi trái pháp lu t và trách nhi m c a cơ quan tr c ti p qu n lý ngư i thi hành công v ó, v i công tác qu n lý cán b , x lý k lu t,… Vì v y, n u không quy nh trách nhi m c a Tòa án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân trong qu n lý v công tác b i thư ng thì s không t ư c m c ích nh m góp ph n nâng cao trách nhi m c a ngư i có thNm quy n t t ng và hi u l c, hi u qu ho t ng c a các cơ quan ti n hành t t ng. Qua nghiên c u ti p thu ý ki n các v i bi u Qu c h i, sau khi th ng nh t v i Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao, i di n B Công an, cơ quan so n th o và Thư ng tr c y ban pháp lu t, y ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan h u quan ch nh lý i u 11 như d th o Lu t trình Qu c h i. 5. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng qu n lý hành chính ( i u 13)
  4. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b kho n 12 i u 13 c a d th o Lu t ho c s a kho n này theo hư ng “Trư ng h p khác theo hư ng d n c a y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao” có th m r ng các trư ng h p ư c b i thư ng khác. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, kho n 12 quy nh “nh ng trư ng h p ư c b i thư ng khác do pháp lu t quy nh” ư c hi u là, ngoài nh ng trư ng h p c th quy nh t i i u 13 c a d th o Lu t, n u trong các văn b n quy ph m pháp lu t khác có quy nh v trư ng h p ư c b i thư ng thi t h i do ngư i thi hành công v gây ra thì vi c b i thư ng cũng ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t này. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b sung trư ng h p Nhà nư c có trách nhi m b i thư ng khi cơ quan có thNm quy n nh n ư c ki n ngh c a công dân nhưng không áp d ng k p th i bi n pháp ngăn ch n hành vi ang gây ra ho c e d a gây ra thi t h i, ch ng h n trong thi công, xây d ng gây lún, n t công trình li n k . y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, vi c cơ quan nhà nư c không k p th i áp d ng bi n pháp ngăn ch n khi nh n ư c ngh c a t ch c, cá nhân là v n c n ư c ch n ch nh. Tuy nhiên, n u t v n Nhà nư c ph i b i thư ng trong trư ng h p này thì không h p lý. B i vì, trong trư ng h p này, Nhà nư c là bên th ba. Hơn n a, quy n và l i ích h p pháp c a ngư i b thi t h i s ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t dân s (b i thư ng thi t h i ngoài h p ng). Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. 6. Cơ quan có trách nhi m b i thư ng ( i u 14) và vi c ki m tra, thanh tra, giám sát vi c gi i quy t b i thư ng - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b sung quy nh trong trư ng h p cơ quan có trách nhi m b i thư ng không th c hi n nghĩa v b i thư ng thì cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a cơ quan ó có trách nhi m ch o và t ch c vi c b i thư ng. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, vi c giao cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng có trách nhi m ch o và t ch c vi c b i thư ng tuy có t o thêm m t cơ ch gi i quy t b i thư ng nhưng s l i ph c t p hơn. B i vì, cơ quan này s ph i ti n hành trình t , th t c gi i quy t t u như xác nh căn c phát sinh trách nhi m b i thư ng, xác nh thi t h i và m c b i thư ng, t ch c thương lư ng, ra quy t nh b i thư ng... và n u không ng ý v i quy t nh c a cơ quan c p trên tr c ti p l i kh i ki n t i Tòa án. Như v y, vi c gi i quy t b i thư ng b kéo dài thêm và ngư i b thi t h i ph i t n nhi u th i gian, công s c. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi quy nh v v n này như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b quy nh t i i m d và i m kho n 2 i u 14 vì cho r ng, trong m i trư ng h p luôn xác nh ư c cơ quan có trách nhi m b i thư ng. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, trên th c t có th không x y ra nhưng v n c n lư ng trư c tình hu ng có th x y ra trư ng h p nhi u ngư i thi hành công v thu c nhi u cơ quan khác nhau cùng gây thi t h i. Vì v y, minh b ch, rõ ràng, tránh ùn
  5. Ny trách nhi m gi a các cơ quan, t o thu n l i cho ngư i b thi t h i, quy nh như d th o Lu t là c n thi t, do ó ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh c n có quy nh v ho t ng ki m tra, thanh tra, giám sát vi c gi i quy t b i thư ng c a cơ quan có trách nhi m b i thư ng. V v n này, t i Báo cáo s 220/UBVQH12 ngày 07/5/2009, y ban thư ng v Qu c h i ã gi i trình c th , vì v y ngh Qu c h i không b sung quy nh này vào d th o Lu t. 7. Th t c gi i quy t b i thư ng trong ho t ng qu n lý hành chính a) Yêu c u xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v ( i u 15) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b quy nh v vi c xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v vì không kh thi, nên quy nh là khi ngư i b thi t h i có ơn yêu c u b i thư ng kèm theo tài li u, ch ng c ch ng minh thi t h i thì cơ quan có trách nhi m b i thư ng ph i th lý gi i quy t. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, n u không quy nh ph i có văn b n xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v thì s không có căn c yêu c u òi b i thư ng và có th d n n tình tr ng yêu c u b i thư ng thi u căn c . V n quan tr ng ây là trách nhi m c a cơ quan nhà nư c trư c công dân như th nào. ng th i, tránh tình tr ng hi u l m là ph i có m t văn b n riêng xác nh hành vi trái pháp lu t c a ngư i thi hành công v , kho n 3 i u 3 d th o Lu t ã quy nh văn b n này là quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c b n án, quy t nh c a cơ quan có thNm quy n ti n hành t t ng. Theo quy nh c a pháp lu t khi gi i quy t khi u n i, khi u ki n,... cơ quan nhà nư c có thNm quy n ph i có trách nhi m g i văn b n này cho ngư i b thi t h i và nh ng ngư i có liên quan n v vi c. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. b) H sơ yêu c u b i thư ng ( i u 16) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh thay t “ ơn” b ng c m t “gi y ngh ” t i i u 16 và m t s i u có liên quan. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y “ ơn” là m t lo i văn b n, gi y t ư c dùng r t thông d ng hi n nay. Vì v y, không c n thi t ph i thay t “ ơn” b ng c m t “gi y ngh ”, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. c) Xác minh thi t h i ( i u 18) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh s a kho n 3 i u 18 theo hư ng “trư ng h p ngư i b thi t h i yêu c u nh giá, giám nh mà k t lu n nh giá, giám nh úng thì ngân sách nhà nư c ph i ch u chi phí này”. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ã ch nh lý l i kho n 2 và kho n 3 i u 18 như d th o Lu t. d) Thương lư ng vi c b i thư ng ( i u 19)
  6. Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh quy nh ngư i thi hành công v gây thi t h i là thành ph n b t bu c trong vi c thương lư ng v i ngư i b thi t h i. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, ngư i thi hành công v gây thi t h i liên quan n vi c b i thư ng nhưng không ph i là m t bên trong quan h gi a Nhà nư c và ngư i b thi t h i. Hơn n a, th c t cho th y, trong m t s trư ng h p, s có m t c a ngư i thi hành công v có khi b t l i cho vi c thương lư ng. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như quy nh c a d th o Lu t là khi c n thi t có th m i ngư i thi hành công v tham gia thương lư ng cho linh ho t. ) ThNm quy n và th t c gi i quy t yêu c u b i thư ng t i Tòa án ( i u 23) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh ch nên quy nh Tòa án nơi x y ra v vi c là Tòa án có thNm quy n gi i quy t yêu c u b i thư ng tránh ùn Ny trách nhi m, t o thu n l i cho ngư i b thi t h i. y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, vi c quy nh Tòa án có thNm quy n gi i quy t như trong d th o Lu t là th ng nh t v i i u 36 c a B lu t t t ng dân s v thNm quy n c a Tòa án khi gi i quy t các vi c dân s . Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. 8. Trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong ho t ng t t ng a) Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s ( i u 26) - Có ý ki n i bi u Qu c h i băn khoăn v trách nhi m b i thư ng trong trư ng h p t m gi vì th i gian t m gi r t ng n và trên th c t h u như không có vi c h y b quy t nh t m gi , cũng như nh hư ng n tâm lý c a cán b trong thi hành công v . y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng hình s ã ư c quy nh t i Ngh quy t s 388. Qua t ng k t th c ti n th c hi n Ngh quy t này cho th y, tuy th i gian t m gi ng n nhưng v n có trư ng h p ph i b i thư ng. Thi t h i th c t x y ra không ch v v t ch t mà còn nh hư ng n danh d , uy tín c a ngư i b thi t h i. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i băn khoăn v trách nhi m ph i b i thư ng i v i các trư ng h p “hành vi không c u thành t i ph m” và “h t th i h n i u tra mà không ch ng minh ư c b can ã th c hi n t i ph m” t i các i u 26, 27 và 31 c a d th o Lu t và ngh gi nguyên căn c xác nh trách nhi m b i thư ng là ngư i b thi t h i “không th c hi n hành vi ph m t i” như Ngh quy t s 388. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, Ngh quy t s 388 m i ư c ban hành, các cơ quan ti n hành t t ng trung ương ã ban hành Thông tư liên t ch s 04 ngày 22/11/2006 hư ng d n áp d ng Ngh quy t này và không có vư ng m c; do ó, ngh Qu c h i cho ti p thu c m t “không th c hi n hành vi ph m t i” c a Ngh quy t s 388 vào các i u 26, 27, 30, 31 và 32 c a d th o Lu t.
  7. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh s a quy nh t i kho n 4 i u 26 theo hư ng ã oan v t i nào thì ph i b i thư ng v t i ó, t i không oan thì v n gi nguyên k c trong cùng m t v án. Ý ki n khác ngh b sung trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong trư ng h p b t m giam nhưng th i gian b t m giam dài hơn th i h n ph t tù mà Tòa án ã tuyên ho c ph m nhi u t i nhưng t i b oan n ng hơn t i không b oan, ng th i c n lo i tr trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c trong trư ng h p ngư i có hành vi ph m t i nghiêm tr ng, b b t qu tang nhưng sau ó xác nh h không có năng l c ch u trách nhi m hình s . V v n này, y ban thư ng v Qu c h i ã gi i trình t i Báo cáo s 220/UBTVQH12 ngày 07/5/2009. Theo ó, Lu t này ch pháp i n hóa các trư ng h p thu c ph m vi trách nhi m b i thư ng c a Nhà nư c ư c quy nh trong Ngh quy t s 388 c a y ban thư ng v Qu c h i và các văn b n hư ng d n thi hành mà chưa m r ng i v i các trư ng h p khác. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh không quy nh ho c quy nh liên i trách nhi m b i thư ng c a Vi n ki m sát nhân dân khi phê chuNn các quy t nh c a cơ quan i u tra vì Vi n ki m sát ch phê chuNn trên cơ s h sơ, tài li u báo cáo c a cơ quan i u tra và không có quy n ch o ho t ng i u tra ( i u 31). y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, pháp lu t t t ng hình s quy nh r t ch t ch thNm quy n, trình t t t ng, theo ó Vi n ki m sát nhân dân có trách nhi m phê chuNn quy t nh gia h n t m gi , l nh t m giam, quy t nh kh i t b can và ph i ch u trách nhi m v vi c phê chuNn c a mình. Trong trư ng h p Vi n ki m sát phê chuNn không úng gây thi t h i thì Vi n ki m sát có trách nhi m b i thư ng. Quy nh này là phù h p Ngh quy t s 388 và quy nh c a pháp lu t t t ng hình s hi n hành. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh rà soát l i quy nh t i các kho n 3, 4 và 7 i u 31 cho th ng nh t v i quy nh t i i u 26 c a d th o Lu t và quy nh c a B lu t t t ng hình s và Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ã cho rà soát và lư c b nh ng quy nh này. b) Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng t t ng dân s , t t ng hành chính ( i u 28) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh xem xét l i quy nh “ra b n án, quy t nh trái pháp lu t” t i kho n 4 i u 28 vì quy nh như v y còn chung chung, không kh thi, không phù h p v i th c t gi i quy t b i thư ng v a qua. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ã cho ch nh lý l i kho n 4 i u 28, c th là ThNm phán “ra b n án, quy t nh mà bi t rõ là trái pháp lu t ho c c tình làm sai l ch h sơ v án” thì m i ch u trách nhi m b i thư ng. 9. Ph m vi trách nhi m b i thư ng và cơ quan có trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án dân s ( i u 38, i u 40)
  8. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh ch gi i h n ph m vi trách nhi m b i thư ng trong trư ng h p c ý không ra quy t nh ho c c ý không t ch c thi hành các quy t nh v thi hành án. Ti p thu ý ki n i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ã cho ch nh lý l i i u 38 c a d th o Lu t theo hư ng quy nh ch t ch các trư ng h p ra ho c c ý không ra; t ch c th c hi n ho c c ý không t ch c th c hi n các quy t nh: thi hành án, thu h i, s a i, b sung, h y quy t nh v thi hành án; áp d ng bi n pháp b o m thi hành án; cư ng ch thi hành án; thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i c a Toà án; hoãn thi hành án; t m ình ch , ình ch thi hành án; ti p t c thi hành án ( i u 38). - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b quy nh v trách nhi m b i thư ng c a Tòa án nhân dân ho c Vi n ki m sát nhân dân có thNm quy n khi các cơ quan này yêu c u hoãn thi hành án, t m ình ch , ình ch thi hành án th c hi n nhi m v giám c thNm, tái thNm mà căn c vào ó, cơ quan thi hành án ra ho c không ra quy t nh gây thi t h i cho công dân. B i vì, ây là thNm quy n t t ng c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao và trong nh ng trư ng h p này th c t cũng chưa có thi t h i x y ra ( i u 40). Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ngh Qu c h i cho b quy nh v n này trong d th o Lu t. 10. Ph m vi trách nhi m b i thư ng trong ho t ng thi hành án hình s ( i u 39) Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b sung trách nhi m b i thư ng trong trư ng h p không th c hi n quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v gi m án tù, quy t nh c xá, quy t nh i xá. Ti p thu ý ki n c a i bi u Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i ã cho b sung n i dung này vào kho n 4 i u 39 c a d th o Lu t. 11. Thi t h i ư c b i thư ng và căn c xác nh m c hoàn tr c a ngư i thi hành công v - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh Nhà nư c ph i b i thư ng nh ng chi phí h p lý, h p pháp khác như ti n thuê lu t sư, thu th p ch ng c ,... y ban thư ng v Qu c h i nh n th y, theo nguyên t c b i thư ng c a pháp lu t dân s thì thi t h i n âu ph i b i thư ng n ó. Tuy nhiên, trong i u ki n kh năng tài chính và trình c a cán b , công ch c còn h n ch như hi n nay thì vi c tính úng, tính b i thư ng như nguyên t c c a pháp lu t dân s là r t khó th c hi n trên th c t . Vì v y, vi c quy nh như d th o Lu t là phù h p. Do ó, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. - Có ý ki n i bi u Qu c h i ngh b o n “Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao quy nh chi ti t vi c xác nh m c hoàn tr c a ngư i thi hành công v ” t i kho n 1 i u 57 vì không th ng nh t v i kho n 2 i u này và n i dung này ã ư c quy nh t i i u 58. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, quy nh t i kho n 1 i u 57 là nh ng căn c xác nh m c hoàn tr ; trên cơ s ó giao cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n
  9. quy nh m c hoàn tr áp d ng; còn kho n 2 i u 57 là quy nh v trách nhi m c a các cơ quan h u quan trong vi c xác nh m c hoàn tr c th c a m i ngư i trong trư ng h p liên i trách nhi m. i u 58 c a d th o Lu t quy nh trình t , th t c quy t nh vi c hoàn tr , trong ó có vi c thành l p H i ng xem xét trách nhi m hoàn tr . Quy nh như v y là c n thi t; vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. 12. i u kho n thi hành (Chương VIII) Có ý ki n ngh xem l i quy nh t i kho n 2 i u 66 và s a kho n 2 i u 65 theo hư ng: “Các văn b n quy ph m pháp lu t sau ây h t hi u l c thi hành k t ngày lu t này có hi u l c, tr trư ng h p ã ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 66 c a Lu t này”. y ban thư ng v Qu c h i th y r ng, quy nh t i i u 65 là vi c tuyên b nh ng văn b n quy ph m pháp lu t s h t hi u l c pháp lu t khi Lu t này có hi u l c thi hành. ây là n i dung c n thi t nh m b o m s th ng nh t và phù h p v i quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. i v i quy nh t i i u 66 c a d th o Lu t là i u kho n chuy n ti p khi Lu t có hi u l c thi hành nh m t o căn c pháp lý cho vi c gi i quy t nh ng trư ng h p c th ; thay vì Qu c h i ph i ra m t ngh quy t riêng cho vi c thi hành. ây là nh ng gi i pháp bình thư ng trong lĩnh v c xây d ng pháp lu t và ã có ti n l . Vì v y, ngh Qu c h i cho gi như d th o Lu t. Ngoài nh ng v n nêu trên, y ban thư ng v Qu c h i ã ch o các cơ quan h u quan nghiên c u, ti p thu nh ng ý ki n c a các v i bi u Qu c h i v nh ng v n như khái ni m, thu t ng , rà soát nh ng quy nh liên quan trong m t s văn b n pháp lu t cho th ng nh t ch nh lý c v n i dung, k thu t văn b n t i các i u, kho n khác c a d th o Lu t. * ** Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Trên ây là Báo cáo gi i trình, ti p thu, ch nh lý d th o Lu t trách nhi m b i thư ng c a nhà nư c, U ban thư ng v Qu c h i xin kính trình Qu c h i xem xét, quy t nh./. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH Uông Chu Lưu
Đồng bộ tài khoản